By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.
I call the National Assembly for Wales to order.
 
13:30
Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I am pleased to announce that yesterday, 29 April, Royal Assent was given to the Public Audit (Wales) Act 2013.
Rwy’n falch o gyhoeddi y rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ddoe, 29 Ebrill.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Cyn-Filwyr Cymru
Welsh Veterans
 
13:31
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
1. Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud wrth weithio gyda Gwasanaeth Iechyd a Lles Cyn-filwyr Cymru Gyfan i ddarparu triniaeth a chefnogaeth ddigonol ar gyfer cyn-filwyr Cymru sy’n dioddef o anhwylder straen wedi trawma? OAQ(4)1017(FM)
1. What progress has the Welsh Government made in working with the All-Wales Veterans Health and Well-being Service to provide adequate support and treatment for Welsh veterans experiencing post-traumatic stress disorder? OAQ(4)1017(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Minister for Health and Social Services reaffirmed our programme for government commitment to veterans’ healthcare in the debate on post-traumatic stress disorder last week. Our specialist health and wellbeing service is unique in the UK. More generally, we continue to work with local health boards to ensure that the health needs of veterans are met.
Ail-gadarnhaodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ymrwymiad ein rhaglen ar gyfer llywodraethu i ofal iechyd cyn-filwyr yn y drafodaeth ar anhwylder straen ôl-drawmatig yr wythnos diwethaf. Mae ein gwasanaeth iechyd a lles arbenigol yn unigryw yn y DU. Yn fwy cyffredinol, rydym yn parhau i weithio gyda byrddau iechyd lleol i sicrhau bod anghenion iechyd cyn-filwyr yn cael eu diwallu.
 
13:31
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. Last year, LHBs in Wales were given an extra £0.5 million to ensure that they were employing an experienced clinician to work on helping and treating armed forces veterans in Wales who suffer from mental health problems. Could you provide an update on whether this funding has been, and is being, used to provide this expert care and support to veterans, and, importantly, to their families as well?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Y flwyddyn diwethaf, rhoddwyd £0.5 miliwn ychwanegol i BILl yng Nghymru i sicrhau eu bod yn cyflogi clinigydd profiadol i weithio ar helpu a thrin cyn-filwyr y lluoedd arfog yng Nghymru sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl. A wnewch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch a yw’r cyllid hwn wedi ei ddefnyddio, ac yn cael ei ddefnyddio, i ddarparu’r gofal a’r cymorth arbenigol hwn i gyn-filwyr, ac, yn bwysig, i’w teuluoedd hefyd?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That funding now forms part of the mental health ring-fenced LHB allocation. The reports from 2010 to 2012 show that waiting times from assessment to treatment have improved, falling from 151 days in 2010-11 to 126 days in 2011-12. The average referral-to-treatment time is now 71 days. Therefore, the money is part of the mental health ring-fenced moneys, and we can see that the referral-to-treatment times are dropping. That suggests to me that the money is being used as it should.
Mae’r cyllid hwnnw’n rhan o’r dyraniad BILl sydd wedi’i neilltuo i iechyd meddwl erbyn hyn. Mae’r adroddiadau o 2010 i 2012 yn dangos bod amseroedd aros o asesiad i driniaeth wedi gwella, gan ostwng o 151 diwrnod yn 2010-11 i 126 diwrnod yn 2011-12. 71 diwrnod yw’r amser atgyfeirio-i-driniaeth ar gyfartaledd bellach. Felly, mae’r arian yn rhan o’r arian a neilltuwyd ar gyfer iechyd meddwl, a gallwn weld bod yr amseroedd atgyfeirio-i-driniaeth yn gostwng. Mae hynny’n awgrymu i mi bod yr arian yn cael ei ddefnyddio fel y dylai.
 
13:32
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
I know that you will agree as First Minister that, in assessing the delivery of any service, you have to assess need, and then assess the effectiveness of delivery. Therefore, what assessment is the Welsh Government undertaking, bearing in mind previous answers from Ministers that the Welsh Government does not hold data on the number of ex-forces personnel who might fall into this category in Wales? I have been able to obtain information from Professor Bisson under the Freedom of Information Act 2000 that shows that only 24 service user feedback forms, I believe, were received by the service. Therefore, what analysis has the Welsh Government undertaken to ensure the effective targeting of that £0.5 million a year?
Gwn y byddwch yn cytuno, fel y Prif Weinidog, wrth asesu darpariaeth unrhyw wasanaeth, bod yn rhaid i chi asesu angen, ac yna asesu effeithiolrwydd y ddarpariaeth. Felly, pa asesiad mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnal, gan gofio atebion blaenorol gan Weinidogion nad yw Llywodraeth Cymru yn cadw data ar y nifer o gyn-bersonél y lluoedd a allai fod yn y categori hwn yng Nghymru? Rwyf wedi gallu cael gwybodaeth gan yr Athro Bisson dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 sy’n dangos mai dim ond 24 o ffurflenni adborth defnyddwyr gwasanaeth, rwy’n credu, a dderbyniwyd gan y gwasanaeth. Felly, pa ddadansoddiad mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud i sicrhau bod y £0.5 miliwn hwnnw y flwyddyn yn cael ei dargedu’n effeithiol?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There is a need to ensure that there is referral down the line in terms of accessing services. However, as I mentioned in my answer to Lindsay Whittle, our specialist health and wellbeing service is unique in the UK, and the commitment that we have made—which was reiterated by the Minister for health last week—remains as strong as ever.
Mae angen sicrhau bod atgyfeirio yn digwydd ar hyd y ffordd o ran cael mynediad at wasanaethau. Fodd bynnag, fel y soniais yn fy ateb i Lindsay Whittle, mae ein gwasanaeth iechyd a lles arbenigol yn unigryw yn y DU, ac mae’r ymrwymiad yr ydym ni wedi ei wneud—a ail-gadarnhawyd gan y Gweinidog iechyd yr wythnos diwethaf—yn parhau i fod mor gryf ag erioed.
 
