By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mercher, 4 Gorffennaf 2012
Wednesday, 4 July 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau
Questions to the Minister for Education and Skills

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
Questions to the Minister for Local Government and Communities

Cynnig o dan Adran 19(5)(a) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011
Motion under Section 19(5)(a) of the Public Bodies Act 2011

Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog Rhif 11.21(iv): Oedran Pleidleisio
Debate by Individual Members under Standing Order No. 11.21(iv): Voting Age

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cymunedau Gwledig
Welsh Conservatives Debate: Rural Communities

Dadl Plaid Cymru: Trident
Plaid Cymru Debate: Trident

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Clefydau Anghyffredin
Short Debate: Rare Diseases

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi. Yn y golofn dde, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken. The right-hand column contains a transcription of the simultaneous interpretation.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

The Presiding Officer: Order. The National Assembly for Wales is now in session.

Y Llywydd: Trefn. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau
Questions to the Minister for Education and Skills

The Record

Addysg Brifysgol

University Education

1. Elin Jones: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygiad addysg brifysgol yng Nghymru. OAQ(4)0150(ESK)

1. Elin Jones: How does the Welsh Government support the development of university education in Wales. OAQ(4)0150(ESK)

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau (Leighton Andrews): Dechreuaf drwy groesawu Gweinidog Addysg Gogledd Iwerddon, John O’Dowd, sy’n eistedd yn oriel y cyhoedd.

The Minister for Education and Skills (Leighton Andrews): I start by welcoming Northern Ireland’s Minister for Education, John O’Dowd, who is sitting in the public gallery.

Yn ystod oes y pedwerydd Cynulliad hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi tua £3.6 biliwn i gefnogi myfyrwyr. Ar ben hynny, byddwn yn parhau i roi arian sylweddol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a bydd hwnnw ar gael i’r sefydliadau. Rydym yn credu bod addysg yn cynrychioli budd i’r cyhoedd, un sydd o les i’r unigolyn ac i’r gymuned.

The Welsh Government will provide approximately £3.6 billion to support students during the lifetime of this fourth Assembly. In addition, we will continue to provide substantial funding to the Higher Education Funding Council for Wales, and that will be available to institutions. We believe that education represents a public good, one that benefits both the individual and society.

Elin Jones: Fe wnaeth etholwr gysylltu â mi yn ddiweddar i ddweud ei fod yn bwriadu gwneud cwrs gradd pedair blynedd mewn peirianneg ond ei fod eisiau gwneud blwyddyn o waith mewn diwydiant yn gyntaf cyn cychwyn y cwrs. Yr oedd yn becso na fyddai’ch cynllun ariannu myfyrwyr chi ar gael pe bai’n gohirio cychwyn ei gwrs. A fedrwch roi cadarnhad iddo fe, ac i fi hefyd, y bydd Llywodraeth Cymru yn talu’r ffïoedd yn llawn—dros y £3,000 cyntaf, wrth gwrs—pryd bynnag y bydd yn cychwyn ar ei gwrs rhwng nawr a 2015?

Elin Jones: A constituent contacted me recently to say that he intended to undertake a four-year degree course in engineering but that he wanted to do a year in industry first before starting the course. He was worried that your student finance plans would no longer be available if he deferred the start of his course. Could you give him, and me, confirmation that the Welsh Government will pay the fees in full—over the first £3,000, of course—whenever he decides to start his course between now and 2015?

Leighton Andrews: Rydym yn cefnogi’r cynllun hyd at 2016. Anogaf yr Aelod i ysgrifennu ataf o ran y pwynt hwn.

Leighton Andrews: We will be supporting the scheme up to 2016. I encourage the Member to write to me on that point.

William Graham: The announcement of the merger between Newport and Glamorgan universities will greatly help higher education in South Wales East. You will know that both those universities have a long tradition of attracting overseas students. How do you hope to be able to balance the need to accept overseas students with our own student acceptances for those universities?

William Graham: Bydd y cyhoeddiad am uno prifysgolion Casnewydd a Morgannwg yn gymorth mawr i addysg uwch yn Nwyrain De Cymru. Gwyddoch fod gan y ddwy brifysgol hynny draddodiad hir o ddenu myfyrwyr tramor. Sut yr ydych yn gobeithio gallu sicrhau cydbwysedd rhwng yr angen i dderbyn myfyrwyr tramor a derbyn ein myfyrwyr ein hunain i’r prifysgolion hynny?

Leighton Andrews: I do not see any difficulty in reconciling the opportunities for overseas students coming to study in the new merged institution that is being discussed by the leadership of both the University of Glamorgan and the University of Newport. They both have excellent track records on attracting students from overseas, and they understand well the challenges and the balances that they have to maintain. There should be no change in that following any merger that may take place. I will say today that I very much welcome the moves by the leadership of both institutions to begin those conversations. I think that it sends a strong message to higher education throughout Wales.

Leighton Andrews: Nid wyf yn gweld unrhyw anhawster o ran darparu cyfleoedd i fyfyrwyr tramor sy’n dod i astudio yn y sefydliad cyfun newydd sy’n cael ei drafod gan arweinwyr Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Casnewydd. Mae gan y ddwy hanes rhagorol o ddenu myfyrwyr o dramor, ac mae ganddynt ddealltwriaeth dda o’r heriau a’r cydbwysedd y mae’n rhaid iddynt ei gynnal. Ni ddylai fod unrhyw newid yn hynny yn dilyn unrhyw uno a allai ddigwydd. Dywedaf heddiw fy mod yn croesawu’n fawr y camau gan arweinwyr y ddau sefydliad i ddechrau’r trafodaethau hynny. Credaf fod hyn yn anfon neges gref i addysg uwch ledled Cymru.

Y Gymraeg yn Ail Iaith

Welsh as a Second Language

2. Bethan Jenkins: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddatblygiadau addysgol mewn ysgolion uwchradd lle mae’r iaith Gymraeg yn ail iaith. OAQ(4)0153(ESK)

2. Bethan Jenkins: Will the Minister make a statement on educational developments in secondary schools where the Welsh language is a second language. OAQ(4)0153(ESK)

Leighton Andrews: Mae’r strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn cynnwys amcan penodol i wella addysgu a dysgu Cymraeg ail iaith, ac rwyf yn bwriadu cyhoeddi cynllun i fwrw ymlaen â hyn.

Leighton Andrews: The Welsh-medium education strategy includes a specific objective to improve teaching and learning in Welsh as a second language, and I intend to publish a plan to take this forward.

Bethan Jenkins: Diolch yn fawr am yr ateb hwnnw. Mae nifer o bobl wedi dod i fy swyddfa yn poeni am y ffaith bod nifer o athrawon mewn ysgolion ail iaith yn cael eu tynnu o’u pynciau arbenigol, megis chwaraeon, i ddysgu Cymraeg ail iaith gan nad oes digon o hyfforddiant yn cael ei roi i’r athrawon penodol hynny, ac nad oes digon o gyllid i gefnogi’r athrawon hynny sydd ddim yn arbenigo mewn dysgu’r Gymraeg. A wnewch chi edrych i mewn i hyn fel rhan o’ch cynllun?

Bethan Jenkins: Thank you for that response. Many people have been coming to my office with concerns about the fact that many teachers in second-language Welsh schools are being taken away from their specialist subjects, such as sports, to teach Welsh as a second language as not enough training is being given to those specific teachers, and there is not enough funding to support those teachers who do not specialise in teaching Welsh. Will you look into that as part of your plan?

Leighton Andrews: Byddwn yn hapus i edrych i mewn i’r sefyllfa. Mae’n amlwg ein bod yn cefnogi’r cynllun sabothol. Rydym yn buddsoddi yn y cynllun hwnnw i sicrhau bod mwy o athrawon yn gallu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ond rwy’n meddwl bod rhaid inni edrych ar y sefyllfa ar hyn o bryd o ran y Gymraeg fel ail iaith, a byddwn yn gwneud hynny yn y dyfodol agos.

Leighton Andrews: I would be happy to look into the position. Obviously, we support the sabbatical scheme. We invest in that scheme to ensure that more teachers are able to teach through the medium of Welsh, but I think that we have to look at the situation with Welsh as a second language currently, and we will do that in the near future.

Suzy Davies: Clywais yr ymateb a roesoch i Bethan Jenkins am ddatblygiadau’r sector uwchradd, ond mae perswadio teuluoedd ac athrawon am effaith gadarnhaol dwyieithrwydd yn dechrau llawer ynghynt. Sut y byddwch yn cefnogi athrawon mewn meithrinfeydd ac ysgolion cynradd di-Gymraeg o ran hynny?

Suzy Davies: I heard the response that you gave to Bethan Jenkins about developments in the secondary sector, but convincing families and teachers of the positive effects of bilingualism starts far earlier. How will you support teachers in non-Welsh-speaking nurseries and primary schools in that regard?

Leighton Andrews: Rydym wedi cyflwyno Bil newydd i sicrhau bod pob awdurdod lleol yn asesu’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg, a byddwn yn trafod y Bil newydd yn y dyfodol agos yn y Cynulliad.

