By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.
I call the National Assembly to order.
 
1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
1. Questions to the Cabinet Secretary for Education
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Rwyf wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, y bydd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies, yn ateb y cwestiynau heddiw ar ran Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. Cwestiwn 1, Simon Thomas.
I have received notification, under Standing Order 12.58, that the Minister for Lifelong Learning and Welsh Language, Alun Davies, will answer questions this afternoon on behalf of the Cabinet Secretary for Education. Question 1, Simon Thomas.
 
Costau Deunydd Hylendid Benywaidd
The Cost of Feminine Hygiene Products
 
13:30
1. Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi’i wneud o golli diwrnodau ysgol gan ferched na fedrant fforddio costau deunydd hylendid benywaidd? OAQ(5)0111(EDU)[W]
1. What assessment has the Cabinet Secretary made of girls missing school because they can’t afford the costs of feminine hygiene products? OAQ(5)0111(EDU)[W]
 
13:30
Alun DaviesBywgraffiadBiographyGweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes / The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language
Diolch i chi. Nid oes unrhyw asesiad wedi ei wneud. Rwy’n cymryd llesiant pob dysgwr o ddifri, a dylai bod gan ysgolion drefniadau i gefnogi eu dysgwyr. Dylai merched gael eu hatgoffa yn rheolaidd bod nwyddau hylendid ar gael oddi wrth aelodau benywaidd penodol o staff, os oes angen.
Thank you. No assessment has been made. I take the well-being of all learners very seriously, and schools should have in place arrangements to support their learners. Girls should be regularly reminded that sanitary products are available from named female staff members, if needed.
 
13:30
Diolch am yr ateb gan y Gweinidog, ar ran yr Ysgrifennydd Cabinet. Bydd e siŵr o fod yn ymwybodol bod nifer o gwestiynau cyffredinol yn cael eu gofyn ym maes addysg ar y maes yma ar hyn o bryd, yn enwedig yn yr Alban, lle mae yna ymgais i wneud defnyddiau ar gael am ddim ymhob ysgol, ac mae yna ddeiseb gerbron Senedd San Steffan, rwy’n deall.
Thank you for your response, Minister, on behalf of the Cabinet Secretary. I’m sure you will be aware that a number of general questions are being asked in the sphere of education on this issue at the moment, particularly in Scotland, where there are efforts to make these products available free of charge in all schools, and there is a petition before Parliament in Westminster, as I understand it.
 
Nawr, pan gynhaliwyd ymchwiliad gan y pwyllgor plant a phobl ifanc blaenorol, fe edrychwyd i mewn i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel, ac mae’n wir i ddweud nad oedd y mater yma wedi codi, fel rwyf fi’n ei gofio fe, yn yr ymchwiliad yna. Ond, wrth gwrs, mae’n fater personol iawn, ac efallai rhywbeth sy’n cael ei gelu a ddim yn cael ei drafod yn agored. A fedr y Gweinidog, felly, gadarnhau, pe bai ysgol yn defnyddio arian gan Lywodraeth Cymru, megis y grant amddifadedd disgyblion, i dalu am gynnyrch o’r fath, er mwyn sicrhau bod merched yn teimlo’n gartrefol ac yn hapus a chysurus mewn ysgol, neu unrhyw gefnogaeth arall i sicrhau bod y defnyddiau ar gael, y byddai’r Llywodraeth yn cefnogi hynny, ac yn annog hynny?
Now, when an inquiry was held by the previous children and young people’s committee, we looked into the educational outcomes for children from low-income households, and it’s true to say that this issue wasn’t raised as part of that inquiry, as I remember it. But, of course, it’s a very personal issue and something that is perhaps hidden and not openly discussed. Can the Minister confirm that, if a school were to use Welsh Government funding, such as the pupil deprivation grant, to pay for such products, in order to ensure that girls did feel comfortable and happy at school, or any other support to ensure that these products were available, the Government would support and encourage such an approach?
 
13:31
Absolutely’. Rwy’n hapus iawn i ddweud hynny. Ond rwy’n credu bod yn rhaid i ni fynd yn bellach na hynny. Mae tlodi yn ymddangos mewn ffyrdd gwahanol, ac rydym ni’n deall bod teuluoedd a phobl yn cael eu heffeithio gan dlodi mewn ffyrdd gwahanol. Ac nid yw’n ddigonol i unrhyw Lywodraeth ‘simply’ i ddweud, gan fod yna ddim tystiolaeth ar hyn o bryd bod yna broblem yn y maes yma, nad ydym ni’n gwneud dim byd amdano fe. Rydym ni’n mynd i archwilio i sicrhau unrhyw dystiolaeth o gwbl y gallwn ni ei ffeindio. Os oes yna broblem i’w datrys, mi fyddwn ni’n datrys y broblem, ac mi fyddwn ni’n gweithio gydag ysgolion i sicrhau—fel yr awgrymodd yr Aelod—os oes unrhyw ffordd y gall ysgolion weithio i sicrhau bod merched yn yr ysgol yn teimlo’n gartrefol ac yn gallu derbyn eu haddysg, y byddwn ni’n gwneud hynny. Felly, rwyf eisiau sicrhau bod yna ymateb ‘proactive’ i sicrhau bod hyn ddim yn digwydd yng Nghymru.
Absolutely. I’m very happy to give you that confirmation. But I think we need to go further than that. Poverty manifests itself in different ways, and we understand that different families are poor in different ways. And it’s not sufficient, just because there is no evidence at present of a problem in this field, that we don’t do anything about it. We will be investigating to ensure any evidence of this at all is found. If there is a problem that needs resolving, we will do so, and we will work with schools to ensure—as per the Member’s suggestion—if there’s a way for schools to work to ensure that girls feel at ease at school and that they’re able to learn, then we will do so. So, I want to ensure that there’s a proactive response to this to ensure that this doesn’t happen in Wales.
 
13:32
It’s really hard for us to think here that, in 2017, young girls across the UK, and possibly in Wales, are actually missing school because they can’t afford the sanitary protection that they need. And it is quite clear that this is an issue of poverty. So, I ask you, Cabinet Secretary—or Minister—if it’s possible for you to assess the prospect of working with schools, through charitable organisations, to provide those free sanitary wares that girls need in order to be able to take their rightful place in the classroom, and they don’t find themselves in a position of disadvantage to their educational attainment.
Mae’n anodd iawn i ni feddwl, yn 2017, fod merched ifanc ledled y DU, ac o bosibl yng Nghymru, yn colli ysgol oherwydd na allant fforddio’r diogelwch hylendid sydd ei angen arnynt. Ac mae’n eithaf amlwg fod hyn yn ymwneud â thlodi. Felly, rwy’n gofyn i chi, Ysgrifennydd y Cabinet—neu Weinidog—a yw’n bosibl i chi asesu’r posibilrwydd o weithio gydag ysgolion, drwy sefydliadau elusennol, i ddarparu’r cynnyrch misglwyf am ddim sydd ei angen ar ferched er mwyn iddynt allu cymryd eu lle priodol yn yr ystafell ddosbarth, a sicrhau nad ydynt mewn sefyllfa lle y mae eu cyrhaeddiad addysgol dan anfantais.
 
13:33
As I think I already said, in answer to the earlier question, poverty takes different forms, in different places, with different people, in different ways, at different times. And we have to, as a Government, ensure that we don’t simply respond to issues, but that we are proactive in ensuring that girls attending schools in Wales are not put at any disadvantage at all, and do not face embarrassment, do not face any difficulties at all, in accessing education. And if there are any issues with sanitary products at all, then we will ensure that all steps possible are taken, and are taken proactively, by schools and ourselves and others—other appropriate organisations and individuals—to ensure that these problems are identified and solved.
Fel y credaf fy mod wedi dweud eisoes, wrth ateb y cwestiwn cynharach, ceir gwahanol ffurfiau ar dlodi, mewn gwahanol leoedd, gyda gwahanol bobl, mewn gwahanol ffyrdd, ar wahanol adegau. Ac mae’n rhaid i ni, fel Llywodraeth, sicrhau nad ydym ond yn ymateb i broblemau, ond ein bod yn mynd ati’n rhagweithiol i sicrhau nad yw merched sy’n mynychu ysgolion yng Nghymru yn cael eu rhoi dan unrhyw anfantais o gwbl, ac nad ydynt yn wynebu embaras, nad ydynt yn wynebu unrhyw anawsterau o gwbl, o ran cael mynediad at addysg. Ac os oes unrhyw broblemau o gwbl gyda chynnyrch misglwyf, yna byddwn yn sicrhau bod pob cam posibl yn cael ei gymryd, ac yn cael ei gymryd yn rhagweithiol, gan ysgolion, gennym ni ein hunain ac eraill—sefydliadau ac unigolion priodol eraill—i sicrhau bod y problemau hyn yn cael eu nodi a’u datrys.
 
13:34
Caroline JonesBywgraffiadBiography
Minister, some of the media reports on this matter have been quite upsetting. To see young girls missing out on weeks of their education each year because of their biological make-up, and live in poverty, is unacceptable. Minister, can you update us on the discussions your Government have had with UK and European Union institutions about removing the value added tax on feminine hygiene products? And what consideration has your Government given to using your public procurement powers to purchase feminine hygiene products in bulk in order to offer them at a reduced cost price, or even free, to young girls who find themselves in this situation where they have to miss out on valuable schooling? Thank you.
Weinidog, mae rhai o’r adroddiadau yn y cyfryngau ar y mater hwn wedi bod yn eithaf annifyr. Mae gweld merched ifanc yn colli wythnosau o’u haddysg bob blwyddyn oherwydd eu cyfansoddiad biolegol, ac yn byw mewn tlodi, yn annerbyniol. Weinidog, a allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y trafodaethau y mae eich Llywodraeth wedi’u cael â sefydliadau yn y DU a’r Undeb Ewropeaidd ynglŷn â chael gwared ar y dreth ar werth ar ddeunydd hylendid benywaidd? A pha ystyriaeth y mae eich Llywodraeth wedi’i rhoi i ddefnyddio eich pwerau caffael cyhoeddus i swmpbrynu deunydd hylendid benywaidd er mwyn eu cynnig am bris gostyngol, neu’n rhad ac am ddim hyd yn oed, i ferched ifanc yn y sefyllfa hon lle y mae’n rhaid iddynt golli addysg werthfawr? Diolch.
 
13:35
As I said in answer to Simon Thomas, we would encourage and ensure that schools do, wherever necessary, use the resources available to them, to ensure that girls do have access to these products, which enables them to receive their education. I think this Government has been on the record over a long number of years in arguing that these products should not be taxed in that way.
Fel y dywedais wrth ateb Simon Thomas, byddem yn annog ac yn sicrhau bod ysgolion, lle bynnag y bo angen, yn defnyddio’r adnoddau sydd ar gael iddynt, er mwyn sicrhau bod merched yn cael mynediad at y cynhyrchion hyn, sy’n eu galluogi i gael eu haddysg. Fel y dengys y cofnodion, mae’r Llywodraeth hon wedi bod yn dadlau ers nifer o flynyddoedd na ddylid trethu’r cynhyrchion hyn yn y ffordd honno.
 
Goruchwylwyr Llanw
Cover Supervisors
 
13:35
2. Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi’i wneud o rôl goruchwylwyr llanw mewn ysgolion uwchradd? OAQ(5)0105(EDU)
2. What assessment has the Cabinet Secretary made of the role of cover supervisors in secondary schools? OAQ(5)0105(EDU)
 
13:35
Schools are responsible for identifying their staffing needs and the roles they fulfil. All learning support workers play a vital role in supporting teaching within and outside the classroom.
Yr ysgolion sy’n gyfrifol am nodi eu hanghenion staffio a’r rolau y maent yn eu cyflawni. Mae pob gweithiwr cymorth dysgu yn chwarae rhan hanfodol yn cefnogi addysg yn yr ystafelll ddosbarth a’r tu allan iddi.
 
13:36
Could the Minister confirm that cover supervisors are not required to teach classes, because there is anecdotal evidence that this does sometimes happen? Their task, as I understand it, is to hand out the lessons that are prepared by the regular class teacher. There does seem to be some confusion about this.
A allai’r Gweinidog gadarnhau nad yw’n ofynnol i oruchwylwyr llanw addysgu dosbarthiadau, oherwydd ceir tystiolaeth anecdotaidd fod hyn yn digwydd weithiau? Eu tasg, yn ôl yr hyn a ddeallaf, yw rhoi’r gwersi sy’n cael eu paratoi gan yr athro dosbarth rheolaidd. Ymddengys bod peth dryswch ynglŷn â hyn.
 
13:36
Cover supervisors fall under the registration category of learning support workers. Cover supervisors provide short-term supervision in the absence of a teacher, and this should not involve teaching as defined by the specified work requirements. And it’s a matter for the headteacher to ensure that an individual is willing to undertake such a role and has the aptitude to carry out these duties. In determining whether a person has the skills, expertise and experience to carry out the work specified in the school, headteachers must have regard to set standards for higher level teaching assistants. I hope the situation is clear for all headteachers and others to understand it, and certainly, there shouldn’t be any confusion in any school across Wales.
Mae goruchwylwyr llanw yn perthyn i gategori cofrestru gweithwyr cymorth dysgu. Mae goruchwylwyr llanw’n darparu goruchwyliaeth tymor byr yn absenoldeb athro, ac ni ddylai hyn gynnwys addysgu fel y’i diffinnir yn y gofynion gwaith penodol. A mater i’r pennaeth yw sicrhau bod unigolyn yn barod i ymgymryd â rôl o’r fath ac yn meddu ar y ddawn i gyflawni’r dyletswyddau hyn. Wrth benderfynu a oes gan unigolyn y sgiliau, yr arbenigedd a’r profiad i ymgymryd â’r gwaith a bennir yn yr ysgol, mae’n rhaid i benaethiaid roi sylw i osod safonau ar gyfer cynorthwywyr addysgu lefel uwch. Rwy’n gobeithio bod y sefyllfa’n glir i bob pennaeth ac eraill ei deall, ac yn sicr, ni ddylai fod unrhyw ddryswch mewn unrhyw ysgol ar draws Cymru.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd y Ceidwadwyr Cymreig / The Leader of the Welsh Conservatives
Minister, obviously with the childcare proposals that the Government are putting forward, there have been submissions from the Government that you’re going to be using the school estate in some aspects to provide some of this capacity. Will you envisage that cover supervisors would be encouraged or trained to help support the Government’s roll-out of the 30 hours of free childcare over the weeks, as planned, or do you see no role at all for the cover supervisors that are provided in the current school estate, either in primary or secondary?
Weinidog, yn amlwg, gyda’r cynigion gofal plant y mae’r Llywodraeth yn eu cyflwyno, cafwyd cyflwyniadau gan y Llywodraeth sy’n dweud y byddwch yn defnyddio’r ystad ysgolion mewn rhai agweddau i ddarparu rhywfaint o’r capasiti hwn. A ydych yn rhagweld y bydd goruchwylwyr llanw yn cael eu hannog neu eu hyfforddi i helpu i gefnogi’r Llywodraeth wrth iddynt gyflwyno’r 30 awr o ofal plant am ddim dros yr wythnosau, fel y cynlluniwyd, neu a ydych yn rhagweld na fydd unrhyw rôl o gwbl ar gyfer y goruchwylwyr llanw a ddarperir yn yr ystad ysgolion ar hyn o bryd, naill ai mewn addysg gynradd neu uwchradd?
 
13:37
The Cabinet Secretary for Communities and Children is leading the roll-out of the childcare offer, as the Member is aware, and a part of that—. One of the reasons for the pilots that will be starting in September in different parts of Wales is to ensure that we have both the workforce available—the workforce that’s appropriate to the needs of the childcare offer that’s being delivered—and that it’s delivered in the settings that would be appropriate as well. And that will involve a different mix in different places, at different times. The Cabinet Secretary has updated the Chamber on a number of occasions on these matters, and I’m sure he will continue to keep Members informed of the progress of the pilots.
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn arwain y broses o gyflwyno’r cynnig gofal plant, fel y mae’r Aelod yn gwybod, a rhan o hynny—. Un o’r rhesymau am y cynlluniau peilot a fydd yn dechrau ym mis Medi mewn gwahanol rannau o Gymru yw sicrhau bod gennym y gweithlu ar gael—y gweithlu sy’n briodol i anghenion y cynnig gofal plant sy’n cael ei ddarparu—a’i fod yn cael ei ddarparu yn y lleoliadau a fyddai’n briodol hefyd. A bydd hynny’n cynnwys cymysgedd gwahanol mewn gwahanol leoedd, ar wahanol adegau. Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Siambr am y materion hyn ar nifer o achlysuron, ac rwy’n siŵr y bydd yn parhau i hysbysu’r Aelodau am gynnydd y cynlluniau peilot.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople
 
13:38
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Galwaf yn awr ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog. Llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig, Darren Millar.
I now call on the party spokespeople to ask their questions of the Minister. Welsh Conservative spokesperson, Darren Millar.
 
13:38
Diolch, Lywydd. Is the Minister concerned that almost half of Welsh further education colleges are in significant financial deficit?
Diolch, Lywydd. A yw’r Gweinidog yn pryderu bod bron i hanner y colegau addysg bellach yng Nghymru yn wynebu diffyg ariannol sylweddol?
 
13:38
The Member will be aware that the Wales Audit Office has recently reviewed the situation of Welsh further and higher education institutions and not found them to be suffering the same financial difficulties as those that exist in England, as a consequence of a policy of the United Kingdom Government.
Bydd yr Aelod yn gwybod bod Swyddfa Archwilio Cymru wedi adolygu sefyllfa sefydliadau addysg bellach ac uwch yng Nghymru yn ddiweddar, ac nid oedd yn ystyried eu bod yn dioddef yr un anawsterau ariannol â’r rhai sy’n bodoli yn Lloegr o ganlyniad i bolisi Llywodraeth y Deyrnas Unedig.
 