13:33
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, rai wythnosau yn ôl, bu i mi gyfarfod â Healing the Wounds, sydd wedi ei lleoli ym Mhen-y-Bont ar Ogwr, yn ein hardal ni. Mae wedi creu cynllun gyda gwahanol asiantaethau, gan gynnwys iechyd, gofal ac addysg, er mwyn ei rhoi gerbron y Llywodraeth ac er mwyn hwyluso pobl yn y sefyllfa hon. A fyddech yn barod i gwrdd â’r elusen hon i drafod sut y gall ymwneud â’r hyn y mae’r Llywodraeth eisoes yn ei wneud yn y sector pwysig hwn?
First Minister, a few weeks ago, I met Healing the Wounds, which is based in Bridgend, in our area. It has come up with a scheme with various agencies, including health, social care and education, in order to put it before the Government and to facilitate and help people in this situation. Would you be willing to meet this charity to discuss how it can involve itself in what the Government is already doing in this important sector?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n dibynnu pwy ydynt fel elusen. Mae sawl elusen yn yr ardal, ac mae tua 400 o elusennau ar hyn o bryd yn delio â’r rhai sydd wedi bod yn y fyddin. Mae’n bwysig dros ben ein bod yn ystyried pwy yw er mwyn gallu rhoi ateb cadarn o ran a allaf gwrdd â’r elusen.
It depends who it is as a charity. I know that there are number of charities in the area, and there are approximately 400 charities at present dealing with those who have been in the military. It is very important that we consider who it is in order to give a firm answer as to whether I can meet the charity.
 
Cydsyniadau Ynni
Energy Consents
 
13:34
2. Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch rhoi ystyriaeth bellach i ddatganoli cydsyniadau ynni yng Nghymru? OAQ(4)1026(FM)
2. What discussions has the First Minister had with the UK Government regarding further consideration of the devolution of energy consents in Wales? OAQ(4)1026(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Many. I repeated my call to the UK Government for further devolution of consenting powers in February.
Llawer. Ailadroddais fy ngalwad i Lywodraeth y DU am ddatganoli pellach o bwerau cydsynio ym mis Chwefror.
 
13:34
Thank you for that answer. Over the past two weeks, I have had meetings with the developers of marine-based energy schemes—the Atlantic Array and Swansea bay tidal lagoon are examples. Both those schemes are over 1 MW, and that 1 MW figure is applicable to offshore projects. Therefore, they would be considered by the Department of Energy and Climate Change in Westminster. This variation creates uncertainty among developers and can lead to many not investing in Wales. What discussions have you had with UK Ministers to provide at least an equal footing between onshore and offshore schemes in Wales, and to consider the transfer of all energy development applications in Welsh waters to the Welsh Government?
Diolch i chi am yr ateb yna. Dros y bythefnos ddiwethaf, rwyf wedi cael cyfarfodydd gyda datblygwyr cynlluniau ynni’r môr—mae Arae’r Iwerydd a morlyn llanw bae Abertawe yn enghreifftiau. Mae’r ddau gynllun hwnnw dros 1 MW, ac mae’r ffigur 1 MW hwnnw’n berthnasol i brosiectau ar y môr. Felly, byddent yn cael eu hystyried gan yr Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd yn San Steffan. Mae’r amrywiad hwn yn creu ansicrwydd ymhlith datblygwyr a gall arwain at i lawer beidio â buddsoddi yng Nghymru. Pa drafodaethau ydych chi wedi eu cael gyda Gweinidogion y DU i sicrhau bod sefyllfa gyfartal, o leiaf, rhwng cynlluniau ar y tir ac ar y môr yng Nghymru, ac i ystyried trosglwyddo’r holl geisiadau datblygu ynni yn nyfroedd Cymru i Lywodraeth Cymru?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have made this point ad nauseam to the UK Government. The response that we have consistently received is that this is a matter for the Silk commission. We have provided our evidence to part 2 of the Silk commission and its work and we look forward to there being a sensible outcome.
Rydym ni wedi gwneud y pwynt hwn drosodd a throsodd i Lywodraeth y DU. Yr ymateb yr ydym ni wedi ei dderbyn yn gyson yw mai mater i gomisiwn Silk yw hwn. Rydym ni wedi darparu ein tystiolaeth i ran 2 comisiwn Silk a’i waith ac edrychwn ymlaen at gael canlyniad synhwyrol.
 
13:35
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
If the Welsh Government is looking to centralise energy power, I am interested in the issue of capacity. Stephen Lovegrove, the new permanent secretary to DECC, is very conscious about the real need to develop skills within his department, particularly commercial skills in law, energy, economics, project management and contract negotiations. He is also piloting outsourcing DECC’s policy-making work. What aspects of capacity have you examined in developing your business case, and how much will developing that capacity cost?
Os mai nod Llywodraeth Cymru yw canoli pŵer o ynni, mae gen i ddiddordeb yn y mater o allu. Mae Stephen Lovegrove, ysgrifennydd parhaol newydd yr Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd, yn ymwybodol iawn o’r angen gwirioneddol i ddatblygu sgiliau yn ei adran, yn enwedig sgiliau masnachol ym meysydd y gyfraith, ynni, economeg, rheoli prosiectau a thrafodaethau contract. Mae hefyd yn treialu rhoi gwaith llunio polisi’r Adran i gontractau allanol. Pa agweddau ar allu ydych chi wedi eu harchwilio wrth ddatblygu eich achos busnes, a faint fydd datblygu’r gallu hwnnw yn ei gostio?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We already have the capacity; we already have the officials in place. I do not follow what the Member says when he talks about centralising powers that are already centralised in London. The reality is that we need to have a level playing field with Scotland at least; we see that Scotland is in a situation where it has proper executive control over energy consenting, particularly over the renewables obligation certificates, which give it a financial advantage. That situation, whereby Wales is at a disadvantage compared to Scotland and, indeed, Northern Ireland, cannot be allowed to continue.
Mae’r gallu gennym eisoes; mae’r swyddogion ar gael gennym eisoes. Nid wyf yn dilyn yr hyn y mae’r Aelod yn ei ddweud pan ei fod yn sôn am ganoli pwerau sydd wedi’u canoli yn Llundain eisoes. Y gwir amdani yw bod angen i ni gael yr un chwarae teg â’r Alban o leiaf; rydym yn gweld bod yr Alban mewn sefyllfa lle mae ganddi reolaeth weithredol go iawn dros gydsynio ynni, yn enwedig dros y tystysgrifau rhwymedigaeth ynni adnewyddadwy, sy’n rhoi mantais ariannol iddi. Ni ellir caniatáu i’r sefyllfa honno, lle mae Cymru dan anfantais o’i chymharu â’r Alban ac, yn wir, Gogledd Iwerddon, barhau.
 