Leighton Andrews: We have introduced a new Bill to ensure that every local authorities assess the demand for Welsh-medium education, and we will be discussing that new Bill in the Assembly in the near future.

Blaenoriaethau Addysgol (Aberafan)

Education Priorities (Aberavon)

3. David Rees: A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau addysg Llywodraeth Cymru ar gyfer Aberafan dros y 12 mis nesaf. OAQ(4)0162(ESK)

3. David Rees: Will the Minister outline the Welsh Government’s education priorities for Aberavon over the next 12 months. OAQ(4)0162(ESK)

Leighton Andrews: Our priority for Aberavon, as in other parts of Wales, is to implement the aims of the programme for government and help all learners to reach their potential.

Leighton Andrews: Ein blaenoriaeth ar gyfer Aberafan, fel mewn rhannau eraill o Gymru, yw gweithredu amcanion y rhaglen lywodraethu a helpu pob dysgwr i gyflawni ei botensial.

David Rees: Thank you for that answer, Minister. Every school across Wales and in Aberavon rely on the expertise of supply teachers to provide pupils with high educational standards when permanent staff are ill or are undertaking continuing professional development activities. I have met with teaching unions who have expressed concern about the challenges faced by some of the agencies that provide supply teachers to schools. What is the Welsh Government doing to ensure that highly experienced teachers, some of whom want to work as supply teachers and are excellent at that job, do not leave the profession owing to changes in agencies’ rules and conditions? What arrangements are being made by those agencies to ensure that the teachers on their books can continue to update their CPD and keep up with the requirements of their profession?

David Rees: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Mae pob ysgol ledled Cymru ac yn Aberafan yn dibynnu ar arbenigedd athrawon cyflenwi i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion pan fydd staff parhaol yn sâl neu’n ymgymryd â gweithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus. Rwyf wedi cyfarfod ag undebau athrawon sydd wedi mynegi pryder am yr heriau a wynebir gan rai o’r asiantaethau sy’n darparu athrawon cyflenwi i ysgolion. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau nad yw athrawon hynod brofiadol, y mae rhai ohonynt yn awyddus i weithio fel athrawon cyflenwi ac sy’n gwneud y gwaith hwnnw yn wych, yn gadael y proffesiwn oherwydd newidiadau i reolau ac amodau asiantaethau? Pa drefniadau sy’n cael eu gwneud gan yr asiantaethau hynny i sicrhau bod yr athrawon sydd ar eu llyfrau yn gallu parhau gyda’u datblygiad proffesiynol parhaus a chadw i fyny â gofynion eu proffesiwn?

Leighton Andrews: My colleague, the Member for Aberavon, is right to raise this issue. There are a significant number of concerns regarding the use of supply teachers and their employment by agencies across Wales. I have discussed this with the teaching unions in the past. Indeed, I have even suggested to the teaching unions that they might like to consider the formation of a teacher-owned co-operative for supply purposes. I have commissioned a review of the use of supply teachers, which will be jointly undertaken by our education inspectorate, Estyn, and by the Wales Audit Office. The review will focus on the arrangements that schools have to ensure continuity of learning during teacher absence, and the relative deployment of supply teachers within the overall provision. It will also explore how supply teachers undertake relevant training and keep up to date with current educational priorities.

Leighton Andrews: Mae fy nghydweithiwr, yr Aelod dros Aberafan, yn iawn i godi’r mater hwn. Ceir nifer sylweddol o bryderon ynghylch y defnydd o athrawon cyflenwi a’r modd y cânt eu cyflogi gan asiantaethau ledled Cymru. Rwyf wedi trafod hyn â’r undebau athrawon yn y gorffennol. Yn wir, rwyf hyd yn oed wedi awgrymu wrth yr undebau athrawon efallai y byddent yn hoffi ystyried ffurfio asiantaeth gydweithredol dan berchnogaeth athrawon at ddibenion darparu athrawon cyflenwi. Rwyf wedi comisiynu adolygiad o’r defnydd o athrawon cyflenwi, a fydd yn cael ei gynnal ar y cyd gan ein harolygiaeth addysg, Estyn, a Swyddfa Archwilio Cymru. Bydd yr adolygiad yn canolbwyntio ar y trefniadau sydd gan ysgolion i sicrhau dilyniant yn y dysgu pan fydd athrawon yn absennol, a’r defnydd cymharol o athrawon cyflenwi yn y ddarpariaeth yn gyffredinol. Bydd hefyd yn archwilio sut y mae athrawon cyflenwi yn cael hyfforddiant perthnasol ac yn sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r blaenoriaethau cyfredol ym maes addysg.

Byron Davies: Good afternoon, Minister. You have commented frankly that there is a 'systemic failure’ in the Welsh education system. Professor David Reynolds described this use of terminology as

Byron Davies: Prynhawn da, Weinidog. Rydych wedi dweud yn blaen bod methiant systemig yn system addysg Cymru. Disgrifiodd yr Athro David Reynolds y defnydd hwn o derminoleg fel

'the most damning assessment of an educational system that has ever been uttered in the UK’.

yr asesiad mwyaf damniol o system addysg sydd erioed wedi ei yngan yn y DU.

Given the fact that the Welsh education system is failing, to use your words, in the interests of the good people of Aberavon and Wales generally, can you tell us how you will address the worrying statistic that 40% of pupils start secondary school with a reading age of at least six months below their chronological age? Will you outline your target for success for the national literacy programme?

O ystyried bod system addysg Cymru yn methu, a defnyddio eich geiriau chi, er budd pobl dda Aberafan a Chymru yn gyffredinol, a allwch ddweud wrthym sut y byddwch yn mynd i’r afael â’r ystadegyn sy’n peri gofid, sef bod 40% o ddisgyblion yn dechrau yn yr ysgol uwchradd gydag oedran darllen o leiaf chwe mis yn is na’u hoedran cronolegol? A wnewch chi amlinellu eich targed ar gyfer llwyddiant yng nghyswllt y rhaglen lythrennedd genedlaethol?

Leighton Andrews: We launched a consultation on the national literacy and numeracy framework just a few months ago, and it is well under way. I am pleased that all local authorities have ensured that reading tests have been undertaken nationally in schools on a voluntary basis this year. There will be national tests in place for years 2 to 9 next year. We have published the national literacy programme, and we will be publishing the national numeracy programme in September. We have taken the action that I believe is necessary.

Leighton Andrews: Bu inni lansio ymgynghoriad ar y fframwaith llythrennedd a rhifedd cenedlaethol ychydig fisoedd yn unig yn ôl, ac mae gwaith wedi hen ddechrau arno. Rwyf yn falch bod pob awdurdod lleol wedi sicrhau bod profion darllen wedi cael eu cynnal yn genedlaethol mewn ysgolion yn wirfoddol eleni. Bydd profion cenedlaethol ar waith ar gyfer blynyddoedd 2 i 9 y flwyddyn nesaf. Rydym wedi cyhoeddi’r rhaglen lythrennedd genedlaethol, a byddwn yn cyhoeddi’r rhaglen rifedd genedlaethol ym mis Medi. Rydym wedi cymryd y camau sy’n angenrheidiol yn fy marn i.

Bethan Jenkins: Minister, as you know, Neath Port Talbot College has confirmed that it has received provisional Welsh Government approval for a £28 million-worth new site in the rejuvenated docks area of the town. Principal Mark Dacey told the South Wales Evening Post that there was still work to be done with the Welsh Government, adding that he hoped that the details would become clearer by the end of the year. What work has been done in this area?

Bethan Jenkins: Weinidog, fel y gwyddoch, mae Coleg Castell-nedd Port Talbot wedi cadarnhau ei fod wedi cael cymeradwyaeth amodol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer safle newydd gwerth £28 miliwn yn ardal y dociau yn y dref sydd wedi cael ei hadfywio. Dywedodd y Prifathro, Mark Dacey wrth y South Wales Evening Post fod gwaith i’w wneud o hyd gyda Llywodraeth Cymru, gan ychwanegu ei fod yn gobeithio y byddai’r manylion yn dod yn gliriach erbyn diwedd y flwyddyn. Pa waith sydd wedi’i wneud yn y maes hwn?

Leighton Andrews: There are conversations going on with further education colleges and all local authorities in Wales in respect of capital investments, and I am not going to provide a running commentary in the Chamber on each and every one of those.

Leighton Andrews: Mae trafodaethau’n cael eu cynnal â cholegau addysg bellach a phob awdurdod lleol yng Nghymru ynghylch buddsoddiadau cyfalaf, ac nid wyf am roi sylwebaeth barhaus yn y Siambr ar bob un o’r rheini.

Estyn

Estyn

4. Mike Hedges: Pa weithdrefnau craffu y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud ar waith a swyddogaeth Estyn. OAQ(4)0151(ESK)

4. Mike Hedges: What scrutiny procedures does the Welsh Government undertake on the work and role carried out by Estyn. OAQ(4)0151(ESK)

Leighton Andrews: Estyn is an independent organisation, and questions on operational matters such as scrutiny procedures should be referred to Ann Keane, chief inspector of education and training in Wales. I meet the chief inspector on a regular basis, and I publish an annual remit letter.

