By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mercher, 10 Hydref 2012
Wednesday, 10 October 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
Questions to the Minister for Finance and Leader of the House

Cwestiynau i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
Questions to the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science

Pwynt o Drefn
Point of Order

Adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Lygredd ym Mornant Porth Tywyn
The Petitions Committee’s Report on Pollution of the Burry Inlet

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Yr Economi
Welsh Conservatives Debate: The Economy

Dadl Plaid Cymru: Rheilffyrdd
Plaid Cymru Debate: Railways

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer:Yr Achos dros Gadw’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol yng Nghymru
Short Debate: The Case for Retaining the Agricultural Wages Board in Wales

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m.gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

The Presiding Officer: Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.

Y Llywydd: Prynhawn da.  Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ
Questions to the Minister for Finance and Leader of the House

The Record

Polisi Caffael

Procurement Policy

1. Gwyn R. Price: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi caffael Llywodraeth Cymru. OAQ(4)0163(FIN)

1. Gwyn R. Price: Will the Minister make a statement on the Welsh Government’s procurement policy. OAQ(4)0163(FIN)

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): Our policy is to maximise the value of the £4.3 billion-worth of annual procurement expenditure across Wales. I have welcomed the recommendations of the McClelland review and I will publish my procurement policy statement this autumn.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Ein polisi yw gwneud y mwyaf o werth y £4.3 biliwn o wariant caffael blynyddol ledled Cymru. Rwyf wedi croesawu argymhellion adolygiad McClelland a byddaf yn cyhoeddi fy natganiad polisi caffael yn yr hydref.

Gwyn R. Price: The Home-grown Talent programme, which trains people for a career in procurement, is a fantastic initiative. What plans do you have to extend that programme?

Gwyn R. Price: Mae’r rhaglen Defnyddio Doniau Cymru, sy’n hyfforddi pobl ar gyfer gyrfa ym myd caffael, yn fenter wych. Pa gynlluniau sydd gennych i ymestyn y rhaglen?

Jane Hutt: This is an important programme, which was highly recommended in the McClelland report. We have secured funding from the European social fund to recruit and train 22 young people over a three-year period, but we are also supporting a further 33 people to be professionally trained and have provided more than 265 places on training courses over the summer months.

Jane Hutt: Mae hon yn rhaglen bwysig, a chafodd gymeradwyaeth hael yn adroddiad McClelland. Rydym wedi sicrhau arian gan gronfa gymdeithasol Ewrop i recriwtio a hyfforddi 22 o bobl ifanc dros gyfnod o dair blynedd, ond rydym hefyd yn cefnogi 33 o bobl eraill i gael hyfforddiant proffesiynol ac wedi darparu mwy na 265 o leoedd ar gyrsiau hyfforddiant dros fisoedd yr haf.

Paul Davies: A recommendation by the Federation of Small Businesses following one of its surveys is to promote streamlined and standardised pre-qualification questionnaires with further effort made to ensure that simplified processes are in place for smaller procurements below EU thresholds. That would increase the uptake of the supplier qualification information database. Could the Minister tell us what steps the Welsh Government is currently taking to increase the uptake of the supplier qualification information database among Wales’s 64 public sector buying organisations?

Paul Davies: Argymhelliad gan y Ffederasiwn Busnesau Bach yn dilyn un o’i arolygon yw hyrwyddo holiaduron cyn-gymhwyso syml a safonol gydag ymdrech bellach i sicrhau bod prosesau symlach ar waith ar gyfer caffael llai sydd o dan drothwyon yr UE. Byddai hynny’n cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar y gronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr. A allai’r Gweinidog ddweud wrthym ba gamau y mae Llywodraeth Cymru wrthi’n eu cymryd i gynyddu’r nifer sy’n manteisio ar y gronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr ymysg y 64 sefydliad sy’n prynu yn y sector cyhoeddus yng Nghymru?

Jane Hutt: I thank the Welsh Conservatives’ finance spokesperson for that question. The actions called for by the FSB form part of our Welsh Government work. That includes work on SQuID and fair payment in construction contracts, and the measurement of outcomes are being addressed. Furthermore, it is important to note that the FSB is part of our economic impact group, which is now looking at the national procurement service project.

Jane Hutt: Diolch i lefarydd cyllid y Ceidwadwyr Cymreig am y cwestiwn hwnnw. Mae’r camau gweithredu y gelwir amdanynt gan y Ffederasiwn Busnesau Bach yn rhan o waith Llywodraeth Cymru. Mae hynny’n cynnwys gwaith ar SQuID a thâl teg mewn contractau adeiladu, ac rydym yn mynd i’r afael â mesur canlyniadau. Ar ben hynny, mae’n bwysig nodi bod y Ffederasiwn Busnesau Bach yn rhan o’n grŵp effaith economaidd, sydd wrthi’n edrych ar y prosiect gwasanaeth caffael cenedlaethol.

Paul Davies: I am grateful to the Minister for that answer. As a member of the cross-party group on construction, I have heard how bidding for public procurement contracts can be burdensome and costly for many small businesses and that larger companies have greater resources to bid for contracts, resources that small and medium-sized enterprises lack. Could you tell us whether the Welsh Government is looking at a mandatory adoption of a supplier qualification information database or a similar system across the Welsh public sector, which would remove this inconsistency, as called for by ConstructionSkills Wales?

Paul Davies: Diolch i’r Gweinidog am ei hateb. Fel aelod o’r grŵp trawsbleidiol ar adeiladu, rwyf wedi clywed sut y gall gwneud cais am gontractau caffael cyhoeddus fod yn feichus a chostus i lawer o fusnesau bach a bod gan gwmnïau mwy o faint fwy o adnoddau i gynnig am gontractau, adnoddau nad oes gan fentrau bach a chanolig eu maint. A allwch ddweud wrthym a yw Llywodraeth Cymru yn ystyried gwneud y gronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr neu system debyg yn orfodol ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, a fyddai’n dileu’r anghysondeb hwn, fel y gofynnodd Sgiliau Adeiladu Cymru amdano?

Jane Hutt: As you know, we welcomed all of the findings of the McClelland review and, in terms of embracing key commitments, the programme for Government’s commitment to community benefits and the use of SQuID forms a part of our consideration of the procurement policy statement that I will make in a few weeks’ time.

Jane Hutt: Fel y gwyddoch, croesawom holl ganfyddiadau adolygiad McClelland, ac, o ran croesawu’r prif ymrwymiadau, mae ymrwymiad y rhaglen lywodraethu i fuddion cymunedol a’r defnydd o SQuID yn ffurfio rhan o’r broses o ystyried y datganiad polisi caffael y byddaf yn ei wneud ymhen ychydig wythnosau.

It is important to recognise that we have worked closely with the construction sector and have held a number of events, most recently in north Wales, where we had a positive response from SMEs attending and engaging in our policy procurement discussions.

Mae’n bwysig cydnabod ein bod wedi gweithio’n agos gyda’r sector adeiladu ac wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau, yn fwyaf diweddar yng ngogledd Cymru, lle y cawsom ymateb cadarnhaol gan fusnesau bach a chanolig yn mynychu ac yn cymryd rhan yn ein trafodaethau polisi caffael.

Leanne Wood: It is positive to see procurement policy being given such a priority by all parties in the Chamber. Using our purchasing power to boost the economy has been part of Plaid Cymru’s agenda for many decades.

Leanne Wood: Mae’n gadarnhaol gweld polisi caffael yn cael gymaint o flaenoriaeth gan bob plaid yn y Siambr. Mae defnyddio ein pŵer prynu i roi hwb i’r economi wedi bod ar agenda Plaid Cymru ers degawdau.

One of the McClelland recommendations is to review the mission and structure of Value Wales in order to align that with the need for policy implementation. In your answer to a previous question, you said that you welcome all the recommendations of the McClelland review. Can you tell us whether you will be delivering on that specific recommendation?

Un o argymhellion McClelland yw adolygu cenhadaeth a strwythur Gwerth Cymru er mwyn alinio hynny gyda’r angen am weithredu polisi. Yn eich ateb i’r cwestiwn blaenorol, dywedoch eich bod yn croesawu holl argymhellion adolygiad McClelland. Allwch ddweud wrthym a fyddwch yn gweithredu’r argymhelliad penodol hwnnw?

Jane Hutt: I have indicated that I will shortly publish a procurement policy statement that will reflect the McClelland policy review. However, as you will see from his review, John McClelland focuses and comments on the outstanding work of Value Wales, as well as the work that the Welsh Government has taken forward over the past six years to improve procurement outcomes across the public sector in Wales.

Jane Hutt: Rwyf wedi nodi y byddaf yn cyhoeddi datganiad polisi caffael yn fuan a fydd yn adlewyrchu adolygiad polisi McClelland. Fodd bynnag, fel y gwelwch o’i adolygiad, mae John McClelland yn canolbwyntio, ac yn rhoi sylwadau ar, waith rhagorol Gwerth Cymru, yn ogystal â gwaith Llywodraeth Cymru sydd wedi mynd rhagddo dros y chwe blynedd diwethaf i wella canlyniadau caffael ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Hybu Cydraddoldeb

Promoting Equalities

2. Mohammad Asghar: A wnaiff y Gweinidog amlinellu ei blaenoriaethau ar gyfer hybu cydraddoldeb yng Nghymru dros y chwe mis nesaf. OAQ(4)0158(FIN)

2. Mohammad Asghar: Will the Minister outline her priorities for promoting equalities in Wales over the next six months. OAQ(4)0158(FIN)

5. Rebecca Evans: A wnaiff y Gweinidog amlinellu ei blaenoriaethau ar gyfer cydraddoldeb dros y chwe mis nesaf. OAQ(4)0157(FIN)

5. Rebecca Evans: Will the Minister outline her priorities for equalities over the next six months. OAQ(4)0157(FIN)

Jane Hutt: Our equality priorities are set out in chapter 8 of the programme for government. In April this year, I launched the strategic equality plan, which will help us to deliver a positive difference to the people of Wales.

Jane Hutt: Mae ein blaenoriaethau cydraddoldeb wedi’u nodi ym mhennod 8 o’r rhaglen lywodraethu. Ym mis Ebrill eleni, lansiais y cynllun cydraddoldeb strategol, a fydd yn ein helpu i sicrhau gwahaniaeth cadarnhaol i bobl Cymru.

Mohammad Asghar: Age Cymru has highlighted the vital role that independent advocacy services play in supporting people who have been, or are being, abused. Older people in Wales need the support that independent advocates provide, to ensure that their voices are heard in the social care system. According to Age Cymru research, there is only one paid advocate per 17,000 older people in Wales. Will the Minister give a firm commitment to supporting and developing advocacy services for older people in Wales?

Mohammad Asghar: Mae Age Cymru wedi tynnu sylw at y rôl hanfodol y mae gwasanaethau eirioli annibynnol yn ei chwarae o ran cefnogi pobl sydd wedi cael, neu yn cael, eu cam-drin. Mae pobl hŷn yng Nghymru angen y cymorth y mae eiriolwyr annibynnol yn ei ddarparu, er mwyn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed yn y system gofal cymdeithasol. Yn ôl ymchwil Age Cymru, dim ond un eiriolwr cyflogedig sydd i bob 17,000 o bobl hŷn yng Nghymru. A wnaiff y Gweinidog roi ymrwymiad cadarn i gefnogi a datblygu gwasanaethau eirioli ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru?

Jane Hutt: I thank Mohammad Asghar for that question. We work closely with Age Cymru, and it is feeding into not only the social services Bill, which addresses issues of advocacy, but our strategic equality plan.

Jane Hutt: Diolch i Mohammad Asghar am y cwestiwn hwnnw. Rydym yn gweithio’n agos gydag Age Cymru, ac mae hynny’n cyfrannu at y Bil gwasanaethau cymdeithasol, sy’n mynd i’r afael ag eiriolaeth, yn ogystal â’n cynllun cydraddoldeb strategol.

Rebecca Evans: Yesterday, the First Minister said that this Government’s greatest achievement to date was Jobs Growth Wales. How are you ensuring that disabled young people benefit from this flagship scheme?

Rebecca Evans: Ddoe, dywedodd y Prif Weinidog mai camp fwyaf y Llywodraeth hyd yma oedd Twf Swyddi Cymru. Sut ydych yn sicrhau bod pobl ifanc anabl yn elwa ar y cynllun blaenllaw hwn?

Jane Hutt: This is an important opportunity to update Members on this scheme. I thank Rebecca Evans for her question on the work that we are doing through Jobs Growth Wales. Indeed, 500 of the 4,000 opportunities that are being created each year are targeted at people who need additional support to help them into employment. That includes appropriate help for disabled people, among others.

Jane Hutt: Mae hwn yn gyfle pwysig i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am y cynllun. Diolch i Rebecca Evans am ei chwestiwn ar ein gwaith gyda Thwf Swyddi Cymru. Yn wir, mae 500 o’r 4,000 o gyfleoedd sy’n cael eu creu bob blwyddyn wedi’u targedu at bobl sydd angen cymorth ychwanegol i’w helpu i gael gwaith. Mae hynny’n cynnwys cymorth priodol ar gyfer pobl anabl, ymhlith eraill.

Lindsay Whittle: The Party of Wales believes that every family, from all walks of life, should be able to experience the full range of cultural activities that Wales has to offer, and boy do we have a lot to offer. Can you please ensure that every Government-revenue-funded arts organisation in Wales has a scheme to ensure access to cultural activities for all low-income families in Wales?

Lindsay Whittle: Mae Plaid Cymru’n credu y dylai pob teulu, o bob cefndir, allu profi’r ystod lawn o weithgareddau diwylliannol sydd gan Gymru i’w gynnig, ac mae gennym lawer iawn i’w gynnig. A allwch chi sicrhau bod gan bob sefydliad celfyddydau sy’n derbyn cyllid refeniw gan y Llywodraeth yng Nghymru gynllun i sicrhau mynediad at weithgareddau diwylliannol i’r holl deuluoedd incwm isel yng Nghymru?

Jane Hutt: That is a matter for the Minister for Housing, Regeneration and Heritage. However, like all Ministers, he has engaged in an equality impact assessment of his budget, which addresses those important issues in terms of cultural access across Wales, particularly for our more disadvantaged communities and areas.

Jane Hutt: Mae hynny’n fater i’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth. Fodd bynnag, fel pob Gweinidog, mae wedi gwneud asesiad effaith cydraddoldeb o’i gyllideb, sy’n delio â’r materion pwysig o ran mynediad diwylliannol ledled Cymru, yn enwedig ar gyfer ein cymunedau ac ardaloedd mwy difreintiedig.

Aled Roberts: I am sure that you will acknowledge, Minister, that many reports have outlined that deaf children are adversely affected as far as attainment is concerned by poor acoustics in schools. I acknowledge that the Government has made it a condition of the twenty-first century schools programme that pre-completion acoustic testing is outlined. However, I have evidence that suggests that councils are still not undertaking those tests in many instances. Are you able to make it a condition of the final release of the grant that pre-completion testing is seen by officials?

Aled Roberts: Rwy’n siŵr y byddwch yn cydnabod, Weinidog, bod llawer o adroddiadau wedi nodi bod acwsteg wael mewn ysgolion yn cael effaith andwyol ar gyrhaeddiad plant byddar. Rwy’n  cydnabod bod y Llywodraeth wedi gwneud profion acwsteg yn amod ar gyfer y rhaglen ysgolion unfed ganrif ar hugain. Fodd bynnag, mae gennyf dystiolaeth sy’n awgrymu bod cynghorau yn dal i beidio â chynnal y profion hynny mewn llawer o achosion. A allwch greu amod ar gyfer rhyddhau’r grant terfynol bod swyddogion yn gweld y profion cyn cwblhau?

Jane Hutt: This is an important issue. I share the Minister for Education and Skills’ determination to ensure that those pre-conditions, in terms of improving and having the best-quality acoustics in schools, are addressed. I will discuss with him the opportunities to enforce that.

Jane Hutt: Mae hwn yn fater pwysig. Cytunaf â phenderfyniad y Gweinidog Addysg a Sgiliau i sicrhau bod y cyn-amodau hynny, o ran gwella a chael yr acwsteg o ansawdd orau mewn ysgolion, yn cael sylw. Byddaf yn trafod gydag ef y cyfleoedd i orfodi hynny.

Janet Finch-Saunders: Chwarae Teg has expressed concerns at the severe lack of gender-disaggregated data that is available in key policy areas, such as business, skills and transport. This in turn inhibits analysis of the impact of Welsh Government decisions on women, and blocks the ability of the Government to ensure proper gender mainstreaming in all policy areas. How are you working to address this data deficit, and what will you do to improve gender-disaggregated data collection in these areas?

Janet Finch-Saunders: Mae Chwarae Teg wedi mynegi pryderon am y diffyg difrifol o ddata sydd wedi’u dadgyfuno ar sail rhyw sydd ar gael mewn meysydd polisi allweddol, fel busnes, sgiliau a thrafnidiaeth. Mae hyn, yn ei dro, yn llesteirio dadansoddi effaith penderfyniadau Llywodraeth Cymru ar fenywod, ac yn rhwystro’r Llywodraeth rhag sicrhau bod rhywedd yn cael ei brif ffrydio’n briodol ym mhob maes polisi. Sut ydych yn gweithio i fynd i’r afael â’r diffyg data hwn, a beth fyddwch yn ei wneud i wella casglu data sydd wedi’u dadgyfuno ar sail rhyw yn y meysydd hyn?

Jane Hutt: I am aware that Janet Finch-Saunders is a member of the Communities, Equality and Local Government Committee, where I was scrutinised this morning about the equality impact assessment. I clearly showed at that meeting the data sources for the evidence that we have in terms of gender statistics, which inform our budget making, and I am grateful to Chwarae Teg for raising this issue, as it is key to ensuring that we address equality and gender issues, particularly in terms of our budgetary arrangements.

Jane Hutt: Rwy’n ymwybodol bod Janet Finch-Saunders yn aelod o’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, a fu’n craffu ar fy ngwaith y bore yma am yr asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb. Dangosais yn glir yn y cyfarfod hwnnw'r ffynonellau data sydd gennym fel tystiolaeth o ran ystadegau rhyw, sy’n ein llywio wrth lunio’r gyllideb, ac rwy’n ddiolchgar i Chwarae Teg am godi’r mater hwn, gan ei fod yn allweddol i sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â chydraddoldeb a rhyw, yn enwedig o ran ein trefniadau cyllidebol.

The Record

Christine Chapman: Minister, many women in Wales are still unaware of the opportunities to serve on public bodies and current figures show that women make up just 36% of public appointments. Unfortunately, there continues to be the perception that boards and trusts are closed shops or politically biased, and I very much welcome the Presiding Officer’s series of events on women in public life, which I know are discussing ways in which some of these barriers can be broken down. What assurances can you give that the Welsh Government will continue to back efforts to increase female participation in public bodies?