13:36
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Mae Plaid Cymru wedi bod yn galw am y pwerau hyn ers blynyddoedd ac felly’n cefnogi’ch cais i’r Llywodraeth i ddatganoli’r pwerau hyn. Rydych yn dweud eich bod wedi gwneud ceisiadau ad nauseam i’r Llywodraeth yma. A allwch esbonio pa un ai y gwnaethoch geisiadau ad nauseam i’r Llywodraeth Lafur diwethaf, a pham felly na ddatganolwyd y pwerau hyn bryd hynny?
Plaid Cymru has been calling for these powers for years and therefore supports your bid to the Government for these powers to be devolved. You have said that you have made bids ad nauseam to this Government. Can you explain whether you made the same bids ad nauseam to the last Labour Government, and why, therefore, were these powers not devolved at that point?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Do. Mae hynny’n wir. Gwnaethpwyd y cais hwn i Lywodraethau o bob lliw, os caf ddweud hynny. Nawr, wrth gwrs, mae proses ffurfiol gyda ni o dan rhan 2 o Silk, a gobeithiwn y bydd comisiwn Silk yn ystyried y sefyllfa a sicrhau bod Cymru yn yr yn sefyllfa â Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
We did. That is true. That bid has been made to Governments of all hues, if I can say that. Now, of course, we have a formal process under part 2 of Silk, and we hope that the Silk commission will consider the situation and ensure that Wales is in the same situation as England, Scotland and Northern Ireland.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
First Minister, I spoke to a recently retired, experienced former chief ambulance worker, who joined the service in 1977. He said that staff are overstretched and do not have time to train, and that was confirmed by the McClelland report this morning. This has been highlighted as an issue on the ambulance service’s own risk register for quite some time. First Minister, will you now agree with Plaid Cymru that better workforce planning would improve the patient experience and save lives?
Brif Weinidog, siaradais â chyn-brif weithiwr ambiwlans profiadol a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar, a ymunodd â’r gwasanaeth yn 1977. Dywedodd fod aelodau staff dan bwysau ac nad oes ganddynt amser i hyfforddi, a chadarnhawyd hynny gan adroddiad McClelland y bore yma. Amlygwyd hyn fel problem ar gofrestr risg y gwasanaeth ambiwlans ei hun ers cryn amser. Brif Weinidog, a wnewch chi gytuno nawr â Phlaid Cymru y byddai cynllunio gweithlu gwell yn gwella profiad y claf ac yn achub bywydau?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have the McClelland review, which has only just reported, and the Minister will be taking that review into account in terms of assessing and pointing the way forward.
Mae adolygiad McClelland gennym, sydd ddim ond newydd gael ei gyhoeddi, a bydd y Gweinidog yn cymryd yr adolygiad hwnnw i ystyriaeth o ran asesu a dangos y ffordd ymlaen.
 
13:38
Another reason why our ambulance service underperforms is a lack of communication and accountability between different parts of the health service. Much could be improved in my view by separating patient transport from emergency services and by improving integration. Real integration would involve a national emergency service that was locally or regionally delivered, including the police and the fire services. Is that a model that you would be prepared to consider?
Un rheswm arall pam mae ein gwasanaeth ambiwlans yn tanberfformio yw diffyg cyfathrebu ac atebolrwydd rhwng gwahanol rannau o’r gwasanaeth iechyd. Yn fy marn i, gellid gwella llawer o bethau trwy wahanu cludiant cleifion oddi wrth y gwasanaethau brys a thrwy wella integreiddio. Byddai integreiddio go iawn yn golygu gwasanaeth brys cenedlaethol a ddarperir yn lleol neu’n rhanbarthol, gan gynnwys yr heddlu a’r gwasanaethau tân. A yw hwnnw’n fodel y byddech yn barod i’w ystyried?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The ambulance service already follows that model. With the police and fire service, there would need to be a national fire service in that regard, and, following the devolution of the police, a national police service in Wales, rather than four different police services. That would certainly take some planning, but, in principle, it would make sense for there to be a nationally-provided service that is integrated. We see an example of it in the control centre in St Asaph, where there is that level of integration between emergency services.
Mae’r gwasanaeth ambiwlans yn dilyn y model yna eisoes. O ran gwasanaeth yr heddlu a’r gwasanaeth tân, byddai angen gwasanaeth tân cenedlaethol yn hynny o beth, ac, ar ôl datganoli’r heddlu, byddai angen gwasanaeth heddlu cenedlaethol yng Nghymru, yn hytrach na phedwar gwahanol wasanaeth heddlu. Byddai hynny’n sicr yn golygu cryn dipyn o waith cynllunio, ond, mewn egwyddor, byddai’n gwneud synnwyr i gael gwasanaeth a ddarperir yn genedlaethol sydd wedi’i integreiddio. Rydym yn gweld enghraifft o hynny yn y ganolfan reoli yn Llanelwy, lle ceir y lefel honno o integreiddio rhwng gwasanaethau brys.
 