Leighton Andrews: Mae Estyn yn sefydliad annibynnol, a dylid cyfeirio cwestiynau am faterion gweithredol megis gweithdrefnau craffu at Ann Keane, sef prif arolygydd addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Byddaf yn cyfarfod â’r prif arolygydd yn rheolaidd, ac rwyf yn cyhoeddi llythyr cylch gwaith bob blwyddyn.

Mike Hedges: Would you consider suggesting to her that we need people to inspect the inspectors? Estyn is run on its own and, while it spends a lot of time inspecting other people, I believe that anyone who undertakes inspection should be inspected themselves. I ask the Minister to raise that point with Ann Keane.

Mike Hedges: A fyddech yn ystyried awgrymu wrthi bod arnom angen pobl i arolygu’r arolygwyr? Caiff Estyn ei redeg ar ei ben ei hun ac, er ei fod yn treulio llawer o amser yn arolygu pobl eraill, credaf y dylai unrhyw un sy’n ymgymryd â gwaith arolygu gael eu harolygu eu hunain. Gofynnaf i’r Gweinidog godi’r pwynt hwnnw gydag Ann Keane.

Leighton Andrews: Estyn is subject to external audit from the Wales Audit Office and to internal audit, and Estyn’s internal audit reports come to the audit committee. It also consults regularly with stakeholders. Let me say that we do not actually get many complaints about Estyn. We got about six formal complaints last year. Each provider that is inspected completes a post-inspection questionnaire, and those are analysed carefully. I invite my colleague, the Member for Swansea East, to write to me if he has any specific issues that he wants me to examine.

Leighton Andrews: Mae Estyn yn cael ei archwilio’n allanol gan Swyddfa Archwilio Cymru ac yn cael ei archwilio’n fewnol, ac mae adroddiadau archwiliadau mewnol Estyn yn dod i’r pwyllgor archwilio. Mae hefyd yn ymgynghori’n rheolaidd â rhanddeiliaid. Gadewch imi ddweud nad ydym mewn gwirionedd yn cael llawer o gwynion am Estyn. Cawsom tua chwe chŵyn ffurfiol y llynedd. Bydd pob darparwr sy’n cael ei arolygu yn llenwi holiadur ar ôl yr arolygiad, a chaiff y rheini eu dadansoddi’n ofalus. Rwyf yn gwahodd fy nghydweithiwr, yr Aelod dros Ddwyrain Abertawe, i ysgrifennu ataf os oes ganddo unrhyw faterion penodol y mae am imi eu harchwilio.

Russell George: With the chief inspector admitting that the organisation has been complacent and has contributed to the slide of school standards in Wales, does the Minister agree that the current levels of remuneration within Estyn are equal to the standards of the level of performance that it has set itself in its strategic plan?

Russell George: Gyda’r prif arolygydd yn cyfaddef bod y sefydliad wedi bod yn hunanfodlon a’i fod wedi cyfrannu at y dirywiad yn safonau ysgolion yng Nghymru, a yw’r Gweinidog yn cytuno bod lefelau tâl presennol Estyn yn cyfateb i’r safonau o ran lefel perfformiad y mae wedi’u gosod iddo’i hun yn ei gynllun strategol?

Leighton Andrews: Yes, I do. The Member needs to be aware that Estyn introduced its new common inspection framework from September 2010, and the current chief inspector was very much involved in the development of that framework. Those who have been through the new inspection process will know precisely how challenging it is, whether they are in schools or in local authorities.

Leighton Andrews: Ydw. Mae angen i’r Aelod fod yn ymwybodol bod Estyn wedi cyflwyno ei fframwaith arolygu cyffredin newydd o fis Medi 2010, a bu’r prif arolygydd presennol yn ymwneud llawer iawn â datblygu’r fframwaith hwnnw. Bydd y rhai sydd wedi bod drwy’r broses arolygu newydd yn gwybod yn union pa mor heriol ydyw, p’un a ydynt mewn ysgolion neu mewn awdurdodau lleol.

Kenneth Skates: Wrexham County Borough Council spent more than £400,000 on temporary agency staff and teacher cover during the past financial year, mainly through national recruitment firms. It must be pointed out that the figure compares very favourably with that in other LEAs around the UK, but I am sure that you will agree that it is important to monitor such costs to keep budgets manageable. What assessment have you made of the spend across Wales on agency staff, and what work are you doing with local authorities to ensure value for money for local schools and parents?

Kenneth Skates: Gwariodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fwy na £400,000 ar staff asiantaeth dros dro ac athrawon cyflenwi yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, yn bennaf drwy gwmnïau recriwtio cenedlaethol. Rhaid tynnu sylw at y ffaith bod y ffigur hwnnw’n cymharu’n ffafriol iawn â’r ffigur mewn AALlau eraill o amgylch y DU, ond rwyf yn siŵr y byddwch yn cytuno ei bod yn bwysig monitro costau o’r fath er mwyn cadw rheolaeth ar gyllidebau. Pa asesiad yr ydych wedi’i wneud o’r gwariant ar staff asiantaeth ledled Cymru, a pha waith yr ydych yn ei wneud gydag awdurdodau lleol i sicrhau gwerth am arian i ysgolion lleol a rhieni?

Leighton Andrews: My colleague, the Member for Clwyd South, will have heard my answer to my colleague, the Member for Aberavon, when I said that we have jointly commissioned a study of the current level of supply teaching and the use of agencies by local authorities across Wales. I look forward to receiving that report in due course.

Leighton Andrews: Bydd fy nghydweithiwr, yr Aelod dros Dde Clwyd, wedi clywed fy ateb i’m cydweithiwr, yr Aelod dros Aberafan, pan ddywedais ein bod wedi comisiynu astudiaeth ar y cyd sy’n ystyried lefel yr athrawon cyflenwi a ddefnyddir ar hyn o bryd a’r defnydd o asiantaethau gan awdurdodau lleol ledled Cymru. Edrychaf ymlaen at gael yr adroddiad hwnnw maes o law.

Y Cwricwlwm yn Lloegr

The Curriculum in England

5. Julie Morgan: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi eu cael gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg ynglyn â’r newidiadau arfaethedig i’r cwricwlwm yn Lloegr. OAQ(4)0156(ESK)

5. Julie Morgan: What discussions has the Minister had with the Secretary of State for Education about proposed changes to the curriculum in England. OAQ(4)0156(ESK)

Leighton Andrews: I am fully aware of the proposed changes to the curriculum in England, and my officials have recently had discussions on these matters with officials from the Department for Education. However, as a devolved area, the national curriculum in Wales is entirely a matter for the Welsh Government.

Leighton Andrews: Rwyf yn gwbl ymwybodol o’r newidiadau arfaethedig i’r cwricwlwm yn Lloegr, ac mae fy swyddogion wedi cael trafodaethau yn ddiweddar am y materion hyn gyda swyddogion o’r Adran Addysg. Fodd bynnag, fel maes sydd wedi’i ddatganoli, mater i Lywodraeth Cymru yn unig yw’r cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru.

Julie Morgan: I thank the Minister for that response. Can the Minister assure the people of Wales that no aspect of the Govine agenda will be followed here, especially not a return to the split system of O-levels and CSEs, and that he will make his choices in the interests of Wales and not in the interests of a would-be Tory leader?

Julie Morgan: Diolch i’r Gweinidog am yr ymateb hwnnw. A all y Gweinidog roi sicrwydd i bobl Cymru na fydd unrhyw agwedd ar agenda Govine yn cael ei dilyn yn y fan hon, yn enwedig dychwelyd i’r system ranedig o gymwysterau lefel O a TAU, ac y bydd yn gwneud ei ddewisiadau er budd Cymru ac nid er budd rhywun a fyddai’n dymuno bod yn arweinydd y Torïaid?

Leighton Andrews: I thank my colleague, the Member for Cardiff North, for that question. I reassure her that there will be no return to O-levels in Wales, and my colleague, the Deputy Minister for Skills, is leading on a proper qualifications review that will be deliberate, considered and will reach conclusions that are appropriate to Wales. I look forward to discussing these matters with the Northern Ireland Minister for Education this afternoon.

Leighton Andrews: Diolch i’m cydweithiwr, yr Aelod dros Ogledd Caerdydd, am y cwestiwn hwnnw. Gallaf ei sicrhau na fydd unrhyw gamau i ddychwelyd i gymwysterau lefel O yng Nghymru, ac mae fy nghydweithiwr, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, yn arwain adolygiad priodol o gymwysterau a fydd yn bwrpasol ac yn ystyriol ac a fydd yn dod i gasgliadau sy’n briodol i Gymru. Edrychaf ymlaen at drafod y materion hyn â Gweinidog Addysg Gogledd Iwerddon y prynhawn yma.