13:38
From that reaction, at least you’re acknowledging that there are problems here in Wales, unlike the leader of the house when I questioned her on this point last week. This isn’t fake news. These are true financial figures from colleges here in Wales. We’ve seen huge cuts in terms of funding for part-time courses in particular—71 per cent in recent years, and a reduction of 13 per cent in real terms to further education colleges. Those are cuts that are now biting hard in those colleges. Some are withdrawing access to certain courses. I appreciate that you want to focus across the border in England, but if you can focus on Wales for a moment, what are you doing in order to improve the prospects of those colleges, so that we don’t see courses being withdrawn in local communities, and we don’t see further education colleges not being able to have the sort of economic impact they’ve had in those communities in the past?
O’r ymateb hwnnw, rydych o leiaf yn cydnabod bod yna broblemau yma yng Nghymru, yn wahanol i arweinydd y tŷ pan holais i hi ar y pwynt hwn yr wythnos diwethaf. Nid newyddion ffug mo hyn. Mae’r rhain yn ffigurau ariannol go iawn gan golegau yma yng Nghymru. Rydym wedi gweld toriadau enfawr yn y cyllid ar gyfer cyrsiau rhan-amser yn arbennig—71 y cant yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a gostyngiad o 13 y cant mewn termau real i golegau addysg bellach. Mae’r rheini’n doriadau sydd bellach yn gadael eu hôl yn y colegau hynny. Mae rhai yn diddymu mynediad at gyrsiau penodol. Rwy’n sylweddoli eich bod am ganolbwyntio ar draws y ffin yn Lloegr, ond os gallwch ganolbwyntio ar Gymru am eiliad, beth a wnewch i wella rhagolygon y colegau hynny, fel nad ydym yn gweld cyrsiau’n cael eu diddymu mewn cymunedau lleol, ac nad ydym yn gweld colegau addysg bellach yn methu cael y math o effaith economaidd y maent wedi’i chael yn y cymunedau hynny yn y gorffennol?
 
13:39
I’ve enjoyed the contributions of the Member concerned for nearly a decade in this place, where he has railed against the consequences of the policies of a Government that he supports across the border in England. We all know that there are funding difficulties facing us in Wales, and we know why there are funding difficulties facing us in Wales—because a Conservative Government has taken the wrong decisions on the economy, the wrong decisions on public finance, and because of their failing economic policy, we’re facing considerably more difficulties in terms of an austerity policy that has failed and failed and failed again. The Member’s aware of this and I can understand that he’s too sheepish to actually admit it.
Rwyf wedi mwynhau cyfraniadau’r Aelod dan sylw ers bron i ddegawd yn y lle hwn, lle y mae wedi rhefru yn erbyn canlyniadau polisïau Llywodraeth y mae’n ei chefnogi ar draws y ffin yn Lloegr. Mae pawb ohonom yn gwybod bod yna anawsterau cyllido yn ein hwynebu yng Nghymru, ac rydym yn gwybod pam fod yna anawsterau cyllido yn ein hwynebu yng Nghymru—oherwydd bod Llywodraeth Geidwadol wedi gwneud y penderfyniadau anghywir ar yr economi, y penderfyniadau anghywir ar gyllid cyhoeddus, ac oherwydd eu polisi economaidd aflwyddiannus, rydym yn wynebu cryn dipyn yn fwy o anawsterau o ran polisi caledi sydd wedi methu ac wedi methu ac wedi methu eto. Mae’r Aelod yn ymwybodol o hyn a gallaf ddeall ei fod yn rhy llywaeth i gyfaddef hynny mewn gwirionedd.
 
13:40
The Minister will be aware that the legacy of Gordon Brown’s failed economic policy and mismanagement of public finances is one that our country is still trying to get to grips with. And notwithstanding the pressures on public finances, the reality is that the cuts that you have made in the further education sector in Wales are larger than the cuts that have been imposed on the Welsh block grant. So, it’s choices in Wales that your Government has made that have led to the financial blows that have been faced by further education colleges.
Bydd y Gweinidog yn ymwybodol fod gwaddol polisi economaidd aflwyddiannus a chamreoli arian cyhoeddus Gordon Brown yn un y mae ein gwlad yn dal i geisio ymdopi ag ef. Ac er gwaethaf y pwysau ar gyllid cyhoeddus, y gwir amdani yw bod y toriadau a wnaed gennych yn y sector addysg bellach yng Nghymru yn fwy na’r toriadau a wnaed i grant bloc Cymru. Felly, penderfyniadau y mae eich Llywodraeth chi wedi eu gwneud yng Nghymru sydd wedi arwain at yr ergydion ariannol sy’n wynebu colegau addysg bellach.
 
Now, there is going to be some additional resource made available to the Welsh Government—some savings as a result of the reforms to higher education support for students. That will give a dividend to the Welsh Government that it can reinvest elsewhere. I wonder, Minister, whether you will be able to tell us whether the further education colleges across Wales will receive some of the investment that will accrue to the Welsh Government as a result of those savings and whether you will be able to restore the commitment to three-year indicative budgets in order to aid their financial planning and whether some of that resource will be put into developing Welsh-medium education in the further education sector.
Nawr, bydd rhywfaint o adnoddau ychwanegol ar gael i Lywodraeth Cymru—rhywfaint o arbedion yn sgil y diwygiadau i gymorth addysg uwch i fyfyrwyr. Bydd hynny’n rhoi difidend i Lywodraeth Cymru y gall ei ailfuddsoddi mewn mannau eraill. Tybed, Weinidog, a fyddwch yn gallu dweud wrthym a fydd y colegau addysg bellach ledled Cymru yn derbyn rhywfaint o’r buddsoddiad a fydd yn dod i Lywodraeth Cymru o ganlyniad i’r arbedion hynny ac a fyddwch yn gallu adfer yr ymrwymiad i gyllidebau dangosol tair blynedd er mwyn cynorthwyo gyda’u cynlluniau ariannol, ac a fydd rhywfaint o’r adnodd hwnnw’n cael ei ddefnyddio i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn y sector addysg bellach.
 
13:41
My memory, Darren, of those days when Gordon Brown was bringing the G20 together to rescue the western economy was that the Conservative Party sat opposite, where you are today, like goldfish mouthing nothing in response. Let me say this—[Interruption.] Let me say this: the report from the Wales Audit Office is an important report and I’m disappointed that you’ve chosen not to refer to it in your questions this afternoon. Had you referred to it and read it, then what you would understand is that we do have institutions facing financial challenges—and I don’t make any bones about that—but are in robust health, particularly when you compare that with the situation across the border, and I think that’s a valid comparison to make.
Yr hyn rwy’n ei gofio, Darren, o’r dyddiau pan oedd Gordon Brown yn dod â’r G20 at ei gilydd i achub yr economi orllewinol oedd bod y Blaid Geidwadol yn eistedd gyferbyn, lle rydych chi heddiw, fel pysgod aur yn dweud dim mewn ymateb i hynny. Gadewch i mi ddweud hyn—[Torri ar draws.] Gadewch i mi ddweud hyn: mae’r adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru yn adroddiad pwysig ac rwy’n siomedig eich bod wedi dewis peidio â chyfeirio ato yn eich cwestiynau y prynhawn yma. Pe baech wedi cyfeirio ato a’i ddarllen, byddech yn deall bod gennym sefydliadau sy’n wynebu heriau ariannol—ac rwyf wedi siarad yn blaen ynglŷn â hynny—ond maent yn iach fel cneuen, yn enwedig pan fyddwch yn cymharu hynny â’r sefyllfa ar draws y ffin, ac rwy’n credu bod honno’n gymhariaeth ddilys i’w gwneud.
 
Let me say this: we understand the situation with Welsh-medium education. My colleague the Cabinet Secretary established a group to look at that last summer. It will report this summer and we will take that forward. We have delivered additional resources for further education. We will continue to protect, as far as we can, further education, and when we’re protecting them, we’ll protect them from a Government that you support across the border in England.
Gadewch i mi ddweud hyn: rydym yn deall y sefyllfa gydag addysg cyfrwng Cymraeg. Sefydlodd fy nghyd-Aelod, Ysgrifennydd y Cabinet, grŵp i edrych ar hynny yr haf diwethaf. Bydd yn adrodd yr haf hwn a byddwn yn bwrw ymlaen â hynny. Rydym wedi darparu adnoddau ychwanegol ar gyfer addysg bellach. Byddwn yn parhau i ddiogelu addysg bellach, cyn belled ag y gallwn, a phan fyddwn yn eu diogelu, byddwn yn eu diogelu rhag Llywodraeth yr ydych chi’n ei chefnogi ar draws y ffin yn Lloegr.
 
13:42
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Before I call Llyr Gruffydd, can I just say that no Members in this Chamber are sheepish and, in particular, I’d say that Darren Millar is not known for that particular trait, and so, we’ll have no more name-calling, especially from a Minister who’s standing in for a Cabinet Secretary this afternoon? Llyr Gruffydd.
Cyn i mi alw ar Llyr Gruffydd, a gaf fi ddweud nad oes unrhyw Aelod yn y Siambr hon yn llywaeth ac yn arbennig, byddwn yn dweud nad yw Darren Millar yn adnabyddus am y nodwedd arbennig honno, ac felly, nid ydym am gael rhagor o alw enwau, yn enwedig gan Weinidog sy’n cymryd lle Ysgrifennydd y Cabinet y prynhawn yma? Llyr Gruffydd.
 
13:43
Wel, rwy’n ofni dweud rhywbeth a dweud y gwir, ond, diolch, Lywydd. [Chwerthin.]
Well, I fear saying anything now, if truth be told, but, thank you, Llywydd. [Laughter.]
 
Rwyf innau am fynd ar ôl thema eithaf tebyg, ond efallai mewn modd gwahanol iawn—fe ddywedwn i fel yna. Mae’r pwyllgor addysg dros y misoedd diwethaf wedi clywed cryn dystiolaeth ynglŷn â’r pwysau y mae’r ysgolion yn ei wynebu ar hyn o bryd o safbwynt trafferthion gyda chapasiti a phwysau gwaith i athrawon ac yn y blaen, ond y thema glir sy’n dod nôl dro ar ôl tro yw sefyllfa ariannu ysgolion ar hyd a lled y wlad. Mae’r straen ar gyllidebau ysgolion yn ddifrifol iawn mewn sawl achlysur. Yn wir, mi ddywedodd un ei fod e wedi cyrraedd ‘breaking point’ yn ei brofiad e. Ac mae yna dystiolaeth hefyd nawr yn dangos bod ysgolion yn defnyddio ffynonellau ariannu sydd wedi eu rhoi at bwrpasau penodol mewn gwirionedd i gynnal lefel staffio ac nid o reidrwydd i gyflawni’r hyn y maen nhw i fod i’w gyflawni. A ydych chi’n ymwybodol o’r realiti yna fel Llywodraeth, ac os ydych chi, a ydych chi’n cydnabod nad yw sefyllfa o’r fath yn gynaliadwy?
I want to pursue a similar theme, but perhaps in a very different way—let’s put it in those terms. The education committee over the past few months has heard a fair amount of evidence on the pressure faced by schools at the moment in terms of difficulties of capacity, teachers’ workload and so on, and the clear theme emerging time and time again is the funding situation for schools across the nation. The strain on school budgets is very grave indeed in a number of cases. Indeed, one person told us that he had reached breaking point in his experience, and there’s also evidence demonstrating that schools are using funding sources allocated for specific purposes in order just to maintain staffing levels and not to deliver what that funding is aimed at delivering. Are you aware of that reality as a Government, and if you are, do you recognise that such a situation is not sustainable?
 
13:44
Rwy’n deall bod ysgolion, lle bynnag y maen nhw, yn wynebu sefyllfa anodd iawn ambell waith oherwydd y sefyllfa ariannol a chyllidebol rydym i gyd yn ei ddeall, ac rydym yn deall pam y mae yno. A gaf fi ddweud hyn: os oes gan yr Aelod enghraifft benodol y mae ef eisiau cyfeirio ati, rwy’n hapus iawn i dderbyn llythyr ganddo fe yn esbonio beth yn union mae’n ei feddwl, ac fe wnaf i ateb yr enghraifft benodol? Ond rydym ni’n deall bod prifathrawon a llywodraethwyr yn delio gyda sefyllfa anodd ac rwy’n credu y dylai pob un ohonom ni gefnogi’r prifathrawon a’r llywodraethwyr am y ffordd maen nhw’n delio gyda’r sefyllfa ariannol yma.
I understand that schools, wherever they may be, are facing very difficult situations because of the financial position that we all understand, and we understand the reason for that financial position. But may I say this: if the Member has a specific example he wishes to allude to, then if he writes to me, then I will respond on that specific example? But we do understand that headteachers and governors are dealing with a difficult situation and I believe we should all support headteachers and governors for the way that they’re dealing with this financial situation.
 
13:44
Iawn. Wel, mi allwn i ddarllen y dyfyniad i chi, ond ni wnaf hynny; fe ysgrifennaf atoch chi. Ond, i bob pwrpas, mae yn honiad bod yr arian PDG yn cael ei gyfeirio at bwrpasau eraill, sydd, i bob pwrpas, yn propio lan y lefelau staffio mewn ysgolion.
Okay. Well, I could read the quote to you, but I won’t do that; I’ll write to you. But, to all intents and purposes, there is a claim that the PDG funding is being directed at other purposes, which, to all intents and purposes, is propping up staffing levels within schools.
 
Mae’r pwyllgor hefyd wedi clywed bod yna anghysondeb sylweddol yn yr arian y mae ysgolion yn ei dderbyn o un rhan o’r wlad i’r llall. Yn ôl ffigyrau sydd wedi eu casglu gan NAHT Cymru ar ‘age-weighted pupil units’ yng Nghymru, mae cyllid y pen ar gyfer disgyblion yn amrywio o £1,798 mewn un sir i £3,200 mewn sir arall. Mae hyn, wrth gwrs, yn ffactor sy’n cyfrannu at y darlun yma o bwysau ariannol sydd yn siŵr o fod yn cael effaith, wrth gwrs, ar yr amrywioldeb yma yn yr ansawdd dysgu rŷm ni’n clywed Estyn yn cyfeirio ato o hyd, a hefyd yn yr anghysondeb sydd yna o safbwynt darparu cyfleoedd datblygu proffesiynol i athrawon mewn rhai ysgolion a rhai siroedd, oherwydd nad yw’r adnoddau angenrheidiol oddi fewn i’r ysgolion i wneud hynny. A gaf i ofyn felly, a ydych chi’n credu bod yr anghysondeb ariannu yma yn dderbyniol, a beth mae’r Llywodraeth am ei wneud i geisio mwy o degwch ariannu, neu o leiaf system ariannu sy’n fwy cyson ar draws Cymru?
The committee has also heard that there’s a grave inconsistency in the funding provided to schools from one part of the country to another. According to figures gathered by NAHT Cymru on age-weighted pupil units in Wales, the funding per capita for pupils ranges from £1,798 in one county to £3,200 in another. This is another factor that contributes to this picture of financial pressures, which surely does have an impact on the variability in the teaching quality that we hear Estyn refer to constantly, and also the inconsistency in terms of the provision of CPD for teachers in some schools and counties, because the necessary resources aren’t available within schools to provide that. Can I ask, therefore, do you think that this financial inconsistency is acceptable and what is the Government going to do to seek greater equity in terms of funding or at least a more consistent funding system across Wales?
 
13:46
Nid wyf yn siŵr fy mod i yn derbyn hynny, achos os ydym ni’n derbyn y dadansoddiad, derbyn yr awgrym mae llefarydd Plaid Cymru wedi ei wneud, mi fyddem ni, wrth gwrs, yn cael un system ariannu ar gyfer ysgolion ym mhob man ar draws Cymru. Mi fyddem ni yn cenedlaetholi, os ydych chi’n licio, ysgolion lleol. Nawr, nid ydw i’n siŵr bod yr Aelod yn gofyn am hynny. Nid ydw i, yn bendant, eisiau gweld hynny. Felly, mae mynd i fod rhywfaint o anghysondeb, os ydych chi’n licio, mewn rhannau gwahanol o’r wlad sy’n adlewyrchu blaenoriaethau lleol yr awdurdod lleol. Nawr, mae hynny yn fater i bobl leol, ar gyfer ein democratiaeth leol ni. A ydym ni’n meddwl bod y pwysigrwydd o gysondeb yn fwy pwysig na’r anghenion, ac efallai blaenoriaethau, democrataidd lleol? Ac rydw i’n credu dyna’r cwestiwn ehangach.
I’m not certain that I do accept that, because if we do accept that analysis and accept the suggestion that the Plaid Cymru spokesperson is making, then of course we would have one funding system for all schools across Wales. We would be nationalising, if you like, the local schools. I’m not sure that the Member is asking for that. I certainly wouldn’t wish to see that. So, you’re bound to have some kind of inconsistency, if I might call it that, in different parts of the country that reflects the priorities of the local education authority. That is a matter for local people and for local democracy. Do we believe that the importance of consistency is more important than local democratic needs or priorities? And I think that that’s the broader question.
 
13:46
Na, rŷch chi’n gwneud pwynt digon teg. ‘Rhywfaint o amrywiaeth’ oedd y term ddywedoch chi ond, wrth gwrs, rŷm ni’n sôn yn fan hyn am bron i ddwbl y gwariant mewn rhai ardaloedd o gymharu ag ardaloedd eraill, felly, beth roeddwn i’n trio gofyn oedd beth allwn ni ei wneud i drio cysoni rhywfaint ar yr anghysondeb sy’n bodoli. Ond, nid oes gwadu bod y pwysau ariannol yn ddifrifol, a’i fod e yn mynd i arwain at drafferthion sylweddol yn y dyfodol. Wrth gwrs, pan rŷch chi’n edrych ar yr holl newid sydd yn yr arfaeth yn y system addysg dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf yma—buom ni’n trafod y Bil anghenion dysgu ychwanegol a’r gofynion ychwanegol a ddaw yn sgil hynny; rŷm ni’n gwybod am y newidiadau i’r cwricwlwm, a’r anghenion wedyn o safbwynt datblygu proffesiynol y gweithlu ac yn y blaen—mae’n glir y bydd pwysau cynyddol, aruthrol ar athrawon ac ar yr adnoddau yn yr ysgolion dros y misoedd nesaf, ac ar yn union yr un pryd, wrth gwrs, rŷm ni’n gweld bod staff yn cael eu diswyddo—mae nifer ohonom ni yn llywodraethwyr mewn ysgolion sy’n gorfod gwneud penderfyniadau anodd iawn—lle mae ysgolion yn torri yn ôl ar eu cyllidebau nhw. Nawr, gan gofio gwaith ymchwil NUT Cymru blwyddyn diwethaf oedd wedi datgelu bod rhyw 52,000 o ddyddiau ysgol wedi cael eu colli yn 2015 oherwydd salwch yn deillio o bwysau gwaith, ac o gofio’r pwysau ariannol rŷm ni wedi bod yn sôn amdano, a ydych chi’n hyderus bod gan ysgolion Cymru y capasiti sydd ei angen i weithredu’r holl newidiadau yma sydd ar y gweill, ac nid jest eu gweithredu nhw, ond eu gweithredu nhw yn effeithiol?
Well, you make a valid point. ‘Some inconsistency’ was the term you used, but we’re talking here of almost double the spend in some areas as compared with others. So, what I was trying to ask was: what can we do to try and bring some consistency to that picture? There’s no doubting that the financial pressure is very grave and it’s going to lead to significant problems in the future. When you look at all the changes in the pipeline in education over the next few months and years—we’ve discussed the ALN Bill and the additional requirements as a result of that; we know of curriculum changes and the needs in terms of CPD of the workforce, and so on—now it’s clear that there will be huge increasing pressures on teachers and on school resources over the next few months, and at the very same time, of course, we see that staff are being dismissed—many of us are governors in schools that are having to make some very difficult decisions—where schools are cutting back on their budgets. Bearing in mind the research by NUT Cymru last year that revealed that some 52,000 school days had been lost in 2015 because of illness as a result of workplace stress, and bearing in mind the financial pressures that we’ve talked about, are you confident that schools in Wales have the capacity necessary to implement all of these changes that are in the pipeline, and not just implement them, but to implement them effectively?
 