13:39
Thank you for that answer; I welcome that thinking, First Minister. While the eight-minute ambulance arrival target might not be a perfect measure, it was missed quite substantially in March. Not one single local authority area reached the 65% target. Where I live, in Rhondda Cynon Taf, just 42.1% of ambulances arrived within the target time. These figures are worse, not in rural areas, but across the Valleys, with Merthyr at 43%, Caerphilly at 46% and Bridgend at 45%. First Minister, targets are one thing, but outcomes are, of course, much more important. Can you tell us, therefore, how you can say that ambulance response times will be improved by removing A&E services that are serving the Valleys?
Diolch i chi am yr ateb yna; rwy’n croesawu’r meddylfryd yna, Brif Weinidog. Er efallai nad yw’r targed cyrraedd o wyth munud i ambiwlansys yn fesur perffaith, fe’i methwyd o gryn bellter ym mis Mawrth. Ni chyrhaeddodd yr un ardal awdurdod lleol y targed o 65%. Ble rydw i’n byw, yn Rhondda Cynon Taf, dim ond 42.1% o ambiwlansys gyrhaeddodd o fewn yr amser targed. Mae’r ffigurau hyn yn waeth, nid mewn ardaloedd gwledig, ond ar draws y Cymoedd, gan fod y ffigur ar gyfer Merthyr yn 43%, Caerffili yn 46% a Phen-y-bont ar Ogwr yn 45%. Brif Weinidog, mae targedau yn un peth, ond mae canlyniadau, wrth gwrs, yn llawer pwysicach. A allwch chi ddweud wrthym, felly, sut y gallwch chi ddweud y bydd amseroedd ymateb ambiwlansys yn cael eu gwella trwy gael gwared ar wasanaethau damweiniau ac achosion brys sy’n gwasanaethu’r Cymoedd?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
A&E services are provided in different ways, of course. If someone has a problem with a head injury, they will be taken to the Heath hospital. If someone has a problem with burns, they are taken straight to Morriston Hospital. They are not necessarily taken to the nearest A&E unit; they are taken to where the best treatment is available. In terms of ambulance response times, clearly there is a need for significant improvement, and I know that the Minister is examining a number of options as to how that might be done.
Darperir gwasanaethau damweiniau ac achosion brys mewn gwahanol ffyrdd, wrth gwrs. Os oes gan rywun broblem gydag anaf i’r pen, byddant yn cael eu cludo i ysbyty’r Mynydd Bychan. Os oes gan rywun broblem gyda llosgiadau, cânt eu cludo’n syth i Ysbyty Treforys. Nid ydynt yn cael eu cludo i’r uned damweiniau ac achosion brys agosaf o reidrwydd; cânt eu cludo i ble mae’r driniaeth orau ar gael. O ran amseroedd ymateb ambiwlansys, mae’n amlwg bod angen gwella’n sylweddol, a gwn fod y Gweinidog yn archwilio nifer o opsiynau o ran sut y gellid gwneud hynny.
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, before I ask you a question, I am sure you would like to join me in congratulating the excellent Welsh representation in the British and Irish Lions team, which was announced this morning. For a small country to have 15 players and the captaincy, as well as the Welsh coach provided, will make a really exciting summer of sport for everyone on these shores. I am sure that we send our congratulations to them.
Brif Weinidog, cyn i mi ofyn cwestiwn i chi, rwy’n siŵr yr hoffech chi ymuno â mi i longyfarch y gynrychiolaeth wych o Gymru yn nhîm Llewod Prydain ac Iwerddon, a gyhoeddwyd y bore yma. Bydd y ffaith bod gan wlad fach 15 o chwaraewyr a’r capten, yn ogystal â hyfforddwr Cymru, yn ei gwneud yn haf cyffrous o chwaraeon i bawb ar y glannau hyn. Rwy’n siŵr ein bod yn anfon ein llongyfarchiadau atynt.
 
Turning to my first question, could you indicate what importance you attach, as First Minister, to the setting of Government targets, and, in particular, to the organisations providing the services meeting those targets?
Gan droi at fy nghwestiwn cyntaf, a allech chi nodi pa mor bwysig, yn eich barn chi fel y Prif Weinidog, yw bod y Llywodraeth yn gosod targedau, ac, yn enwedig, sicrhau bod y sefydliadau hynny sy’n darparu’r gwasanaethau yn bodloni’r targedau hynny?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I join the leader of the opposition in wishing the best of luck to the Lions as they go to Australia. It is marvellous to see such a large Welsh contingent. History shows that the Lions tend to do better when there is a larger Welsh contingent.
Ymunaf ag arweinydd yr wrthblaid i ddymuno pob lwc i’r Llewod wrth iddynt fynd i Awstralia. Mae’n wych gweld mintai mor fawr o Gymru. Mae hanes yn dangos bod y Llewod yn tueddu i wneud yn well pan fydd mintai fwy o Gymru.
 
With regard to his question about targets, we have our indicators, of course, in the programme for government, and the report will be made available to Members shortly.
O ran ei gwestiwn am dargedau, mae ein dangosyddion gennym, wrth gwrs, yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu, a bydd yr adroddiad ar gael i’r Aelodau’n fuan.
 