Antoinette Sandbach: Given that we are now at a crossroads for qualification systems, with both England and Wales consulting on the future of GCSEs, do you recognise that Welsh students need a qualification that is competitive, internationally recognised and has the confidence of the universities and employers to which Welsh students will be applying once they have left school, and will you confirm that it is not your sole intention for Wales to go it alone with new qualifications?

Antoinette Sandbach: O ystyried ein bod bellach ar groesffordd ar gyfer systemau cymwysterau, gyda Chymru a Lloegr yn ymgynghori ar ddyfodol TGAU, a ydych yn cydnabod bod angen cymhwyster ar fyfyrwyr Cymru sy’n gystadleuol, sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac sydd yn ennyn hyder y prifysgolion a’r cyflogwyr y bydd myfyrwyr Cymru yn gwneud cais iddynt unwaith y byddant wedi gadael yr ysgol, ac a wnewch chi gadarnhau nad eich unig fwriad yw i Gymru fwrw ymlaen ar ei phen ei hun gyda chymwysterau newydd?

Leighton Andrews: Yes.

Leighton Andrews: Gwnaf.

William Powell: What discussions have you had with the Secretary of State surrounding the comparative developments of modern, foreign and European languages? This is particularly in the context of the Centre for Information on Language Teaching and Research Cymru’s triple literacy action plan at key stages 2 and 3 and Wales’s long-standing commitment to its European identity.

William Powell: Pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael â’r Ysgrifennydd Gwladol ynghylch y datblygiadau cymharol ym maes ieithoedd tramor modern ac ieithoedd Ewropeaidd? Mae hyn yn benodol yng nghyddestun cynllun gweithredu llythrennedd triphlyg Canolfan Wybodaeth ac Ymchwil Cymru ar Ddysgu Ieithoedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 ac ymrwymiad hirsefydlog Cymru i’w hunaniaeth Ewropeaidd.

Leighton Andrews: None.

Leighton Andrews: Dim.

1.45 p.m.

Cynlluniau Gwella Ysgolion

School Improvement Plans

6. Peter Black: Pa gamau y mae’r Gweinidog wedi’u cymryd i sicrhau bod cynlluniau gwella ar gyfer yr ysgolion hynny ym mandiau 4 a 5 wedi’u rhyddhau i Aelodau’r Cynulliad. OAQ(4)0149(ESK)

6. Peter Black: What action has the Minister taken to ensure that improvement plans for those schools in bands 4 and 5 have been made available to Assembly Members. OAQ(4)0149(ESK)

Leighton Andrews: In May, I instructed my officials to ask local authority consortia to make the plans available to Assembly Members as and when requested. Any request for these plans will need to be made to the relevant consortium.

Leighton Andrews: Ym mis Mai, rhoddais gyfarwyddyd i’m swyddogion ofyn i gonsortia awdurdodau lleol sicrhau bod y cynlluniau ar gael i Aelodau’r Cynulliad yn ôl y galw. Bydd angen gwneud unrhyw gais am y cynlluniau hyn i’r consortiwm perthnasol.

Peter Black: Thank you for that answer, Minister. I have attempted to get hold of these plans from my local education consortium and have been referred to local education authorities. I would be grateful if you could maybe reinforce your advice to the education consortia and make it clear to them what their obligations are in this regard.

Peter Black: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Rwyf wedi ceisio cael gafael ar y cynlluniau hyn gan fy nghonsortiwm addysg lleol ac rwyf wedi cael fy nghyfeirio at yr awdurdodau addysg lleol. Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gallu atgyfnerthu eich cyngor i’r consortia addysg, efallai, ac egluro wrthynt beth yw eu rhwymedigaethau yn hyn o beth.

Leighton Andrews: I am very happy to do that.

Leighton Andrews: Rwyf yn fodlon gwneud hynny.

Kenneth Skates: Minister, an issue raised recently with me locally is the issue of the shortage of PGCE provision in north-east Wales. In previous years, Glyndŵr University offered PGCE courses, but now the nearest place for my constituents wishing to study the course is Bangor, Aberystwyth or across the border at Keele University. Will you look at the availability of PGCE courses within north Wales and ensure that, when we raise standards, we ensure that the best potential teachers are not put off by having to travel too long a distance in order to complete their courses?

Kenneth Skates: Weinidog, mater a godwyd gyda mi yn lleol yn ddiweddar yw prinder y ddarpariaeth TAR yn y gogledd-ddwyrain. Yn y gorffennol, roedd Prifysgol Glyndŵr yn cynnig cyrsiau TAR, ond yn awr y lle agosaf i’m hetholwyr sy’n dymuno astudio’r cwrs yw Bangor, Aberystwyth, neu dros y ffin ym Mhrifysgol Keele. A wnewch chi edrych ar argaeledd cyrsiau TAR yn y gogledd a gwneud yn siŵr, pan fyddwn yn codi safonau, ein bod yn sicrhau nad yw’r darpar athrawon gorau yn penderfynu peidio â dilyn cyrsiau oherwydd bod yn rhaid teithio’n rhy bell i’w cwblhau?

Leighton Andrews: We have reviewed the provision of initial teacher training across Wales in recent years, and I have obviously moved to restrict the number of places that are available. We probably need to train fewer teachers, so I cannot give my friend the Member for Clwyd South an assurance that we would look to make changes in the provision of teacher training courses across Wales. We will however be looking at the structure of higher education in north-east Wales, as he is aware, under the chairmanship of Professor Sir Adrian Webb, and we will also be looking at the future of initial teacher training as a whole.

Leighton Andrews: Rydym wedi adolygu’r ddarpariaeth o ran hyfforddiant cychwynnol i athrawon ar draws Cymru yn y blynyddoedd diwethaf, ac rwyf yn amlwg wedi cymryd camau i gyfyngu ar nifer y lleoedd sydd ar gael. Mae’n debyg bod angen inni hyfforddi llai o athrawon, felly ni allaf roi sicrwydd i’m cyfaill, yr Aelod dros Dde Clwyd y byddem yn ceisio gwneud newidiadau i’r ddarpariaeth o ran cyrsiau hyfforddiant athrawon ledled Cymru. Fodd bynnag, fel y mae’n gwybod byddwn yn edrych ar strwythur addysg uwch yn y gogledd-ddwyrain, dan gadeiryddiaeth yr Athro Syr Adrian Webb, a byddwn hefyd yn edrych ar ddyfodol hyfforddiant cychwynnol i athrawon yn ei gyfanrwydd.

Paul Davies: I understand that schools in bands 4 and 5 will receive £10,000 as additional financial support. Aside from this funding, can the Minister tell us what specific measures are in place to support the improvements of these particular schools?

Paul Davies: Rwyf yn deall y bydd ysgolion ym mandiau 4 a 5 yn cael cymorth ariannol ychwanegol gwerth £10,000. Ar wahân i’r arian hwn, a all y Gweinidog ddweud wrthym pa gamau penodol sydd yn eu lle i gynorthwyo’r ysgolion penodol hyn i wella?

Leighton Andrews: The Member for Preseli is well aware of the additional investment that we are putting into schools through the school effectiveness grant and the pupil deprivation grant, which will total around £65 million. That is very much to be targeted at improving performance in all schools and in addressing the gap in attainment between those who are on free school meals and those who are not. We have set down the guidance that explains that, and there is significant new money in the system.

Leighton Andrews: Mae’r Aelod dros Breseli yn ymwybodol iawn o’r buddsoddiad ychwanegol yr ydym yn ei wneud mewn ysgolion drwy’r grant effeithiolrwydd ysgolion a’r grant amddifadedd disgyblion, a fydd yn dod i gyfanswm o tua £65 miliwn. Bwriedir i hynny gael ei dargedu i raddau helaeth at wella perfformiad ym mhob ysgol a mynd i’r afael â’r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng y rhai sy’n cael prydau ysgol am ddim a’r rhai nad ydynt yn eu cael. Rydym wedi gosod y canllawiau sy’n egluro hynny, ac mae arian newydd sylweddol yn y system.

Simon Thomas: Hoffwn innau ategu’r croeso—fáilte—i’r Gweinidog o Ogledd Iweddon. I droi at y cynlluniau gwella, Weinidog, rhan allweddol o’r cynlluniau yw mynd i’r afael ag absenoldeb o’r ysgol—neu 'mitsho’, fel roeddem yn arfer ei galw. Gan fod lefel absenoldeb yn Lloegr wedi cynyddu ers cyflwyno dirwyon i rieni yno, sut fydd eich cylluniau i ddirwyo rhieni am absenoldeb yng Nghymru yn gwella’r lefelau yma?

Simon Thomas: I echo the welcome—fáilte—that you have given to the Minister from Northern Ireland. Turning to the improvement plans, it is crucial that they get to grips with absence from school—or 'mitching’, as we used to call it. Since the level of truancy in England has increased since introducing fines for parents there, how will your plans to fine parents for truancy in Wales improve the levels here?

Leighton Andrews: It is already within the power of local authorities to issue fines in respect of absence. We have made it clear that we take the issue of absence seriously, and that is why it is one of the factors that is considered within our banding of secondary schools. It is understood now across the whole of Wales how serious this issue is. We lose a significant number of school days compared with other constituent nations of the United Kingdom. We have published our behaviour and attendance action plan and we will in due course bring forward further consultation proposals.

