By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.
I call the National Assembly to order.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Yr eitem gyntaf ar ein busnes y prynhawn yma yw cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Janet Finch-Saunders.
The first item of business this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Janet Finch-Saunders.
 
Atal Madredd
Sepsis Prevention
 
13:30
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am atal madredd? OAQ(5)0300(FM)
1. Will the First Minister make a statement on sepsis prevention? OAQ(5)0300(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Tackling sepsis continues to be a top patient safety priority in Wales. Early recognition and diagnosis is crucial to preventing the condition getting worse and to the provision of appropriate and timely treatment. Wales has been recognised at a global level for its work in sepsis awareness and education.
Mae mynd i'r afael â madredd yn parhau i fod yn un o brif flaenoriaethau diogelwch cleifion yng Nghymru. Mae nodi a diagnosis cynnar yn hanfodol i atal y cyflwr rhag gwaethygu ac i ddarparu triniaeth briodol a phrydlon. Mae Cymru wedi ei chydnabod ar lefel byd-eang am ei gwaith ym maes ymwybyddiaeth ac addysg madredd.
 
13:30
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
Thank you. Research published by Dr Tamas Szakmany this week has found that over 7,500 people were admitted to hospitals in Wales with sepsis, resulting in more than 1,500 deaths. That is more than breast and prostate cancer combined. He also highlights a degree of variation in how clinical teams respond to sepsis, as of 290 patients showing signs of sepsis, just 12 per cent were initially screened and treated in line with best practice. Many of those affected describe the sinister effects arising from such a dangerous and life-threatening disease, including amputations and many life-changing consequences—that’s if you survive. A common theme is the blatant lack of awareness, particularly within a health setting, and the saddest part of this is that the majority of cases could be prevented or treated with antibiotics if caught early enough, especially following on—
Diolch. Mae gwaith ymchwil a gyhoeddwyd gan Dr Tamas Szakmany yr wythnos hon wedi canfod y derbyniwyd dros 7,500 o bobl i ysbytai yng Nghymru yn dioddef o fadredd, gan arwain at fwy na 1,500 o farwolaethau. Mae hynny'n fwy na chanser y fron a’r brostad gyda’i gilydd. Mae hefyd yn tynnu sylw at rywfaint o amrywiad o ran sut y mae timau clinigol yn ymateb i fadredd, gan, o 290 o gleifion a oedd yn dangos arwyddion o fadredd, dim ond 12 y cant gafodd eu sgrinio i ddechrau a'u trin yn unol ag arfer gorau. Mae llawer o'r rhai yr effeithiwyd arnynt yn disgrifio’r effeithiau sinistr sy’n deillio o glefyd mor beryglus, sy'n bygwth bywyd, gan gynnwys trychiadau a llawer o ganlyniadau sy’n newid bywyd—os byddwch chi’n goroesi, hynny yw. Un thema gyffredin yw diffyg ymwybyddiaeth amlwg, yn enwedig mewn lleoliad iechyd, a'r rhan dristaf o hyn yw y gellid atal neu drin y rhan fwyaf o achosion gyda gwrthfiotigau os cânt eu dal yn ddigon cynnar, yn enwedig yn dilyn ymlaen o—
 
13:31
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Can you get to a question please?
A allwch chi ddod at gwestiwn os gwelwch yn dda?
 
13:31
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
England have launched a public health campaign ‘Could it be Sepsis?’. Northern Ireland ‘Just say Sepsis’—
Mae Lloegr wedi lansio ymgyrch iechyd y cyhoedd 'Could it be Sepsis?'. Gogledd Iwerddon 'Just say Sepsis'—
 
13:31
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
The question needs to be asked.
Mae angen gofyn y cwestiwn.
 
13:31
Janet Finch-SaundersBywgraffiad