By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.
I call the National Assembly for Wales to order.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Clystyrau Newydd Cymunedau yn Gyntaf
Communities First Clusters
 
13:31
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am glystyrau newydd Cymunedau yn Gyntaf? OAQ(4)1034(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the new Communities First clusters? OAQ(4)1034(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
All 52 Communities First clusters are now approved and the majority are already up and running, with the remainder now taking shape. They are working to ensure that their delivery plans and community improvement plans make a real impact on tackling poverty.
Mae pob un o’r 52 clwstwr Cymunedau yn Gyntaf wedi’u cymeradwyo bellach, ac mae’r mwyafrif wedi cychwyn eu gwaith eisoes, a’r gweddill yn ymffurfio ar hyn o bryd. Maen nhw’n gweithio i sicrhau bod eu cynlluniau cyflawni a’u cynlluniau gwella cymunedau yn cael effaith wirioneddol ar fynd i’r afael â thlodi.
 
13:31
I welcome the setting up of clusters, which show the importance of Communities First in areas of deprivation and shows Welsh Labour’s commitment to protect our most vulnerable communities. Will the First Minister support extending Communities First activity into smaller contiguous areas to Communities First clusters? These areas have equal problems but do not show up because affluent areas are part of their lower super output area. They are, however, part of the same Communities First areas.
Rwy’n croesawu sefydlu clystyrau, sy’n dangos pwysigrwydd Cymunedau yn Gyntaf mewn ardaloedd o amddifadedd ac yn dangos ymrwymiad Llafur Cymru i amddiffyn ein cymunedau mwyaf agored i niwed. A wnaiff y Prif Weinidog gefnogi ymestyn gweithgarwch Cymunedau yn Gyntaf i ardaloedd llai sy’n cyffinio â chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf? Mae gan yr ardaloedd hyn yr un faint o broblemau ond nid ydynt yn dod i’r amlwg gan fod ardaloedd cefnog yn rhan o’u hardal cynnyrch ehangach haen is. Maen nhw, er hynny, yn rhan o’r un ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf.
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The programme has a strong emphasis on helping the most deprived and vulnerable people in Wales rather than focusing on physical boundaries. The cluster areas are designed to take into account the specific needs of individual communities and to be flexible with their boundaries, and therein lies the possibility of trying to extend their activities in terms of their flexibility.
Mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais cryf ar helpu’r bobl fwyaf difreintiedig ac agored i niwed yng Nghymru yn hytrach na chanolbwyntio ar ffiniau ffisegol. Mae ardaloedd y clystyrau wedi’u cynllunio i gymryd anghenion penodol cymunedau unigol i ystyriaeth ac i fod yn hyblyg gyda’u ffiniau, a dyna lle ceir y posibilrwydd o geisio ymestyn eu gweithgareddau o ran eu hyblygrwydd.
 
13:32
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
How do you respond to concerns that, having rejected the call by the Wales Council for Voluntary Action for a greater community-owned dimension and moving away from Government dependency, and instead giving responsibility for safeguarding the community-focused nature of the programme to lead delivery bodies for each Communities First cluster, this does not ensure that the community is, by right, involved in the decisions that affect it, without that community-owned dimension?
Sut ydych chi’n ymateb i bryderon, ar ôl gwrthod y galw gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru am fwy o ddimensiwn o berchnogaeth gan y gymuned a symud oddi wrth ddibyniaeth ar y Llywodraeth, a rhoi cyfrifoldeb, yn hytrach, am ddiogelu natur gymunedol y rhaglen i gyrff cyflawni arweiniol ar gyfer pob clwstwr Cymunedau yn Gyntaf, nad yw hyn yn sicrhau bod y gymuned, drwy hawl, yn cymryd rhan yn y penderfyniadau sy’n effeithio arni, heb y dimensiwn hwnnw o berchnogaeth gan y gymuned?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is not the experience of Communities First in years gone by. It is a community-focused programme, of course, with the strategic outcomes of healthy communities, learning communities and prosperous communities. It is important then that there is a lead delivery body to provide leadership, and that is what those bodies will do.
Nid dyna’r profiad a gafwyd o Gymunedau yn Gyntaf yn y blynyddoedd a fu. Mae’n rhaglen sy’n canolbwyntio ar y gymuned, wrth gwrs, â’r canlyniadau strategol o gymunedau iach, cymunedau sy’n dysgu a chymunedau sy’n ffynnu. Mae’n bwysig felly bod corff cyflawni arweiniol i ddarparu arweinyddiaeth, a dyna beth fydd y cyrff hynny yn ei wneud.
 
