By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Dementia
Dementia
 
13:30
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â dementia? OAQ(4)1861(FM)
1. Will the First Minister provide an update on what the Welsh Government is doing to tackle dementia? OAQ(4)1861(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. ‘Together for Mental Health’ sets out the steps being taken to further improve dementia services. Our focus is on improving rates of timely diagnosis, raising awareness, and increasing access to information and support.
Gwnaf. Mae 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' yn nodi'r camau sy'n cael eu cymryd i wella gwasanaethau dementia ymhellach. Rydym yn canolbwyntio ar wella cyfraddau diagnosis amserol, codi ymwybyddiaeth, a chynyddu mynediad at wybodaeth a chefnogaeth.
 
13:30
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
First Minister, over 45,000 people in Wales have dementia and, this lunchtime, the Alzheimer’s Society launched its report, ‘Dementia 2014: Opportunity for Change’, in Wales. The summary highlights the lack of a long-term national commitment on dementia and the society calls for a specific dementia strategy, with clear lines of accountability. What guarantees can you provide to those patients and their families who live with dementia that the Welsh Government is willing to listen and act upon the recommendations that have been launched in the report today?
Brif Weinidog, mae gan dros 45,000 o bobl yng Nghymru ddementia ac, amser cinio heddiw, lansiodd Cymdeithas Alzheimer’s ei adroddiad, ‘Dementia 2014: Opportunity for Change’, yng Nghymru. Mae'r crynodeb yn tynnu sylw at y diffyg ymrwymiad cenedlaethol hirdymor o ran dementia ac mae'r gymdeithas yn galw am strategaeth ddementia benodol, gyda llinellau atebolrwydd eglur. Pa sicrwydd allwch chi ei roi i'r cleifion hynny a'u teuluoedd sy'n byw gyda dementia bod Llywodraeth Cymru yn barod i wrando a gweithredu ar yr argymhellion a lansiwyd yn yr adroddiad heddiw?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, ‘Together for Mental Health’ provides that framework and I know that there are many who are aware of that framework. The Member will be aware, of course, of the dementia-friendly communities and the Dementia Friends campaign, which we have supported as a Government. In January, for example, the Minister launched the Alzheimer’s Society Dementia Friends initiative, which was funded by Welsh Government. I can also point, of course, to the ‘Living well with dementia after diagnosis’ information pack, which is, again, funded by Welsh Government and developed and distributed by the Alzheimer’s Society. It provides invaluable advice to those who are affected by dementia and Alzheimer’s, and those, of course, who care for them.
Wel, mae 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' yn darparu’r fframwaith hwnnw ac rwy’n gwybod bod yna lawer sy’n ymwybodol o’r fframwaith hwnnw. Bydd yr Aelod yn ymwybodol, wrth gwrs, o'r cymunedau ystyriol o ddementia a'r ymgyrch Cyfeillion Dementia, yr ydym ni wedi ei chefnogi fel Llywodraeth. Ym mis Ionawr, er enghraifft, lansiodd y Gweinidog fenter Cyfeillion Dementia Cymdeithas Alzheimer’s, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Gallaf hefyd dynnu sylw, wrth gwrs, at y pecyn gwybodaeth 'Byw’n dda gyda dementia ar ôl diagnosis', a ariennir, unwaith eto, gan Lywodraeth Cymru ac a ddatblygwyd ac sy’n cael ei ddosbarthu gan Gymdeithas Alzheimer’s. Mae'n darparu cyngor gwerthfawr i'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan ddementia a chlefyd Alzheimer, a'r rhai hynny, wrth gwrs, sy'n gofalu amdanynt.
 
13:32
Brif Weinidog, mae dros 2,000 o bobl â dementia cynnar arnynt—dementia cyn eu bod nhw’n 60 oed. Mae gwasanaethau yn bennaf ar hyn o bryd yn cael eu cyfeirio at yr henoed â dementia. Sut y gallwch chi fel Llywodraeth arwain y gwasanaeth sydd ar gael i’r bobl hyn—y grŵp hwn sydd o dan 60 oed, 2,000 ohonynt—sydd ag anghenion gwahanol iawn, yn enwedig os oes anghenion preswyl gyda nhw yn ogystal?
First Minister, more than 2,000 people have early-onset dementia—dementia before they are 60 years of age. Current services are mainly directed at elderly people with dementia. As a Government, how can you lead a service that is available to this group of people, who are under 60 years of age, 2,000 of them, who have needs that are very different, especially if they also have residential needs?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hynny’n iawn, wrth gwrs, ac mae’n bwysig dros ben, ac mae’r strategaeth yn cydnabod, bod gofal ar gael iddyn nhw. Mae dementia yn hollol wahanol mewn rhywun sydd o dan 60 oed: mae’n gyflymach yn y ffordd mae’n symud ymlaen. Rydym yn erfyn i’r byrddau iechyd sicrhau, pan eu bod yn ystyried gofal i bobl â dementia, ystyried sefyllfa y rheiny sydd o dan 60 oed.
That is quite correct, of course, and it is very important, and the strategy identifies the fact, that there should be care available to them. Dementia is entirely different in someone who is under 60 years of age: it progresses more swiftly. We expect the health boards, when they do consider services for people with dementia, to consider the needs of those under 60 years of age.
 
Plentyndod
Childhood
 
13:33
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
2. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â masnacheiddio a rhywioli plentyndod? OAQ(4)1862(FM)
2. What is the Welsh Government doing to combat the commercialisation and sexualisation of childhood? OAQ(4)1862(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are committed to protecting the rights of children across all portfolios and Ministers are under a duty to ensure they have due regard to the United Nations Convention on the Rights of the Child in developing policies and legislation that protect and safeguard children.
Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn hawliau plant ar draws pob portffolio ac mae’n ddyletswydd ar Weinidogion i sicrhau eu bod yn rhoi sylw dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn wrth ddatblygu polisïau a deddfwriaeth sy'n amddiffyn a diogelu plant.
 
13:33
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
The evidence presented by Cardiff University in Tŷ Hywel last week indicates that, when boys and girls speak out, 10 to 12-year-olds are under huge pressure to turn a boy-girl friendship into a boyfriend-girlfriend relationship. This continues more seriously as they get older in secondary school. There is an opportunity to address these inappropriate relationships that are too early on, before children are able to deal with sexual relationships, in the Gender-based Violence, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Bill, but, at the moment, the aspect relating to the curriculum in schools has been left out of the Bill. I wondered, therefore, what the Government is going to do to address this issue, because it is not just this research—all over the place, teachers are talking about it.
Mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan Brifysgol Caerdydd yn Nhŷ Hywel yr wythnos diwethaf yn dangos, pan fydd bechgyn a merched yn fodlon siarad, bod plant 10 i 12 oed dan bwysau enfawr i droi cyfeillgarwch rhwng bachgen a merch yn berthynas rhwng cariadon. Mae hyn yn parhau’n fwy difrifol wrth iddynt fynd yn hŷn yn yr ysgol uwchradd. Mae cyfle ar gael i fynd i’r afael â’r perthnasoedd anaddas hyn sy'n rhy gynnar, cyn y gall plant ymdopi â pherthnasoedd rhywiol, ym Mil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), ond, ar hyn o bryd, mae'r agwedd yn ymwneud â'r cwricwlwm mewn ysgolion wedi ei hepgor o'r Bil. Roeddwn i’n meddwl, felly, beth mae'r Llywodraeth yn mynd i'w wneud i fynd i'r afael â'r mater hwn, gan nad y gwaith ymchwil hwn sy'n tynnu sylw at y mater—mae athrawon ym mhobman yn ei drafod. 
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I understand fully the point that the Member makes, but the Bill is not the place for dealing with this issue. This needs to be dealt with as part of the curriculum and as part of the wider curriculum review and policy initiatives that are being delivered by the Department for Education and Skills at the moment. It is not a question of disagreeing with the Member’s points; she is correct in the points that she makes. However, this is a matter, we believe, that is best dealt with via the curriculum and its review, rather than via the legislation that she refers to.
Rwy’n deall yn llwyr y pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud, ond nid y Bil yw'r lle i ymdrin â'r mater hwn. Mae angen ymdrin â hyn yn rhan o'r cwricwlwm ac yn rhan o'r adolygiad cwricwlwm a’r mentrau polisi ehangach sy'n cael eu cyflwyno gan yr Adran Addysg a Sgiliau ar hyn o bryd. Nid mater o anghytuno â phwyntiau’r Aelod yw hyn; mae hi’n iawn o ran y pwyntiau y mae'n eu gwneud. Fodd bynnag, mae hwn yn fater, yn ein barn ni, y gellir mynd i’r afael ag ef orau drwy'r cwricwlwm a'i adolygiad, yn hytrach na thrwy’r ddeddfwriaeth y mae hi’n cyfeirio ati.
 
13:35
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, do you agree with me that companies that are found to have breached official guidelines regarding the commercialisation and sexualisation of childhood should be banned from bidding for Welsh Government contracts in future?
Brif Weinidog, a ydych chi’n cytuno â mi y dylai cwmnïau y canfuwyd eu bod wedi mynd yn groes i ganllawiau swyddogol o ran masnacheiddio a rhywioli plentyndod gael eu gwahardd rhag gwneud cais am gontractau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I am not aware of any companies that have fallen into that category. However, if the Member has any evidence of that, we will, of course, be pleased to consider it.
Wel, nid wyf yn ymwybodol o unrhyw gwmnïau sydd yn y categori hwnnw. Fodd bynnag, os oes gan yr Aelod unrhyw dystiolaeth o hynny, byddwn, wrth gwrs, yn falch o’i hystyried.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:35
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
First this afternoon, we have the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:35
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, one in 200 pregnancies ends in stillbirth—a figure that has not changed for some 20 years. Indeed, the most recent figures available show that the rate in Wales is increasing. What progress has your Government made in implementing the recommendations of the Health and Social Care Committee’s inquiry into this heart-breaking tragedy?
Brif Weinidog, mae un o bob 200 beichiogrwydd yn arwain at farw-enedigaeth—ffigur nad yw wedi newid am oddeutu 20 mlynedd. Yn wir, mae'r ffigurau diweddaraf sydd ar gael yn dangos bod y gyfradd yng Nghymru yn cynyddu. Pa gynnydd mae eich Llywodraeth wedi ei wneud o ran gweithredu argymhellion ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i’r drasiedi dorcalonnus hon?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, of course, the Minister will be able to respond more fully with regard to that. However, the incidence of stillbirth in Wales has not changed greatly in recent years; whether it is the case that there is a level beyond which it cannot go down is a matter, of course, for the medics to determine. However, certainly we have one of the lowest rates in terms of stillbirths in the world.
Wel, wrth gwrs, bydd y Gweinidog yn gallu ymateb yn llawnach ynglŷn â hynny. Fodd bynnag, nid yw nifer yr achosion o farw-enedigaeth yng Nghymru wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf; mae pa un a yw'n wir bod lefel lle na ellir mynd yn is na hynny yn fater, wrth gwrs, i’r meddygon benderfynu arno. Fodd bynnag, yn sicr mae gennym un o'r cyfraddau isaf o ran marw-enedigaethau yn y byd.
 