13:41
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Thank you for that answer, First Minister. One of the issues is that all of the Government’s targets, or the key targets that were released last week, for cancer treatment, A&E and ambulance services, were missed, and by a country mile, I might add. If you take access to cancer treatment, that target has not been hit once since 2008. If you take access to A&E treatment within four hours, that has not been hit since 2009. We are now coming up to your second anniversary in Government. In fairness to you, you outlined that the fourth Assembly, and your Government in particular, would be about delivery. Yet, on these key indicators, your own Government indicators, you are not meeting the targets. Does that mean that the first two years of your Government have been a failure in delivery?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Un o’r problemau yw bod holl dargedau’r Llywodraeth, neu’r targedau allweddol a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, ar gyfer trin canser, gwasanaethau damweiniau ac achosion brys ac ambiwlans wedi eu methu, a hynny o gryn bellter, dylwn ddweud. Os ystyriwch chi fynediad at driniaeth canser, nid yw’r targed wedi ei gyflawni unwaith ers 2008. Os ystyriwch chi fynediad at driniaeth damweiniau ac achosion brys o fewn pedair awr, ni chyrhaeddwyd y targed hwnnw ers 2009. Rydym yn agosáu at ddwy flynedd ers i chi fod mewn Llywodraeth. Er tegwch i chi, amlinellwyd gennych y byddai’r pedwerydd Cynulliad, a’ch Llywodraeth chi yn benodol, yn ymwneud â chyflawni. Eto i gyd, yn ôl y dangosyddion allweddol, dangosyddion eich Llywodraeth eich hun, nid ydych yn cyflawni’r targedau. A yw hynny’n golygu bod dwy flynedd gyntaf eich Llywodraeth wedi bod yn fethiant o ran cyflawni?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No indeed. The targets speak for themselves, but it is also right to say that there have been financial pressures that have been imposed on the Welsh Government by the UK Government. As a result, there have been difficulties in delivering to the level that we would want. Nevertheless, the Minister for Health and Social Services is carefully examining the current health budget to see what could be done to improve the figures.
Nac ydy yn wir. Mae’r targedau yn siarad drostynt eu hunain, ond mae hefyd yn iawn i ddweud y bu pwysau ariannol a roddwyd ar Lywodraeth Cymru gan Lywodraeth y DU. O ganlyniad, bu anawsterau o ran cyflawni i’r lefel y byddem yn dymuno ei weld. Serch hynny, mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn edrych yn ofalus ar y gyllideb iechyd gyfredol i weld beth y gellid ei wneud i wella’r ffigurau.
 
13:42
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, on 14 occasions when I have asked you questions on health issues specifically, you have referred to the UK Government as an excuse for failure to deliver. That cannot be an acceptable way to respond on issues over which you have direct control. These are your own Government targets, set by yourself. In fairness, and I paid credit to you, at the start of the fourth Assembly, you said that your Government was going to be about delivery, and you set up a delivery unit that you were responsible for. I gave you three key targets set by your Government. At least two of those targets have not been hit in the last four to five years. I put it to you again: if you cannot hit those targets, how can you say that your Government has been a success? If you are not hitting those targets, is it not time for you to re-evaluate your delivery, so that, going forward, for the next 12 months, the people of Wales can have the services that they depend on and rightly demand?
Brif Weinidog, ar 14 achlysur pan rwyf wedi gofyn cwestiynau am faterion iechyd yn benodol i chi, rydych chi wedi cyfeirio at Lywodraeth y DU fel esgus am fethu â chyflawni. Ni all hynny fod yn ffordd dderbyniol o ymateb ar faterion y mae gennych reolaeth uniongyrchol drostynt. Targedau eich Llywodraeth eich hun yw’r rhain, a bennwyd gennych chi eich hun. I fod yn deg, ac rwy’n eich canmol am hyn, nodwyd gennych ar ddechrau’r pedwerydd Cynulliad bod eich Llywodraeth yn mynd i ymwneud â chyflawni, a sefydlwyd uned gyflawni gennych yr oeddech chi’n gyfrifol amdani. Rhoddais dri tharged allweddol a bennwyd gan eich Llywodraeth i chi. Ni chyflawnwyd o leiaf dau o’r targedau hynny yn ystod y pedair i bum mlynedd diwethaf. Gofynnaf i chi eto: os nad ydych yn gallu cyflawni’r targedau hynny, sut allwch chi ddweud bod eich Llywodraeth wedi bod yn llwyddiant? Os nad ydych yn cyflawni’r targedau hynny, onid yw’n bryd i chi ail-werthuso eich darpariaeth, fel y gall pobl Cymru, wrth symud ymlaen yn ystod y flwyddyn nesaf, dderbyn y gwasanaethau y maen nhw’n dibynnu arnynt ac y maen nhw’n iawn i fynnu eu bod yn eu cael?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I did listen to the speakers at the Conservative party conference at the weekend. They talked about nothing but Wales, even though they came from elsewhere in the UK. The Prime Minister talked about nothing but Wales. The Secretary of State for Wales talked about nothing but Wales, about matters that have nothing to do with him. They spent a lot of their time criticising the Welsh Government. Well, that is fair, it is a free country, but, equally, they are going to get it back in criticism of what the UK Government has done. You cannot have it both ways. We ask people to judge us on our programme for government, and a report on that will be published over the course of the next few weeks. Then we will see the progress that has been made across the board.
Gwrandawais ar y siaradwyr yng nghynhadledd y blaid Geidwadol dros y penwythnos. Nid oedden nhw’n siarad am unrhyw beth ond Cymru, er eu bod yn dod o fannau eraill yn y DU. Siaradodd y Prif Weinidog am ddim byd ond Cymru. Siaradodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru am ddim byd ond Cymru, am faterion sydd â dim i’w wneud ag ef. Treuliwyd llawer o’u hamser yn beirniadu Llywodraeth Cymru. Wel, mae hynny’n deg, mae’n wlad rydd, ond, yn yr un modd, maen nhw’n mynd i’w chael hi yn ôl mewn beirniadaeth o’r hyn y mae Llywodraeth y DU wedi ei wneud. Ni allwch chi ei chael hi’r ddwy ffordd. Rydym yn gofyn i bobl ein barnu ni ar ein rhaglen ar gyfer llywodraethu, a bydd adroddiad ar hynny’n cael ei gyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf. Yna, byddwn yn gweld y cynnydd sydd wedi ei wneud ar draws y bwrdd.
 
