By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 24 Ebrill 2012
Tuesday, 24 April 2012

Cynnwys
Contents.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister 


Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement


Datganiad: Ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at Ymgysylltiad Cyflogwyr â Sgiliau
Statement: The Welsh Government’s Approach to Employer Engagement on Skills


Datganiad: Amcanion Cydraddoldeb a Chynllun Strategaeth Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru
Statement: The Welsh Government Equality Objectives and Strategic Equality Plan


Datganiad: Cyflwyno Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)
Statement: Introduction of the School Standards and Organisation (Wales) Bill


Cynnig i Gymeradwyo Egwyddorion Cyffredinol Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)
Motion to Approve the General Principles of the Local Government Byelaws (Wales) Bil
l

Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd: Adroddiad Cynnydd Blynyddol Cyntaf
The Climate Change Strategy for Wales: First Annual Progress Repor


Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

Y Llywydd: Prynhawn da.

The Presiding Officer: Good afternoon.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

Economi Cymru

The Welsh Economy

1. Mohammad Asghar: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y rhagolygon ar gyfer economi Cymru dros y deuddeg mis nesaf. OAQ(4)0455(FM)

1. Mohammad Asghar: Will the First Minister make a statement on the prospects for the Welsh economy for the next twelve months. OAQ(4)0455(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): In common with the rest of the UK, the economic prospects for Wales are uncertain.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Yn unol â gweddill y DU, mae'r rhagolygon economaidd ar gyfer Cymru yn ansicr.

Mohammad Asghar: Thank you for that reply, First Minister. The latest Federation of Small Businesses Wales’s members survey reveals that only 12% of FSB members believe the business climate in Wales will improve over the next 12 months, while almost three times as many believe that it will deteriorate. Therefore, 60% of its members identified taxation and rates as barriers or obstacles to business success in Wales. Does the First Minister agree that abolishing business rates for small businesses will allow firms to expand, to take on new staff and provide a welcome boost to the Welsh economy?

Mohammad Asghar: Diolch i chi am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Mae arolwg diweddar o aelodau Ffederasiwn y Busnesau Bach yng Nghymru yn dangos mai dim ond 12% o aelodau'r ffederasiwn sy’n credu y bydd yr hinsawdd i fusnes yng Nghymru yn gwella dros y 12 mis nesaf, tra bod bron tair gwaith yn fwy yn credu y bydd yn dirywio. Felly, mae 60% o'i aelodau wedi nodi trethiant ac ardrethi fel rhwystrau i lwyddiant busnesau yng Nghymru. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno y bydd dileu'r ardrethi busnes ar gyfer busnesau bach yn caniatáu i gwmnïau ehangu a chyflogi staff newydd ac yn rhoi hwb derbyniol iawn i economi Cymru?

The First Minister: There is a system of business rate relief already in place for small businesses. Taxation is not devolved; that is a matter for the UK Government, so if small businesses in Wales believe that they are overtaxed, then that is a matter they should take up with the UK Government.

Y Prif Weinidog: Mae system o ryddhad ardrethi busnes eisoes ar waith ar gyfer busnesau bach. Nid yw trethu wedi'i ddatganoli; mater i Lywodraeth y DU yw hynny, felly os yw busnesau bach yng Nghymru yn credu eu bod yn cael eu gordrethu, yna mae hynny'n fater y dylent ei drafod gyda Llywodraeth y DU.

Mike Hedges: Do you agree with me that the electrification of the main line all the way to Swansea would be one of the best things that could be done to improve the economy of south-west Wales? Can you reveal any recent discussions the Welsh Government has had with the UK Government over the full electrification of the Great Western line between Swansea and Cardiff?

Mike Hedges: A ydych yn cytuno â mi mai trydaneiddio’r brif reilffordd yr holl ffordd i Abertawe fyddai un o'r pethau gorau y gellid ei wneud i wella economi de-orllewin Cymru? A allwch ddatgelu unrhyw drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael yn ddiweddar gyda Llywodraeth y DU ynghylch trydaneiddio’n llawn reilffordd y Great Western rhwng Abertawe a Chaerdydd?

The First Minister: There have been extensive and numerous discussions between ourselves and the UK Government, and we look forward to it announcing the full electrification of the main line to Swansea. We know full well that that will have a hugely positive impact on the economy of all those communities along the main line.

Y Prif Weinidog: Cafwyd trafodaethau helaeth a niferus rhyngom ni a Llywodraeth y DU, ac rydym yn edrych ymlaen at  ei chlywed yn cyhoeddi trydaneiddio’n llawn y brif reilffordd i Abertawe. Rydym yn gwybod yn iawn y bydd hynny'n cael effaith hynod o gadarnhaol ar economi’r holl gymunedau hynny ar hyd y brif reilffordd.

Alun Ffred Jones: Mae ffigurau diweithdra yng Nghymru yn dal i gynyddu. Yn ardal Castell-nedd er enghraifft, mae 10 person di-waith yn chwilio am bob un swydd ar gael. Mae’r darlun hwnnw yn gyffredin ymhlith ardaloedd Cymru. Ar yr un pryd, mae’r angen am dai fforddiadwy, boed y rheini ar rent neu fel arall, hefyd yn fawr. Beth yw ymateb eich Llywodraeth chi i her Cartrefi Cymunedol Cymru, a Phwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Cynulliad hwn, i fuddsoddi rhagor yn y maes hwn, i godi tai o’r newydd a chreu swyddi ar yr un pryd?

Alun Ffred Jones: Unemployment figures in Wales are still increasing. In the Neath area, for example, a total of 10 unemployed people apply for every position that becomes available. This situation is common to many parts of Wales. At the same time, there is great demand for affordable housing, be that for rent or otherwise. What would your response be to the challenge set by Community Housing Wales, and the Assembly’s Communities, Equality and Local Government Committee, for you to invest more in this area, to build new housing and create jobs at the same time?

Y Prif Weinidog: Rydym wedi gwneud hynny drwy ddefnyddio’r arian ychwanegol rydym wedi’i dderbyn, a sicrhau, wrth gwrs, ein bod ni’n gallu rhoi arian i adeiladu tai fforddiadwy. Wrth gofio’r toriadau yng nghyllidebau’r Cynulliad a’r Llywodraeth, mae terfyn i faint o arian y gallwn ei roi i gynlluniau fel hyn, o’i gymharu â’r arian y byddem yn dymuno ei roi. Fodd bynnag, mae record y Llywodraeth ynglŷn â hybu’r economi yn un cryf iawn.

The First Minister: We have done just that by using the additional funding we have received, and by ensuring, of course, that we can invest funding in the construction of affordable houses. Bearing in mind the cuts to the Assembly and Government budgets, there is a limit to the amount we can invest in schemes such as these, regardless of how much we would like to invest. However, the Government has a strong record on promoting the economy.

Eluned Parrott: First Minister, Cardiff University in my region is by far the most successful research university in Wales in terms of generating money from innovation activities, which creates high-quality jobs not only directly, but in local technology-led companies in south-east Wales. I am sure you would wish to celebrate the success of Cardiff University, but what can the Welsh Government do to help other universities in Wales learn from this shining example of best practice?

Eluned Parrott: Brif Weinidog, Prifysgol Caerdydd yn fy rhanbarth i yw’r brifysgol ymchwil fwyaf llwyddiannus o lawer yng Nghymru o ran cynhyrchu arian o weithgareddau arloesi, gan greu swyddi o ansawdd uchel, yn uniongyrchol, a hefyd mewn cwmnïau technoleg yn y de-ddwyrain. Rwy’n siŵr yr hoffech ddathlu llwyddiant Prifysgol Caerdydd, ond beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i helpu prifysgolion eraill yng Nghymru i ddysgu yn sgîl yr enghraifft ddisglair hon o arfer gorau?

The First Minister: We have been working with all universities in Wales to ensure that they are able to commercialise their intellectual property, something that, historically, they were not as good at, although, in fairness, over the last few years, that situation has improved dramatically. Universities can, of course, be important drivers as far as the economy is concerned because they are able to enable the set-up of new spin-off businesses. We are beginning to see those both in Cardiff and in Swansea at the Institute of Life Sciences.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi bod yn gweithio gyda'r holl brifysgolion yng Nghymru i sicrhau y gallant fasnacheiddio eu heiddo deallusol, rhywbeth nad oeddent cystal am ei wneud, yn hanesyddol, er bod y sefyllfa, a bod yn deg, wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Gall prifysgolion, wrth gwrs, fod yn sbardunau pwysig o ran yr economi oherwydd eu bod yn galluogi sefydlu sgîl-fusnesau newydd. Rydym yn dechrau gweld y rhain yng Nghaerdydd ac yn Abertawe yn y Sefydliad Gwyddorau Bywyd.

The Record

Dylan Thomas

Dylan Thomas

2. Julie James: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i hyrwyddo etifeddiaeth Dylan Thomas ar ôl Dathliadau’r Canmlwyddiant yn 2014. OAQ(4)0470(FM)

2. Julie James: Will the First Minister outline the Welsh Government’s plans to promote the legacy of Dylan Thomas beyond the Centenary Celebrations in 2014. OAQ(4)0470(FM)

The First Minister: Further details of the Dylan Thomas centenary festival will be announced later this year. The intention is to ensure that the festival itself delivers educational, cultural and tourism benefits during 2014, but also before and after that date.

Y Prif Weinidog: Bydd manylion pellach am ŵyl canmlwyddiant Dylan Thomas yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni. Y bwriad yw sicrhau bod yr ŵyl ei hun yn arwain at fanteision addysgol, diwylliannol ac i dwristiaeth yn ystod 2014, ond hefyd cyn ac ar ôl y dyddiad hwnnw.

 

The Record

Julie James: Thank you for that, First Minister. I think that we agree that it is important that the international celebrations for Dylan Thomas’s centenary are a launch pad for promoting cultural tourism opportunities in Swansea and in Wales as a whole, and can be used to attract ongoing investment and growth. There are good examples from around the world. In Ireland, the Dylan Thomas festival is being held alongside a festival for James Joyce; in Germany and America, Dylan has been introduced onto the national curriculum. I would like very much, First Minister, for you to encourage tourism and highways departments to co-ordinate signage promoting Wales and Swansea in particular as Dylan Thomas country. I know that you are very proud—

Julie James: Diolch ichi am hynny, Brif Weinidog. Rwy’n meddwl ein bod yn cytuno ei bod yn bwysig bod y dathliadau rhyngwladol ar gyfer canmlwyddiant Dylan Thomas yn fan cychwyn ar gyfer hyrwyddo cyfleoedd twristiaeth ddiwylliannol yn Abertawe ac yng Nghymru gyfan, ac y gellir eu defnyddio i ddenu twf a buddsoddiad parhaus. Ceir enghreifftiau da o bob cwr o'r byd. Yn Iwerddon, caiff gŵyl Dylan Thomas ei chynnal ochr yn ochr â gŵyl ar gyfer James Joyce; yn yr Almaen ac America, mae Dylan wedi cael ei gyflwyno i’r cwricwlwm cenedlaethol. Hoffwn yn fawr iawn, Brif Weinidog, ichi annog adrannau twristiaeth a phriffyrdd i gydgysylltu arwyddion hyrwyddo Cymru ac Abertawe yn benodol fel gwlad Dylan Thomas. Gwn eich bod yn falch iawn—

The Presiding Officer: Order. Are you coming to the question?