13:36
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, I would state quite clearly that it is possible to drive down the number of stillbirths in Wales—we just need concerted action to do so. The Government did establish the Welsh Initiative for Stillbirth Reduction, which was charged with implementing the committee’s recommendations. That initiative came to an end earlier this year. Are you now confident that, without that initiative, measures around reduced foetal movement and growth assessment programmes are being routinely implemented across all obstetric units in Wales?
Brif Weinidog, rwyf am ddatgan yn gwbl eglur ei bod yn bosibl gostwng nifer y marw-enedigaethau yng Nghymru—ond bod angen gweithredu ar y cyd i wneud hynny. Fe wnaeth y Llywodraeth sefydlu Menter Cymru ar gyfer Lleihau Marw-enedigaeth, a oedd yn gyfrifol am weithredu argymhellion y pwyllgor. Daeth y fenter honno i ben yn gynharach eleni. A ydych chi’n ffyddiog bellach, heb y fenter honno, bod mesurau yn ymwneud â llai o symudiad y ffetws a rhaglenni asesu twf yn cael eu rhoi ar waith fel mater o drefn ar draws yr holl unedau obstetreg yng Nghymru?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. We would expect that work to continue. The maternity network, of course, is in place and we would expect to see the good work that has been put in place thus far continue in the future.
Ydw. Byddem yn disgwyl i'r gwaith hwnnw barhau. Mae'r rhwydwaith mamolaeth, wrth gwrs, ar waith a byddem yn disgwyl gweld y gwaith da sydd wedi ei wneud hyd yn hyn yn parhau yn y dyfodol.
 
13:37
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
One method that seems to have a significant impact on the levels of stillbirth is to make Doppler scans a routine part of foetal anomaly scans. St George’s Hospital in London has made it standard practice to offer all first-time mothers the scan—it costs the NHS just £15 per scan—and has seen its stillbirth rate drop by 50% in three years. Would you commit to looking at introducing similar scanning regimes here for all first-time mothers in Wales?
Un dull y mae’n ymddangos sy'n cael effaith sylweddol ar lefelau marw-enedigaeth yw gwneud sganiau Doppler yn rhan arferol o sganiau anomaledd y ffetws. Mae Ysbyty St George yn Llundain wedi gwneud cynnig y sgan i bob mam tro cyntaf yn arfer safonol—dim ond £15 y sgan mae’n ei gostio i’r GIG—ac mae’r gyfradd marw-enedigaethau wedi gostwng 50% mewn tair blynedd. A wnewch chi ymrwymo i ystyried cyflwyno trefnau sganio tebyg yma ar gyfer yr holl famau tro cyntaf yng Nghymru?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Based on the figures that the leader of the Liberal Democrats has provided, I think that this is something that needs to be looked at. Certainly, I will ask the Minister to examine the findings of that pilot project to see whether it can be applied in Wales.
Yn seiliedig ar y ffigurau y mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol wedi eu darparu, rwy’n meddwl bod hyn yn rhywbeth y mae angen ei ystyried. Yn sicr, byddaf yn gofyn i'r Gweinidog archwilio canfyddiadau'r prosiect arbrofol hwnnw i weld a ellir ei ddefnyddio yng Nghymru.
 
13:38
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I call on the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Galwaf ar arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, the recent cuts in the skills budget of £7 million, along with other measures, have realised a cut of £10.7 million to the apprenticeship programme. These notices were given to the providers with only four days’ notice of the contract starting on 1 August. Why was this undertaken in such a shambolic way, which has jeopardised 9,000 apprenticeship places here in Wales?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, mae'r toriadau diweddar o £7 miliwn i’r gyllideb sgiliau, ynghyd â mesurau eraill, wedi golygu toriad o £10.7 miliwn i'r rhaglen brentisiaeth. Hysbyswyd y darparwyr am y rhain gyda dim ond pedwar diwrnod o rybudd o ddechrau’r contract ar 1 Awst. Pam y cafodd hyn ei wneud mewn ffordd a oedd yn gymaint o draed moch, sydd wedi peryglu 9,000 o leoedd prentisiaeth yma yng Nghymru?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we have, of course, more than 12,000 young people who have been helped through Jobs Growth Wales. He needs to await the draft budget announcement in terms of what the future funding for apprenticeships is. However, certainly, we believe that we have a very good record in Wales—particularly given the fact that we have had to deal with cuts of at least £1.5 billion from his party.
Wel, mae gennym, wrth gwrs, fwy na 12,000 o bobl ifanc sydd wedi cael eu helpu drwy Twf Swyddi Cymru. Mae angen iddo aros am gyhoeddiad y gyllideb ddrafft o ran beth fydd y cyllid ar gyfer prentisiaethau yn y dyfodol. Fodd bynnag, yn sicr, rydym ni’n credu bod gennym hanes da iawn yng Nghymru—yn enwedig o ystyried y ffaith ein bod wedi gorfod ymdopi â thoriadau o £1.5 biliwn o leiaf gan ei blaid ef.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
As per usual, First Minister, you have sidestepped the direct question that I put to you. I note in the budget announcement today that there is talk of additional money for apprenticeships, for up to 5,000 places. These are in-year cuts that your Government has made to the current programme, totalling £10.7 million, which has threatened 9,000 apprenticeship places. Surely, that reeks of shambles at the heart of the Government in dealing with the finances. The providers were expecting the figures to be delivered by March, so that they could plan for the new contracts in August. All I am asking is merely why, with only four days’ notice, such devastation was wrought on the apprenticeship programme here in Wales? It is a fact. It is there: those are the contracts that the providers are dealing with. Why such a shambles?
Yn ôl yr arfer, Brif Weinidog, rydych chi wedi ochrgamu’r cwestiwn uniongyrchol a ofynnais i chi. Sylwaf yng nghyhoeddiad y gyllideb heddiw bod sôn am arian ychwanegol ar gyfer prentisiaethau, ar gyfer hyd at 5,000 o leoedd. Mae'r rhain yn doriadau yn ystod y flwyddyn y mae eich Llywodraeth wedi eu gwneud i'r rhaglen bresennol, sy’n gyfanswm o £10.7 miliwn, sydd wedi bygwth 9,000 o leoedd prentisiaeth. 'Does bosib bod hynny'n awgrymu traed moch yng nghalon y Llywodraeth wrth ymdrin â'r cyllid. Roedd y darparwyr yn disgwyl i’r ffigurau gael eu cyflwyno erbyn mis Mawrth, er mwyn iddynt allu cynllunio ar gyfer y contractau newydd ym mis Awst. Y cwbl rwy’n ei ofyn yw pam, gyda dim ond pedwar diwrnod o rybudd, y dinistriwyd y rhaglen brentisiaeth yma yng Nghymru yn y fath fodd? Mae'n ffaith. Mae yno: dyna'r contractau y mae'r darparwyr yn ymdrin â nhw. Pam cymaint o draed moch?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I have to say that he seems to ignore the fact that we were called on to make in-year cuts as well by the UK Government and, therefore, we cannot magic up money—I know that he thinks that there is a magic money tree somewhere—which means that difficult decisions have to be taken. The reality is that our record when it comes to apprenticeships and providing young people with opportunities is much, much better than anything his party has ever come up with at any level of government anywhere.
Wel, mae’n rhaid i mi ddweud ei bod yn ymddangos ei fod yn anwybyddu'r ffaith y galwyd arnom i wneud toriadau yn ystod y flwyddyn gan Lywodraeth y DU hefyd, ac felly, ni allwn ddod o hyd i arian trwy hud a lledrith—gwn ei fod yn credu bod coeden arian hud yn rhywle—sy'n golygu bod yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd. Y gwir amdani yw bod ein hanes o ran prentisiaethau a chynnig cyfleoedd i bobl ifanc yn llawer, llawer gwell nag unrhyw beth mae ei blaid ef erioed wedi ei gynnig ar unrhyw lefel o lywodraeth yn unrhyw le.
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, 1.8 million apprenticeships have been generated by the UK Government since 2010. What your Government has done is to make in-year cuts. I am unaware of any substantial in-year cuts given to your Government by the UK and, in fact, you have had Barnett consequentials. What the providers and the young people seeking those apprenticeships want are some straight answers. Why the chaos? Four days’ notice—. I do take the point that apprenticeships have been successful here in Wales; 66%—[Interruption.] I am happy to acknowledge that 66% of people who enter the apprenticeship programme find full-time employment at the end of that programme, and 80% of people who go on the programme finish their courses. There is a success story there. However, sadly, your Government has taken £10.7 million out of that budget, mid-year, with four days’ notice to the providers. What does that say about the priorities for your Government? It says that the priorities are all wrong.
Brif Weinidog, crëwyd 1.8 miliwn o brentisiaethau gan Lywodraeth y DU ers 2010. Yr hyn mae eich Llywodraeth chi wedi ei wneud yw gwneud toriadau yn ystod y flwyddyn. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw doriadau yn ystod y flwyddyn sylweddol a drosglwyddwyd i’ch Llywodraeth gan y DU ac, yn wir, rydych chi wedi cael symiau canlyniadol Barnett. Yr hyn y mae'r darparwyr a'r bobl ifanc sy'n chwilio am y prentisiaethau hynny ei eisiau yw atebion gonest. Pam yr anhrefn? Pedwar diwrnod o rybudd—. Rwy’n derbyn y pwynt bod prentisiaethau wedi bod yn llwyddiannus yma yng Nghymru; 66%— [Torri ar draws.] Rwy’n hapus i gydnabod bod 66% o bobl sy'n ymuno â’r rhaglen brentisiaeth yn dod o hyd i waith llawn amser ar ddiwedd y rhaglen honno, a bod 80% o'r bobl sy'n mynd ar y rhaglen yn gorffen eu cyrsiau. Mae honno'n stori o lwyddiant. Fodd bynnag, yn anffodus, mae eich Llywodraeth wedi cymryd £10.7 miliwn allan o'r gyllideb honno, yng nghanol y flwyddyn, gyda phedwar diwrnod o rybudd i'r darparwyr. Beth mae hynny'n ei ddweud am y blaenoriaethau i’ch Llywodraeth? Mae'n dweud bod y blaenoriaethau i gyd yn anghywir.
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He is generous in his praise; I accept that. However, he cannot say on the one hand that we have done well and on the other that we are doing badly. The reality is that Jobs Growth Wales is a very good scheme—he acknowledges that and I will not comment further on that. However, there have been difficult decisions that we have had to make as part of the budget process.
Mae’n hael yn ei glod; rwy’n derbyn hynny. Fodd bynnag, ni all ddweud ar y naill law ein bod ni wedi gwneud yn dda ac ar y llaw arall ein bod ni’n gwneud yn wael. Y gwir amdani yw bod Twf Swyddi Cymru yn gynllun da iawn—mae ef yn cydnabod hynny ac nid wyf am wneud sylw pellach ar hynny. Fodd bynnag, bu penderfyniadau anodd y bu’n rhaid i ni eu gwneud yn rhan o broses y gyllideb.
 
