By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon, everyone. The National Assembly for Wales is now in session. Before we start, I would like to take the opportunity to congratulate Kirsty Williams on her being appointed a Commander of the Order of the British Empire in the Queen’s birthday honours list. [Applause.] Many congratulations, Kirsty. There will be no special favours, though. [Laughter.]
Prynhawn da, bawb. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyn i ni ddechrau, hoffwn fanteisio ar y cyfle i longyfarch Kirsty Williams ar gael ei phenodi’n Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines. [Cymeradwyaeth.] Llongyfarchiadau mawr, Kirsty. Ni fydd unrhyw ffafrau arbennig, serch hynny. [Chwerthin.]
 
13:31
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
I would not expect any. [Laughter.]
Ni fyddwn yn disgwyl unrhyw ffafrau. [Chwerthin.]
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Nodau Datblygu’r Mileniwm y Cenhedloedd Unedig
United Nations’ Millennium Development Goals
 
13:31
1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cymryd i gefnogi Nodau Datblygu’r Mileniwm y Cenhedloedd Unedig? OAQ(4)1132(FM)
1. What action has the Welsh Government taken to help support the United Nations’ Millennium Development Goals? OAQ(4)1132(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Since 2006, our innovative Wales for Africa programme has supported many thousands of people across Wales to work together through hundreds of community and hospital projects to make a real difference to the lives of a great number of people in sub-Saharan Africa.
Ers 2006, mae ein rhaglen arloesol, Cymru o Blaid Affrica, wedi cefnogi miloedd lawer o bobl ledled Cymru i weithio gyda’i gilydd trwy gannoedd o brosiectau cymunedol ac ysbyty i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau nifer fawr o bobl yn Affrica is-Sahara.
 
13:31
Thank you, First Minister. I am particularly proud that Wales is leading the way in terms of our fair-trade programmes. You mentioned the Wales for Africa scheme, so will you explore how we can also lead the way in terms of enabling disabled people, both here and in the developing world, to benefit from these international links?
Diolch, Brif Weinidog. Rwy’n arbennig o falch bod Cymru yn arwain y ffordd o ran ein rhaglenni masnach deg. Soniasoch am y cynllun Cymru o Blaid Affrica, a wnewch chi felly ystyried sut y gallwn hefyd arwain y ffordd o ran galluogi pobl anabl, yma ac mewn gwledydd datblygol, i elwa o’r cysylltiadau rhyngwladol hyn?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We will indeed look at that. I can say that it has been a great benefit to schools, Welsh managers and leaders—just over 100 have been involved in projects, and I have met many of them over the years, particularly medics of various different professions. We want to ensure that the links are as strong as possible and involve as many people as possible, so we will certainly look at that.
Byddwn yn sicr yn ystyried hynny. Gallaf ddweud ei fod wedi bod o fudd mawr i ysgolion, rheolwyr ac arweinyddion Cymru—mae ychydig dros 100 wedi cymryd rhan mewn prosiectau, ac rwyf wedi cyfarfod â llawer ohonyn nhw dros y blynyddoedd, yn enwedig meddygon o amryw o wahanol broffesiynau. Rydym yn awyddus i sicrhau bod y cysylltiadau cyn gryfed â phosibl ac yn cynnwys cymaint o bobl â phosibl, felly byddwn yn sicr yn ystyried hynny.
 
13:32
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, one of the United Nations’ millennium development goals is the promotion of gender equality and the empowerment of women. Violence against women continues to undermine efforts to reach this and other goals. Rape Crisis has said that many women in Wales have to deal with the legacy of sexual violence without any support due to huge inconsistencies in the standard and availability of services. Will the First Minister address this by ensuring that consistent specialist sexual violence support services across Wales will be a priority in the forthcoming Bill?
Brif Weinidog, un o nodau datblygu’r mileniwm y Cenhedloedd Unedig yw hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol ac ymrymuso menywod. Mae trais yn erbyn menywod yn parhau i danseilio ymdrechion i gyrraedd y nod hwn a nodau eraill. Mae Argyfwng Trais wedi dweud bod yn rhaid i lawer o fenywod yng Nghymru ymdopi â sgil-effeithiau trais rhywiol heb unrhyw gymorth oherwydd anghysonderau anferth o ran y gwasanaethau sydd ar gael a’u safon. A wnaiff y Prif Weinidog fynd i’r afael â hyn trwy sicrhau y bydd gwasanaethau cymorth trais rhywiol arbenigol cyson ledled Cymru yn flaenoriaeth yn y Bil arfaethedig?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The violence against women and domestic abuse Bill is coming through the Assembly itself. One of the greatest barriers that will be erected in terms of women getting justice will be the lack of access they will have to legal aid in years to come, either because they are not eligible as individuals or because they are not able to get advice because of the fairly ludicrous contracting system that has been put in place. The Member is shouting that that is not true; I can assure him it is. I worked in this field for 10 years and I suspect that I know more about legal aid than he does. Many people will not get justice in the future because they will not get access to legal aid.
Mae’r Bil trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig yn dod drwy’r Cynulliad ei hun. Un o’r rhwystrau mwyaf a fydd yn cael ei godi o ran menywod yn cael cyfiawnder fydd y diffyg mynediad fydd ganddyn nhw at gymorth cyfreithiol yn y blynyddoedd i ddod, naill ai gan nad ydynt yn gymwys fel unigolion neu gan nad ydynt yn gallu cael cyngor oherwydd y system gontractio eithaf chwerthinllyd sydd wedi ei rhoi ar waith. Mae’r Aelod yn gweiddi nad yw hynny’n wir; gallaf ei sicrhau ei fod yn wir. Bûm yn gweithio yn y maes hwn am 10 mlynedd ac rwy’n amau ​​fy mod yn gwybod mwy am gymorth cyfreithiol nag y mae ef. Bydd llawer o bobl na fyddant yn cael cyfiawnder yn y dyfodol gan na fydd ganddynt fynediad at gymorth cyfreithiol.
 
13:33
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Un o’r gwledydd yn Affrica sy’n dioddef llawer iawn o dlodi ac amddifadedd yw Lesotho. Mae corff wedi cael ei sefydlu, sef Dolen Cymru, i gysylltu Cymru â’r wlad honno, sy’n druenus mewn llawer ffordd. Pa gefnogaeth y mae’r Llywodraeth yn ei rhoi i Dolen Cymru, a sut mae’n cydweithio er mwyn ceisio hyrwyddo arferion da a gwella sefyllfa pobl Lesotho?
Lesotho is an African country that suffers a great deal of poverty and deprivation. An organisation was established, namely Dolen Cymru, or the Wales Lesotho Link, in order to create a link between Wales and this country, which is poor in so many ways. How is the Welsh Government supporting Dolen Cymru, and how is it collaborating with the organisation in order to promote best practice and improve the lives of people in Lesotho?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae llawer o gefnogaeth yn cael ei roi i Ddolen Cymru. Cwrddais â Gweinidog o Lywodraeth Lesotho sawl wythnos yn ôl a buom yn trafod y gwaith da sydd wedi cael ei wneud gan Ddolen Cymru o ran y cysylltiadau rhwng Cymru a Lesotho. Gobeithiaf y bydd y cysylltiadau hynny yn parhau ac yn cryfhau yn y blynyddoedd i ddod.
A great deal of support is given to Dolen Cymru. I met a Minister of the Lesotho Government some weeks ago and discussed the good work being carried out by Dolen Cymru on the links already in place between Wales and Lesotho. We hope that those links will continue and will be strengthened for the future.
 