Y Llywydd: Trefn. A ydych yn dod at y cwestiwn?

 

Julie James: I am just getting to it, Presiding Officer.

Julie James: Yr wyf ar fin dod ato, Lywydd.

I know that the Government is proud of and recognises the value of the literary legacy; would the First Minister be open to proposals to continue to promote that legacy internationally and with future generations in Wales beyond the remit of the 2014 celebrations themselves?

Gwn fod y Llywodraeth yn falch o’r etifeddiaeth lenyddol ac yn cydnabod gwerth hynny; a fyddai'r Prif Weinidog yn agored i gynigion i barhau i hybu’r etifeddiaeth honno yn rhyngwladol a chyda chenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru y tu hwnt i gylch gwaith dathliadau 2014 eu hunain?

The First Minister: All of the issues that you have raised are being considered as we look to put forward plans for the festival. It is important, of course, that the festival is well trailed, well promoted and leaves a legacy beyond 2014.

Y Prif Weinidog: Mae pob un o'r materion a godwyd gennych yn cael eu hystyried wrth inni edrych ar gyflwyno cynlluniau ar gyfer yr ŵyl. Mae'n bwysig, wrth gwrs, i’r ŵyl gael sylw da, iddi gael ei hyrwyddo'n dda ac iddi adael gwaddol y tu hwnt i 2014.

Suzy Davies: Brif Weinidog, rwy’n siŵr eich bod yn cytuno bod Dylan Thomas o bwysigrwydd byd-eang. Pa drafodaethau y mae eich Llywodraeth wedi eu cael gyda Llywodraeth a darlledwyr y Deyrnas Unedig ynghylch hyrwyddo dathliad cwbl genedlaethol? Mae hwn yn gyfle, fel rhan o’r strategaeth twristiaeth, i dynnu sylw rhyngwladol at Gymru.

Suzy Davies: First Minister, I am sure that you agree that Dylan Thomas is of global importance. What discussions has your Government had with the Government and broadcasters in the United Kingdom as regards promoting a truly national celebration? This offers an opportunity, as part of the tourism strategy, to attract international attention to Wales.

Y Prif Weinidog: Bydd yr ŵyl yn un cwbl genedlaethol, beth bynnag, os ydych yn ystyried Cymru fel cenedl. Fodd bynnag, rydym yn barod i weithio gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig i drafod sut y gall gefnogi unrhyw achlysur. Byddwn hefyd yn sicrhau bod marchnadoedd rhyngwladol, yn enwedig y farchnad yn America, yn cael eu hystyried fel lle i werthu’r ŵyl, wrth gofio bod nifer o bobl yn America yn enwedig wedi clywed am Dylan Thomas. Felly, bydd yn bwysig dros ben i sicrhau ein bod yn gwneud popeth a allwn i ddenu twristiaid i Gymru yn sgîl cynnal gŵyl Dylan Thomas.

The First Minister: The festival will be a national festival, if you consider Wales to be a nation. However, we are willing to work with the United Kingdom Government in order to discuss how it could support events. We will also ensure that international markets, particularly the American market, are taken into account as a place where the festivities can be sold, bearing in mind that so many Americans have heard of Dylan Thomas. Therefore, it will be important to ensure that we do all we can to attract tourists to Wales in the wake of the Dylan Thomas festival.

Bethan Jenkins: Fel rhan o waddol Dylan Thomas, sicrhawyd Canolfan Dylan Thomas gref yn Abertawe er mwyn ysbrydoli eraill i ymwneud â’r hyn sy’n digwydd yn y ganolfan honno. Yn sgîl penderfyniad diweddar Dinas a Sir Abertawe i brydlesu’r ganolfan i Brifysgol Cymru, a ydych yn rhannu fy mhryder y gellid glastwreiddio’r hyn sy’n digwydd yno gan ei bod wedi newid sgôp yr hyn sy’n gallu digwydd yno ac oherwydd ei bod wedi rhoi nifer o ddigwyddiadau llenyddol dan ofal Canolfan Celfyddydau Taliesin?

Bethan Jenkins: Part of the Dylan Thomas legacy led to ensuring a strong Dylan Thomas Centre in Swansea with the aim of inspiring others to get involved with activities and events at that centre. In light of the City and County of Swansea’s recent decision to lease the centre to the University of Wales, do you share my concern that what happens there could be diluted as a result of the fact that it has changed the scope of what can take place and transferred a number of literary events to the Taliesin Arts Centre?

Y Prif Weinidog: Mae hynny’n benderfyniad i gyngor Abertawe, ond byddwn yn gobeithio, mewn dwy flynedd, y bydd pob rhan o Abertawe a phob rhan o Gymru yn gallu cymryd rhan yn y dathliadau.

The First Minister: That is a matter for Swansea council, but we would hope that, in two years’ time, every part of Swansea and every part of Wales will be able to participate in the celebrations.

Peter Black: Perhaps I could turn Bethan Jenkins’s question a different way: as the University of Wales has now taken over the Dylan Thomas Centre and has committed itself to retaining the exhibition there and promoting the heritage of Dylan Thomas, what other partners are you working with in order to get this festival off the ground? Will you be involving the University of Wales, Swansea council and other agencies in order to try to maximise the impact of the Dylan Thomas festival when it takes place?

Peter Black: Efallai y gallwn droi cwestiwn Bethan Jenkins mewn ffordd wahanol: gan fod Prifysgol Cymru bellach yn gyfrifol am Ganolfan Dylan Thomas ac wedi ymrwymo i gynnal yr arddangosfa yno a hyrwyddo treftadaeth Dylan Thomas, pa bartneriaid eraill sydd gennych i gydweithio  â hwy er mwyn rhoi hwb i’r ŵyl hon? A fyddwch yn cynnwys Prifysgol Cymru, cyngor Abertawe ac asiantaethau eraill er mwyn ceisio gwneud y gorau o effaith gŵyl Dylan Thomas pan fydd yn digwydd?

The First Minister: Yes. A DT100 steering group has been set up and it includes representatives from Swansea council as well as other bodies. If there is a need to extend the number of partners who are part of that group, then that is something that we would consider.

Y Prif Weinidog: Byddwn. Mae grŵp llywio DT100 wedi cael ei sefydlu ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o gyngor Abertawe yn ogystal â chyrff eraill. Os oes angen ehangu nifer y partneriaid sy'n rhan o'r grŵp hwnnw, yna mae hynny'n rhywbeth y byddem yn ei ystyried.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): First Minister, new figures show that, since 2008, 7,374 Welsh NHS operations have been cancelled due to a lack of available beds. Do you believe that that figure is acceptable?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Brif Weinidog, mae ffigurau newydd yn dangos bod 7,374 o lawdriniaethau GIG Cymru wedi cael eu canslo ers 2008 oherwydd diffyg gwelyau. A ydych yn credu bod y ffigur hwnnw’n dderbyniol?

The First Minister: That amounts to 0.6% of the total number of operations. While we would obviously wish, in an ideal world, to see no operations being cancelled, there will be occasions—such as the sickness of a surgeon for up to a week, which would affect the number of operations—that are very difficult to predict and to deal with. However, given the fact that an exceptionally small number of operations are cancelled, while of course we would rather see that number reduce, when put in context, it still means that the vast majority of people get their operations in due time.

Y Prif Weinidog: Mae hynny'n gyfystyr â 0.6% o gyfanswm y llawdriniaethau. Er y byddem yn amlwg yn dymuno, mewn byd delfrydol, na fyddai dim llawdriniaethau’n cael eu canslo, bydd rhai adegau—megis salwch llawfeddyg am hyd at wythnos, a fyddai'n effeithio ar nifer y llawdriniaethau—sy'n anodd iawn eu rhagweld a mynd i’r afael â hwy. Fodd bynnag, o ystyried y ffaith mai nifer fach iawn o lawdriniaethau a gaiff eu canslo, er y byddai’n well gennym, wrth gwrs, weld y nifer yn gostwng, mae’n golygu, o fewn cyd-destun, fod y mwyafrif helaeth o bobl yn cael eu llawdriniaethau yn yr amser priodol.

Kirsty Williams: No-one mentioned the sickness of staff, which is unavoidable. Some 7,374 people could not have their operation because of a lack of available beds, and that trend is rising. Other people missed out on their operation because of list overruns, because of equipment failure and because of administrative errors within the NHS. While the causes may be different, the outcome is the same: it is distressing and inconvenient for patients and it costs the NHS money. Does the First Minister have a figure for how much money was wasted due to cancelled operations, for whatever reason, last year?

Kirsty Williams: Ni soniodd neb am salwch y staff, sydd yn anochel. Ni allai 7,374 o bobl gael eu llawdriniaethau oherwydd diffyg gwelyau, ac mae’r duedd honno’n cynyddu. Nid oes rhai eraill yn cael llawdriniaethau am fod gormod ar y rhestr, am fod offer yn methu ac oherwydd camgymeriadau gweinyddol yn y GIG. Er y gall yr achosion fod yn wahanol, mae’r canlyniad yr un fath: mae'n drallodus ac yn anghyfleus i gleifion ac mae'n costio arian i'r GIG. A oes gan y Prif Weinidog ffigur ar gyfer faint o arian a wastraffwyd oherwydd y llawdriniaethau a ganslwyd, am ba reswm bynnag, y llynedd?

The First Minister: Given the fact that 99.4% of operations went ahead as planned, I think that that is an exceptionally good record. I understand that it is inconvenient for people, but there will be a number of reasons as to why operations are cancelled. It may be because of the sickness of a surgeon, it may be because people are missing their appointments and it may be because beds are not available. However, when you look at the overall record, it is quite clear that the NHS has an exceptional record on delivering operations on time.

Y Prif Weinidog: O gofio’r ffaith bod 99.4% o lawdriniaethau wedi cael eu cynnal fel y bwriadwyd, rwy’n meddwl bod hynny'n record arbennig o dda. Rwy'n deall ei bod yn anghyfleus i bobl, ond bydd nifer o resymau pam y mae llawdriniaethau’n cael eu canslo. Gall fod oherwydd salwch llawfeddyg, gall fod oherwydd bod pobl yn colli eu hapwyntiadau a gall fod oherwydd nad oes gwelyau ar gael. Fodd bynnag, wrth edrych ar y record yn gyffredinol, mae'n glir bod gan y GIG record eithriadol o ran cynnal llawdriniaethau ar amser.