He mentions Barnett. Will he join me, then, and, indeed, other parties in the Chamber, in pursuing the need to deal with the issue of underfunding in Wales? He keeps on saying—. Well, he called it ‘bellyaching’ at one point. The reality is—and I make this point very clearly—that we are underfunded to the tune of £300 million a year, give or take a little one way or the other. There are some who say—and his party has said it—that we are holding out the begging bowl. I say to him that there are people who will listen to what he is saying, people whose parents and grandparents worked in coal, steel, slate, and tinplate and who contributed greatly to the prosperity of the UK. Is it really asking too much that they should have a fair share of the pot now? I would hope that he would join me, and, indeed, in fairness, other leaders in the Chamber, in standing up for Wales.
Mae'n sôn am Barnett. A wnaiff ef ymuno â mi, felly, ac, yn wir, pleidiau eraill yn y Siambr, i roi sylw i’r angen o ymdrin â'r mater o danariannu yng Nghymru? Mae'n dweud bob amser—. Wel, 'cwyno cyson' y gwnaeth ef ei alw ar un adeg. Y gwir amdani yw—ac rwy’n gwneud y pwynt hwn yn eglur iawn—ein bod yn cael ein tanariannu o £300 miliwn y flwyddyn, fwy neu lai. Mae rhai sy'n dweud—ac mae ei blaid ef wedi ei ddweud—ein bod yn cynnig y bowlen gardota. Rwy’n dweud wrtho fod yna bobl a fydd yn gwrando ar yr hyn y mae'n ei ddweud, pobl yr oedd eu rhieni a’u neiniau a’u teidiau yn gweithio yn y diwydiannau glo, dur, llechi, a thunplat ac a wnaeth gyfraniad mawr at ffyniant y DU. A yw wir yn gofyn gormod y dylent gael cyfran deg o'r pot nawr? Byddwn yn gobeithio y byddai'n ymuno â mi, ac, yn wir, a bod yn deg, arweinwyr eraill yn y Siambr, i sefyll dros Gymru.
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Finally, I call on Leanne Wood, leader of Plaid Cymru.
Yn olaf, galwaf ar Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru.
 
13:42
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. First Minister, over the summer the Chancellor of the Exchequer announced generous tax breaks for companies that are interested in using fracking as a means of extracting shale gas. Now, there are varying estimates in terms of how much shale gas could be extracted in Wales, but the UK Government seems intent on pressing ahead with the granting of licences for drilling. Does the Welsh Government share the UK Government’s enthusiasm for fracking?
Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, dros yr haf, cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys fanteision treth hael i gwmnïau sydd â diddordeb mewn defnyddio ffracio fel ffordd o echdynnu nwy siâl. Nawr, ceir amcangyfrifon amrywiol o ran faint o nwy siâl y gellid ei echdynnu yng Nghymru, ond mae’n ymddangos bod Llywodraeth y DU yn benderfynol o fwrw ymlaen â rhoi trwyddedau ar gyfer drilio. A yw Llywodraeth Cymru yn rhannu brwdfrydedd Llywodraeth y DU am ffracio?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, we always see the need for a precautionary approach. Of course, the planning issues surrounding fracking are not devolved and that precautionary approach has not changed.
Nac ydym, rydym ni bob amser yn gweld yr angen am ddull rhagofalus. Wrth gwrs, nid yw'r materion cynllunio yn ymwneud â ffracio wedi eu datganoli ac nid yw’r dull rhagofalus hwnnw wedi newid.
 
13:43
Among the many concerns raised by members of the public is the Department of Energy and Climate Change’s decision to press ahead with simplifying underground access for oil and gas developers, giving permission to companies to drill under private land and private property. Ninety-nine per cent of respondents to a DECC consultation objected to that. Should fracking be permitted under private property without the consent of the owner?
Ymhlith y pryderon lawer a godwyd gan y cyhoedd yw penderfyniad yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd i fwrw ymlaen â symleiddio mynediad tanddaearol i ddatblygwyr olew a nwy, gan roi caniatâd i gwmnïau ddrilio dan dir preifat ac eiddo preifat. Roedd naw deg naw y cant o'r rhai a ymatebodd i ymgynghoriad y DECC yn gwrthwynebu hynny. A ddylid caniatáu ffracio dan eiddo preifat heb ganiatâd y perchennog?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think there are real issues with that. I think it is very difficult to justify that to the public. If she is going to invite me, in her third question, to consider whether the licensing regime should be devolved, that is something that I have some sympathy with.
Rwy'n meddwl bod problemau gwirioneddol gyda hynny. Rwy'n credu ei bod yn anodd iawn cyfiawnhau hynny i'r cyhoedd. Os yw hi’n mynd i’m gwahodd, yn ei thrydydd cwestiwn, i ystyried a ddylid datganoli’r drefn drwyddedu, mae hynny'n rhywbeth y mae gennyf rywfaint o gydymdeimlad ag ef.
 
13:43
Okay, that is good. Fracking remains controversial, as you are aware, and Plaid Cymru has suggested a moratorium on fracking operations until and unless safety and environmental concerns can be satisfied. Now, the issue highlights the wider problem that the country has little competence over its own natural resources, and I thank you for your previous answer on that point. We do, however, currently have powers and competence over planning. Would Welsh Ministers support Welsh local authorities that wish to implement a de facto moratorium using existing planning legislation?
Iawn, mae hynny'n dda. Mae ffracio yn dal i fod yn ddadleuol, fel y gwyddoch, ac mae Plaid Cymru wedi awgrymu moratoriwm ar weithrediadau ffracio tan y gellir tawelu pryderon diogelwch ac amgylcheddol, ac os gellir gwneud hynny. Nawr, mae'r mater yn amlygu’r broblem ehangach mai ychydig iawn o gymhwysedd sydd gan y wlad dros ei hadnoddau naturiol ei hun, ac rwy’n diolch i chi am eich ateb blaenorol ar y pwynt hwnnw. Fodd bynnag, mae gennym bwerau a chymhwysedd dros gynllunio ar hyn o bryd. A fyddai Gweinidogion Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol yng Nghymru sy'n dymuno gweithredu moratoriwm de facto gan ddefnyddio deddfwriaeth gynllunio bresennol?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think a moratorium is difficult. I think it is challengeable. Also, there is the fact that, if you impose a moratorium on fracking, there are other technologies that would be drawn into it as well. There are some who would argue, as I have heard, for a moratorium on onshore wind, and others who would argue for a complete moratorium in terms of opencast mining, and they all have their arguments; I understand that. What is important—and I do not think that we are very far apart in this regard—is that caution should be exercised when it comes to considering granting planning permission for fracking, and full consideration should be given to the environmental impact, as well as the social impact. That much is true. Therefore, I reiterate the point that I have heard what the UK Government has said, but that our approach in planning terms remains the same.
Rwy'n credu bod moratoriwm yn anodd. Rwy'n credu bod modd ei herio. Hefyd, mae’r ffaith, os byddwch yn cyflwyno moratoriwm ar ffracio, bod technolegau eraill a fyddai'n cael eu tynnu i mewn iddo hefyd. Mae rhai a fyddai'n dadlau, fel yr wyf wedi clywed, am foratoriwm ar wynt ar y tir, ac eraill a fyddai'n dadlau dros foratoriwm llawn o ran cloddio glo brig, ac mae gan bob un ohonynt ei ddadl; rwy’n deall hynny. Yr hyn sy'n bwysig—ac nid wyf yn credu ein bod yn anghytuno rhyw lawer yn hyn o beth—yw y dylid bod yn ofalus wrth ystyried rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer ffracio, a dylid rhoi ystyriaeth lawn i'r effaith ar yr amgylchedd, yn ogystal â’r effaith gymdeithasol. Mae cymaint â hynny'n wir. Felly, rwy’n ailadrodd y pwynt fy mod wedi clywed yr hyn y mae Llywodraeth y DU wedi ei ddweud, ond bod ein hymagwedd o ran cynllunio yn parhau i fod yr un fath.
 
13:45
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions on the paper again. Question 3 is from Lindsay Whittle.
Symudwn nawr at gwestiynau ar y papur unwaith eto. Daw Cwestiwn 3 gan Lindsay Whittle.
 
Y Llwybr Du ar gyfer yr M4
The Black Route for the M4
 
13:45
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith llwybr du arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer yr M4 o amgylch Casnewydd ar fusnesau a swyddi sydd eisoes yn bodoli yn y ddinas? OAQ(4)1854(FM)
3. Will the First Minister make a statement on the impact to existing businesses and jobs in Newport of the Welsh Government's proposed black route for the M4 around the city? OAQ(4)1854(FM)
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Subject, of course, to the necessary examinations that have to take place, such as the environmental impacts and any potential public inquiry, our view is that the black route would significantly improve access to Wales, particularly Newport. New junctions are included in the Glan Llyn development area, which direct to central Newport itself. It would greatly increase connectivity for existing businesses and the potential of employment sites across Newport. Of course, there are various stages of examination that the black route would have to go through.
Yn amodol, wrth gwrs, ar yr archwiliadau angenrheidiol y mae'n rhaid eu cynnal, fel yr effeithiau amgylcheddol ac unrhyw ymchwiliad cyhoeddus posibl, ein barn ni yw y byddai'r llwybr du yn gwella mynediad i Gymru yn sylweddol, ac i Gasnewydd yn arbennig. Mae cyffyrdd newydd wedi eu cynnwys yn ardal ddatblygu Glan Llyn, sy'n cyfeirio at ganol Casnewydd ei hun. Byddai'n cynyddu cysylltedd ar gyfer busnesau presennol yn fawr a photensial safleoedd cyflogaeth ar draws Casnewydd. Wrth gwrs, ceir gwahanol gamau archwilio y byddai'n rhaid i'r llwybr du fynd drwyddynt.
 
13:46
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
First Minister, Associated British Ports has already warned that the proposed black route will severely damage the economy of Newport, leading to trade moving to Bristol and Liverpool. Another major Newport employer, Island Steel, has called for an alternative route, involving developing the southern distributor route, to please be examined. Will you now agree that a full public consultation and examination of the suggested blue route needs to take place, and that the current plans for the black route should be put on hold while this is done?
Brif Weinidog, mae Cymdeithas Porthladdoedd Prydain eisoes wedi rhybuddio y bydd y llwybr du arfaethedig yn niweidio economi Casnewydd yn ddifrifol, gan arwain at fasnach yn symud i Fryste a Lerpwl. Mae cyflogwr mawr arall yng Nghasnewydd, Island Steel, wedi galw am lwybr arall, yn cynnwys datblygu'r llwybr dosbarthu deheuol, i gael ei ystyried. A wnewch chi gytuno nawr bod angen cynnal ymgynghoriad ac archwiliad cyhoeddus llawn ar y llwybr glas arfaethedig, ac y dylid gohirio’r cynlluniau presennol ar gyfer y llwybr du tra bod hyn yn cael ei wneud? 
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
With regard to the black route, as I said, there are stages that it must go through. With the blue route, I have to say to Members that it is not what it appears to be. It would cost about £800 million, not £300 million. It would be delivered in the same timescale. I have travelled along the proposed blue route. At the moment, it has traffic lights on it, effectively, and it would need a substantial amount of work. It also goes past a brand-new housing estate. One of the issues that would need to be looked at is whether residential houses would have to be removed and whether businesses would also have to be removed. Therefore, the blue route is a not a pain-free option, if I can put it that way. It never was. Nor could it be delivered in a timescale that would be faster than the black route. That said, I will repeat what I said earlier, which is that there will need to be an environmental study; that much we understand. There may well be a public inquiry. It is important that these stages take place in order for there to be full transparency with regard to the black route.
O ran y llwybr du, fel y dywedais, ceir camau y mae'n rhaid iddo fynd drwyddynt. O ran y llwybr glas, mae’n rhaid i mi ddweud wrth yr Aelodau nad yw’r llwybr hwn yr hyn y mae’n ymddangos ei fod. Byddai'n costio tua £800 miliwn, nid £300 miliwn. Byddai'n cael ei gyflawni yn unol â'r un amserlen. Rwyf wedi teithio ar hyd y llwybr glas arfaethedig. Ar hyn o bryd, ceir goleuadau traffig arno, mewn gwirionedd, a byddai angen gwneud llawer iawn o waith arno. Mae hefyd yn mynd heibio stad o dai newydd sbon. Un o'r materion y byddai angen ei ystyried yw a fyddai’n rhaid cael gwared ar dai preswyl a pha un a fyddai’n rhaid cael gwared ar fusnesau hefyd. Felly, nid yw’r llwybr glas yn ddewis di-boen, os caf ei roi felly. Nid oedd yn hynny erioed. Ac ni ellid ei gyflawni mewn cyfnod a fyddai'n gyflymach na'r llwybr du. Wedi dweud hynny, ailadroddaf yr hyn a ddywedais yn gynharach, sef y bydd angen cynnal astudiaeth amgylcheddol; rydym yn deall cymaint â hynny. Efallai’n wir y bydd ymchwiliad cyhoeddus. Mae'n bwysig bod y camau hyn yn cael eu cyflawni fel bod tryloywder llawn o ran y llwybr du.
 