Christine Chapman: Weinidog, mae llawer o fenywod yng Nghymru yn dal i beidio â bod yn ymwybodol o’r cyfleoedd i wasanaethu ar gyrff cyhoeddus ac mae ffigurau cyfredol yn dangos bod menywod ond yn cyfrif am 36% o benodiadau cyhoeddus. Yn anffodus, mae’r canfyddiad bod byrddau ac ymddiriedolaethau yn sefydliadau caeedig neu â thuedd wleidyddol yn parhau, ac rwy’n croesawu’n fawr iawn gyfres y Llywydd o ddigwyddiadau ar fenywod mewn bywyd cyhoeddus. Gwn eu bod yn trafod sut y gellir dileu rhai o’r rhwystrau hyn. Pa sicrwydd y gallwch chi ei roi y bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi ymdrechion i gynyddu cyfranogiad merched mewn cyrff cyhoeddus?

Jane Hutt: This is a key commitment in the programme for government, as the Member for Cynon Valley is aware, in terms of our equality objectives, and I have recently written to all Ministers to draw their attention to work that is taking place across the Welsh Government to identify and increase the number of women’s appointments to public bodies in Wales. I also look forward to taking part in a conference that the Presiding Officer is organising on this issue in November. We are looking particularly at the positive work undertaken by Sport Wales in terms of its recent appointments process, which has dramatically increased the number of women appointed to its board.

Jane Hutt: Mae hwn yn ymrwymiad allweddol yn y rhaglen lywodraethu, fel y gŵyr yr Aelod dros Gwm Cynon, o ran ein hamcanion cydraddoldeb, ac rwyf wedi ysgrifennu yn ddiweddar at yr holl Weinidogion i dynnu eu sylw at waith sy’n digwydd ar draws Llywodraeth Cymru i nodi a chynyddu nifer y menywod sy’n cael eu penodi i gyrff cyhoeddus yng Nghymru. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at gymryd rhan mewn cynhadledd sy’n cael ei threfnu gan y Llywydd ym mis Tachwedd. Rydym yn edrych yn benodol ar waith cadarnhaol Chwaraeon Cymru o ran ei broses penodiadau diweddar, sydd wedi cynyddu’n sylweddol y nifer o ferched sydd wedi’u penodi ar ei fwrdd.

Bethan Jenkins: Minister, you will remember when I questioned you on 21 March this year on how the performance of the equality, diversity and inclusion unit is assessed, that you stressed that there was no practical link between that unit and the former equality policy unit. If that is the case, and if there is no link, as you told this Chamber, can you explain why your Government is refusing to release documents on this unit to my office on the grounds that it would impact on the auditor general’s report into the Welsh Government’s handling of the All Wales Ethnic Minority Association? Is this new unit also under investigation?

Bethan Jenkins: Weinidog, byddwch yn cofio i mi eich holi ar 21 Mawrth eleni sut mae perfformiad yr uned cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cael ei asesu, ac fe wnaethoch bwysleisio nad oedd unrhyw gyswllt ymarferol rhwng yr uned a’r uned polisi cydraddoldeb blaenorol. Os yw hynny’n wir, ac os nad oes cysylltiad, fel y dywedoch yn y Siambr, a allwch egluro pam mae eich Llywodraeth yn gwrthod rhyddhau dogfennau ar yr uned hon i fy swyddfa ar y sail y byddai’n effeithio ar adroddiad yr archwilydd cyffredinol i sut y gwnaeth Llywodraeth Cymru ddelio â Chymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan?  A yw’r uned newydd hefyd yn cael ei hymchwilio?

Jane Hutt: It would not be appropriate to respond to that question. The Permanent Secretary may wish to deal with it. Certainly, in terms of the current role and delivery of the equality, diversity and inclusion unit, for which I am responsible, I believe that it is delivering to the expectations that I have as the Minister with responsibility for equalities.

Jane Hutt: Ni fyddai’n briodol i mi ymateb i’r cwestiwn hwnnw. Efallai bydd yr Ysgrifennydd Parhaol yn dymuno delio ag ef.  Yn sicr, o ran rôl a darpariaeth bresennol yr uned cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, yr wyf yn gyfrifol amdani, credaf ei bod yn darparu yn unol â’r disgwyliadau sydd gennyf fel y Gweinidog â chyfrifoldeb dros gydraddoldeb.

Kenneth Skates: Minister, a recent piece of research by Ernst and Young found that two thirds of working age women believe that they face multiple barriers in the workplace. The research identified four key barriers to career progression, including a lack of role models and experience. What efforts are you making to ensure that the Welsh Government policy tackles all the barriers holding back women in the workplace, and what steps are you taking to ensure that women are supported at every stage of their career?

Kenneth Skates: Weinidog, mae ymchwil diweddar gan Ernst a Young wedi darganfod fod dwy ran o dair o ferched oedran gweithio o’r farn eu bod yn wynebu rhwystrau lluosog yn y gweithle. Daeth yr ymchwil o hyd i bedwar prif rwystr i ddilyniant gyrfa, gan gynnwys diffyg esiampl a phrofiad. Pa ymdrechion ydych chi’n eu gwneud i sicrhau bod polisi Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r holl rwystrau sy’n dal menywod yn ôl yn y gweithle, a pha gamau ydych yn eu cymryd i sicrhau bod merched yn cael eu cefnogi ar bob cam o’u gyrfa?

Jane Hutt: I responded in part to this question earlier with regard to the important role we can play in promoting women to public appointments. With regard to women into employment, I pay tribute to the work of Chwarae Teg in this respect in promoting and advancing the role of women in the workforce. Clearly, it is part of our strategic equality plan to address some of the barriers, for example relating to childcare, and the doubling of Flying Start places in disadvantaged areas is a key part of that progress.

Jane Hutt: Ymatebais yn rhannol i’r cwestiwn hwn yn gynharach o ran y rôl bwysig y gallwn ei chwarae wrth hyrwyddo merched i benodiadau cyhoeddus. O ran menywod mewn cyflogaeth, talaf deyrnged i waith Chwarae Teg yn hyn o beth o ran hyrwyddo a chynyddu rôl menywod yn y gweithlu. Yn amlwg, mae’n rhan o’n cynllun cydraddoldeb strategol i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau, er enghraifft, yn ymwneud â gofal plant, ac mae dyblu nifer y llefydd yn Dechrau’n Deg mewn ardaloedd difreintiedig yn rhan allweddol o’r cynnydd hwnnw.

The Record

Pwerau Bethyca

Borrowing Powers

3. Mick Antoniw: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am drafodaethau Llywodraeth Cymru gyda Llywodraeth y DU ynghylch pwerau benthyca. OAQ(4)0162(FIN)

3. Mick Antoniw: Will the Minister make a statement on the Welsh Government’s discussions with the UK Government regarding borrowing powers. OAQ(4)0162(FIN)

Jane Hutt: We believe that the Welsh Government should be able to borrow to fund capital investment. We have been making the case in our talks with the UK Government to enable these powers to be used effectively for the benefit of the economy.

Jane Hutt: Credwn y dylai Llywodraeth Cymru allu benthyca i ariannu buddsoddiadau cyfalaf. Rydym wedi bod yn gwneud yr achos yn ein trafodaethau gyda Llywodraeth y DU i alluogi defnyddio’r pwerau hyn yn effeithiol er budd yr economi.

Mick Antoniw: I have put on record my welcoming—as have others—of the hard work that has been done in this area in view of its importance. What is a matter of concern among backbenchers is that if we are given those borrowing powers, there must be a programme of implementation for the benefit of Wales, the creation of jobs and employment. Would you be able to make a statement on that?

Mick Antoniw: Rwyf wedi dweud ar goedd fy mod yn croesawu—fel y gwnaeth eraill—y gwaith caled sydd wedi cael ei wneud yn y maes hwn, o ystyried ei bwysigrwydd. Y pryder ymysg aelodau’r meinciau cefn yw, os cawn y pwerau benthyca, y bydd rhaid cael rhaglen weithredu er budd Cymru, ac i greu swyddi a chyflogaeth. A fyddech yn gallu gwneud datganiad am hynny?

Jane Hutt: I thank the Member for Pontypridd for that question. It is crucial that not only do we gain those borrowing powers, but that we are ready in terms of our intentions, particularly with the Wales infrastructure investment plan, to progress them in terms of economic projects because that will create jobs. My announcement last week of an additional £175 million will create 3,000 jobs, but we can progress that with plans for new roads, public transport, flood defences and information technology, as we progress with borrowing powers.

Jane Hutt: Diolch i’r Aelod dros Bontypridd am y cwestiwn hwnnw. Mae’n hanfodol ein bod yn cael y pwerau benthyca hynny, ond hefyd ein bod yn barod o ran ein bwriadau, yn enwedig gyda chynllun buddsoddi seilwaith Cymru, i’w symud ymlaen fel prosiectau economaidd, oherwydd bydd hynny’n creu swyddi. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddais £175 miliwn ychwanegol a fydd yn creu 3,000 o swyddi, ond gallwn symud hynny ymlaen gyda chynlluniau ar gyfer ffyrdd newydd, trafnidiaeth gyhoeddus, amddiffyn rhag llifogydd a thechnoleg gwybodaeth, wrth inni fwrw ymlaen â phwerau benthyca.

The Record

1.45 p.m.

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): If borrowing powers were to come, there would be responsibility for repaying or servicing that borrowing; it is not an open-ended commitment. How confident are you, as Minister for Finance, that the Welsh Government will have the ability to use one side of the coin, namely to invest to develop the economy, as well as the other, to service and pay off some of that borrowing, going forward, with the financial settlements with which you have had to juggle over the years?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Os cawn bwerau benthyca, byddai cyfrifoldeb am ad-dalu neu wasanaethu’r benthyciadau; nid ymrwymiad penagored mohono. Pa mor hyderus ydych chi, fel y Gweinidog Cyllid, y bydd Llywodraeth Cymru yn gallu defnyddio un ochr o’r geiniog, sef buddsoddi i ddatblygu’r economi, yn ogystal â’r llall, sef gwasanaethu a thalu yn ôl rhywfaint o’r benthyciad, wrth fynd ymlaen, o gofio’r setliadau ariannol yr ydych wedi gorfod gweithio â hwy dros y blynyddoedd?

Jane Hutt: That is a very important question from the leader of the opposition. We recognise that the UK Government has a legitimate interest in being able to manage the fiscal position of the UK as a whole. This is about how we progress with discussions to ensure that we can borrow, in agreement with the UK Government. It will include issues around borrowing limits. The UK Government has set the Scottish Government an annual borrowing limit and we need to progress, as we are doing, with the UK Government, these issues carefully.

Jane Hutt: Mae hwnnw’n gwestiwn pwysig iawn gan arweinydd yr wrthblaid. Rydym yn cydnabod bod gan Lywodraeth y DU fuddiant dilys o ran rheoli sefyllfa ariannol y DU yn ei chyfanrwydd. Mae hyn yn ymwneud â sut gallwn fwrw ymlaen gyda’r trafodaethau i sicrhau ein bod yn gallu benthyca, mewn cytundeb â Llywodraeth y DU. Bydd yn cynnwys materion yn ymwneud â therfynau benthyca. Mae Llywodraeth y DU wedi gosod terfyn benthyca blynyddol i Lywodraeth yr Alban, ac mae angen inni symud ymlaen, fel yr ydym yn ei wneud, gyda Llywodraeth y DU, gyda’r materion hyn yn ofalus.

Alun Ffred Jones: Mae Plaid Cymru wedi pledio’r achos dros gael pwerau benthyg ers blynyddoedd, pan nad oedd llawer o frwdfrydedd ar y meinciau cyfagos. Os daw’r cytundeb, a fyddech yn cytuno bod yn rhaid i’r pwerau benthyg hynny fod ar lefel sy’n mynd i wneud gwahaniaeth, a bod angen hyblygrwydd o fewn y rheolau hynny i alluogi’r Llywodraeth i fenthyca o lle bynnag y mae’n fwyaf manteisiol i wneud hynny?

Alun Ffred Jones: Plaid Cymru has pleaded the case for borrowing powers for years, when there was not much enthusiasm on nearby benches. If agreement is reached, would you agree that those borrowing powers would have to be set at a level that would make a difference, and that there should be flexibility within the rules so as to enable the Government to borrow from wherever it is most beneficial to do so?

Jane Hutt: Indeed. Alun Ffred Jones knows that this is inevitably—and rightly—a matter for discussion with the UK Government. I have mentioned the case for ensuring that we have flexibility in terms of our annual borrowing limit, for example. The Holtham commission suggested an overall borrowing limit of around £2 billion, for example, in the second part of Gerry Holtham’s review. Any limits or possible conditions on borrowing would be something that we would discuss with the UK Government, in terms of a constructive agreement. However, we need to look at the most appropriate sources of borrowing and we have had good, valuable advice from the Holtham commission on taking our discussions forward.

Jane Hutt: Yn wir. Gŵyr Alun Ffred Jones ei bod yn anochel ond yn gywir mai mater i’w drafod gyda Llywodraeth y DU yw hwn. Rwyf wedi sôn am yr achos dros sicrhau bod gennym hyblygrwydd o ran ein terfyn benthyca blynyddol, er enghraifft. Awgrymodd comisiwn Holtham derfyn benthyca cyffredinol o tua £2 biliwn, er enghraifft, yn ail ran o adolygiad Gerry Holtham. Byddai unrhyw gyfyngiadau neu amodau posibl ar fenthyca yn rhywbeth y byddem yn eu trafod gyda Llywodraeth y DU, o ran creu cytundeb adeiladol. Fodd bynnag, mae angen i ni edrych ar y ffynonellau mwyaf priodol o fenthyca ac rydym wedi cael cyngor da a gwerthfawr gan gomisiwn Holtham ar ddatblygu ein trafodaethau.

The Record

Blaenoriaethau

Priorities

4. Paul Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei blaenoriaethau ar gyfer y deuddeg mis nesaf. OAQ(4)0160(FIN)

4. Paul Davies: Will the Minister make a statement on her priorities for the next twelve months. OAQ(4)0160(FIN)

Jane Hutt: I reaffirmed the Government’s priorities in the budget plans that I published last week. We are committed to supporting growth and jobs in Wales, safeguarding and improving front-line services.

Jane Hutt: Fe wnes ail-gadarnhau blaenoriaethau’r Llywodraeth yn y cynlluniau cyllideb a gyhoeddais yr wythnos ddiwethaf. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi twf a swyddi yng Nghymru, a diogelu a gwella gwasanaethau rheng flaen.

Paul Davies: I am sure that one of the Minister for Finance’s priorities is to ensure that sufficient funds are invested in the delivery of broadband, which will improve the Welsh economy. Could the Minister confirm that the recent draft budget will commit to this and that funds will be prioritised towards the delivery of broadband in notspots rather than just to the delivery of superfast broadband?

Paul Davies: Rwy’n siŵr mai un o flaenoriaethu’r Gweinidog Cyllid yw sicrhau bod digon o arian yn cael ei fuddsoddi i ddarparu band eang, a fydd yn gwella economi Cymru. A all y Gweinidog gadarnhau y bydd y gyllideb ddrafft ddiweddar yn ymrwymo i hyn ac y bydd arian yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer darparu band eang mewn mannau gwan yn hytrach na chyflwyno band eang cyflym iawn yn unig?

Jane Hutt: Importantly, as I said last week in my draft budget statement, we are investing a further £10 million in next generation broadband for Wales. That is part of a £425 million programme. We are aiming for 96% homes and businesses to have access to fibre-based broadband by 2015; clearly addressing the concerns raised.

Jane Hutt: Mae’n bwysig nodi, fel y dywedais yr wythnos ddiwethaf yn natganiad y gyllideb ddrafft, ein bod yn buddsoddi £10 miliwn mewn band eang y genhedlaeth nesaf i Gymru. Mae hynny’n rhan o raglen £425 miliwn. Rydym yn anelu at sicrhau bod gan 96% o gartrefi a busnesau fynediad at fand eang ffibr erbyn 2015; gan fynd i’r afael â’r pryderon a godwyd.

Jocelyn Davies: Your infrastructure investment plan identifies seven high-level investment priorities, including the development of Cardiff Airport. What has the Welsh Government done to demonstrate that the airport is one of its top priorities?

Jocelyn Davies: Mae eich cynllun buddsoddi seilwaith yn nodi saith blaenoriaeth buddsoddi lefel uchel, gan gynnwys datblygu Maes Awyr Caerdydd. Beth mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud i ddangos bod y maes awyr yn un o’i brif flaenoriaethau?

Jane Hutt: The First Minister is chairing a Cardiff Airport taskforce, which demonstrates the priority that we give to the development of the airport.

Jane Hutt: Mae’r Prif Weinidog yn cadeirio tasglu Maes Awyr Caerdydd, sy’n dangos ein bod yn blaenoriaethu datblygiad y maes awyr.

The Record

Tâl Rhanbarthol

Regional Pay

6. Gwyn R. Price: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ganlyniadau posibl cyflwyno tâl rhanbarthol yng Nghymru. OAQ(4)0164(FIN)

6. Gwyn R. Price: Will the Minister make a statement on the possible consequences of the introduction of regional pay in Wales. OAQ(4)0164(FIN)

The Record

Jane Hutt: The introduction of regional or 'local market-facing’ pay in the public sector in Wales would be damaging both to the Welsh economy and to Welsh public services.

Jane Hutt: Byddai cyflwyno tâl rhanbarthol neu dâl marchnad leol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru yn niweidiol i economi Cymru ac i wasanaethau cyhoeddus Cymru.

Gwyn R. Price: Thank you for that answer. Minister, Labour councils across Wales, including my own in Caerphilly, are introducing a living wage. At the same time, the Conservative Government seems determined to continue its record of damaging the Welsh economy and Welsh communities, and harming businesses in Wales. Do you share my concerns?

Gwyn R. Price: Diolch am eich ateb.  Weinidog, mae cynghorau Llafur ledled Cymru, gan gynnwys fy nghyngor i yng Nghaerffili, yn cyflwyno cyflog byw. Ar yr un pryd, ymddengys fod y Llywodraeth Geidwadol yn benderfynol o barhau â’i record o ddifrodi economi a chymunedau Cymru a niweidio busnesau yng Nghymru. A ydych yn rhannu fy mhryderon?