Clefyd Coed Ynn
Ash Dieback
 
13:34
2. A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymateb Llywodraeth Cymru i’r clefyd coed ynn? OAQ(4)1138(FM)
2. Will the First Minister provide an update on the Welsh Government’s response to ash dieback? OAQ(4)1138(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The most recent discovery of ash dieback disease was detected by Natural Resources Wales staff during a routine inspection at Ferryside. Natural Resources Wales is undertaking surveys to observe how far the disease has spread.
Canfuwyd y darganfyddiad diweddaraf o glefyd coed ynn gan aelodau staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystod archwiliad rheolaidd yng Nglanyfferi. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal arolygon i weld pa mor bell y mae’r clefyd wedi lledaenu.
 
13:35
Thank you for that answer. The Forestry Commission last week warned that the spread of ash dieback is ‘unstoppable’. However, do we have a management plan in place? Can I have an update on how much recently planted infected ash has been removed, and have the proposed protected zones been established yet? Can we have an update also on the situation regarding the embargoes on the import of ash saplings and under-threat trees such as sweet chestnut? Finally, will you consider working with Natural Resources Wales to create an ash dieback app in order to help other people identify and report the disease?
Diolch i chi am yr ateb yna. Rhybuddiodd y Comisiwn Coedwigaeth yr wythnos diwethaf na ellid atal clefyd coed ynn rhag lledaenu. Fodd bynnag, a oes gennym ni gynllun rheoli ar waith? A allaf i gael y wybodaeth ddiweddaraf am faint o goed ynn wedi’u heintio a blannwyd yn ddiweddar y cafwyd gwared arnynt, ac a yw’r ardaloedd diogel arfaethedig wedi cael eu sefydlu eto? A allwn ni gael y wybodaeth ddiweddaraf hefyd am y sefyllfa o ran y gwaharddiadau ar fewnforio glasbrennau ynn a choed dan fygythiad, fel castanwydd melys? Yn olaf, a wnewch chi ystyried gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i greu cymhwysiad clefyd coed ynn er mwyn helpu pobl eraill i nodi a hysbysu am y clefyd?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have the Wales Chalara management plan, which highlights the potential benefits of proactively removing infected and other recently planted ash. The information on the removal of recently planted ash is not collected by the private sector, although we know that removals are taking place. On the sweet chestnut blight, there is no indication that that blight is present in Wales at the moment. However, investigations of the recent findings in southern England are being used to inform decisions about whether there is a need to carry out a survey in Wales.
Mae cynllun rheoli Chalara Cymru gennym, sy’n amlygu manteision posibl cael gwared yn rhagweithiol ar goed ynn wedi’u heintio a rhai eraill a blannwyd yn ddiweddar. Ni chesglir y wybodaeth am gael gwared ar goed ynn a blannwyd yn ddiweddar gan y sector preifat, er ein bod yn gwybod bod coed yn cael eu codi. O ran malltod y castanwydd melys, nid oes unrhyw arwydd bod y malltod hwnnw yn bresennol yng Nghymru ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae ymchwiliadau i’r canfyddiadau diweddar yn ne Lloegr yn cael eu defnyddio i lywio penderfyniadau ynghylch pa un a oes angen cynnal arolwg yng Nghymru.
 
Regarding an app, I can inform Members that an app, known as Tree Alert, has been developed by Forestry Commission GB on the reporting of tree diseases. That originally included information only on ash dieback symptoms, but has now been expanded to include information on other pests and diseases. There are no plans to produce a separate app for Wales because the app that has been produced by the Forestry Commission is comprehensive enough.
O ran cymhwysiad, gallaf hysbysu’r Aelodau bod cymhwysiad o’r enw Tree Alert, wedi cael ei ddatblygu gan Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ar hysbysu am glefydau coed. Yn wreiddiol, gwybodaeth am symptomau clefyd coed ynn yn unig oedd wedi’i chynnwys ynddo, ond mae wedi ei ehangu bellach i gynnwys gwybodaeth am blâu a chlefydau eraill. Nid oes unrhyw gynlluniau i gynhyrchu cymhwysiad ar wahân i Gymru gan fod y cymhwysiad sydd wedi ei gynhyrchu gan y Comisiwn Coedwigaeth yn ddigon cynhwysfawr.
 
13:36
William GrahamBywgraffiadBiography
First Minister, you will know that there are vast sections of this tree to be felled in Wales. Have you made any plans for the use of that timber, which will be extensive?
Brif Weinidog, byddwch yn gwybod bod ardaloedd helaeth o’r goeden hon am gael eu torri i lawr yng Nghymru. A ydych chi wedi gwneud unrhyw gynlluniau ar gyfer defnyddio’r pren hwnnw, a fydd yn helaeth?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is a matter for those who are felling the timber. It is not known whether the timber can be used in the normal way. However, if there is a market for that timber, that market will be supplied.
Mae hwnnw’n fater i’r rhai sy’n torri’r coed. Nid ydym yn gwybod a ellir defnyddio’r pren yn y ffordd arferol. Fodd bynnag, os oes marchnad ar gyfer y pren hwnnw, bydd y farchnad honno’n cael ei chyflenwi.
 
13:37
Llyr Huws GruffyddBywgraffiadBiography
Croesawaf eich cyhoeddiad ynglŷn â’r ap, a fydd yn adnodd gwerthfawr. Fodd bynnag, nid pawb sy’n defnyddio aps, er bod nifer o bobl yn gwneud hynny. Pa gynlluniau sydd gan y Llywodraeth yn ehangach i hynny, felly, i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r clefyd hwn yn benodol, drwy ddefnyddio dulliau gwybodaeth gyhoeddus ehangach, efallai?
I welcome your announcement on the app, which will be a valuable resource. However, not everyone uses apps, although many people do, of course. So, what plans does the Government have to raise awareness of this disease more broadly, perhaps by using wider public information methods?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hwn yn fater i NRW symud ymlaen ag ef, ond mae’r dystiolaeth hyd yma yn dangos bod y cyhoedd yn rhoi tystiolaeth i NRW ynglŷn ag unrhyw arwydd o’r clefyd hwn yng Nghymru. Mae hefyd yn bosibl i bobl fynd i wefan NRW ac i wefan y Comisiwn Coedwigaeth. O ran yr ap, nid oes gan rai pobl fynediad i adnoddau digidol, ond mae’n bosibl iddynt gysylltu â NRW er mwyn dod i wybod beth yw symptomau’r clefyd.
This is a matter for NRW to progress, but there is evidence that members of the public are providing evidence to NRW in relation to any signs of this disease in Wales. It is also possible to visit the NRW and Forestry Commission websites. In terms of the app, there are people who do not have access to digital resources, but it is possible for them to contact NRW in order to find out for themselves what the symptoms of this disease are.
 