13:47
John GriffithsBywgraffiadBiography
Will the First Minister agree that the M4 around Newport and local businesses and jobs would benefit greatly from a more integrated transport system, and that the Welsh Government’s priority should be public transport, including a south Wales metro system?
A wnaiff y Prif Weinidog gytuno y byddai'r M4 o gwmpas Casnewydd a busnesau a swyddi lleol yn elwa’n fawr o system drafnidiaeth fwy integredig, ac mai cludiant cyhoeddus ddylai fod blaenoriaeth Llywodraeth Cymru, gan gynnwys system metro yn ne Cymru?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the metro system is moving forward anyway. That is something that we will develop. We cannot escape the fact that the traffic situation at the Brynglas tunnels will get worse. It is not going to improve. It is simply not the case that traffic will suddenly disappear from that tunnel. I do not think that it is one or the other, if I am being honest with the Member. It is perfectly possible to develop the metro proposals, as well as examining difficulties on the road network, as we did with the Llandysul bypass, as we did with the Porthmadog bypass, and as was done with straightening parts of the A470. A full examination will take place of the black route, as I have already mentioned. However, that does not mean that it is a question of the development of the M4 having to take place instead of moving forward with the metro. The two will happen at the same time.
Wel, mae'r system metro yn symud ymlaen beth bynnag. Mae hynny'n rhywbeth y byddwn yn ei ddatblygu. Ni allwn ddianc rhag y ffaith y bydd y sefyllfa draffig yn nhwneli Brynglas yn gwaethygu. Nid yw'n mynd i wella. Nid yw'n wir y bydd y traffig yn diflannu o’r twnnel hwnnw’n sydyn. Nid wyf yn credu ei fod yn fater o'r naill neu'r llall, os wyf yn bod yn onest â'r Aelod. Mae'n gwbl bosibl datblygu'r cynigion metro, yn ogystal ag archwilio anawsterau ar y rhwydwaith ffyrdd, fel y gwnaethom gyda ffordd osgoi Llandysul, fel y gwnaethom gyda ffordd osgoi Porthmadog, ac fel y gwnaethpwyd o ran sythu rhannau o'r A470. Bydd archwiliad llawn o'r llwybr du yn cael ei gynnal, fel yr wyf eisoes wedi ei grybwyll. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu ei fod yn fater o ddatblygiad yr M4 yn gorfod digwydd yn hytrach na symud ymlaen gyda'r metro. Bydd y ddau beth yn digwydd ar yr un pryd.
 
13:48
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, I know that the announcement on the budget is subject to various votes in this institution before it is confirmed, but part of the agreement seems to relate to another environmental assessment around the black route, as I understand it, for the M4 relief road. Will this work be undertaken if the budget deal is ratified, or must the environmental assessment wait until 2016 as well, where I think you draw a line on the construction phase?
Brif Weinidog, gwn fod y cyhoeddiad ar y gyllideb yn amodol ar bleidleisiau amrywiol yn y sefydliad hwn cyn iddo gael ei gadarnhau, ond mae'n ymddangos bod rhan o'r cytundeb yn ymwneud ag asesiad amgylcheddol arall o ran y llwybr du, fel rwy’n deall, ar gyfer ffordd liniaru'r M4. A fydd y gwaith hwn yn cael ei wneud os bydd cytundeb y gyllideb yn cael ei gadarnhau, neu a fydd yn rhaid i'r asesiad amgylcheddol aros tan 2016 hefyd, lle rwy’n meddwl eich bod yn dod â’r cam adeiladu i ben? 
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I am not going to comment on the budget ahead of what the Minister for finance may or may not say. However, it is important to reiterate the point that the preferred route that has been announced by the Minister is, as we know, subject to various stages of consultation in order for it to be as transparent as possible.
Nid wyf yn mynd i wneud sylw ar y gyllideb cyn yr hyn y bydd neu na fydd y Gweinidog cyllid yn ei ddweud. Fodd bynnag, mae'n bwysig ailadrodd y pwynt bod y llwybr a ffefrir a gyhoeddwyd gan y Gweinidog, fel y gwyddom, yn amodol ar wahanol gamau o ymgynghori er mwyn iddo fod mor dryloyw â phosibl. 
 
Safonau’r Gymraeg
Welsh Language Standards
 
13:49
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am weithredu safonau'r Gymraeg? OAQ(4)1859(FM)
4. Will the First Minister make a statement on the implementation of Welsh language standards? OAQ(4)1859(FM)
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Fe wnes i ddatganiad ysgrifenedig am amserlen safonau’r Gymraeg ym mis Gorffennaf. Rydym yn parhau i ddrafftio’r rheoliadau yn unol â’r amserlen honno. Mater i Gomisiynydd y Gymraeg yw gweithredu’r safonau terfynol.
I issued a written statement on the timetable for the Welsh language standards in July. We continue to draft the regulations according to that timetable. It is a matter for the Welsh Language Commissioner to implement the final standards.
 
13:50
A gaf ofyn i chi, felly, Brif Weinidog, a yw’n dal i fod yn fwriad gennych gwblhau’r tair rhan cyn etholiadau’r Cynulliad? A ydych yn ailystyried? Roedd y safonau drafft ym mis Ionawr yn sôn am sefyllfa lle nad oedd cwmnïau sy’n derbyn gwasanaethau sydd wedi’u contractio allan yn destun safonau Cymraeg. Erbyn hyn, mae traean o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn cael eu contractio allan, felly mae bwlch enfawr yn y safonau. A gaf ofyn i chi ailystyried ar sail hynny?
May I ask you, therefore, First Minister, whether it is still your intention to complete the three rounds before the Assembly elections? Are you reconsidering? The draft standards in January mentioned a situation whereby companies that were receiving services that were contracted out would not be subject to the Welsh standards. Now, a third of public services in Wales are contracted out, and there is therefore a huge gap in standards. May I ask you to reconsider on that basis?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rhaid dweud, wrth gwrs, y bydd ymgynghori yn digwydd yn unol â’r rheoliadau ei hunain, a bydd y rheoliadau eu hunain gerbron y Cynulliad ym mis Mawrth. Felly, bydd cyfle i ystyried ym mha ffordd y gall y safonau gael eu cryfhau, o ystyried y sefyllfa y mae’r Aelod wedi sôn amdani.
It have to say, of course, that consultation will take place in accordance with the regulations themselves, and the regulations themselves will be brought before the Assembly in March. Therefore, there will be an opportunity to consider in what way the standards can be strengthened, given the situation that the Member has raised.
 
13:51
Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol o sylwadau Ffederasiwn y Busnesau Bach ynglŷn ag a ddylai Comisiynydd y Gymraeg geisio defnyddio safon cymesuredd i sicrhau bod gorfodaeth yn berthnasol ac yn cyd-fynd ag anghenion busnesau bach yng Nghymru. A allwch ddweud wrthym a yw eich Llywodraeth yn cefnogi sylwadau Ffederasiwn y Busnesau Bach? Os felly, a fyddwch yn eu hyrwyddo yn eich ymateb i’r ymgynghoriad yr oeddech yn sôn amdano yn gynharach?
First Minister, you will be aware of the comments made by the Federation of Small Businesses that the Welsh Language Commissioner should use use the standards in a commensurate way to ensure that the standards accord with the needs of small businesses in Wales. Can you tell us whether your Government supports the FSB’s comments? If so, will you be promoting them in your response to the consultation that you mentioned a few moments ago?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wrth gwrs, rydym yn mo’yn sicrhau ein bod yn gwrando ar farn pob un a phob corff sy’n gysylltiedig â hwn, ac rydym yn mo’yn sicrhau bod y safonau’n rhai sy’n cael cefnogaeth gref ac eang drwy Gymru yn gyfan gwbl. Felly, rwy’n edrych ymlaen at weld sylwadau’r FSB.
Of course, we want to ensure that we listen to the views of each and every organisation associated with this, and we want to ensure that the standards are ones that receive strong support and broad support throughout Wales. Therefore, I look forward to seeing the comments of the FSB.
 
13:51
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
A ydych yn credu, Brif Weinidog, pan fydd y safonau hyn yn cael eu cyflwyno i’r Cynulliad, bedair blynedd i mewn i dymor y Llywodraeth hon, fod hynny’n dangos ‘commitment’ a gallu cynllunio bwriadus, effeithiol o safbwynt y Gymraeg?
Do you believe, First Minister, that when these standards are brought to the Assembly, four years in to the term of this Government, that demonstrates commitment and an ability to plan efficiently and effectively in relation to the Welsh language?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Beth sy’n bwysig yw ein bod yn sicrhau bod y rheolau hyn yn rhai sy’n cael eu cefnogi a hefyd yn rheolau sy’n ymarferol. Mae hynny’n meddwl, wrth gwrs, fod rhaid cael y Comisiynydd yn rhan o’r broses, a hefyd ymgynghori mewn ffordd iawn—ac, wrth gwrs, bod y rheolau’n dod yn ôl gerbron y Cynulliad. Er mwyn cael pethau’n iawn, mae pethau’n gallu hala tamaid bach mwy o amser.
What is important is that we ensure that these rules are ones that are supported and also that they are practical. That means, of course, that the Commissioner has to be a part of the process, and also to consult in the correct manner—and, of course, the regulations will be brought back to the Assembly. In order to get it right, things can sometimes take a little bit of time.
 