13:48
Ydw. Ydw, mi ydw i. Nid yw hynny’n ymateb derbyniol, rwy’n deall hynny. Mae’n un peth i restru’r problemau a’r heriau sydd yn wynebu ysgolion; mae’n beth gwahanol i’w datrys nhw. Mae’r Llywodraeth yma amboutu datrys problemau, wynebu’r heriau, ac wedyn sicrhau ein bod ni’n gallu buddsoddi mewn addysg plant ar gyfer y dyfodol, ac rydym yn gwneud hynny. Trwy’r math o newidiadau rydych chi wedi eu rhestru i ryw raddau y prynhawn yma, ac rydych chi’n ymwybodol ohonyn nhw drwy waith y pwyllgor, rydym ni yn mynd i sicrhau ein bod ni’n buddsoddi i wella safon addysg i bob un plentyn ar draws Cymru, ac mae hynny yn mynd i fod yn her, ond beth rydym ni’n sicrhau yw bod gan ysgolion yr adnoddau a’r gefnogaeth i sicrhau eu bod yn gallu gwneud hynny. Ydw, rydw i yn sicr bod ganddyn nhw.
Yes, I do. I know that that is not an adequate response. It’s one thing to list the problems and the challenges facing schools, but it’s quite another thing to resolve them. This Government has resolved problems and faced challenges and then ensured that we can invest in children’s education for the future, and we have done so. Through the kinds of changes that you’ve listed partially this afternoon, and you are aware of through the work of the committee, we are going to ensure that we invest in improving the standard of education for each child across Wales, and that is going to be a challenge, but we will ensure that schools will have the resources and the support to ensure that they can do that. And, yes, I am certain of it.
 
13:49
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Llefarydd UKIP, Michelle Brown.
UKIP spokesperson, Michelle Brown.
 
13:49
Michelle BrownBywgraffiadBiography
Thank you, Presiding Officer. It is pointed out time and time again that there’s a recruitment crisis in Wales. What measures are you taking to ascertain the reasons that teachers from England, Scotland and Northern Ireland may or may not want to work in Wales?
Diolch i chi, Lywydd. Mae pobl yn tynnu fy sylw dro ar ôl tro at y ffaith fod yna argyfwng recriwtio yng Nghymru. Pa gamau rydych yn eu cymryd i ganfod y rhesymau pam fod athrawon o Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn dymuno gweithio yng Nghymru neu fel arall?
 
13:49
We are seeking to ensure that we have a working environment in Wales that teachers will appreciate, value and enjoy, so that we are able to put in place the sort of support, curriculum and resources—just in answer to Llyr Gruffydd. We are going to be putting in place a teaching environment that will be attractive to teachers, not just from the other countries of the United Kingdom, but people in Wales as well.
Rydym yn ceisio sicrhau bod gennym amgylchedd gwaith yng Nghymru y bydd athrawon yn ei werthfawrogi a’i fwynhau, fel ein bod yn gallu rhoi’r math o gefnogaeth, y cwricwlwm a’r adnoddau ar waith—mewn ymateb i Llyr Gruffydd. Byddwn yn sefydlu amgylchedd addysgu a fydd yn ddeniadol i athrawon, nid yn unig o wledydd eraill y Deyrnas Unedig, ond i bobl yng Nghymru yn ogystal.
 
13:49
Michelle BrownBywgraffiadBiography
Thank you for that answer. I didn’t hear you tell us what you’re trying to do to find out why teachers would or would not want to come and work in Wales. If we’re not supplying our own teachers, we need to be finding them from somewhere else. So, one of the things that we need to understand is why people would want to work in Wales and what’s putting them off. So, what sort of investigations are you holding to find that out?
Diolch i chi am yr ateb hwnnw. Ni chlywais i chi’n dweud wrthym beth rydych yn ceisio’i wneud i ganfod pam y byddai athrawon eisiau dod i weithio yng Nghymru neu fel arall. Os nad ydym yn cyflenwi ein hathrawon ein hunain, mae angen i ni ddod o hyd iddynt o rywle arall. Felly, un o’r pethau y mae angen i ni ei ddeall yw pam y byddai pobl eisiau gweithio yng Nghymru a’r hyn sy’n gwneud iddynt beidio â bod eisiau gweithio yng Nghymru. Felly, pa fath o ymchwiliadau a gynhelir gennych i ganfod hynny?
 
13:50
We understand—we’ve conducted a number of workforce surveys recently and we’ve created, of course, the Education Workforce Council, which will report on these matters in more detail in due course. But we understand that one of the issues that are most important in people taking decisions about where they will live and where they will work is the working environment itself, and by treating teachers with respect, we are ensuring that they are valued in society, valued in the schools, and by putting in place reforms that are supported and funded. You were in the committee this morning and you heard the debate on the additional learning needs Bill. In Wales, that is being funded; in England, it isn’t being funded. That demonstrates how we don’t just institute reforms to teaching methodology, methods and mechanisms, but we also support them. I think that that will be valued and appreciated by teachers.
Rydym yn deall—rydym wedi cynnal nifer o arolygon gweithlu yn ddiweddar ac rydym wedi creu Cyngor y Gweithlu Addysg, wrth gwrs, a fydd yn adrodd ar y materion hyn yn fanylach maes o law. Ond rydym yn deall mai un o’r materion pwysicaf o ran pobl yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â ble y byddant yn byw a ble y byddant yn gweithio yw’r amgylchedd gwaith ei hun, a thrwy drin athrawon â pharch, rydym yn sicrhau eu bod yn cael eu gwerthfawrogi yn y gymdeithas, yn cael eu gwerthfawrogi yn yr ysgolion, a thrwy roi diwygiadau ar waith sy’n cael eu cefnogi a’u hariannu. Roeddech yn y pwyllgor y bore yma a chlywsoch y ddadl ar y Bil anghenion dysgu ychwanegol. Yng Nghymru, mae hwnnw’n cael ei ariannu; yn Lloegr, nid yw’n cael ei ariannu. Mae hynny’n dangos nad ydym ond yn creu diwygiadau i fethodoleg, dulliau a mecanweithiau addysgu, ond ein bod hefyd yn eu cefnogi. Rwy’n credu y bydd hynny’n cael ei werthfawrogi gan athrawon.
 
13:51
Michelle BrownBywgraffiadBiography
Thank you for that answer. The Welsh education system has, unfortunately, got a very poor reputation. Whether you agree with that reputation, whether you agree that the Welsh education system deserves that reputation or not, we’re going to find it very difficult to recruit young professionals with young families, researchers and medical professionals, unless that reputation is upped. What are you trying to do to improve the reputation of the Welsh education system outside Wales?
Diolch i chi am yr ateb hwnnw. Mae gan y system addysg yng Nghymru enw gwael iawn yn anffodus. Pa un a ydych yn cytuno â’r enw gwael hwnnw, pa un a ydych yn cytuno bod y system addysg yng Nghymru yn haeddu’r enw gwael hwnnw ai peidio, rydym yn mynd i’w chael yn anodd iawn recriwtio gweithwyr proffesiynol ifanc sydd â theuluoedd ifanc, ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol meddygol, oni bai bod yr enw gwael hwnnw’n cael ei wella. Beth a wnewch i wella enw da’r system addysg yng Nghymru y tu allan i Gymru?
 
13:51
I completely disagree with the assumption. I disagree with the analysis. I disagree with the conclusion. Do you know the difficulty that we face in Wales, Presiding Officer? It is people who make those sorts of comments without any sustaining evidence or without any sustaining means of substantiating those sorts of wild allegations. What really depresses, I think, many people, not just in education in Wales, but elsewhere in public life in Wales is the way that UKIP and the Conservatives will constantly join together to do down the public sector, to do down public schools and to ensure that people are not supportive. This is a Government that will support teachers, support teaching staff, support the education system, and, when you’re talking it down, we’re talking it up.
Rwy’n anghytuno’n llwyr â’r rhagdybiaeth. Rwy’n anghytuno â’r dadansoddiad. Rwy’n anghytuno â’r casgliad. A ydych chi’n ymwybodol o’r anhawster sy’n ein hwynebu yng Nghymru, Lywydd? Mae pobl yn gwneud y mathau hynny o sylwadau heb unrhyw dystiolaeth yn sail iddynt neu heb unrhyw fodd cynhaliol o gadarnhau’r mathau hynny o honiadau di-sail. Yr hyn sy’n digalonni llawer o bobl, rwy’n credu, nid yn unig ym maes addysg yng Nghymru, ond mewn agweddau eraill ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru, yw’r ffordd y mae UKIP a’r Ceidwadwyr yn dod at ei gilydd o hyd i ddibrisio’r sector cyhoeddus, i ladd ar ysgolion cyhoeddus a sicrhau nad yw pobl yn gefnogol. Mae hon yn Llywodraeth a fydd yn cefnogi athrawon, yn cefnogi staff addysgu, yn cefnogi’r system addysg, a phan fyddwch chi’n eu bychanu, rydym ni’n eu dyrchafu.
 
Coleg Harlech
Coleg Harlech
 
13:52
3. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau na fydd y bwriad i gau Coleg Harlech yn arwain at golli argaeledd unrhyw gyrsiau ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion? OAQ(5)0098(EDU)
3. Will the Cabinet Secretary confirm that the proposed closure of Coleg Harlech will not result in any loss of course availability for adult learners? OAQ(5)0098(EDU)
 
13:52
We recognise that the closure of the Wern Fawr site will be significant, but it should not result in any loss of availability for adult learners. Adult Learning Wales, along with officials, continues to work with the community to deliver adult learning provision in the Coleg Harlech tradition.
Rydym yn cydnabod y bydd cau safle Wern Fawr yn arwyddocaol, ond ni ddylai arwain at golli cyrsiau ar gyfer oedolion sy’n ddysgwyr. Mae Addysg Oedolion Cymru, ynghyd â swyddogion, yn parhau i weithio gyda’r gymuned i gyflwyno darpariaeth dysgu oedolion yn nhraddodiad Coleg Harlech.
 
13:53
Fe fydd y Gweinidog yn ymwybodol o’r effaith trawsnewidiol mae Coleg Harlech wedi ei gael ar gymaint o fyfyrwyr dros y blynyddoedd, lle maen nhw wedi cael ail gyfle i gydio ym myd addysg. A ydy’r Gweinidog yn gallu cadarnhau os oes yna unrhyw drafodaeth wedi bod gyda WEA—Addysg Oedolion Cymru o ran defnydd yr adeilad yn y dyfodol, ac os oes yna unrhyw drafodaeth wedi bod gydag Ysgrifennydd yr economi o ran cynaliadwyedd y ganolfan celfyddydau os nad yw’r ganolfan addysg bellach yna?
The Minister will be aware of the transformational impact that Coleg Harlech has had on so many students over the years, where they’ve had a second opportunity at education. Can the Minister confirm whether there has been any discussion with the WEA—Adult Learning Wales in terms of use of the building for the future, and whether there has been any discussion with the Cabinet Secretary for the economy in terms of the sustainability of the arts centre if the further education centre ceases to exist?
 
13:53
A gaf i ddechrau drwy gytuno â’r pwynt mae’r Aelod wedi ei wneud amboutu traddodiadau Coleg Harlech a gwaith a chyfraniad Coleg Harlech? Rydw i’n credu bod pob un ohonom ni sydd wedi ymweld â’r coleg a phob un ohonom ni sydd wedi eistedd yn y Siambr yma yn cynrychioli ardal Harlech yn deall ac yn cydnabod y cyfraniad mae wedi ei wneud i addysg gydol oes dros y blynyddoedd. Rydw i’n gallu eich sicrhau bod f’adran i wedi bod yn trafod gydag adran yr economi yn Llywodraeth Cymru amboutu defnydd yr adeilad yn y dyfodol a safle Coleg Harlech. Mi fyddwn ni’n parhau i gydweithio i gefnogi Adult Learning Wales i ffeindio ffordd gynaliadwy i gynnal y safle ar gyfer y dyfodol. Rydw i hefyd yn gallu cadarnhau bod ‘Cabinet Secretary’ yr economi wedi cyfarfod cynghorwyr Cyngor Gwynedd i drafod dyfodol safle Coleg Harlech. Mae opsiynau yn dal i gael eu gweithio trwyddynt gyda’r cyngor ac mi fydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn parhau i drafod gyda Cyngor Gwynedd y cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Rydw i’n siŵr y bydd Aelodau eisiau gwybod a chlywed ‘updates’ pellach ar y gwaith hwnnw.
May I begin by agreeing with the point that the Member has made about the traditions of Coleg Harlech and its contribution? I believe that each of us who has visited the college and everyone who has sat in this Siambr representing the Harlech area realises the contribution it’s made to further education over the years. I can confirm that my department has been having discussions with the department for the economy in Welsh Government as regards the future use of the building and the Coleg Harlech site. We will continue to co-operate and collaborate to support Adult Learning Wales to find a sustainable way of maintaining the site for the future. I can also confirm that the Cabinet Secretary for the economy has met with Gwynedd county councillors to discuss the future of the Coleg Harlech site. Options are still being worked through with the council, and Welsh Government officials will continue to discuss the plans for the future with the officers from Gwynedd county council. I’m sure that Members will be happy to receive further updates on this work.
 
Cylch Arolygiadau Nesaf Estyn
Estyn’s Next Inspection Round
 
13:55
4. Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi’u cael ag Estyn ynghylch y cylch nesaf o arolygiadau? OAQ(5)0093(EDU)
4. What discussions has the Cabinet Secretary had with Estyn about the next inspection round? OAQ(5)0093(EDU)
 
13:55
Estyn are wholly responsible for planning their inspection work. The inspectorate is introducing changes to inspection arrangements for schools and other providers from September 2017 to help drive improvement and support innovation. The inspectorate is also currently developing new inspection arrangements for local authority education services.
Mae Estyn yn llwyr gyfrifol am gynllunio eu gwaith arolygu. Mae’r arolygiaeth yn cyflwyno newidiadau i drefniadau arolygu ar gyfer ysgolion a darparwyr eraill o fis Medi 2017 ymlaen er mwyn helpu i ysgogi gwelliant a chefnogi arloesedd. Mae’r arolygiaeth wrthi’n datblygu trefniadau arolygu newydd hefyd ar gyfer gwasanaethau addysg awdurdodau lleol.
 
13:55
Thank you, Minister. The most recent annual report by the chief inspector of schools showed there was far too much variation in standards of teaching, learning and leadership in schools across Wales. Given that, is the Minister concerned that Estyn is not planning or inspecting local education authorities in the next inspection round? Instead, it plans to focus on the regional consortia.
Diolch yn fawr, Weinidog. Dangosodd yr adroddiad blynyddol diweddaraf gan y prif arolygydd ysgolion fod llawer gormod o amrywiaeth o ran safonau addysgu, dysgu ac arweinyddiaeth mewn ysgolion ledled Cymru. O ystyried hynny, a yw’r Gweinidog yn bryderus nad yw Estyn yn cynllunio neu’n arolygu awdurdodau addysg lleol yn y cylch arolygu nesaf? Yn lle hynny, mae’n bwriadu canolbwyntio ar y consortia rhanbarthol.
 
13:55
It’s important to recognise, were that to be true, it may be that people would have some concerns, but let me say this: Estyn are continuing to meet with local authorities, local education authorities, to continue to have discussions with them about the sort of the support that they require; the improvement conferences that have taken place across Wales at the moment are designed to look again at the way in which we inspect local education authorities; and it isn’t true to say that there will be no relationship between Estyn and local education authorities for the period of time to which the Member refers. And it’s important therefore not to draw too many, too great a conclusion from that particular statement. There will continue to be a relationship between Estyn and particular education authorities where that support is required, and there will continue to be meetings between Estyn and local education authorities throughout this period.
Mae’n bwysig cydnabod, pe bai hynny’n wir, efallai y byddai gan bobl bryderon, ond gadewch i mi ddweud hyn: mae Estyn yn parhau i gyfarfod ag awdurdodau lleol, awdurdodau addysg lleol, er mwyn parhau i gynnal trafodaethau gyda hwy am y math o gymorth sydd ei angen arnynt; mae’r cynadleddau gwella sydd wedi’u cynnal ledled Cymru ar hyn o bryd yn cael eu cynllunio i edrych eto ar y ffordd rydym yn arolygu awdurdodau addysg lleol; ac nid yw’n wir i ddweud na fydd unrhyw berthynas rhwng Estyn ac awdurdodau addysg lleol am y cyfnod o amser y mae’r Aelod yn cyfeirio ato. Ac mae’n bwysig felly nad ydym yn dod i ormod o gasgliadau rhy fawr o’r datganiad hwnnw. Bydd perthynas yn parhau rhwng Estyn ac awdurdodau addysg penodol lle y mae angen y cymorth hwnnw, a bydd cyfarfodydd rhwng Estyn ac awdurdodau addysg lleol yn parhau drwy gydol y cyfnod hwn.
 