13:38
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders. First this afternoon, we have the Leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at gwestiynau gan arweinyddion y pleidiau. Yn gyntaf y prynhawn yma, mae gennym ni Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:38
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Before I ask my questions to the First Minister, I would like to take this opportunity to pay tribute, on behalf of all Plaid Cymru Members, to my predecessor, Ieuan Wyn Jones, for all the work that he has done for this institution, for his determination to tackle the problems in our economy, and for all that he has done to build this country of ours. Diolch yn fawr, Ieuan.
Cyn i mi ofyn fy nghwestiynau i’r Prif Weinidog, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i dalu teyrnged, ar ran holl Aelodau Plaid Cymru, i’m rhagflaenydd, Ieuan Wyn Jones, am yr holl waith y mae wedi ei wneud dros y sefydliad hwn, am ei benderfyniad i fynd i’r afael â’r problemau yn ein heconomi, ac am y cwbl y mae wedi ei wneud i adeiladu ein gwlad. Diolch yn fawr, Ieuan.
 
First Minister, wages have fallen in value by 8% in real terms since 2007. I would agree with one of your backbenchers, who said this morning that austerity is not inevitable but a political choice. That is why Plaid Cymru supports the Wales TUC campaign entitled A Future That Works. First Minister, do you back the Wales TUC campaign, and, if you agree that austerity is a political choice, can you explain why your party will stick to Tory spending plans if elected to Westminster in 2015?
Brif Weinidog, mae gwerth cyflogau wedi gostwng 8% mewn termau real ers 2007. Byddwn yn cytuno ag un o aelodau eich meinciau cefn, a ddywedodd y bore yma nad yw camau cynilo yn anochel, ond yn ddewis gwleidyddol. Dyna pam mae Plaid Cymru yn cefnogi ymgyrch Dyfodol sy’n Gweithio TUC Cymru. Brif Weinidog, a ydych chi’n cefnogi ymgyrch TUC Cymru, ac, os ydych chi’n cytuno bod camau cynilo yn ddewis gwleidyddol, a allwch chi esbonio pam y bydd eich plaid yn cadw at gynlluniau gwario’r Torïaid os caiff ei hethol i San Steffan yn 2015?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I join the leader of Plaid Cymru and pay my tributes to Ieuan Wyn Jones, as someone who I worked with in Government for four years. He is someone who I have, and had, the utmost respect for, and I wish him well in his future endeavours.
Rwy’n ymuno ag arweinydd Plaid Cymru ac yn talu fy nheyrnged i Ieuan Wyn Jones, fel rhywun y bûm i’n gweithio gydag ef yn y Llywodraeth am bedair blynedd. Mae’n rhywun y mae gen i, ac y bu gen i, y parch mwyaf ato, a dymunaf yn dda iddo yn ei ymdrechion yn y dyfodol.
 
The leader of Plaid Cymru asks about Westminster matters. She will know that, as far as my party is concerned at Westminster, it will have to take some difficult decisions in advance of the 2015 general election. However, we have made it clear in Wales that, as a Welsh Government, we do not agree with the programme of austerity that is being propagated by the Tories and Liberal Democrats in London. We do not see that the evidence is there to show that what they are doing is working. We, of course, have put in place a number of programmes in order to mitigate the effects of what is being presented to us from London.
Mae arweinydd Plaid Cymru yn gofyn am faterion San Steffan. Bydd yn gwybod, cyn belled ag y mae fy mhlaid i yn y cwestiwn yn San Steffan, y bydd yn rhaid iddi wneud rhai penderfyniadau anodd cyn etholiad cyffredinol 2015. Fodd bynnag, rydym ni wedi ei gwneud yn eglur yng Nghymru nad ydym ni, fel Llywodraeth Cymru, yn cytuno â’r rhaglen o gamau cynilo sy’n cael ei chyflawni gan y Torïaid a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn Llundain. Nid ydym yn gweld bod y dystiolaeth yno i ddangos bod yr hyn y maen nhw’n ei wneud yn gweithio. Rydym ni, wrth gwrs, wedi sefydlu nifer o raglenni er mwyn lliniaru effeithiau’r hyn sy’n cael ei gyflwyno i ni o Lundain.
 
13:40
First Minister, you and your party cannot have it both ways. Labour cannot oppose austerity here and then support it in London. You warn us about the effects of cuts to the Welsh budget because of next week’s comprehensive spending review, and yet Labour will not even commit to scrapping the bedroom tax. Worse, Labour wants to see a regional benefit cap—a cap on social security in Wales. First Minister, why is your party proposing a regional benefit cap that will mean that disabled and unemployed people in Wales will get less money than people in the same circumstances in other parts of the UK?
Brif Weinidog, ni allwch chi na’ch plaid ei chael hi bob ffordd. Ni all y Blaid Lafur wrthwynebu camau cynilo yma ac yna eu cefnogi yn Llundain. Rydych chi’n ein rhybuddio am effeithiau toriadau i gyllideb Cymru oherwydd adolygiad cynhwysfawr o wariant yr wythnos nesaf, ac eto ni wnaiff Llafur ymrwymo i gael gwared ar y dreth ystafell wely hyd yn oed. Yn waeth fyth, mae Llafur eisiau gweld cyfyngiad rhanbarthol ar fudd-daliadau—cyfyngiad ar nawdd cymdeithasol yng Nghymru. Brif Weinidog, pam mae eich plaid yn cynnig cyfyngiad rhanbarthol ar fudd-daliadau a fydd yn golygu y bydd pobl anabl a di-waith yng Nghymru yn cael llai o arian na phobl dan yr un amgylchiadau mewn rhannau eraill o’r DU?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I have seen no evidence to suggest that my party supports a regional benefits cap as a matter of policy.
Nid wyf wedi gweld unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod fy mhlaid yn cefnogi cyfyngiad rhanbarthol ar fudd-daliadau fel mater o bolisi.
 
13:41
I would suggest that you read your various Ministers’ speeches, First Minister. Wales has been described as
Byddwn yn awgrymu eich bod yn darllen areithiau eich amryw Weinidogion, Brif Weinidog. Disgrifiwyd Cymru fel:
 
‘the poor man of Europe. The rest of the world is moving ahead so fast that, if we do not start catching up, the legacy we will leave our children is a hopeless wasteland’.
dyn tlawd Ewrop. Mae gweddill y byd yn symud ymlaen mor gyflym, os na fyddwn yn dechrau dal i fyny, yna tir diffaith anobeithiol fydd yr etifeddiaeth y byddwn yn ei gadael i’n plant.
 