Diweithdra Ymysg Pobl Ifanc
Youth Unemployment
 
13:52
5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddiwethdra ymysg pobl ifanc yng Nghymru? OAQ(4)1857(FM)
5. Will the First Minister make a statement on youth unemployment in Wales? OAQ(4)1857(FM)
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Our priority, of course, is to ensure that young people have an opportunity to develop fully in life. To achieve this, we have provided key employability programmes. We have mentioned Jobs Growth Wales already, of course, and we have introduced the youth engagement and progression framework.
Gwnaf. Ein blaenoriaeth, wrth gwrs, yw sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfle i ddatblygu'n llawn mewn bywyd. Er mwyn cyflawni hyn, rydym ni wedi darparu rhaglenni cyflogadwyedd allweddol. Rydym ni wedi sôn am Twf Swyddi Cymru yn barod, wrth gwrs, ac rydym ni wedi cyflwyno'r fframwaith ymgysylltu a datblygu ieuenctid.
 
13:53
Thank you for that answer. Does the First Minister agree with me that the drop in youth unemployment in Wales is yet another example of the Welsh Government leading the way in the UK, with programmes like Jobs Growth Wales, and that the UK and Scottish Governments could do well to follow them?
Diolch i chi am yr ateb yna. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno â mi bod y gostyngiad mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc yng Nghymru yn enghraifft arall o Lywodraeth Cymru yn arwain y ffordd yn y DU, gyda rhaglenni fel Twf Swyddi Cymru, ac y byddai’n talu'r ffordd i Lywodraethau'r DU a'r Alban eu dilyn?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member will not be surprised if I say 'yes' as my answer. Again, I come back to the point that I made earlier on about the success of Jobs Growth Wales, namely the fact that we have seen a substantial drop in unemployment among young people in Wales, particularly those around 16 or 17 years old, where there is a substantial difference, to the better, between Wales and the rest of the UK. That shows that Jobs Growth Wales—not on its own, but working with the other schemes that we have put in place—is having a significant, positive effect on the prospects of young people.
Ni fydd yr Aelod yn synnu o fy nghlywed yn dweud ‘ydw’ fel fy ateb. Unwaith eto, rwy’n dod yn ôl at y pwynt a wneuthum yn gynharach am lwyddiant Twf Swyddi Cymru, sef y ffaith ein bod wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc yng Nghymru, yn enwedig y rhai sydd tua 16 neu 17 mlwydd oed, lle ceir gwahaniaeth sylweddol, er gwell, rhwng Cymru a gweddill y DU. Mae hynny'n dangos bod Twf Swyddi Cymru—nid ar ei ben ei hun, ond yn gweithio gyda'r cynlluniau eraill yr ydym ni wedi eu rhoi ar waith—yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar ragolygon pobl ifanc.
 
13:53
William GrahamBywgraffiadBiography
Though we welcome the improvements in youth unemployment—it being reduced, First Minister—you will know that approximately 20% of young people have been out of work for more than a year, and that 10% of 16-year-olds are not in education, employment or training. Though we welcome the improvement, what will you now do to ensure that this is a really effective programme, which is so vital to the needs of Wales?
Er ein bod yn croesawu'r gwelliannau mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc—y ffaith ei fod wedi gostwng, Brif Weinidog—byddwch yn gwybod bod tua 20% o bobl ifanc wedi bod yn ddi-waith am fwy na blwyddyn, a bod 10% o bobl ifanc 16 mlwydd oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Er ein bod yn croesawu'r gwelliant, beth fyddwch chi’n ei wneud nawr i sicrhau bod hon yn rhaglen wirioneddol effeithiol, sydd mor hanfodol i anghenion Cymru?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The youth engagement and progression framework, which was published in October last year, introduced the youth guarantee for Wales. We also have been funding higher-level apprenticeships, together with Jobs Growth Wales, and, of course, we see success, one example of which is the fact that the figure for NEETs dropped by two percentage points between 2011 and 2012, and we want to see that figure drop further in the future.
Cyflwynodd y fframwaith ymgysylltu a datblygu ieuenctid, a gyhoeddwyd ym mis Hydref y llynedd, y warant ieuenctid i Gymru. Rydym hefyd wedi bod yn ariannu prentisiaethau lefel uwch, ynghyd â Twf Swyddi Cymru, ac, wrth gwrs, rydym ni’n gweld llwyddiant, ac un enghraifft o hynny yw'r ffaith fod y ffigur ar gyfer NEETau wedi gostwng dau bwynt canran rhwng 2011 a 2012, ac rydym ni eisiau gweld y ffigur hwnnw'n gostwng ymhellach yn y dyfodol.
 
13:54
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, o ystyried bod mwy nag un o bob pum person ifanc yng Nghymru yn ddi-waith, mae’n siŵr eich bod chi wedi gweld bod rhaglen eich Llywodraeth wedi cael ei gwerthuso’n annibynnol gan Ipsos MORI, gan ddangos eich bod yn gwario 73% o’r gyllideb ar swyddi sy’n bodoli yn barod. Pam ydych chi, fel Llywodraeth, yn torri’r rhaglenni prentisiaethau fel hyn pan ydym angen i fwy o bethau fel hyn ddigwydd o fewn Llywodraeth Cymru?
First Minister, given that more than one in five young people in Wales are unemployed, I am sure that you will have seen that your Government’s programme has been independently evaluated by Ipsos MORI, showing that you spend 73% of the budget on jobs that exist already. Why are you, as a Government, actually cutting apprenticeship programmes such as these when we need to get more of these programmes in place and provided by the Welsh Government?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Fel y dywedais, mae’n rhaid sefyll i weld beth sydd yn y gyllideb. Fodd bynnag, ynglŷn â Jobs Growth Wales fel cynllun, rydym yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael swyddi nad oes ganddynt y sgiliau i’w cael. Dyna sy’n bwysig ei gofio hefyd. Efallai y byddant wedi cael swydd, ond nid y swydd sydd ganddynt o ganlyniad i’r cynllun. Felly, rhaid ystyried gwerth y sgiliau y maent wedi eu cael o achos y cynllun.
As I said, we must wait and see what is in the budget. However, on Jobs Growth Wales as a scheme, we are giving the young people the opportunity to get jobs that they do not have the skills to get. That is important to bear in mind. They may have got a job, but not the job that they have had as a result of the scheme. Therefore, consideration should be given to the value of the skills that they have gained as a result of the scheme.
 
13:55
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
First Minister, my main criticism of Jobs Growth Wales has been that it does not assist young people in long-term unemployment. In fact, the scheme is not accessible to many of those young people due to double-funding issues with UK Government schemes. Similarly, the Lift programme announced this year is not available in many parts of Wales, including Wales’s worst NEET hot spot: Bridgend. What progress has the Welsh Government made in discussions with the UK Government over these double-funding issues, and will you agree to review the provision of support to those young people in places like Wrexham, Bridgend and the Vale of Glamorgan, where long-term youth unemployment is a real problem, but neither Lift nor Jobs Growth Wales can assist?
Brif Weinidog, fy mhrif feirniadaeth o Twf Swyddi Cymru fu nad yw'n cynorthwyo pobl ifanc mewn diweithdra hirdymor. A dweud y gwir, nid yw'r cynllun ar gael i lawer o’r bobl ifanc hynny oherwydd materion ariannu dwbl gyda chynlluniau Llywodraeth y DU. Yn yr un modd, nid yw’r rhaglen Lift a gyhoeddwyd eleni ar gael mewn sawl rhan o Gymru, gan gynnwys man gwaethaf Cymru ar gyfer NEET: Pen-y-bont ar Ogwr. Pa gynnydd mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud mewn trafodaethau gyda Llywodraeth y DU ynghylch y materion ariannu dwbl hyn, ac a wnewch chi gytuno i adolygu’r ddarpariaeth o gymorth i'r bobl ifanc hynny mewn lleoedd fel Wrecsam, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg, lle mae diweithdra hirdymor ymhlith pobl ifanc yn broblem wirioneddol, ond ni all Lift na Twf Swyddi Cymru fod o gymorth?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I do not accept that Jobs Growth Wales does not help them. It is aimed at them, in the first place. I remind the Member that one of the first actions of her party in London was to cut the Future Jobs fund, which was exceptionally important to so many young people. Jobs Growth Wales was created, in part, as a response to the cut that was made. I have to say that I do not see that there is, in Whitehall, an equivalent scheme that is anything like as successful in offering opportunities to young people. It is a scheme that we are very proud of and that the people of Wales are very proud of.
Nid wyf yn derbyn nad yw Twf Swyddi Cymru yn eu helpu. Ar eu cyfer nhw y mae'n bodoli, yn y lle cyntaf. Atgoffaf yr Aelod mai un o gamau cyntaf ei phlaid yn Llundain oedd torri'r gronfa Swyddi'r Dyfodol, a oedd yn eithriadol o bwysig i gymaint o bobl ifanc. Crëwyd Twf Swyddi Cymru, yn rhannol, mewn ymateb i'r toriad a wnaethpwyd. Mae’n rhaid i mi ddweud nad wyf yn gweld bod cynllun cyfatebol yn Whitehall, sy'n agos at fod mor llwyddiannus o ran cynnig cyfleoedd i bobl ifanc. Mae'n gynllun yr ydym ni’n falch iawn ohono, ac mae pobl Cymru’n falch iawn ohono.
 
13:56
First Minister, Jobs Growth Wales has been particularly successful within the Caerphilly borough, creating over 1,000 jobs, with 90% of them filled, and it is the most successful area in the whole of Wales. Will you join me, First Minister, in congratulating the Labour-controlled Caerphilly County Borough Council, which has run in collaboration with that scheme the Passport Programme, which is a European-funded scheme that has delivered an additional 176 work placements?
Brif Weinidog, mae Twf Swyddi Cymru wedi bod yn arbennig o lwyddiannus ym mwrdeistref Caerffili, gan greu dros 1,000 o swyddi, gyda 90% ohonynt wedi eu llenwi, a dyma'r ardal fwyaf llwyddiannus yng Nghymru gyfan. A wnewch chi ymuno â mi, Brif Weinidog, i longyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a reolir gan Lafur, sydd wedi rhedeg ar y cyd â'r cynllun hwnnw y Rhaglen Pasbort, sy'n gynllun a ariennir gan Ewrop sydd wedi darparu 176 o leoliadau gwaith ychwanegol?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, absolutely. I would certainly offer my congratulations to Caerphilly council. It is one example of local government working together with us in order to provide opportunities for young people.
Gwnaf, yn sicr. Rwyf yn bendant yn cynnig fy llongyfarchiadau i Gyngor Caerffili. Mae'n un enghraifft o lywodraeth leol yn gweithio gyda ni er mwyn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc.
 
13:57
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Question sick—six, Nick Dram—Nick Ramsey. Sorry, six, Nick Ramsay.
Cwestiwn sâl—chwech, Nick Dram—Nick Ramsey. Mae'n ddrwg gennyf, chwech, Nick Ramsay.
 
Triniaeth Canser
Cancer Treatment
 
13:57
6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am argaeledd triniaeth canser yng Nghymru? OAQ(4)1853(FM)
6. Will the First Minister make a statement on the availability of cancer treatment in Wales? OAQ(4)1853(FM)
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are proud to have a system in which patients get access to proven and effective treatments, and of the fact that cancer waiting times for treatment are better in Wales than in England.
Rydym yn falch o fod â system lle mae cleifion yn cael mynediad at driniaethau profedig ac effeithiol, ac o'r ffaith bod amseroedd aros am driniaeth canser yn well yng Nghymru nag yn Lloegr.
 