13:56
Weinidog, mae adroddiad diweddaraf Estyn hefyd yn tynnu sylw at y ffaith nad yw’r deilliannau arolygu ar gyfer ysgolion arbennig ddim cystal o gymharu â’r blynyddoedd blaenorol. Mae’r canlyniadau ar gyfer unedau cyfeirio disgyblion yn parhau i fod yn wael. Yn sgil hyn, pa gamau penodol mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella canlyniadau mewn ysgolion arbennig, ac mewn unedau cyfeirio disgyblion?
Minister, the latest Estyn report also highlights the fact that inspection outcomes for special schools aren’t as positive as previous years, and the results for pupil referral units continue to be poor. In light of this, what specific steps is the Welsh Government taking to improve outcomes in special schools and in pupil referral units specifically?
 
13:57
Rydw i’n gobeithio y bydd y gefnogaeth sydd ei hangen ar ysgolion arbennig yn cael ei chynnig gan y consortia ac eraill lle mae hynny yn angenrheidiol. Rydw i’n deall ac yn derbyn y pwynt sydd wedi cael ei wneud gan yr Aelod, ac rydw i’n meddwl bod y system o adolygu sydd gennym ni yn un sy’n gryf ac yn gweithio, ac oherwydd hynny rydym ni’n deall y sefyllfa a fydd gan rai ysgolion arbennig, ac mi fydd yr ysgolion yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw i wella.
I hope that the support required by special schools will be offered by the consortia and others where that is necessary. I understand and accept the point made by the Member, and I think that the system of review that we have at the moment—the inspection system, rather—is a very robust one, and because of that we understand the situation that some special schools will face, and the schools will receive the support that they need to improve.
 
Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain
Twenty-first Century Schools Programme
 
13:57
5. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi manylion cyfnod nesaf rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif? OAQ(5)0110(EDU)
5. Will the Cabinet Secretary provide details of the next phase of the 21st century schools programme? OAQ(5)0110(EDU)
 
13:57
Band B of the twenty-first century schools and education programme is planned for the period 2019-24, and is currently under development. The Welsh Government will continue to work with our partners, including local authorities, diocesan authorities and the further education sector to understand demand for investment and key projects.
Mae band B y rhaglen addysg ac ysgolion yr unfed ganrif ar hugain wedi cael ei gynllunio ar gyfer y cyfnod 2019-24, ac mae’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda’n partneriaid, gan gynnwys awdurdodau lleol, awdurdodau esgobaethol a’r sector addysg bellach i ddeall y galw am fuddsoddiad a phrosiectau allweddol.
 
13:58
Thank you for that answer, Minister. The twenty-first century schools programme to date has actually been an excellent example of how we can improve the education facilities for our young children. In my own constituency, we’ve just seen the Cabinet Secretary open officially Ysgol Bae Baglan; Awel y Môr has been created; and there are three new sites in Margam; the new Welsh-medium secondary in Sandfields; and the new primary school in Britton Ferry. But this is important, as we still have schools in the category C and D situation, where we need to replace those schools. You’ve given me a timeline of 2019-24, but what criteria can we get under way to ensure that those schools that are now in need of the next stage can actually get their bids in as quickly as possible to ensure that the funding for the children who go to those schools, and the education facilities for the children who go to those schools, can be in place as quickly as possible?
Diolch i chi am yr ateb hwnnw, Weinidog. Mae rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain wedi bod yn enghraifft ardderchog hyd yn hyn o sut y gallwn wella’r cyfleusterau addysg ar gyfer ein plant ifanc. Yn fy etholaeth fy hun, rydym newydd weld Ysgrifennydd y Cabinet yn agor Ysgol Bae Baglan yn swyddogol; mae Awel y Môr wedi cael ei chreu; a cheir tri safle newydd ym Margam; yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd yn Sandfields; a’r ysgol gynradd newydd yn Llansawel. Ond mae hyn yn bwysig, gan fod gennym ysgolion yng nghategorïau C a D o hyd, lle y mae angen ysgolion newydd yn lle’r ysgolion hynny. Rydych wedi rhoi llinell amser o 2019-24 i mi, ond pa feini prawf y gallwn eu cael ar waith i sicrhau bod yr ysgolion sydd angen symud ymlaen yn awr at y cam nesaf yn gallu cyflwyno eu ceisiadau cyn gynted ag y bo modd er mwyn sicrhau y gellir rhoi’r cyllid ar gyfer y plant sy’n mynd i’r ysgolion hynny, a’r cyfleusterau addysg ar gyfer y plant sy’n mynd i’r ysgolion hynny, ar waith cyn gynted â phosibl?
 
13:58
The Member’s absolutely right to emphasise the investment that’s taken place in schools across Wales. Band A has seen a rebuild and refurbishment of over 150 schools and colleges across Wales. That’s a real investment in the education of children and young people for the future. The second wave will begin—band B will begin in 2019 and run over a five-year period to 2024. Investment priorities for the next funding period are currently being developed in partnership with local authorities, further education institutions and others. The aim of the band B programme is to reduce the number of poor condition schools and colleges, to provide enough places to deliver Welsh and English-medium education, and ensure effective and efficient use of the educational estate. And I would advise all of those who have an interest in that to have conversations immediately with local authorities and take these matters forward.
Mae’r Aelod yn gwbl gywir i bwysleisio’r buddsoddiad sydd wedi digwydd mewn ysgolion ledled Cymru. Mae band A wedi gweld dros 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru yn cael eu hailadeiladu a’u hadnewyddu. Mae hwnnw’n fuddsoddiad go iawn yn addysg plant a phobl ifanc ar gyfer y dyfodol. Bydd yr ail don yn dechrau—bydd band B yn dechrau yn 2019 ac yn para am gyfnod o bum mlynedd hyd at 2024. Mae blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer y cyfnod ariannu nesaf yn cael eu datblygu ar hyn o bryd mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, sefydliadau addysg bellach ac eraill. Nod y rhaglen band B yw lleihau nifer yr ysgolion a cholegau sydd mewn cyflwr gwael, er mwyn sicrhau bod digon o leoedd ar gyfer darparu addysg cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg, a sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o’r ystad addysgol. A byddwn yn cynghori pawb sydd â diddordeb yn hynny i drafod ar unwaith gydag awdurdodau lleol a bwrw ymlaen â’r materion hyn.
 
13:59
Minister, I wonder if you’d look at the official website, which is sponsored by the Welsh Government and the WLGA, click on ‘latest news’, and the latest news on it is a construction conference on how to build a good school, dated 12 May 2015. Now, I know we’re in between schemes or phases, but this does give the impression the whole programme is dormant, and you need a more alert—I would suggest—website.
Weinidog, tybed a fyddech yn edrych ar y wefan swyddogol sy’n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, clicio ar ‘newyddion diweddaraf’, a’r newyddion diweddaraf arni yw cynhadledd adeiladu ar sut i adeiladu ysgol dda, dyddiedig 12 Mai 2015. Nawr, rwy’n gwybod ein bod rhwng cynlluniau neu gyfnodau, ond mae hyn yn rhoi’r argraff fod y rhaglen gyfan yn segur, a byddwn yn awgrymu bod angen gwefan fwy bywiog arnoch.
 
14:00
I would find it very difficult to disagree with that.
Byddwn yn ei chael yn anodd iawn anghytuno â hynny.
 
14:00
Gareth BennettBywgraffiadBiography
Despite the twenty-first century schools programme, difficulties do still arise with older schools in need of repair. We had a rather ludicrous situation this winter, when 1,400 pupils from three Cardiff secondary schools were being ferried out to places like the Motorpoint Arena, the SWALEC stadium, county hall and Barry College for lessons. This did cause considerable disruption. Does the Minister think this situation was acceptable, and can his department do anything to avoid similar disruption in future?
Er gwaethaf rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, mae anawsterau’n parhau gydag ysgolion hŷn sydd angen eu hatgyweirio. Cawsom sefyllfa braidd yn chwerthinllyd y gaeaf hwn, pan gafodd 1,400 o ddisgyblion o dair ysgol uwchradd yng Nghaerdydd eu cludo i lefydd fel Arena Motorpoint, stadiwm SWALEC, neuadd y sir a Choleg y Barri i gael gwersi. Achosodd hyn aflonyddwch sylweddol. A yw’r Gweinidog yn credu bod y sefyllfa hon yn dderbyniol, ac a yw ei adran yn gallu gwneud unrhyw beth i osgoi aflonyddwch tebyg yn y dyfodol?
 
14:00
Clearly, that’s a matter for the education authority in the city. What I will say is that all education authorities are expected to provide a coherence of education throughout the day and throughout these periods for the children and young people they’re delivering education to.
Yn amlwg, mater i’r awdurdod addysg yn y ddinas yw hwnnw. Yr hyn a ddywedaf yw bod disgwyl i bob awdurdod addysg ddarparu addysg gydlynol drwy gydol y dydd a thrwy gydol y cyfnodau hyn ar gyfer y plant a’r bobl ifanc y maent yn darparu addysg iddynt.
 
Y Cynllun Cylch Ti a Fi
The Cylch Ti a Fi Scheme
 
14:01
6. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynllun Cylch Ti a Fi y Mudiad Meithrin? OAQ(5)0097(EDU)
6. Will the Cabinet Secretary make a statement on Mudiad Meithrin’s Cylch Ti a Fi scheme? OAQ(5)0097(EDU)
 
14:01
Cylchoedd Ti a Fi’, Welsh-medium parent and toddler groups, are an important part of the Welsh-medium early years provision supported by Mudiad Meithrin. We want to ensure there is a clear path of support for parents to use Welsh with their children, with the aim of increasing numbers reaching Welsh-medium education.
Mae cylchoedd Ti a Fi, grwpiau rhieni a babanod cyfrwng Cymraeg, yn rhan bwysig o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar a gefnogir gan y Mudiad Meithrin. Rydym am sicrhau bod llwybr clir o gymorth i rieni ddefnyddio’r Gymraeg gyda’u plant, gyda’r nod o weld niferoedd cynyddol yn cael addysg cyfrwng Cymraeg.
 
14:01
Diolch, Weinidog. Os rydym ni eisiau miliwn o siaradwyr Cymraeg, mae’r daith, i lawer, yn dechrau gyda mudiad Ti a Fi, wedyn Mudiad Meithrin, ar ôl hynny ysgol gynradd, ac, yn olaf, ysgol gyfun. Yna bydd gyda ni blant 16 oed sy’n siarad Cymraeg yn rhugl. Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r mudiad Ti a Fi?
Thank you, Minister. If we want to see a million Welsh speakers, then the journey for many starts with ‘cylch Ti a Fi’, then Mudiad Meithrin and then primary school and then, finally, secondary school. Then we will have children at 16 years of age who are fluent Welsh speakers. How does the Welsh Government support the ‘Ti a Fi’ movement?
 
14:02
Rydw i’n diolch i’r Aelod am ei gwestiwn. Mae yna becyn o gefnogaeth i gylchoedd Ti a Fi, sydd wedi cael ei gyhoeddi yn ystod hydref y llynedd, ac mae hynny yn cynnig cyngor ac enghreifftiau o ymarfer da i sicrhau bod grwpiau sy’n bodoli yn barod, a grwpiau newydd, yn gallu cael eu cefnogi a’u creu. Yn ychwanegol at hynny, mae yna grant o £1.4 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf, sy’n cefnogi ‘range’ o weithgareddau, sy’n cynnwys cefnogaeth at ehangu darpariaeth ar gyfer y blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae grwpiau Ti a Fi, cylchoedd Ti a Fi, yn rhan hynod o bwysig o’r ddarpariaeth yna.
I thank the Member for the question. There is a package of support for ‘cylchoedd Ti a Fi’, which was announced in the autumn of last year, and that includes advice and examples of good practice to ensure that existing groups and new groups can receive support and also be established anew. In addition, there’s a grant of £1.4 million in the next financial year, which will support a range of activities, including support to expand provision for the early years through the medium of Welsh, and ‘cylchoedd Ti a Fi’ are an important part of that provision.
 
14:02
Sian GwenllianBywgraffiadBiography
Mae’n hanfodol ehangu a datblygu gwaith y Mudiad Meithrin fel rhan o strategaeth miliwn o siaradwyr y Llywodraeth, ond wrth gwrs mae angen gweithio ar sawl maes arall hefyd er mwyn cyrraedd y nod. Yr wythnos diwethaf, fe lansiwyd hwn—’Cyrraedd y Miliwn’—gan Blaid Cymru, gan osod y blaenoriaethau strategol y mae’n rhaid gweithredu o’u cwmpas. Mae hwn yn cynnwys ehangu gofal plant ac addysg cyfrwng Cymraeg, ond hefyd mae’n rhaid creu’r amodau economaidd priodol i ffyniant yr iaith. Mae’n dod yn gynyddol amlwg fod her yr iaith yn sefyll ochr yn ochr â’r her o drechu tlodi a sicrhau dycnwch economaidd ein cymunedau. Felly, wrth i chi ddatblygu eich strategaeth miliwn o siaradwyr, pa gyd-weithio trawsadrannol sydd yn digwydd yn y Llywodraeth er mwyn mynd i’r afael â’r effaith mae economi wan a thlodi yn ei gael ar ddyfodol yr iaith?
It’s crucial that we develop and enhance the work of the Mudiad Meithrin as part of the Government’s 1 million Welsh speakers strategy. Now, of course, we need to work on a number of other fronts, too, in order to achieve that goal. Last week, this was launched—’Reaching the Million’—by Plaid Cymru, setting out the strategic priorities that we must work around. This includes expanding childcare and Welsh-medium education, but we must also create the economic conditions that will assist the development of the language. It’s becoming increasingly obvious that the challenge of the language stands side by side with the challenge of tackling poverty and ensuring the economic resilience of our communities. So, as you develop your 1 million Welsh speakers strategy, what cross-departmental work is happening within Government in order to tackle the impact that a weak economy and poverty has on the future of the Welsh language?
 
14:03
Dylwn i ddiolch i’r Aelod am yrru copi o’r ddogfen i mi. Nid ydw i wedi cael cyfle i’w darllen hi eto, ond mi fyddaf i’n ei wneud e dros y penwythnos, efallai. Rydw i’n gwerthfawrogi hynny. A gaf i ddweud hyn? Mi fydd y strategaeth iaith yn strategaeth Llywodraeth, nid strategaeth unrhyw adran neu adran benodol. Mi fydd y strategaeth yn cael ei datblygu ar draws y Llywodraeth, yn cynnwys pob un adran o Lywodraeth, ac wedi hynny bydd hi’n cael ei derbyn gan y Cabinet i sicrhau ei bod hi’n flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru yn ei chyfanrwydd. Felly, mae pob un mater, fel tlodi, fel mae’r Aelod wedi ei godi, yn mynd i fod yn rhan ohoni hi, a darpariaethau cylchoedd Ti a Fi, fel sydd wedi cael eu codi gan Mike Hedges, mi fydd y rhain yn rhan ohoni hi, a’r ddarpariaeth ehangach blynyddoedd cynnar yn rhan ohoni hi hefyd. Mae hon yn strategaeth gynhwysfawr, yn cynnwys pob un rhan o Lywodraeth Cymru.
I should thank the Member for sending me a copy of that document. I haven’t had an opportunity to read it yet; I’ll be doing that over the weekend, perhaps. But I very much appreciate it. May I say this? The language strategy will be a Government strategy, and it won’t be the strategy of any particular department. It’ll be developed across the Government, including every Government department, and then it will be accepted by the Cabinet in order to ensure that it is a priority for the whole of Welsh Government. And so every issue, such as poverty, as the Member has just alluded to, will be part of it, and the ‘cylchoedd Ti a Fi’ provision, as has been raised by Mike Hedges, will also be part of it, and the wider early years provision will also be part of it. This is a comprehensive strategy, and includes all of Welsh Government.
 
14:04
Hannah BlythynBywgraffiadBiography
Byddaf i’n ceisio siarad tipyn bach o Gymraeg hefyd. Fis diwethaf, ymwelais i â chylch yn fy etholaeth. Mwynheais i wrando ar y plant yn canu a dechrau dysgu Cymraeg. Rydw i’n dal i ddysgu Cymraeg hefyd
I am also going to try and speak a little Welsh this afternoon. Last month, I visited a ‘cylch Ti a Fi’ in my constituency, and I enjoyed listening to the children singing and starting to learn Welsh. I am also learning Welsh
 
in case you hadn’t guessed. [Laughter.] Minister, what’s struck me when I visit the ‘cylch’, now it’s been incorporated as part of Ysgol Gwenffrwd in Holywell, is that over 90 per cent of the children come from non-Welsh-speaking homes, and many of the nursery assistants are actually the former parents of children who have actually come through as adult learners to work in the ‘cylch’ as well. So, Minister, I’d like to ask specifically what is being done, not just to support these parents to learn Welsh alongside their children, and to encourage their children to stay in Welsh-medium education, but to potentially offer a career path for the parents themselves.
rhag ofn nad ydych wedi dyfalu. [Chwerthin.] Weinidog, yr hyn sy’n fy nharo i pan fyddaf yn ymweld â’r cylch, yn awr ei fod wedi cael ei ymgorffori’n rhan o Ysgol Gwenffrwd yn Nhreffynnon, yw bod dros 90 y cant o’r plant yn dod o gartrefi di-Gymraeg, ac mae llawer o’r cynorthwywyr meithrin mewn gwirionedd yn rhieni plant a arferai ddod i’r cylch sydd wedi dod i weithio yn y cylch hefyd fel dysgwyr sy’n oedolion. Felly, Weinidog, hoffwn ofyn yn benodol beth sy’n cael ei wneud, nid yn unig i gynorthwyo’r rhieni hyn i ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â’u plant, ac i annog eu plant i aros mewn addysg cyfrwng Cymraeg, ond o bosibl i gynnig llwybr gyrfa i’r rhieni eu hunain.
 