Kirsty Williams: There is no 'may be’ about it. If the First Minister would care to look at the details of the situation, which is serious for those individuals involved, he will see that the number of people who are missing operations because someone is sick pales in comparison with the number of people who are missing their operations because there is no bed on a ward, there is no intensive care unit bed, the equipment is not available, staff are on leave or there has been an administrative error in booking that person in for an operation. First Minister, I would like to know what you intend to do to minimise these numbers, the inconvenience to the patient and the cost to the NHS. You could cut down on these numbers by increasing staff, and I welcome your announcement yesterday of the next stage of your doctor recruitment campaign. Previously, you were unable to tell us how many doctors you expected to recruit as a result of these efforts. Are you in a position to tell us today how many doctors you expect to recruit to the Welsh NHS as a result of your Government’s intervention?

Kirsty Williams: Nid oes dim 'gall fod' yn ei gylch. Pe hoffai’r Prif Weinidog edrych ar fanylion y sefyllfa, sy’n ddifrifol i’r unigolion dan sylw, gwêl nad yw nifer y bobl sy’n colli llawdriniaethau oherwydd salwch rhywun yn ddim o'i gymharu â nifer y bobl sy’n colli eu llawdriniaethau oherwydd nad oes gwelyau ar ward, nad oes gwely mewn uned gofal dwys, nad yw'r offer ar gael, bod y staff ar wyliau neu fod camgymeriad gweinyddol wedi bod wrth drefnu llawdriniaeth ar gyfer y person hwnnw. Brif Weinidog, hoffwn gael gwybod beth yr ydych yn bwriadu ei wneud i leihau'r niferoedd hyn, yr anghyfleustra i'r claf a'r gost i'r GIG. Gallech leihau’r niferoedd hyn drwy gael rhagor o staff, ac rwy’n croesawu’r cyhoeddiad gennych ddoe ynghylch eich cam nesaf yn eich ymgyrch recriwtio meddygon. Cyn hyn, ni allech ddweud wrthym faint o feddygon yr oeddech yn disgwyl eu recriwtio o ganlyniad i’r ymdrechion hyn. A ydych mewn sefyllfa i ddweud wrthym heddiw faint o feddygon yr ydych yn disgwyl eu recriwtio i GIG Cymru o ganlyniad i ymyrraeth eich Llywodraeth?

The First Minister: Again, the leader of the Liberal Democrats finds herself in the position of dealing with an issue as if it was a grave crisis. It accept that it is inconvenient for individuals. However, in reality, as I said, 265,000 operations were carried out in Wales last year. The cancellations equate to 0.6% of the total. It is right to say that we would expect the local health boards to do all they can to push down and reduce the number of operations cancelled. However, it remains the case that the NHS is delivering a high quality of service to patients and that the vast majority of operations take place on time. I am surprised that the Lib Dems did not do the maths before asking this question.

Y Prif Weinidog: Unwaith eto, mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn ei chael ei hun mewn sefyllfa lle y mae’n ymdrin â mater fel pe bai’n argyfwng difrifol. Rwy'n derbyn ei fod yn anghyfleus i unigolion. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, fel y dywedais, cynhaliwyd 265,000 o lawdriniaethau yng Nghymru y llynedd. Mae'r rhai a gafodd eu canslo yn cyfateb i 0.6% o'r cyfanswm. Mae'n iawn dweud y byddem yn disgwyl i'r byrddau iechyd lleol wneud popeth o fewn eu gallu i weithio’n galed a lleihau nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo. Fodd bynnag, mae'n dal yn wir fod y GIG yn darparu safon uchel o wasanaeth i gleifion a bod y mwyafrif helaeth o'r llawdriniaethau yn digwydd ar amser. Rwy’n synnu nad oedd y Democratiaid Rhyddfrydol wedi gwneud y fathemateg cyn gofyn y cwestiwn hwn.

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): First Minister, unemployment in Wales has gone up again and among those who were put out of work more recently were yet more Peacocks workers. Peacocks, as you know, is a Welsh company that was undermined by the decision of the publicly owned Royal Bank of Scotland. Do you agree that the head of this publicly funded organisation should not be raking in a massive taxpayer-funded salary and that he has treated those taxpayers as well as those Welsh workers with utter contempt?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Brif Weinidog, mae diweithdra yng Nghymru wedi codi unwaith eto ac ymhlith y rhai a gollodd eu gwaith yn ddiweddar roedd rhagor eto byth o weithwyr Peacocks. Mae Peacocks, fel y gwyddoch, yn gwmni o Gymru a gafodd ei danseilio gan benderfyniad Banc Brenhinol yr Alban, sy’n eiddo cyhoeddus. A ydych yn cytuno na ddylai pennaeth y sefydliad hwn a ariennir yn gyhoeddus gael manteisio ar gyflog enfawr a ariennir gan drethdalwyr a'i fod wedi trin y trethdalwyr hynny, yn ogystal â'r gweithwyr hynny o Gymru, gyda dirmyg llwyr?

The First Minister: It is exceptionally difficult to justify the heads of large banks, particularly those that are effectively owned by the state, receiving large salaries and large bonuses when we see other workers elsewhere in the economy suffering so much.

Y Prif Weinidog: Mae'n eithriadol o anodd cyfiawnhau’r ffaith bod penaethiaid banciau mawr, yn enwedig y rhai sy'n eiddo, i bob pwrpas, i’r wladwriaeth, yn cael cyflogau mawr a bonysau mawr pan welwn weithwyr mewn mannau eraill yn yr economi yn dioddef cymaint.

 

Leanne Wood: Given what you have just said, namely that large salaries from the public purse are difficult to justify, I hope that you will join me in condemning the Labour leader of Rhondda Cynon Taf County Borough Council, who has five jobs, all paid for by the public purse, while his Labour administration in RCT threatened to lock out public workers unless they accepted reduced pay and conditions. First Minister, can you understand why people are angry with the likes of the Labour leader in Rhondda Cynon Taf council?

Leanne Wood: O ystyried yr hyn yr ydych newydd ei ddweud, sef bod cyflogau mawr o bwrs y wlad yn anodd eu cyfiawnhau, gobeithio y byddwch yn ymuno â mi i gondemnio arweinydd Llafur Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sydd â phum swydd, y telir am bob un ohonynt o bwrs y wlad, tra bod ei weinyddiaeth Lafur yn Rhondda Cynon Taf wedi bygwth cloi gweithwyr cyhoeddus allan oni bai eu bod yn derbyn amodau a chyflogau is. Brif Weinidog, a allwch ddeall pam mae pobl yn ddig wrth bobl fel arweinydd y Blaid Lafur ar gyngor Rhondda Cynon Taf?

The First Minister: The leader of Rhondda Cynon Taf council performs those jobs; he is not being paid for nothing. However, I ask the leader of Plaid Cymru to condemn the Plaid Cymru group in Cardiff Council, which said in a recent election leaflet that I, as First Minister, have announced plans to build on Cardiff’s greenfield sites. The fact is that that is wholly and completely untrue—we all know that there is a bit of give and take at the time of an election, but usually there is at least a fragment of truth in what political parties say. Will she condemn the words of the Cardiff Plaid Cymru group? I also ask her whether she has full confidence in Neil McEvoy.

Y Prif Weinidog: Mae arweinydd cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwneud y swyddi hynny; nid yw’n cael ei dalu am ddim byd. Fodd bynnag, gofynnaf i arweinydd Plaid Cymru gondemnio grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd, a ddywedodd mewn taflen etholiad yn ddiweddar fy mod i, fel Prif Weinidog, wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu ar safleoedd maes glas Caerdydd. Y gwir amdani yw bod hynny'n gyfan gwbl ac yn hollol anghywir—rydym i gyd yn gwybod bod ychydig o roi a derbyn ar adeg etholiad, ond fel arfer mae o leiaf ychydig o wirionedd yn yr hyn a ddywed y pleidiau gwleidyddol. A wnaiff hi gondemnio geiriau grŵp Plaid Cymru Caerdydd? Rwyf hefyd yn gofyn iddi a oes ganddi hyder llwyr yn Neil McEvoy.

Leanne Wood: First Minister, I am not sure what on earth that has to do with the question of public pay—[Interruption.]

Leanne Wood: Brif Weinidog, nid wyf yn siŵr beth ar y ddaear sydd a wnelo hynny â'r cwestiwn ynghylch tâl cyhoeddus—[Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order.

Y Llywydd: Trefn

1.45 p.m.

Leanne Wood: First Minister, why will you not stand up for the workers in Rhondda Cynon Taf and in the other Labour council areas where employees have been treated appallingly? The Labour council leader in Rhondda Cynon Taf holds five publicly funded positions and rakes in over £100,000 per year. You say that your party wants to send a message to David Cameron in this election, but you do not seem to have got the message yourself. Why do you not condemn the behaviour of someone who is raking in massive amounts of public money and treats public sector workers with utter contempt?

Leanne Wood: Brif Weinidog, pam na wnewch chi sefyll i fyny dros weithwyr yn Rhondda Cynon Taf a’r ardaloedd eraill sydd â chynghorau Llafur lle mae gweithwyr wedi cael eu trin yn warthus? Mae gan arweinydd cyngor Llafur Rhondda Cynon Taf bum swydd a ariennir yn gyhoeddus ac mae’n ennill dros £100,000 y flwyddyn. Rydych yn dweud bod eich plaid yn dymuno anfon neges i David Cameron yn yr etholiad hwn, ond nid yw’n ymddangos eich bod wedi deall y neges eich hun. Pam nad ydych yn condemnio ymddygiad rhywun sy’n derbyn symiau enfawr o arian cyhoeddus ac yn trin gweithwyr y sector cyhoeddus gyda dirmyg llwyr?

 

The First Minister: You talk about treating public sector workers with contempt, but on these benches we are fighting hard to oppose regional pay across the UK. Plaid Cymru has thrown the towel in when it comes to regional pay. We know that regional pay is an issue that affects not just workers in Wales, but those in the north-east of England and other parts of the UK, who would suffer greatly if it was introduced. Plaid Cymru is not interested in that. I ask the leader of Plaid Cymru once again—[Interruption.] I know that it is difficult for them to hear this, but this is a democratic Chamber. Does she condemn the Plaid Cymru group on Cardiff Council that has put out a leaflet containing a blatant lie? I do not use that word very often, or at all, in the Chamber, but it is a blatant lie. Does she have full confidence in Neil McEvoy—somebody she has condemned in the past?

Y Prif Weinidog: Rydych yn sôn am drin gweithwyr y sector cyhoeddus gyda dirmyg, ond ar y meinciau hyn rydym yn ymdrechu’n galed i wrthwynebu cyflogau rhanbarthol ar draws y DU. Mae Plaid Cymru wedi rhoi’r ffidil yn y to o ran cyflogau rhanbarthol. Gwyddom fod cyflogau rhanbarthol yn fater sy’n effeithio nid yn unig ar weithwyr yng Nghymru, ond y rheini yng ngogledd-ddwyrain Lloegr a rhannau eraill o’r DU, a fyddai’n dioddef yn fawr pe bai’n cael ei gyflwyno. Nid oes gan Blaid Cymru ddiddordeb mewn hynny. Gofynnaf i arweinydd Plaid Cymru unwaith eto—[Torri ar draws.] Gwn ei fod yn anodd iddynt glywed hyn, ond mae hon yn Siambr ddemocrataidd. A yw’n condemnio grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd sydd wedi cyhoeddi taflen sy’n cynnwys celwydd noeth? Nid wyf yn defnyddio’r gair yn aml iawn, neu ddim o gwbl, yn y Siambr, ond mae’n gelwydd noeth. A oes ganddi hyder llwyr yn Neil McEvoy—rhywun y mae hi wedi ei gondemnio yn y gorffennol?