The Record

Jane Hutt: I join the Member for Islwyn in congratulating Caerphilly County Borough Council, for example, for implementing a living wage for its workforce. Following the statement made by Carl Sargeant in May, it is a clear policy of this Government to support lower-paid staff, because we know that fair pay can not only help productivity and morale but support good health and family life. It was good to see a Welsh Liberal Democrat Member of Parliament, Roger Williams, saying at the Liberal Democrats’ conference that local pay would leave parts of the UK with the prospect of a talent drain as the

Jane Hutt: Ymunaf â’r Aelod dros Islwyn i longyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, er enghraifft, am weithredu cyflog byw ar gyfer ei weithlu. Yn dilyn datganiad Carl Sargeant ym mis Mai, polisi y Llywodraeth hon yw cefnogi staff ar gyflog is, oherwydd gwyddom y gall cyflog teg helpu cynhyrchiant a morál yn ogystal â chynorthwyo iechyd a bywyd teuluol da. Roedd yn dda gweld un o Aelodau Seneddol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Roger Williams, yn dweud yng nghynadledd y Democratiaid Rhyddfrydol y byddai tâl lleol yn gadael rhannau o’r DU gyda’r posibilrwydd o golli pob talent wrth i’r

'best public sector workers leave for richer pastures’.

gweithwyr sector cyhoeddus gorau adael am borfeydd brasach.

We have cross-party agreement that regional pay, and local market-facing pay, is not right for us, and I hope that the Welsh Conservatives will stand up to their Prime Minister on this matter.

Mae gennym gytundeb trawsbleidiol nad yw tâl rhanbarthol, a thâl y farchnad leol, yn iawn i ni. Rwy’n gobeithio y bydd y Ceidwadwyr Cymreig yn dangos eu hochr i’w Prif Weinidog ar y mater hwn.

Paul Davies: As you know, Minister, I have made it clear in the last 12 months that we, on this side of the Chamber, are also against the idea of introducing regional pay. We all accept that we must grow the private sector in Wales, but that should not be done by squeezing wages in the public sector. However, given that there is a gap between public and private sector pay rates, which you acknowledged in your statement earlier this year, could you tell us what role the Welsh Government will play in closing that gap?

Paul Davies: Fel y gwyddoch, Weinidog, rwyf wedi ei gwneud yn glir yn ystod y 12 mis diwethaf ein bod, ar yr ochr hon i’r Siambr, hefyd yn erbyn y syniad o gyflwyno tâl rhanbarthol. Rydym oll yn derbyn bod rhaid i ni dyfu’r sector preifat yng Nghymru, ond ni ddylid gwneud hynny drwy wasgu cyflogau yn y sector cyhoeddus. Fodd bynnag, o ystyried bod bwlch rhwng cyfraddau cyflog yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, y gwnaethoch gydnabod yn eich datganiad yn gynharach eleni, a allech ddweud wrthym ba rôl y bydd Llywodraeth Cymru yn ei chwarae o ran cau’r bwlch hwnnw?

Jane Hutt: It is about ensuring that we boost the private sector, and that is the clear intention and direction of the work of the Welsh Government in terms of our commitment and support for business, enterprise, technology and science.

Jane Hutt: Mae’n ymwneud â sicrhau ein bod yn rhoi hwb i’r sector preifat. Dyna fwriad a chyfeiriad clir gwaith Llywodraeth Cymru o ran ein hymrwymiad a’n cymorth ar gyfer busnes, menter, technoleg a gwyddoniaeth.

Simon Thomas: Weinidog, mae ymchwil gan Blaid Cymru wedi dangos bod tâl rhanbarthol eisoes yn bodoli yng Nghymru. Os edrychwch ar sefyllfa athrawon cyflenwi, er enghraifft, mae athro cyflenwi yn Abertawe yn cael ei dalu rhyw £15 y dydd yn llai nag athro cyflenwi yng Nghaerdydd, er bod yr asiantaethau sy’n cyflogi’r athrawon hyn yn codi’r un swm ar awdurdodau lleol. Mae rhywun, felly, yn gwneud elw ar dâl rhanbarthol rhywle yn y system addysg yng Nghymru. Byddai Plaid Cymru yn dod â hyn i ben. Pa gamau mae eich Llywodraeth chi yn eu cymryd i sicrhau bod yr ymgais hon i gyflwyno tâl rhanbarthol yn dod i ben?

Simon Thomas: Minister, research undertaken by Plaid Cymru shows that there is already regional pay in Wales. If you look at the situation with regard to supply teachers, for example, you will see that a supply teacher in Swansea is paid some £15 per day less than a supply teacher in Cardiff, even though the agencies that employ the teachers charge local authorities the same amount. Someone is, therefore, profiting from regional pay somewhere in the education system in Wales. Plaid Cymru would end this practice. What steps is your Government taking to ensure that this attempt to introduce regional pay is brought to an end?

Jane Hutt: All teachers, including supply teachers, directly employed by a local authority or maintained school are paid in accordance with the 'School Teachers’ Pay and Conditions Document’. However, the Welsh Government recognises the situation facing supply teachers and the use of agencies. We are working collaboratively with Cardiff Council to address this issue and to ensure that these matters, which are not devolved, are addressed appropriately.

Jane Hutt: Mae pob athro, gan gynnwys athrawon cyflenwi, a gyflogir yn uniongyrchol gan awdurdod lleol neu ysgol a gynhelir yn cael eu talu yn unol â 'Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol’. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y sefyllfa sy’n wynebu athrawon cyflenwi a’r defnydd o asiantaethau. Rydym yn gweithio ar y cyd â Chyngor Caerdydd i fynd i’r afael â’r mater hwn ac i sicrhau bod y materion hyn, nad ydynt wedi’u datganoli, yn cael sylw priodol.

Aled Roberts: Minister, you referred to the Liberal Democrats’ objections to regional pay. Can you assure us that your Government will oppose discussions within the Labour Party regarding a regional cap on benefits?

Aled Roberts: Weinidog, cyfeirioch at wrthwynebiadau’r Democratiaid Rhyddfrydol i dâl rhanbarthol. A allwch ein sicrhau y bydd eich Llywodraeth yn gwrthwynebu trafodaethau o fewn y Blaid Lafur ynghylch cap rhanbarthol ar fudd-daliadau?

Jane Hutt: We have made that clear. The First Minister was able to make that clear in response to questions yesterday—no to regional pay and no to regional caps on benefits.

Jane Hutt: Rydym wedi gwneud hynny’n glir. Roedd y Prif Weinidog yn  glir wrth ymateb i gwestiynau ddoe—na i dâl rhanbarthol ac na i gap rhanbarthol ar fudd-daliadau.

The Record

Ariannu drwy Gynyddrannau Treth

Tax Increment Financing

7. Kirsty Williams: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda’i chyd-aelodau yn y Cabinet am gyflwyno ariannu drwy gynyddrannau treth yng Nghymru. OAQ(4)0165(FIN)

7. Kirsty Williams: What discussions has the Minister had with Cabinet colleagues about the introduction of tax increment financing in Wales. OAQ(4)0165(FIN)

10. William Powell: Pa gynnydd sydd wedi cael ei wneud gydag ariannu drwy gynyddrannau treth ers i’r Gweinidog ymrwymo i edrych ar hyn yn 2011. OAQ(4)0166(FIN)

10. William Powell: What progress has been made with tax increment financing since the Minister committed to looking at it in 2011. OAQ(4)0166(FIN)

Jane Hutt: I regularly discuss a range of matters with Cabinet colleagues, including innovative mechanisms for financing investment. I made a statement on tax increment financing in my recent response to the Finance Committee report on borrowing powers and innovative approaches to capital funding.

Jane Hutt: Rwy’n trafod ystod o faterion gyda’m cydweithwyr yn y Cabinet yn rheolaidd, gan gynnwys dulliau arloesol ar gyfer cyllido buddsoddiadau. Gwneuthum ddatganiad ar ariannu drwy gynyddrannau treth yn fy ymateb diweddar i adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar bwerau benthyca a dulliau arloesol o gyllid cyfalaf.

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): Thank you for that answer, Minister. As part of your discussions with Ministers, have you considered whether the tax increment financing model would be financially sustainable for regeneration projects in rural Wales? Such projects are likely to be smaller and the returns lower each year. If tax increment financing is not suitable for developments in rural Wales, what innovative plans do you have to ensure that regeneration projects in rural Wales go ahead?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Diolch am yr ateb, Weinidog. Fel rhan o’ch trafodaethau gyda Gweinidogion, a ydych wedi ystyried a fyddai’r model ariannu drwy gynyddrannau treth yn gynaliadwy yn ariannol ar gyfer prosiectau adfywio yng Nghymru wledig? Mae prosiectau o’r fath yn debygol o fod yn llai ac mae’r enillion yn gostwng bob blwyddyn. Os na fydd ariannu drwy gynyddrannau treth yn addas ar gyfer datblygiadau yng nghefn gwlad Cymru, pa gynlluniau arloesol sydd gennych i sicrhau bod prosiectau adfywio yng Nghymru wledig yn mynd yn eu blaen?

Jane Hutt: As I have said, tax increment financing is an option, among a range of innovative finance solutions. The business rates task and finish group recommended that we monitor progress regarding the implementation of tax increment financing in England and Scotland, which I intend to do. We will look at issues relating to rural areas. However, I would say that, at this stage, we believe that the local government borrowing initiative, which we are taking forward, is benefitting rural areas. For example, Powys is getting £4.7 million in highways improvements this year. Clearly, we will look at tax increment finance and the opportunities available.

Jane Hutt: Fel y dywedais, mae ariannu drwy gynyddrannau treth yn opsiwn, ymysg nifer o ddatrysiadau cyllid arloesol. Argymhellodd y grŵp gorchwyl a gorffen ar drethi busnes ein bod yn monitro y cynnydd sy’n cael ei wneud o ran ariannu drwy gynyddrannau treth yn Lloegr a’r Alban, yr wyf yn bwriadu ei wneud. Byddwn yn edrych ar faterion yn ymwneud ag ardaloedd gwledig. Fodd bynnag, byddwn yn dweud, ar hyn o bryd, ein bod yn credu bod y fenter benthyca llywodraeth leol, yr ydym yn bwrw ymlaen â hi, o fudd i ardaloedd gwledig. Er enghraifft, mae Powys yn cael £4.7 miliwn mewn gwelliannau priffyrdd eleni. Yn amlwg, byddwn yn edrych ar ariannu drwy gynyddrannau treth a’r cyfleoedd sydd ar gael.

The Record

William Powell: Minister, staying with this theme, we have seen from the United States of America over recent decades that TIF has proved to be of significant benefit, enabling developments for which it would, otherwise, have been very difficult to attract finance. With that in mind, could you please outline any discussions that you or your officials have had with colleagues regarding the potential for TIF to be integrated with the enterprise zone approach, particularly in mid and west Wales—I am thinking, in particular, of the Haven area—to ensure that we are able to maximise the potential?

William Powell: Weinidog, gan aros gyda’r thema hon, rydym wedi gweld yn yr Unol Daleithiau o America yn ystod y degawdau diweddar fod ariannu cynyddiad treth wedi profi i fod o fudd sylweddol, gan alluogi datblygiadau y byddai, fel arall, wedi bod yn anodd iawn i ddenu cyllid ar eu cyfer. Gyda hynny mewn golwg, a fyddech cystal ag amlinellu unrhyw drafodaethau yr ydych chi neu eich swyddogion wedi’u cael gyda chydweithwyr ynghylch y potensial i integreiddio ariannu cynyddiad treth â’r dull ardaloedd menter, yn arbennig yng nghanolbarth a gorllewin Cymru—rwy’n meddwl yn benodol am ardal Daugleddau—o sicrhau ein bod yn gallu manteisio i’r eithaf ar y potensial?

Jane Hutt: Yes, following up on the question from Kirsty Williams on this point, we know that the option is available for use by local authorities in Wales. They, like us, are looking at ways in which we can learn lessons and progress this, in particular in response to the business rates task and finish group. However, I am sure that the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science will be aware of how this can also link to the enterprise zone strategy.

Jane Hutt: Gallaf, yn dilyn cwestiwn Kirsty Williams ar y pwynt hwn, gwyddom fod yr opsiwn ar gael i’w ddefnyddio gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Maent hwy, fel ni, yn edrych ar ffyrdd y gallwn ddysgu gwersi a datblygu hyn, yn enwedig mewn ymateb i’r grŵp gorchwyl a gorffen ar ardrethi busnes. Fodd bynnag, rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn ymwybodol o sut y gall hyn hefyd gysylltu â’r strategaeth ardaloedd menter.

William Graham: In June of last year, Edwina Hart mentioned, very prudently, in respect of TIF, that we have to understand the detail. Two options were given—an open structure that lets councils invest and take on the risks, or an option with stronger government control that guarantees revenue and disregards the levy or reset processes. Which one does the Government favour?  

William Graham: Ym mis Mehefin y llynedd, soniodd Edwina Hart, yn ddoeth, o ran ariannu cynyddiad treth, bod rhaid inni ddeall y manylion. Rhoddwyd dau opsiwn—strwythur agored sy’n caniatáu i gynghorau fuddsoddi a chymryd risgiau, neu opsiwn â rheolaeth gryfach lywodraethol sy’n gwarantu refeniw ac yn diystyru’r prosesau ardoll neu ailosod. Pa un y mae’r Llywodraeth yn ffafrio?  

Jane Hutt: Clearly, we are looking at impact of TIF and its use in England and Scotland, and we will, of course, address that if we decide to advise local authorities to take this forward.

Jane Hutt: Yn amlwg, rydym yn edrych ar   effaith ariannu cynyddiad treth a’i ddefnydd yn Lloegr a’r Alban, a byddwn, wrth gwrs, yn mynd i’r afael â hynny os byddwn yn penderfynu cynghori awdurdodau lleol i symud hyn ymlaen.

Russell George: Minister, accepting the recommendations made by the Finance Committee in its report on borrowing powers and innovative approaches to capital funding, what early evaluations have you concluded from current projects in other parts of the UK regarding the value for money aspect of TIF, and have you identified any potential Welsh pilot schemes that could use TIF in the near future?

Russell George: Weinidog, gan dderbyn yr argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Cyllid yn ei adroddiad ar bwerau benthyca a dulliau arloesol o gyllid cyfalaf, pa werthusiadau cynnar ydych wedi dod i’r casgliad yn eu cylch o ran prosiectau presennol mewn rhannau eraill o’r DU ynghylch gwerth am arian ariannu cynyddiad treth, ac a ydych wedi canfod unrhyw gynlluniau peilot posibl yng Nghymru a allai ddefnyddio ariannu cynyddiad treth yn y dyfodol agos?

Jane Hutt: As I said, tax incremental financing has not been discounted. In response to the former question, we need to look at whether it provides robust value for money and whether it offers better economic outcomes than homegrown solutions, such as the local government borrowing initiative, which I have already mentioned.

Jane Hutt: Fel y dywedais, nid yw ariannu cynyddiad treth wedi cael ei ddiystyru. Mewn ymateb i’r cwestiwn blaenorol, dywedais fod angen i ni edrych a yw’n cynnig gwerth cadarn am arian ac a yw’n cynnig canlyniadau economaidd gwell na datrysiadau cartref, fel y fenter benthyca llywodraeth leol, yr wyf eisoes wedi’i chrybwyll.

The Record

Gweinidogion y Trysorlys

Treasury Ministers

8. Julie Morgan: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei chyfarfodydd diweddaraf gyda Gweinidogion yn Nhrysorlys Ei Mawrhydi. OAQ(4)0167(FIN)

8. Julie Morgan: Will the Minister make a statement about her latest meetings with Ministers at HM Treasury. OAQ(4)0167(FIN)

Jane Hutt: I meet regularly with Treasury Ministers to discuss a range of financial issues affecting Wales.

Jane Hutt: Rwy’n cyfarfod yn rheolaidd gyda Gweinidogion y Trysorlys i drafod ystod o faterion ariannol sy’n effeithio ar Gymru.

Julie Morgan: Thank you, Minister, for that reply. Were you able to discuss any new ways of financing the much needed infrastructure projects that we have already heard about today? I am not referring to the discredited private finance initiative, but any other models of public-private partnership or type of model that would produce the money that is needed so much for capital projects.

Julie Morgan: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. A oeddech yn gallu trafod unrhyw ffyrdd newydd o ariannu’r prosiectau seilwaith sydd mawr eu hangen yr ydym eisoes wedi clywed amdanynt heddiw? Nid wyf yn cyfeirio at y fenter cyllid preifat anfri, ond unrhyw fodelau eraill o bartneriaeth gyhoeddus a phreifat neu unrhyw fath o fodel a fyddai’n cynhyrchu’r arian sydd gymaint ei angen ar brosiectau cyfalaf.

Jane Hutt: Not only do I discuss approaches to infrastructure investment with UK Government Ministers and the Treasury, I also do so with Ministers in Scotland and the Scottish Government. We exchange information about best practice and we look at and develop those innovative financial solutions. With a 45% cut in our capital grant by the UK Government, this is essential. Last week, in London, I was able to present the Wales infrastructure investment plan to investors at the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, and they felt that we had taken the right route forward by not using the discredited PFI, and looking, instead, at innovative solutions, such as the local government borrowing initiative.

Jane Hutt: Rwy’n trafod dulliau buddsoddi isadeiledd gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU a’r Trysorlys yn ogystal â Gweinidogion yn yr Alban a Llywodraeth yr Alban. Rydym yn cyfnewid gwybodaeth am arfer gorau ac yn edrych ar ddatblygu datrysiadau ariannol arloesol. Gyda thoriad o 45% yn ein grant cyfalaf gan Lywodraeth y DU, mae hyn yn hanfodol. Yr wythnos diwethaf, yn Llundain, cyflwynais gynllun buddsoddi seilwaith Cymru i fuddsoddwyr yn Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr, ac roeddent yn teimlo ein bod wedi cymryd y llwybr cywir trwy beidio â defnyddio’r fenter cyllid preifat anfri, gan edrych, yn hytrach, ar ddatrysiadau arloesol, megis y fenter benthyca llywodraeth leol.

Mark Isherwood: Will you bring us up to date on your discussions with the Treasury on the scrapping of the housing revenue account subsidy scheme, which ended in England in April? In particular, will you update us on the amount of net additional funding that you would anticipate Welsh local authorities receiving? We understand that the gross figure will be about £70 million but that the net figure is likely to be substantially less.

Mark Isherwood: A wnewch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni hyd yn hyn ar eich trafodaethau gyda’r Trysorlys ar gael gawred ar gynllun cymhorthdal y cyfrif refeniw tai, a ddaeth i ben yn Lloegr ym mis Ebrill? Yn benodol, a wnewch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni ar faint o arian net ychwanegol y byddech yn disgwyl i awdurdodau lleol Cymru ei dderbyn? Deallwn y bydd y ffigur gros tua £70 miliwn, ond bod y ffigwr net yn debygol o fod yn sylweddol llai.

Jane Hutt: I know that the Minister for housing would like to update Members as soon as these negotiations on the HRAS settlement have concluded.  

Jane Hutt: Gwn fod y Gweinidog tai am roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau cyn gynted ag y bydd y trafodaethau hyn ar y setliad ar gymhorthdal y cyfrif refeniw tai wedi dod i ben.