13:44
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, in 2011 your then Minister for local government introduced a law to improve scrutiny in local government, saying that good governance comes about through good scrutiny. Your Government is issuing guidance to improve scrutiny at a local level because it does not think that councils do that well enough. First Minister, how can you justify removing three of your party members from a committee just because they disagreed with your Government?
Brif Weinidog, yn 2011 cyflwynodd eich Gweinidog llywodraeth leol ar y pryd gyfraith i wella craffu mewn llywodraeth leol, gan ddweud bod llywodraethu da yn digwydd trwy graffu da. Mae eich Llywodraeth yn cyhoeddi canllawiau i wella craffu ar lefel leol gan nad yw’n credu bod cynghorau’n gwneud hynny’n ddigon da. Brif Weinidog, sut allwch chi gyfiawnhau tynnu tri o aelodau eich plaid oddi ar bwyllgor dim ond oherwydd eu bod wedi anghytuno â’ch Llywodraeth?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
These are not matters for me as First Minister.
Nid yw’r rhain yn faterion i mi fel y Prif Weinidog.
 
13:45
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
The BBC is reporting that these three Members were removed from that committee by these mysterious sources because of their views on smacking. It said that it is difficult to think of another explanation for why there would be a whole-scale change of personnel at such short notice. Could you give an explanation as to who removed them from that committee, and why?
Mae’r BBC yn adrodd bod y tri Aelod hyn wedi cael eu tynnu oddi ar y pwyllgor hwnnw gan y ffynonellau dirgel hyn oherwydd eu barn ar daro plant. Dywedodd ei bod yn anodd meddwl am esboniad arall pam y byddai newid llwyr o bersonél ar gymaint o fyr rybudd. A allech chi roi esboniad o bwy a’i tynnodd nhw o’r pwyllgor hwnnw, a pham?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Now the leader of the Welsh Liberal Democrats is saying that, because the BBC has said it, it must be right. Has she no original ideas of her own? I have just given her the answer. It is not my job as First Minister to organise who sits on committees.
Mae arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn dweud nawr, oherwydd bod y BBC wedi ei ddweud, mae’n rhaid ei fod yn iawn. Oes ganddi unrhyw syniadau gwreiddiol ei hun? Rwyf newydd roi’r ateb iddi. Nid fy swydd i fel y Prif Weinidog yw trefnu pwy sy’n eistedd ar bwyllgorau.
 
13:45
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
If I am wrong, and the BBC is wrong, maybe you would tell the Chamber who removed those Members from that committee, and why. What they were doing was scrutinising the biggest piece of legislation this Assembly term—one that is making fundamental changes to children’s social services and children’s rights. The point is that that legislation is flawed, and the Children’s Commissioner for Wales has said this:
Os wyf i’n anghywir, a bod y BBC yn anghywir, efallai yr hoffech ddweud wrth y Siambr pwy dynnodd yr Aelodau hynny oddi ar y pwyllgor hwnnw, a pham. Yr hyn roedden nhw’n ei wneud oedd craffu ar y darn mwyaf o ddeddfwriaeth y tymor Cynulliad hwn—un sy’n gwneud newidiadau sylfaenol i wasanaethau cymdeithasol i blant a hawliau plant. Y pwynt yw bod y ddeddfwriaeth yn ddiffygiol, ac mae Comisiynydd Plant Cymru wedi dweud hyn:
 
‘What I expected to see on the Bill—which I am not seeing—is how children and young people’s best interests are being protected’.
Yr hyn yr oeddwn yn disgwyl ei weld ar y Bil—ac nad wyf yn ei weld—yw sut y mae lles plant a phobl ifanc yn cael ei ddiogelu.
 
You cannot remove the children’s commissioner, First Minister, so how are you going to address his concerns?
Ni allwch chi gael gwared ar y comisiynydd plant, Brif Weinidog, felly sut ydych chi’n bwriadu mynd i’r afael â’i bryderon?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Now she is a mouthpiece for the BBC and for the children’s commissioner; she has no original ideas of her own. What a waste of three questions. Three questions could have been asked of the First Minister, and she has asked questions that are of no relevance at all to the role of First Minister. I would have thought that the leader of the Welsh Liberal Democrats, after 14 years in this place, would have learned that by now.
Mae hi’n llefarydd ar ran y BBC a’r comisiynydd plant nawr; nid oes ganddi unrhyw syniadau gwreiddiol ei hun. Am wastraff o dri chwestiwn. Ceir gofyn tri chwestiwn i’r Prif Weinidog, ac mae hi wedi gofyn cwestiynau nad ydynt yn berthnasol o gwbl i swyddogaeth y Prif Weinidog. Byddwn wedi meddwl y byddai arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, ar ôl 14 mlynedd yn y lle hwn, wedi dysgu hynny erbyn hyn.
 
Busnesau Bach a Chanolig
Small and Medium-sized Enterprises
 
13:47
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
3. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi busnesau bach a chanolig yng Nghanol De Cymru? OAQ(4)1015(FM)
3. What actions are being taken by the Welsh Government to support SMEs in South Wales Central? OAQ(4)1015(FM)
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We offer a wide range of support to small and medium-sized enterprises to actively support sustainability and growth. That support includes access through the new Business Wales helpline.
Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth i fusnesau bach a chanolig eu maint i gefnogi cynaliadwyedd a thwf yn ymarferol. Mae’r gefnogaeth honno’n cynnwys mynediad trwy linell gymorth newydd Busnes Cymru.
 