Leighton Andrews: Mae gan awdurdodau lleol eisoes y pŵer i roi dirwyon am absenoldeb. Rydym wedi egluro ein bod yn cymryd absenoldeb o ddifrif, a dyna pam y mae’n un o’r ffactorau sy’n cael ei ystyried yn ein system ar gyfer bandio ysgolion uwchradd. Mae difrifoldeb y mater hwn bellach wedi’i ddeall ar draws Cymru gyfan. Rydym yn colli nifer sylweddol o ddiwrnodau ysgol o’n cymharu â’r gwledydd eraill sy’n rhan o’r Deyrnas Unedig. Rydym wedi cyhoeddi ein cynllun gweithredu ar gyfer ymddygiad a phresenoldeb a byddwn yn cyflwyno cynigion ymgynghori pellach maes o law.

Simon Thomas: Rwy’n ddiolchgar i’r Gweinidog am ei ymateb. Rwy’n sylwi nad oes tystiolaeth o sut y mae dirwyon eu hunain yn mynd i’r afael ag absenoldeb. Beth bynnag, i droi yn fwy cyffredinol at ran rhieni yn y broses o wella ysgolion, mae’r rhan fwyaf yn cytuno eu bod yn hollbwysig wrth wella addysg i blant. Sut fyddwch chi’n gwneud yn siŵr fod gan rieni ran yn y cynlluniau gwella ysgolion? Sut fyddwch chi’n gwneud yn siŵr eu bod hwy, yn ogystal ag Aelodau Cynulliad, yn gwybod am y cynlluniau hynny i wella cyrhaeddiad ysgolion bandiau 4 a 5?

Simon Thomas: I am grateful for that response from the Minister. I note that there is no evidence as yet of how fines in and of themselves actually get to grips with truancy. However, in turning more generally to the role of parents in the process of improving schools, most people would agree that they are all-important in improving children’s education. How will you ensure that parents do have a role in school improvement programmes? How will you ensure that they, as well as Assembly Members, are aware of those schemes for improving attainment in schools in bands 4 and 5?

Leighton Andrews: I am pleased to say that parents have in general reacted very positively to the banding of secondary schools that we introduced last December. We issued material information to parents on the performance of schools and what the banding system means, and information is available to them online. We have also ensured that in order to pass a school inspection by Estyn, every school governing body has to discuss the performance data that are available for the school. We have taken a number of steps to ensure that parents are fully apprised of the performance of the school, and I am sure that we will want to go further in sharing more information in the future.

Leighton Andrews: Rwyf yn falch o gael dweud bod rhieni, at ei gilydd, wedi ymateb yn gadarnhaol iawn i’r drefn o fandio ysgolion uwchradd a gyflwynwyd gennym fis Rhagfyr diwethaf. Bu inni roi gwybodaeth berthnasol i rieni ar berfformiad ysgolion a’r hyn y mae’r system fandio yn ei olygu, ac mae gwybodaeth ar gael iddynt ar-lein. Rydym hefyd wedi sicrhau, er mwyn llwyddo mewn arolygiad ysgol gan Estyn, bod yn rhaid i bob corff llywodraethu drafod y data am berfformiad sydd ar gael ar gyfer yr ysgol. Rydym wedi cymryd nifer o gamau i sicrhau bod rhieni’n cael eu hysbysu’n llawn am berfformiad yr ysgol, ac rwyf yn siŵr y byddwn am wneud mwy i rannu rhagor o wybodaeth yn y dyfodol.

The Presiding Officer: Question 7, OAQ(4)0152(ESK), is withdrawn.

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 7, OAQ(4)0152(ESK), yn ôl.

Uno Prifysgolion

Merger of Universities

8. Nick Ramsay: A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o ran uno Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Casnewydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. OAQ(4)0154(ESK)

8. Nick Ramsay: Will the Minister provide an update on the progress of the merger of Glamorgan, Newport and Cardiff Metropolitan Universities. OAQ(4)0154(ESK)

I think I know the answer to this one already, Minister, but if you can answer—

Rwyf yn credu fy mod yn gwybod yr ateb i hyn yn barod, Weinidog, ond os gallwch ateb—

Leighton Andrews: I have held positive discussions with senior representatives of all three institutions, as well as with staff and student representatives. I intend to make a further statement on higher education reconfiguration very shortly.

Leighton Andrews: Rwyf wedi cael trafodaethau cadarnhaol ag uwch-gynrychiolwyr pob un o’r tri sefydliad, yn ogystal ag â chynrychiolwyr y staff a’r myfyrwyr. Rwyf yn bwriadu gwneud datganiad pellach ar aildrefnu addysg uwch yn fuan iawn.

Nick Ramsay: Thank you, Minister. I think that events have overtaken my question. I am sure that you will agree that in the light of today’s news, there are potential advantages to a merger, as you have said in the past, but there are also potential pitfalls that we would want to avoid. I am sure that you are aware that the acting vice-chancellor has said they would not countenance anything that would weaken the university’s current mission to support people and communities within Gwent. What reassurances can you provide to the people of Newport, Gwent and the wider south-east Wales area that the hard and distinctive work undertaken by the university over the years since its formation will not be lost?

Nick Ramsay: Diolch, Weinidog. Credaf fod digwyddiadau wedi achub y blaen ar fy nghwestiwn. Rwyf yn siŵr y byddwch yn cytuno, yng ngoleuni newyddion heddiw, bod manteision posibl i uno, fel yr ydych wedi’i ddweud yn y gorffennol, ond ceir peryglon posibl hefyd y byddem am eu hosgoi. Rwyf yn siŵr eich bod yn ymwybodol bod yr is-ganghellor dros dro wedi dweud na fyddent yn caniatáu unrhyw beth a fyddai’n gwanhau cenhadaeth bresennol y brifysgol i gefnogi pobl a chymunedau yng Ngwent. Pa sicrwydd y gallwch ei roi i bobl Casnewydd, Gwent ac ardal ehangach y deddwyrain na fydd y gwaith caled a nodedig a wnaed gan y brifysgol dros y blynyddoedd ers ei sefydlu yn cael ei golli?

Leighton Andrews: I have made it clear all along that it is important that, in the merger process, we ensure that we maintain opportunities for students and maintain the campuses that are available. In respect of Newport, I would want to see the civic life of Newport reinforced within any development that goes forward, and I am sure that this will be at the heart of the discussions that we now know are under way between Glamorgan and Newport.

Leighton Andrews: Rwyf wedi egluro o’r dechrau ei bod yn bwysig, yn y broses uno, inni sicrhau ein bod yn cynnal cyfleoedd i fyfyrwyr ac yn cadw’r campysau sydd ar gael. O ran Casnewydd, byddwn yn awyddus i weld bywyd dinesig Casnewydd yn cael ei atgyfnerthu mewn unrhyw ddatblygiad sy’n mynd yn ei flaen, ac rwyf yn siŵr y bydd hynny’n ganolog i’r trafodaethau yr ydym yn gwybod bellach eu bod yn mynd rhagddynt rhwng Morgannwg a Chasnewydd.

There may well be further developments in due course and, as I say, I will make a further statement in due course.

Efallai’n wir y bydd datblygiadau pellach maes o law ac, fel y dywedais, byddaf yn gwneud datganiad arall maes o law.

Simon Thomas: Minister, I also welcome the voluntary merger of Newport and Glamorgan, and I hope that it will create an institution that is capable of attracting investment and being internationally recognised. I note in the White Paper, Minister, that you are looking to take powers to directly fund universities. Can you confirm that, going forward, any future funding for universities and HE institutions, whether through HEFCW or directly through your department, would be fair and equitable for all, whether part of a major merger process or not?

Simon Thomas: Weinidog, rwyf innau’n croesawu’r uno gwirfoddol rhwng Casnewydd a Morgannwg, a gobeithiaf y bydd yn creu sefydliad sy’n gallu denu buddsoddiad a chael ei gydnabod yn rhyngwladol. Nodaf yn y Papur Gwyn, Weinidog, eich bod yn awyddus i gael pwerau i ariannu prifysgolion yn uniongyrchol. A allwch gadarnhau, wrth symud ymlaen, y byddai unrhyw gyllid yn y dyfodol ar gyfer prifysgolion a sefydliadau AU, boed drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru neu’n uniongyrchol drwy eich adran chi, yn deg ac yn gyfiawn i bawb, p’un a ydynt yn rhan o broses uno fawr ai peidio?

Leighton Andrews: Yes.

Leighton Andrews: Gallaf.

Aled Roberts: Rwy’n siŵr ein bod ni i gyd yn croesawu datganiad heddiw ynglŷn â’r uno gwirfoddol rhwng y ddau sefydliad. A ydych yn deall o’r datganiad mai creu sefydliad o’r newydd y bydd y cyrff hyn, ac a ydych chi, fel Llywodraeth, yn barod i gefnogi’r sefydliadau wrth iddynt drosglwyddo o’u sefyllfa bresennol i’w statws newydd?