The Record

2.00 p.m.

Llyr Huws Gruffydd: Yr wyf yn nodi â diddordeb eich ateb blaenorol i Julie Morgan. O ran yr opsiynau yr ydych wedi eu trafod â’r Trysorlys o safbwynt modelau eraill, a ydyw’r model o gwmni buddsoddiad cyfalaf diddifidend, tebyg i Adeiladu dros Gymru, yn un o’r opsiynau hynny yr ydych wedi eu hystyried?

Llyr Huws Gruffydd: I note with interest your previous answer to Julie Morgan’s question. On the options that you have discussed with the Treasury in terms of alternative models, is the model of a non-dividend capital investment company, similar to Build4Wales, one of those options that you have considered?

Jane Hutt: Certainly. Discussions are ongoing about the kind of not-for-profit, non-dividend investment vehicle that we may choose to develop. Gerry Holtham is advising us on this. It is something where we are learning lessons from Scotland, in particular, in terms of the way forward.

Jane Hutt: Yn sicr. Mae trafodaethau yn parhau am y math o gerbyd buddsoddi dielw a di-ddifidend y byddwn o bosibl yn dewis ei ddatblygu. Mae Gerry Holtham yn ein cynghori ar hyn. Mae’n rhywbeth lle rydym yn dysgu gwersi o’r Alban, yn arbennig, o ran y ffordd ymlaen.

The Record

Buddsoddi Cyfalaf

Capital Investment

9. Peter Black: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae modelau ariannol newydd yn cael eu defnyddio i roi hwb i fuddsoddiad cyfalaf gan Lywodraeth Cymru. OAQ(4)0159(FIN)

9. Peter Black: Will the Minister make a statement on how new financial models are being used to boost capital investment by the Welsh Government. OAQ(4)0159(FIN)

Jane Hutt: I provided an update on initiatives to supplement traditional capital funding with innovative finance in my response to the Finance Committee’s inquiry into borrowing powers. These initiatives will generate more than £1 billion-worth of capital investment in Wales between now and 2020.

Jane Hutt: Rhoddais y wybodaeth ddiweddaraf am fentrau i ychwanegu at gyllid cyfalaf traddodiadol gyda chyllid arloesol yn fy ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i bwerau benthyca. Bydd y mentrau hyn yn cynhyrchu mwy na £1 biliwn o fuddsoddiad cyfalaf yng Nghymru rhwng nawr a 2020.

Peter Black: Returning to tax increment financing, you will know that the UK Government made an announcement in July, which is now over three months ago, on how that will be used in England. When I questioned you on 10 July, you said that you were still looking at that particular model. Today, once more, you are still looking at that particular model. Can we have an indication as to when exactly you will be doing something about this?

Peter Black: Gan ddychwelyd at ariannu drwy gynyddrannau treth, byddwch yn gwybod bod Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ym mis Gorffennaf, sydd bellach dros dri mis yn ôl, sut y bydd hynny’n cael ei ddefnyddio yn Lloegr. Pan gawsoch eich holi gennyf ar 10 Gorffennaf, dywedasoch eich bod yn dal i edrych ar y model penodol hwnnw. Heddiw, unwaith eto, rydych yn parhau i edrych ar y model penodol hwnnw. A allwn gael syniad o ran pryd yn union y byddwch yn gwneud rhywbeth am hyn?

Jane Hutt: I did make the point in full, I believe, in response to the two questions and supplementary questions about this. We are looking at this. It is clear; it is linked to our consideration of the business rates review, and we believe that the progress that we are making on other innovative vehicles is taking us forward. Not just the local government housing borrowing initiative, but the housing bond, for example, and the Welsh housing partnership are at the forefront at this stage of our action on this matter.

Jane Hutt: Gwneuthum y pwynt yn llawn, rwy’n credu, mewn ymateb i ddau gwestiwn a chwestiynau atodol ynglŷn â hyn. Rydym yn edrych ar y mater hwn. Mae’n amlwg; mae’n gysylltiedig â’n hystyriaeth o’r adolygiad ardrethi busnes, ac rydym yn credu bod y cynnydd yr ydym yn ei wneud ar gerbydau arloesol eraill yn mynd â ni ymlaen. Nid yn unig menter benthyca llywodraeth leol ar gyfer tai, ond mae’r bond tai, er enghraifft, a phartneriaeth tai Cymru ar flaen y gad yn ystod y cyfnod hwn o’n gwaith ar y mater hwn.

Peter Black: A number of English cities benefit from the investment and the regeneration that this particular model is bringing to them, while areas in Wales are still waiting for your decision. Can you give an indication as to when an announcement will be made on this model?

Peter Black: Mae nifer o ddinasoedd yn Lloegr yn cael budd o’r buddsoddiad a’r adfywio y mae’r model penodol yn dod iddynt, tra bod ardaloedd yng Nghymru yn dal i aros am eich penderfyniad. A allwch roi syniad o ran pryd y bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud ar y model hwn?

Jane Hutt: I think that this is work in progress, and we will report in due course. I am sure that Peter Black would agree that the innovative way that the Ministers for business and housing have taken forward the Ely Bridge Development Company on the Ely Mill site is an example of working with a local authority, and of how we can develop a new model of delivery with 750 housing units, half of which are affordable as a result.

Jane Hutt: Credaf fod y gwaith hwn yn mynd rhagddo, a byddwn yn adrodd arno, maes o law. Rwy’n siŵr y byddai Peter Black yn cytuno bod y ffordd arloesol y mae’r Gweinidogion ar gyfer busnes a thai wedi datblygu’r Ely Bridge Development Company ar safle melin Trelái yn enghraifft o weithio gydag awdurdod lleol, ac o sut y gallwn ddatblygu model newydd o ddarparu gyda 750 o unedau tai, hanner ohonynt yn dai fforddiadwy, o ganlyniad i hynny.

Byron Davies: You will be up to speed, of course, on the new UK Government-funded bank to help small and medium-sized businesses, which aims to attract private sector funding so that, when fully operational, it could support up to £10 billion of new and additional business lending. What discussions have you and your department had with the UK Government to maximise the potential and access for Welsh firms? Will you outline your vision for engaging with the bank and outline how the Labour Government in Wales plans to dovetail into this arrangement?

Byron Davies: Byddwch wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf, wrth gwrs, am y banc newydd a ariennir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i helpu busnesau bach a chanolig eu maint, sy’n anelu at ddenu arian sector preifat er mwyn iddo allu cefnogi hyd at £10 biliwn o fenthyca newydd ac ychwanegol i fusnesau pan fydd yn llawn weithredol. Pa drafodaethau ydych chi a’ch adran wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU i wneud y gorau o’r potensial a sicrhau mynediad i gwmnïau o Gymru? A wnewch chi amlinellu eich gweledigaeth ar gyfer ymgysylltu â’r banc ac amlinellu sut y mae’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn bwriadu asio â’r trefniant hwn?

Jane Hutt: This is a matter for the Minister for business, but discussions and negotiations with the UK Government are ongoing.

Jane Hutt: Mae hwn yn fater i’r Gweinidog dros fusnes, ond mae trafodaethau â Llywodraeth y DU yn mynd rhagddynt.

Elin Jones: Can you confirm whether there is a moratorium on health capital projects until consultations on NHS reconfigurations are complete? If not, can you explain why the Minister for health has written to me to say that she is unable to progress the submitted strategic outline case for the Cylch Caron project in Tregaron, in my constituency, until Hywel Dda health board’s consultation is complete, when this project is not even the subject of a formal question in that consultation and is a local authority-led project?

Elin Jones: A allwch gadarnhau a oes moratoriwm ar brosiectau cyfalaf iechyd nes y bydd ymgynghoriadau ar ad-drefnu’r GIG wedi’u cwblhau? Os na allwch, a allwch egluro pam mae’r Gweinidog dros iechyd wedi ysgrifennu ataf i ddweud na all symud ymlaen â’r cynlluniau strategol amlinellol a gyflwynwyd ar gyfer prosiect Cylch Caron yn Nhregaron, yn fy etholaeth i, nes y bydd ymgynghoriad bwrdd iechyd Hywel Dda wedi ei gwblhau, pan nad yw’r prosiect hwn hyd yn oed yn destun cwestiwn ffurfiol yn yr ymgynghoriad hwnnw ac mae’n brosiect o dan arweiniad yr awdurdod lleol?

Jane Hutt: I believe that my announcements last week of extra capital investment in the health service quite clearly shows our commitment to progressing and bringing forward capital programmes across Wales and in areas where reconfiguration plans are being considered. I am sure that the Minister for health would want to answer that key point in terms of local authority engagement.

Jane Hutt: Credaf fod fy nghyhoeddiadau’r wythnos diwethaf ynghylch buddsoddiad cyfalaf ychwanegol yn y gwasanaeth iechyd yn dangos yn glir ein hymrwymiad i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni cyfalaf ledled Cymru ac mewn ardaloedd lle mae cynlluniau ad-drefnu yn cael eu hystyried. Rwy’n siŵr y byddai’r Gweinidog dros iechyd am ateb y pwynt allweddol hwnnw o ran ymgysylltu ag awdurdod lleol.

The Record

Mynediad at Wasanaethau

Access to Services

11. Paul Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gydraddoldeb mynediad at wasanaethau yng Nghymru. OAQ(4)0161(FIN)

11. Paul Davies: Will the Minister make a statement on the equality of access to services in Wales. OAQ(4)0161(FIN)

Jane Hutt: Objective 6 in the Welsh Government’s strategic equality plan puts the needs of service users at the heart of delivery in key public services.

Jane Hutt: Mae amcan 6 yng nghynllun cydraddoldeb strategol Llywodraeth Cymru yn rhoi anghenion defnyddwyr gwasanaeth wrth galon y ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus allweddol.

The Record

Paul Davies: You may or may not be aware, Minister, that HSBC has decided to close its branch in St Davids in my constituency. While I understand that all branches must be commercially viable, I remain concerned about the effect that this closure will have on the local community, particularly elderly people who have no access to the internet and those with mobility problems. I appreciate that this is not directly in your control, Minister, but what specific action is the Welsh Government taking to ensure that vulnerable groups, such as the elderly in more rural locations, have equality of access to essential services such as these?

Paul Davies: Mae’n bosibl y byddwch yn ymwybodol, Weinidog, neu efallai ddim, fod HSBC wedi penderfynu cau ei gangen yn Nhyddewi yn fy etholaeth i. Er fy mod yn deall bod rhaid i bob cangen fod yn fasnachol hyfyw, rwy’n parhau i fod yn bryderus am yr effaith y bydd cau’r gangen hon yn ei chael ar y gymuned leol, yn enwedig pobl oedrannus nad oes ganddynt fynediad at y rhyngrwyd a’r rhai sydd â phroblemau symudedd. Rwy’n gwerthfawrogi nad yw’r mater hwn yn uniongyrchol o dan eich rheolaeth, Weinidog, ond pa gamau penodol y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod grwpiau sy’n agored i niwed, fel yr henoed mewn ardaloedd mwy gwledig, yn cael mynediad cyfartal at wasanaethau hanfodol fel y rhain?

Jane Hutt: The work undertaken by my officials on Communities 2.0 in terms of access to digital inclusion is key to this in terms of tackling that financial exclusion. Our public sector equality duties for Wales are underpinned by the equality objectives. In terms of the impact of the closure of that particular branch and changes that are forthcoming in the ways in which people expect to access universal credit from the UK Government, this will have a major detrimental impact on your constituents.

Jane Hutt: Mae’r gwaith a wnaed gan fy swyddogion ar gynllun Cymunedau 2.0 o ran mynediad at gynhwysiant digidol yn allweddol i’r mater hwn o ran mynd i’r afael â’r allgau ariannol hwn. Mae ein dyletswyddau cydraddoldeb yn y sector cyhoeddus yng Nghymru yn cael eu hategu gan yr amcanion cydraddoldeb. O ran effaith cau’r gangen arbennig honno a’r newidiadau arfaethedig yn y ffyrdd y mae pobl yn disgwyl cael mynediad at gredyd cynhwysol gan Lywodraeth y DU, bydd y pethau hynny’n cael effaith niweidiol sylweddol ar eich etholwyr.

Lindsay Whittle: Minister, the Party of Wales remains committed to ensuring that health services are provided as close to people and their communities as possible to ensure a healthier Wales. However, one of the main results of the reconfiguration of the health services will be the loss of health services at a community level. Do you accept, with your equalities portfolio hat on, that by centralising health services, many of our most vulnerable people, and particularly older people, will not have the same ease of access to services that they have at present?

Lindsay Whittle: Weinidog, mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau iechyd yn cael eu darparu mor agos â phosibl i bobl a’u cymunedau er mwyn sicrhau Cymru iachach. Fodd bynnag, un o brif ganlyniadau ad-drefnu’r gwasanaethau iechyd fydd colli gwasanaethau iechyd ar lefel gymunedol. A ydych yn derbyn, gan wisgo eich het portffolio cydraddoldeb, wrth ganoli gwasanaethau iechyd, na fydd llawer o’n pobl fwyaf agored i niwed, yn enwedig pobl hŷn, yn cael yr un mynediad at wasanaethau ag sydd ganddynt ar hyn o bryd?

Jane Hutt: The major impacts of some of the innovative schemes that have been taken forward, such as the Gwent frailty project in your region, which is funded by the Welsh Government through invest-to-save, mean that people are being enabled to access services in the community, rather than depend on hospital bed use. Innovation is about enhancing community and primary care use.

Jane Hutt: Mae effeithiau sylweddol rhai o’r cynlluniau arloesol sydd wedi cael eu datblygu, fel prosiect eiddilwch Gwent yn eich rhanbarth chi, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy’r fenter buddsoddi i arbed, yn golygu bod pobl yn cael eu galluogi i gael mynediad at wasanaethau yn y gymuned, yn hytrach na dibynnu ar ddefnyddio gwelyau ysbyty. Mae arloesi’n golygu gwella’r defnydd a wneir o ofal yn y gymuned a gofal sylfaenol.

The Record

Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Wales Infrastructure Investment Plan

12. Joyce Watson: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am Gynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. OAQ(4)0168(FIN)

12. Joyce Watson: Will the Minister make a statement on the Wales Infrastructure Investment Plan. OAQ(4)0168(FIN)

Jane Hutt: The Wales infrastructure investment plan, which I published in May, demonstrates the Government’s commitment to sustainable economic prosperity. It sets out how we will invest around £15 billion in infrastructure over the next decade to boost growth and jobs and to improve public services.  

Jane Hutt: Mae’r cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru, a gyhoeddais ym mis Mai, yn dangos ymrwymiad y Llywodraeth i ffyniant economaidd cynaliadwy. Mae’n nodi sut y byddwn yn buddsoddi tua £15 biliwn mewn seilwaith dros y degawd nesaf i hybu twf a swyddi ac i wella gwasanaethau cyhoeddus.

Joyce Watson: Thank you very much for that answer. Studies show that for every pound spent on construction, we get £2.84 back in economic activity. Therefore, we need to make sure that Wales gets the maximum benefit from that cashback. What is the Government doing to help Welsh business to secure construction and infrastructure contracts and sub-contracts?

Joyce Watson: Diolch yn fawr am yr ateb hwnnw. Mae astudiaethau’n dangos am bob punt a gaiff ei gwario ar adeiladu, rydym yn cael £2.84 yn ôl mewn gweithgarwch economaidd. Felly, mae angen inni sicrhau bod Cymru’n cael y budd mwyaf posibl o’r arian yr ydym yn ei gael yn ôl. Beth mae’r Llywodraeth yn ei wneud i helpu busnesau Cymru i sicrhau contractau ac is-gontractau adeiladu a seilwaith?

Jane Hutt: The importance of boosting investment infrastructure is proven in terms of growth and jobs. There have been strong messages today to the UK Government in terms of its failure to boost growth and jobs through infrastructure investment. Last week, I announced a further £10 million in vital flood and coastal defence improvements, which will have that impact. The procurement process is key to this issue in terms of delivering community benefits.

Jane Hutt: Mae pwysigrwydd hybu buddsoddiad mewn seilwaith wedi’i brofi mewn perthynas â thyfiant a swyddi. Cafwyd negeseuon cryf heddiw i Lywodraeth y DU o ran ei methiant i hybu twf a swyddi trwy fuddsoddi mewn seilwaith. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddais £10 miliwn mewn gwelliannau hanfodol i amddiffyn rhag llifogydd ac amddiffyn yr arfordir, a fydd yn cael yr effaith honno. Mae’r broses gaffael yn allweddol i’r mater hwn o ran sicrhau manteision cymunedol.

Andrew R.T. Davies: You have talked of significant sums of money, Minister for Finance—£15 billion—but just spending the money is no prerequisite to getting an advantage for the Welsh economy. What criteria are used by you, as Minister for Finance and the Government as a whole, when assessing projects, to know that you are getting good value for money and that we are getting more money back than we are spending on the projects in which we seek to invest?

Andrew R.T. Davies: Rydych wedi sôn am symiau sylweddol o arian, Weinidog Cyllid—£15 biliwn—ond nid yw gwario’r arian hwnnw yn unig yn rhagofyniad i sicrhau mantais ar gyfer economi Cymru. Pa feini prawf a ddefnyddir gennych, fel Gweinidog Cyllid, a’r Llywodraeth gyfan, wrth asesu prosiectau, i wybod eich bod yn cael gwerth da am arian a’n bod yn cael mwy o arian yn ôl nag yr ydym yn ei wario ar y prosiectau yr ydym am fuddsoddi ynddynt?

Jane Hutt: We have developed the community benefits tool to measure the impact of the community benefits procurement policy. The investment results and statistics are positive, and show that 78% was spent in Wales in 13 completed projects recently. It is not just about procurement policy; it is also about the business case and robust planning in project management.

Jane Hutt: Rydym wedi datblygu’r dull manteision cymunedol i fesur effaith y polisi caffael manteision cymunedol. Mae canlyniadau ac ystadegau’r buddsoddiad yn gadarnhaol, ac yn dangos y cafodd 78% ei wario yng Nghymru ar 13 o brosiectau a gwblhawyd yn ddiweddar. Nid y polisi caffael yw’r unig ganolbwynt; mae hefyd yn ymwneud â’r achos busnes a chynllunio cadarn wrth reoli prosiect.

The Record

Simon Thomas: Weinidog, cadarnhaodd y Prif Weinidog ddoe, ac yr ydych chi wedi dweud heddiw, eich bod fel Llywodraeth yn edrych ar gerbyd buddsoddi tebyg i syniad Plaid Cymru, Build4Wales. Mae Plaid Cymru wastad yn croesawu pechadur edifeiriol. Serch hynny, a wnewch chi gadarnhau y bydd y dulliau rydych yn edrych arnynt yn ailgylchu elw er mwyn buddsoddi ymhellach yn economi Cymru? Mae hynny’n hanfodol o ran y dulliau newydd hyn.