13:47
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Thank you for that answer, First Minister. One of the things that the Welsh Government has done, in fairness, is bring forward two enterprise zones for South Wales Central. However, when you look at the outcomes that those enterprise zones have achieved to date, you will see that it is impossible to find out how many jobs have been created, how much Government money has gone into those enterprise zones, and more importantly, how many businesses have re-located to those enterprise zones. Will you please commit, First Minister, to marking out those clear indicators so that businesses can have confidence that, when these enterprise zones get up and running to their full capacity, they are achieving the outcomes that we support on this side of the Chamber, which are about having vibrant enterprise zones rather than just window dressing?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Un o’r pethau y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud, a bod yn deg, yw cyflwyno dwy ardal fenter ar gyfer Canol De Cymru. Fodd bynnag, pan fyddwch yn edrych ar y canlyniadau y mae’r ardaloedd menter hynny wedi eu cyflawni hyd yn hyn, byddwch yn gweld ei bod yn amhosibl darganfod faint o swyddi sydd wedi eu creu, faint o arian y Llywodraeth a roddwyd i’r ardaloedd menter hynny, ac yn bwysicach, faint o fusnesau sydd wedi adleoli i’r ardaloedd menter hynny. A wnewch chi ymrwymo, os gwelwch yn dda Brif Weinidog, i nodi’r dangosyddion eglur hynny fel y gall busnesau fod yn hyderus, pan fydd yr ardaloedd menter hyn yn cael eu sefydlu a’u rhedeg i’w gallu llawn, eu bod yn cyflawni’r canlyniadau rydym yn eu cefnogi ar yr ochr hon i’r Siambr, sy’n golygu cael ardaloedd menter bywiog yn hytrach na dim ond sioe?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I noticed the comments that were made over the weekend—that the enterprise zones in Wales are Soviet-style bodies, apparently. Would you believe that? A politburo chaired by Nick Bourne runs one of the enterprise zones. We have no problem with the examination of the enterprise zones’ success. How far have they gone in England, in reality? We are working hard, as is the Minister, to make sure that enterprise zones are a success in Wales, and of course the outcomes of those enterprise zones in terms of jobs created will be there for all to see.
Sylwais ar y sylwadau a wnaed dros y penwythnos—mai cyrff ar ffurf rhai Sofietaidd, mae’n debyg, yw’r ardaloedd menter yng Nghymru. A fyddech chi’n credu hynny? Politbiwro a gadeirir gan Nick Bourne sy’n rhedeg un o’r ardaloedd menter. Nid oes gennym unrhyw broblem gydag archwilio llwyddiant yr ardaloedd menter. Pa mor bell maen nhw wedi mynd yn Lloegr, mewn gwirionedd? Rydym ni’n gweithio’n galed, fel y mae’r Gweinidog, i sicrhau bod ardaloedd menter yn llwyddiant yng Nghymru, ac wrth gwrs bydd canlyniadau’r ardaloedd menter hynny o ran y swyddi sy’n cael eu creu yno i bawb eu gweld.
 
13:48
First Minister, I wonder whether you are encouraged by the recent quarterly growth statistics, which show that Wales is outperforming the UK in production. The last quarter saw almost a 1% fall in the UK, but a rise of 2.7% in Wales. In construction, contrary to what the Secretary of State for Wales was indicating over the weekend, whereas the UK saw a fall of 2.6%, Wales grew by 8.9%. Does he think that it might be appropriate to remind the Secretary of State for Wales of the true situation within Wales?
Brif Weinidog, roeddwn i’n meddwl tybed a ydych chi’n cael eich calonogi gan yr ystadegau twf chwarterol diweddar, sy’n dangos bod Cymru’n perfformio’n well na’r DU o ran cynhyrchu. Bu gostyngiad o bron i 1% yn y Du yn ystod y chwarter diwethaf, ond cynnydd o 2.7% yng Nghymru. Ym maes adeiladu, yn groes i’r hyn roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ei ddweud dros y penwythnos, tyfodd Cymru o 8.9% tra bu gostyngiad o 2.6% yn y DU. A yw’n credu y gallai fod yn briodol atgoffa Ysgrifennydd Gwladol Cymru o’r sefyllfa wirioneddol yng Nghymru?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member has just done that. The Secretary of State was fond, over the weekend, of interfering in matters that the people of Wales decided in two referendums he should not. However, nevertheless, it is absolutely right to say that the construction sector in Wales is doing far better than in the UK as a whole, which of course shows that the comments that were made over the weekend about some kind of extra-regulatory burden were way off the mark.
Mae’r Aelod newydd wneud yn union hynny. Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol yn hoff, dros y penwythnos, o ymyrryd mewn materion y mae pobl Cymru wedi penderfynu mewn dau refferendwm na ddylai ymyrryd ynddynt. Fodd bynnag, serch hynny, mae’n gwbl gywir i ddweud bod y sector adeiladu yng Nghymru yn gwneud yn llawer gwell nag yn y DU yn gyffredinol, sydd wrth gwrs yn dangos bod y sylwadau a wnaed dros y penwythnos am ryw fath o faich reoleiddio ychwanegol ymhell iawn o’u lle.
 
13:49
Figures released by Finance Wales have shown that investment has fallen by £10 million compared with three years ago. In meetings with the Federation of Small Businesses and with individual conversations with small business owners, the difficulty of accessing small loans crops up time and again. Do you therefore agree with Plaid Cymru and also with Laurence Kahn, the owner of the Welsh Soup Company who was quoted in the ‘Western Mail’ this morning, that a publicly owned bank of Wales is much needed to provide loans at competitive rates to small businesses?
Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan Gyllid Cymru wedi dangos bod buddsoddiad wedi gostwng o £10 miliwn o’i gymharu â thair blynedd yn ôl. Mewn cyfarfodydd gyda’r Ffederasiwn Busnesau Bach ac yn ystod sgyrsiau unigol gyda pherchnogion busnesau bach, mae’r anhawster o gael mynediad at fenthyciadau bach yn codi dro ar ôl tro. A ydych chi’n cytuno felly â Phlaid Cymru a hefyd gyda Laurence Kahn, perchennog y Cwmni Cawl Cymreig a ddyfynnwyd yn y ’Western Mail’ y bore yma, bod wir angen banc Cymru sy’n eiddo cyhoeddus er mwyn darparu benthyciadau ar gyfraddau cystadleuol i fusnesau bach?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The idea of a bank-of-Wales-type model is superficially attractive. It is something that the previous Government looked at with Plaid Cymru. There are, of course, obstacles that would need to be overcome. Obstacles in terms of competition and the fact that any bank, I think that I am right in saying, needs about £100 million in reserves before it could even be set up. Those are difficult things to take forward. In terms of Finance Wales, one of the difficulties is that businesses are perhaps not looking for finance at the moment; they are looking to consolidate. We know that some £16 billion of funding is being kept in reserve by SMEs across Britain at the moment. I do not see how a bank along the lines of the model outlined by the leader of Plaid Cymru would particularly help at this time, particularly given the large number of obstacles that would have to be overcome in order to set up such a bank, particularly in terms of its capital reserves.
Mae’r syniad o fodel ar ffurf banc Cymru yn ddeniadol ar yr wyneb. Mae’n rhywbeth yr ystyriodd y Llywodraeth flaenorol gyda Phlaid Cymru. Ceir rhwystrau, wrth gwrs, y byddai angen eu goresgyn. Rhwystrau o ran cystadleuaeth a’r ffaith fod angen tua £100 miliwn mewn cronfeydd wrth gefn ar unrhyw fanc, rwy’n meddwl fy mod yn iawn yn dweud, cyn y gellid ei sefydlu hyd yn oed. Mae’r rheini’n bethau anodd i fwrw ymlaen â nhw. O ran Cyllid Cymru, un o’r anawsterau yw efallai nad yw busnesau yn chwilio am gyllid ar hyn o bryd; maen nhw’n ceisio atgyfnerthu. Rydym yn gwybod bod tua £16 biliwn o gyllid yn cael ei gadw wrth gefn gan fusnesau bach a chanolig ledled Prydain ar hyn o bryd. Nid wyf yn gweld sut y byddai banc ar ffurf y model a amlinellwyd gan arweinydd Plaid Cymru yn helpu ar yr adeg hon, yn enwedig o ystyried y nifer fawr o rwystrau y byddai’n rhaid eu goresgyn er mwyn sefydlu banc o’r fath, yn enwedig o ran ei gronfeydd cyfalaf wrth gefn.
 