Those are not my words, but the words of veteran Welsh broadcaster, Vincent Kane. Is he right, and how will you stop his prediction from coming true?
Nid fy ngeiriau i yw’r rhain, ond geiriau’r darlledwr profiadol o Gymru, Vincent Kane. A yw’n iawn, a sut wnewch chi atal ei broffwydoliaeth rhag dod yn wir?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, I can assure the leader of Plaid Cymru that my party does not have any ministers in London. We do have Ministers in Wales and no Ministers have used such words. I do not believe in the gloom-ridden, R. S. Thomas-like description that she has given of the situation in Wales. She will know of the schemes that have been put in place—the huge success of Jobs Growth Wales, the SME growth fund, the Wales economic growth fund, the digital development fund, and the life sciences Wales investment fund, with the appointment only this week of the first professor to be appointed under Sêr Cymru. She will know that levels of employment have increased and that levels of unemployment have decreased. There is, of course, still a long way to go, but it does show that this Government is proactive.
Yn gyntaf oll, gallaf sicrhau arweinydd Plaid Cymru nad oes gan fy mhlaid unrhyw weinidogion yn Llundain. Mae gennym ni Weinidogion yng Nghymru ac nid oes unrhyw Weinidogion wedi defnyddio geiriau o’r fath. Nid wyf yn credu yn y disgrifiad tywyll, yn arddull R.S. Thomas y mae wedi ei roi o’r sefyllfa yng Nghymru. Bydd yn gwybod am y cynlluniau sydd wedi cael eu rhoi ar waith—llwyddiant ysgubol Twf Swyddi Cymru, y gronfa twf BBaChau, cronfa twf economaidd Cymru, y gronfa datblygu digidol, a chronfa fuddsoddi gwyddorau bywyd Cymru, a phenodwyd yr athro cyntaf dan Sêr Cymru dim ond yr wythnos hon. Bydd yn gwybod bod lefelau cyflogaeth wedi cynyddu a bod lefelau diweithdra wedi gostwng. Mae, llawer iawn i’w wneud o hyd, wrth gwrs, ond mae hyn yn dangos bod y Llywodraeth hon yn rhagweithiol.
 
She also asks why we cannot have it both ways. I do note—and I do not pose this as a question, but rather as an observation—that there are several different views with regard to Wylfa B within Plaid Cymru. It would be useful for us to know whether the party supports, or not, the establishment of the new reactor at Wylfa B.
Mae hi hefyd yn gofyn pam na allwn ni ei chael hi bob ffordd. Rwy’n nodi—ac nid wyf yn gofyn hyn fel cwestiwn, ond yn hytrach fel sylw—bod nifer o safbwyntiau gwahanol ar Wylfa B o fewn Plaid Cymru. Byddai’n ddefnyddiol i ni gael gwybod a yw’r blaid yn cefnogi sefydlu’r adweithydd newydd yn Wylfa B ai peidio.
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn nawr at arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:42
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. I join with the sentiments that have been expressed by the leader of Plaid Cymru about the Member for Anglesey. I have had the pleasure of sitting in this Chamber for five years now with him. I have known him to be a very competent Minister, and a Minister who delivers on what he says. I have also known him as a colleague on committees, always working in the best interests of his constituents and, indeed, Wales. He has had the unique opportunity to sit in both Westminster and the Assembly. I think that the measure of success has been this institution bedding itself in, along with the progress he has made in moving many good causes across Wales and in advancing the cause of Wales in the United Kingdom and Europe. So, I share in the tributes that have been paid to him today.
Diolch i chi, Lywydd. Rwy’n ymuno â’r sylwadau a fynegwyd gan arweinydd Plaid Cymru am yr Aelod dros Ynys Môn. Rwyf wedi cael y pleser o eistedd gydag ef yn y Siambr hon am bum mlynedd bellach. Rwyf wedi ei adnabod fel Gweinidog cymwys iawn, a Gweinidog sy’n cyflawni’r hyn y mae’n ei ddweud. Rwyf wedi ei adnabod hefyd fel cydweithiwr ar bwyllgorau, bob amser yn gweithio er lles ei etholwyr ac, yn wir, er lles Cymru. Mae wedi cael y cyfle unigryw i eistedd yn San Steffan ac yn y Cynulliad. Credaf mai’r mesur o lwyddiant fu ymsefydlu’r sefydliad hwn, ynghyd â’r cynnydd mae wedi ei wneud o ran datblygu llawer o achosion da ledled Cymru, ac wrth hyrwyddo achos Cymru yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop. Felly, rwyf am fod yn rhan o’r teyrngedau a dalwyd iddo heddiw.
 
I also join in the congratulations to the leader of the Welsh Liberal Democrats on her honour, rightly given on Saturday in the Queen’s birthday honours.
Rwyf hefyd yn ymuno yn y llongyfarchiadau i arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar ei hanrhydedd, a roddwyd yn haeddiannol iddi ddydd Sadwrn yn anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines.
 
First Minister, why is there so much importance attached to the setting of targets in the delivery of public services in Wales by your Government?
Brif Weinidog, pam mae cymaint o bwysigrwydd yn cael ei roi ar osod targedau wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gan eich Llywodraeth?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
May I echo the comments of the leader of the opposition with regard to the leader of the Welsh Liberal Democrats? I would also echo his comments about Ieuan Wyn Jones. I think that we have to be careful sometimes, when we pay tribute to somebody, to remember that they are still alive. Ieuan is very much in that category, so, even though the political tributes are important, I know that he has much to contribute yet to the public life of Wales.
A gaf i adleisio sylwadau arweinydd yr wrthblaid o ran arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru? Rwyf hefyd yn adleisio ei sylwadau am Ieuan Wyn Jones. Rwy’n credu bod yn rhaid i ni fod yn ofalus weithiau, pan fyddwn yn talu teyrnged i rywun, i gofio eu bod yn dal yn fyw. Mae Ieuan yn sicr yn y categori hwnnw, felly, er bod y teyrngedau gwleidyddol yn bwysig, rwy’n gwybod fod ganddo lawer i’w gyfrannu eto i fywyd cyhoeddus Cymru.
 
It is important, of course, that we have milestones and targets in order for us to ensure, particularly with regard to health, that progress can be measured.
Mae’n bwysig, wrth gwrs, fod gennym gerrig milltir a thargedau er mwyn i ni sicrhau, yn enwedig o ran iechyd, y gellir mesur cynnydd.
 
13:44
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I welcome your drawing our attention to health, because in health, for example, cancer waiting time targets have not been met since 2008. We know that accident and emergency response time targets have not been met since 2009. We also know that ambulance response time targets have not been met for 11 months. We learned last week that there are 7,611 people waiting more than 36 weeks for treatment—a massive increase in relation to the target that your Government only recently put much store by. What we do not know about is the success of enterprise zones in Wales. I was interested in the response that you gave to the leader of Plaid Cymru, because, in listing what you saw as the economic achievements of your Government, you did not list enterprise zones as one of those achievements.
Rwy’n croesawu’r ffaith eich bod yn tynnu ein sylw at iechyd, oherwydd ym maes iechyd, er enghraifft, ni chyrhaeddwyd targedau amseroedd aros canser ers 2008. Rydym yn gwybod na chyrhaeddwyd targedau amseroedd ymateb i ddamweiniau ac achosion brys ers 2009. Rydym hefyd yn gwybod na chyrhaeddwyd targedau amseroedd ymateb ambiwlansys ers 11 mis. Clywsom yr wythnos diwethaf fod 7,611 o bobl sy’n aros yn hirach na 36 wythnos am driniaeth— cynnydd enfawr o’i gymharu â’r targed y mae eich Llywodraeth wedi pwysleisio cymaint ar ei bwysigrwydd dim ond yn ddiweddar. Yr hyn nad ydym yn ei wybod amdano yw llwyddiant yr ardaloedd menter yng Nghymru. Roedd gen i ddiddordeb yn yr ymateb a roesoch i arweinydd Plaid Cymru, oherwydd, wrth restru yr hyn yr oeddech chi’n ei ystyried yn llwyddiannau economaidd eich Llywodraeth, ni restrwyd ardaloedd menter gennych fel un o’r llwyddiannau hynny.
 