 

The Presiding Officer: Order. The First Minister has asked a direct question of Leanne Wood. Would you like to reply?

Y Llywydd: Trefn. Mae’r Prif Weinidog wedi gofyn cwestiwn uniongyrchol i Leanne Wood. A hoffech chi ateb?

 

Leanne Wood: I am not responding to that. [Interruption.]

Leanne Wood: Nid wyf am ymateb i hynny. [Torri ar draws.]

 

The Presiding Officer: Order. Have you chosen not to reply?

Y Llywydd: Trefn. A ydych wedi dewis peidio ag ateb?

 

Leanne Wood: As I said, this is questions to the First Minister. [Interruption.]

Leanne Wood: Fel y dywedais, cwestiynau i’r Prif Weinidog yw hyn. [Torri ar draws.]

 

The Presiding Officer: Absolutely, but—[Interruption.] Excuse me, but if the First Minister asks a direct question of an opposition leader, I intend to let that opposition leader answer the question. If you have chosen not to do so, that is fine; you have had the opportunity.

Y Llywydd: Wrth gwrs, ond—[Torri ar draws.] Esgusodwch fi, ond os bydd y Prif Weinidog yn gofyn cwestiwn uniongyrchol i arweinydd un o’r gwrthbleidiau, rwy’n bwriadu gadael i’r arweinydd hwnnw ateb y cwestiwn. Os ydych wedi dewis peidio â gwneud hynny, mae hynny’n iawn; rydych wedi cael y cyfle.

 

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): First Minister, you returned from your travels to India with some good news—the £800 million investment that Tata Steel proposes to make in its facilities in Wales. However, Tata has said that

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Brif Weinidog, bu i chi ddychwelyd o’ch taith i India gyda rhywfaint o newyddion da—y buddsoddiad o £800 miliwn y mae Tata Steel yn bwriadu ei wneud yn ei gyfleusterau yng Nghymru. Fodd bynnag, mae Tata wedi dweud yr

 

'a strong vision was outlined’

amlinellwyd gweledigaeth gref

to you in a detailed briefing, so I believe that it is incumbent upon you to outline what that vision is and—[Interruption.]

i chi mewn sesiwn friffio manwl, felly rwy’n credu ei bod yn ddyletswydd arnoch i amlinellu’r weledigaeth honno ac—[Torri ar draws.]

 

The Presiding Officer: Order. Can we listen to the leader of the opposition, please? Would the leaders of the other parties mind listening to the leader of the opposition?

Y Llywydd: Trefn. A allwn ni wrando ar arweinydd yr wrthblaid, os gwelwch yn dda? A yw arweinwyr y pleidiau eraill yn fodlon gwrando ar arweinydd yr wrthblaid?

 

The First Minister: The £800 million was designed to secure the future of Port Talbot, in particular, over the next five years. It has been approved by the board of Tata and the wording that I used was agreed with Tata. I very much welcome the investment, which will mean further relining of one of the other blast furnaces as well as developing a new product range for Port Talbot. It does not include the money that may be invested in the mine, and we hope to get a decision on that by the autumn.

Y Prif Weinidog: Y bwriad oedd y byddai’r £800 miliwn yn sicrhau dyfodol Port Talbot, yn benodol, dros y pum mlynedd nesaf. Mae wedi cael ei gymeradwyo gan fwrdd Tata a chytunwyd ar y geiriad a ddefnyddiais gyda Tata. Rwyf yn croesawu’n fawr y buddsoddiad hwn, a fydd yn golygu ail-leinio pellach un o’r ffwrneisi chwyth eraill yn ogystal â datblygu cynnyrch newydd ar gyfer Port Talbot. Nid yw’n cynnwys yr arian a allai gael ei fuddsoddi yn y pwll glo, ac rydym yn gobeithio cael penderfyniad ar hynny erbyn yr hydref.

 

Andrew R.T. Davies: It is notable that your answer did not touch on the specifics. You touched on the relining, which we all knew about, and which amounts to £180 million, I believe. That leaves £620 million unaccounted for, yet you were given a detailed briefing. Tata has also said that

Andrew R.T. Davies: Mae’n werth nodi nad yw eich ateb yn cyffwrdd ar y manylion. Soniasoch am ail-leinio, ond roeddem i gyd yn gwybod am hynny, ac a fydd yn costio £180 miliwn, rwy’n credu. Mae hynny’n gadael £620 miliwn, ond bu ichi dderbyn sesiwn friffio fanwl. Mae Tata hefyd wedi dweud mai’r

 

'the key message is that the Welsh Government has got to assist us to make it come about.’

neges allweddol yw bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru ein cynorthwyo i wneud i hyn ddigwydd.

 

What liability do you believe will be placed on the Welsh Government via match funding and other assets that you might have to direct to allow this money to flow into Wales to create these opportunities, given the detailed briefing that you had and your understanding of what was said to you?

Pa gyfrifoldeb ydych chi’n credu y bydd yn cael ei roi ar Lywodraeth Cymru drwy arian cyfatebol ac asedau eraill y bydd yn rhaid ichi, efallai, eu cyfeirio er mwyn caniatáu i’r arian hwn ddod i Gymru a chreu’r cyfleoedd hyn, o ystyried y sesiwn friffio fanwl a gawsoch a’ch dealltwriaeth o’r hyn a ddywedwyd wrthych chi?

 

The First Minister: Again, I am surprised that the leader of the opposition cannot welcome the news that this is £800 million that has been committed by the Tata board. It is as simple as that. There is no financial commitment as far as the Welsh Government is concerned. Tata is extremely happy with the relationship that it has with us, and with the fact that I went to Mumbai to discuss the future of Tata Steel in Wales. I know that the Secretary of State was not very happy with the announcement, but the reality is that the people of Wales are happy. It shows that, when you go to countries and talk to people, you come back with substantial investment. I believe that that has been welcomed by the people of Wales, even if his party cannot do so.

Y Prif Weinidog: Unwaith eto, rwy’n synnu na all arweinydd yr wrthblaid groesawu’r newyddion bod £800 miliwn wedi’i addo gan fwrdd Tata. Mae hi mor syml â hynny. Nid oes ymrwymiad ariannol cyn belled ag y mae Llywodraeth Cymru yn y cwestiwn. Mae Tata yn hapus iawn gyda’i berthynas â ni, a gyda’r ffaith fy mod i wedi mynd i Mumbai i drafod dyfodol Tata Steel yng Nghymru. Gwn nad oedd yr Ysgrifennydd Gwladol yn hapus iawn gyda’r cyhoeddiad, ond y gwir amdani yw bod pobl Cymru yn hapus. Mae’n dangos, pan fyddwch yn mynd i wledydd a siarad â phobl, rydych yn dychwelyd â buddsoddiad sylweddol. Credaf fod hynny wedi ei groesawu gan bobl Cymru, hyd yn oed os na all ei blaid wneud hynny.

 

Andrew R.T. Davies: Presiding Officer, the Record will show that I welcomed the investment that Tata proposes in my opening words. However, given that Tata has outlined that your Government is expected either to match fund or to provide some sort of support—that is in its statement—it is not unreasonable for us as an opposition to try to extract those answers from you. It also outlined that it gave you a strong vision of what the £800 million could achieve. We welcome all of that, but surely it is legitimate for a Member in this Chamber to seek an answer from the First Minister of Wales on such an important issue? It is noticeable that you have failed to answer on both occasions. Can you give a simple answer to the next question: do you believe that Tata steel workers and their jobs are protected here in Wales by this investment?

Andrew R.T. Davies: Lywydd, bydd y Cofnod yn dangos fy mod wedi croesawu’r buddsoddiad y mae Tata yn ei gynnig yn fy ngeiriau agoriadol. Fodd bynnag, o gofio bod Tata wedi amlinellu bod disgwyl i’ch Llywodraeth naill ai roi arian cyfatebol neu ddarparu rhyw fath o gefnogaeth—mae hynny yn ei ddatganiad—nid yw’n afresymol i ni fel gwrthblaid geisio rhai atebion gennych. Bu iddo hefyd ddweud ei fod wedi amlinellu gweledigaeth gref ichi o’r hyn y gallai’r £800 miliwn ei gyflawni. Rydym yn croesawu hynny i gyd, ond mae’n rhaid ei bod yn ddilys i Aelod yn y Siambr hon geisio ateb gan Brif Weinidog Cymru ar fater mor bwysig? Mae’n amlwg eich bod wedi methu ag ateb ar ddau achlysur. A allwch roi ateb syml i’r cwestiwn nesaf: a ydych yn credu bod gweithwyr Tata steel a’u swyddi yn cael eu hamddiffyn yng Nghymru gan y buddsoddiad hwn?

 

The First Minister: Yes, absolutely. That is exactly what I was told by Tata: the investment secures the future of Port Talbot. Tata sees Port Talbot as a good place to make steel in the future and the £800 million will ensure that Port Talbot has a strong steel-making future and will protect and enhance steel-making jobs there. Given that he has come to the Chamber to express scepticism as to Tata’s word in relation to its investment, the last person that you would want to go to India to sell Wales is the leader of the opposition.

Y Prif Weinidog: Ydw, yn llwyr. Dyna’n union y dywedwyd wrthyf gan Tata: mae’r buddsoddiad yn sicrhau dyfodol Port Talbot. Mae Tata yn gweld Port Talbot fel lle da i wneud dur yn y dyfodol a bydd yr £800 miliwn yn sicrhau bod gan Port Talbot ddyfodol cryf o ran cynhyrchu dur ac y bydd yn diogelu a gwella swyddi ym maes cynhyrchu dur yno. Gan ei fod wedi dod i’r Siambr i fynegi amheuaeth ynghylch yr hyn a ddywedwyd gan Tata mewn perthynas â’r buddsoddiad, y person olaf y byddech yn dymuno ei weld yn mynd i India i werthu Cymru yw arweinydd yr wrthblaid.

Cyflenwadau Dŵr

Water Supplies

3. William Graham: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarparu cyflenwadau dŵr i Gymru. OAQ(4)0469(FM)

3. William Graham: Will the First Minister make a statement concerning the provision of water supplies to Wales. OAQ(4)0469(FM)

The First Minister: There are no concerns at present in relation to the public water supply situation in Wales.

Y Prif Weinidog: Nid oes pryderon ar hyn o bryd mewn perthynas â’r sefyllfa cyflenwad dŵr cyhoeddus yng Nghymru.

 

William Graham: I thank the First Minister for his reply. Despite an image of a water-rich Wales, there are times when we experience low water levels in our rivers and reservoirs. Currently in south-east Wales, the Wye, Usk and Ebbw are at or near record low levels. You will be aware that United Utilities has built a 55 km water main between Manchester and Liverpool, allowing water to be fed from north Wales to those cities. Will the First Minister outline any measures that he deems necessary to ensure the adequate supply of water in Wales?