Simon Thomas: Minister, yesterday the First Minister confirmed, and you have said today, that you, as a Government, are looking at an investment vehicle similar to Plaid Cymru’s concept, Build4Wales. Plaid Cymru always welcomes a repentant sinner. Despite that, will you confirm that the methods that you are looking at will recycle profit in order to invest further in the Welsh economy? That is crucially important in these new methods.

Jane Hutt: I am glad that Simon Thomas and Plaid Cymru welcome the Welsh Government’s move to create what I have described as 'infrastructure Wales’. As the First Minister said, we are on the same page here, and we are very glad that we have the benefit of Gerry Holtham’s expertise, which I know you all value. He is now looking across the board, including at the Scottish model, to take us forward. An announcement will be made shortly.

Jane Hutt: Rwy’n falch bod Simon Thomas a Phlaid Cymru yn croesawu cynnig Llywodraeth Cymru i greu’r hyn a ddisgrifiais fel 'seilwaith Cymru’. Fel y dywedodd y Prif Weinidog, rydym ar yr un dudalen yma, ac rydym yn falch iawn ein bod yn manteisio ar arbenigedd Gerry Holtham, yr wyf yn gwybod eich bod i gyd yn ei werthfawrogi. Mae’n awr yn edrych ar y darlun cyffredinol, gan gynnwys model yr Alban, i fynd â ni ymlaen. Bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud yn fuan.

The Record

Effeithlonrwydd ac Arloesedd Ariannol

Financial Efficiency and Innovation

13. David Melding: Pa fesurau sydd ar waith i hybu effeithlonrwydd ac arloesedd ariannol yn Llywodraeth Cymru. OAQ(4)0156(FIN)

13. David Melding: What measures are in place to promote financial efficiency and innovation in the Welsh Government. OAQ(4)0156(FIN)

Jane Hutt: Reducing budgets makes it more important than ever that we secure value for money from every pound we spend.

Jane Hutt: Mae lleihau cyllidebau yn ei gwneud yn fwy pwysig nag erioed ein bod yn sicrhau gwerth am arian o bob punt a wariwn.

David Melding: That is a sentiment I certainly agree with, Minister. Do you agree that, as a general approach, it is better to examine whole programmes of work rather than to impose flat efficiency savings across all departments? How are you taking forward that work to ensure that public programmes remain useful and productive?

David Melding: Rwy’n sicr yn cytuno â’r teimlad hwnnw, Weinidog. A ydych yn cytuno, fel dull cyffredinol, ei bod yn well archwilio rhaglenni gwaith cyfan yn hytrach na gorfodi arbedion effeithlonrwydd gwastad ar draws yr holl adrannau? Sut ydych yn dwyn y gwaith hwnnw yn ei flaen i sicrhau bod rhaglenni cyhoeddus yn parhau i fod yn ddefnyddiol ac yn gynhyrchiol?

Jane Hutt: That is vital in monitoring and evaluating the impact of our work as part of the programme for government. However, I would also say to the Member, to David Melding, that the equality impact assessment has provided a very useful source of documentation on how Ministers are addressing these issues and evaluating their budgetary priorities.

Jane Hutt: Mae hynny’n hanfodol wrth fonitro a gwerthuso effaith ein gwaith fel rhan o’r rhaglen lywodraethu. Fodd bynnag, byddwn hefyd yn dweud wrth David Melding, yr Aelod, fod yr asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb wedi darparu ffynhonnell ddefnyddiol iawn o ddogfennaeth ar sut y mae Gweinidogion yn mynd i’r afael â’r materion hyn ac yn gwerthuso eu blaenoriaethau cyllidebol.

Credyd Cynhwysol

Universal Credit

14. Mark Drakeford: Sut y bydd cyflwyno Credyd Cynhwysol yn effeithio ar faterion cydraddoldeb yng Nghymru. OAQ(4)0169(FIN)

14. Mark Drakeford: What impact will the introduction of Universal Credit have on equality issues in Wales. OAQ(4)0169(FIN)

Jane Hutt: The Welsh Government is concerned about the adverse impact of welfare reform on equalities in Wales, including the implementation of the universal credit, with a digital-by-default application, paid monthly in arrears to one member of a household.

Jane Hutt: Mae Llywodraeth Cymru yn pryderu am effaith andwyol diwygio lles ar gydraddoldeb yng Nghymru, gan gynnwys gweithredu’r credyd cynhwysol, gyda chais digidol di-ofyn, a delir yn fisol mewn ôl-daliadau i un aelod o aelwyd.  

Mark Drakeford: Minister, can you recall anything more disgraceful than the cheer that went around the Conservative party conference earlier this week at the announcement that a further £10 billion is to be robbed from the pockets of some of the neediest families in the land? Is it any wonder that 'women and children first’ is such a well-recognised slogan of the Chancellor of the Exchequer’s approach to cuts in welfare benefits? Have you had a chance to consider the most recent analysis of universal credit, which suggests that the treatment of second earners within it will have a deleterious impact on women earners in Wales?

Mark Drakeford: Weinidog, a allwch gofio unrhyw beth mwy gwarthus na’r floedd o lawenydd a aeth o amgylch cynhadledd y blaid Geidwadol yn gynharach yr wythnos hon yn dilyn y cyhoeddiad bod £10 biliwn yn mynd i gael ei ddwyn o bocedi rhai o deuluoedd mwyaf anghenus y wlad? A yw’n unrhyw syndod bod 'menywod a phlant yn gyntaf’ yn slogan mor adnabyddus yng nghyswllt agwedd Canghellor y Trysorlys at doriadau mewn budd-daliadau lles? A ydych wedi cael cyfle i ystyried y dadansoddiad diweddaraf o gredyd cynhwysol, sy’n awgrymu y bydd y driniaeth o ail enillwyr ynddo yn cael effaith niweidiol ar enillwyr benywaidd yng Nghymru?

Jane Hutt: Indeed. In fact, I benefited from a speech by Victoria Winckler from the Bevan Foundation recently at the Equality 2020 conference. She said that she thinks that these so-called welfare reforms are a significant threat to the progress made towards equality in the past 30 years. On that point about second earners, she also said that studies of how families manage their money suggest that women often do not have equal access to family cash, are likely to bear the brunt of shortfalls in income and that the switch to monthly payments from fortnightly payments will have a major impact. Of course, the whole scheme is designed to encourage one-earner households. That is coupled with the squeeze on women’s employment and the cuts in welfare reform that are already on the statute book. You will see the impact of those in the equality impact assessment I published on Monday.

Jane Hutt: Yn wir. Cefais gyfle i elwa o glywed araith gan Victoria Winckler o Sefydliad Bevan yn ddiweddar yng nghynhadledd Cydraddoldeb 2020. Dywedodd ei bod yn credu bod y diwygiadau lles, fel y’u gelwir, yn fygythiad sylweddol i’r cynnydd a wnaed at gydraddoldeb yn y 30 mlynedd diwethaf. Ar y pwynt am ail enillwyr, dywedodd hefyd fod astudiaethau ynghylch sut mae teuluoedd yn rheoli eu harian yn awgrymu nad yw menywod yn aml yn cael mynediad cyfartal at arian parod teulu, eu bod yn debygol o ysgwyddo baich diffygion mewn incwm a bod y newid o daliadau bob pythefnos i daliadau misol yn mynd i gael effaith fawr. Wrth gwrs, mae’r cynllun cyfan wedi’i gynllunio i annog cartrefi sydd ag un enillydd. Mae hynny’n cyd-fynd â’r wasgfa ar gyflogaeth menywod a’r toriadau mewn diwygiadau lles sydd eisoes ar y llyfr statud. Byddwch yn gweld effaith y rheini yn yr asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb a gyhoeddwyd gennyf ddydd Llun.

Mark Isherwood: In fact, 2.8 million people will be better off under universal credit. Universal credit—[Interruption.] Universal credit will lift around 900,000 children and adults out of poverty. Those are the independently established facts. What engagement has the Welsh Government had with the UK Government on the design of the universal credit, with regard to which the UK Government has pledged that claimants who are not yet ready to budget for themselves on a monthly basis—something you referred to—will be protected and assisted onto the new system?

Mark Isherwood: Mewn gwirionedd, bydd 2.8 miliwn o bobl yn well eu byd o dan gredyd cynhwysol. Bydd credyd cynhwysol—[Torri ar draws.] Bydd credyd cynhwysol yn codi oddeutu 900,000 o blant ac oedolion allan o dlodi. Mae’r ffeithiau hynny’n rhai a sefydlwyd yn annibynnol. Pa gysylltiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i chael â Llywodraeth y DU ar ddyluniad y credyd cynhwysol, pan mae Llywodraeth y DU wedi addo y bydd hawlwyr nad ydynt yn barod eto i bennu cyllideb ar eu cyfer eu hunain ar sail misol—rhywbeth yr ydych wedi cyfeirio ato—yn cael eu diogelu a’u cynorthwyo i ymuno â’r system newydd?

Jane Hutt: Clearly, Ministers have been engaged with UK Government Ministers, raising their concerns about these issues and their impact. We need go no further than the Institute for Fiscal Studies—and, again, I refer you to the equality impact assessment—which makes clear the negative impact these welfare reforms are going to have, and in particular the impact on equality of the changes in social security payments. In terms of the impact on women—lone parents are predominantly women—disabled people, people from ethnic minority groups and young people, I share Mark Drakeford’s disgust and horror at the announcement of further cuts to welfare benefits of £10 billion. I hope very much that the coalition partners, the Liberal Democrats, stand up to the Tory right on this matter.

Jane Hutt: Yn amlwg, mae Gweinidogion wedi bod mewn cysylltiad â Gweinidogion Llywodraeth y DU, gan fynegi eu pryderon am y materion hyn a’u heffaith. Mae angen inni fynd ymhellach na’r Sefydliad Astudiaethau Cyllid—ac, unwaith eto, fe’ch cyfeiriaf at yr asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb—sy’n dangos yn glir yr effaith negyddol y mae’r diwygiadau lles hyn yn mynd i’w cael, ac yn enwedig yr effaith ar gydraddoldeb a ddaw yn sgil y newidiadau i daliadau nawdd cymdeithasol. O ran yr effaith ar fenywod—menywod sy’n rhieni unigol yn bennaf—pobl anabl, pobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig a phobl ifanc, rwy’n rhannu ffieidd-dod ac arswyd Mark Drakeford ynghylch y cyhoeddiad o doriadau pellach o £10 biliwn i fudd-daliadau lles. Rwy’n gobeithio’n fawr fod y partneriaid yn y glymblaid, y Democratiaid Rhyddfrydol, yn sefyll i fyny i asgell dde’r Torïaid ar y mater hwn.

2.15 p.m.

Cwestiynau i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth
Questions to the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science

The Record

The Presiding Officer: I am glad that the Minister is well enough to be with us today.

Y Llywydd: Rwy’n falch bod y Gweinidog yn ddigon iach i ymuno â ni heddiw.

Blaenoriaethau Economaidd

Economic Priorities

1. Andrew R.T. Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei blaenoriaethau economaidd ar gyfer Canol De Cymru. OAQ(4)0165(BET)

1. Andrew R.T. Davies: Will the Minister make a statement on her economic priorities for South Wales Central. OAQ(4)0165(BET)

The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science (Edwina Hart): My priorities are set out in the programme for government.

Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (Edwina Hart): Mae fy mlaenoriaethau wedi’u nodi yn y rhaglen lywodraethu.

Andrew R.T. Davies: Thank you, Minister, for that answer. On 10 July, I asked the First Minister about the £40 million that your department had spent creating the small and medium-sized enterprises fund in Wales. Regrettably, some three months later, despite the First Minister saying that he would write to me with information about the businesses that have benefited in South Wales Central, I have not had any response. Are you in a position today to say how effective the fund has been in South Wales Central and how many businesses have benefitted from it? Could you maybe prod the First Minister to write to me with the answer that he promised me on 10 July?

Andrew R.T. Davies: Diolch ichi, Weinidog, am yr ateb hwnnw. Ar 10 Gorffennaf, gofynnais i’r Prif Weinidog am y £40 miliwn y mae eich adran wedi’i wario yn creu’r gronfa mentrau bach a chanolig eu maint yng Nghymru. Yn anffodus, rhyw dri mis yn ddiweddarach, er bod y Prif Weinidog wedi dweud y byddai’n ysgrifennu ataf gyda gwybodaeth am y busnesau sydd wedi elwa yng Nghanol De Cymru, nid wyf wedi cael unrhyw ymateb ganddo. A ydych mewn sefyllfa heddiw i ddweud pa mor effeithiol y mae’r gronfa wedi bod yng Nghanol De Cymru a faint o fusnesau sydd wedi elwa ohono? A allech efallai atgoffa’r Prif Weinidog i ysgrifennu ataf gyda’r ateb yr addawodd i mi ar 10 Gorffennaf?

Edwina Hart: As far as I am aware, we have invested just over £1 million into three businesses, with the fourth expected to draw some more money down from that specific fund. Certainly, in light of your interest, I will write a letter to Members about what is happening in all the funds, if that would be helpful.

Edwina Hart: Cyn belled ag yr wyf yn ymwybodol, rydym wedi buddsoddi ychydig dros £1 miliwn mewn tri busnes, a disgwylir i’r pedwerydd dynnu mwy o arian o’r gronfa benodol honno. Yn sicr, yng ngoleuni eich diddordeb, byddaf yn ysgrifennu llythyr at yr Aelodau am yr hyn sy’n digwydd yn yr holl gronfeydd, pe bai hynny o gymorth.

Christine Chapman: Minister, before the recess, I asked how we could boost co-operation between the business and academic sectors, and how we could ensure a fair geographic spread of such links. I was delighted to see the outcomes of one such collaboration between Mountain Ash-based Flexicare Medical Limited and Professor Judith Hall of Cardiff University, who have come together to develop the Hall Lock to prevent wrong-route injections, which is potentially of global economic and health significance. Will you join me, Minister, in congratulating both parties? Will you ensure that the development of similar links is made an economic priority through the region and across Wales?

Christine Chapman: Weinidog, cyn y toriad, gofynnais sut y gallem roi hwb i gydweithrediad rhwng y sector busnes a’r sector academaidd, a sut y gallem sicrhau bod cysylltiadau o’r fath yn cael eu lledaenu’n ddaearyddol mewn modd teg. Roeddwn wrth fy modd i weld canlyniadau un cydweithrediad o’r fath rhwng Flexicare Medical Limited yn Aberpennar a’r Athro Judith Hall o Brifysgol Caerdydd, sydd wedi dod at ei gilydd i ddatblygu’r Hall Lock er mwyn atal pigiadau drwy’r llwybr anghywir, a allai fod o arwyddocâd byd-eang yn economaidd ac o ran iechyd. A wnewch chi ymuno â mi, Weinidog, i longyfarch y rhai a oedd yn gyfrifol? A wnewch chi sicrhau bod y gwaith o ddatblygu cysylltiadau tebyg yn cael ei wneud yn flaenoriaeth economaidd trwy’r rhanbarth a ledled Cymru?

Edwina Hart: Naturally, I am pleased to join you in congratulating both parties, as I am sure that the Assembly Chamber and all Members will, as well. It is important that we encourage collaboration between Welsh higher education and businesses. Our science strategy also promotes collaboration between us and the education sector.

Edwina Hart: Yn naturiol, mae’n bleser gennyf ymuno â chi i longyfarch y ddwy ochr, ac rwy’n siŵr bod Siambr y Cynulliad a’r holl Aelodau am wneud hynny, hefyd. Mae’n bwysig ein bod yn annog cydweithredu rhwng addysg uwch a busnesau yng Nghymru. Mae ein strategaeth wyddoniaeth hefyd yn hyrwyddo cydweithio rhyngom a’r sector addysg.

Leanne Wood: Minister, I have just had sight of a press release issued by Unison Cymru today, which say that it is appalled at Cardiff Council’s decision to introduce a new structure, which will cost £1.1 million and also to outsource information technology, human resources and payroll services. Unison calls that privatisation in all but name. Plaid Cymru agrees that the privatisation of public services is not in the best interests of either local economies or public sector workers. Unison has called on the newly Labour-controlled Cardiff Council to work with trades unions to ensure that good public sector jobs and services remain where they belong: in the public sector. Plaid Cymru says 'no’ to the privatisation of public services, and we support Unison’s call to Cardiff Council. Do you?

Leanne Wood: Weinidog, rwyf newydd gael golwg ar ddatganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan Unsain Cymru heddiw, sy’n dweud ei fod wedi ei ddychryn gan benderfyniad Cyngor Caerdydd i gyflwyno strwythur newydd, a fydd yn costio £1.1 miliwn, a hefyd i allanoli gwasanaethau technoleg gwybodaeth, adnoddau dynol, a’r gyflogres. Mae Unsain yn galw hynny’n breifateiddio, i bob pwrpas. Mae Plaid Cymru’n cytuno nad yw preifateiddio gwasanaethau cyhoeddus o fudd gorau naill ai i economïau lleol na gweithwyr y sector cyhoeddus. Mae Unsain wedi galw ar Gyngor Caerdydd, sydd o dan reolaeth Lafur ac sydd newydd ei ethol, i weithio gydag undebau llafur i sicrhau bod swyddi a gwasanaethau da yn y sector cyhoeddus yn aros yn y lle y maent yn perthyn: yn y sector cyhoeddus. Mae Plaid Cymru’n dweud 'na’ i breifateiddio gwasanaethau cyhoeddus, ac rydym yn cefnogi galwad Unsain ar Gyngor Caerdydd. A ydych chi?

Edwina Hart: I have not had the opportunity to see Unison’s press release. As far as I am aware, this may have been an historic decision taken before the Labour administration came to power. My colleague, the Minister for local government, has obviously heard the contribution, and if you allow us to investigate, one of us will write to you.

Edwina Hart: Nid wyf wedi cael cyfle i weld datganiad i’r wasg Unsain. Cyn belled ag y gwn i, gallai hyn fod wedi bod yn benderfyniad hanesyddol a gymerwyd cyn i’r weinyddiaeth Lafur ddod i rym. Mae fy nghydweithiwr, y Gweinidog dros lywodraeth leol, yn amlwg wedi clywed y cyfraniad, ac os byddwch yn caniatáu i ni ymchwilio iddo, bydd un ohonom yn ysgrifennu atoch.

Helpu Busnesau Bach

Helping Small Businesses

2. Julie Morgan: Pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i helpu busnesau bach yng Nghymru. OAQ(4)0178(BET)

2. Julie Morgan: What plans does the Minister have to help small businesses in Wales. OAQ(4)0178(BET)

Edwina Hart: Thank you for your question. Small businesses are the heart and soul, in many ways, of the Welsh economy, and it is important that we do as much as we can to encourage them. The programme for government sets out my priorities for helping them.