13:33
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau cydraddoldeb gwasanaethau rhwng holl feysydd blaenorol Cymunedau’n Gyntaf o fewn y clystyrau newydd? Aeth un o’m haelodau staff i glwstwr yng Nghastell-nedd i drafod yr hyn a fydd yn digwydd, ac roedd consýrn yno y byddai’r ardaloedd ar gyrion y clwstwr yn cael eu hanwybyddu, neu ddim yn cael yr un faint o gefnogaeth ag yr oeddent yn arfer ei gael o dan yr hen system. A oes gennych chi farn am hynny?
How will the Welsh Government ensure equality of service between all the former Communities First areas within the new clusters? One of my staff members visited a cluster in Neath to discuss what will happen, and there was concern there that areas on the periphery of the cluster would be ignored, or would not get the same level of support as under the old system. Do you have a view on that?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid oes angen i hynny ddigwydd, ond, o ran yr ardaloedd eu hunain, mae’n bwysig dros ben eu bod yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i fod yn llwyddiannus. Nid yw hynny’n golygu na ddylai cymunedau eraill gael unrhyw ystyriaeth o gwbl gan Lywodraeth, ac mae’n bwysig dros ben bod Cymunedau’n Gyntaf yn gallu canolbwyntio ar y cymunedau sydd angen yr help mwyaf.
There is no need for that to happen, but, in terms of the areas themselves, it is very important that they get the support that they need to be successful. That does not mean that other communities should receive no Government consideration at all, and it is vital that Communities First is able to focus on the communities in most need.
 
13:33
I also welcome, with regard to tackling poverty, the Communities First trust fund, where £3,000-projects will be provided for specific objectives within Communities First areas. Is the First Minister able to give any indication as to when the trust fund will start operation?
Rwyf hefyd yn croesawu, o ran mynd i’r afael â thlodi, cronfa ymddiriedolaeth Cymunedau yn Gyntaf, lle bydd prosiectau £3,000 yn cael eu darparu ar gyfer amcanion penodol mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. A all y Prif Weinidog roi unrhyw arwydd o bryd fydd y gronfa ymddiriedolaeth yn dechrau gweithredu?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Minister for Local Government and Communities announced on 1 February that the trust fund will be replaced by a new tackling poverty small grants fund. That is being taken forward at present and I will write to the Member in terms of the more detailed timetable.
Cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 1 Chwefror y bydd y gronfa ymddiriedolaeth yn cael ei disodli gan gronfa grantiau bach trechu tlodi newydd. Mae hynny’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod am yr amserlen fwy manwl.
 
Cyfyngiadau Cyflymder yng Nghyffiniau Ysgolion
Speed Limits in the Vicinity of Schools
 
13:34
2. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i leihau cyfyngiadau cyflymder yng nghyffiniau ysgolion? OAQ(4)1045(FM)
2. Will the First Minister outline what plans the Welsh Government has to reduce speed limits in the vicinity of schools? OAQ(4)1045(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We support the introduction of lower speed limits in the vicinity of schools, where this is appropriate. Most schools are on local roads, where speed limits are the responsibility of the local authority.
Rydym yn cefnogi cyflwyno cyfyngiadau cyflymder is yng nghyffiniau ysgolion, lle mae hyn yn briodol. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion ar ffyrdd lleol, lle mae’r awdurdod lleol yn gyfrifol am derfynau cyflymder.
 
13:34
Will you consider giving your support to the pupils of Wyedean School in my area, who recently presented a petition to the Assembly’s Petitions Committee calling for the speed limit on the A48 bridge, which crosses the Wye in Chepstow, to be reduced from 50 mph to 30 mph. This is a main route to their school, and the road currently also severs the centre of Chepstow from its railway station and houses. I am sure that you appreciate that it is notoriously difficult to get speed limits changed. Would you therefore give your backing to this, because the sooner the speed limit is reduced, the sooner we will ensure that lives are not lost in the future?
A wnewch chi ystyried rhoi eich cefnogaeth i ddisgyblion Ysgol Wyedean yn fy ardal i, a gyflwynodd ddeiseb i Bwyllgor Deisebau’r Cynulliad yn ddiweddar yn galw i’r terfyn cyflymder ar bont yr A48, sy’n croesi Afon Gwy yng Nghas-gwent, i gael ei ostwng o 50 milltir yr awr i 30 milltir yr awr. Mae hwn yn un o’r prif lwybrau i’w hysgol, ac mae’r ffordd hefyd yn gwahanu canol Cas-gwent oddi wrth ei gorsaf reilffordd a’i thai ar hyn o bryd. Rwy’n siŵr eich bod yn gwerthfawrogi ei bod yn ddiarhebol anodd i sicrhau newid i derfynau cyflymder. A fyddech chi’n barod i gefnogi hyn felly, oherwydd cynta’n byd y bydd y terfyn cyflymder yn cael ei ostwng, cynta’n byd y byddwn yn sicrhau nad yw bywydau’n cael eu colli yn y dyfodol?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I understand the depth of feeling. If I remember rightly, the Wye bridge forms part of the border, and so there is joint responsibility for the bridge itself. However, we are conducting a speed limit review of all our trunk roads, and completion of the A48 review is due by the end of June.
Rwy’n deall y teimladau cryf. Os rwy’n cofio’n iawn, mae pont Gwy yn rhan o’r ffin, ac felly mae cyfrifoldeb ar y cyd am y bont ei hun. Fodd bynnag, rydym yn cynnal adolygiad o derfynau cyflymder ar ein holl gefnffyrdd, a disgwylir i’r adolygiad o’r A48 gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mehefin.
 