William Graham: Hoffwn ddiolch i’r Prif Weinidog am ei ateb. Er gwaethaf y ddelwedd o Gymru fel rhywle sy’n llawn dŵr, mae yna adegau pan fyddwn yn profi lefelau dŵr isel yn ein hafonydd a’n cronfeydd. Ar hyn o bryd yn ne-ddwyrain Cymru, mae afon Gwy, afon Wysg ac afon Ebwy ar eu lefelau isaf erioed, neu yn agos at y lefelau isaf. Byddwch yn ymwybodol bod United Utilities wedi adeiladu prif bibell ddŵr sy’n 55 cilomedr o hyd rhwng Manceinion a Lerpwl, gan alluogi dŵr i gael ei drosglwyddo o ogledd Cymru i’r dinasoedd hynny. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu unrhyw gamau y mae’n ystyried sy’n angenrheidiol i sicrhau cyflenwad digonol o ddŵr yng Nghymru?

 

The First Minister: There is no suggestion that there is a problem with the adequacy of water supplies. Reservoir levels are currently normal for this time of year and there are no concerns about the provision of public water supplies in Wales.

Y Prif Weinidog: Nid oes unrhyw awgrym bod problem o ran cyflenwadau dŵr digonol. Mae lefelau’r cronfeydd dŵr ar hyn o bryd yr un peth ag arfer yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn ac nid oes unrhyw bryderon ynghylch darparu cyflenwadau dŵr cyhoeddus yng Nghymru.

Llyr Huws Gruffydd: Brif Weinidog, rydych wedi gofyn yn y gorffennol am ddatganoli’r aggregates levy, sy’n dreth ar adnoddau naturiol fel tywod, graean a cherrig. A fyddech yn barod i estyn hynny i gefnogi’r pwysau i greu a chodi trethi ar holl adnoddau naturiol Cymru pan fyddant yn cael eu hecsbloetio, gan gynnwys dŵr?

Llyr Huws Gruffydd: First Minister, you have, in the past, called for the devolution of the aggregates levy, which is a tax on natural resources such as sand, gravel and stones. Would you be willing to extend that to support the demand to tax all of Wales’s natural resources when they are exploited, including water?

Y Prif Weinidog: Mae’n dibynnu ym mha ffordd y byddai’r dreth yn cael ei rhoi ar ddŵr. Rwyf wastad yn agored i edrych ar ffyrdd i sicrhau’r lles mwyaf i bobl Cymru. Byddai’n rhaid ystyried pob treth er mwyn gweld, yn gyntaf, a fyddai’r dreth yn effeithiol ac, yn ail, a fyddai er lles pobl.

The First Minister: It depends on how the tax would be charged on water. I am always open to look at ways of securing the greatest benefit for the people of Wales. Every tax would have to be considered to see, first, whether it would be effective and, secondly, whether it would benefit people.

Safle Profion Milwrol ym Mhentywyn

Military Testing Site in Pendine

4. Rhodri Glyn Thomas: Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch y safle profion milwrol ym Mhentywyn. OAQ(4)0471(FM)

4. Rhodri Glyn Thomas: What discussions has the First Minister had with the UK Government regarding the military testing site in Pendine. OAQ(4)0471(FM)

Y Prif Weinidog: Nid yw amddiffyn yn fater sydd wedi ei ddatganoli, ac nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

The First Minister: Defence is a non-devolved matter, and I have not had any discussions with the UK Government.

Rhodri Glyn Thomas: Rhag ofn nad yw’r Prif Weinidog yn gwybod, mae Pentywyn yng Nghymru ac mae’r safle profion milwrol hwn ym Mhentywyn. Mae’r safle yn effeithio ar bobl yn fy etholaeth i, yn ogystal ag ar bobl yn sir Benfro, er bod ganddynt buffer zones sy’n lleihau effaith y sŵn. Bydd y Prif Weinidog yn ymwybodol bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi rhoi caniatâd i’r safle ychwanegu at sŵn y profion a gynhelir yno. A yw’n cytuno â’r penderfyniad hwnnw, ynteu a yw’n barod i ofyn i Lywodraeth y Deyrnas Unedig leihau’r sŵn hwnnw oherwydd yr effaith ar fy etholwyr i ac ar etholwyr Aelodau eraill yn y Siambr hon?

Rhodri Glyn Thomas: In case the First Minister does not know, Pendine is in Wales and the military testing site is in Pendine. The site affects people in my constituency, as well as people in Pembrokeshire, even though they have buffer zones that reduce the noise impact. The First Minister will be aware that the United Kingdom Government has given permission for the site to add to the noise of the testing undertaken there. Does he agree with that decision, or is he willing to ask the United Kingdom Government to reduce that noise because of the impact that it has on my constituents and on the constituents of other Members?

Y Prif Weinidog: Os yw’r Aelod yn ysgrifennu ataf ynglŷn â’r problemau, byddaf yn ystyried y problemau a godir. Rwy’n gwybod yn union lle mae Pentywyn: mae ar y ffordd i’r gorllewin, i arfordir sir Benfro.

The First Minister: If the Member writes to me about the problems, I will consider them. I know exactly where Pendine is: it is on the road to west Wales, to the Pembrokeshire coast.

Angela Burns: First Minister, I urge you not to write, given that it is an additional two nights per week. It affects the whole of my patch—because the site is in my patch—and no-one has complained to me about it. It is of huge importance that we are allowed to use these sites, particularly given that Pendine is currently under some threat, with the collective training group looking to rationalise. I would not like to lose Pendine nor Castlemartin, and nor would I like to lose any more soldiers, who come to us to get trained for Afghanistan. Please do not write to Westminster.

Angela Burns: Brif Weinidog, rwy’n eich annog i beidio ag ysgrifennu, gan ystyried ei fod yn ddwy noson ychwanegol yr wythnos. Mae’n effeithio ar fy ardal gyfan i—oherwydd yn fy ardal i mae’r safle—ac nid oes neb wedi cwyno wrthyf fi am y peth. Mae’n bwysig dros ben ein bod yn cael defnyddio’r safleoedd hyn, yn enwedig o ystyried bod Pentywyn dan gryn fygythiad ar hyn o bryd, gyda’r grŵp hyfforddi ar y cyd yn edrych i ad-drefnu. Nid wyf am golli Pentywyn na Chastellmartin, ac nid wyf am golli rhagor o filwyr, sy’n dod atom i gael eu hyfforddi cyn mynd i Afghanistan. Peidiwch ag ysgrifennu at San Steffan, os gwelwch yn dda.

 

The First Minister: I am reluctant to adjudicate in a dispute between the two parties across this Chamber, but if any Member wishes to write to me on this issue, I will of course investigate.

Y Prif Weinidog: Rwy’n amharod i ddyfarnu mewn anghydfod rhwng dwy blaid yn y Siambr hon, ond os bydd unrhyw Aelod yn dymuno ysgrifennu ataf ar y mater hwn, byddaf yn ymchwilio i’r mater.

Twristiaeth yng Ngorllewin Cymru

Tourism in West Wales

5. Paul Davies: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi twristiaeth yng ngorllewin Cymru. OAQ(4)0459(FM)

5. Paul Davies: What is the Welsh Government doing to support tourism in west Wales. OAQ(4)0459(FM)

Y Prif Weinidog: Rydym wedi neilltuo £632,000 i Bartneriaeth Twristiaeth De-orllewin Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, i hyrwyddo a datblygu ein blaenoriaethau twristiaeth rhanbarthol.

The First Minister: We have allocated £632,000 to the South West Wales Tourism Partnership for this financial year for the promotion and development of our regional tourism priorities.

Paul Davies: Un o’r digwyddiadau sy’n denu twristiaid i fy etholaeth yw’r Really Wild Food and Countryside Festival yn Nhŷ Ddewi, a gynhelir dros ddau ddiwrnod yn yr haf. Mae’r digwyddiad hwn yn denu miloedd bob blwyddyn, ac mae’n cael cefnogaeth ariannol gan eich Llywodraeth. Yn anffodus, eleni, bu oedi gan adran y Llywodraeth sy’n delio â’r cais ariannol ar gyfer yr ŵyl ac, o ganlyniad, roedd y trefnwyr wedi methu â fforddio cynnal y digwyddiad fel ag yr oedd yn y gorffennol. A allwch ymchwilio i’r mater hwn i sicrhau nad oes oedi yn y dyfodol, oherwydd mae’n bwysig bod digwyddiadau fel hyn yn parhau i gefnogi ein diwydiant twristiaeth?

Paul Davies: One event that attracts tourists to my constituency is the Really Wild Food and Countryside Festival in St Davids, which is held over two days in the summer. The event attracts thousands of people every year, and it receives financial support from your Government. Unfortunately, this year, there was a delay in the Government department dealing with the financial application and, as a result, the organisers were unable to hold the event as it had been held in the past. Can you look into this to ensure that there are no delays in the future, because it is important that events like this continue to support our tourism industry?

Y Prif Weinidog: Byddaf yn ystyried y mater hwn ac yn ysgrifennu at yr Aelod ynglŷn â’r sefyllfa.

The First Minister: I will consider this and write to the Member with regard to the situation.

Rebecca Evans: First Minister, the holiday caravan and mobile home industry is a key driver of tourism in west Wales. The industry is concerned about the UK Government’s proposals to add VAT at 20% on sales of all new caravans. The holiday tax could mean that one job is lost for every 15 pitches left vacant. Will you join me in calling for these plans to be put on hold, at the very least, until a robust impact analysis has been undertaken to determine the effect on the caravan industry, the manufacturing industry and on tourism more widely?

Rebecca Evans: Brif Weinidog, mae’r diwydiant carafanau gwyliau a chartrefi symudol yn allweddol i dwristiaeth yng ngorllewin Cymru. Mae’r diwydiant yn pryderu am gynigion Llywodraeth y DU i ychwanegu TAW o 20% ar werthiant carafanau newydd. Gallai’r dreth ar wyliau olygu bod un swydd yn cael ei cholli am bob 15 llain sy’n cael eu gadael yn wag. A wnewch chi ymuno â mi wrth alw am ohirio’r cynlluniau hyn, o leiaf nes bydd dadansoddiad cadarn wedi cael ei wneud i benderfynu beth fydd yr effaith ar y diwydiant carafanau, y diwydiant gweithgynhyrchu ac ar dwristiaeth yn ehangach?

 

The First Minister: How many more taxes can the budget introduce? The party opposite is keen on presenting itself as a party of tax cutters, yet we have the caravan tax, the so-called granny tax and the pasty tax. All of these things were brought in and slipped under the noses of the public. This particular tax will affect the tourism industry in Wales; we know that there are a number of caravan sites and that there will be an effect on the number of caravans on those sites in future, which will affect tourism. We also know that this will affect manufacturers in future. It is another example of an ill-thought-out policy that the UK Government attempted to slip past the people of Britain.