Aled Roberts: I am sure that we all welcome today’s statement about the voluntary merger of these two institutions. Do you understand from today’s statement that it is a brand new institution that will be formed, and are you as a Government prepared to support these institutions as they transfer from their current position to their new status?

Leighton Andrews: At the moment, these are conversations between the universities of Glamorgan and Newport. I very much welcome the conversations that they have started and their approach to a merger. Certainly, we would be ready to support in a positive way any developments that may take place. As I have said, I will make a further statement in due course.

Leighton Andrews: Ar hyn o bryd, mae hon yn drafodaeth rhwng prifysgolion Morgannwg a Chasnewydd. Rwyf yn croesawu’n fawr y trafodaethau y maent wedi eu dechrau a’u hagwedd o ran uno. Yn sicr, byddem yn barod i gefnogi unrhyw ddatblygiadau a allai ddigwydd a hynny mewn ffordd gadarnhaol. Fel y dywedais, byddaf yn gwneud datganiad arall maes o law.

Aled Roberts: Deallaf fod rhai awgrymiadau wedi cael eu gwneud ynglŷn â math newydd o sefydliad yng Nghymru, gan edrych ar rai esiamplau o’r Almaen, lle mae cysylltiad llawer cryfach rhwng cyflogwyr, diwydiant a phrifysgolion. A fyddech yn barod i gefnogi’r math hwnnw o drafodaeth rhwng y ddau sefydliad yn y pen draw?

Aled Roberts: I understand that some suggestions have already been made about a new kind of institution in Wales, with consideration given to some examples in Germany, where there are stronger links between employers, industry and universities. Would you be prepared to support that kind of negotiation between the two institutions?

Leighton Andrews: Interesting proposals have been put forward by potential partners to this merger, and I hope that they will be reflected in the outcome. However, lets me say, there are a number of models across the world to look at. The German model may be one, and there are models in California. There may be others. There is a whole series of models worth considering when discussing the future of higher education in Wales.

Leighton Andrews: Mae cynigion diddorol wedi’u cyflwyno gan bartneriaid posibl i’r uno hwn, a gobeithiaf y byddant yn cael eu hadlewyrchu yn y canlyniad. Fodd bynnag, gadewch imi ddweud bod nifer o fodelau ar draws y byd i edrych arnynt. Efallai fod model yr Almaen yn un, a cheir modelau yng Nghaliffornia. Efallai fod modelau eraill hefyd. Ceir cyfres gyfan o fodelau y mae’n werth eu hystyried wrth drafod dyfodol addysg uwch yng Nghymru.

Consortia Rhanbarthol

Regional Consortia

9. Russell George: A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y consortia rhanbarthol. OAQ(4)0165(ESK)

9. Russell George: Will the Minister give an update on regional consortia. OAQ(4)0165(ESK)

Leighton Andrews: I have outlined my expectations of the development of four regional single school improvement services by September 2012 and have been assured by all local authorities that they are on course to meet this commitment. I intend to review their progress in the autumn term.

Leighton Andrews: Rwyf wedi amlinellu fy nisgwyliadau o ran datblygu pedwar gwasanaeth gwella ysgolion unigol rhanbarthol erbyn mis Medi 2012 ac rwyf wedi cael sicrwydd gan bob un o’r awdurdodau lleol eu bod ar y trywydd iawn i fodloni’r ymrwymiad hwn. Rwyf yn bwriadu adolygu eu cynnydd yn nhymor yr hydref.

Russell George: Thank you, Minister, for your answer. The four regional consortia are due to be on stream this September. I have spoken to a number of schools in my area where there is much concern that they are not going to be ready in time to meet the expectations. Can you guarantee that all four consortia will be up and running by September, and how do you envisage the new arrangements driving up standards and performance in the next four years?

Russell George: Diolch, Weinidog, am eich ateb. Mae disgwyl i’r pedwar consortiwm rhanbarthol fod yn weithredol ym mis Medi eleni. Rwyf wedi siarad â nifer o ysgolion yn fy ardal lle y ceir llawer o bryder nad ydynt yn mynd i fod yn barod mewn pryd i gwrdd â’r disgwyliadau. A allwch roi sicrwydd y bydd pob un o’r pedwar consortiwm yn weithredol erbyn mis Medi, ac allwch egluro sut yr ydych yn rhagweld y bydd y trefniadau newydd yn codi safonau a pherfformiad yn y pedair blynedd nesaf?

Leighton Andrews: I do not run the consortia, as it happens; they are consortia of local authorities. They have given me commitments that they will be up and running by September of this year, just as they have given me commitments that they will have in place the delegation of 80% of budgets to schools by September. I look forward to them following through on their commitments. I would encourage the Member to write to me if he has any evidence of any local authority dragging its feet on this issue.

Leighton Andrews: Nid fi sy’n rhedeg y consortia, fel y mae’n digwydd, consortia o awdurdodau lleol ydynt. Maent wedi addo y byddant yn weithredol erbyn mis Medi eleni, yn yr un modd ag y maent wedi addo y bydd 80% o gyllidebau wedi’u dirprwyo i ysgolion erbyn mis Medi. Edrychaf ymlaen at eu gweld yn gwireddu eu haddewidion. Byddwn yn annog yr Aelod i ysgrifennu ataf os oes ganddo unrhyw dystiolaeth bod unrhyw awdurdod lleol yn llusgo’i draed ar y mater hwn.

Alun Ffred Jones: Sefydlwyd Cynnal, y corff sy’n cefnogi ysgolion yn Ynys Môn a Gwynedd, yn dilyn ad-drefnu, ac roedd yn enghraifft gynnar o gydweithio ar draws ffiniau, yn yr un modd ag oedd y gwasanaeth cerdd i ysgolion o dan ofal Canolfan Gerdd William Mathias. O gofio record dda Cynnal, sut bydd y Gweinidog yn sicrhau bod y consortiwm newydd yn cyflenwi yr un fath o gefnogaeth a gwasanaeth i ysgolion Cymraeg a dwyieithog ag y mae Cynnal wedi ei roi?

Alun Ffred Jones: Cynnal, the body supporting schools in Anglesey and Gwynedd, was established following reorganisation, and it was an early example of collaboration across boundaries, with the school music service delivered by Canolfan Gerdd William Mathias being another example. Bearing in mind the good record of Cynnal, how will the Minister ensure that the new consortium delivers the same kind of support and service to Welsh-medium and bilingual schools as provided by Cynnal in the past?

Leighton Andrews: The support that Cynnal has provided for Welsh-medium and bilingual schools is not confined to Gwynedd and Anglesey; I know of other schools across Wales that have drawn on its materials, and we would want to encourage it in the excellent work that it has done. Ultimately, it is a matter for the local authorities and the regional consortia to ensure that the services that they put in place are of an equivalent standard.

Leighton Andrews: Nid yw’r gefnogaeth y mae Cynnal wedi’i darparu i ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion dwyieithog wedi’i chyfyngu i Wynedd ac Ynys Môn; gwn am ysgolion eraill ledled Cymru sydd wedi defnyddio ei ddeunyddiau, a byddem yn dymuno ei annog yn y gwaith rhagorol y mae wedi’i wneud. Yn y pen draw, mater i’r awdurdodau lleol a’r consortia rhanbarthol yw sicrhau bod y gwasanaethau y maent yn eu rhoi ar waith o safon gyfatebol.

Yr Undeb Ewropeaidd

The European Union

10. Christine Chapman: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae ymwybyddiaeth o’r Undeb Ewropeaidd yn cael ei hintegreiddio i’r cwricwlwm ysgol yng Nghymru. OAQ(4)0157(ESK)

10. Christine Chapman: Will the Minister make a statement on how an awareness of the European Union is integrated into the school curriculum for Wales. OAQ(4)0157(ESK)

Leighton Andrews: Learners are made aware of the European Union as part of personal and social education, which is delivered in all maintained schools in Wales and, through this, learners are given opportunities to understand the workings of the EU, its institutions and what it means for them.

Leighton Andrews: Daw dysgwyr yn ymwybodol o’r Undeb Ewropeaidd yn rhan o addysg bersonol a chymdeithasol, a gaiff ei chyflwyno ym mhob ysgol a gynhelir yng Nghymru, a thrwy hynny rhoddir cyfleoedd i’r dysgwyr ddeall systemau’r Undeb Ewropeaidd, ei sefydliadau a’r hyn y mae’n ei olygu iddynt hwy.

Christine Chapman: Thank you, Minister. I welcome the strong commitment in the European strategy to promote engagement and I would particularly like to mention the mock council of the European Union, which I was privileged to chair last year, and which I am looking forward to doing again in September. Some research, while disagreeing about the cause, suggests that Welsh and British young people do not know as much about Europe as our neighbours, and measures such as the mock council therefore have a role to play. Minister, what else can we do to tackle this and improve awareness not only of Europe, but of the timeless values such as peace and stability, which underpin European integration but are sometimes lost in discussions about structural funds?