13:35
Brif Weinidog, yn ddiweddar bûm yn cynorthwyo rhieni a’r gymuned o gwmpas Ysgol Gynradd Pentip yn Llanelli a oedd yn pryderu am ddiogelwch ar y ffyrdd o gwmpas yr ysgol honno. Mae eu hymgyrch wedi bod yn weddol lwyddiannus, ac mae’r achos wedi symud i fyny rhestr blaenoriaethau’r cyngor sir. Fodd bynnag, oni ddylai fod rhagdybiaeth o blaid diogelwch o gwmpas ein hysgolion? Pam mae’n rhaid i rieni wastad frwydro dros ddiogelwch? Oni ddylai hynny ddigwydd?
First Minister, I have recently been helping parents and the community around Pentip primary school in Llanelli who were concerned about road safety in the vicinity of the school. Their campaign has been fairly successful, and the case has moved up the list of county council priorities. However, should there not be a presumption in favour of safety around our schools? Why do parents always have to fight for safety? Should that not just happen?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n bwysig bod awdurdodau lleol yn sicrhau eu bod yn gwybod yn union beth yw’r sefyllfa o gwmpas pob ysgol yn eu hardal, er mwyn gweld a oes rhaid arafu traffig o gwmpas yr ysgol. Felly, mae’n bwysig dros ben bod awdurdodau lleol yn sicrhau eu bod yn gwneud y gwaith hwn, er mwyn iddynt wybod ym mhle y dylent sicrhau bod ceir yn mynd yn fwy araf.
It is important that local authorities ensure that they know exactly what the situation is around all their schools, so that they know whether or not they need to restrict the speed of traffic around those schools. Therefore, it is vital that local authorities ensure that they do that work, so that they know where they need to restrict the speed of traffic.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:36
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions without notice from the party leaders. The first question this afternoon is from the leader of the opposition, Andrew R. T. Davies.
Symudwn nawr at gwestiynau heb rybudd gan arweinwyr y pleidiau. Daw’r cwestiwn cyntaf y prynhawn yma gan arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:36
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, why did the Welsh Government that you were leading in the third Assembly terminate the contract with the London Women’s Clinic in Swansea?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, pam y terfynwyd y contract gyda Chlinig Menywod Llundain yn Abertawe gan Lywodraeth Cymru yr oeddech chi’n ei harwain yn y trydydd Cynulliad?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The third Assembly? We are going back some time now. This question has been rehearsed many times in the Assembly. It is in order to ensure that we have a service in place in Wales. The licensing process is taking place at present, and we expect that the new unit will be up and running as soon as possible.
Y trydydd Cynulliad? Rydym yn mynd yn ôl gryn amser nawr. Mae’r cwestiwn wedi cael ei ailadrodd droeon yn y Cynulliad. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym wasanaeth ar waith yng Nghymru. Mae’r broses drwyddedu yn cael ei chyflawni ar hyn o bryd, ac rydym yn disgwyl y bydd yr uned newydd ar agor cyn gynted â phosibl.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Thank you for that answer, First Minister. I am glad that you recognise that it was such a considerable time ago. Over that time, a 7,500% increase has occurred in the waiting times for IVF treatment in Wales, because of the decision that you took, which was based on ideological grounds, because you did not want the independent sector to provide those services. How can it be fair to people who want the greatest gift in life, namely to be able to have children, to have that gift taken away from them because of the ideological decision that you took? It is clear that there were no other reasons why that contract was ripped up. Furthermore, every commitment that your Government has given to date, including the last one that the previous Minister for Health and Social Services gave that the service would be up and running in Neath Port Talbot Hospital on 1 April this year, has not been achieved. In fact, that commitment was 12 months late itself. Do you not recognise that you have failed to deliver for people who hold that gift so precious, and when will you start to address the failure in IVF services in Wales?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Rwy’n falch eich bod yn cydnabod ei fod cymaint o amser yn ôl. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu cynnydd o 7,500% i’r amseroedd aros ar gyfer triniaeth IVF yng Nghymru, oherwydd y penderfyniad a wnaethoch chi, a oedd yn seiliedig ar ideoleg, gan nad oeddech yn dymuno i’r sector annibynnol ddarparu’r gwasanaethau hynny. Sut y gall hi fod yn deg i bobl sy’n dymuno cael y rhodd mwyaf mewn bywyd, sef y gallu i gael plant, golli’r rhodd hwnnw oherwydd y penderfyniad ideolegol a wnaethpwyd gennych? Mae’n amlwg nad oedd unrhyw resymau eraill pam y cafodd y contract ei ddiddymu. Hefyd, ni fodlonwyd yr un un o’r ymrwymiadau y mae eich Llywodraeth wedi eu gwneud hyd yn hyn, gan gynnwys yr un diwethaf a wnaed gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol blaenorol y byddai’r gwasanaeth yn weithredol yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ar 1 Ebrill eleni. Yn wir, roedd yr ymrwymiad hwnnw flwyddyn yn hwyr ei hun. Onid ydych chi’n cydnabod eich bod wedi methu â chyflawni ar ran pobl y mae’r rhodd hwnnw mor werthfawr iddynt, a phryd wnewch chi ddechrau mynd i’r afael â’r methiant mewn gwasanaethau IVF yng Nghymru?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As I said to the leader of the opposition, the unit will be in place as soon as possible; the licensing process is coming to an end. In the meantime, it has been possible for people to obtain services elsewhere, particularly in Bristol. However, we now look forward to the service being concentrated in Neath Port Talbot, to provide better outcomes as well as better value for money.
Fel y dywedais wrth arweinydd yr wrthblaid, bydd yr uned yn cael ei hagor cyn gynted â phosibl; mae’r broses drwyddedu yn dod i ben. Yn y cyfamser, mae wedi bod yn bosibl i bobl gael gwasanaethau mewn mannau eraill, yn enwedig ym Mryste. Fodd bynnag, edrychwn ymlaen nawr at ganolbwyntio’r gwasanaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot, er mwyn darparu canlyniadau gwell yn ogystal â gwell gwerth am arian.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
That is an appalling answer, First Minister. To date, it has cost the Welsh health service in excess of £1 million to try to replicate the service at Neath Port Talbot Hospital, which is still not open, some 12 months after the date that you promised. Furthermore, because of the massive increase in waiting times, many families who have a very short window of opportunity to access IVF services have most probably missed that opportunity because of the delays. How can you stand there and defend the decision that your Government took in the third Assembly—and has allowed to continue in this fourth Assembly—when you promised at the start of this fourth Assembly that your Government would be about delivering for the people of Wales? Is it not clear that you have failed to deliver for people in IVF circumstances in Wales, and, above all, that you have put huge pressure on clinicians who are trying to deliver this service in south Wales? Will you commit today to ensuring that all the resources of Government are put to addressing the shortfall in this service, so that people can access IVF services in a timely manner, and actually start to address the huge waiting times that have built up because of your decisions?
Dyna ateb ofnadwy, Brif Weinidog. Hyd yn hyn, mae wedi costio mwy na £1 filiwn i wasanaeth iechyd Cymru geisio cynnig gwasanaeth yr un fath â’r un yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, sy’n parhau i fod heb ei agor, tua blwyddyn ar ôl y dyddiad a addawyd gennych. Hefyd, oherwydd y cynnydd enfawr i amseroedd aros, mae’n debyg bod llawer o deuluoedd sydd â chyfnod byr iawn o gyfle i gael mynediad at wasanaethau IVF wedi colli’r cyfle hwnnw oherwydd yr oedi. Sut gallwch chi sefyll yn y fan yna ac amddiffyn y penderfyniad a wnaed gan eich Llywodraeth yn y trydydd Cynulliad—ac y caniatawyd iddo barhau yn y pedwerydd Cynulliad hwn—pryd y gwnaethoch addewid ar ddechrau’r pedwerydd Cynulliad y byddai eich Llywodraeth yn cyflawni ar ran pobl Cymru ? Onid yw’n eglur eich bod wedi methu â chyflawni ar ran pobl sydd mewn amgylchiadau IVF yng Nghymru, ac, yn anad dim, eich bod wedi rhoi pwysau enfawr ar glinigwyr sy’n ceisio darparu’r gwasanaeth hwn yn ne Cymru? A wnewch chi ymrwymo heddiw i sicrhau y rhoddir holl adnoddau’r Llywodraeth i fynd i’r afael â’r diffyg yn y gwasanaeth hwn, fel y gall pobl gael mynediad at wasanaethau IVF yn brydlon, a dechrau mynd i’r afael mewn gwirionedd â’r amseroedd aros hirfaith sydd wedi datblygu oherwydd eich penderfyniadau?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
If the leader of the opposition has any evidence that people have missed out on services—or have missed a window—then I would be pleased to see that evidence; there is no suggestion that that has happened. He also suggests that, somehow, people have not had access to a service, when they have. That service has been available in Bristol. We now look forward to setting up a value-for-money, good service provided by the NHS in Neath Port Talbot, and that is something that I am sure the people of Wales will welcome.
Os oes gan arweinydd yr wrthblaid unrhyw dystiolaeth bod pobl wedi methu â chael gwasanaethau—neu sydd wedi colli cyfleoedd—yna byddwn yn falch o weld y dystiolaeth honno; nid oes awgrym bod hynny wedi digwydd. Mae hefyd yn awgrymu nad yw pobl, rywsut, wedi cael mynediad at wasanaeth, pan eu bod wedi cael hynny. Mae’r gwasanaeth hwnnw wedi bod ar gael ym Mryste. Edrychwn ymlaen nawr at sefydlu gwasanaeth da, sy’n cynnig gwerth am arian, a ddarperir gan y GIG yng Nghastell-nedd Port Talbot, ac mae hynny’n rhywbeth rwy’n siŵr y bydd pobl Cymru yn ei groesawu.
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I call the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Galwaf ar arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:40
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you, Presiding Officer. First Minister, today the Estyn chief inspector has said that she is frustrated at the pace of change in our schools. Do you share that frustration?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, mae prif arolygydd Estyn wedi dweud heddiw ei bod yn teimlo’n rhwystredig am gyflymder y newid yn ein hysgolion. A ydych chi’n rhannu’r rwystredigaeth honno?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, that is shared by the Minister for Education and Skills, who has made his view very clear in terms of how he wants to take forward issues of literacy and numeracy.
Ydw, mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau yn rhannu hynny, ac mae wedi gwneud ei farn yn eglur iawn o ran sut y mae’n dymuno bwrw ymlaen â phroblemau yn ymwneud â llythrennedd a rhifedd.
 