Y Prif Weinidog: Faint o drethi newydd y gall y gyllideb eu cyflwyno? Mae’r blaid gyferbyn yn awyddus i gyflwyno ei hun fel plaid sy’n torri trethi, ac eto mae gennym y dreth ar garafanau, y granny tax, fel y’i gelwir, a’r dreth pastai. Cyflwynwyd yr holl bethau hyn o dan drwynau’r cyhoedd. Bydd y dreth hon yn effeithio’n arbennig ar y diwydiant twristiaeth yng Nghymru; gwyddom fod nifer o safleoedd carafanau a bydd effaith ar nifer y carafanau ar y safleoedd hynny yn y dyfodol, a fydd yn effeithio ar dwristiaeth. Rydym hefyd yn gwybod y bydd hyn yn effeithio ar wneuthurwyr yn y dyfodol. Mae’n enghraifft arall o bolisi sydd heb ei ystyried yn ddigon trylwyr y mae Llywodraeth y DU wedi ceisio ei guddio oddi wrth bobl Prydain.

Ieuan Wyn Jones: Rwy’n rhannu pryder y Prif Weinidog ynglŷn â’r bwriad i godi treth ar werth ar garafanau sefydlog a charafanau teithiol mwy. Bydd hynny’n cael effaith ar y diwydiant twristiaeth. Gan fod y Prif Weinidog yn rhannu fy mhryder i a Rebecca Evans, a wnaiff ysgrifennu at y Canghellor i fynegi’r pryder hwnnw a gofyn iddo ailfeddwl?

Ieuan Wyn Jones: I share the First Minister’s concern about the intention to charge VAT on static caravans and larger mobile caravans. It will affect the tourism industry. Given that the First Minister shares my concern and that of Rebecca Evans, will he write to the Chancellor to express that concern and to ask him to reconsider?

Y Prif Weinidog: Byddaf yn gwneud hynny. Mae’r mater hwn wedi creu llawer o ddiddordeb yng Nghymru, ac rwy’n barod i ysgrifennu at y Canghellor er mwyn sicrhau ei fod yn ymwybodol o’r problemau y bydd hyn yn eu hachosi yng Nghymru.

The First Minister: I will do that. This issue has generated a great deal of interest here, and I am willing to write to the Chancellor in order to ensure that he is aware of the problems that this will cause in Wales.

The Record

Gostwng yr Oed Pleidleisio

Lowering The Voting Age

6. Julie Morgan: Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael gyda’r Comisiwn Etholiadol a Llywodraeth y DU ynghylch posibilrwydd gostwng yr oed pleidleisio i un ar bymtheg. OAQ(4)0473(FM)

6. Julie Morgan: What discussions has the First Minister had with the Electoral Commission and the UK Government about the possibility of lowering the voting age to sixteen. OAQ(4)0473(FM)

The First Minister: I have not had any specific discussions, because this is a non-devolved matter, although there have been debates in the Chamber on this issue in years gone by.

Y Prif Weinidog: Nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau penodol, gan fod hwn yn fater sydd heb ei ddatganoli, er y bu dadleuon yn y Siambr ar y mater hwn yn y blynyddoedd a fu.

 

Julie Morgan: I am a long-time supporter and campaigner for the right to vote at 16 years of age. Will the First Minister do what he can to ensure that the discussion on votes at 16 goes beyond the agenda of the referendum for Scottish independence, so that it is discussed in the context of all elections in all parts of the UK?

Julie Morgan: Rwyf wedi cefnogi’r hawl i bleidleisio yn 16 mlwydd oed ers cryn amser ac wedi ymgyrchu dros yr achos. A wnaiff y Prif Weinidog wneud popeth o fewn ei allu i sicrhau bod y drafodaeth ar bleidleisio yn 16 oed yn mynd tu hwnt i agenda’r refferendwm ar annibyniaeth yr Alban, fel ei fod yn cael ei drafod yng nghyd-destun pob etholiad ym mhob rhan o’r DU?

 

The First Minister: This is another reason why we need a constitutional convention in the UK. There are a number of issues that have been raised over the past few months. At the moment, the UK Government is approaching these things in bits. House of Lords reform is another example of an issue being considered in isolation from the rest of the constitution. This is another issue that could be included in a comprehensive constitutional convention that would then put in place a lasting constitution for the rest of the century.

Y Prif Weinidog: Mae hwn yn rheswm arall pam fod angen confensiwn cyfansoddiadol yn y DU. Mae nifer o faterion wedi’u codi yn ystod y misoedd diwethaf. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth y DU yn trin y pethau hyn ar wahân. Mae diwygio Tŷ’r Arglwyddi yn enghraifft arall o broblem yn cael ei hystyried ar wahân i weddill y cyfansoddiad. Mae hwn yn fater arall y gellir ei gynnwys mewn confensiwn cyfansoddiadol cynhwysfawr a fyddai wedyn yn rhoi ar waith gyfansoddiad a fyddai’n para am weddill y ganrif.

 

Mark Isherwood: Given that some four in five young voters between 18 and 24 years of age do not vote in Assembly elections, what action has the Welsh Government taken, or what action will it take, to establish an evidence base to show that, were we to lower the voting age to 16, it would not simply replicate this statistic, with 80% of 16 and 17-year-olds not voting either?

Mark Isherwood: O ystyried nad yw rhyw bedwar o bob pump o bleidleiswyr ifanc rhwng 18 a 24 mlwydd oed yn pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd, neu pa gamau y bydd yn eu cymryd, i sefydlu sylfaen dystiolaeth i ddangos, petaem yn gostwng yr oedran pleidleisio i 16, nad ailadrodd yr ystadegyn hwn yn unig fyddai hynny’n ei wneud, sef na fyddai 80% o bobl 16 a 17 oed yn pleidleisio chwaith?

 

The First Minister: Is that a suggestion that 18 to 24-year-olds should lose the vote because they do not bother to use it? The Member seems to be saying that 16 and 17-year-olds should not have the vote because they may not use it. That is a fatuous argument. The reality is that this must be looked at in the context of whether it is right that those who are aged 16 and 17 should enjoy the full rights of citizenship, including the vote. This issue must be looked at in the context of a full constitutional convention, rather than through the fragmented approach taken at the moment by the UK Government.

Y Prif Weinidog: A yw honno’n awgrym y dylai pobl 18 i 24 oed golli eu pleidlais oherwydd nad ydynt yn trafferthu i’w defnyddio? Ymddengys fod yr Aelod yn dweud na ddylai pobl 16 a 17 oed gael y bleidlais oherwydd efallai na fyddant yn ei defnyddio. Mae honno’n ddadl hurt. Y realiti yw bod yn rhaid i hyn gael ei ystyried yng nghyd-destun a yw’n iawn i bobl 16 a 17 oed fwynhau hawliau llawn dinasyddiaeth, gan gynnwys y bleidlais. Rhaid ystyried y mater hwn yng nghyd-destun confensiwn cyfansoddiadol llawn, yn hytrach na drwy’r dull tameidiog a gymerir gan Lywodraeth y DU ar hyn o bryd.

2.00 p.m.

Jocelyn Davies: I agree with having a broader approach to this, but I wonder what discussions you have had with young people, because when I visit colleges or speak to young people in the 16 to 18 age group, they are normally very unsupportive of the idea of having the vote. What is your experience?

Jocelyn Davies: Rwy’n cytuno â chael ymagwedd ehangach ar y mater hwn, ond tybed pa drafodaethau rydych chi wedi’u cael â phobl ifanc, oherwydd pan fyddaf i’n ymweld â cholegau neu siarad â phobl ifanc rhwng 16 ac 18 mlwydd oed, nid ydynt fel arfer yn cefnogi’r syniad o gael y bleidlais. Beth yw eich profiad chi?

 

The First Minister: The answer is that it is mixed: there are some who support it and some who do not. That is why the issue needs to be looked at more fully, and as part of a fuller look at the constitution of the UK in the future. There are mixed views on it, there is no doubt about that, and that is why it is important that the issue is examined in a comprehensive fashion, as part of the wider picture.

Y Prif Weinidog: Yr ateb yw ei bod yn gymysg: mae rhai sy’n ei gefnogi a rhai yn erbyn. Dyna pam mae angen ystyried y mater hwn yn llawnach, ac fel rhan o ystyriaeth lawnach o gyfansoddiad y DU yn y dyfodol. Mae barn gymysg arno, nid oes amheuaeth am hynny, a dyna pam ei bod yn bwysig bod y mater yn cael ei ystyried mewn modd cynhwysfawr, fel rhan o’r darlun ehangach.

Gweithwyr Hŷn

Older Workers

7. Lindsay Whittle: Pa ymdrech y mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud i ddarparu cefnogaeth benodol i weithwyr hŷn sy’n chwilio am gyflogaeth newydd yn ystod y dirywiad economaidd. OAQ(4)0457(FM)

7. Lindsay Whittle: What effort is the Welsh Government making to provide specific support for older workers seeking new employment during the economic downturn. OAQ(4)0457(FM)

The First Minister: Older workers are able to access a range of Welsh Government skills and employability programmes. We are also piloting a specific programme for older workers in parts of the Valleys, although general employment policy is a reserved matter.

Y Prif Weinidog: Gall gweithwyr hŷn gael mynediad at ystod o raglenni sgiliau a chyflogadwyedd Llywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn treialu rhaglen benodol ar gyfer gweithwyr hŷn mewn rhannau o’r Cymoedd, er bod polisi cyflogaeth cyffredinol yn fater a gadwyd yn ôl.

 

Lindsay Whittle: How active is the Welsh Government in ensuring that job advertisements do not restrict employment opportunities for older people? I see jobs advertised sometimes using the terms 'recent graduate’ or 'school leaver’. How carefully do we monitor those adverts?

Lindsay Whittle: Pa mor weithgar yw Llywodraeth Cymru o ran sicrhau nad yw hysbysebion swyddi yn rhwystro pobl hŷn rhag cael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth? Weithiau, gwelaf swyddi yn cael eu hysbysebu gan ddefnyddio’r termau 'i raddedigion diweddar’ neu 'i rywun sydd newydd adael yr ysgol’. Pa mor ofalus ydym yn monitro’r hysbysebion hynny?

 

The First Minister: Age discrimination is a matter for the law. Employers have to be very careful not to give the impression that jobs are only available to people of a certain age, and that can be done indirectly, as well as directly. In terms of what we have been doing, for example, we have established the Steps to Employment programme, which has two strands: it has a work-focused training strand and a routeways-to-work strand. Steps to Employment is designed for all adults aged 18 and over, to help them to gain jobs in the future.

Y Prif Weinidog: Mae gwahaniaethu ar sail oedran yn fater i’r gyfraith. Mae’n rhaid i gyflogwyr fod yn ofalus iawn i beidio â rhoi’r argraff bod swyddi ar gael i bobl o oedran penodol yn unig, a gellir gwneud hynny yn anuniongyrchol, yn ogystal ag yn uniongyrchol. O ran yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud, er enghraifft, rydym wedi sefydlu’r rhaglen Camau at Waith sydd â dwy elfen: mae iddi elfen hyfforddiant yn seiliedig ar waith ac elfen llwybrau i gyflogaeth. Mae Camau at Waith wedi’i gynllunio ar gyfer yr holl oedolion 18 oed a throsodd, i’w helpu i gael swyddi yn y dyfodol.