We fully support the introduction of enterprise zones and the benefits that they can bring to local economies. However, we have tried, time and again, to find out what jobs and new businesses are being created and, importantly, what investment has gone into enterprise zones in Wales. Will you be setting key targets that we can use to benchmark the success of enterprise zones and, if those figures already exist, will you make them available this week?
Rydym yn llwyr gefnogi cyflwyno ardaloedd menter a’r manteision y gallant eu cynnig i economïau lleol. Fodd bynnag, rydym ni wedi ceisio, dro ar ôl tro, darganfod pa swyddi a busnesau newydd sy’n cael eu creu ac, yn bwysig, pa fuddsoddiad a wnaed yn yr ardaloedd menter yng Nghymru. A fyddwch chi’n gosod targedau allweddol y gallwn ni eu defnyddio i feincnodi llwyddiant ardaloedd menter ac, os yw’r ffigurau hynny’n bodoli eisoes, a wnewch chi sicrhau eu bod ar gael yr wythnos hon?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
What we will not do is set targets that cannot be met, which is what has happened in England, of course, where targets are being reformed downwards. His colleague Alun Cairns said in the last few weeks that those targets were challenging, which, as we know in politics, means ‘We cannot reach them’. As far as we are concerned, we are encouraged by the fact that A&E waiting times have decreased and that ambulance response times have increased, while understanding, of course, that there is some way to go yet in meeting our targets.
Yr hyn na fyddwn yn ei wneud yw gosod targedau na ellir eu cyrraedd, sef yr hyn sydd wedi digwydd yn Lloegr, wrth gwrs, lle mae targedau yn cael eu diwygio tuag at i lawr. Dywedodd ei gydweithiwr Alun Cairns yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf fod y targedau hynny yn heriol, sydd, fel y gwyddom ym myd gwleidyddiaeth, yn golygu ‘Ni allwn eu cyrraedd’. Cyn belled ag yr ydym ni yn y cwestiwn, mae’r ffaith fod amseroedd aros damweiniau ac achosion brys wedi gostwng a bod amseroedd ymateb ambiwlansys wedi cynyddu yn ein calonogi, gan ddeall, wrth gwrs, bod llawer o waith i’w wneud o hyd i gyrraedd ein targedau.
 
As far as the Welsh enterprise zones are concerned, jobs have been created in Anglesey and in the Cardiff enterprise zone. There are jobs in the pipeline in Ebbw Vale and Deeside. The enterprise zones are working very well. He will have seen only this week the announcement that was made by Cardiff Aviation Ltd with regard to St Athan.
Cyn belled ag y mae ardaloedd menter Cymru yn y cwestiwn, mae swyddi wedi eu creu ar Ynys Môn ac yn ardal fenter Caerdydd. Mae swyddi ar y gweill yng Nglyn Ebwy a Glannau Dyfrdwy. Mae’r ardaloedd menter yn gweithio’n dda iawn. Bydd wedi gweld dim ond yr wythnos hon y cyhoeddiad a wnaed gan Cardiff Aviation Cyf am Sain Tathan.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I welcome that jobs are being created, but I, as a Member, the public and the business community cannot find out how many jobs are being created. If I want to know about the situation in England, for example, I can find out that 3,000 jobs have been created, that £2,229 million of extra private sector investment has been created and that 126 new businesses have been created in enterprise zones. I am saying, from this side of the Chamber, that we support the introduction of enterprise zones—they can be a force for good—but all that we have seen so far, if you take the Cardiff enterprise zone as an example, is the Welsh Government buying up office space; in effect, it is nationalising the office space market in Cardiff. I note that you went through your file but did not come up with any specific examples. I ask you again: will you be bringing forward key targets that civil servants and the business community working in those enterprise zones know that we can use to benchmark whether they have been a success or not, in the same way that we can benchmark the failure in the Welsh NHS with the targets that you have not met?
Rwy’n croesawu’r ffaith fod swyddi’n cael eu creu, ond nid wyf fi, fel Aelod, y cyhoedd na’r gymuned fusnes yn gallu darganfod faint o swyddi sy’n cael eu creu. Os ydw i eisiau gwybod am y sefyllfa yn Lloegr, er enghraifft, gallaf ddarganfod bod 3,000 o swyddi wedi eu creu, bod £2,229 miliwn o fuddsoddiad sector preifat ychwanegol wedi ei greu a bod 126 o fusnesau newydd wedi eu creu mewn ardaloedd menter. Rwy’n dweud, o’r ochr hon i’r Siambr, ein bod yn cefnogi cyflwyno ardaloedd menter—gallant fod yn rym er daioni—ond y cwbl rydym ni wedi ei weld hyd yn hyn, os cymerwch chi ardal fenter Caerdydd fel enghraifft, yw Llywodraeth Cymru yn prynu gofod swyddfa; mae’n gwladoli’r farchnad gofod swyddfa yng Nghaerdydd i bob pwrpas. Sylwais arnoch yn mynd drwy eich ffeil ond ni ddaethoch o hyd i unrhyw enghreifftiau penodol. Gofynnaf i chi eto: a fyddwch chi’n cyflwyno targedau allweddol y bydd gweision sifil a’r gymuned fusnes sy’n gweithio yn yr ardaloedd menter hynny yn gwybod y gallwn eu defnyddio i feincnodi a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ai peidio, yn yr un modd ag y gallwn feincnodi’r methiant yn y GIG yng Nghymru gyda’r targedau nad ydych chi wedi eu cyflawni?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He mentioned Cardiff, so I can go through a list of what is happening in Cardiff. We know that there was the recent announcement by Serco of 450 jobs. There are now 10 job creation inquiries in the pipeline. There is interest in the city centre and in the enterprise zone locations. We have seen the acquisition of Callaghan Square, which is complete. That was done in order to provide the right level of office support for private enterprise. I see nothing wrong with that. That is Government ensuring that facilities are available for the private sector. We have the acquisition of the building and construction of the Capital Quarter, which will bring forward grade A office space that is desperately needed for business in the city centre. That building is due to be completed by 2014. We have the creation of more than 200 jobs across south Wales by Admiral Group plc, including at its offices in the enterprise zone. We have the report and recommendations of the south-east Wales integrated taskforce—[Interruption.] There is no point shouting me down; you wanted a list of things, so you will get it. That taskforce indicated the profit implications for the Cardiff central enterprise zone. [Interruption.]
Soniodd am Gaerdydd, felly gallaf fynd drwy restr o’r hyn sy’n digwydd yng Nghaerdydd. Rydym yn gwybod y cafwyd y cyhoeddiad diweddar o 450 o swyddi gan Serco. Mae 10 o ymholiadau i greu swyddi yn yr arfaeth erbyn hyn. Ceir diddordeb yng nghanol y ddinas ac yn lleoliadau’r ardal fenter. Rydym ni wedi gweld caffael Sgwâr Callaghan, sydd wedi ei gwblhau. Gwnaed hynny er mwyn darparu’r lefel gywir o gymorth swyddfa i fentrau preifat. Nid wyf yn gweld dim byd o’i le â hynny. Llywodraeth yn sicrhau bod cyfleusterau ar gael ar gyfer y sector preifat yw hynny. Mae gennym gaffaeliad adeilad ac adeiladwaith y Capital Quarter, a fydd yn cyflwyno gofod swyddfa o’r radd flaenaf y mae wir ei angen ar gyfer busnes yng nghanol y ddinas. Disgwylir i’r adeilad hwnnw gael ei gwblhau erbyn 2014. Mae gennym fwy na 200 o swyddi yn cael eu creu ledled de Cymru gan Admiral Group ccc, gan gynnwys yn ei swyddfeydd yn yr ardal fenter. Mae gennym adroddiad ac argymhellion tasglu integredig de-ddwyrain Cymru—[Torri ar draws.] Nid oes pwynt torri ar fy nhraws; roeddech chi eisiau rhestr o bethau, felly dyna gewch chi. Nododd y tasglu hwnnw’r goblygiadau elw i ardal fenter canol Caerdydd. [Torri ar draws.]
 