Christine Chapman: Diolch, Weinidog. Rwyf yn croesawu’r ymrwymiad cryf yn y strategaeth Ewropeaidd i hybu ymgysylltiad, ac yn benodol hoffwn sôn am ffug-gyngor yr Undeb Ewropeaidd, y cefais y fraint o’i gadeirio y llynedd ac yr wyf yn edrych ymlaen at ei gadeirio eto ym mis Medi. Mae rhywfaint o ymchwil, er ei fod yn anghytuno ynghylch y rheswm dros hynny, yn awgrymu nad yw Cymry a Phrydeinwyr ifanc yn gwybod cymaint am Ewrop â’n cymdogion, felly mae gan fesurau megis y ffug-gyngor rôl i’w chwarae. Weinidog, beth arall y gallwn ei wneud i fynd i’r afael â hyn a gwella ymwybyddiaeth nid yn unig o Ewrop ond hefyd o’r gwerthoedd oesol, megis heddwch a sefydlogrwydd, sy’n sail i integreiddio Ewropeaidd ond sydd weithiau’n cael eu colli mewn trafodaethau ynghylch cronfeydd strwythurol?

Leighton Andrews: Many things are often lost in discussions on structural funds [Laughter.] I enjoyed the mock council of the European Union that my colleague, the Member for Cynon Valley, chaired in September. It is a valuable way of developing an exchange between students on all of these issues. Throughout the curriculum, whether it is the 14-19 learning pathways, the Welsh baccalaureate or other ways, we are giving opportunities to young people, and engaging with the issue of active citizenship, to learn about Wales and its relationships, both within Europe and in the wider world. We want to continue to do that.

Leighton Andrews: Caiff llawer o bethau eu colli’n aml mewn trafodaethau ynghylch cronfeydd strwythurol. [Chwerthin.] Bu imi fwynhau ffug-gyngor yr Undeb Ewropeaidd, y bu fy nghydweithiwr, yr Aelod dros Gwm Cynon, yn ei gadeirio ym mis Medi. Mae’n ffordd werthfawr o ddatblygu cyfleoedd i fyfyrwyr gyfnewid barn am yr holl faterion hyn. Trwy’r cwricwlwm, boed trwy lwybrau dysgu 14-19, bagloriaeth Cymru neu ddulliau eraill, rydym yn ymgysylltu â dinasyddiaeth weithgar ac yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu am Gymru a’i chydberthnasau, yn Ewrop a’r byd ehangach. Rydym am barhau i wneud hynny.

Janet Finch-Saunders: Minister, today is an appropriate day to realise how familiar American schools are with the practice of teaching and taking pride in their constitution and governance, whereas here in Wales, while visiting schools in Aberconwy, I have encountered widespread confusion about what an AM, a councillor, an MP or an MEP is or does. In modern Wales, there are five levels of government, all of which have an impact on the lives of the Welsh people. Minister, what plans do you have to include more teaching in the curriculum on the workings of the European Union and other levels of government in Wales?

Janet Finch-Saunders: Weinidog, mae heddiw’n ddiwrnod priodol i sylweddoli mor gyfarwydd y mae ysgolion America â’r arfer o gyflwyno addysg am gyfansoddiad a dulliau llywodraethu’r wlad ac â’r arfer o ymfalchïo ynddynt, tra yma yng Nghymru, wrth ymweld ag ysgolion yn Aberconwy, rwyf wedi dod ar draws dryswch cyffredinol ynghylch beth yw Aelod Cynulliad, cynghorydd, Aelod Seneddol neu Aelod o Senedd Ewrop, a beth y mae pob un o’r rhain yn ei wneud. Ceir pum lefel o lywodraeth yn y Gymru fodern, ac mae pob un ohonynt yn cael effaith ar fywydau pobl Cymru. Weinidog, pa gynlluniau sydd gennych i gynnwys mwy o addysg yn y cwricwlwm am systemau’r Undeb Ewropeaidd a lefelau eraill o lywodraeth yng Nghymru?

Leighton Andrews: The Member is quite right to say that today is a significant day, and I am sure that we would all like to congratulate the Minister for Local Government and Communities on his wedding anniversary. When the Member said that there were five levels of government in Wales, I wondered whether she was going to tell us that she wanted to abolish one of them—I thought that might be coming next. We have set out in previous answers the work that is going on in Wales to encourage an understanding of the European Union and I would be happy to send examples of that to the Member, if she would like to see them.

Leighton Andrews: Mae’r Aelod yn llygad ei lle bod heddiw’n ddiwrnod arwyddocaol, ac rwyf yn siŵr y byddem i gyd yn dymuno llongyfarch y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau sy’n dathlu pen-blwydd ei briodas. Pan ddywedodd yr Aelod bod pum lefel o lywodraeth yng Nghymru, roeddwn yn meddwl tybed a fyddai’n mynd yn ei blaen i ddweud wrthym ei bod am ddileu un ohonynt—roeddwn yn meddwl mai dyna fyddai’n dod nesaf. Mewn atebion blaenorol, rydym wedi nodi’r gwaith sy’n cael ei wneud yng Nghymru i annog dealltwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd, a byddwn yn fodlon anfon enghreifftiau o’r gwaith hwnnw at yr Aelod, pe bai’n dymuno eu gweld.

2.00 p.m.

Rhodri Glyn Thomas: Weinidog, rwy’n croesawu’n fawr iawn yr hyn rydych wedi ei ddweud mewn ymateb i gwestiwn Christine Chapman y prynhawn yma. Mae’n eithriadol o bwysig bod disgyblion ysgol yn cael gwybodaeth am yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys pwysigrwydd yr undeb honno, cyfraniad y Deyrnas Unedig a Chymru i’r Undeb Ewropeaidd, a’r hyn yr ydym yn ei dderbyn—nid y lleiaf o’r pethau hynny yw’r sefydlogrwydd a wnaeth Christine Chapman cyfeirio ato yn ein byd ni y dyddiau hyn. Mae’n bwysig bod disgyblion yn derbyn y wybodaeth honno trwy ysgolion yn hytrach na’u bod yn dibynnu ar benawdau mewn papurau newydd.

Rhodri Glyn Thomas: Minister, I very much welcome what you said in response to Christine Chapman’s question this afternoon. It is exceptionally important that school pupils receive information about the European Union, including the importance of that union, the contribution of the United Kingdome and Wales to the European Union, and what we receive—not least of those things is the stability that Christine Chapman referred to in our world these days. It is important that pupils receive that information through schools rather than relying on headlines in newspapers.

Leighton Andrews: Wrth gwrs fy mod i’n cytuno â hynny.

Leighton Andrews: Of course I agree with that.

Lles Plant Ysgol

The Wellbeing of Schoolchildren

11. Jenny Rathbone: Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella lles plant ysgol. OAQ(4)0163(ESK)

11. Jenny Rathbone: What are the Welsh Government’s priorities for improving the wellbeing of schoolchildren. OAQ(4)0163(ESK)

Leighton Andrews: Helping children to do as well as they can in terms of educational attainment is fundamental to wellbeing. Success at school and making a good transition to other forms of learning are strongly associated with positive outcomes in life—health, self-confidence, good relationships and economic wellbeing.

Leighton Andrews: Mae helpu plant i wneud gystal ag y gallant o ran cyrhaeddiad addysgol yn hanfodol i sicrhau lles. Ceir cysylltiad cryf rhwng llwyddo yn yr ysgol a phontio’n dda i ddulliau eraill o ddysgu, a sicrhau canlyniadau cadarnhaol mewn bywyd—iechyd, hunan-hyder, cydberthnasau da a lles economaidd.

Jenny Rathbone: One of the most important aspects of wellbeing is, of course, good health. It has now been three years since the Healthy Eating in Schools (Wales) Measure 2009 received Royal Approval. It is going to be introduced in our primary schools in September, and that is very welcome, but it is not going to be introduced in our secondary schools until September 2013. Meanwhile, we still have many secondary schools in which junk food is being sold in vending machines. This seems to me to be the sort of issue that we, the wider public, could do something about. It is not about the quality of the teaching or the learning; it is about the general wellbeing of children while they are in our schools. Could the Minister tell us a bit more about what could be done to get more progress in this area?

Jenny Rathbone: Mae iechyd da, wrth gwrs, yn un o agweddau pwysicaf lles. Mae tair blynedd bellach ers i Fesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 dderbyn Cydsyniad Brenhinol. Bydd yn cael ei gyflwyno yn ein hysgolion cynradd ym mis Medi, ac mae hynny i’w groesawu’n fawr, ond ni fydd yn cael ei gyflwyno yn ein hysgolion uwchradd nes mis Medi 2013. Yn y cyfamser, mae llawer o’n hysgolion uwchradd yn dal i werthu bwyd sothach mewn peiriannau gwerthu. Ymddengys i mi mai dyma’r math o broblem y gallem ni, y cyhoedd ehangach, wneud rhywbeth yn ei chylch. Nid oes a wnelo hyn ag ansawdd yr addysgu neu’r dysgu; mae a wnelo â lles cyffredinol plant tra byddant yn ein hysgolion. A allai’r Gweinidog roi ychydig yn rhagor o wybodaeth inni am yr hyn y gellid ei wneud i sicrhau mwy o gynnydd yn y maes hwn?