 

Nick Ramsay: I am sure that you are aware that the number of people out of work in Wales has increased by 1,000 in the three months to February. Of that increase, it seems that women are being disproportionately affected, with an extra 4,000 women in Wales out of work, compared to 3,000 men. Can you tell us how your policies are seeking to address that problem?

Nick Ramsay: Rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol bod nifer y bobl ddi-waith yng Nghymru wedi cynyddu 1,000 yn y tri mis hyd at fis Chwefror. O’r cynnydd hwnnw, mae’n ymddangos bod effaith anghymesur ar fenywod, gyda 4,000 o fenywod ychwanegol yng Nghymru yn ddi-waith, o’i gymharu â 3,000 o ddynion. A allwch ddweud wrthym sut mae eich polisïau yn ceisio mynd i’r afael â’r broblem honno?

 

The First Minister: It is right to say that the net unemployment figure increased by 1,000 in the last month’s figures. The figure had gone down for the previous three months, bucking the UK trend, and that is something that we wish to see in the future. However, Members will know that on many occasions I have recited the plans that are in place to help people to get work. Much of that work has been done as a result of the £38.9 million consequential that we received—every penny of that was put into schemes to help people to find work.

Y Prif Weinidog: Mae’n iawn i ddweud bod y ffigwr net ar gyfer diweithdra wedi cynyddu 1,000 yn ffigurau mis diwethaf. Roedd y ffigur wedi gostwng yn ystod y tri mis blaenorol, yn groes i’r duedd ar gyfer y DU, ac mae hynny’n rhywbeth rydym am ei weld yn y dyfodol. Fodd bynnag, bydd Aelodau yn gwybod fy mod, ar sawl achlysur, wedi amlinellu’r cynlluniau sydd ar waith i helpu pobl i gael gwaith. Mae llawer o’r gwaith hwn wedi ei wneud o ganlyniad i’r swm canlyniadol o £38.9 miliwn a gawsom—rhoddwyd pob ceiniog o hynny tuag ag at gynlluniau i helpu pobl i ddod o hyd i waith.

The Record

The Presiding Officer: Question 8, OAQ(4)0467(FM), will not be asked.

Y Llywydd: Ni ofynnir cwestiwn 8, OAQ(4)0467(FM)

Gwasanaethau Strôc

Stroke Services

9. William Powell: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau strôc yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. OAQ(4)0458(FM)

9. William Powell: Will the First Minister make a statement on stroke services in Mid and West Wales. OAQ(4)0458(FM)

The First Minister: Within Mid and West Wales, the health boards have made significant improvements to stroke services. Our priorities in terms of stroke services are to be found in the programme for government. I am aware that there has been extensive local engagement on the shaping of services for the people of south Powys, including stroke rehabilitation services.

Y Prif Weinidog: Yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, mae’r byrddau iechyd wedi gwneud gwelliannau sylweddol i wasanaethau strôc. Mae ein blaenoriaethau o ran gwasanaethau strôc wedi’u cynnwys yn y rhaglen lywodraethu. Rwy’n ymwybodol y bu ymgynghori helaeth yn lleol ar lunio gwasanaethau ar gyfer pobl yn ne Powys, gan gynnwys gwasanaethau adsefydlu ar ôl strôc.

 

William Powell: Thank you, First Minister, for that answer. As you are aware, Bronllys Hospital in the south-east of my region has established for itself, over a number of years, a strong reputation for its excellence in stroke services. It has a very able consultant on its staff. However, it is becoming increasingly clear that the Powys Teaching Local Health Board wishes to relocate that service to Brecon. If that were to go ahead, that consultant would be unable to move with the unit, and that could potentially jeopardise the standard of care available.

William Powell: Diolch, Brif Weinidog, am yr ateb hwnnw. Fel y gwyddoch, mae Ysbyty Bronllys yn ne-ddwyrain fy rhanbarth i wedi ennill enw da iddo’i hun, dros nifer o flynyddoedd, am ei ragoriaeth ym maes gwasanaethau strôc. Mae ganddo ymgynghorydd abl iawn ar ei staff. Fodd bynnag, mae’n dod yn fwyfwy amlwg bod Bwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys yn dymuno symud y gwasanaeth hwnnw i Aberhonddu. Pe bai hynny’n digwydd, ni fyddai’r ymgynghorydd hwnnw yn gallu symud gyda’r uned, a gallai hynny beryglu safon y gofal sydd ar gael.

 

First, will the First Minister join me in congratulating the stroke team at Bronllys Hospital, and, secondly, confirm that if such a move were to go ahead, it would have to be subject to a full public consultation?

Yn gyntaf, a wnaiff y Prif Weinidog ymuno â mi i longyfarch y tîm strôc yn Ysbyty Bronllys, ac, yn ail, gadarnhau, petai symud o’r fath yn digwydd, y byddai’n rhaid iddo fod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus llawn?

 

The First Minister: Absolutely, I agree with that. I am aware of the services that Bronllys has provided over the years. My understanding is that the LHB is yet to carry out the full formal consultation, although there has been informal consultation, and I would expect it to do that before taking any decision.

Y Prif Weinidog: Yn sicr, rwy’n cytuno â hynny. Rwy’n ymwybodol o’r gwasanaethau y mae Bronllys wedi eu darparu dros y blynyddoedd. Fy nealltwriaeth i yw bod y bwrdd iechyd lleol heb gynnal yr ymgynghoriad ffurfiol llawn eto, er y bu ymgynghori anffurfiol, a byddwn yn disgwyl iddo wneud hynny cyn cymryd unrhyw benderfyniad.

 

Joyce Watson: The Government has made reducing stroke and improving services for stroke patients a top priority, and we should recognise and welcome that—indeed, I do. Therefore, First Minister, will you tell me how the national stroke delivery plan will help to reduce the incidence of stroke in Wales? In particular, how will blood pressure and pulse checks, which are cornerstones of stroke prevention, be built into that plan?

Joyce Watson: Mae’r Llywodraeth wedi blaenoriaethu lleihau nifer yr achosion o strôc a gwella gwasanaethau i gleifion strôc, a dylem gydnabod a chroesawu hynny—rwyf i’n bendant yn gwneud hynny. Felly, Brif Weinidog, a wnewch chi ddweud wrthyf sut y bydd y cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer lleihau’r risg o strôc yn helpu i leihau nifer yr achosion o strôc yng Nghymru? Yn benodol, sut bydd gwirio pwysedd gwaed a churiad y galon, sy’n hanfodol o ran atal strôc, yn cael eu cynnwys yn y cynllun?

The Record

The First Minister: As the Minister for Health and Social Services stated in her response to the Health and Social Care Committee’s stroke risk reduction inquiry, the prevention of stroke, including the identification of risk factors such as atrial fibrillation, will be a key feature of the stroke delivery plan. That plan will be published in due course.

Y Prif Weinidog: Fel y dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ei hymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i leihau’r risg o strôc, bydd atal strôc, gan gynnwys nodi ffactorau risg megis ffibriliad atrïaidd, yn elfen allweddol o’r cynllun gweithredu ar gyfer lleihau nifer yr achosion o strôc. Bydd y cynllun yn cael ei gyhoeddi maes o law.

 

Angela Burns: First Minister, as the person responsible for the delivery unit, will you have it consider how best to tie in transportation and health services? With all the reorganisation that is currently going on, my concern is that people who are suffering strokes will not be able to access the vital treatment that they need within that golden hour after suffering a stroke, which is so vital for them to move forward in a very healthy and positive way?

Angela Burns: Brif Weinidog, fel yr un sy’n gyfrifol am yr uned gyflawni, a wnewch chi ofyn iddi ystyried y ffordd orau i gydlynu gwasanaethau trafnidiaeth ac iechyd? Gyda’r holl ad-drefnu sy’n digwydd ar hyn o bryd, fy mhryder i yw na fydd pobl sy’n dioddef strôc yn gallu cael mynediad at y driniaeth hanfodol sydd ei hangen arnynt o fewn yr awr hollbwysig honno ar ôl dioddef strôc, sy’n hanfodol i’w galluogi i symud ymlaen mewn ffordd iach a chadarnhaol?

 

The First Minister: Discussions regarding transportation and access to the health service are ongoing, although we fully understand the need to ensure that people have access to the appropriate level of treatment as quickly as possible.

Y Prif Weinidog: Mae trafodaethau ynghylch cludiant a mynediad at y gwasanaeth iechyd yn parhau, er ein bod yn deall yn iawn yr angen i sicrhau bod gan bobl fynediad at y lefel briodol o driniaeth cyn gynted ag y bo modd.

Simon Thomas: Brif Weinidog, er bod enghreifftiau o wasanaethau da, er enghraifft hwnnw ym Mronllys, mae problemau ar draws yr ardal hon, yn enwedig mewn rhannau o Bowys a sir Benfro o ran cefnogi pobl sydd wedi dioddef strôc a’u teuluoedd i ddod dros y strôc yn y lle cyntaf. Er bod y ffyrdd rydym yn adnabod ac atal strôc wedi gwella, mae gennym dipyn o waith i’w wneud o hyd o ran helpu pobl i wella o strôc a’i goroesi. Pa drafodaethau a ydych yn eu cael gyda Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda yn benodol i wneud yn siŵr nid yn unig fod gwasanaethau da yn yr ardal, achos mae rhai, ond eu bod hefyd ar gael yn gyson drwy’r ardal?    

Simon Thomas: First Minister, although there are examples of good services, such as the one at Bronllys, there are problems throughout that area, especially in parts of Powys and Pembrokeshire with regard to support for stroke victims and their families in recovering from a stroke in the first place. Despite improvements in identifying and preventing strokes, we still have a fair amount to do in helping people to recover from and survive a stroke. What discussions have you had with Hywel Dda Local Health Board in particular to ensure not only that there are good services in that area, because there are some, but that they are also available consistently throughout that area?

Y Prif Weinidog: Mae hwn yn fater i’r bwrdd iechyd lleol, ond byddwn yn ei erfyn i sicrhau bod lefel resymol o ofal ar ôl strôc ar gael ym mhob rhan o’i ardal ac hefyd ym Mhowys.

The First Minister: This is a matter for the local health board, but I would expect it to ensure that a reasonable level of after-stroke care is available throughout that area and also in Powys.

The Record

Gogledd-ddwyrain Cymru

North-east Wales

10. Kenneth Skates: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gogledd ddwyrain Cymru dros y deuddeg mis nesaf. OAQ(4)0465(FM)

10. Kenneth Skates: Will the First Minister outline the Welsh Government’s priorities for north east Wales in the next twelve months. OAQ(4)0465(FM)

The First Minister: They are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Maent ar gael yn y rhaglen lywodraethu.