13:48
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order.
Trefn.
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Cardiff and Vale College has unveiled plans to build a new £45 million campus in the zone. Further sites are being assessed to ensure that the potential of investment in the zone is maximised. That, I think, is enough for now.
Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu campws newydd gwerth £45 miliwn yn yr ardal. Mae rhagor o safleoedd yn cael eu hasesu i sicrhau y gwneir cymaint â phosibl o’r potensial o ran buddsoddiad yn yr ardal fenter. Dyna ddigon am y tro, rwy’n credu.
 
13:48
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:48
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you Presiding Officer, and thank you for your kind comments and for the messages that I received over the weekend from colleagues in the Chamber. May I take this opportunity to thank Ieuan Wyn Jones for the personal kindness and courtesy that he has always shown to me while we have served here as Assembly Members? He has been a true and faithful servant to his party and to the people of Anglesey. I wish him well in his future endeavours.
Diolch Lywydd, a diolch i chi am eich sylwadau caredig ac am y negeseuon a dderbyniais dros y penwythnos gan gydweithwyr yn y Siambr. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i Ieuan Wyn Jones am y caredigrwydd a’r cwrteisi personol y mae bob amser wedi ei ddangos i mi tra buom yn gwasanaethu yma fel Aelodau Cynulliad? Mae wedi bod yn weithiwr teyrngar a ffyddlon i’w blaid ac i bobl Ynys Môn. Dymunaf yn dda iddo yn ei ymdrechion yn y dyfodol.
 
First Minister, Governments in Scotland, England and Northern Ireland all have specific schemes to support farmers operating in hills and upland areas. Why is Wales the only home nation where no such support is available?
Brif Weinidog, mae gan Lywodraethau yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon i gyd gynlluniau penodol i gefnogi ffermwyr sy’n gweithredu ar y bryniau ac mewn ardaloedd ucheldir. Pam mai Cymru yw’r unig wlad gartref lle nad oes cymorth o’r fath ar gael?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We believe that we have in place a package of support for farmers amounting to £350 million a year that is very attractive. I know that farmers would not swap their position in Wales to move to England in that regard. It is also the case that we have, for many years, paid farmers their money as quickly as possible, which is in stark contrast to elsewhere in the UK.
Rydym ni’n credu ein bod wedi sefydlu pecyn cymorth i ffermwyr sy’n dod i gyfanswm o £350 miliwn y flwyddyn ac mae hynny’n ddeniadol iawn. Rwy’n gwybod na fyddai ffermwyr yn cyfnewid eu sefyllfa yng Nghymru i symud i Loegr yn hynny o beth. Mae hefyd yn wir ein bod, ers blynyddoedd lawer, wedi talu eu harian i ffermwyr cyn gynted â phosibl, sydd mewn gwrthgyferbyniad llwyr â mannau eraill yn y DU.
 
13:49
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, last week, you said that the Department for Envrionment, Food and Rural Affairs did not care about English hill farmers. You said that it only cared about large arable farms. Why then does DEFRA think that English upland farmers deserve extra support, while you have decided to put Welsh farmers at a competitive disadvantage to the rest of the EU?
Brif Weinidog, nodwyd gennych yr wythnos diwethaf nad oedd ots gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig am ffermwyr mynydd Lloegr. Dywedasoch mai dim ond am ffermydd âr mawr y maent yn poeni amdanynt. Pam felly mae DEFRA o’r farn bod ffermwyr ucheldir Lloegr yn haeddu cymorth ychwanegol, tra eich bod chi wedi penderfynu rhoi ffermwyr Cymru dan anfantais gystadleuol o’i chymharu â gweddill yr UE?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I do not believe that Welsh farmers are at a competitive disadvantage at all in terms of the support that we provide. Welsh farming has, for many years, enjoyed a very high level of support from Government—whether through subsidy or from the Government in terms of promoting Welsh produce. I remind the leader of the Welsh Liberal Democrats that we were the first country to be able to ensure that Welsh lamb arrived in Dubai. No other country in Europe managed to do that. It is simply a question of being proactive, at a time when other Governments in the UK were not being as proactive as they might have been.
Nid wyf yn credu bod ffermwyr Cymru dan anfantais gystadleuol o gwbl o ran y cymorth rydym ni’n ei ddarparu. Mae ffermio Cymru wedi mwynhau, ers blynyddoedd lawer, lefel uchel iawn o gymorth gan y Llywodraeth—boed hynny trwy gymhorthdal ​​neu gan y Llywodraeth o ran hyrwyddo cynnyrch o Gymru. Hoffwn atgoffa arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru mai ni oedd y wlad gyntaf i allu sicrhau bod cig oen Cymru yn cyrraedd Dubai. Ni lwyddodd unrhyw wlad arall yn Ewrop i wneud hynny. Mae’n gwestiwn syml o fod yn rhagweithiol, ar adeg pan nad oedd Llywodraethau eraill yn y DU yn bod mor rhagweithiol ag y gallent.
 