Amgylchedd
Environment
 
13:51
4. Beth yw cynlluniau’r Prif Weinidog i wella’r amgylchedd yn ardal Gogledd Caerdydd? OAQ(4)1027(FM)
4. What plans does the Minister have to enhance the environment in the Cardiff North area? OAQ(4)1027(FM)
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Enhancement of the environment is a key element of our programme for government. Our goal is to ensure that we make the best possible use of, and protect, our valuable resources.
Mae gwella’r amgylchedd yn elfen allweddol o’n rhaglen ar gyfer llywodraethu. Ein nod yw sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau posibl o’n hadnoddau gwerthfawr, ac yn eu diogelu.
 
13:51
The First Minister will be aware of the announcement by the Minister for Housing and Regeneration that Llanishen reservoir in my constituency has been saved from development. The banks are being protected and traffic access has been refused following a long community and cross-party campaign for over 10 years. Does the First Minister agree that the next step forward is for all interested parties to get together to start talking to ensure that this part of Cardiff is restored and preserved for the future?
Bydd y Prif Weinidog yn ymwybodol o’r cyhoeddiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio bod cronfa ddŵr Llanisien yn fy etholaeth i wedi cael ei hachub rhag datblygiad. Mae’r glannau’n cael eu diogelu ac mae mynediad i draffig wedi ei wrthod yn dilyn ymgyrch gymunedol a thrawsbleidiol hir am dros 10 mlynedd. A yw’r Prif Weinidog yn cytuno mai’r cam nesaf ymlaen i’r holl bartïon â budd yw dod at ei gilydd i ddechrau siarad er mwyn sicrhau bod y rhan hon o Gaerdydd yn cael ei hadfer a’i diogelu ar gyfer y dyfodol?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member will forgive me for not being able, legally, to comment on the application. However, I know that, as a Member, and as somebody who has represented her constituency for many years, she has been more involved than anybody else in representing the views of her constituents on the Llanishen reservoir. It is now important to ensure that the council develops and adopts a local development plans so that the future plans for the site can be set down as early and quickly as possible.
Bydd yr Aelod yn maddau i mi nad wyf yn gallu rhoi sylwadau ar y cais yn ôl y gyfraith. Fodd bynnag, rwy’n gwybod, fel Aelod, ac fel rhywun sydd wedi cynrychioli ei hetholaeth ers blynyddoedd lawer, ei bod wedi cymryd mwy o ran nag unrhyw un arall mewn cyflwyno sylwadau ei hetholwyr ar gronfa ddŵr Llanisien. Mae’n bwysig sicrhau bellach bod y cyngor yn datblygu ac yn mabwysiadu cynllun datblygu lleol fel y gall cynlluniau ar gyfer y safle yn y dyfodol gael eu nodi mor gynnar a chyflym â phosibl.
 
13:52
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, would you agree with me that, given the proximity of Cardiff North to the M4 and the limited amount of green space that exists between the two, it is vital, particularly in the Lisvane and Pontprennau areas, that green spaces there are protected and that urban sprawl does not damage the valuable and limited amount of green space in that part of Cardiff? Any plans for additional residential dwellings need to be sensitive to maintaining those green spaces.
Brif Weinidog, a fyddech chi’n cytuno â mi, o ystyried agosrwydd Gogledd Caerdydd i’r M4 a’r prinder mannau gwyrdd sy’n bodoli rhwng y ddau, ei bod yn hanfodol, yn enwedig yn ardaloedd Llysfaen a Phontprennau, bod y mannau gwyrdd sydd yno’n cael eu diogelu ac nad yw blerdwf trefol yn difrodi’r mannau gwyrdd gwerthfawr a phrin yn y rhan honno o Gaerdydd? Mae angen i unrhyw gynlluniau ar gyfer anheddau preswyl ychwanegol fod yn ystyriol o gynnal y mannau gwyrdd hynny.
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Those are all factors that would need to be taken into account by the planning authority. That is why it is so important to ensure that a local development plan is adopted as quickly as possible so that there can be certainty over the course of the next decade.
Mae’r rhain i gyd yn ffactorau y byddai angen i’r awdurdod cynllunio eu cymryd i ystyriaeth. Dyna pam mae hi mor bwysig sicrhau bod cynllun datblygu lleol yn cael ei fabwysiadu cyn gynted â phosibl fel y gellir cael sicrwydd yn ystod y degawd nesaf.
 
13:53
Eluned ParrottBywgraffiadBiography