13:40
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister, but literacy and numeracy remain major issues for the Welsh education system, as stated by the chief inspector today. She is concerned that her inspectors are not picking up the systematic improvements that she would like to see. If this fourth Assembly is all about delivery, when will our children in our schools see some?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog, ond mae llythrennedd a rhifedd yn dal i fod yn broblemau mawr i system addysg Cymru, fel y nodwyd gan y prif arolygydd heddiw. Mae’n poeni nad yw ei harolygwyr yn sylwi ar y gwelliannau systematig y byddai’n hoffi eu gweld. Os mai nod y pedwerydd Cynulliad hwn yw cyflawni, pryd y bydd fydd ein plant yn ein hysgolion yn gweld hynny?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I do not think that inactivity is an allegation that can be fairly targeted at the Minister for education. He has put in place a number of plans to deal with literacy and numeracy. He has made absolutely clear what he feels needs to be done in terms of taking education forward in Wales and of improving literacy and numeracy. That is something that this Government is committed to.
Nid wyf yn credu bod anweithgarwch yn honiad y gellir ei dargedu’n deg at y Gweinidog addysg. Mae wedi sefydlu nifer o gynlluniau i fynd i’r afael â llythrennedd a rhifedd. Mae wedi ei gwneud yn gwbl eglur yr hyn y mae o’r farn sydd angen ei wneud o ran datblygu addysg yng Nghymru, ac o ran gwella llythrennedd a rhifedd. Mae hynny’n rhywbeth y mae’r Llywodraeth hon wedi ymrwymo iddo.
 