13:57
I am glad that it is not just me who stumbles over my words, Presiding Officer.
Rwy’n falch mai nad dim ond fi sy'n baglu dros fy ngeiriau, Lywydd.
 
FM, patients in England are seven times more likely to gain access to cancer drugs than patients in Wales. The UK Government spends £200 million per year on a cancer drugs fund, but here, as you know, we do not have one. There is currently a petition winging its way to the Welsh Government with tens of thousands of signatures on it calling for a cancer treatment fund in Wales. When will your Government reconsider its current position and give cancer sufferers in Wales the treatment that they need and deserve?
Brif Weinidog, mae cleifion yn Lloegr saith gwaith yn fwy tebygol o gael mynediad at gyffuriau canser na chleifion yng Nghymru. Mae Llywodraeth y DU yn gwario £200 miliwn y flwyddyn ar gronfa cyffuriau canser, ond yma, fel y gwyddoch, nid oes gennym hynny. Mae deiseb ar ei ffordd i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd gyda degau o filoedd o lofnodion arni yn galw am gronfa triniaeth canser yng Nghymru. Pryd wnaiff eich Llywodraeth ailystyried ei safbwynt presennol a rhoi’r driniaeth i’r rhai sy’n dioddef o ganser yng Nghymru y maen nhw ei hangen ac yn ei haeddu?
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There are cancer drugs available in Wales that are not available in England. Shall we see a petition, then, organised by his party complaining about that? I wonder what the petition actually says. For example, does it say that people want to see a particular fund for cancer drugs funded by taking money away from other drugs, which is the way it has been done in England? However, I suppose that these things are not made clear to people—of course, they would not be.
Mae cyffuriau canser ar gael yng Nghymru nad ydynt ar gael yn Lloegr. A fyddwn ni’n gweld deiseb, felly, wedi ei threfnu gan ei blaid ef yn cwyno am hynny? Tybed beth mae'r ddeiseb yn ei ddweud mewn gwirionedd. Er enghraifft, a yw'n dweud bod pobl eisiau gweld cronfa benodol ar gyfer cyffuriau canser a ariennir trwy gymryd arian oddi wrth gyffuriau eraill, sef yr hyn a wnaethpwyd yn Lloegr? Fodd bynnag, mae'n debyg nad yw’r pethau hyn yn cael eu gwneud yn eglur i bobl—ni fyddent, wrth gwrs.
 
However, the Member does not have to listen to me, he could listen to the King’s Fund, which questioned the cancer drugs fund, or the ‘British Medical Journal’, which questions the cancer drugs fund in terms of what it delivers. The point that the ‘British Medical Journal’ makes—and it is a point that you might be interested in—is that, in years gone by, when pharmaceutical companies went to the National Institute for Health and Care Excellence and asked for approval for a drug and were refused, they went back to NICE and offered the drug at a lower price. Now they do not do that. They go to the cancer drugs fund and are paid whatever they ask for a particular drug. Therefore, in fact, what the cancer drugs fund is doing is paying pharmaceutical companies over the odds for drugs that, in the past, would have cost the NHS a lot less. Therefore, the taxpayer is paying more for drugs under the cancer drugs fund than would normally have been the case. It is financial ill-discipline. It is important, of course, that there is a system in place for ensuring that people have access to drugs where their circumstances dictate that, and that is why we have the individual patient funding requests process, in order to do that. However, simply throwing money at pharmaceutical companies, which is what the cancer drugs fund does, is not the way forward for Wales.
Fodd bynnag, nid oes yn rhaid i'r Aelod wrando arnaf fi, gallai wrando ar Gronfa'r Brenin, a gwestiynodd y gronfa cyffuriau canser, neu’r 'British Medical Journal', sy’n cwestiynu’r gronfa cyffuriau canser o ran yr hyn y mae'n ei chyflawni. Y pwynt y mae’r 'British Medical Journal' yn ei wneud—ac mae'n bwynt y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo—yw, yn y gorffennol, pan roedd cwmnïau fferyllol yn mynd at y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal ac yn gofyn am gymeradwyaeth i gyffur ac yn cael eu gwrthod, roeddent yn mynd yn ôl at NICE ac yn cynnig y cyffur am bris is. Nid ydynt yn gwneud hynny erbyn hyn. Maen nhw’n mynd at y gronfa cyffuriau canser ac yn cael pa bynnag dâl maen nhw’n gofyn amdano am gyffur penodol. Felly, mewn gwirionedd, yr hyn y mae'r gronfa cyffuriau canser yn ei wneud yw talu mwy na’r gwerth i gwmnïau fferyllol am gyffuriau a fyddai, yn y gorffennol, wedi costio llawer llai i'r GIG. Felly, mae'r trethdalwr yn talu mwy am gyffuriau dan y gronfa cyffuriau canser na fyddai wedi bod yn wir fel arfer. Ddisgyblaeth ariannol wael yw hyn. Mae'n bwysig, wrth gwrs, bod system ar waith i sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar gyffuriau pan fo eu hamgylchiadau'n gofyn am hynny, a dyna pam mae’r broses ceisiadau cyllid cleifion unigol gennym, er mwyn gwneud hynny. Fodd bynnag, nid taflu arian at gwmnïau fferyllol, sef yr hyn y mae'r gronfa cyffuriau canser yn ei wneud, yw'r ffordd ymlaen i Gymru.
 
14:00
First Minister, yesterday I met with the chair of Hywel Dda Local Health Board to discuss cancer services at Withybush General Hospital. Her message was clear: yes, there are recruitment problems but services have not and will not be affected, and patients will receive the same specialist care that they needed before this crisis arose. Hywel Dda is working with Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board to improve oncology recruitment. First Minister, can you assure me and the people of Pembrokeshire that the Welsh Government will monitor the process to appoint a full-time palliative care consultant, and can you confirm that plans for a new chemotherapy day unit at Withybush hospital are progressing?
Brif Weinidog, cefais gyfarfod ddoe gyda chadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda i drafod gwasanaethau canser yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg. Roedd ei neges yn eglur: oes, mae problemau recriwtio ond ni effeithiwyd ar wasanaethau ac ni fydd hynny'n digwydd, a bydd cleifion yn derbyn yr un gofal arbenigol yr oedd ei angen arnynt cyn i’r argyfwng hwn godi. Mae Hywel Dda yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i wella recriwtio oncoleg. Brif Weinidog, a allwch chi fy sicrhau i a phobl Sir Benfro y bydd Llywodraeth Cymru yn monitro'r broses i benodi ymgynghorydd gofal lliniarol llawn amser, ac a allwch chi gadarnhau bod cynlluniau ar gyfer uned ddydd cemotherapi newydd yn Ysbyty Llwynhelyg yn mynd rhagddynt?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Minister for Health and Social Services will raise the issue with the chair of Hywel Dda, and officials will continue to monitor the appointment of a replacement consultant oncologist and palliative care consultant. I can say to the Member that the plans for the new chemotherapy day unit are not affected.
Bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn codi'r mater gyda chadeirydd Hywel Dda, a bydd swyddogion yn parhau i fonitro penodiad oncolegydd ymgynghorol ac ymgynghorydd gofal lliniarol newydd. Gallaf ddweud wrth yr Aelod nad effeithiwyd ar y cynlluniau ar gyfer yr uned ddydd cemotherapi newydd.
 
14:01
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
First Minister, what is being done to improve on the five-year lung cancer survival rates in Wales, which is, apart from Bulgaria, the worst survival rate in the whole of Europe?
Brif Weinidog, beth sy'n cael ei wneud i wella'r cyfraddau goroesi pum mlynedd o ran canser yr ysgyfaint yng Nghymru, sef, ar wahân i Fwlgaria, y gyfradd oroesi waethaf yn Ewrop gyfan?
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Lung cancer is a particularly difficult disease to treat. We know that in some areas of cancer we are world leaders in terms of survival rates. Much of it depends on the underlying health of the individual. Much of it depends on GPs referring early, which I believe they are doing now. Certainly, there is much more referral by GPs of suspected cancers. Fortunately for most people, it turns out that it is not cancer, but, nevertheless, with lung cancer, early diagnosis is absolutely key. I know that GPs are very keen—and we have encouraged them—to refer early in order to give people a better chance at least of survival beyond one year, and hopefully survival beyond five.
Mae canser yr ysgyfaint yn glefyd arbennig o anodd ei drin. Rydym yn gwybod ein bod yn arwain y byd o ran cyfraddau goroesi mewn rhai mathau o ganser. Mae llawer yn dibynnu ar iechyd sylfaenol yr unigolyn. Mae llawer yn dibynnu ar feddygon teulu yn atgyfeirio’n gynnar, yr wyf yn credu eu bod yn ei wneud bellach. Yn sicr, ceir llawer mwy o atgyfeirio o ran canserau a amheuir gan feddygon teulu. Yn ffodus i’r rhan fwyaf o bobl, daw’n amlwg mai nad oes canser arnynt, ond, serch hynny, o ran canser yr ysgyfaint, mae diagnosis cynnar yn gwbl allweddol. Gwn fod meddygon teulu yn awyddus iawn—ac rydym ni wedi eu hannog—i atgyfeirio’n gynnar er mwyn rhoi gwell cyfle i bobl oroesi y tu draw i flwyddyn o leiaf, a goroesi mwy na phum mlynedd gobeithio.  
 
14:02
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, SIR-Spheres radiotherapy and peritoneal metastates cytoreduction are clinically proven radiotherapy and surgical techniques for which we have the clinicians in Wales to carry out those particular interventions. However, to date, the Government has decided not to offer those treatments in Wales. In June, I asked you this question. You said that you would get the Minister for health to reply to me. I am still waiting for that response. Could you give a definitive answer here today about the Welsh Government’s commitment to provide SIR-Spheres radiotherapy and peritoneal cytoreduction for Welsh patients in Welsh hospitals?
Brif Weinidog, mae radiotherapi SIR-Spheres a cytoleihad metagyflyrau peritoneol yn dechnegau radiotherapi a llawfeddygol a brofwyd yn glinigol, ac mae’r clinigwyr gennym yng Nghymru i gyflawni’r ymyraethau penodol hynny. Fodd bynnag, hyd yn hyn, mae'r Llywodraeth wedi penderfynu peidio â chynnig y triniaethau hynny yng Nghymru. Gofynnais y cwestiwn hwn i chi ym mis Mehefin. Dywedasoch y byddech yn gofyn i’r Gweinidog iechyd fy ateb i. Rwy’n dal i aros am yr ateb hwnnw. A allech roi ateb pendant yma heddiw am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu radiotherapi SIR-Spheres a cytoleihad peritoneol ar gyfer cleifion o Gymru yn ysbytai Cymru?
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
If a response has not been received, I will rectify that; the Minister has heard today, and I will make sure that the response is provided as soon as possible.
Os nad oes ateb wedi ei dderbyn, byddaf yn unioni hynny; mae'r Gweinidog wedi clywed heddiw, a byddaf yn gwneud yn siŵr bod yr ateb yn cael ei ddarparu cyn gynted â phosibl.
 