13:50
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Proactive—really? Your food strategy was published in 2010. It is now 2013 and you still have not decided what your delivery plan is. The Minister confirmed that last week and it says so on your Government’s website. You blamed the weather for your Government’s poor performance in providing healthcare to people in Wales, and for your ability to promote tourism. Farming is one area that is really affected by the severe weather. There is no reason at all why a scheme to support hill farmers cannot be implemented in Wales. Will you commit today, First Minister, to implementing a scheme to support a stronger rural economy and end Wales’s unenviable position as the only nation in the United Kingdom not to support hill and upland farmers?
Rhagweithiol—yn wir? Cyhoeddwyd eich strategaeth fwyd yn 2010. Mae hi bellach yn 2013 ac nid ydych eto wedi penderfynu beth yw eich cynllun cyflawni. Cadarnhaodd y Gweinidog hynny yr wythnos diwethaf ac mae’n dweud hynny ar wefan eich Llywodraeth. Rhoddwyd y bai ar y tywydd gennych am berfformiad gwael eich Llywodraeth o ran darparu gofal iechyd i bobl yng Nghymru, ac am eich gallu i hyrwyddo twristiaeth. Mae ffermio yn un maes sydd wir yn cael ei effeithio gan y tywydd garw. Nid oes unrhyw reswm o gwbl pam na ellir rhoi cynllun i gynorthwyo ffermwyr mynydd ar waith yng Nghymru. A wnewch chi ymrwymo heddiw, Brif Weinidog, i sefydlu cynllun i gynorthwyo economi wledig gryfach ac i roi terfyn ar y sefyllfa annymunol i Gymru o fod yr unig wlad yn y Deyrnas Unedig nad yw’n cynorthwyo ffermwyr mynydd ac ucheldir?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I do not accept that we do not support hill and upland farmers. I remind the leader of the Liberal Democrats that the one year in which farmers did not receive their payments and suffered real hardship was the year when there was a Liberal Democrat Minister in charge of farming in Wales. Whenever there was a Labour Minister in charge—or, indeed, a Plaid Cymru Minister—those farmers were paid on time. However, when the Liberal Democrats had their hands on the levers of payment, they did not pay farmers in plenty of time. Therefore, the evidence is there to show that successive Governments, with Labour Ministers or, indeed, Plaid Cymru Ministers, have delivered for Welsh farmers in a way that I am afraid the track record of the Liberal Democrats suggests the Liberal Democrats have not.
Nid wyf yn derbyn nad ydym yn cefnogi ffermwyr mynydd ac ucheldir. Hoffwn atgoffa arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol mai’r un flwyddyn na dderbyniodd ffermwyr eu taliadau gan ddioddef caledi go iawn oedd y flwyddyn pan oedd Gweinidog y Democratiaid Rhyddfrydol yn gyfrifol am ffermio yng Nghymru. Pryd bynnag yr oedd Gweinidog Llafur yn gyfrifol—neu Weinidog Plaid Cymru, o ran hynny—cafodd y ffermwyr hynny eu talu ar amser. Fodd bynnag, pan roedd y Democratiaid Rhyddfrydol yn gyfrifol am y taliadau, ni wnaethant dalu ffermwyr mewn da bryd. Felly, mae’r dystiolaeth ar gael i ddangos bod Llywodraethau olynol, â Gweinidogion Llafur neu, yn wir, Gweinidogion Plaid Cymru, wedi cyflawni ar ran ffermwyr Cymru mewn modd, o ystyried eu hanes, rwy’n ofni nad yw’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi llwyddo i’w wneud
 
13:52
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to the questions on the agenda.
Rydym yn symud yn ôl nawr at y cwestiynau ar yr agenda.
 
Amseroedd Aros ar gyfer Triniaeth mewn Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys
Waiting Times for Treatment in Accident and Emergency Departments
 
13:52
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr amseroedd aros ar gyfer triniaeth mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys? OAQ(4)1123(FM)
3. Will the First Minister make a statement on waiting times for treatment in Accident & Emergency departments? OAQ(4)1123(FM)
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I am encouraged to see the improvement in performance that has taken place recently. We have seen an improvement of some 5.4% in the number of people waiting less than four hours at A&E. That shows that things are moving in the right direction, although we accept, of course, that there is some way to go yet.
Mae’n galonogol gweld y gwelliant i berfformiad sydd wedi digwydd yn ddiweddar. Rydym ni wedi gweld gwelliant o tua 5.4% o ran nifer y bobl sy’n aros llai na phedair awr mewn adrannau damweiniau ac achosion bryd. Mae hynny’n dangos bod pethau yn symud i’r cyfeiriad cywir, er ein bod yn derbyn, wrth gwrs, bod llawer iawn i’w wneud eto.
 
13:52
Thank you for that answer, First Minister. At the various meetings in relation to the south Wales programme, a number of concerns have been raised about ambulance waiting times, which are, of course, directly related to waiting times at accident and emergency departments—that has been admitted by the people on the panels. Given the way in which accident and emergency departments are being changed and the reliance on the ambulance service in relation to that programme, are you confident that, if those proposals are brought forward—I am not asking you to say ‘yes’ or ‘no’ on that—accident and emergency departments around south Wales will be able to cope with the extra demands put on them?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Yn y cyfarfodydd amrywiol yn ymwneud â rhaglen de Cymru, codwyd nifer o bryderon am amseroedd aros ambiwlansys, sydd, wrth gwrs, yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag amseroedd aros mewn adrannau damweiniau ac achosion brys—cyfaddefwyd hynny gan y bobl ar y paneli. O ystyried y ffordd mae adrannau damweiniau ac achosion brys yn cael eu newid a’r ddibyniaeth ar y gwasanaeth ambiwlans o ran y rhaglen honno, a ydych chi’n hyderus, os caiff y cynigion hynny eu cyflwyno—nid wyf yn gofyn i chi i ddweud ‘ydw’ neu ‘nac ydw’ i hynny—y bydd adrannau damweiniau ac achosion brys ledled de Cymru yn gallu ymdopi â’r gofynion ychwanegol a osodir arnynt?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is self-evident that that should be the case. I do not want to coment on the actual proposals as they are a matter, still, for consultation and, ultimately, might be decided by the Minister for Health and Social Services, acting alone in that regard. However, clearly, with regard to any changes to the health service, there are a number of factors that need to be taken in to account, and ambulance responses will be one of them.
Mae’n amlwg mai dyna ddylai ddigwydd. Nid wyf eisiau cynnig sylwadau ar y cynigion eu hunain gan eu bod yn dal i fod yn destun ymgynghori ac, yn y pen draw, efallai y cânt eu penderfynu gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn gweithredu ar ei ben ei hun yn hynny o beth. Fodd bynnag, yn amlwg, o ran unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth iechyd, ceir nifer o ffactorau y mae angen eu cymryd i ystyriaeth, a bydd ymatebion ambiwlans yn un ohonynt.
 