13:41
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Inactivity, no; results, maybe. Your party, First Minister has been in charge of Wales’s education system for 14 years. You and your Minister for education have been in post for four years. It is now approaching three years since the appalling Programme for International Student Assessment results, which prompted that 20-point plan that was meant to turn things around. In that statement to the Chamber, your Minister for education said that he was setting some clear targets with the aim of improving results in the next PISA assessment in 2012. Is it still your expectation that, when those results are published later this year, results will have improved? If they do not, what will you do about it?
Anweithgarwch, na; canlyniadau, efallai. Mae eich plaid chi, Brif Weinidog wedi bod yn gyfrifol am system addysg Cymru ers 14 mlynedd. Rydych chi a’ch Gweinidog addysg wedi bod yn eich swyddi ers pedair blynedd. Mae bron yn dair blynedd bellach ers canlyniadau gwarthus y Rhaglen Asesu Myfyrwyr Rhyngwladol, a arweiniodd at y cynllun 20 pwynt hwnnw a oedd i fod i newid y sefyllfa. Yn y datganiad hwnnw i’r Siambr, dywedodd eich Gweinidog addysg ei fod yn gosod rhai targedau eglur gyda’r nod o wella canlyniadau yn yr asesiad PISA nesaf yn 2012. A ydych chi’n dal i ddisgwyl, pan gaiff y canlyniadau hynny eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni, y bydd canlyniadau wedi gwella? Os na fyddant wedi gwella, beth fyddwch chi’n ei wneud am y peth?
 
