By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
24/09/2013
Cynnwys Contents Cwestiynau i’r Prif Weinidog Questions to the First Minister Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Business Statement and Announcement Cynnig i Ethol Aelod i Bwyllgor Motion to Elect a Member to a Committee Datganiad: Cynlluniau Newid Gwasanaethau Hywel Dda Statement: Hywel Dda Service Change Plans Datganiad: Datblygu'r Sector Bwyd yng Nghymru Statement: Developing the Food Sector in Wales Datganiad: Arfer Gorau mewn Gwasanaethau Cyhoeddus: Adroddiad ar Ymweliadau’r Haf ag Awdurdodau Lleol Statement: Best Practice in Public Services: Report on Summer Visits to Local Authorities Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona mewn perthynas ag Adennill Meddiant o Dai Annedd Legislative Consent Memorandum on the Anti-social Behaviour, Crime and Policing Bill in respect of Recovery of Possession of Dwelling-houses Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona mewn perthynas â’r Gwaharddebau i Atal Niwsans ac Atal Tarfu ar Bersonau, Gorchmynion Ymddygiad Troseddol a’r Trothwy Cymunedol Legislative Consent Memorandum on the Anti-social Behaviour, Crime and Policing Bill in respect of Injunctions to Prevent Nuisance and Annoyance, Criminal Behaviour Orders and the Community Trigger Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona mewn perthynas â’r Fframwaith ar gyfer Rheolaethau ar Gyllid Cyfalaf a Geir yn Rhan 1 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 i Brif Gwnstabliaid yng Nghymru Legislative Consent Memorandum on the Anti-social Behaviour, Crime and Policing Bill in respect of Framework of Capital Finance Controls Contained in Part 1 of the Local Government Act 2003 to Chief Constables in Wales Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona mewn perthynas â chyflwyno Hysbysiadau Amddiffyn Cymunedol, Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus, Hysbysiadau Cau a diwygiadau i Ddeddf Cŵn Peryglus 1991 Legislative Consent Memorandum on the Anti-social Behaviour, Crime and Policing Bill in respect of the introduction of Community Protection Notices, Public Spaces Protection Orders, Closure Notices and Amendments to the Dangerous Dogs Act 1991 Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) Debate on the General Principles of the Further and Higher Education (Governance and Information) (Wales) Bill Penderfyniad Ariannol mewn perthynas â'r Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) Financial Resolution in respect of the Further and Higher Education (Governance and Information) (Wales) Bill Cyfnod Pleidleisio Voting Time
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Dirprwy Lywydd (David Melding) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Deputy Presiding Officer (David Melding) in the Chair.
 
13:30
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Members will all be aware that the Presiding Officer is not present this week. I am sure you will wish to join me in sending your condolences to her family.
Bydd yr Aelodau i gyd yn ymwybodol nad yw'r Llywydd yn bresennol yr wythnos hon. Rwy’n siŵr y byddwch am ymuno â mi i anfon eich cydymdeimlad at ei theulu.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Cynnal a Chadw Cefnffyrdd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed
Trunk Road Maintenance in Brecon and Radnorshire
 
13:30
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynnal a chadw cefnffyrdd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OAQ(4)1223(FM)
1. Will the First Minister make a statement on trunk road maintenance in Brecon and Radnorshire? OAQ(4)1223(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Trunk road maintenance for Brecon and Radnorshire for 2013-14 is primarily routine maintenance activities, such as resurfacing schemes, and planned or emergency repair works.
Gweithgareddau cynnal a chadw arferol, megis cynlluniau gosod wyneb newydd, a gwaith trin brys neu waith a gynlluniwyd, yw’r gwaith cynnal a chadw ar gefnffyrdd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed yn 2013-14 yn bennaf.