14:05
I think one of the most inspiring things that we’ve seen in recent years has been the growth in the enthusiasm for the language in the parts of north-east Wales that you represent, which haven’t been, traditionally, Welsh-speaking areas. I remember that one of my first visits as a Minister in this Assembly was to the Eisteddfod in Flintshire. I think it was a great experience for many of us, and we thoroughly enjoyed our time there. Can I say that one of the things we’re looking at doing is investing in programmes such as Cymraeg for Kids, which are there to support and sustain the use and acquisition of the language, not by individual children but by families, and that the role of parents is absolutely essential to that, both when parents feel uncomfortable with a child acquiring and using the language, which might not have been used in the home before, but also then sustaining and enabling the parent to enjoy the children’s education, to feel comfortable in what the children are learning, to help with homework and to support the child’s developing language needs and language acquisition. So, I hope that the Cymraeg for Kids programme will sustain and support the use of Welsh, both amongst the children themselves but amongst the family as a whole. I hope, if we are able to do that, then we will achieve far more than simply providing educational opportunities for the children but also a much richer cultural experience for the family as a whole.
Rwy’n credu mai un o’r pethau mwyaf ysbrydoledig rydym wedi’i weld yn y blynyddoedd diwethaf yw’r twf yn y brwdfrydedd dros yr iaith yn y rhannau o ogledd-ddwyrain Cymru rydych yn eu cynrychioli, nad ydynt wedi bod, yn draddodiadol, yn ardaloedd Cymraeg eu hiaith. Rwy’n cofio mai un o fy ymweliadau cyntaf fel Gweinidog yn y Cynulliad hwn oedd â’r Eisteddfod yn Sir y Fflint. Rwy’n credu ei fod yn brofiad gwych i lawer ohonom, a mwynhaom ein hamser yno’n fawr. A gaf fi ddweud mai un o’r pethau rydym yn ystyried eu gwneud yw buddsoddi mewn rhaglenni fel Cymraeg i Blant, sydd yno i gefnogi a chynnal defnydd o’r iaith a chaffael iaith, nid gan blant unigol ond gan deuluoedd, a bod rôl rhieni yn gwbl hanfodol i hynny, pan fo rhieni’n teimlo’n anghyfforddus gyda phlentyn yn caffael ac yn defnyddio’r iaith, nad yw, o bosibl, wedi cael ei defnyddio yn y cartref o’r blaen, ond hefyd cynnal a galluogi’r rhiant i fwynhau addysg y plant, i deimlo’n gyfforddus yn yr hyn y mae’r plant yn ei ddysgu, i helpu gyda gwaith cartref ac i gefnogi anghenion ieithyddol datblygol y plentyn a chaffael iaith? Felly, rwy’n gobeithio y bydd y rhaglen Cymraeg i Blant yn cynnal ac yn cefnogi defnydd o’r Gymraeg, ymysg y plant eu hunain yn ogystal ag ymysg y teulu cyfan. Rwy’n gobeithio, os gallwn wneud hynny, y byddwn yn cyflawni llawer mwy na darparu cyfleoedd addysgol ar gyfer y plant yn unig, ac yn sicrhau profiad diwylliannol llawer cyfoethocach ar gyfer y teulu cyfan.
 
Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
The Higher Education Funding Council for Wales
 
14:07
7. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y £21.1 miliwn a drosglwyddwyd o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i Lywodraeth Cymru? OAQ(5)0109(EDU)
7. Will the Cabinet Secretary make a statement on the £21.1 million transferred from the Higher Education Funding Council for Wales to the Welsh Government? OAQ(5)0109(EDU)
 
14:07
Responsibility for the payment of the tuition fee grant transferred from the Higher Education Funding Council for Wales to the Welsh Government with effect from 1 April 2015. The technical adjustment of £21.1 million was confirmation of the final transfer of the ring-fenced budget outlined in the 2016 ministerial remit letter to HEFCW.
Trosglwyddodd y cyfrifoldeb dros dalu’r grant ffioedd dysgu o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i Lywodraeth Cymru o 1 Ebrill 2015 ymlaen. Roedd yr addasiad technegol o £21.1 miliwn yn gadarnhad o drosglwyddiad terfynol y gyllideb wedi’i chlustnodi a amlinellwyd yn y llythyr cylch gwaith gweinidogol ar gyfer 2016 i CCAUC.
 
14:07
The Minister describes this as a technical change, and that was also what the Cabinet Secretary for finance said to me in a letter on 15 March, that it was a technical adjustment within the portfolio. Could the Minister therefore explain why Kirsty Williams told the Children, Young People and Education Committee on 17 October the tuition fee grant
Mae’r Gweinidog yn disgrifio hyn fel newid technegol, a dyna a ddywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros gyllid wrthyf hefyd mewn llythyr ar 15 Mawrth, ei fod yn addasiad technegol o fewn y portffolio. Felly, a all y Gweinidog egluro pam y dywedodd Kirsty Williams wrth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 17 Hydref y bydd y grant ffioedd dysgu
 
will be in excess of original estimates of £257.6m for 2016-17. We will therefore action the transfer of £21.1m from HEFCW to Welsh Government in the 2nd supplementary budget partly to cover the additional expenditure.’
‘yn fwy na’r amcangyfrifon gwreiddiol o £257.6m ar gyfer 2016-17. Felly, byddwn yn mynd ati i drosglwyddo £21.1m o CCAUC i Lywodraeth Cymru yn yr ail gyllideb atodol yn rhannol i dalu am y gwariant ychwanegol.’
 
14:08
Presiding Officer, the Member is at least consistent in asking the same question to a number of different Ministers and committees at different times, but I will disappoint the Member by giving the same answer as those Ministers have already given him. He’s received his letter on 15 March. I’m very happy, Presiding Officer, to test your patience again and read it in its entirety onto the record, but I’m not sure that would achieve very much. I have to say this to the Member: the points that he has raised both in Finance Committee and again here were answered in the letter of 15 March. This is a technical adjustment to the budgets that are associated with higher education. The published budget documentation explains this, and it’s been explained by both the finance Minister and by the education Secretary in these matters.
Lywydd, mae’r Aelod o leiaf yn gyson yn gofyn yr un cwestiwn i nifer o wahanol Weinidogion a phwyllgorau ar wahanol adegau, ond byddaf yn siomi’r Aelod drwy roi’r un ateb ag y mae’r Gweinidogion hynny eisoes wedi’i roi iddo. Mae wedi derbyn ei lythyr ar 15 Mawrth. Rwy’n hapus iawn, Lywydd, i brofi eich amynedd eto a’i ddarllen yn ei gyfanrwydd ar gyfer y cofnod, ond nid wyf yn siŵr y byddai hynny’n cyflawni llawer iawn. Mae’n rhaid i mi ddweud hyn wrth yr Aelod: cafodd y pwyntiau y mae wedi’u codi yn y Pwyllgor Cyllid ac eto yma eu hateb yn y llythyr ar 15 Mawrth. Mae hwn yn addasiad technegol i’r cyllidebau sy’n gysylltiedig ag addysg uwch. Mae’r dogfennau cyllideb a gyhoeddwyd yn esbonio hyn, ac mae wedi cael ei esbonio gan y Gweinidog cyllid a’r Ysgrifennydd addysg yn y materion hyn.
 
14:09
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Dai Lloyd. David Rees. Oh, not doing well here. Mohammad Asghar. [Laughter.]
Dai Lloyd. David Rees. O, nid wyf yn gwneud yn dda yma. Mohammad Asghar. [Chwerthin.]
 
14:09
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you, Presiding Officer. Minister, I recognise that the transfer of £21 million of funding for HEFCW to support the tuition fee grant was included in the final budget. However, it is important that standards in our universities are kept high, and they need to be properly resourced to do that. What is the Cabinet Secretary doing to ensure that HEFCW’s budget is sufficient to support science, technology, engineering and maths courses that are vital in delivering the high-skilled workforce Wales needs in our future? Thank you.
Diolch i chi, Lywydd. Weinidog, rwy’n cydnabod bod y trosglwyddiad cyllid o £21 miliwn ar gyfer CCAUC i gefnogi’r grant ffioedd dysgu wedi cael ei gynnwys yn y gyllideb derfynol. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod safonau yn ein prifysgolion yn cael eu cadw’n uchel, ac mae angen iddynt gael yr adnoddau priodol i wneud hynny. Beth y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ei wneud i sicrhau bod cyllideb CCAUC yn ddigonol i gefnogi cyrsiau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg sy’n hanfodol o ran darparu’r gweithlu hyfedr y mae Cymru ei angen yn ein dyfodol? Diolch.
 
14:09
Well, you’re aware, through the conversations that we’ve had previously here, that we’re making the funds available to HEFCW that they require in order to deliver the sort of higher education experience and investment that we want to achieve in Wales. But let me say this: I think we need to go further, sometimes, than simply funding the higher education estate and establishment in order to deliver those things. I think we need to look in a wider way to develop an industrial policy that is based partly within higher education, but not only within higher education, at increasing the skills, commercialising the research available to us, and investing in an economy that can withstand the difficulties that our economy will face in coming years.
Wel, rydych yn ymwybodol, drwy’r sgyrsiau a gawsom yma o’r blaen, ein bod yn rhyddhau’r arian y mae CCAUC ei angen er mwyn darparu’r math o brofiad addysg uwch a buddsoddiad rydym am ei gyflawni yng Nghymru. Ond gadewch i mi ddweud hyn: rwy’n credu bod angen i ni fynd gam ymhellach, weithiau, na dim ond ariannu’r ystad a’r sefydliad addysg uwch er mwyn cyflawni’r pethau hynny. Rwy’n credu bod angen i ni edrych yn ehangach ar ddatblygu polisi diwydiannol sy’n seiliedig yn rhannol o fewn addysg uwch, ond nid yn unig o fewn addysg uwch, ar gynyddu sgiliau, masnacheiddio’r ymchwil sydd ar gael i ni, a buddsoddi mewn economi sy’n gallu gwrthsefyll yr anawsterau y bydd ein heconomi yn eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod.
 
Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol
The Digital Competence Framework
 
14:10
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
8. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddarparu’r fframwaith cymhwysedd digidol gan ysgolion cynradd yn y canolbarth? OAQ(5)0103(EDU)
8. Will the Cabinet Secretary make a statement on the delivery of the digital competence framework by primary schools in mid Wales? OAQ(5)0103(EDU)
 
14:10
The digital competence framework was made available to schools and settings in September 2016. Schools and settings throughout Wales are being helped to develop the delivery of the framework through the digital pioneers and regional consortia.
Cafodd y fframwaith cymhwysedd digidol ei chyflwyno i ysgolion a lleoliadau ym mis Medi 2016. Mae ysgolion a lleoliadau ar hyd a lled Cymru yn cael eu helpu i ddatblygu’r gwaith o gyflwyno’r fframwaith drwy’r arloeswyr digidol a’r consortia rhanbarthol.
 
14:11
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
Thank you, Minister, for your answer. I hope you will be aware that the lack of broadband across parts of rural Powys is putting rural schools in particular at a significant disadvantage, which is having a knock-on effect on pupils’ education. Now, as I understand, there are 28 primary schools across Wales that still cannot access adequate broadband to enable them to teach pupils using the Hwb digital learning resource. Can I ask what the Welsh Government is doing to ensure that teachers can access the digital resource, which they need to deliver the full curriculum to their pupils?
Diolch i chi am eich ateb, Weinidog. Rwy’n gobeithio y byddwch yn ymwybodol fod diffyg band eang ar draws rhannau o gefn gwlad Powys yn rhoi ysgolion gwledig, yn arbennig, o dan anfantais sylweddol, sy’n cael effaith ganlyniadol ar addysg y disgyblion. Nawr, yn ôl yr hyn a ddeallaf, mae 28 o ysgolion cynradd ledled Cymru yn dal i fethu cael band eang digonol i’w galluogi i addysgu disgyblion drwy ddefnyddio adnodd dysgu digidol Hwb. A gaf fi ofyn beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau y gall athrawon gael mynediad at yr adnodd digidol sydd ei angen arnynt i gyflwyno’r cwricwlwm llawn i’w disgyblion?
 
14:11
I agree with the fundamental point that the Member makes, that all schools have to have equal access to broadband to ensure that pupils are able to take advantage of these opportunities, which should be available to them. There are 23 schools, in fact, that currently do not have the superfast broadband that we require. We recognise the importance of equal access. The Cabinet Secretary has committed an additional £5 million of funding to ensure that all schools have access to superfast broadband. Presiding Officer, we expect that work in all of these schools will be completed by 31 March, next week. However, there are three schools where BT has encountered issues and which won’t be completed until 28 April.
Cytunaf â’r pwynt sylfaenol y mae’r Aelod yn ei wneud, fod yn rhaid i bob ysgol gael mynediad cyfartal at fand eang er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn gallu manteisio ar y cyfleoedd hyn, a ddylai fod ar gael iddynt. Nid oes gan 23 o ysgolion ar hyn o bryd y band eang cyflym iawn sy’n angenrheidiol. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd mynediad cyfartal. Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi ymrwymo £5 miliwn o gyllid ychwanegol i sicrhau bod pob ysgol â mynediad at fand eang cyflym iawn. Lywydd, rydym yn disgwyl y bydd y gwaith ym mhob un o’r ysgolion hyn wedi’i gwblhau erbyn 31 Mawrth, yr wythnos nesaf. Fodd bynnag, ceir tair ysgol ble y mae BT wedi canfod problemau ac ni chânt eu cwblhau hyd nes 28 Ebrill.
 
14:12
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Tynnwyd cwestiwn 9 [OAQ(5)0100(EDU)] yn ôl. Cwestiwn 10, felly—Paul Davies.
Question 9 [OAQ(5)0100(EDU)] has been withdrawn. Question 10—Paul Davies.
 
Gwella Addysg yn Sir Benfro
Improve Education in Pembrokeshire
 
14:12
10. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella addysg yn Sir Benfro? OAQ(5)0099(EDU)
10. Will the Cabinet Secretary make a statement on what the Welsh Government is doing to improve education in Pembrokeshire? OAQ(5)0099(EDU)
 
14:12
Rydym ni wedi amlinellu ein hymgyrch genedlaethol i godi lefelau cyrhaeddiad addysg drwy raglen o ddigwyddiadau addysgol ledled Cymru, yn cynnwys sir Benfro. Yn eu plith, mae datblygu cwricwlwm newydd a diwygio proses asesu, gwella addysg gychwynnol athrawon, dysgu proffesiynol ymhlith athrawon, meithrin arweinwyr, a lleihau’r bwlch cyrhaeddiad.
We have set out our national mission to improve education attainment through a programme of education reforms across Wales, including Pembrokeshire. These include the development of a new curriculum and assessment reform, improved initial teacher education, teachers’ professional learning, building leadership capacity and reducing the attainment gap.
 
14:13
Rydw i’n ddiolchgar i’r Gweinidog am yr ymateb yna. Rydw i’n hynod o falch, hefyd, fod Ysgol Bro Cleddau, yn fy etholaeth i, wedi cael ei henwi yn ddiweddar fel llysgennad cyntaf y Cynulliad yng Nghymru, ac mae llwyddiant y cynllun wedi arwain yr ysgol i ddeall mwy am waith y Cynulliad, ac mae hyn hefyd wedi rhoi llwyfan i’r disgyblion drafod a dadlau materion cyfoes.
I’m grateful to the Minister for that response. I’m also very grateful that Ysgol Bro Cleddau in my constituency was named recently as the Assembly’s first ambassador school in Wales, and the success of the programme has led the school to understand more about the work of the Assembly and has given the pupils a platform to discuss current affairs.
 
Nawr, yn sgil y llwyddiant hwn, beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i annog cynllun fel hwn ac annog cymaint o ysgolion cynradd â phosibl i gymryd rhan, sydd yn ei dro yn gwella addysg disgyblion, fel y gall ein cenedlaethau i ddod ddysgu mwy am y Cynulliad a’r effaith y mae’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud yma yn cael ar eu bywydau?
Now, in light of this success, what can the Welsh Government do to encourage schemes such as this and to encourage as many primary schools as possible to participate, which, in turn will improve pupil education so that future generations can learn more about the Assembly and the impact that decisions taken here have on their daily lives?
 
14:13
Rydw i’n credu bod pob un ohonom ni’n croesawu’r newyddion y mae Paul wedi eu rhannu â ni. A gaf i ddweud hyn? Mae’r Cynulliad ei hun, wrth gwrs, yn rhedeg cynlluniau arbennig o dda, ac rydw i wedi gweld llwyddiant cynlluniau Comisiwn y Cynulliad yn ysgolion Blaenau Gwent, yn fy etholaeth fy hun, sydd wedi derbyn cyfleoedd i ymweld â’r Senedd a hefyd i ddod i ddysgu mwy amboutu’r Senedd a’r Cynulliad a sut y mae hynny’n cael impact ar eu bywydau nhw. Rydw i’n credu bod y rhaglenni yma wedi bod yn hynod lwyddiannus, ac rydw i’n gwybod y buasai’r Llywodraeth eisiau cefnogi’r Comisiwn yn y gwaith y mae yn ei wneud ar hyn o bryd.
I believe that each one of us welcomes the news that Paul has shared with us. Having said that, the Assembly itself, of course, runs exceptionally good schemes, and I have seen the success of the Assembly Commission’s schemes in schools in Blaenau Gwent in my own constituency. They’ve had opportunities to visit the Senedd and also to come and learn more about the Senedd and the Assembly and how that impacts their lives. And I believe that those programmes have been extremely successful and I know that the Government would wish to support the Commission in the work that it’s doing at the moment.
 
Cymorth Dysgu Arbenigol
Specialist Learning Support
 
14:14
11. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddarpariaeth cymorth dysgu arbenigol mewn ysgolion yng Nghymru? OAQ(5)0101(EDU)
11. Will the Cabinet Secretary make a statement on the provision of specialist learning support in schools in Wales? OAQ(5)0101(EDU)
 
14:14
Specialist learning support must be provided to all children identified as having a need. Through our additional learning needs transformation programme and the associated ALN Bill, the needs of learners will be identified earlier and appropriate support provided. We have announced £20 million of funding to support implementation and delivery of the new system.
Mae’n rhaid darparu cymorth dysgu arbenigol i bob plentyn y nodwyd bod ganddynt angen. Drwy ein rhaglen trawsnewid anghenion dysgu ychwanegol a’r Bil anghenion dysgu ychwanegol cysylltiedig, bydd anghenion dysgwyr yn cael eu nodi’n gynharach a bydd cefnogaeth briodol yn cael ei darparu. Rydym wedi cyhoeddi £20 miliwn o gyllid i gefnogi’r broses o weithredu a chyflwyno’r system newydd.
 