13:42
We expect to see improvement in the results of any tests that are taking place and taken forward. The reading tests, if I remember rightly, start this week. That shows the commitment of this Government to ensure that our literacy and numeracy levels are there with the best in Europe. Many plans have been taken forward in order to improve literacy and numeracy in Wales, and the Minister for education has, indeed, done that.
Rydym yn disgwyl gweld gwelliant i ganlyniadau unrhyw brofion sy’n cael eu cynnal a’u datblygu. Mae’r profion darllen, os rwy’n cofio’n iawn, yn dechrau yr wythnos hon. Mae hynny’n dangos ymrwymiad y Llywodraeth hon i sicrhau bod ein lefelau llythrennedd a rhifedd ymhlith y gorau yn Ewrop. Datblygwyd llawer o gynlluniau er mwyn gwella llythrennedd a rhifedd yng Nghymru, ac, yn wir, mae’r Gweinidog addysg wedi gwneud hynny.
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn yn awr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:42
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Llywydd. Back in January 2012, it was announced that 20% of children start secondary school with a reading age below nine and a half years, which is generally considered to be the level of functional literacy. First Minister, you told this Chamber that you were confident that the figures will be improved on in years to come. However, Ann Keane says in the ‘Western Mail’ this morning that her inspectors are not picking up the systematic improvements that are required for the dramatic changes that our education system needs, as has just been pointed out. First Minister, activity does not equal results. Can you please explain to us why the chief inspector of schools thinks that parents will have to wait before changes begin to surface?
Diolch, Lywydd. Yn ôl ym mis Ionawr 2012, cyhoeddwyd bod 20% o blant yn dechrau’r ysgol uwchradd ag oed darllen sy’n is na naw mlwydd a hanner, sy’n cael ei ystyried yn gyffredinol fel y lefel llythrennedd gweithredol. Brif Weinidog, hysbyswyd y Siambr hon gennych eich bod yn hyderus y bydd y ffigurau yn gwella yn y blynyddoedd i ddod. Fodd bynnag, mae Ann Keane yn dweud yn y ‘Western Mail’ y bore yma nad yw ei harolygwyr yn gweld y gwelliannau systematig sy’n ofynnol i sicrhau’r newidiadau dramatig sydd eu hangen ar ein system addysg, fel sydd newydd gael ei nodi. Brif Weinidog, nid yw gweithgarwch yn golygu canlyniadau. A allwch chi egluro i ni os gwelwch yn dda pam mae’r prif arolygydd ysgolion yn credu y bydd yn rhaid i rieni aros cyn y bydd newidiadau’n dechrau dod i’r amlwg?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
She should be supporting the position of the Minister for education, who has made it clear that there needs to be change, and change for the better, which is why the literacy and numeracy tests are being introduced.
Dylai hi fod yn cefnogi safbwynt y Gweinidog addysg, sydd wedi ei gwneud yn eglur bod angen newid, a newid er gwell, a dyna pam mae’r profion llythrennedd a rhifedd yn cael eu cyflwyno.
 
