By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:30
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item this afternoon is questions to the First Minister.
Cwestiynau i'r Prif Weinidog yw’r eitem gyntaf y prynhawn yma.
 
Blaenoriaethau Strategol
Strategic Priorities
 
13:30
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau strategol ar gyfer chwaraeon yn 2015? OAQ(4)2069(FM)
1. Will the First Minister outline his strategic priorities for sport in 2015? OAQ(4)2069(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Our priorities for sport are set out in the programme for government.
Gwnaf. Nodir ein blaenoriaethau ar gyfer chwaraeon yn y rhaglen lywodraethu. 
 
13:30
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you for the short answer, Minister. A recent report predicted that Cardiff could see its economy boosted by some £316 million, as a result of hosting Rugby World Cup games this autumn. Will the First Minister advise the Assembly what action he and his Government have taken, and will take, to ensure we maximise the benefits of holding the Rugby World Cup in Cardiff?
Diolch am yr ateb byr, Weinidog. Rhagwelwyd mewn adroddiad diweddar y gallai economi Caerdydd gael hwb o tua £316 miliwn o ganlyniad i gynnal gemau Cwpan Rygbi'r Byd yr hydref hwn. A wnaiff y Prif Weinidog ddweud wrth y Cynulliad pa gamau mae ef a'i Lywodraeth wedi eu cymryd, ac y byddant yn eu cymryd, i sicrhau ein bod yn cael y cymaint o fanteision â phosibl o gynnal Cwpan Rygbi'r Byd yng Nghaerdydd?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
All that work is well in hand, of course. We know full well that the stadium, as it brings thousands of people into Cardiff, and the surrounding area, helps in terms of accommodation and hotels, and helps in terms of the hostelries in the area, and restaurants, of course. We are fortunate, indeed, that the Millennium Stadium is the biggest among several stadiums, of course, that add so much to the economy of Cardiff.
Mae'r holl waith hwnnw wedi hen ddechrau, wrth gwrs. Rydym ni’n gwybod yn iawn fod y stadiwm, gan ei fod yn dod â miloedd o bobl i mewn i Gaerdydd, a'r cyffiniau, yn helpu o ran llety a gwestai, ac yn helpu o ran y tafarndai yn yr ardal, a bwytai, wrth gwrs. Rydym ni’n ffodus, yn wir, mai Stadiwm y Mileniwm yw'r mwyaf ymhlith nifer o stadia, wrth gwrs, sy'n ychwanegu cymaint at economi Caerdydd.
 
13:31
John GriffithsBywgraffiadBiography
First Minister, our Welsh Government’s sport strategy, ‘Climbing Higher’, goes back quite a number of years now. With recent developments such as Tanni Grey’s report, and its importance for physical education in schools, and the closer links between the health agenda and the sport and physical activity agenda, I wondered now whether it’s time for a new Welsh Government sport’s strategy, which would closely involve all Government departments.
Brif Weinidog, mae strategaeth chwaraeon ein Llywodraeth Cymru, 'Dringo'n Uwch', yn mynd yn ôl gryn nifer o flynyddoedd bellach. Yn dilyn datblygiadau diweddar fel adroddiad Tanni Grey, a'i bwysigrwydd i addysg gorfforol mewn ysgolion, a'r cysylltiadau agosach rhwng yr agenda iechyd a'r agenda chwaraeon a gweithgarwch corfforol, roeddwn i’n meddwl tybed a yw’n bryd bellach i ni gael strategaeth chwaraeon Llywodraeth Cymru newydd, a fyddai'n cynnwys holl adrannau'r Llywodraeth yn agos.
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, ‘Climbing Higher’ was launched in 2005, and it set out the Government’s strategic direction for sport and physical activity over a 20-year period. In 2010, the ‘Creating an Active Wales’ action plan introduced specific targets, which were based on the progress that had been made. What I wouldn’t want to do is to duplicate what is being done at the moment. But, that said, the physical activity executive group was established in 2013, to examine new opportunities and to refresh our approach to increasing levels of physical activity in Wales. In December of last year, Cabinet agreed an action plan, drawn up by the group, and work is now under way on planning the next steps.
Wel, lansiwyd 'Dringo'n Uwch' yn 2005, ac roedd yn nodi cyfeiriad strategol y Llywodraeth ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol dros gyfnod o 20 mlynedd. Yn 2010, cyflwynodd cynllun gweithredu 'Creu Cymru Egnïol' dargedau penodol, a oedd yn seiliedig ar y cynnydd a wnaed. Yr hyn na fyddwn i eisiau ei wneud yw ailadrodd yr hyn sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd. Ond, wedi dweud hynny, sefydlwyd y grŵp gweithredol gweithgarwch corfforol yn 2013, i archwilio cyfleoedd newydd ac i adnewyddu ein dull o gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ym mis Rhagfyr y llynedd, cytunodd y Cabinet ar gynllun gweithredu, a luniwyd gan y grŵp, ac mae gwaith bellach ar y gweill ar gynllunio'r camau nesaf.
 