Leighton Andrews: I agree with my colleague the Member for Cardiff Central that vending machines full of junk food are not acceptable. There has been sufficient time for schools to get rid of such items as confectionery, savoury snacks and fizzy drinks. No school or local authority should be making extra cash by providing junk food to pupils. Of course, we have made available a total of £11.9 million in grant funding to local authorities since 2008-09 to help them to make progress on the 'Appetite for Life’ agenda. I am pleased to say that many schools have done excellent work and some local authorities have also used this time wisely to get ready for the introduction of statutory standards. Those standards will come in.

Leighton Andrews: Rwyf yn cytuno â’m cydweithiwr, yr Aelod dros Ganol Caerdydd, nad yw peiriannau gwerthu sy’n llawn bwyd sothach yn dderbyniol. Mae ysgolion wedi cael digon o amser i gael gwared ar eitemau megis melysion, byrbrydau sawrus a diodydd pop. Ni ddylai’r un ysgol na’r un awdurdod lleol fod yn gwneud arian ychwanegol trwy ddarparu bwyd sothach i ddisgyblion. Wrth gwrs, er 2008-09 rydym wedi sicrhau bod cyllid grant gwerth cyfanswm o £11.9 miliwn ar gael i awdurdodau lleol i’w helpu i wneud cynnydd o ran yr agenda 'Blas am Oes’. Rwyf yn falch o ddweud bod llawer o ysgolion wedi gwneud gwaith ardderchog, a bod rhai awdurdodau lleol hefyd wedi defnyddio’r amser hwn yn ddoeth i baratoi ar gyfer cyflwyno safonau statudol. Bydd y safonau hynny’n cael eu cyflwyno.

Darren Millar: Minister, you will be aware of the children’s rights agenda in Wales and the recognition that there has been across the Chamber of the need to reflect on the wellbeing of children when Ministers make decisions. What recognition do you give to the rights of children, and indeed their wellbeing, when you make decisions on school closures? How does their mental health and wellbeing inform your decisions?

Darren Millar: Weinidog, byddwch yn ymwybodol o’r agenda ynghylch hawliau plant yng Nghymru a’r gydnabyddiaeth a gafwyd ar draws y Siambr o’r angen i ystyried lles plant pan fydd Gweinidogion yn gwneud penderfyniadau. Sut yr ydych yn cydnabod hawliau plant, ac yn wir eu lles, pan fyddwch yn gwneud penderfyniadau ynghylch cau ysgolion? Sut y mae eu hiechyd a’u lles meddyliol yn llywio eich penderfyniadau?

Leighton Andrews: Of course, these issues are very important and have to be weighed in the balance when we make decisions on school organisation.

Leighton Andrews: Mae’r materion hyn yn bwysig iawn, wrth gwrs, a rhaid eu pwyso a’u mesur pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau ynghylch trefniadaeth ysgolion.

Lindsay Whittle: Minister, do you accept that some children become regular truants in an effort to escape bullying and to cope with mental health problems such as depression, and that the best way to deal with this issue is to support home-school liaison officers and to increase their numbers, rather than the criminalising approach recently announced? Will you issue guidelines to local authorities to ensure that these matters are taken into account prior to any parent being summonsed?

Lindsay Whittle: Weinidog, a ydych yn derbyn y bydd rhai plant yn dechrau chwarae triwant yn rheolaidd er mwyn osgoi cael eu bwlio ac er mwyn ymdopi â phroblemau iechyd meddwl megis iselder ysbryd, ac mai’r ffordd orau o ymdrin â’r mater hwn yw trwy gefnogi swyddogion cyswllt rhwng yr ysgol a’r cartref a chynyddu eu nifer, yn hytrach na’r dull gweithredu a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sy’n ymwneud â thrin rhieni fel troseddwyr? A wnewch chi roi canllawiau i awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod y materion hyn yn cael eu hystyried cyn i unrhyw riant gael ei wysio?

Leighton Andrews: No criminalising approach has been announced.

Leighton Andrews: Nid oes yr un dull gweithredu wedi’i gyhoeddi a fyddai’n trin rhieni fel troseddwyr.

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): Minister, when did the Government last review its guidance to local authorities on what constitutes a safe walking route to school? Is the Minister convinced that the guidance is right if it allows a local authority to say that an 11-year-old can walk along a busy trunk road that has no pavement and no street lighting?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Weinidog, pryd oedd y tro diwethaf i’r Llywodraeth adolygu ei chanllawiau i awdurdodau lleol ynghylch yr hyn a gaiff ei ystyried yn llwybr cerdded diogel i’r ysgol? A yw’r Gweinidog wedi’i argyhoeddi bod y canllawiau’n gywir os ydynt yn caniatáu i awdurdod lleol ddweud y gall plentyn 11 oed gerdded ar hyd cefnffordd brysur nad oes ganddi balmant na goleuadau stryd?

Leighton Andrews: These matters are taken into account, of course, in the guidance governing school organisation. If the Member has a specific example that she feels is unreasonable and would like to write to me about it, I would be happy to look at it.

Leighton Andrews: Caiff y materion hyn eu hystyried yn y canllawiau sy’n llywodraethu trefniadaeth ysgolion, wrth gwrs. Os oes gan yr Aelod enghraifft benodol sy’n afresymol yn ei barn hi, ac os hoffai ysgrifennu ataf yn ei chylch, byddwn yn ddigon bodlon edrych arni.

Rebecca Evans: Minister, one in 10 children and young people aged five to 16 suffer from a diagnosable mental health disorder; that is around three in every class. How is the Welsh Government promoting emotional and mental health and wellbeing in schools?

Rebecca Evans: Weinidog, mae un o bob 10 plentyn a pherson ifanc rhwng pump ac 16 oed yn dioddef o anhwylder iechyd meddwl y gellir ei ddiagnosio; mae hynny’n cyfateb i oddeutu tri ym mhob dosbarth. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn hybu iechyd a lles meddyliol ac emosiynol mewn ysgolion?

Leighton Andrews: Wellbeing is an integral part of the learning in the foundation phase and the personal and social education framework for those aged seven to 19 in Wales. It is important that pupils are at ease with themselves and their surroundings. My colleague the Member for Mid and West Wales will be aware that our School Standards and Organisation (Wales) Bill includes provisions for school-based counselling for 11 to 18-year-olds to be put on a statutory basis. Many local authorities are enabling a service for children who are younger than 10 years old on an identified-need basis and offering training for teachers and school staff. The Welsh network of healthy schools schemes national quality award includes mental and emotional health and wellbeing as one of the seven health topics that should be covered throughout a school’s involvement in the scheme.

Leighton Andrews: Mae lles yn rhan annatod o’r dysgu yn y Cyfnod Sylfaen a’r fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr saith i 19 oed yng Nghymru. Mae’n bwysig bod disgyblion yn gysurus o safbwynt eu hunain a’u hamgylchedd. Bydd fy nghydweithiwr, yr Aelod dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, yn ymwybodol bod ein Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) yn cynnwys darpariaethau ar gyfer sicrhau bod gwasanaeth cwnsela yn yr ysgol i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed yn rhywbeth statudol. Mae llawer o awdurdodau lleol yn darparu gwasanaeth ar gyfer plant iau na 10 oed ar sail angen a nodwyd, ac maent yn cynnig hyfforddiant i athrawon a staff ysgolion. Mae gwobr ansawdd genedlaethol rhwydwaith Cymru o gynlluniau ysgolion iach yn cynnwys iechyd a lles meddyliol ac emosiynol fel un o’r saith pwnc iechyd y dylid ymdrin â hwy trwy gydol y cyfnod y bydd ysgol yn cymryd rhan yn y cynllun.

Ysgolion Cynradd

Primary Schools

12. Gwyn R. Price: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella ysgolion cynradd yn Islwyn. OAQ(4)0158(ESK)

12. Gwyn R. Price: What action is the Welsh Government taking to improve primary schools in Islwyn. OAQ(4)0158(ESK)

Leighton Andrews: My priorities are improving literacy and numeracy levels and tackling the link between poverty and educational underachievement. To support schools in taking forward these priorities, I have made available over £65 million via the school effectiveness and pupil deprivation grants, and £10,000 is also available to support each secondary school in bands 4 and 5.

Leighton Andrews: Fy mlaenoriaethau yw gwella lefelau llythrennedd a rhifedd a mynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng tlodi a thangyflawni addysgol. Er mwyn cefnogi ysgolion wrth iddynt fwrw ymlaen â’r blaenoriaethau hyn, rwyf wedi sicrhau bod dros £65 miliwn ar gael drwy’r grant effeithiolrwydd ysgolion a’r grant amddifadedd disgyblion, ac mae £10,000 ar gael hefyd i gefnogi pob ysgol uwchradd ym mand 4 a band 5.