13:43
The implementation of your improvement programmes has been heavily criticised. The national support programme has not yet begun and the national literacy and numeracy framework programme will not be statutory until September. Plaid Cymru believes that there is a lot more that could be done to improve our education system, such as early intervention with families, better training for teachers and making sure that our young boys are not failed in the way that they have been to date. It looks as though your Minister for education has become obsessed by structure and change within the education system at the expense of delivery. First Minister, when will the national literacy and numeracy framework begin to deliver?
Mae gweithrediad eich rhaglenni gwella wedi ei feirniadu’n llym. Nid yw’r rhaglen gymorth genedlaethol wedi cychwyn eto ac ni fydd y rhaglen fframwaith llythrennedd a rhifedd genedlaethol yn statudol tan fis Medi. Mae Plaid Cymru yn credu bod llawer mwy y gellid ei wneud i wella ein system addysg, fel ymyrraeth gynnar gyda theuluoedd, gwell hyfforddiant ar gyfer athrawon a sicrhau nad yw ein bechgyn ifanc yn cael eu siomi yn y ffordd y maen nhw wedi eu siomi hyd yn hyn. Mae’n edrych yn debyg bod eich Gweinidog addysg ag obsesiwn am strwythur a newid o fewn y system addysg ar draul cyflawni. Brif Weinidog, pryd fydd y fframwaith llythrennedd a rhifedd cenedlaethol yn dechrau cyflawni?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We expect it to begin to deliver as it has begun to do. We expect to see results improve in the very near future. As for early intervention, that clearly is being done. When we look, for example, at the foundation phase, we see that the way in which that was introduced has helped so many children in key stage 1. We expect these things to deliver in order to ensure that our education system is up there with the best in Europe. The leader of Plaid Cymru says that she has policies to improve things, but she has not explained them. Certainly, as far as we are concerned, our record speaks for itself.
Rydym yn disgwyl iddo ddechrau cyflawni fel y mae wedi dechrau ei wneud. Rydym yn disgwyl gweld canlyniadau’n gwella yn y dyfodol agos iawn. O ran ymyrraeth gynnar, mae hynny’n amlwg yn digwydd. Pan edrychwn ni, er enghraifft, ar y cyfnod sylfaen, rydym yn gweld bod y ffordd y cyflwynwyd hwnnw wedi helpu cymaint o blant yng nghyfnod allweddol 1. Rydym yn disgwyl i’r pethau hyn gyflawni er mwyn sicrhau bod ein system addysg ymhlith goreuon Ewrop. Mae arweinydd Plaid Cymru yn dweud bod ganddi bolisïau i wella pethau, ond nid yw wedi eu hesbonio. Yn sicr, o’n safbwynt ni, mae ein hanes blaenorol yn dystiolaeth o’n llwyddiant.
 
13:45
First Minister, you are the Government. You have just said that that process has just begun, and then you said that you expect things to improve in future. We would be grateful if you could clarify exactly what the position is.
Brif Weinidog, chi yw’r Llywodraeth. Rydych chi newydd ddweud bod y broses newydd ddechrau, ac yna dywedasoch eich bod yn disgwyl i bethau wella yn y dyfodol. Byddem yn ddiolchgar pe gallech egluro yn union beth yw’r sefyllfa.
 
Last week, Plaid Cymru held a debate about accountability in the NHS. Whenever you are asked questions about the NHS, you tell us that it is the responsibility of the local health board. In just the same way, when you are asked questions about education, more often than not, you tell us that it is the responsibility of local education authorities. After 14 years of a Labour Minister for education, why has not one local education authority been judged as being excellent and you have six in special measures?
Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Plaid Cymru drafodaeth am atebolrwydd yn y GIG. Pryd bynnag y gofynnir cwestiynau i chi am y GIG, rydych chi’n dweud wrthym mai’r bwrdd iechyd lleol sy’n gyfrifol amdano. Yn union yr un ffordd, pan ofynnir cwestiynau i chi am addysg, yn amlach na pheidio, rydych yn dweud wrthym mai’r awdurdodau addysg lleol sy’n gyfrifol. Ar ôl 14 mlynedd o Weinidog addysg Llafur, pam nad oes yr un awdurdod addysg lleol wedi cael ei ddyfarnu’n rhagorol a bod gennych chi chwech yn y categori mesurau arbennig?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are in Government; you were in Government—you were there for four years. To try to suggest that you were not involved in any way with past Governments is unbelievable. There is an element of amnesia here that I am surprised that even Plaid Cymru has demonstrated. The reality is that, when it comes to education, we have the policies in place to improve literacy and numeracy in Wales. I do not remember Plaid Cymru in Government arguing anything different to what was being done by Labour Ministers for education. We have selective amnesia on the Plaid Cymru benches, which the leader of Plaid Cymru typifies.
Rydym ni yn y Llywodraeth; roeddech chi yn y Llywodraeth—roeddech chi yno am bedair blynedd. Mae ceisio awgrymu nad oeddech chi’n unrhyw ran o Lywodraethau yn y gorffennol yn anghredadwy. Mae elfen o golli cof yma sy’n syndod i mi hyd yn oed pan mai Plaid Cymru sy’n ei arddangos. Y gwir amdani yw, wrth ystyried addysg, mae’r polisïau gennym ar waith i wella llythrennedd a rhifedd yng Nghymru. Nid wyf yn cofio Plaid Cymru mewn Llywodraeth yn dadlau dros unrhyw beth gwahanol i’r hyn a oedd yn cael ei wneud gan Weinidogion addysg Llafur. Ceir colli cof detholus ar feinciau Plaid Cymru, ac mae arweinydd Plaid Cymru yn nodweddiadol o hynny.
 