13:32
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
First Minister, you may or may not be aware that, in the Afan valley, it seems to be that the local community have been forced into a position whereby the pool will close if a social partnership is not set up by January 2016. I’m sure you would agree with me that we need a strategic outlook, in terms of where we take swimming for the future, because if pools like this are closed in deprived communities, people’s health will, inevitably, deteriorate, and they will not be able to access facilities as easily as they can do at the moment. What will your Government do to support this particular partnership?
Brif Weinidog, efallai eich bod yn ymwybodol, neu efallai nad ydych, yn nyffryn Afan, ei bod yn ymddangos y gorfodwyd y gymuned leol i sefyllfa sy’n golygu y bydd y pwll nofio yn cau os na sefydlir partneriaeth gymdeithasol erbyn mis Ionawr 2016. Rwy'n siŵr y byddech chi’n cytuno â mi bod angen safbwynt strategol arnom, o ran pa gyfeiriad yr ydym ni’n mynd â nofio ar gyfer y dyfodol, oherwydd os bydd pyllau fel hyn yn cael eu cau mewn cymunedau difreintiedig, mae’n anochel y bydd iechyd pobl yn dirywio, ac na fyddant yn gallu cael mynediad at gyfleusterau cyn hawsed ag y maent ar hyn o bryd. Beth fydd eich Llywodraeth yn ei wneud i gefnogi’r bartneriaeth benodol hon?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I mean, this is a matter, ultimately, for Neath Port Talbot County Borough Council. But, where we can help social partnerships to come together to run a facility such as a swimming pool, then, of course, if such a partnership were to come forward, we would do what we can in order to help them. I’m aware of examples elsewhere in Wales where that has worked, but much of it depends, of course, on the condition of a building when it is first purchased, the amount of capital that might be needed to refurbish it, and, of course, the people coming forward to run such a partnership. But, I know this is an issue that is important in the Afan valley; I’d encourage people to examine the possibilities of forming a social partnership, and we will do what we can to help.
Wel, hynny yw, mae hwn yn fater, yn y pen draw, i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Ond, lle gallwn helpu partneriaethau cymdeithasol i ddod at ei gilydd i redeg cyfleuster fel pwll nofio, yna, wrth gwrs, pe byddai partneriaeth o'r fath yn cael ei chynnig, byddem yn gwneud yr hyn a allem i’w helpu nhw. Rwy'n ymwybodol o enghreifftiau mewn mannau eraill yng Nghymru lle mae hynny wedi gweithio, ond mae llawer ohono’n dibynnu, wrth gwrs, ar gyflwr adeilad pan fydd yn cael ei brynu yn y lle cyntaf, faint o gyfalaf y gallai fod ei angen i’w ailwampio, ac, wrth gwrs, y bobl sy’n dod ymlaen i redeg partneriaeth o'r fath. Ond, rwy’n gwybod bod hwn yn fater sy'n bwysig yng nghwm Afan; byddwn yn annog pobl i ystyried y posibiliadau o ffurfio partneriaeth gymdeithasol, a byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i helpu.
 
Economi Cymru
The Welsh Economy
 
13:33
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y rhagolygon ar gyfer economi Cymru? OAQ(4)2073(FM)
2. Will the First Minister make a statement on projections for the Welsh economy? OAQ(4)2073(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, over the short term, Welsh economic indicators generally track those of the UK quite closely. UK prospects, as we’ve seen today, remain highly uncertain. But, we know that our policies have a major impact over the longer term, such as Jobs Growth Wales.
Wel, yn y tymor byr, mae dangosyddion economaidd yng Nghymru yn olrhain rhai'r DU yn eithaf agos yn gyffredinol. Mae rhagolygon y DU, fel rydym ni wedi gweld heddiw, yn parhau i fod yn ansicr iawn. Ond, rydym ni’n gwybod bod ein polisïau’n cael effaith fawr dros y tymor hwy, fel Twf Swyddi Cymru.
 