13:53
First Minister, do you recognise that one of the reasons that accident and emergency departments are finding it difficult to hit their targets—and let us bear in mind that they have been finding it difficult not just recently, but for the past four years in terms of the waiting time target that you have given of four hours—are your record-breaking cuts of over, according to the Research Service, £812 million by the end of the next financial year, which will make it even more difficult for those departments to hit your targets, which have not been met for four years?
Brif Weinidog, a ydych chi’n cydnabod mai un o’r rhesymau pam mae adrannau damweiniau ac achosion brys yn ei chael hi’n anodd cyrraedd eu targedau—a gadewch i ni gadw mewn cof eu bod wedi bod yn ei chael hi’n anodd nid yn unig yn ddiweddar, ond ers y pedair blynedd diwethaf o ran y targed amseroedd aros o bedair awr yr ydych chi wedi ei bennu—yw eich toriadau uchaf erioed o fwy na £812 miliwn, yn ôl y Gwasanaeth Ymchwil, erbyn diwedd y flwyddyn ariannol nesaf, a fydd yn ei gwneud hyd yn oed yn anoddach i’r adrannau hynny gyrraedd eich targedau, nas cyrhaeddwyd ers pedair blynedd?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There is another figure today. We went from £500 million before Whitsun, which apparently was wrong, to £800 million, which then was wrong, to £814 million, which today is wrong; now it is £812 million. Last week, Byron Davies, in my local paper, the ‘Glamorgan Gazette’ was saying that it was £534 million. How can we believe what the Conservatives are saying when they have just plucked these figures out of thin air? He wrote to the paper with that figure. He did not tell the rest of his party, clearly; that was the figure that he plucked out of thin air. The reality is that health spending in Wales is staying constant. The party opposite plucks these figures out of the air, but it never tells you where the money is coming from. It does not say that it would cut 20% of teachers, 20% of schools and see council tax going up by 12%. These are the things that it never wants to say to people. It always plucks these figures out of thin air but never justifies the figures. The Conservatives never tell the people of Wales how they will pay for it. That is why they will never be in Government. [Interruption.]
Dyma ffigur arall heddiw. Aethom ni o £500 miliwn cyn y Sulgwyn, a oedd yn anghywir mae’n debyg, i £800 miliwn, a oedd wedyn yn anghywir, i £814 miliwn, sy’n anghywir heddiw; mae’n £812 miliwn bellach. Yr wythnos diwethaf, roedd Byron Davies yn dweud, yn fy mhapur lleol, y ‘Glamorgan Gazette’, mai £534 miliwn oedd y ffigur. Sut allwn ni gredu’r hyn y mae’r Ceidwadwyr yn ei ddweud pan maen nhw wedi tynnu’r ffigurau hyn o’r awyr? Ysgrifennodd at y papur â’r ffigur hwnnw. Ni ddywedodd hynny wrth weddill ei blaid, yn amlwg; dyna’r ffigur a dynnwyd ganddo o’r awyr. Y gwir amdani yw bod gwariant ar iechyd yng Nghymru yn aros yn gyson. Mae’r blaid gyferbyn yn tynnu’r ffigurau hyn o’r awyr, ond nid ydynt byth yn dweud wrthych o ble mae’r arian yn mynd i ddod. Nid ydynt yn dweud y byddent yn torri 20% o athrawon, 20% o ysgolion ac yn cynyddu’r dreth gyngor o 12%. Dyma’r pethau nad ydynt byth eisiau eu dweud wrth bobl. Maent yn tynnu’r ffigurau hyn o’r awyr bob amser ond byth yn cyfiawnhau’r ffigurau. Nid yw’r Ceidwadwyr byth yn dweud wrth bobl Cymru sut y byddant yn talu amdano. Dyna pam na fyddant byth mewn Llywodraeth. [Torri ar draws.]
 
13:55
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I hope that Members were able to hear the First Minister’s reply. I found it a little difficult.
Rwy’n gobeithio bod yr Aelodau wedi gallu clywed ateb y Prif Weinidog. Roeddwn i’n ei chael hi braidd yn anodd.
 
13:55
Brif Weinidog, y llynedd cymerodd 11,000 o alwadau brys 999 dros ddwywaith yr amser targed i’w hateb—cymerodd 11,000 o alwadau fwy nag 20 munud i ambiwlansys gyrraedd. Gyda niferoedd mor uchel, a ydych yn meddwl ei bod yn bosibl i’r gwasanaeth ambiwlans wella ei berfformiad drwy newidiadau strwythurol neu newidiadau yn y targedau hyd yn oed, ynteu a yw’n bryd i’r Llywodraeth edrych ar gynyddu buddsoddiad yn y gwasanaeth ambiwlans a chynyddu buddsoddiad yn benodol iawn yn nifer y parafeddygon yng Nghymru?
First Minister, last year, 11,000 999 emergency calls took more than twice the target time to answer—ambulances took more than 20 minutes to reply to 11,000 calls. Given that the numbers are so high, do you think that it is possible for the ambulance service to improve its performance through structural changes or even changes in the targets, or is it time for the Government to look at investing more in the ambulance service, specifically by increasing investment in the number or paramedics in Wales?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hynny’n rhywbeth sy’n cael ei ystyried gan y Gweinidog. Bydd yr Aelod yn gwybod am adroddiad McClelland, ac mae’r Gweinidog wedi gwneud datganiad ynglŷn â hwnnw. Rydym yn deall bod yn rhaid gwella perfformiad y gwasanaeth ambiwlansys yng Nghymru. Mae hynny wedi digwydd yn y mis diwethaf. Yr her yn awr yw sicrhau bod hynny’n parhau yn y misoedd i ddod.
That is something that the Minister is considering. The Member will know of the McClelland report, on which the Minister has made a statement. We understand that the performance of the ambulance service in Wales must improve. That has happened in the last month. The challenge now is to ensure that that continues in the coming months.
 
Lefelau Dechrau Adeiladu Tai
Level of House Building Starts
 
13:56
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am lefelau dechrau adeiladu tai yng Nghymru? OAQ(4)1124(FM)
4. Will the First Minister make a statement on the level of house building starts in Wales? OAQ(4)1124(FM)
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
They were up 6% in the last financial year.
Fe wnaethant gynyddu 6% yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
 
13:56
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you for the short answer, First Minister. In your programme for government, you are committed to increasing the number of houses built. However, according to the latest figures, the number of new dwellings started in 2011-12 was less than half that achieved in 2007-08. Does the First Minister accept the concern expressed by the industry that his Government is increasing the burden of regulation on the Welsh housing market by putting Wales at a competitive disadvantage compared with England?
Diolch i chi am yr ateb cryno, Brif Weinidog. Yn eich rhaglen ar gyfer llywodraethu, rydych chi wedi ymrwymo i gynyddu nifer y tai sy’n cael eu hadeiladu. Fodd bynnag, yn ôl y ffigurau diweddaraf, roedd nifer yr anheddau newydd a gychwynnwyd yn 2011-12 yn llai na hanner yr hyn a gyflawnwyd yn 2007-08. A yw’r Prif Weinidog yn derbyn y pryder a fynegwyd gan y diwydiant fod ei Lywodraeth yn cynyddu baich rheoleiddio ar farchnad tai Cymru trwy roi Cymru dan anfantais gystadleuol o’i chymharu â Lloegr?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, it is not surprising that the number of starts is lower than it was in 2007-08, because that was before the crash. It is inevitable that the number is going to be lower—it is going to be the case everywhere in Europe, not just in Wales. He quotes figures from 2011-12, but let me give him some updated figures. In 2012-13, the total starts were 5,291, compared with 4,971 in the previous year. So, he is using out-of-date figures. If he is referring to the sprinkler legislation, I remind him that he voted for it. His party stood up in the Chamber and applauded the legislation. Nick Ramsay, if I remember, stood up and welcomed it profuse