Edwina Hart: Diolch am eich cwestiwn. Mewn sawl ffordd, busnesau bach yw calon ac enaid economi Cymru, ac mae’n bwysig ein bod yn gwneud cymaint â phosibl i’w hannog. Mae’r rhaglen lywodraethu yn nodi fy mlaenoriaethau i’w helpu.

Julie Morgan: I thank the Minister for that reply. Does the Minister have any plans to increase the capital available to Finance Wales, possibly via the newly announced UK business bank that is being set up? Will she offer to share the experience of Finance Wales over the past 12 years now that the UK Government is setting up a similar body?

Julie Morgan: Diolchaf i’r Gweinidog am yr ateb hwnnw. A oes gan y Gweinidog unrhyw gynlluniau i gynyddu’r cyfalaf sydd ar gael i Cyllid Cymru, o bosibl trwy fanc busnes newydd y DU y cyhoeddwyd y bydd yn cael ei sefydlu? A fydd hi’n cynnig rhannu profiad Cyllid Cymru dros y 12 mlynedd diwethaf gan fod Llywodraeth y DU bellach yn sefydlu corff tebyg?

Edwina Hart: Finance Wales is currently managing more than £220 million of funding provided by us to help it to support businesses. In the next few weeks, I will be discussing with Finance Wales the current performance of those funds, and I would be happy to update Members on any lessons that it may have learned in the past few years. With regard to the business bank, we await the detail on that from the UK Government.

Edwina Hart: Ar hyn o bryd, mae Cyllid Cymru yn rheoli mwy na £220 miliwn o gyllid a ddarperir gennym i’w helpu i gefnogi busnesau. Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddaf yn trafod â Chyllid Cymru berfformiad presennol y cronfeydd hynny, a byddwn yn hapus i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am unrhyw wersi y gallai fod wedi eu dysgu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. O ran y banc busnes, rydym yn aros am y manylion ynghylch hynny gan Lywodraeth y DU.

Byron Davies: I was interested in the first part of your answer to the Member for Cardiff North, Minister. I raised a key issue on support for small and medium-sized businesses in Wales with the First Minister yesterday, who was less than forthcoming with the Government’s plans, policies or, indeed, anything that you had delivered. I suggested that Welsh indigenous businesses have got so fed up with Government inaction in Wales that they are moving across the border to England. Perhaps you could be somewhat more forthcoming with a Wales-related response.

Byron Davies: Roedd gennyf ddiddordeb yn rhan gyntaf eich ateb i’r Aelod dros Ogledd Caerdydd, Weinidog. Codais fater allweddol ar gymorth i fusnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru gyda’r Prif Weinidog ddoe, a oedd yn eithaf amharod i drafod cynlluniau neu bolisïau’r Llywodraeth, neu, yn wir, unrhyw beth yr ydych wedi ei ddarparu. Awgrymais fod busnesau cynhenid ​​Cymru wedi cael cymaint o lond bol o ddiffyg gweithredu’r Llywodraeth yng Nghymru nes eu bod yn symud dros y ffin i Loegr. Efallai y gallech fod ychydig yn fwy parod i roi ymateb sy’n gysylltiedig â Chymru.

The Record

The Presiding Officer: Order. Are you coming to a question?

Y Llywydd: Trefn. A ydych ar fin gofyn cwestiwn?

Byron Davies: Yes. As I said yesterday, to my surprise, it is apparently much easier to access funding for an English company moving into Wales than for a Welsh firm looking to expand. Would you care to comment on that, please?

Byron Davies: Ydw. Fel y dywedais ddoe, er syndod imi, mae’n debyg ei bod yn llawer haws cael mynediad at gyllid ar gyfer cwmni o Loegr sy’n symud i Gymru nag y mae i gwmni o Gymru sydd am ehangu. A fyddech yn dymuno gwneud sylwadau ar hynny, os gwelwch yn dda?

Edwina Hart: I would like some evidence to back up the assertion that you have made in the Chamber, but I would be more than happy then to investigate it fully if such an issue is drawn to my attention. There are issues to do with what the banks lend to businesses, but I can tell you that, as far as we are concerned, we have set up a £40 million Wales SME fund and a £6 million microbusinesses fund, and we are putting Government money where it needs to go to help businesses to be successful in Wales.

Edwina Hart: Hoffwn gael rhywfaint o dystiolaeth i gefnogi’r honiad yr ydych wedi’i wneud yn y Siambr, ond byddwn yn fwy na hapus wedyn i ymchwilio iddo’n llawn os oes mater o’r fath yn cael ei ddwyn i’m sylw. Mae yna faterion yn ymwneud â’r hyn y mae’r banciau’n ei fenthyca i fusnesau, ond gallaf ddweud wrthych, cyn belled ag yr ydym ni yn y cwestiwn, rydym wedi sefydlu cronfa gwerth £40 miliwn ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru a chronfa gwerth £6 miliwn ar gyfer microfusnesau, ac rydym yn rhoi arian y Llywodraeth lle mae angen iddo fynd i helpu busnesau i fod yn llwyddiannus yng Nghymru.

Byron Davies: Thank you for that. Given your answer and your confidence that your Government is doing everything possible in Wales to boost the private sector and support SMEs, can you outline how many private sector businesses have received investment from the regeneration investment fund for Wales? Can you tell us how you see the future of that?

Byron Davies: Diolch i chi am hynny. O ystyried eich ateb a’ch hyder bod eich Llywodraeth yn gwneud popeth posibl yng Nghymru i roi hwb i’r sector preifat a chefnogi busnesau bach a chanolig eu maint, a allwch amlinellu faint o fusnesau yn y sector preifat sydd wedi cael buddsoddiad gan gronfa buddsoddi Cymru mewn adfywio? A allwch ddweud wrthym sut rydych yn gweld dyfodol hynny?

Edwina Hart: In my response to Andrew R.T. Davies, I said that I would look at all funds that we have been involved in with my portfolio to give him an indication of the numbers of jobs protected and the level of investment made. I might not be able to go into detail on some elements because of commercial confidentiality, but I will certainly pick up the further point that you made on this.

Edwina Hart: Yn fy ymateb i Andrew R.T. Davies, dywedais y byddwn yn edrych ar yr holl gronfeydd yr ydym wedi bod yn gysylltiedig â nhw yn fy mhortffolio i roi syniad iddo o niferoedd y swyddi a ddiogelwyd a lefel y buddsoddiad a wnaed. Efallai na fyddaf yn gallu mynd i fanylder ar rai elfennau oherwydd cyfrinachedd masnachol, ond byddaf yn sicr yn codi’r pwynt arall a wnaethoch ar y mater hwn.

Alun Ffred Jones: Mae gan adroddiad yr Athro Brian Morgan ar drethi busnes nifer o argymhellion a fyddai o fudd mawr i fusnesau bychan. A ydych yn bwriadu ehangu’r cynllun cymorth trethi busnes yn y dyfodol a phryd y byddwch yn dod ag argymhellion gerbron y Cynulliad?

Alun Ffred Jones: Professor Brian Morgan’s report on business rates makes several recommendations that would be of benefit to small businesses. Do you intend to expand the business rate relief scheme in future, and when will you be bringing recommendations to the Assembly?

Edwina Hart: Professor Brian Morgan’s report has engendered a lot of interest. As a result, he has had to go out for further discussions, and we are receiving further submissions from various areas about what more we should do as a Government. I will make a formal response to the Chamber in due course.

Edwina Hart: Mae adroddiad yr Athro Brian Morgan wedi ennyn llawer o ddiddordeb. O ganlyniad, bu’n rhaid iddo gynnal trafodaethau pellach, ac rydym yn cael cyflwyniadau pellach o ardaloedd amrywiol am beth arall y dylem ei wneud fel Llywodraeth. Byddaf yn ymateb yn ffurfiol i’r Siambr maes o law.

Alun Ffred Jones: Un mater arall sy’n broblemus i fusnesau bychan yw’r broses o ailbrisio gwerth ardrethol busnesau. Mae rhai busnesau, yn enwedig yn y sector twristiaeth, yn cael eu hasesu ar eu helw potensial, ond nid yw hynny’n wir am y rhan fwyaf o fusnesau. Oni ddylai pob trefn felly fod yn gyson? Os yw elw potensial yn llinyn mesur i un busnes, oni ddylai hynny fod yn wir am bob un busnes?

Alun Ffred Jones: Another issue that is problematic for small businesses is the revaluation process for businesses’ rateable value. Some businesses, especially in the tourism sector, are assessed based on their potential profit, but that is not true for the majority of businesses. Should there not be consistency in all such arrangements? If potential profit is a yardstick for one business, should it not be for all businesses?

Edwina Hart: You raise some interesting points about revaluation and what we need to do. I am currently discussing this and will discuss it further with Professor Brian Morgan, because I might wish to make a statement in this regard in the autumn.

Edwina Hart: Rydych yn codi rhai pwyntiau diddorol am ailbrisio a’r hyn sydd angen inni ei wneud. Rwy’n trafod hyn a byddaf yn ei drafod ymhellach â’r Athro Brian Morgan, oherwydd mae’n bosibl y byddaf yn dymuno gwneud datganiad ar y mater hwn yn yr hydref.

Aled Roberts: Minister, I am sure that there is cross-party support for Jobs Growth Wales, but many small businesses are suggesting that there is conflict between the criteria for Jobs Growth Wales and the work programme. Have you had any discussions with the UK Government regarding the mismatch between certain elements of the two programmes?

Aled Roberts: Weinidog, rwy’n siŵr bod cefnogaeth drawsbleidiol ar gyfer Twf Swyddi Cymru, ond mae llawer o fusnesau bach yn awgrymu nad oes gwrthdaro rhwng y meini prawf ar gyfer Twf Swyddi Cymru a’r rhaglen waith. A ydych chi wedi cael unrhyw drafodaethau â Llywodraeth y DU ynghylch y diffyg cyfatebiaeth rhwng rhai elfennau o’r ddwy raglen?

Edwina Hart: I will certainly pick up the point now that you have raised the matter with me.

Edwina Hart: Byddaf yn sicr yn codi’r pwynt yn awr eich bod wedi codi’r mater gyda mi.

The Record

Ardal Fenter Caerdydd

Cardiff Enterprise Zone

3. Jenny Rathbone: A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am Ardal Fenter Caerdydd. OAQ(4)0173(BET)

3. Jenny Rathbone: Will the Minister provide an update on progress on the Cardiff Enterprise Zone. OAQ(4)0173(BET)

Edwina Hart: All enterprise zone boards have submitted their blueprints for the development of each enterprise zone, which I am currently considering.

Edwina Hart: Mae pob bwrdd ardal fenter wedi cyflwyno eu glasbrintiau ar gyfer datblygu pob ardal fenter, ac rwyf wrthi’n eu hystyried.

Jenny Rathbone: People in my constituency are anxiously awaiting the development of a new bus station adjacent to and north of the railway station. What part does an integrated bus and railway transport system play in the success of the enterprise zone?

Jenny Rathbone: Mae pobl yn fy etholaeth i yn disgwyl yn eiddgar am y gwaith o ddatblygu gorsaf bws newydd ger yr orsaf reilffordd ac i’r gogledd ohoni. Pa ran mae system drafnidiaeth bws a rheilffordd integredig yn chwarae yn llwyddiant yr ardal fenter?

Edwina Hart: Better integrated bus and rail services, coupled with improved pedestrian movement, are seen as a major goal for the strategic development of the area and the attraction of new business investment and job creation. My colleague, Carl Sargeant, the Minister for transport, and I are having regular discussions about how we can deal with matters to do with transport arising in the enterprise zones.

Edwina Hart: Mae gwasanaethau bws a rheilffordd integredig well, ynghyd â gallu cerddwyr i symud yn well, yn cael eu gweld fel nod pwysig ar gyfer datblygiad strategol yr ardal ac i ddenu buddsoddiad newydd gan fusnesau a chreu swyddi. Mae fy nghydweithiwr, Carl Sargeant, y Gweinidog dros drafnidiaeth, a minnau yn cael trafodaethau rheolaidd ar sut y gallwn fynd i’r afael â materion yn ymwneud â thrafnidiaeth sy’n codi yn yr ardaloedd menter.

Andrew R.T. Davies: Last week, we had the sad news that the AA was going to relocate 400 jobs out of Cardiff city centre, and you have kindly kept Members informed of that situation. Regrettably, we have lost the bid for the green investment bank. We have had the plans for the central business district, and Cardiff has been identified as an enterprise zone, yet we are still losing jobs from the centre of Cardiff to areas with the same economic footprint, such as Newcastle in the north-east of England. It does not seem as though these proposals are coming forward at the rate of knots that we would like to see. What confidence can my constituents in Cardiff have that these are being progressed with the council and that we will start to see some tangible results on the ground?

Andrew R.T. Davies: Yr wythnos diwethaf, cawsom y newyddion trist bod yr AA yn mynd i symud 400 o swyddi o ganol dinas Caerdydd, ac rydych wedi bod yn garedig wrth roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am y sefyllfa honno. Yn anffodus, methiant oedd ein cais ar gyfer y banc buddsoddi gwyrdd. Rydym wedi cael y cynlluniau ar gyfer yr ardal busnes canolog, ac mae Caerdydd wedi cael ei nodi fel ardal fenter, ac eto rydym yn parhau i golli swyddi o ganol Caerdydd i’r ardaloedd sydd â’r un ôl troed economaidd, fel Newcastle yng ngogledd-ddwyrain Lloegr. Nid yw’n ymddangos bod y cynigion hyn yn cael eu cyflwyno ar y raddfa y byddem yn hoffi ei gweld. Pa hyder all fy etholwyr i yng Nghaerdydd ei gael bod y cynigion hyn yn cael eu datblygu gyda’r cyngor ac y byddwn yn dechrau gweld rhai canlyniadau cadarn ar lawr gwlad?

Edwina Hart: We have got the final plans in from the Cardiff enterprise zone board about how we intend to deal with the enterprise zone in Cardiff, and we are having regular discussions with the local authority over what it sees as its aims for the enterprise zone and its periphery. I very much hope that I will be able to come to the Chamber with a full statement on the development of these zones within the next few weeks.

Edwina Hart: Rydym wedi cael y cynlluniau terfynol gan fwrdd ardal fenter Caerdydd o ran sut rydym yn bwriadu delio â’r ardal fenter yng Nghaerdydd, ac rydym yn cael trafodaethau rheolaidd â’r awdurdod lleol am yr hyn y mae’n gweld fel ei nodau ar gyfer yr ardal fenter a’i hymylon. Rwy’n gobeithio’n fawr y byddaf yn gallu dod i’r Siambr â datganiad llawn ar ddatblygiad y parthau hyn o fewn yr wythnosau nesaf.

The Record

In addition, even though jobs are going because of the national circumstances of companies, jobs are still coming in.

Hefyd, er bod swyddi’n mynd oherwydd amgylchiadau cenedlaethol cwmnïau, mae swyddi’n parhau i ddod i mewn.

Leanne Wood: Cardiff Council under the previous administration worked closely with the Welsh Government to make the best use of the enterprise zone in developing plans for the Cardiff business district, but we now hear that the new Labour administration has placed those plans under review. How confident are you that the business district will go ahead in the Cardiff enterprise zone?

Leanne Wood: O dan y weinyddiaeth flaenorol, gweithiodd Cyngor Caerdydd yn agos gyda Llywodraeth Cymru i wneud y defnydd gorau o’r ardal fenter i ddatblygu cynlluniau ar gyfer ardal fusnes Caerdydd, ond rydym yn awr yn clywed bod y weinyddiaeth Lafur newydd wedi penderfynu adolygu’r cynlluniau hynny. Pa mor hyderus ydych y bydd yr ardal fusnes yn mynd yn ei blaen yn ardal fenter Caerdydd?

Edwina Hart: I am confident that my enterprise zone will go ahead, and that is my responsibility. We need to make it quite clear that enterprise zones are run by the Welsh Government. They take priority in our investment, and local authorities are duty-bound to work in partnership with us to deliver what we require, which is jobs.

Edwina Hart: Rwy’n hyderus y bydd fy ardal fenter yn mynd yn ei blaen, a dyna fy nghyfrifoldeb i. Mae angen inni wneud yn hollol glir bod ardaloedd menter yn cael eu rhedeg gan Lywodraeth Cymru. Maent yn cymryd blaenoriaeth yn ein buddsoddiad, ac mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i weithio mewn partneriaeth â ni i sicrhau’r hyn sydd ei angen arnom, sef swyddi.

Eluned Parrott: Thank you, Minister, for those answers. Obviously, the creation of the central business district, with office space and a convention centre, could have been a real boost to the enterprise zone in Cardiff. Minister, your review of the failure to secure the green investment bank quoted a lack of grade-A office space as a critical factor. In scrapping these plans, Russell Goodway of Cardiff Council stated that there was already enough office space, but either there is, or there is not. Who is right, you or Russell Goodway?

Eluned Parrott: Diolch i chi, Weinidog, am yr atebion hynny. Yn amlwg, gallai creu’r ardal fusnes ganolog, gyda swyddfeydd a chanolfan gynhadleddau, fod wedi bod yn hwb gwirioneddol i’r ardal fenter yng Nghaerdydd. Weinidog, soniodd eich adolygiad o’r methiant i sicrhau’r banc buddsoddi gwyrdd am ddiffyg swyddfeydd gradd-A fel ffactor allweddol. Wrth gael gwared ar y cynlluniau hyn, dywedodd Russell Goodway o Gyngor Caerdydd fod yna eisoes ddigon o swyddfeydd, ond mae hynny naill ai’n gywir neu’n anghywir. Pwy sy’n iawn, chi neu Russell Goodway?

Edwina Hart: I have asked the enterprise board to look at this. A good standard of office accommodation is a priority. If I may, I will refer to the feedback that we had on our bid for the green investment bank. There were issues to do with the recruitment and retention of staff as part of that, and one reason we did not stand a chance with that project was the finance transactions ecosystem brought in Frankfurt, which we and 20 other areas were not eligible for.

Edwina Hart: Rwyf wedi gofyn i’r bwrdd menter edrych ar hyn. Mae safon dda o swyddfeydd yn flaenoriaeth. Os caf, rwyf am gyfeirio at yr adborth a gawsom ar ein cais ar gyfer y banc buddsoddi gwyrdd. Roedd materion yn ymwneud â recriwtio a chadw staff fel rhan o hynny, ac un rheswm nad oedd gennym lawer o siawns o fod yn llwyddiannus gyda’r prosiect hwnnw oedd yr ecosystem trafodion ariannol a ddaeth â Frankfurt i mewn, ond nad oeddem ni na 20 o ardaloedd eraill yn gymwys ar ei gyfer.