14:15
Thank you, Minister. Minister, I’ve recently been made aware of a situation in my constituency where a learning support assistant is providing assistance to a girl with needs around her sight—Braille support. That LSA has left the council to work elsewhere and the council has been unable to replace that position, so she’s been unable to continue with that level of support through no fault of her own, or even the local authority’s. I guess we’re probably all agreed that greater collaboration between authorities around providing that sort of support would help, as would the local authority using retention and recruitment premiums if necessary. But can the Minister say what else local authorities and Welsh Government can do to ensure that children such as my constituent’s can get the assistance they need when local authorities are unable to fill these posts?
Diolch yn fawr, Weinidog. Weinidog, yn ddiweddar cefais wybod am sefyllfa yn fy etholaeth lle roedd cynorthwyydd cymorth dysgu yn darparu cymorth i ferch sydd ag anghenion yn ymwneud â’i golwg—cymorth Braille. Mae’r cynorthwyydd cymorth dysgu wedi gadael y cyngor i weithio yn rhywle arall ac nid yw’r cyngor wedi llwyddo i ddod o hyd i rywun i lenwi’r swydd honno, felly nid yw’r ferch wedi gallu parhau i gael y lefel honno o gefnogaeth, a hynny heb fod unrhyw fai arni hi, na’r awdurdod lleol hyd yn oed. Rwy’n credu bod pawb ohonom, yn ôl pob tebyg, yn cytuno y byddai mwy o gydweithio rhwng awdurdodau i ddarparu cefnogaeth o’r fath yn helpu, fel y byddai defnydd awdurdodau lleol o bremiymau cadw a recriwtio pe bai angen. Ond a all y Gweinidog ddweud beth arall y gall yr awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru ei wneud i sicrhau bod plant, fel plentyn fy etholwr, yn gallu cael y cymorth sydd ei angen arnynt pan nad yw awdurdodau lleol yn gallu llenwi’r swyddi hyn?
 
14:15
I think we all sympathise with people who are put in that position, and that’s why I’ve sought to emphasise, throughout the debate and the conversation we’ve been having on the additional learning needs Bill, that the Bill is part of a wider transformation programme, and it is the programme that is absolutely key to the success of the Bill. That means a workforce planning programme that is able to recognise where the pressures are, and the Member’s outlined a significant pressure that I don’t think is alone in Merthyr, as it happens—I think it’s the case elsewhere as well.
Rwy’n credu ein bod i gyd yn cydymdeimlo â phobl sy’n cael eu rhoi yn y sefyllfa honno, a dyna pam rwyf wedi ceisio pwysleisio, drwy gydol y ddadl a’r sgwrs rydym wedi bod yn ei chael ar y Bil anghenion dysgu ychwanegol, fod y Bil yn rhan o raglen drawsnewid ehangach, ac mai’r rhaglen sy’n gwbl allweddol i lwyddiant y Bil. Mae hynny’n golygu rhaglen gynllunio’r gweithlu sy’n gallu nodi ble y mae’r pwysau, ac mae’r Aelod wedi amlinellu pwysau sylweddol nad wyf yn credu ei fod wedi’i gyfyngu i Ferthyr, fel y mae’n digwydd—rwy’n credu ei fod yn wir mewn mannau eraill hefyd.
 
We are working with the WLGA to ensure that we understand and we can map the pressures that exist within the system at the moment, and of course we’re funding the ALN transformation programme. That’s absolutely key, because if we are to succeed in the future, and if both the Bill itself, the primary legislation and the code and everything that goes along with it, and all of our ambitions and visions for the future, are to be delivered, then they will be delivered by professionals working with children in the classroom or other settings. That means we need to invest in the people and the workforce of the future, to ensure all of these specialisms are available to children when and where they need them, and that they’re available in both English and in Welsh.
Rydym yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i sicrhau ein bod yn deall ac yn gallu mapio’r pwysau sy’n bodoli o fewn y system ar hyn o bryd, ac wrth gwrs rydym yn ariannu’r rhaglen trawsnewid anghenion dysgu ychwanegol. Mae hynny’n hollol allweddol, oherwydd os ydym am lwyddo yn y dyfodol, ac os yw’r Bil ei hun, y ddeddfwriaeth sylfaenol a’r cod a phopeth sy’n mynd law yn llaw ag ef, a phob un o’n huchelgeisiau a’n gweledigaethau ar gyfer y dyfodol, i gael eu cyflawni, yna byddant yn cael eu cyflawni gan weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant yn yr ystafell ddosbarth neu leoliadau eraill. Mae hynny’n golygu bod angen i ni fuddsoddi ym mhobl a gweithlu’r dyfodol, er mwyn sicrhau bod pob un o’r arbenigeddau hyn ar gael i blant pan fyddant eu hangen a lle y byddant eu hangen, a’u bod ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 
14:17
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
After concerns were raised with me by parents who were being told that there would be cuts in one-to-one support in Gwynedd primary schools for their children with type 1 diabetes, they’ve told me it’s good news, and that they’ve found a fantastic way forward, and they’re pleased with the approach adopted by council staff and their willingness to collaborate. However, they expressed concern that this is funded through ALN budgets and they are seeking assurance from the Welsh Government that the upcoming ALN Bill will not compromise that funding. What assurances can you provide for them?
Ar ôl i bryderon gael eu dwyn i fy sylw gan rieni a glywodd y byddai toriadau yn y cymorth un i un yn ysgolion cynradd Gwynedd ar gyfer plant sydd â diabetes math 1, maent wedi dweud wrthyf fod yna newyddion da, a’u bod wedi dod o hyd i ffordd wych ymlaen, ac maent yn falch o’r ymagwedd a fabwysiadwyd gan staff y cyngor a’u parodrwydd i gydweithio. Fodd bynnag, mynegwyd pryder fod hyn yn cael ei ariannu drwy gyllidebau anghenion dysgu ychwanegol ac maent yn chwilio am sicrwydd gan Lywodraeth Cymru na fydd y Bil anghenion dysgu ychwanegol sydd ar y gweill yn peryglu’r cyllid hwnnw. Pa sicrwydd y gallwch ei roi iddynt?
 
14:17
I don’t want to step entirely into the example that the Member’s just quoted. If the Member wishes to write to me with more details about that example, I’m more than happy to reply to him and put a copy of that reply into the library for other Members to see. But can I say this? In the approach that we’re taking, there should be no reduction or diminution in services. In fact, there should be a provision of services that are tailored to the needs of the individual, and those services available potentially to more people, and not fewer people, and that those services will be funded. I’ve just referred in my previous answer to the wider transformation programme that we are undertaking in order to transform the experience, so that all children, no matter what their additional learning need happens to be, are able to enjoy a rich educational experience wherever they happen to be. I would say, since the Member’s mentioned the needs of children with diabetes, we are publishing next week a set of statutory guidance on how children with healthcare needs should be supported within the school and other settings.
Nid wyf am gamu’n llwyr i mewn i’r enghraifft y mae’r Aelod newydd gyfeirio ati. Os yw’r Aelod yn dymuno ysgrifennu ataf gyda mwy o fanylion am yr enghraifft honno, rwy’n fwy na hapus i’w ateb a rhoi copi o’r ateb hwnnw yn y llyfrgell i’r Aelodau eraill ei weld. Ond a gaf fi ddweud hyn? Yn y dull rydym yn ei fabwysiadu, ni ddylai fod unrhyw leihad na gostyngiad yn y gwasanaethau. Yn wir, dylai fod darpariaeth o wasanaethau ar gael sydd wedi’u teilwra i anghenion yr unigolyn, a gallai’r gwasanaethau hynny fod ar gael i fwy o bobl, ac nid i lai o bobl, a bydd y gwasanaethau hynny’n cael eu hariannu. Rwyf newydd gyfeirio yn fy ateb blaenorol at y rhaglen drawsnewid ehangach rydym yn ymgymryd â hi er mwyn trawsnewid y profiad, fel bod pob plentyn, ni waeth beth yw eu hangen dysgu ychwanegol, yn gallu mwynhau profiad addysgol cyfoethog lle bynnag y maent yn digwydd bod. Gan fod yr Aelod wedi crybwyll anghenion plant sydd â diabetes, carwn ddweud ein bod yn cyhoeddi cyfres o ganllawiau statudol yr wythnos nesaf ar sut y dylid cefnogi plant gydag anghenion gofal iechyd o fewn yr ysgol a lleoliadau eraill.
 
14:19
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Diolch i’r Gweinidog.
Thank you, Minister.
 
2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
2. Questions to the Counsel General
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
14:19
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Cwestiynau nawr i’r Cwnsler Cyffredinol, a’r cwestiwn cyntaf—Julie Morgan.
Questions now to the Counsel General, and the first question is from Julie Morgan.
 
Hela â Chŵn
Hunting with Dogs
 
14:19
1. Pa asesiad y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi’i wneud o bwerau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru o ran hela â chŵn? OAQ(5)0031(CG)
1. What assessment has the Counsel General made of the Welsh Government’s legislative powers in relation to hunting with dogs? OAQ(5)0031(CG)
 
14:19
Mick AntoniwBywgraffiadBiographyY Cwnsler Cyffredinol / The Counsel General
Members will understand that if I make assessments they are legally privileged.
Bydd yr Aelodau’n deall, os byddaf yn gwneud asesiadau, eu bod yn gyfreithiol freintiedig.
 
14:19
Thank you for that response.
Diolch am yr ymateb hwnnw.
 
14:19
You’re welcome.
Croeso.
 
14:19
Bovine TB is a devolved issue and hunting with dogs remains reserved. However, I’m sure that the Counsel General will have seen the recent report by the League Against Cruel Sports, finding that there was bovine TB in a pack of hounds in Buckinghamshire, and that this resulted in about 40 hounds being put down due to the risk of the dogs spreading the disease to cattle. Does the Counsel General share my concern that the Welsh Government would be unable to legislate to address this new risk in the control of bovine TB in Wales?
Mae TB buchol yn fater datganoledig ac mae hela â chŵn yn parhau i fod yn fater a gedwir yn ôl. Fodd bynnag, rwy’n siŵr y bydd y Cwnsler Cyffredinol wedi gweld yr adroddiad diweddar gan y Gynghrair yn Erbyn Chwaraeon Creulon, a ganfu fod TB buchol mewn haid o gŵn hela yn Swydd Buckingham, a bod hyn wedi arwain at ddifa tua 40 o helgwn oherwydd y perygl y byddai’r cŵn yn lledaenu’r clefyd i wartheg. A yw’r Cwnsler Cyffredinol yn rhannu fy mhryder na fyddai Llywodraeth Cymru yn gallu deddfu i fynd i’r afael â’r perygl newydd hwn yn yr ymdrech i reoli TB buchol yng Nghymru?
 
14:20
Well, thank you for those comments. I’m aware of the report that you refer to, which I think was, in fact, sent to all Members of the Assembly. It does raise an interesting issue and exposes again some of the weaknesses in the Wales Act 2017. Hunting with dogs is clearly a reserved matter in the Act. Therefore, the Welsh Government has no competence. The issue of powers of the Welsh Assembly in respect of animal welfare has been looked at by the Law Commission in their consideration of the Wildlife and Countryside Act 1981, and the issue you raise may well come within other aspects of Welsh responsibility. However, it would not be appropriate for me to trespass into areas that are properly for Ministers with policy responsibility for the matters concerned. However, I will ensure that your question and the issue you raise is referred to the appropriate Minister to respond to. In respect of the Hunting Act 2004 generally, the Welsh Government’s position—as you will know—is that it is opposed to any repeal of that Act. In respect of the Wales Act 2017, it has been said on numerous occasions that the Act is flawed and that there will, in due course, need to be further constitutional legislation, and that’s certainly a view with which I concur.
Wel, diolch i chi am y sylwadau hynny. Rwy’n gwybod am yr adroddiad y cyfeiriwch ato, ac rwy’n credu ei fod wedi’i anfon at bob Aelod o’r Cynulliad mewn gwirionedd. Mae’n crybwyll mater diddorol ac unwaith eto, mae’n datgelu rhai o’r gwendidau yn Neddf Cymru 2017. Mae hela â chŵn yn amlwg yn fater a gedwir yn ôl yn y Ddeddf. Felly, nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gymhwysedd. Mae Comisiwn y Gyfraith, wrth ystyried Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, wedi edrych ar bwerau Cynulliad Cymru mewn perthynas â lles anifeiliaid, ac mae’n ddigon posibl fod y mater a nodwch yn perthyn i agweddau eraill ar gyfrifoldeb Cymreig. Fodd bynnag, ni fyddai’n addas i mi dresmasu i feysydd y mae’n briodol i Weinidogion gyda chyfrifoldeb polisi dros y materion dan sylw ymdrin â hwy. Fodd bynnag, byddaf yn sicrhau bod eich cwestiwn a’r mater rydych yn ei grybwyll yn cael ei gyfeirio at y Gweinidog priodol am ymateb. O ran Deddf Hela 2004 yn gyffredinol, safbwynt Llywodraeth Cymru—fel y byddwch yn gwybod—yw ei bod yn gwrthwynebu diddymu’r Ddeddf honno. O ran Deddf Cymru 2017, dywedwyd ar sawl achlysur fod y Ddeddf yn ddiffygiol ac y bydd angen deddfwriaeth gyfansoddiadol bellach maes o law, ac mae honno’n sicr yn farn rwy’n cytuno â hi.
 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
Anti-social Behaviour
 
14:21
2. Pa drafodaethau y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi’u cael â swyddogion eraill y gyfraith ynghylch cosbau troseddol am droseddau’n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol? OAQ(5)0029(CG)
2. What discussions has the Counsel General had with other law officers regarding criminal penalties for anti-social behaviour offences? OAQ(5)0029(CG)
 
14:21
As Members will know, the answer, again, is subject to the established law officers’ convention.
Fel y gŵyr yr Aelodau, mae’r ateb, unwaith eto, yn amodol ar gonfensiwn sefydledig swyddogion y gyfraith.
 
14:21
Thank you. The Counsel General will be aware that issues such as fly-tipping, dog fouling and littering are a real concern for many people. Would the Counsel General agree with me that the penalties applied in respect of anti-social behaviour should be commensurate with the importance that the public places on the need to curb these behaviours?
Diolch. Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn ymwybodol fod materion fel tipio anghyfreithlon, baw cŵn a sbwriel yn bryder go iawn i lawer o bobl. A fyddai’r Cwnsler Cyffredinol yn cytuno â mi y dylai’r cosbau a roddir mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn gymesur â’r pwyslais y mae’r cyhoedd yn ei roi ar yr angen i atal ymddygiad o’r fath?
 
14:22
Well, you raise a number of important issues with regard to legislation and powers that this Assembly and the Welsh Government have in respect of anti-social behaviour. Under the Wales Act 2017, aspects of anti-social behaviour with regard to injunctions, criminal behaviour and so on are, of course, reserved matters. But we do have considerable powers in respect of other areas of anti-social activity—housing, the environment—and you’ve referred to issues of dog fouling and fly-tipping. These are issues that I’m sure every single Assembly Member has raised with them regularly. So, the issue of penalties is important and it is important that penalties that are introduced not only have a deterrent effect but are also commensurate with the potential benefits of the anti-social activity. So, for example, you’ll be aware, of course, that there is a Welsh Government consultation under way at the moment in respect of fly- tipping and the issue of penalties and spot fines is there, part and parcel of that. And, of course, it must be the case that convictions and penalties for anti-social and unlawful activities have to ensure that the activity isn’t actually commercially viable and profitable despite the penalty. So, in relation to fixing penalties for areas within the competence, the Government will give thought to considering the seriousness of the offences involved and the nuisance created by the offences. In fixing penalties for environment-related anti-social behaviour, this is likely to extend to the potential costs of clear up, together with the aim of ensuring that the penalty is a sufficient deterrent to such activity—enforcement, of course, being a matter for local government, but enforcement, of course, being a significant and important part of ensuring that legislation is effective.
Wel, rydych yn nodi nifer o faterion pwysig o ran deddfwriaeth a’r pwerau sydd gan y Cynulliad hwn ac sydd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. O dan Ddeddf Cymru 2017, mae agweddau ar ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn perthynas â gwaharddebau, ymddygiad troseddol ac yn y blaen yn faterion a gedwir yn ôl wrth gwrs. Ond mae gennym bwerau sylweddol mewn perthynas â meysydd eraill o weithgaredd gwrthgymdeithasol—tai, yr amgylchedd—ac rydych wedi cyfeirio at faw cŵn a thipio anghyfreithlon. Mae’r rhain yn faterion sy’n cael eu dwyn i sylw pob Aelod Cynulliad yn rheolaidd, rwy’n siŵr. Felly, mae cosbau’n bwysig ac mae’n bwysig fod cosbau sy’n cael eu cyflwyno nid yn unig yn cael effaith ataliol ond hefyd eu bod yn gymesur â manteision posibl y gweithgaredd gwrthgymdeithasol hefyd. Felly, er enghraifft, fe fyddwch yn ymwybodol, wrth gwrs, fod ymgynghoriad ar y gweill gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd mewn perthynas â thipio anghyfreithlon ac mae mater cosbau a dirwyon yn y fan a’r lle yn rhan annatod o hynny. Ac wrth gwrs, mae’n rhaid i euogfarnau a chosbau am weithgareddau gwrthgymdeithasol ac anghyfreithlon sicrhau nad yw’r gweithgaredd yn fasnachol hyfyw a phroffidiol er gwaethaf y gosb. Felly, o ran gosod cosbau ar gyfer meysydd o fewn y cymhwysedd, bydd y Llywodraeth yn meddwl am ystyried difrifoldeb y troseddau dan sylw a’r niwsans y mae’r troseddau yn ei achosi. Wrth bennu cosbau am ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd, mae hyn yn debygol o ymestyn i gynnwys costau posibl clirio, ynghyd â’r nod o sicrhau bod y gosb yn ddigonol i atal y fath weithgarwch—gyda gorfodaeth, wrth gwrs, yn fater ar gyfer llywodraeth leol, ond hefyd, wrth gwrs, mae gorfodi’n rhan sylweddol a phwysig o sicrhau bod deddfwriaeth yn effeithiol.
 