Diwydiant Adeiladu
Construction Industry
 
13:46
3. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynorthwyo’r diwydiant adeiladu yng Nghymru? OAQ(4)1048(FM)
3. What is the Welsh Government doing to support the construction industry in Wales? OAQ(4)1048(FM)
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are committed to supporting the construction sector. Working with the sector panel and others, we are delivering a range of support packages to assist and grow the sector.
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r sector adeiladu. Gan weithio gyda’r panel sector ac eraill, rydym yn darparu amrywiaeth o becynnau cymorth i gynorthwyo a thyfu’r sector.
 
13:46
Thank you for that answer, First Minister. I welcome the latest funding boost for affordable housing in Wales. Above all, the construction industry needs work. Thank goodness that this Government understands that breathing life into the economy is more productive than suffocating it with delusional austerity. Take, for instance, Carmarthenshire County Council’s approach to building 39 new bungalows for older people—the first such development since the 1980s. I understand that there are already plans for more. Do you agree that projects like the one in Carmarthenshire, which employ local contractors, are what the construction industry needs at this particular time? Will you encourage other local authorities to follow Carmarthenshire’s lead?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Rwy’n croesawu’r hwb ariannol diweddaraf i dai fforddiadwy yng Nghymru. Yn anad dim, mae angen gwaith ar y diwydiant adeiladu. Diolch byth bod y Llywodraeth hon yn deall bod anadlu bywyd i mewn i’r economi yn fwy cynhyrchiol na’i fygu gyda darbodaeth gamarweiniol. Cymerwch, er enghraifft, agwedd Cyngor Sir Caerfyrddin at adeiladu 39 byngalo newydd ar gyfer pobl hŷn—y datblygiad cyntaf o’i fath ers y 1980au. Rwyf ar ddeall bod eisoes gynlluniau ar gyfer mwy ohonynt ar y gweill. A ydych chi’n cytuno mai prosiectau fel yr un yn Sir Gaerfyrddin, sy’n cyflogi contractwyr lleol, yw’r hyn sydd ei angen ar y diwydiant adeiladu ar hyn o bryd? A wnewch chi annog awdurdodau lleol eraill i ddilyn esiampl Sir Gaerfyrddin?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I very much welcome what Carmarthenshire County Council, with its Labour leader, is doing in building up to 39 new bungalows for older people and using local contractors to do so. The bungalows are developed to achieve level 4 of the code for sustainable homes; they will also meet the Carmarthenshire homes standard. This is a good example of a local authority delivering homes under Labour leadership for the people of Carmarthenshire.
Rwy’n croesawu’n fawr iawn yr hyn y mae Cyngor Sir Caerfyrddin, gyda’i arweinydd Llafur, yn ei wneud i adeiladu hyd at 39 byngalo newydd ar gyfer pobl hŷn a defnyddio contractwyr lleol i wneud hynny. Mae’r byngalos wedi’u datblygu i fodloni lefel 4 y cod ar gyfer cartrefi cynaliadwy; byddant hefyd yn bodloni safon cartrefi Sir Gaerfyrddin. Mae hon yn enghraifft dda o awdurdod lleol yn darparu cartrefi dan arweinyddiaeth Lafur i bobl Sir Gaerfyrddin.
 
13:48
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
It is clear that the industry still requires stimulus and support to ensure further expansion over the next few years. That is why it is, of course, surprising that you scrapped the NewBuy Cymru scheme. Given that the UK Government’s scheme does not start until next year, what discussions have you had with representatives of the Home Builders Federation to ensure that a quick interim solution is in place to boost prospects for the construction sector?
Mae’n amlwg fod y diwydiant yn dal i fod angen ysgogiad a chefnogaeth i sicrhau ehangu pellach yn ystod y blynyddoedd nesaf. Dyna pam y mae’n syndod, wrth gwrs, eich bod wedi diddymu cynllun NewBuy Cymru. O ystyried nad yw cynllun Llywodraeth y DU yn dechrau tan y flwyddyn nesaf, pa drafodaethau ydych chi wedi’u cael gyda chynrychiolwyr y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi i sicrhau bod ateb dros dro cyflym ar waith i roi hwb i ragolygon y sector adeiladu?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There was a meeting with the Home Builders Federation last Thursday. The Minister for Housing and Regeneration is now working with the bodies involved to examine a new scheme that could be put in place with the support of the Home Builders Federation and the Council of Mortgage Lenders.
Cynhaliwyd cyfarfod gyda’r Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi ddydd Iau diwethaf. Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio yn gweithio gyda’r cyrff dan sylw bellach i archwilio cynllun newydd y gellid ei sefydlu gyda chymorth y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi a Chyngor y Benthycwyr Morgeisi.
 
13:48
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Mae pob cytundeb adeiladu o sylwedd yn mynd i gwmnïau sy’n rheoli’r prosiectau, a