Let me make it absolutely clear that we do require good-quality office space. That is an issue, and it is something that is requested when we speak to companies in London that might considering relocating.

Gadewch imi ei gwneud yn gwbl glir fod angen swyddfeydd o ansawdd da arnom. Mae hynny’n broblem, ac mae’n rhywbeth y gofynnir amdano pan fyddwn yn siarad â chwmnïau yn Llundain a allai fod yn ystyried adleoli.

The Record

Y Diwydiant Amaethyddol

The Agriculture Industry

4. Yr Arglwydd Elis-Thomas: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau ei hadran ar gyfer y diwydiant amaethyddol yng Nghymru. OAQ(4)0171(BET)

4. Lord Elis-Thomas: Will the Minister make a statement on her department’s priorities for the agricultural industry in Wales. OAQ(4)0171(BET)

Y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd (Alun Davies): Fy mhrif flaenoriaeth ar hyn o bryd yw ei gynnal ac ennill ar ran ffermwyr Cymru yn ystod y trafodaethau am y polisi amaethyddol cyffredin.

The Deputy Minister for Agriculture, Food, Fisheries and European Programmes (Alun Davies): My main priority at this time is to support it and to win on behalf of Welsh farmers during the negotiations on the common agricultural policy.

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Efallai nad yw’n ymwybodol o hyn ond nid wyf yn siopa yn aml yn Sainsbury’s, ond ar ymweliad diweddar â Sainsbury’s yn Wrecsam, cefais y pleser o brynu cig oen o Gymru ac arno logo Hybu Cig Cymru a chyfeiriad at gynllun penodol i gefnogi ffermwyr ifanc. Hoffwn lyngyfarch Hybu Cig Cymru ar yr arweiniad hwn a gofyn i’r Dirprwy Weinidog pa arweiniad tebyg sydd ganddo ymhellach i sicrhau, o ystyried sefyllfa bresennol y farchnad cig oen, fod cig oen Cymru yn parhau i fod yn gystadleuol yng Nghymru ac yn fyd-eang?

Lord Elis-Thomas: Perhaps he is unaware of the fact that I do not shop very often in Sainsbury’s, but on a recent visit to Sainsbury’s in Wrexham, I had the pleasure of purchasing Welsh lamb that featured the logo of Hybu Cig Cymru and a reference to a specific scheme to support young farmers. I want to congratulate Hybu Cig Cymru on this lead that it has shown and I ask the Deputy Minister what further he can do to ensure, given the current position of the lamb industry, that Welsh lamb continues to be competitive in Wales and on a global level?

Alun Davies: Rwy’n cytuno â’r pwyntiau y mae Dafydd Elis-Thomas wedi’u gwneud. Mae Hybu Cig Cymru wedi dangos arweinyddiaeth glir i’r sector ac wedi bod yn llwyddiannus wrth hybu’r sector a’i ddatblygu. Byddwch yn ymwybodol fy mod i newydd fod ym Milan yn yr Eidal gyda Hybu Cig Cymru i hybu’r farchnad o Gymru yno, a byddaf yn teithio i Baris gyda’r corff hwnnw ymhen rhai wythnosau i hybu allforion cig oen o Gymru.

Alun Davies: I agree with the points that Dafydd Elis-Thomas has made. Hybu Cig Cymru has shown clear leadership in the sector and has been successful in promoting and developing the sector. You will be aware that I have just returned from Milan in Italy with Hybu Cig Cymru to promote the Welsh lamb market out there, and I will be travelling to Paris with that organisation in a few weeks’ time to promote Welsh lamb exports.

Rwy’n ymwybodol bod archfarchnadoedd drwy Gymru a gweddill y Deyrnas Unedig wedi bod yn hybu cig oen o Gymru, a chredaf fod y gwaith a wnaed i’w weld yn glir yn y cynnydd yn yr allforion. Byddwn yn parhau i gefnogi Hybu Cig Cymru yn ei waith.

I am aware that supermarkets throughout Wales and the rest of the UK have been promoting Welsh lamb, and I believe that the work that has been carried out is clear for all to see in the increase in exports. We will continue to support Hybu Cig Cymru’s work.

Russell George: We have seen in the news this week that harvest yields in the UK have been significantly damaged by the poor weather conditions, and the weather patterns that we have experienced over the past few years will be with us for the foreseeable future, as Atlantic warming continues. What discussions have you had with the farming unions, and with colleagues in the Department for Environment, Food and Rural Affairs and the other devolved administrations regarding the future development of agronomy in the UK, and how we can best use that technology to mitigate the effects of climate change on our food supplies?

Russell George: Rydym wedi gweld yn y newyddion yr wythnos hon fod cynhaeafau yn y DU wedi cael eu difrodi yn sylweddol gan y tywydd gwael, a bydd y patrymau tywydd yr ydym wedi eu profi dros y blynyddoedd diwethaf gyda ni am y dyfodol rhagweladwy, wrth i gynhesu’r Iwerydd barhau. Pa drafodaethau ydych wedi’u cael â’r undebau ffermio, cydweithwyr yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a’r gweinyddiaethau datganoledig eraill ynghylch datblygu agronomeg yn y DU yn y dyfodol, a sut y gallwn ddefnyddio’r dechnoleg honno yn y ffordd orau i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ein cyflenwadau bwyd?

Alun Davies: We hold a number of conversations with the farming unions and others, and with ministerial teams from all parts of the United Kingdom on a regular basis. The current situation is a cause for real concern, in respect of the short-term issues about food pricing and food scarcity at present. However, our overriding concern at the moment, as I said in my initial reply to Dafydd Elis-Thomas, is to ensure that we have an overall financial framework over the next seven years that will sustain food production in an environmentally friendly way for farmers throughout Wales, the UK and the rest of the European Union.

Alun Davies: Rydym yn cynnal nifer o sgyrsiau â’r undebau ffermio ac eraill, a chyda thimau gweinidogol o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, yn rheolaidd. Mae’r sefyllfa bresennol yn destun pryder gwirioneddol, o ran y materion tymor byr yn ymwneud â phrisiau bwyd a phrinder bwyd ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ein prif bryder ar hyn o bryd, fel y dywedais yn fy ateb cychwynnol i Dafydd Elis-Thomas, yw sicrhau bod gennym fframwaith ariannol cyffredinol dros y saith mlynedd nesaf a fydd yn cynnal cynhyrchu bwyd mewn ffordd eco-gyfeillgar i ffermwyr ledled Cymru, y DU a gweddill yr Undeb Ewropeaidd.

2.30 p.m.

The Record

Adolygu Ardrethi Busnes

Business Rates Review

5. Mick Antoniw: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr adroddiad diweddar, Adolygu Ardrethi Busnes Cymru: Cymell Twf. OAQ(4)0169(BET)

5. Mick Antoniw: Will the Minister make a statement on the recent Business Rates Wales Review: Incentivising Growth. OAQ(4)0169(BET)

Edwina Hart: I refer you to my recent letter dated 26 September, in which I state that I will be making a full response shortly.

Edwina Hart: Fe’ch cyfeiriaf at fy llythyr diweddar dyddiedig 26 Medi, lle rwy’n datgan y byddaf yn rhoi ymateb llawn cyn bo hir.

Mick Antoniw: I had the great pleasure of Professor Brian Morgan’s company recently when he visited small businesses in Pontypridd to discuss their issues. Two of the issues raised were the lack of a relationship between business rates and the turnover of businesses, and the competition from out-of-town retailing. Could you give a statement on the timetable for the next stage of the review and consultation on that review?

Mick Antoniw: Cefais bleser mawr gwmni yr Athro Brian Morgan yn ddiweddar pan ymwelodd â busnesau bach ym Mhontypridd i drafod eu problemau. Dau o’r materion a godwyd oedd y diffyg perthynas rhwng ardrethi busnes a throsiant busnesau, a’r gystadleuaeth gan gwmnïau manwerthu y tu allan i’r dref. A allech roi datganiad ar yr amserlen ar gyfer cam nesaf yr adolygiad a’r ymgynghoriad ar yr adolygiad hwnnw?

Edwina Hart: I am aware of the concerns of business and I am tremendously interested in Professor Morgan’s report. There has been particular interest from people in town centres, which have been a priority, as outlined by my colleague Huw Lewis and the Enterprise and Business Committee in its report. During the next few weeks, I will meet with Professor Brian Morgan and I will then make a statement on all of the recommendations to the Chamber.

Edwina Hart: Rwy’n ymwybodol o bryderon busnesau ac mae gennyf ddiddordeb aruthrol yn adroddiad yr Athro Morgan. Cafwyd diddordeb arbennig gan bobl yng nghanol trefi, sydd wedi bod yn flaenoriaeth, fel yr amlinellwyd gan fy nghydweithiwr, Huw Lewis ac adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes. Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, byddaf yn cyfarfod â’r Athro Brian Morgan ac yna byddaf yn gwneud datganiad ar bob un o’r argymhellion i’r Siambr.

Janet Finch-Saunders: The review makes several recommendations relating to the charity retail sector, including the suggestion to limit the business rate relief to 50% of those larger charity shops trading in new goods. The British Heart Foundation is one of several charities that have responded to Professor Brian Morgan’s call for evidence with submissions. Some have now raised concerns that they are not too convinced that their representations have been acknowledged in the body of the report in terms of his response. Will you acknowledge these representations and do you intend to undertake a full and open consultation with the charity retail sector, as per recommendation 15 of this review?

Janet Finch-Saunders: Mae’r adolygiad yn gwneud sawl argymhelliad yn ymwneud â’r sector manwerthu elusennol, gan gynnwys yr awgrym i gyfyngu ar y rhyddhad ardrethi busnes i 50% ar gyfer y siopau elusennol mwyaf hynny sy’n masnachu mewn nwyddau newydd. Mae Sefydliad Prydeinig y Galon yn un o sawl elusen sydd wedi ymateb i alwad yr Athro Brian Morgan am dystiolaeth gyda chyflwyniadau. Mae rhai nawr wedi codi pryderon nad ydynt yn argyhoeddedig bod eu sylwadau wedi cael eu cydnabod yng nghorff yr adroddiad o ran ei ymateb. A wnewch chi gydnabod y sylwadau hyn ac a ydych yn bwriadu cynnal ymgynghoriad llawn ac agored gyda’r sector manwerthu elusennol, yn unol ag argymhelliad 15 o’r adolygiad hwn?

Edwina Hart: As I indicated, I will respond to the recommendations in due course. I am well aware of the further representations that have been made to Professor Morgan from the charitable sector. However, I am sure that you will all be interested to know that we have also had representations from other retailers, which made the point to us that they are also running businesses and are paying staff wages and so on. So, there is a balance to be struck here, but I can assure you that this will be a transparent process.

Edwina Hart: Fel yr awgrymais, byddaf yn ymateb i’r argymhellion maes o law. Rwy’n ymwybodol o’r sylwadau pellach a wnaed i’r Athro Morgan gan y sector elusennol. Fodd bynnag, rwy’n siŵr y bydd gennych ddiddordeb gwybod ein bod hefyd wedi cael sylwadau gan fanwerthwyr eraill, a oedd yn nodi eu bod hefyd yn rhedeg busnesau ac yn talu cyflogau staff ac yn y blaen. Felly, mae angen sicrhau cydbwysedd yma, ond gallaf eich sicrhau y bydd hon yn broses dryloyw.

The Record

Llyr Huws Gruffydd: Yn Ebrill 2010, cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban gynllun rhyddhad trethi busnes i’r sector ynni adnewyddadwy, gan gynnig hyd at 100% o ostyngiad er mwyn hybu’r sector honno. Rwy’n teimlo, o glywed eich atebion blaenorol, na wnewch chi ddweud eich bod chi’n barod i fabwysiadu argymhelliad yr Athro Brian Morgan tan i chi wneud cyhoeddiad yn ddiweddarach efallai, ond a allwch chi ddweud wrthyf a fuasech chi’n gweld gwerth mewn ystyried mabwysiadu rhywbeth tebyg yng Nghymru?

Llyr Huws Gruffydd: In April 2012, the Scottish Government announced a business rate relief scheme for the renewable energy sector, which offers a reduction of up to 100% in order to promote that sector. I feel that perhaps, having heard your previous answers, you will not be saying that you are willing to adopt Professor Brian Morgan’s recommendation until you make an announcement later on, but can you tell me whether you would see value in adopting such an approach in Wales?

Edwina Hart: Yes, my colleague who has responsibilities for these issues, John Griffiths, smiled when he saw that recommendation in Professor Morgan’s report, so there are ongoing discussions on that on which I will advise Assembly Members when I respond in full to the recommendations.

Edwina Hart: Byddwn. Gwenodd John Griffiths, fy nghydweithiwr sydd â chyfrifoldebau dros y materion hyn, pan welodd yr argymhelliad hwnnw yn adroddiad yr Athro Morgan, felly mae trafodaethau yn mynd rhagddynt ar hynny a byddaf yn cynghori Aelodau’r Cynulliad ar hynny pan fyddaf yn ymateb yn llawn i’r argymhellion.

Peter Black: We all look forward to your response to the review. You will also know that there is pressure from the small business sector to extend the existing rate relief scheme and yet there is no money in the forthcoming budget to pay for that. Will you look at that in particular? What money is in the budget to implement the recommendations that you are prepared to accept?

Peter Black: Rydym i gyd yn edrych ymlaen at eich ymateb i’r adolygiad. Byddwch hefyd yn gwybod bod pwysau gan y sector busnesau bach i ymestyn y cynllun rhyddhad ardrethi presennol ac eto nid oes unrhyw arian yn y gyllideb sydd ar y gweill i dalu am hynny. A wnewch chi edrych ar hynny yn benodol? Pa arian sydd yn y gyllideb i weithredu’r argymhellion rydych yn barod i’w derbyn?

Edwina Hart: There will be budgetary considerations to Professor Brian Morgan’s recommendations if any or all are accepted, and there will be ongoing discussions with the Minister for Finance in that regard.

Edwina Hart: Bydd ystyriaethau cyllidebol i argymhellion yr Athro Brian Morgan os caiff rhai neu bob un ohonynt eu derbyn, a bydd trafodaethau parhaus â’r Gweinidog Cyllid yn hynny o beth.

The Record

Y Diwydiant Ymwelwyr

The Tourism Industry

6. Alun Ffred Jones: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymdrechion y Llywodraeth i hybu’r diwydiant ymwelwyr. OAQ(4)0179(BET)

6. Alun Ffred Jones: Will the Minister make a statement on the Government’s efforts to promote the tourism industry. OAQ(4)0179(BET)

Edwina Hart: The programme for government sets out our proposals to boost tourism across Wales.

Edwina Hart: Mae’r rhaglen lywodraethu yn nodi ein cynigion i hybu twristiaeth ledled Cymru.

Alun Ffred Jones: O ganlyniad i’r haf gwlyb, mae nifer o fusnesau ac atyniadau yn y maes ymwelwyr a thwristiaeth wedi cael cyfnod heriol iawn. Un cam ymarferol i geisio helpu fyddai rhoi gwell arwyddion at yr atyniadau hyn ar ein ffyrdd a’n traffyrdd. A wnewch chi, ar y cyd â’r Gweinidog sydd â chyfrifoldeb am drafnidiaeth, ddiwygio’r rheolau presennol a pha bryd y cawn ni glywed am hynny?

Alun Ffred Jones: Due to this year’s wet summer, a number of businesses and attractions in the tourism and visitor sector have faced a very challenging time. One practical step to assist them would be to provide better signposting to such attractions on our roads and motorways. Will you, along with the Minister with responsibility for transport, revise the current regulations and when will we be informed about that?

Edwina Hart: As you raise that issue with me, I will certainly discuss it with my colleague the Minister for transport and report back to the Assembly.

Edwina Hart: Gan eich bod wedi codi’r mater hwnnw gyda mi, byddaf yn sicr yn ei drafod â’m cydweithiwr y Gweinidog trafnidiaeth, ac yn adrodd yn ôl i’r Cynulliad.

The Record

Rebecca Evans: In his statement on the flooding in Ceredigion earlier this year, the Minister for Local Government and Communities said that Visit Wales would be contacting tourism businesses in the area to see what kind of support could be offered to them over the summer. Could you provide us with an update on those discussions and on the support that was offered?

Rebecca Evans: Yn ei ddatganiad ar y llifogydd yng Ngheredigion yn gynharach eleni, dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau y byddai Croeso Cymru yn cysylltu â busnesau twristiaeth yn yr ardal i weld pa fath o gymorth y gellir ei gynnig iddynt dros yr haf. A allech chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni ar y trafodaethau hynny ac ar y cymorth a gynigiwyd?

Edwina Hart: My officials and I have met with several tourism businesses in Ceredigion that were hit by floods. I also met with the leader of Ceredigion County Council to discuss the impact of the floods in the area. I have also had the opportunity to visit other businesses. I visited Cambrian Printers in Aberystwyth with Elin Jones to look at the impact on business there. The clear message from business was that they needed marketing support to get their message across that mid Wales is open for business. We will work with the tourism industry on this. For example, we have worked with Ceredigion council on an e-mail campaign, and we are working with partners in mid Wales on a co-ordinated public relations and social media programme.

Edwina Hart: Mae fy swyddogion a mi wedi cwrdd â nifer o fusnesau twristiaeth yng Ngheredigion a gafodd eu heffeithio gan lifogydd. Cyfarfûm ag arweinydd Cyngor Sir Ceredigion i drafod effaith y llifogydd yn yr ardal. Rwyf hefyd wedi cael cyfle i ymweld â busnesau eraill. Ymwelais â Cambrian Printers yn Aberystwyth gydag Elin Jones i edrych ar yr effaith ar fusnes yno. Y neges glir gan fusnesau oedd bod angen cymorth marchnata arnynt i gyfleu eu neges bod y canolbarth ar agor i fusnes. Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant twristiaeth ar hyn. Er enghraifft, rydym wedi gweithio gyda chyngor Ceredigion ar ymgyrch e-bost, ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid yn y canolbarth ar gysylltiadau cyhoeddus cydlynol a rhaglen cyfryngau cymdeithasol.

Darren Millar: One part of the tourism industry that is more resilient to poor weather is faith tourism, because people visit churches, chapels and faith trails for all sorts of different reasons other than the weather. Could you provide us with an update on the faith tourism action plan, which I know you have been promoting as Minister?

Darren Millar: Un rhan o’r diwydiant twristiaeth sy’n fwy abl i wrthsefyll tywydd gwael yw twristiaeth ffydd, gan fod pobl yn ymweld ag eglwysi, capeli a llwybrau ffydd am bob math o wahanol resymau heblaw’r tywydd. A allech chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni ar y cynllun gweithredu twristiaeth ffydd, y gwn eich bod wedi bod yn ei hyrwyddo fel Gweinidog?