13:34
Thank you, First Minister. Do you share my beliefs that electrification of both the main line and Valleys lines presents us with a once-in-a-generation chance to invigorate the economy and increase social mobility across south Wales? And, on that basis, would you outline what work you are undertaking to capitalise on this investment, and what specific outline projects you are perhaps commissioning, to ensure we squeeze all the added value out of this investment, to provide more employment and a long-term solution to the deprivation and poverty that exists along south Wales?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. A ydych chi’n rhannu fy marn i bod trydaneiddio’r brif reilffordd a rheilffyrdd y Cymoedd yn cynnig cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ni roi hwb i'r economi a chynyddu symudedd cymdeithasol ar draws y de? Ac, ar y sail honno, a wnewch chi amlinellu pa waith yr ydych chi’n ei wneud i fanteisio ar y buddsoddiad hwn, a pha brosiectau amlinellol penodol yr ydych chi efallai’n eu comisiynu, er mwyn sicrhau ein bod yn gwasgu'r holl werth ychwanegol allan o'r buddsoddiad hwn, i ddarparu mwy o gyflogaeth ac ateb hirdymor i'r amddifadedd a’r tlodi sy'n bodoli ledled y de?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, two points. First of all, of course, I’m glad that an agreement was reached with the UK Government, despite the fact that no support came from the party opposite, but we got there in the end. And, secondly of course, he is right to say that as far as the main line is concerned, and Valley lines in terms of electrification, they do offer the opportunity to connect communities more effectively and more quickly than before, and of course, to make sure that there is no threat to mainline services, particularly in the long term. I am very glad, of course, that the UK Government listened carefully to our arguments.
Wel, dau bwynt. Yn gyntaf oll, wrth gwrs, rwy'n falch y daethpwyd i gytundeb gyda Llywodraeth y DU, er gwaethaf y ffaith na chafwyd unrhyw gefnogaeth gan y blaid gyferbyn, ond cawsom gytundeb yn y pen draw. Ac, yn ail, wrth gwrs, mae'n iawn i ddweud o ran y brif reilffordd, a rheilffyrdd y Cymoedd o ran trydaneiddio, eu bod yn cynnig y cyfle i gysylltu cymunedau’n fwy effeithiol ac yn gyflymach nag o'r blaen, ac wrth gwrs, i wneud yn siŵr nad oes unrhyw fygythiad i wasanaethau’r brif reilffordd, yn enwedig yn yr hirdymor. Rwy’n falch iawn, wrth gwrs, bod Llywodraeth y DU wedi gwrando'n ofalus ar ein dadleuon.
 
13:35
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Mae ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yr wythnos diwethaf yn cadarnhau beth welsom ni ym mis Rhagfyr, sef bod newid cyfeiriad wedi bod o ran y farchnad swyddi yng Nghymru. Roedd diweithdra wedi cyrraedd yr un cyfartaledd â’r Deyrnas Gyfunol yn eithaf diweddar; rŵan mae Cymru ar 7% o’i gymharu â 5.8% i’r Deyrnas Gyfunol, a 43,000 o swyddi wedi cael eu colli yng Nghymru dros 2014. A yw’r Prif Weinidog yn cymryd cyfrifoldeb am fethiannau ei Lywodraeth, o ran yr hyn rydym yn ei weld efo cyflogaeth, a beth yw’r allwedd gan y Prif Weinidog i sicrhau bod y dirywiad yma yn cael ei atal?
The Office for National Statistics figures published last week confirm what we saw in December, namely that there has been a change of direction in terms of the jobs market in Wales. Unemployment had reached the UK average quite recently; now, Wales is at 7% as compared to 5.8% for the UK, and 43,000 jobs have been lost in Wales over 2014. Does the First Minister take responsibility for the failings of his Government in terms of what we see in employment, and what can the First Minister do to reverse this decline?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, os cofiaf i, ei blaid e oedd yn gyfrifol am yr economi am bedair blynedd ac mae pethau wedi symud yn y cyfeiriad iawn ers hynny, yn enwedig gyda ‘Jobs Growth Wales’, ac yn enwedig gyda’r ffaith bod diweithdra wedi cwympo. Mae’n wir i ddweud, dros y flwyddyn diwethaf, bod y ‘trend’ wedi bod yn mynd yn y cyfeiriad iawn. Mae ‘blip’ wedi bod y tro hwn, ynglŷn â’r chwarter hwn, ac mae’r un peth wedi digwydd yn yr Alban hefyd. Beth rydym ni yn ei wneud, wrth gwrs, yw sicrhau bod mwy o fuddsoddiad yn dod mewn; mae Pinewood yn un enghraifft o hynny, CGI yn enghraifft arall, a’r ffaith ein bod ni yn gefnogol o brojectau fel Surf Snowdonia, sy’n hollbwysig i ddyffryn Conwy. Mae hynny’n dangos yr effaith rydym yn gallu ei gael fel Llywodraeth er mwyn sicrhau bod diweithdra yn dod lawr yn yr hirdymor.
Well, if I remember rightly, it was his party that was responsible for the economy for four years and things have moved in the right direction since then, particularly with Jobs Growth Wales and the fact that unemployment has fallen. It’s true to say that, over the past year, the trend has been in the right direction. There has been a blip in the last quarter, and the same thing has happened in Scotland, too. What we are doing is ensuring that more investment is coming in; Pinewood is one example of that, CGI is another examp