14:24
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
Dog fouling, litter picking and fly-tipping are all very important issues, but I’m afraid I’m having to deal with much more serious issues of anti-social behaviour in my constituency. In particular, an individual out on bail awaiting sentence, it is thought, has been conducting threatening behaviour against people who have also been the subject of previous criminal damage to both the front and the side of their house. Clearly, this is extremely intimidating and perhaps not unrelated to the offence for which this person is yet to be sentenced. So, what conversations do you have with law officers about the need to ensure that somebody out on bail is not committing further offences while they’re awaiting sentence?
Mae baw cŵn, sbwriel a thipio anghyfreithlon i gyd yn faterion pwysig iawn, ond mae arnaf ofn fy mod yn gorfod ymdrin ag enghreifftiau llawer mwy difrifol o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn fy etholaeth. Yn benodol, mae unigolyn allan ar fechnïaeth sy’n aros am ddedfryd, yn ôl y sôn, wedi bod yn ymddwyn yn fygythiol tuag at bobl sydd hefyd wedi dioddef difrod troseddol blaenorol i flaen ac ochr eu tŷ. Yn amlwg, mae hyn yn hynod fygythiol ac mae’n bosibl nad yw’n amherthnasol i’r drosedd y mae’r person yn aros i gael ei ddedfrydu amdani. Felly, pa drafodaethau rydych chi’n eu cael gyda swyddogion y gyfraith ynglŷn â’r angen i sicrhau nad yw rhywun sydd allan ar fechnïaeth yn cyflawni troseddau pellach wrth aros am ddedfryd?
 
14:25
Well, of course, and, again, in accordance with the convention, you’ll be aware that I’m not in a position to discuss conversations with other law officers. Perhaps what I could do, though, is refer you to the legislative powers that we do actually have. Of course, reservation 43 reserves parts of the powers in respect of anti-social behaviour to the UK Government and that relates specifically to anti-social behaviour injunctions, criminal behaviour orders, dispersal powers, community protection notices, public space protection notices, closure of premises associated with nuisance or disorder, community remedies to anti-social behaviour and so on. Of course, you’ll be aware of the ongoing debate over the reservations that exist and why the Welsh Government’s position was that some of those reservations should not, in fact, have been implemented because they relate directly to other areas of responsibility. But bearing in mind that those are areas that aren’t within our competency at the moment—they are reserved matters—nevertheless, there are actions that Welsh Government has taken through the work of the local authorities, through funding the early intervention pre-court services and restorative approaches, and the fact that we actually provide funding for 500 community support officers who all engage in work in supporting communities. I can’t say the situation will be completely satisfactory because of that division of powers, but those are areas that are obviously going to arise year on year and no doubt will have further consideration in the future. But as things stand at the moment, there are clear reservations in the powers that Welsh Government actually has to deal with some of the issues that you very validly and correctly raise.
Wel, wrth gwrs, ac unwaith eto, yn unol â’r confensiwn, fe fyddwch yn ymwybodol nad wyf mewn sefyllfa i drafod sgyrsiau â swyddogion y gyfraith eraill. Efallai mai’r hyn y gallwn ei wneud, fodd bynnag, yw eich cyfeirio at y pwerau deddfwriaethol sydd gennym. Wrth gwrs, mae cymal cadw 43 yn cadw rhannau o’r pwerau yn ôl i Lywodraeth y DU mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae’n ymwneud yn benodol â gwaharddebau ymddygiad gwrthgymdeithasol, gorchmynion ymddygiad troseddol, pwerau gwasgaru, hysbysiadau amddiffyn cymunedol, hysbysiadau amddiffyn mannau cyhoeddus, cau adeiladau sy’n gysylltiedig â niwsans neu anhrefn, atebion cymunedol i ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn y blaen. Wrth gwrs, fe fyddwch yn gwybod am y ddadl barhaus dros y cymalau cadw sy’n bodoli a pham fod Llywodraeth Cymru yn credu na ddylai rhai o’r cymalau cadw hynny, mewn gwirionedd, fod wedi cael eu gweithredu gan eu bod yn ymwneud yn uniongyrchol â meysydd eraill o gyfrifoldeb. Ond o gofio bod y rheini’n feysydd nad ydynt o fewn ein cymhwysedd ar hyn o bryd—maent yn faterion a gedwir yn ôl—serch hynny, mae yna gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd drwy waith yr awdurdodau lleol, drwy ariannu gwasanaethau ymyrraeth gynnar cyn ymddangosiadau llys a dulliau adferol, a’r ffaith ein bod, mewn gwirionedd, yn darparu cyllid ar gyfer 500 o swyddogion cymorth cymunedol sydd oll yn gwneud gwaith i gefnogi cymunedau. Ni allaf ddweud y bydd y sefyllfa’n gwbl foddhaol oherwydd y rhaniad pwerau hwnnw, ond mae’r rheini’n feysydd a fydd, yn amlwg, yn codi o flwyddyn i flwyddyn ac nid oes unrhyw amheuaeth y byddant yn cael eu hystyried ymhellach yn y dyfodol. Ond fel y mae pethau ar hyn o bryd, mae yna gymalau cadw amlwg yn y pwerau sydd gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd i ymdrin â rhai o’r materion rydych yn eu crybwyll yn ddilys ac yn gywir iawn.
 
Gorsaf Bŵer Aberddawan
Aberthaw Power Station
 
14:27
3. Pa drafodaethau y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi’u cynnal gyda swyddogion y gyfraith ynghylch dyfarniad gan Lys Cyfiawnder Ewrop ynglŷn â gorsaf bŵer Aberddawan? OAQ(5)0032(CG)[W]
3. What discussions has the Counsel General held with law officers regarding the European Court of Justice ruling on the Aberthaw power station? OAQ(5)0032(CG)[W]
 
14:27
Thank you for the question. It is not my intention to make statements about discussions I have had with law officers or to disclose the content of any such discussions. This is an established convention designed to preserve the confidentiality of those discussions and the relationships between law officers, and I look forward to your supplementary question.
Diolch am y cwestiwn. Nid yw’n fwriad gennyf wneud datganiadau am drafodaethau a gefais gyda swyddogion y gyfraith neu ddatgelu cynnwys unrhyw drafodaethau o’r fath. Mae hwn yn gonfensiwn sefydledig a luniwyd i gadw cyfrinachedd y trafodaethau hynny a’r berthynas rhwng swyddogion y gyfraith, ac edrychaf ymlaen at eich cwestiwn atodol.
 
14:27
Thank you, Counsel General. You are slightly better on the supplementaries as well. So, I’ll see if I can tempt you. Since I tabled this question, there’s been a very important report from the Justice Committee of the House of Commons, which has a specific recommendation with regard to the work of the Court of Justice of the European Union following Brexit. It says very clearly that the Justice Committee recommends a continuing role for the Court of Justice of the European Union
Diolch, Gwnsler Cyffredinol. Rydych chi ychydig yn well ar y cwestiynau atodol hefyd. Felly, caf weld os gallaf eich temtio. Ers i mi gyflwyno’r cwestiwn hwn, cafwyd adroddiad pwysig iawn gan Bwyllgor Cyfiawnder Tŷ’r Cyffredin, sydd ag argymhelliad penodol yn ymwneud â gwaith Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn dilyn Brexit. Mae’n dweud yn glir iawn fod y Pwyllgor Cyfiawnder yn argymell y dylai rôl Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd barhau
 
as a price worth paying to maintain the effective cross-border tools of justice.’
fel pris gwerth ei dalu i gynnal offerynnau cyfiawnder trawsffiniol effeithiol.
 
Of course, this question relates to environmental justice and unlawful emissions. Can I ask, therefore, the Counsel General, first of all: does he welcome that report from the Justice Committee and see a continuing role for the court of justice as we leave the European Union to maintain those cross-border justice relationships? Can I secondly ask him what his advice would be as the Counsel General and the premier law officer in Wales to a Welsh citizen who is frustrated with the fact that Aberthaw power station continues to pump out illegal emissions, despite the European court having found the UK Government was in contravention back in last September?
Wrth gwrs, mae’r cwestiwn hwn yn ymwneud â chyfiawnder amgylcheddol ac allyriadau anghyfreithlon. A gaf fi ofyn i’r Cwnsler Cyffredinol, felly, yn gyntaf oll: a yw’n croesawu’r adroddiad gan y Pwyllgor Cyfiawnder ac yn gweld rôl barhaus i’r Llys Cyfiawnder wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd er mwyn cynnal y cysylltiadau cyfiawnder trawsffiniol hynny? Yn ail, a gaf fi ofyn iddo beth fyddai ei gyngor fel Cwnsler Cyffredinol a phrif swyddog y gyfraith yng Nghymru i ddinesydd Cymreig sy’n rhwystredig ynglŷn â’r ffaith fod gorsaf bŵer Aberddawan yn parhau i bwmpio allyriadau anghyfreithlon, er bod y Llys Ewropeaidd wedi canfod bod Llywodraeth y DU wedi tramgwyddo yn ôl ym mis Medi diwethaf?
 
14:28
I knew there’d be a sting in the tail to the supplementary. The first part of your question with regard to the European Court of Justice is in fact an extremely important point and, of course, because of the great repeal Bill, which is intended to retain the continuity, or to embed, basically, European law into the United Kingdom law, clearly, the decisions of the European Court of Justice will, therefore, become embedded within the jurisprudence of the United Kingdom, as they are at the moment. That will be retained and, of course, the question remains of subsequent interpretation. So, in fact, the European Court of Justice does not go away and, in fact, it’s very arguable that it plays a very, very significant continuing role and a role with which, even out of the European Union, the United Kingdom would want to be engaged with, because environmental issues do not know geographical national boundaries. I think one of the most interesting areas is how that is going to be dealt with, and also, I think, within Welsh Government, how we wish to look at and refer to the issues and the various directives and regulations and changes that take place during what might be a transitional period out of the European Union.
Roeddwn yn gwybod y byddai yna dro yng nghynffon y cwestiwn atodol. Mae rhan gyntaf eich cwestiwn mewn perthynas â Llys Cyfiawnder Ewrop yn bwynt pwysig iawn mewn gwirionedd ac wrth gwrs, oherwydd y Bil diddymu mawr, y bwriedir iddo gynnal parhad, neu ymgorffori, yn y bôn, cyfraith Ewrop yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig, yn amlwg bydd penderfyniadau Llys Cyfiawnder Ewrop, felly, yn dod yn rhan annatod o gyfreitheg y Deyrnas Unedig fel y mae ar hyn o bryd. Bydd honno’n cael ei chadw ac wrth gwrs, erys y cwestiwn ynglŷn â dehongli dilynol. Felly, mewn gwirionedd, nid yw Llys Cyfiawnder Ewrop yn diflannu ac mewn gwirionedd, gellir dadlau ei fod yn chwarae rhan barhaus arwyddocaol iawn a rôl y byddai’r Deyrnas Unedig, hyd yn oed y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, yn dymuno ymwneud â hi, oherwydd nid yw materion amgylcheddol yn parchu ffiniau cenedlaethol daearyddol. Rwy’n credu mai un o’r meysydd mwyaf diddorol yw sut yr ymdrinnir â hynny, a hefyd, rwy’n credu, o fewn Llywodraeth Cymru, sut rydym yn dymuno edrych ar a chyfeirio at y materion a’r gwahanol gyfarwyddebau a rheoliadau a newidiadau sy’n digwydd yn ystod yr hyn a allai fod yn gyfnod trosiannol y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd.
 
With regard to the point you make about the case itself, and you referred specifically to a Welsh citizen, well, of course, it’s not appropriate for me to advise individual citizens; my role is in respect of Welsh Government. But it is worth taking note of what the judgment specifically was about.
O ran y pwynt a wnewch am yr achos ei hun, ac fe gyfeiriasoch yn benodol at ddinesydd Cymreig, wel wrth gwrs, nid yw’n briodol i mi gynghori dinasyddion unigol; mae fy rôl yn ymwneud â Llywodraeth Cymru. Ond mae’n werth nodi’r hyn yr oedd y dyfarniad yn ymwneud ag ef yn benodol.
 
It was about a specific large coal plant directive that, in fact, only applied to one plant in the United Kingdom, as you will know, which was Aberthaw. And, of course, there was a derogation from that—and this is very technical, and, when I read the judgment, I wished I’d been a more attentive student when I was studying chemistry many, many years ago—relating to the actual emissions that arose from the burning of coal and the particular blends and so on.
Roedd yn ymwneud â chyfarwyddeb gwaith glo mawr penodol a oedd mewn gwirionedd ond yn berthnasol i un safle yn y Deyrnas Unedig, fel y gwyddoch, sef Aberddawan. Ac wrth gwrs, roedd yna randdirymiad ohoni—ac mae hyn yn dechnegol iawn, a phan ddarllenais y dyfarniad, byddai’n dda gennyf pe bawn wedi gwrando mwy fel myfyriwr pan oeddwn yn astudio cemeg flynyddoedd lawer yn ôl—yn ymwneud â’r allyriadau gwirioneddol a oedd yn deillio o losgi glo a’r cyfuniadau penodol ac yn y blaen.
 
And the United Kingdom position was that that derogation applied to Aberthaw, the Commission disagreed, it went to the European Court of Justice, which also agreed with the Commission that the derogation didn’t apply. Natural Resources Wales, of course, is the appropriate regulatory body, and, as I understand the position now, the process is under way in terms of the changes to the permit for Aberthaw—that that will probably be completed by the end of March, and that, after that date, there should be compliance with the European Union directive. Whatever rights individuals have is a matter for them to take their own advices and actions.
A safbwynt y Deyrnas Unedig oedd bod y rhanddirymiad hwnnw’n berthnasol i Aberddawan, roedd y Comisiwn yn anghytuno, aeth y mater i Lys Cyfiawnder Ewrop, a oedd hefyd yn cytuno â’r Comisiwn nad oedd y rhanddirymiad yn berthnasol. Cyfoeth Naturiol Cymru, wrth gwrs, yw’r corff rheoleiddio priodol, ac fel rwy’n deall y sefyllfa yn awr, mae’r broses ar y gweill o ran y newidiadau i’r drwydded ar gyfer Aberddawan—y bydd hynny, mae’n debyg, yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth, ac ar ôl y dyddiad hwnnw, dylid cydymffurfio â chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd. Mae pa bynnag hawliau sydd gan unigolion yn fater iddynt hwy gael cyngor yn eu cylch a rhoi eu camau gweithredu eu hunain ar waith.
 
Hawliau Dinasyddion Ewrop
The Rights of European Citizens
 
14:31
4. Pa drafodaethau y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi’u cynnal gyda swyddogion eraill y gyfraith parthed hawliau dinasyddion Ewrop yng Nghymru? OAQ(5)0033(CG)[W]
4. What discussions has the Counsel General held with other law officers regarding the rights of European citizens in Wales? OAQ(5)0033(CG)[W]
 
14:32
Well, the Member will not be surprised to know that this question engages the established law officers’ convention. However, the Welsh Government has made its position very clear: we have called for the rights of EU migrants already living in Wales to be guaranteed immediately.
Wel, ni fydd yr Aelod yn synnu clywed bod y cwestiwn hwn yn amodol ar gonfensiwn sefydledig swyddogion y gyfraith. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ei safbwynt yn glir iawn: rydym wedi galw am warantu hawliau mewnfudwyr yr UE sydd eisoes yn byw yng Nghymru ar unwaith.
 
14:32
Well, I thank the Counsel General for confirming the Welsh Government’s position, and I’m sure, like me, he has frequent, and I mean weekly, if not daily, contact with constituents who are very concerned, either that they themselves are EU citizens, or, particularly—in the cases I deal with—that their parents are. They are Welsh citizens, with parents who came sometime in the past, from Poland, or Germany, or whatever, and have not needed to regularise their citizenship, because they simply live here, within the European Union.
Wel, diolch i’r Cwnsler Cyffredinol am gadarnhau safbwynt Llywodraeth Cymru, ac rwy’n siŵr, fel finnau, ei fod mewn cysylltiad yn aml, ac rwy’n golygu bob wythnos, os nad bob dydd, ag etholwyr sy’n bryderus iawn, naill ai eu bod hwy eu hunain yn ddinasyddion yr UE, neu’n benodol—yn yr achosion rwy’n ymdrin â hwy—fod eu rhieni’n ddinasyddion yr UE. Maent yn ddinasyddion Cymreig, gyda rhieni a ddaeth rywbryd yn y gorffennol, o Wlad Pwyl, neu’r Almaen, neu beth bynnag, ac nid ydynt wedi bod angen unioni eu dinasyddiaeth, oherwydd, yn syml iawn, eu bod yn byw yma, o fewn yr Undeb Ewropeaidd.
 
I deprecate completely the way the UK Government has used these citizens—our citizens, the people who vote for us here, and have the right to vote for us as Assembly Members—in this way, as a bargaining chip. They need to be made to feel welcome in Wales, and need a clear message from the Welsh Government, at least, that their role in our Welsh public services, and their role as Welsh citizens, is treasured and enhanced here. What further work can the Welsh Government do, from a legal perspective, in particular, and with his work, in ensuring that everyone who lives in Wales is respected as a citizen, no matter where they come from, and that particular rights of EU citizens, especially, can be enshrined in the way that we work as an Assembly, and he as a representative of Welsh Government?
Rwy’n gwrthwynebu’r ffordd y mae Llywodraeth y DU wedi defnyddio’r dinasyddion hyn—ein dinasyddion ni, y bobl sy’n pleidleisio drosom yma, ac sydd â hawl i bleidleisio drosom fel Aelodau Cynulliad—yn y modd hwn, fel testun bargeinio. Mae angen iddynt gael eu gwneud i deimlo’n gartrefol yng Nghymru, ac mae angen neges glir oddi wrth Lywodraeth Cymru, o leiaf, fod eu rôl yn ein gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, a’u rôl fel dinasyddion Cymreig, yn cael ei thrysori a’i gwella yma. Pa waith pellach y gall Llywodraeth Cymru ei wneud, o safbwynt cyfreithiol yn benodol, a chyda’i waith ef, er mwyn sicrhau bod pawb sy’n byw yng Nghymru yn cael eu parchu fel dinasyddion, ni waeth o ble y dônt, a bod hawliau penodol dinasyddion yr UE, yn arbennig, yn gallu cael eu hymgorffori yn y ffordd y gweithiwn fel Cynulliad, a’r ffordd y mae ef, fel cynrychiolydd Llywodraeth Cymru’n gweithio?
 