Edwina Hart: I do not have the details of the work that we have undertaken in this area, but I would be happy to put a note out.

Edwina Hart: Nid oes gennyf fanylion ar y gwaith yr ydym wedi’i wneud yn y maes hwn, ond rwy’n fwy na pharod i anfon nodyn.

The Record

Mewnfuddsoddi

Inward Investment

7. Eluned Parrott: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fewnfuddsoddi yng Nghymru. OAQ(4)0172(BET)

7. Eluned Parrott: Will the Minister make a statement on inward investment in Wales. OAQ(4)0172(BET)

Edwina Hart: Following a meeting of the council for economic renewal on 24 September, the First Minister and I outlined the action that we are taking to boost Wales’s exports further, and to attract more investment into Wales by overseas-owned companies.

Edwina Hart: Yn dilyn cyfarfod o gyngor adnewyddu’r economi ar 24 Medi, gwnaeth y Prif Weinidog a mi amlinellu’r camau yr ydym yn eu cymryd i hybu allforion Cymru ymhellach, ac i ddenu mwy o fuddsoddiad i Gymru drwy gwmnïau tramor.

Eluned Parrott: I was pleased to see the First Minister opening the Renishaw factory in Miskin. I wish to congratulate the Welsh Government on securing that inward investment, albeit only from England. However, overseas trade missions are critical in attracting investment from further away. I understand that you asked the First Minister for permission to attend a trade fair in the United States, which was due to be held in September, but that, in the event, you did not attend. Can you tell us why that was?

Eluned Parrott: Roeddwn yn falch o weld y Prif Weinidog yn agor ffatri Renishaw ym Meisgyn. Hoffwn longyfarch Llywodraeth Cymru ar sicrhau’r buddsoddiad hwnnw o’r tu allan, er mai dim ond o Loegr y daw. Fodd bynnag, mae teithiau masnach dramor yn hanfodol o ran denu buddsoddiad o ymhellach i ffwrdd. Deallaf eich bod wedi gofyn i’r Prif Weinidog am ganiatâd i fynd i ffair fasnach yn yr Unol Daleithiau, a oedd fod i gael ei chynnal ym mis Medi, ond nad oeddech yn bresennol yn y digwyddiad. A allwch ddweud wrthym pam?

Edwina Hart: I assess everything that comes in. We receive invitations, and there are issues of whether we might go on trade missions. Sometimes, they do not materialise in the way that is necessary—there is no deal to close, or it is not judged important, in that it is better for companies to go. Those are the bases on which decisions are made. I understand that the Confederation of British Industry fully defended my position in the Western Mail, because it believes that important use should be made of Ministers’ time, as appropriate.

Edwina Hart: Rwy’n asesu popeth sy’n dod i mewn. Rydym yn derbyn gwahoddiadau, ac mae materion yn codi ynghylch a allem fynd ar deithiau masnach. Weithiau, nid ydynt yn troi allan i fod yn angenrheidiol—nid oes cytundeb sydd angen ei gwblhau, neu ni chaiff ei farnu’n bwysig, o ran ei fod yn well i gwmnïau fynd. Dyna’r sail y gwneir penderfyniadau arno. Deallaf fod Cydffederasiwn Diwydiant Prydain wedi amddiffyn fy safwbynt yn llawn yn y Western Mail, gan ei fod yn credu y dylid gwneud defnydd pwysig o amser Gweinidogion, fel y bo’n briodol.

Eluned Parrott: I agree that finding the right balance is critical. However, the information that I have stated that, in the 18 months that you have been our Minister for business, you have not attended a single overseas trade mission, but that, by contrast, the First Minister has been on five, over the same period. I guess that it is a question of balance. However, this is your portfolio and you have the specialist expertise. When will you take a lead on this important area of your work?

Eluned Parrott: Cytunaf fod dod o hyd i’r cydbwysedd cywir yn hanfodol. Fodd bynnag, mae’r wybodaeth rwyf wedi’i nodi sy’n dweud yn ystod y 18 mis yr ydych wedi bod yn Weinidog busnes, nad ydych wedi mynychu’r un daith fasnach dramor, ond, ar y llaw arall, mae’r Prif Weinidog wedi bod ar bum taith, dros yr un cyfnod. Mae’n debyg mai mater o gydbwysedd ydyw. Fodd bynnag, eich portffolio chi yw hwn a chi sydd â’r arbenigedd arbenigol. Pryd fyddwch yn cymryd yr awenau ar y maes pwysig hwn o’ch gwaith?

Edwina Hart: It is a responsibility across Government.

Edwina Hart: Mae’n gyfrifoldeb ar draws y Llywodraeth.

Dwyrain De Cymru

South Wales East

8. Jocelyn Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei blaenoriaethau ar gyfer Dwyrain De Cymru. OAQ(4)0174(BET)

8. Jocelyn Davies: Will the Minister make a statement on her priorities for South Wales East. OAQ(4)0174(BET)

Edwina Hart: My priorities are as set out in the programme for government.

Edwina Hart: Mae fy mlaenoriaethau i’w gweld yn y rhaglen lywodraethu.

Jocelyn Davies: Thank you, Minister; that was very informative. [Laughter.] You will be aware of the devastating arson attack on the Real Crisps factory in Crumlin. Many local people, including a family member, fear losing their jobs if the factory does not reopen. Can you provide an update on any discussions that you have been having with the owners?

Jocelyn Davies: Diolch, Weinidog; roedd hwnnw’n ateb llawn gwybodaeth. [Chwerthin.] Byddwch yn ymwybodol o’r ymosodiad bwriadol dinistriol i losgi ffatri Real Crisps yng Nghrymlyn. Mae llawer o bobl leol, gan gynnwys aelod o’m teulu i, yn ofni colli eu swyddi os na fydd y ffatri yn ailagor. A allwch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw drafodaethau yr ydych wedi eu cael â’r perchnogion?

Edwina Hart: My officials have had detailed discussions with the owners. We want the best possible outcome from this, which is obviously to retain jobs in the area. However, some of those discussions will be commercially confidential.

Edwina Hart: Mae fy swyddogion wedi cael trafodaethau manwl â’r perchnogion. Rydym am gael y canlyniad gorau posibl o hyn, sef, yn amlwg, cadw swyddi yn yr ardal. Fodd bynnag, bydd rhai o’r trafodaethau yn fasnachol gyfrinachol.

Mohammad Asghar: One barrier faced by small businesses that are trying to expand in South Wales East is access to credit. The Welsh Government has acknowledged that there is a problem with bank financing, through its provision of small and medium-sized enterprise and microbusiness loan funds via Finance Wales. To date, the SME investment fund has invested only £1 million out of a possible £40 million, giving just three businesses a loan. What is the Minister doing to raise awareness and to actively promote these funding packages to businesses in Wales, and especially in South Wales East?

Mohammad Asghar: Un rhwystr y mae busnesau bach sy’n ceisio ehangu yn Nwyrain De Cymru yn ei wynebu yw cael gafael ar gredyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod problem o ran ariannu gan fanciau, drwy ei darpariaeth, drwy Gyllid Cymru, o gronfeydd benthyciadau i fusnesau bach a chanolig eu maint a microfusnesau. Hyd yma, mae’r gronfa fuddsoddi busnesau bach a chanolig ond wedi buddsoddi £1 miliwn o’r £40 miliwn posibl, gan roi benthyciad i dri busnes yn unig. Beth mae’r Gweinidog yn ei wneud i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo’r pecynnau ariannu hyn i fusnesau yng Nghymru, ac yn enwedig yn Nwyrain De Cymru?

Edwina Hart: We must actively promote these packages across the board; that is an important point, and we are constantly reviewing our dialogue as regards what we are there to offer. Decisions on lending lie with Finance Wales, which looks carefully at business plans, as do the commercial banks. I believe that we are making progress, but it is important that we look at how we advertise what is available.

Edwina Hart: Mae’n rhaid i ni fynd ati i hyrwyddo’r pecynnau hyn drwyddi draw; mae hynny’n bwynt pwysig, ac rydym yn adolygu ein deialog yn gyson o ran yr hyn yr ydym yn ei gynnig. Cyllid Cymru sy’n gyfrifol am benderfyniadau ar fenthyca, sy’n edrych yn ofalus ar gynlluniau busnes, fel y mae’r banciau masnachol yn ei wneud. Credaf ein bod yn gwneud cynnydd, ond mae’n bwysig ein bod yn edrych ar sut rydym yn hysbysebu’r hyn sydd ar gael.

Cychwyn Busnesau Newydd

Business Start-ups

9. David Melding: A wnaiff y Gweinidog amlinellu’r camau y mae’r Llywodraeth yn eu cymryd i hybu cychwyn busnesau newydd. OAQ(4)0167(BET)

9. David Melding: Will the Minister outline measures the Government is taking to encourage business startups. OAQ(4)0167(BET)

Edwina Hart: We have a dedicated business start-up unit and a high potential starts service in place to encourage business start-ups here in Wales. I also have a network of business entrepreneurship champions to promote entrepreneurship and business start-up.

Edwina Hart: Mae gennym uned bwrpasol ar gyfer busnesau newydd a gwasanaethau dechrau i fusnesau â photensial uchel er mwyn annog busnesau i ddechrau yma yng Nghymru. Mae gennyf hefyd rwydwaith o hyrwyddwyr entrepreneuriaeth busnes i hyrwyddo entrepreneuriaeth a dechrau busnesau.

David Melding: Minister, I give you and your department two cheers for the business start-up website. It uses, very innovatively, mentors and good practice to show people who are interested in starting a business how they may take the first practical steps. In general, the website is aimed at getting people through the initial bureaucratic tangle. Do you agree that such information needs to be invested in because the quality that we can provide there can often be key to whether or not people take that vital first step?

David Melding: Weinidog, rwy’n rhoi dwy seren i chi a’ch adran am y wefan dechrau busnes. Mae’n defnyddio mentoriaid ac arfer da, mewn ffordd arloesol iawn, i ddangos i bobl sydd â diddordeb mewn dechrau busnes sut y gallant gymryd y camau cyntaf ymarferol. Yn gyffredinol, mae’r wefan wedi’i hanelu at gael pobl drwy’r dryswch biwrocrataidd cychwynnol. A ydych yn cytuno bod angen buddsoddi mewn gwybodaeth o’r fath oherwydd gall yr ansawdd y gallwn ei ddarparu yno yn aml fod yn allweddol o ran a fydd pobl yn cymryd y cam cyntaf hanfodol hwnnw?

Edwina Hart: I will pass on your compliments to my officials about the work that has been done in this area. I totally concur with your comments.

Edwina Hart: Byddaf yn anfon eich canmoliaeth ymlaen at fy swyddogion am y gwaith a wnaed yn y maes hwn. Cytunaf yn llwyr â’ch sylwadau.

Lindsay Whittle: Minister, the Party of Wales believes that credit unions and other community finance models could be an enormous help in providing capital to business start-ups in every community in Wales. This, in turn, could boost the credit union movement all over Wales, as well as providing a flexible, local solution to the problem of financing small start-ups and business expansions. Will you look at ways in which credit unions and other community finance models could be used to assist small businesses, particularly start-ups?

Lindsay Whittle: Weinidog, mae Plaid Cymru yn credu y gallai undebau credyd a modelau cyllid cymunedol eraill fod yn help mawr o ran darparu cyfalaf i fusnesau sy’n dechrau ym mhob cymuned yng Nghymru. Gallai hyn, yn ei dro, roi hwb i’r mudiad undebau credyd ledled Cymru, yn ogystal â chynnig ateb lleol hyblyg i’r broblem o ariannu busnesau bach sy’n dechrau a busnesau sy’n ehangu. A fyddwch yn edrych ar ffyrdd y gellid defnyddio undebau credyd a modelau cyllid cymunedol eraill i helpu busnesau bach, yn enwedig y rhai sy’n dechrau?

Edwina Hart: We are already looking at some of the issues that you raise, and I will report back to Plenary in due course.

Edwina Hart: Rydym eisoes yn edrych ar rai o’r materion rydych yn eu codi, a byddaf yn adrodd yn ôl i’r Cyfarfod Llawn maes o law.

The Record

Maes Awyr Caerdydd

Cardiff Airport

10. Mick Antoniw: A wnaiff y Gweinidog amlinellu’r gwaith sy’n cael ei wneud i ddatblygu ac i hyrwyddo maes awyr Cymru Caerdydd. OAQ(4)0168(BET)

10. Mick Antoniw: Will the Minister outline the work being undertaken to develop and promote Cardiff Wales airport. OAQ(4)0168(BET)

Edwina Hart: The First Minister recently announced details of the good progress that is being made to develop and promote Cardiff Airport.

Edwina Hart: Cyhoeddodd y Prif Weinidog yn ddiweddar fanylion am y cynnydd da a wneir i ddatblygu a hyrwyddo Maes Awyr Caerdydd.

Mick Antoniw: I welcome very much the work that is being done in respect of the promotion of the airport. When it comes to considering the future, does the Minister agree with me that the examples of Manchester and Newcastle, where there is a significant local and public sector interest, are certainly options to consider, bearing in mind the economic importance of the airport to Wales?

Mick Antoniw: Croesawaf y gwaith sy’n cael ei wneud i hyrwyddo’r maes awyr yn fawr iawn. Pan ddaw’n amser i ystyried y dyfodol, a yw’r Gweinidog yn cytuno â mi bod enghreifftiau Manceinion a Newcastle, lle mae diddordeb sylweddol yn lleol ac ymysg y sector cyhoeddus, yn sicr yn opsiynau i’w hystyried, gan gofio pwysigrwydd economaidd y maes awyr i Gymru?

Edwina Hart: The airport taskforce, which the First Minister has established, is looking at all areas where we can make improvements and help boost performance, looking at how to develop and promote Cardiff Airport in terms of the passenger experience and flights. Even today, I understand from a press report, although I have not confirmed it yet formally with the airport, that Lufthansa is launching flights to Cardiff, which is good news for links to the continent. We must ensure that we have effective measures between Government and the airport to ensure that we maximise the potential of the airport.

Edwina Hart: Mae tasglu’r maes awyr, y mae’r Prif Weinidog wedi’i sefydlu, yn edrych ar bob maes lle y gallwn wneud gwelliannau a helpu i hybu perfformiad, gan edrych ar sut i ddatblygu a hyrwyddo Maes Awyr Caerdydd o ran profiad y teithwyr a’r teithiau awyren eu hunain. Hyd yn oed heddiw, deallaf ar ôl darllen adroddiad yn y wasg, er nad wyf wedi cadarnhau hynny’n ffurfiol â’r maes awyr eto, fod Lufthansa yn lansio teithiau i Gaerdydd, sy’n newyddion da o ran cysylltiadau â’r cyfandir. Rhaid i ni sicrhau bod gennym fesurau effeithiol rhwng y Llywodraeth a’r maes awyr i sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o botensial y maes awyr.

Byron Davies: You have answered some of the points that I was going to make, Minister. However, since the First Minister has assumed responsibility for Cardiff Airport, will you outline what long-term support for the airport you have discussed with the First Minister, what your department has been doing in the interim to support the airport, and how you and your department are dovetailing policy into the current action group, which frankly, to date, seems to operate covertly?

Byron Davies: Rydych wedi ateb rhai o’r pwyntiau yr oeddwn am eu gwneud, Weinidog. Fodd bynnag, gan fod y Prif Weinidog wedi cymryd cyfrifoldeb dros Faes Awyr Caerdydd, a wnewch chi amlinellu pa gymorth hirdymor ar gyfer y maes awyr yr ydych wedi eu trafod â’r Prif Weinidog, beth mae’ch adran wedi’i wneud yn y cyfamser i helpu’r maes awyr, a sut rydych chi a’ch adran yn plethu polisi i’r grŵp gweithredu presennol, sydd, a dweud y gwir, yn ymddangos hyd yn hyn fel petai’n gweithredu’n gudd?

Edwina Hart: I do not think that we are an arm of the US Government acting covertly in any way, like one of these things you see on Sky television. The taskforce has been established and it involves a group of independent people that is undertaking work and getting to grips with some of the issues. My own department has been very good in the support it has given to the airport. We have seconded a member of staff to the airport to work closely with it, and we are working on route development and on the fabric of the airport and all those issues. However, we must never look away from the fact that the airport is run by a private company.  

Edwina Hart: Nid wyf yn credu ein bod yn asiantaeth o Lywodraeth yr Unol Daleithiau sy’n gweithredu’n gudd mewn unrhyw ffordd, fel un o’r pethau hyn a welwch ar deledu Sky. Mae’r tasglu wedi’i sefydlu ac mae’n cynnwys grŵp o bobl annibynnol sy’n ymgymryd â’r gwaith ac yn mynd i’r afael â rhai o’r materion. Mae fy adran wedi bod yn dda iawn o ran y cymorth y mae wedi’i roi i’r maes awyr. Mae aelod o’m staff wedi mynd ar secondiad i’r maes awyr i weithio’n agos gydag ef, ac rydym yn gweithio ar ddatblygu llwybrau ac ar wneuthuriad y maes awyr a’r holl faterion hynny. Fodd bynnag, ni ddylem byth anghofio’r ffaith bod y maes awyr yn cael ei redeg gan gwmni preifat. 

Simon Thomas: Nonetheless, Minister, if you take a flight from Cardiff Airport to Barcelona, you will be struck by the busyness and investment in Barcelona airport as compared with Cardiff Airport. Barcelona airport is publicly owned, publicly managed and a public investment for the nation—the Spanish nation, in fact; there is a little bit of controversy about the role of Catalonia and all that. [Laughter.] Nevertheless, is there not a lesson here for Cardiff Airport and is it not time for this Government, or public authorities in Wales to work together, to consider taking a stake, as Plaid Cymru—the Party of Wales has called for, in our international airport in order to ensure its long-term future and success?

Simon Thomas: Er hynny, Weinidog, os ydych yn hedfan o Faes Awyr Caerdydd i Barcelona, cewch eich taro gan y prysurdeb a’r buddsoddiad ym maes awyr Barcelona o gymharu â Maes Awyr Caerdydd. Mae maes awyr Barcelona yn eiddo cyhoeddus, a chaiff ei reoli’n gyhoeddus ac mae’n fuddsoddiad i’r genedl—cenedl Sbaen, mewn gwirionedd; mae ychydig o ddadlau ynghylch rôl Catalonia a hynny i gyd. [Chwerthin.] Serch hynny, onid oes gwers yma i Faes Awyr Caerdydd ac onid yw’n bryd i’r Llywodraeth hon, neu awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru gydweithio, i ystyried cymryd cyfran, fel y mae Plaid Cymru wedi galw amdano, yn ein maes awyr rhyngwladol er mwyn sicrhau ei ddyfodol a’i lwyddiant hirdymor?

Edwina Hart: If only devolution had happened much earlier and we could have been part and parcel of the decision to sell o