Band Eang yn y Gogledd
Broadband in North Wales
 
14:02
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
7. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar y broses o gyflwyno band eang yng ngogledd Cymru? OAQ(4)1863(FM)
7. Will the First Minister make a statement on the roll-out of broadband provision in north Wales? OAQ(4)1863(FM)
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Good progress is being made with the roll-out of superfast broadband. Some exchanges have already been enabled with fast fibre broadband and other exchanges are planned for roll out later this year and early next year.
Mae cynnydd da yn cael ei wneud o ran cyflwyno band eang cyflym iawn. Mae rhai cyfnewidfeydd eisoes wedi eu galluogi gyda band eang ffibr cyflym a bwriedir ei gyflwyno mewn cyfnewidfeydd eraill yn ddiweddarach eleni a dechrau’r flwyddyn nesaf.
 
14:03
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
Thank you. However, as regards the superfast broadband roll-out and the significant investment therein, many constituents are requesting more information than is currently available, as to how, where and when they will be able to receive the service. Although more properties now access superfast broadband, take-up in Wales, percentage wise, is lower than it is in England. It appears that little has been done as regards the marketing and exploitation of the services forthcoming and available now. BT maintains that it has had no funding whatsoever for this. What steps is your Government taking to ensure that awareness is raised regarding the availability of this service across Wales, and have you set a budget aside to do this?
Diolch. Fodd bynnag, o ran cyflwyno band eang cyflym iawn a’r buddsoddiad sylweddol sy’n gysylltiedig â hynny, mae llawer o etholwyr yn gofyn am fwy o wybodaeth nag sydd ar gael ar hyn o bryd, o ran sut, ble a phryd y byddant yn gallu derbyn y gwasanaeth. Er bod mwy o safleoedd yn gallu defnyddio band eang cyflym iawn erbyn hyn, mae’r nifer sy’n manteisio arno yng Nghymru, o ran canran, yn is nag y mae yn Lloegr. Mae'n ymddangos nad oes llawer wedi ei wneud o ran marchnata a manteisio ar y gwasanaethau sydd ar y gweill ac sydd ar gael nawr. Mae BT yn honni nad yw wedi cael unrhyw gyllid o gwbl ar gyfer hyn. Pa gamau mae eich Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau codi ymwybyddiaeth o ran faint o'r gwasanaeth hwn sydd ar gael ledled Cymru, ac a ydych chi wedi neilltuo cyllideb i wneud hyn?
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is surely within BT’s interest to do that itself. It is a partner in terms of the roll-out. Nearly 234,000 premises across Wales have now been given access to fast fibre broadband. I am not surprised that people are not using fast fibre broadband as they should, probably because they do not have access to it yet. I am sure that that will change as a result of Superfast Cymru. Let us remember that the market would never have delivered this. This is a Welsh Government initiative to ensure that many premises and settlements across Wales are getting access to superfast broadband in a way that would not otherwise be possible. This is an investment in Wales’s infrastructure, and one that we are proud of.
Does bosib ei bod o fudd i BT wneud hynny ei hunan. Mae'n bartner o ran y cyflwyno. Mae bron i 234,000 o safleoedd ledled Cymru wedi cael mynediad at fand eang ffibr cyflym erbyn hyn. Nid wyf yn synnu nad yw pobl yn defnyddio band eang ffibr cyflym fel y dylent, gan nad oes ganddynt fynediad ato hyd yma yn ôl pob tebyg. Rwy’n siŵr y bydd hynny'n newid o ganlyniad i Cyflymu Cymru. Gadewch i ni gofio na fyddai'r farchnad erioed wedi cyflwyno hyn. Menter gan Lywodraeth Cymru yw hon i sicrhau bod llawer o safleoedd ac aneddiadau ar draws Cymru yn cael mynediad at fand eang cyflym iawn mewn ffordd na fyddai'n bosibl fel arall. Mae hwn yn fuddsoddiad yn seilwaith Cymru, ac yn un yr ydym ni’n falch ohono.  
 
14:04
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Yn ôl adroddiad diweddar gan Gyngor ar Bopeth, yn Ynys Môn mae’r ganran uchaf o bobl sydd ddim wedi defnyddio’r we o gwbl. Mae’r ffigur hwnnw yn 30% bron. Tra fy mod, wrth gwrs, yn edrych ymlaen at weld cyswllt gwe cyflym ar draws Cymru, a yw’r Prif Weinidog yn cytuno bod angen blaenoriaethu ardaloedd fel Ynys Môn a sicrhau bod gan bawb fynediad at y we, achos, wrth gwrs, y difreintiedig yn aml iawn sydd ar eu colled fwyaf o fethu â mynd ar-lein?
According to a recent report by Citizens Advice, Anglesey has the highest percentage of people who have not used the internet at all. That figure is almost 30%. While I look forward to seeing superfast broadband available across the whole of Wales, does the First Minister agree that we need to prioritise areas such as Anglesey and ensure that everyone has access to the internet because it is the disadvantaged who very often lose out most by not being able to access the web?
 
14:05
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n anodd iawn dweud hynny, wrth gwrs. Byddai bron bob Aelod yn y lle hwn yn dweud taw ei ardal ef neu hi ddylai gael blaenoriaeth. Yr hyn sy’n bwysig yw bod hyn yn digwydd ac yn digwydd yn gyflym er mwyn sicrhau, wrth gwrs, fod pobl Ynys Môn yn gallu cael mynediad i fand eang. O ran unigolion, bydd manylion ar gael, gan gynnwys manylion am ba un a fydd grant ar gael, neu a fydd yn rhaid iddynt sefyll i’r ‘fibres’ ddod i’w hardaloedd nhw. Mae’n rhaid inni gofio y byddwn ni, ymhen blwyddyn a hanner, mewn sefyllfa lle bydd gan ganran uchel iawn—dros 90%—o bobl Cymru fynediad i fand eang. Ni fyddai hynny byth wedi digwydd petai’r farchnad wedi gwneud hyn ei hun.
It is very difficult, of course, to say that. Every Member in this place would say that their area is the one that should have priority. What is important is that this happens and happens quickly to ensure, of course, that the people of Anglesey have access to broadband. If I may just say, in terms of individuals, there will be details available for them and they will also receive details on whether there is a grant available for them or whether they have to wait for the fibres to reach their areas. However, we have to remember that, in a year and a half, we will be in a situation where a high percentage—over 90%—of the people of Wales will have access to broadband. That would not have happened if the market had done it itself.
 
Ysbytai Cymunedol
Community Hospitals
 
14:06
8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ysbytai cymuned yng ngogledd Cymru? OAQ(4)1858(FM)
8. Will the First Minister make a statement on community hospitals in north Wales? OAQ(4)1858(FM)
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym yn disgwyl i bawb ledled Cymru gael yr un cyfle i dderbyn gofal o’r ansawdd uchaf sydd wedi’i ddylunio i ddiwallu anghenion unigolion a hynny cyn agosed â phosibl i’w cartref.
Our expectation is that people across Wales have equity of access to high-quality care, designed to meet their individual needs as close to home as possible.
 
14:06
Diolch yn fawr am yr ateb. Byddwch yn gwybod, rwyf yn siŵr, y bydd trigolion tref y Fflint ddydd Iau yn pleidleisio mewn refferendwm lleol dros neu yn erbyn ysbyty cymunedol. Fe gofiwch, rwyf yn siŵr, i’r ysbyty yno gau rhyw 18 mis yn ôl a bod hynny wedi profi i fod yn amhoblogaidd iawn yn lleol ac, yn ôl nifer o drigolion lleol, wedi arwain at ddirywiad mewn gwasanaeth. A gaf i ofyn ichi, Brif Weinidog, i barchu canlyniad y refferendwm ac, os bydd pleidlais o blaid yr ysbyty, i annog y bwrdd iechyd lleol i ystyried y penderfyniad o ddifrif?
Thank you for that response. I am sure that you will know that, on Thursday, the people of Flint will vote in a local referendum for or against a community hospital. I am sure that you will also recall that the hospital there closed some 18 months ago. That decision proved to be very unpopular locally and, according to many local people, there has been a decline in services locally. May I ask you, First Minister, to respect the outcome of that referendum and, if there is a vote in favour of a hospital, to encourage the local health board to consider that decision seriously?
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Ni allwn ni ailagor hyn. A gaf i ddweud nad yw’r penderfyniad wedi cael ei roi i Weinidogion Cymru gan y cyngor iechyd cymuned? Felly, nid oes rôl yn awr i Weinidogion Cymru. Dewis y cyngor oedd hynny. A gaf i ddweud un peth arall? Rwy’n deall bod pobl wastad yn ei chael hi’n anodd dros ben wrth weld rhywbeth yn cau ar ôl iddynt fod yn gyfarwydd ag ef dros y blynyddoedd. Rwy wedi gweld hyn yn fy etholaeth i. Yr hyn sy’n digwydd yw nad yw neb, ar ôl iddynt weld yr adnoddau sydd ar gael, am fynd yn ôl i’r hen system. Felly, byddwn yn dweud wth drigolion y Fflint fy mod yn gwybod bod cynlluniau yno i sicrhau bod adnoddau newydd sbon i bobl Fflint—adnoddau a fydd yn galluogi pobl i aros yn y tŷ a chael gofal yn y tŷ yn hytrach na mynd i mewn i ysbyty. Byddwn i’n dweud bod yn rhaid ystyried beth arall fydd ar gael. Mae profiad yn dangos, lle mae rhywbeth newydd ar gael—mae Llanfair ym Muallt yn enghraifft, oherwydd roedd ymgyrch gadarn yn erbyn cau’r ysbyty lleol ond, yn awr, mae canolfan hollol newydd sy’n boblogaidd yn y gymuned—fod angen i bobl roi cyfle i gynlluniau a fydd yn cael eu symud ymlaen yn yr ardal. O ran yr hyn y gall Gweinidogion Cymru ei wneud, nid yw’r cyngor iechyd cymuned wedi rhoi’r mater i Weinidogion Cymru i’w ailystyried.
We cannot reopen this. May I just say that the decision itself has not been given to Welsh Ministers by the community health council? Of course, there is no role now for Welsh Ministers. This was its choice. May I just say one thing? I understand that people always find it extremely difficult when they see something closing, when they have been used to it over the years. I have seen it in my own constituency. However, what happens, of course, is that, when they see the new resources that are available, nobody wants to go back to the old system. So, what I would tell the people of Flint is that I know that there are plans there to ensure that new resources are available to the people of Flint—resources that will enable people to remain at home and to have care there instead of going into hospital. I would say that you have to consider what else will be available. Experience shows that, when something new becomes available—Builth Wells is an example of this, where there was a very strong campaign against closing the local hospital and now there is a brand-new centre that is very popular in the community—people need to give plans to move things forward in an area a chance. However, in terms of what Welsh Ministers can do, the community health council, of course, has not given this to Welsh Ministers to reconsider.
 