14:33
Well, I think the first thing is it’s very important that the Welsh Government does what, in fact, it has done, which is to clearly speak out on behalf of those Welsh citizens, those who may have come from other European countries, who live in Wales, have made their lives here, who work here, and who contribute so much to our economy and family. And that is set out very clearly in the Welsh Government’s White Paper, which has gone to the UK Government, which is the subject matter of discussions. And I have absolutely no doubt whatsoever—it’s a matter that the First Minister will consistently raise—that it sets out our position very clearly:
Wel, rwy’n credu mai’r peth cyntaf yw ei bod yn bwysig iawn fod Llywodraeth Cymru yn gwneud yr hyn y mae wedi’i wneud, mewn gwirionedd, sef siarad yn glir ar ran y dinasyddion Cymreig hynny, y rhai sydd wedi dod o wledydd eraill yn Ewrop efallai, sy’n byw yng Nghymru, sydd wedi gwneud bywyd iddynt eu hunain yma, sy’n gweithio yma, ac sy’n cyfrannu cymaint at ein heconomi a’n teulu. Ac mae hynny’n cael ei nodi’n glir iawn ym Mhapur Gwyn Llywodraeth Cymru a anfonwyd at Lywodraeth y DU, ac sy’n destun trafodaethau. Ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth o gwbl—mae’n fater y bydd y Prif Weinidog yn ei grybwyll yn gyson—ei fod yn nodi ein safbwynt yn glir iawn:
 
The rights of EU migrants already living in Wales to remain should be guaranteed immediately and all who live here must be treated with equal respect. We call upon the EU to give a reciprocal guarantee to Welsh and UK citizens living in the EU.’
‘Dylid gwarantu ar unwaith hawliau mudwyr o’r UE sydd eisoes yn byw yng Nghymru i aros, a rhaid i bob un sy’n byw yma gael ei drin gyda’r un faint o barch. Rydym yn galw ar yr UE i roi gwarant cyfatebol i ddinasyddion Cymru a’r DU sy’n byw yn yr UE.’
 
14:34
Neil HamiltonBywgraffiadBiographyArweinydd Grŵp UKIP Cymru / Leader of the UKIP Wales Group
Has the Counsel General seen the statement on the UK Government’s website, which says that,
A yw’r Cwnsler Cyffredinol wedi gweld y datganiad ar wefan Llywodraeth y DU, sy’n dweud,
 
When we do leave the EU, we fully expect that the legal status of EU nationals living in the UK, and that of UK nationals in EU member states, will be properly protected.’
Pan fyddwn yn gadael yr UE, rydym yn disgwyl y bydd statws cyfreithiol dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU, a dinasyddion y DU sy’n byw yn aelod-wladwriaethau’r UE, yn cael eu diogelu’n briodol.
 
And, therefore, the attempt by Simon Thomas to create fear in the minds of those who he described as victims is entirely unwarranted, and, actually, he is part of the problem, not part of the solution. Can I also ask the Counsel General for his opinion on the effect of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties in this respect? It’s my understanding that it provides that any rights that have been acquired prior to a country withdrawing from a treaty are preserved subsequently, and that any rights and obligations that are only going to be affected are only prospective and not retrospective.
Ac felly, mae’r ymgais gan Simon Thomas i greu ofn ym meddyliau’r rhai a ddisgrifiodd fel dioddefwyr yn gwbl ddiangen, ac mewn gwirionedd, mae’n rhan o’r broblem, nid yn rhan o’r ateb. A gaf fi hefyd ofyn i’r Cwnsler Cyffredinol am ei farn ar effaith Confensiwn Fienna ar Gyfraith Cytuniadau 1969 yn hyn o beth? Yn ôl yr hyn rwy’n ei ddeall, mae’n datgan bod unrhyw hawliau a gafwyd cyn i wlad dynnu’n ôl o gytuniad yn cael eu cadw wedi hynny, ac mai rhagweledol yn unig fydd unrhyw hawliau a rhwymedigaethau a gaiff eu heffeithio, ac nid ôl-weithredol.
 
14:35
I’ll deal with that latter point first with regard to the Vienna convention. Can you confirm that it’s section 70 of the convention that you’re referring to—or don’t you know?
Rwyf am ymdrin â’r pwynt olaf yn gyntaf, ynglŷn â chonfensiwn Fienna. A allwch gadarnhau mai at adran 70 o’r confensiwn y cyfeiriwch—neu efallai nad ydych yn gwybod?
 
14:35
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
This isn’t a scrutiny session.
Nid sesiwn graffu yw hon.
 
14:35
Well, I haven’t got the—[Inaudible.] [Laughter.]
Wel, nid oes gennyf y—[Anghlywadwy.] [Chwerthin.]
 
14:35
I will tell you then: it is, in fact, section 70 of the convention. It has been the subject matter of legal consideration, and, of course, it is a convention that applies inter-member states. It does not accrue and give rights. It was part of the mythology, in fact, that was raised during the Brexit debate that, somehow, this would not be an issue, but all the leading legal opinion on this is that, not only is it a matter for member states, it does not convey those rights and would not be enforceable through the UK courts.
Fe ddywedaf wrthych felly: adran 70 o’r confensiwn yw hi mewn gwirionedd. Mae wedi bod yn destun ystyriaeth gyfreithiol, ac wrth gwrs, mae’n gonfensiwn sy’n berthnasol i aelod-wladwriaethau. Nid yw’n cronni ac yn rhoi hawliau. Roedd yn rhan o’r fytholeg, mewn gwirionedd, a gododd yn ystod y ddadl ar Brexit na fyddai hyn, rywsut, yn broblem, ond y farn gyfreithiol flaenllaw ar hyn yw, nid yn unig mai mater i aelod-wladwriaethau ydyw, nid yw’n trosglwyddo’r hawliau hynny, ac ni fyddai modd ei orfodi drwy lysoedd y Deyrnas Unedig.
 
In respect of the point that was raised with regard to the UK Government’s position of fully expecting those rights to be honoured, that means that the UK Government is raising the possibility—and this is a concern that those individuals have—that they might not be respected. If the UK Government wants to take the moral high ground, and fully expects all these rights to be honoured, perhaps what we should do is take the position in respect of our own citizens and just do what is right, what is honourable and what is moral in respect of European Union citizens who live in Wales, instead of using them as bargaining chips.
O ran y pwynt a godwyd mewn perthynas â safbwynt Llywodraeth y DU ei bod yn disgwyl i’r hawliau hynny gael eu hanrhydeddu, mae’n golygu bod Llywodraeth y DU yn creu posibilrwydd—ac mae hwn yn destun pryder i’r unigolion hynny—na chânt eu parchu, o bosibl. Os yw Llywodraeth y DU yn awyddus i hawlio’r tir uchel moesol, ac yn disgwyl i’r holl hawliau hyn gael eu hanrhydeddu, efallai mai’r hyn y dylem ei wneud yw arddel safbwynt ein dinasyddion a gwneud yr hyn sy’n iawn, yr hyn sy’n anrhydeddus a’r hyn sy’n foesol mewn perthynas â dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy’n byw yng Nghymru, yn hytrach na’u defnyddio fel testun bargeinio.
 
14:37
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
My constituency contains representatives of every European country, with the possible exception of Luxembourg and Liechtenstein, and I can assure the Counsel General that this is not something that is being whipped up. It has led to a spike in derogatory remarks being directed at people who come from other European countries. I’m particularly concerned about those who’ve lived in this country for many years, who have brought up children in this country, who are British citizens, and yet face the prospect, at the moment, of being asked to leave this country even though this is where their families live. Could you tell us whether children have any rights in this situation and what is the right of their parents to continue to live in the same country with them?
Mae fy etholaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o bob gwlad yn Ewrop, ac eithrio, o bosibl, Lwcsembwrg a Liechtenstein, a gallaf sicrhau’r Cwnsler Cyffredinol nad ffrwyth dychymyg yw hyn. Mae wedi arwain at gynnydd sydyn yn y sylwadau difrïol sy’n cael eu cyfeirio at bobl sy’n dod o wledydd eraill yn Ewrop. Rwy’n arbennig o bryderus am y rhai sydd wedi byw yn y wlad hon ers blynyddoedd lawer, sydd wedi magu plant yn y wlad hon, sy’n ddinasyddion Prydeinig, ac eto sy’n wynebu’r posibilrwydd, ar hyn o bryd, o gael eu gorfodi i adael y wlad hon er mai dyma ble y mae eu teuluoedd yn byw. A allech ddweud wrthym a oes gan blant unrhyw hawliau yn y sefyllfa hon a beth yw hawl eu rhieni i barhau i fyw yn yr un wlad â hwy?
 
14:37
Could I say, in response to that, that I actually fully agree with the statement that was made by Marilyn Brown of UKIP on ‘Sharp End’ only a matter of weeks ago, that EU citizens living in Wales should be given full citizenship now, and should not be used as bargaining chips, so there’s obviously a division within the position that UKIP has presented.
A gaf fi ddweud, mewn ymateb i hynny, fy mod mewn gwirionedd yn cytuno’n llwyr â’r datganiad a wnaeth Marilyn Brown o UKIP ar ‘Sharp End’ ychydig wythnosau’n ôl, y dylid rhoi dinasyddiaeth lawn i ddinasyddion yr UE sy’n byw yng Nghymru yn awr, ac na ddylid eu defnyddio fel testun bargeinio, felly mae’n amlwg fod anghytundeb o ran y safbwynt y mae UKIP wedi’i gyflwyno?
 
Can I also say that, in respect of children—that, in many ways, is one of the most upsetting and distressing parts of this whole scenario? I, like Members, have had representations made by EU citizens who actually describe their family situation, their family circumstances. I had one in particular who was worried that he might have to leave, leaving his teenage son and his Welsh wife behind, because, despite having lived and worked in Wales for 40 years, he would lose his entitlement to be a citizen. I hope that those rights are protected, but for those individuals affected, the humiliating position of having been seen to be someone who suddenly has no rights of citizenship is just plain wrong and immoral, and the Welsh Government has urged the United Kingdom Government to think again on this. I would repeat that urge, and I’m sure that is the view of the overwhelming majority of Members of this Assembly.
A gaf fi hefyd ddweud, mewn perthynas â phlant—mai hynny, mewn sawl ffordd, yw un o’r pethau mwyaf annifyr a gofidus am yr holl beth? Rwyf fi, fel yr Aelodau, wedi derbyn sylwadau gan ddinasyddion yr UE sy’n disgrifio eu sefyllfa deuluol, eu hamgylchiadau teuluol. Roedd gennyf un yn arbennig a oedd yn poeni y gallai orfod gadael, gan adael ei fab, sydd yn ei arddegau, a’i wraig o Gymraes ar ôl, oherwydd, er eu bod wedi byw a gweithio yng Nghymru ers 40 mlynedd, byddai’n colli ei hawl i fod yn ddinesydd. Rwy’n gobeithio bod yr hawliau hynny’n cael eu gwarchod, ond i’r unigolion yr effeithir arnynt mae’r sefyllfa lawn cywilydd o gael eich ystyried yn rhywun nad oes gennych unrhyw hawliau dinasyddiaeth yn sydyn yn hollol anghywir ac anfoesol, ac mae Llywodraeth Cymru wedi annog Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ystyried hyn eto. Carwn ailadrodd yr anogaeth honno, ac rwy’n siŵr mai dyna yw barn mwyafrif llethol Aelodau’r Cynulliad hwn.
 
Annibyniaeth y System Farnwrol
The Independence of the Judicial System
 
14:39
5. Pa drafodaethau y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi’u cynnal ynghylch annibyniaeth y system farnwrol yng Nghymru? OAQ(5)0030(CG)
5. What discussions has the Counsel General held regarding the independence of the judicial system in Wales? OAQ(5)0030(CG)
 
14:39
Thank you for the question. The independence of the judiciary is fundamental to the rule of law. The Welsh Government rebuts very strongly any challenge to the integrity of our Welsh tribunals’ judiciary. Their decisions are based on the evidence before them and are independent of the Welsh Ministers. The Member will be aware of the written statement that I issued yesterday.
Diolch am y cwestiwn. Mae annibyniaeth y farnwriaeth yn ganolog i reolaeth y gyfraith. Mae Llywodraeth Cymru yn gwrthod unrhyw her i uniondeb barnwriaeth tribiwnlysoedd Cymru yn gryf iawn. Mae eu penderfyniadau’n seiliedig ar y dystiolaeth ger eu bron ac yn annibynnol ar Weinidogion Cymru. Bydd yr Aelod yn ymwybodol o’r datganiad ysgrifenedig a gyhoeddais ddoe.
 
14:40
I’m not only aware of it, but I’m going to quote from it now. Yesterday, in that statement, you said:
Nid yn unig fy mod yn ymwybodol ohono, rwyf am ddyfynnu ohono yn awr. Ddoe, yn y datganiad hwnnw, fe ddywedoch:
 
It is equally important that our judicial institutions know that they command the confidence of the legislature’.
‘Mae’r un mor bwysig i’n sefydliadau barnwrol wybod eu bod yn ennyn hyder y ddeddfwrfa’.
 
How do you think this can be achieved?
Sut rydych chi’n credu y gellir cyflawni hyn?
 
14:40
I think it is an important statement and it is an important point and it is something that we do have to achieve. Can I say, first of all today, that I learnt this morning that the Lord Chief Justice, in giving evidence to the House of Lords Constitution Committee, made a specific reference to that statement and to two particular parts of that? I won’t repeat the two parts of the statement, but he read out quite a detailed part of it and he went on to say that it will increasingly be a test of this Assembly’s maturity as a legislature and Parliament that it recognises and understands the importance of the independence of its judicial institutions and the principles on which they are founded and operate, and it is equally important that our judicial institutions know that they command the confidence of the legislature and the people of Wales and that they are defended from political interference, unwarranted and unsubstantiated attacks and criticism in the exercise of their public responsibilities.
Rwy’n credu ei fod yn ddatganiad pwysig ac mae’n bwynt pwysig ac mae’n rhywbeth y mae’n rhaid i ni ei gyflawni. A gaf fi ddweud, yn gyntaf oll heddiw, fy mod wedi dysgu y bore yma fod yr Arglwydd Brif Ustus, wrth roi tystiolaeth i Bwyllgor Cyfansoddiadol Tŷ’r Arglwyddi, wedi cyfeirio’n benodol at y datganiad hwnnw ac at ddwy ran benodol ohono? Nid wyf am ailadrodd y ddwy ran o’r datganiad, ond darllenodd ran eithaf manwl ohono ac aeth yn ei flaen i ddweud y bydd yn brawf cynyddol o aeddfedrwydd y Cynulliad hwn fel deddfwrfa a Senedd ei fod yn cydnabod ac yn deall pwysigrwydd annibyniaeth ei sefydliadau barnwrol a’r egwyddorion y cafodd ei sefydlu arnynt ac y mae’n gweithredu ar eu sail, ac mae hi yr un mor bwysig fod ein sefydliadau barnwrol yn gwybod eu bod yn ennyn hyder y ddeddfwrfa a phobl Cymru, a’u bod yn cael eu hamddiffyn rhag ymyrraeth wleidyddol a beirniadaeth ac ymosodiadau di-alw-amdanynt a di-sail wrth arfer eu dyletswyddau cyhoeddus. 
 
He, in fact, then went on to say: ‘It seems to be a pretty clear statement, actually, of the duty of the Lord Chancellor’. And he went on to say: ‘I regret that I have to criticise her as severely as I have, but, to my mind, she’s completely and absolutely wrong. I’m disappointed and I can understand what pressures there were in November, but she has taken the position that is constitutionally, absolutely wrong.’
Mewn gwirionedd, aeth ymlaen i ddweud: ‘Mae’n ymddangos ei fod yn ddatganiad eithaf clir, mewn gwirionedd, o ddyletswydd yr Arglwydd Ganghellor’. Ac aeth ymlaen i ddweud: ‘Rwy’n gresynu bod yn rhaid i mi ei beirniadu mor hallt ag y gwneuthum, ond yn fy marn i, mae hi’n gyfan gwbl anghywir. Rwy’n siomedig a gallaf ddeall y pwysau a oedd yno ym mis Tachwedd, ond mae hi wedi arddel safbwynt hollol anghywir yn gyfansoddiadol.’
 
I believe that is an endorsement of the position that we’ve stated as regards my role as law officer and the position of this Assembly. I think what is important is that the individual Members of this Assembly and the leaders of the political parties always stand up for those fundamental principles because they are a bedrock of our institutions, and if we wish to be taken seriously, as a jurisdiction and as a Parliament, then we have to ensure that everyone upholds those principles.
Credaf fod hynny’n cefnogi’r safbwynt rydym wedi’i ddatgan mewn perthynas â fy rôl fel swyddog y gyfraith a safbwynt y Cynulliad hwn. Rwy’n credu mai’r hyn sy’n bwysig yw bod Aelodau unigol y Cynulliad hwn ac arweinyddion y pleidiau gwleidyddol bob amser yn sefyll dros yr egwyddorion sylfaenol hynny am eu bod yn sylfaen i’n sefydliadau, ac os ydym yn dymuno cael ein cymryd o ddifrif, fel awdurdodaeth ac fel Senedd, yna mae’n rhaid i ni sicrhau bod pawb yn cynnal yr egwyddorion hynny.
 
14:42
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Diolch i’r Cwnsler Cyffredinol.
I thank the Counsel General.
 
Cwestiwn Brys: Y Penderfyniad i Adeiladu Carchar ym Mhort Talbot
Urgent Question: The Decision to Build a Prison in Port Talbot
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
14:42
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Rwyf wedi derbyn cwestiwn brys o dan Reol Sefydlog 12.66, ac rwy’n galw ar David Rees i ofyn y cwestiwn brys.
I have accepted an urgent question under Standing Order 12.66, and I call on David Rees to ask the urgent question.
 
14:42
Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi’u cynnal â Llywodraeth y DU ynghylch y penderfyniad i adeiladu carchar ym Mhort Talbot? EAQ(5)0124(CC)
What discussions has the Cabinet Secretary held with the UK Government regarding the decision to build a prison in Port Talbot? EAQ(5)0124(CC)