14:08
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
Well, First Minister, the figures that your Government published last week highlighted the problem of bedblocking in the Welsh NHS. Of course, that is a direct consequence of the closure of community hospitals. The Welsh average saw 63% of patients waiting to leave hospital delayed by three weeks. When we are seeing delays like this in getting people out of hospital and particularly out into community hospitals so that they are not causing problems in the district general hospitals, surely you should pay attention to referenda like that happening in relation to the Flint community hospital. Otherwise, how do you plan to deal with those delayed releases of care?
Wel, Brif Weinidog, amlygodd y ffigurau a gyhoeddwyd gan eich Llywodraeth yr wythnos diwethaf y broblem o flocio gwelyau yn y GIG yng Nghymru. Wrth gwrs, mae hynny'n deillio'n uniongyrchol o gau ysbytai cymunedol. O ran cyfartaledd Cymru, cafodd 63% o gleifion a oedd yn aros i adael yr ysbyty oediad o dair wythnos. Pan rydym ni’n gweld oedi fel hyn o ran cael pobl allan o'r ysbyty ac yn enwedig allan i ysbytai cymunedol fel nad ydynt yn achosi problemau yn yr ysbytai cyffredinol dosbarth, does bosib y dylech chi gymryd sylw o refferenda fel yr un sy’n cael ei gynnal yng nghyswllt ysbyty cymunedol y Fflint. Fel arall, sut ydych chi’n bwriadu ymdrin â’r achosion hynny o oedi wrth ryddhau o ofal?
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, the Member gives the impression that delayed transfers of care have increased. They have not increased. They have gone down in reality. In fact, the number of delays in July of this year is 10% lower than the figure in August of last year. So, her entire argument goes flying out the window; the premise of her argument is already destroyed. I do not want people to be discharged from general hospitals into other hospitals. I want people to go home. That is the whole point. I want to make sure that there are opportunities for people to get the enhanced care they need so that they can go home and not sit in hospitals for weeks upon weeks upon weeks rather than going home. I do not accept her premise that what we should do is to move people out of a DGH into a community hospital and forget about them. I am not prepared to do that and I know that the Minister is not prepared to do that either. I want to see people back home and we need to see modern facilities in communities across Wales that enable people to go home as quickly as possible. That is exactly what we will do as a Government. We have demonstrated that across the whole of Wales.
Yn gyntaf oll, mae’r Aelod yn rhoi'r argraff bod achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi cynyddu. Nid ydynt wedi cynyddu. Maen nhw wedi gostwng mewn gwirionedd. Yn wir, mae nifer yr achosion o oedi ym mis Gorffennaf eleni 10% yn is na'r ffigur ym mis Awst y llynedd. Felly, mae ei dadl gyfan yn mynd allan drwy’r ffenest; mae cynsail ei dadl wedi ei ddinistrio eisoes. Nid wyf eisiau i bobl gael eu rhyddhau o ysbytai cyffredinol i ysbytai eraill. Rwyf eisiau i bobl fynd adref. Dyna'r holl bwynt. Rwyf eisiau sicrhau bod cyfleoedd i bobl gael y gofal gwell sydd ei angen arnynt fel y gallant fynd adref a pheidio ag eistedd mewn ysbytai am wythnosau ac wythnosau ac wythnosau yn hytrach na mynd adref. Nid wyf yn derbyn ei rhagdybiaeth mai’r hyn y dylem ni ei wneud yw symud pobl allan o Ysbytai Cyffredinol Dosbarth i ysbytai cymunedol ac anghofio amdanyn nhw. Nid wyf yn fodlon gwneud hynny ac rwy’n gwybod nad yw'r Gweinidog yn fodlon gwneud hynny ychwaith. Rwyf eisiau gweld pobl yn ôl adref ac mae angen i ni weld cyfleusterau modern mewn cymunedau ledled Cymru sy'n galluogi pobl i fynd adref cyn gynted â phosibl. Dyna'n union yr hyn y byddwn ni’n ei wneud fel Llywodraeth.  Rydym ni wedi dangos hynny ar draws Cymru gyfan.
 
14:10
First Minister, I think the problem you have is a lack of trust as far as north Wales residents are concerned because, time after time, those new facilities have not been opened. We have lost 50 community beds over the last 18 months. We have also lost 370 beds during the last four years from our district general hospitals. So, the real issue is that we are faced not only with no new facilities being opened to replace the beds that have been taken out of the system, but with a situation where care provision within the sector is also being blocked by local authorities due to the cuts in local authority social services budgets.
Brif Weinidog, rwy’n meddwl mai’r broblem sydd gennych chi yw diffyg ymddiriedaeth cyn belled ag y mae trigolion gogledd Cymru yn y cwestiwn oherwydd, dro ar ôl tro, nid yw’r cyfleusterau newydd hynny wedi cael eu hagor. Rydym ni wedi colli 50 o welyau cymunedol dros y 18 mis diwethaf. Rydym ni hefyd wedi colli 370 o welyau yn ystod y pedair blynedd diwethaf o’n hysbytai cyffredinol dosbarth. Felly, y gwir amdani yw ein bod yn wynebu nid yn unig y ffaith nad oes unrhyw gyfleusterau newydd yn cael eu hagor yn lle'r gwelyau sydd wedi eu cymryd allan o'r system, ond hefyd sefyllfa lle mae’r ddarpariaeth o ofal o fewn y sector yn cael ei rwystro gan awdurdodau lleol oherwydd y toriadau i gyllidebau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol.
 
14:10
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
May I say, in relation to the Flint issue that has been raised, there are proposals, of course, for a joint health and housing scheme—a new primary care resource centre in the town that will provide an integrated health centre with extra-care provision? I cannot see why people would be against that. I can give an example in my own constituency of a care home that closed in Kenfig Hill; people were up in arms about it. It was an old building, in which people were sharing rooms and sharing bathrooms, but people were very attached to the building. We accepted that. Now, there is an extra-care facility there and nobody wants to go back to the old system. So, the point I would make is that where you have new individual facilities—Builth Wells is the example that I gave and I went there and opened it—and when people who are very much against a change in provision see the new provision and the new resources, they will often change their minds. My message would be that I understand that people are very attached to hospitals, particularly hospitals that have been there for many, many years, but there comes a time when we have to move to a system that is better for patients and enables more people to be looked after at home, which I am sure is what we all want to see.
A gaf i ddweud, o ran mater yn ymwneud â'r Fflint a godwyd, bod cynigion, wrth gwrs, ar gyfer cynllun iechyd a thai ar y cyd—canolfan adnoddau gofal sylfaenol newydd yn y dref a fydd yn darparu canolfan iechyd integredig â darpariaeth gofal ychwanegol? Ni allaf weld pam y byddai pobl yn erbyn hynny. Gallaf roi enghraifft yn fy etholaeth fy hun o gartref gofal a gaeodd ym Mynydd Cynffig; roedd pobl wedi eu cythruddo ynglŷn â hynny. Roedd yn hen adeilad, lle’r oedd pobl yn rhannu ystafelloedd ac yn rhannu ystafelloedd ymolchi, ond roedd gan bobl ymlyniad cryf iawn i'r adeilad. Derbyniwyd hynny gennym. Erbyn hyn, mae cyfleuster gofal ychwanegol yno ac nid oes unrhyw un eisiau mynd yn ôl i'r hen system. Felly, y pwynt y byddwn i’n ei wneud yw lle mae gennych chi gyfleusterau unigol newydd—Llanfair-ym-Muallt yw'r enghraifft a roddais ac fe es i yno i’w agor—a phan fydd pobl sy’n gwrthwynebu newid i’r ddarpariaeth yn fawr iawn yn gweld y ddarpariaeth newydd a'r adnoddau newydd, byddant yn aml yn newid eu meddyliau. Fy neges i fyddai fy mod i’n deall bod pobl yn datblygu ymlyniad i ysbytai, yn enwedig ysbytai sydd wedi bod yno ers blynyddoedd maith, ond daw amser pan fydd yn rhaid i ni symud i system sy'n well i gleifion ac sy'n galluogi mwy o bobl i dderbyn gofal yn y cartref, sydd yn rhywbeth yr hoffai bob un ohonom ei weld rwy’n siŵr.
 
Diwygio Llywodraeth Leol
Local Government Reform
 
14:11
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
9. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ddiwygio llywodraeth leol? OAQ(4)1864(FM)
9. Will the First Minister make a statement on local government reform? OAQ(4)1864(FM)
 
14:11
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Gwnaeth y Gweinidog ddatganiad ar hwn yr wythnos diwethaf.
The Minister made a statement on this last week.
 
14:12
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Rwy’n siŵr y byddai’r Prif Weinidog yn cytuno, os ydym yn mynd i gael datrysiad cynaliadwy i sut i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, fod yn rhaid edrych ar wasanaethau cyhoeddus yn eu cyfanrwydd. Pam, felly, y gwnaethoch chi atal comisiwn Williams rhag edrych ar y gwasanaeth iechyd a’r gwasanaethau cyhoeddus eraill yng Nghymru yn yr adroddiad a baratowyd ar eich cyfer chi fel Llywodraeth?
I am sure that the First Minister would agree that if we are to have a sustainable solution to how to deliver public services in Wales, we must look at public services in their entirety. Why, therefore, did you prevent the Williams commission from looking at the health service and other public services in Wales in the report prepared for you as a Government?
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid yw hynny’n wir. Yr hyn a ddywedais i wrth gomisiwn Williams oedd nad ydym yn mo’yn ailystyried ffiniau’r byrddau iechyd am iddynt gael eu hailystyried yn weddol ddiweddar, er mwyn peidio ailedrych ar yr un peth eto cwpwl o flynyddoedd ar ôl ei wneud y tro diwethaf. Roedd cyfle i gomisiwn Williams ystyried popeth arall. Mae’n rhaid inni gofio bod comisiwn Williams wedi ystyried pob rhan o’r sector cyhoeddus ac nid dim ond llywodraeth leol, ond dyna le mae’r pwyslais wedi bod.
That was not the case. What I said to the Williams commission was that we did not want to reconsider the health board boundaries as they were reconsidered fairly recently and, therefore, to not revisit it again just a few years after having done it. The Williams commission had the opportunity to consider everything else. We must bear in mind that the Williams commission considered all parts of the public sector and not just local government, although that is where the emphasis has been.
 
14:12
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
Following the Williams recommendations, we are now seeing some authorities taking forward the initiative to look at the prospect of merging with a neighbouring authority, but all of this, of course, takes time and will have serious implications in terms of our already stretched resources, signalling much change and doubt for many elected members but, more importantly, for our staff. What dialogue has taken place between the Welsh Government and your officials with the authorities already mentioned? How have you factored in the actual cost of reorganisation to the authorities as well as the cost to the Welsh Government of any financial incentives promised?
Yn dilyn argymhellion Williams, rydym ni’n gweld rhai awdurdodau’n bwrw ymlaen â'r fenter i ystyried y posibilrwydd o uno ag awdurdod cyfagos erbyn hyn, ond mae hyn i gyd, wrth gwrs, yn cymryd amser a bydd yn arwain at oblygiadau difrifol o ran ein hadnoddau sydd eisoes dan bwysau, gan olygu llawer o newid ac amheuaeth i lawer o aelodau etholedig, ond, yn bwysicach, i’n haelodau staff. Pa ddeialog sydd wedi ei gynnal rhwng Llywodraeth Cymru a'ch swyddogion gyda'r awdurdodau a grybwyllwyd eisoes? Sut ydych chi wedi cyfrif y gost wirioneddol o ad-drefnu i'r awdurdodau, yn ogystal â' gost i Lywodraeth Cymru o unrhyw gymhellion ariannol a addawyd?