 

Kenneth Skates: First Minister, our historic buildings are an important asset for our heritage and for the economy as a whole, as they help to contribute some £3 billion in tourism spending to the economy. However, a recent report by ITV Wales highlighted that over 3,000 historic buildings in Wales are at risk of falling into ruin. The Brymbo heritage site in my constituency is one such example. What is the Welsh Government doing to work with local authorities and private owners to ensure that our historic buildings are managed and maintained properly?    

Kenneth Skates: Brif Weinidog, mae ein hadeiladau hanesyddol yn ased pwysig i’n treftadaeth a’r economi yn ei chyfanrwydd, gan eu bod yn helpu i gyfrannu tua £3 biliwn o wariant twristiaeth i’r economi. Fodd bynnag, nododd adroddiad diweddar gan ITV Cymru bod dros 3,000 o adeiladau hanesyddol yng Nghymru mewn perygl o adfeilio. Mae safle treftadaeth Brymbo yn fy etholaeth i yn un enghraifft o’r fath. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i weithio gydag awdurdodau lleol a pherchnogion preifat i sicrhau bod ein hadeiladau hanesyddol yn cael eu rheoli a’u cynnal yn briodol?    

 

The First Minister: These issues will be covered in the heritage protection Bill that forms part of the Government’s programme over the next few years. It is right to say that there are concerns about the condition of many listed buildings, particularly with regard to continuing maintenance and neglect by their owners. The heritage protection Bill is designed, among other things, to ensure that owners live up to their responsibilities.

Y Prif Weinidog: Bydd y materion hyn yn cael eu cynnwys yn y Bil gwarchod treftadaeth sy’n rhan o raglen y Llywodraeth dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae’n iawn i ddweud bod pryderon am gyflwr llawer o adeiladau rhestredig, yn enwedig o ran cynnal a chadw parhaus ac esgeulustod gan eu perchnogion. Mae’r Bil gwarchod treftadaeth wedi’i gynllunio i sicrhau, ymhlith pethau eraill, bod perchnogion yn cyflawni eu cyfrifoldebau.

Antoinette Sandbach: First Minister, given that the figures released today by the TaxPayers’ Alliance reveal that 28 local authority employees in north-east Wales earn more than £100,000, what plans does your Government have to follow the actions of the Westminster Government and encourage Welsh local authorities to restrict these excessive salaries by requiring pay deals of over £100,000 to be put to a vote in a meeting of the full council, so that Welsh council tax payers can be given real value for money?

Antoinette Sandbach: Brif Weinidog, o ystyried bod y ffigurau a ryddhawyd heddiw gan Gynghrair y Trethdalwyr yn datgelu bod 28 o weithwyr mewn awdurdodau lleol yng ngogledd-ddwyrain Cymru yn ennill mwy na £100,000, pa gynlluniau sydd gan eich Llywodraeth i ddilyn esiampl Llywodraeth San Steffan ac annog awdurdodau lleol Cymru i gyfyngu ar y cyflogau gormodol hyn drwy fynnu bod yn rhaid cynnal pleidlais ar gyflogau dros £100,000 mewn cyfarfod o’r cyngor cyfan, fel y gall talwyr y dreth gyngor yng Nghymru gael gwir werth am arian?

 

The First Minister: The difficulty with that is that you would never advocate that in the private sector. If you say to people that there is a limit on salaries, you limit the talent that is available to you. It is right that salaries should be reasonable, and it is a matter for local authorities to ensure that they get value for money. When does the TaxPayers’ Alliance ever criticise the banks? When did it ever criticise what was done in 2008-09? When did it ever criticise the excessive salaries and bonuses earned by some bankers? I never hear it criticising those people in the private sector, so I take what it says with a large pinch of salt.

Y Prif Weinidog: Yr anhawster gyda hynny yw na fyddech yn argymell gwneud hynny yn y sector preifat. Os ydych yn dweud wrth bobl bod terfyn ar gyflogau, rydych yn cyfyngu ar y dalent sydd ar gael i chi. Mae’n briodol y dylid cyflogau fod yn rhesymol, ac mae’n fater i awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn cael gwerth am arian. Pryd mae Cynghrair y Trethdalwyr erioed wedi beirniadu’r banciau? Pryd mae erioed wedi beirniadu’r hyn a wnaethpwyd yn 2008-09? Pryd mae erioed wedi beirniadu’r cyflogau gormodol a’r bonysau y mae rhai bancwyr yn eu cael? Nid wyf byth yn clywed y gynghrair yn beirniadu’r bobl hynny yn y sector preifat, felly rwy’n cymryd yr hyn mae’n ei ddweud â phinsied mawr o halen.

The Record

Llyr Huws Gruffydd: First Minister, do you agree with councillors in Wrexham and Conwy, including your own Labour councillors, who recently voted to oppose unsustainable large-scale housing developments that are based on the flawed population projections driven by the local development plan process?

Llyr Huws Gruffydd: Brif Weinidog, a ydych yn cytuno gyda chynghorwyr yn Wrecsam a Chonwy, gan gynnwys eich cynghorwyr Llafur eich hun, sydd wedi pleidleisio yn ddiweddar i wrthwynebu datblygiadau tai ar raddfa fawr anghynaladwy sy’n seiliedig ar yr amcanestyniadau poblogaeth diffygiol a geir o ganlyniad i’r broses cynllun datblygu lleol?

 

The First Minister: As you know, I cannot comment on individual planning applications or planning processes, such as the LDP.

Y Prif Weinidog: Fel y gwyddoch, ni allaf drafod ceisiadau cynllunio unigol na phrosesau cynllunio, megis y cynllun datblygu lleol.

Canol De Cymru

South Wales Central

11. Andrew R.T. Davies: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer rhanbarth Canol De Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. OAQ(4)0464(FM)

11. Andrew R.T. Davies: Will the First Minister outline his priorities for the South Wales Central region for the current financial year. OAQ(4)0464(FM)

The First Minister: Yes, they are in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, maent wedi eu cynnwys yn y rhaglen lywodraethu.

 

Andrew R.T. Davies: Thank you for that answer, First Minister. You will be aware that, over the winter months, there were real animal welfare concerns across the whole of the South Wales Central area, and indeed in your constituency, with regard to fly grazing. We are now into the summer months—although, looking at the rain outside, we may not be convinced of that—so this would be an ideal opportunity for the Government to work with all relevant organisations in relation to its animal welfare responsibilities to ensure that the events we witnessed this winter are not replicated next winter. First Minister, may I have your assurance that your Government will work with outside bodies to ensure that there are safeguards in place so that we do not see the traumatic scenes we saw in many communities across South Wales Central with regard to animal welfare?

Andrew R.T. Davies: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Byddwch yn ymwybodol y cafwyd pryderon dros fisoedd y gaeaf am les anifeiliaid ar draws ardal Canol De Cymru, ac yn wir yn eich etholaeth chi, o ran pori anghyfreithlon. Mae cyfnod yr haf  wedi cyrraedd—er, o edrych ar y glaw tu allan, mae’n anodd credu hynny—felly, byddai hwn yn gyfle delfrydol i’r Llywodraeth weithio gyda’r holl sefydliadau perthnasol mewn perthynas â’i chyfrifoldebau lles anifeiliaid er mwyn sicrhau na fydd yr hyn a welsom yn ystod y gaeaf yn cael ei ailadrodd y gaeaf nesaf. Brif Weinidog, a wnewch chi ein sicrhau y bydd eich Llywodraeth yn gweithio gyda chyrff allanol i sicrhau bod trefniadau diogelu ar waith fel nad ydym yn gweld y golygfeydd trawmatig y gwelsom mewn nifer o gymunedau ar draws Canol De Cymru o ran lles anifeiliaid?

 

The First Minister: I can give the Member that assurance. I understand that there have been instances of fly grazing where horses have been on the runway at Cardiff Airport. This is not a criticism of the airport in any way—[Laughter.] More seriously, in my area, there has been fly grazing in cemeteries. Horses have got into one cemetery not far from where I live and are still there, to the great distress of people who have loved ones buried there. It is well known who the owners of these horses are. The issue is about ensuring that there is a co-ordinated response to dealing with these people. We will work very closely with all local authorities to ensure that proper enforcement takes place. That is the desire of all. If there is a need to strengthen the law in this area, we will of course consider that as well.

Y Prif Weinidog: Gallaf roi’r sicrwydd hwnnw i’r Aelod. Rwy’n deall y cafwyd achosion o bori anghyfreithlon lle’r aeth ceffylau ar redfa Maes Awyr Caerdydd. Nid yw hynny’n feirniadaeth o’r maes awyr mewn unrhyw ffordd—[Chwerthin.] Yn fwy difrifol, yn fy ardal i, cafwyd enghreifftiau o bori anghyfreithlon mewn mynwentydd. Mae ceffylau wedi mynd i mewn i un fynwent yn agos at le rwy’n byw ac maent yn dal yno, ac yn peri gofid mawr i’r bobl sydd ag anwyliaid wedi’u claddu yno. Mae’n hysbys iawn pwy yw perchnogion y ceffylau hyn. Mae’n fater o sicrhau bod ymateb cydlynol i ddelio gyda’r bobl hyn. Byddwn yn gweithio’n agos iawn â phob awdurdod lleol i sicrhau eu bod yn cymryd camau gorfodi priodol. Dyna yw dymuniad pawb. Os oes angen cryfhau’r gyfraith yn y maes, byddwn wrth gwrs yn ystyried hynny hefyd.

Vaughan Gething: First Minister, I welcome the recent Welsh Government announcement of an additional £1.3 million for Techniquest, which is based in my constituency and which provides a taster example of science, technology, engineering and maths to many young people. I am sure that that funding will help to continue that mission, but can you confirm what further steps the Welsh Government is taking to promote careers in science-led businesses for young people in my constituency and across South Wales Central?

Vaughan Gething: Brif Weinidog, rwy’n croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yn ddiweddar y bydd £1.3 miliwn ychwanegol ar gael i Techniquest, sydd wedi’i leoli yn fy etholaeth i ac sy’n rhoi blas ar wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg i lawer o bobl ifanc. Rwy’n siŵr y bydd yr arian yn helpu i barhau â’r gwaith, ond a allwch gadarnhau pa gamau pellach y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo gyrfaoedd mewn busnesau gwyddoniaeth i bobl ifanc yn fy etholaeth i ac ar draws Canol De Cymru?

 

The First Minister: Techniquest has been very useful in communicating the message of science to young children in particular, ensuring that they understand that science is fun. Of course, there are also schemes such as the engineering education scheme for Wales that have been very successful in terms of encouraging young people to move into fields such as engineering. I was pleased to attend a recent event that was held at the Celtic Manor. There are a number of schemes in place to encourage young people to move into the fields of engineering and science.

Y Prif Weinidog: Mae Techniquest wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth gyfleu’r neges am wyddoniaeth i blant ifanc yn arbennig, gan sicrhau eu bod yn deall bod gwyddoniaeth yn hwyl. Wrth gwrs, mae hefyd gynlluniau fel cynllun addysg peirianneg Cymru sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran annog pobl ifanc i fynd i feysydd fel peirianneg. Roeddwn yn falch i fynychu digwyddiad diweddar a gynhaliwyd yn y Celtic Manor. Mae nifer o gynlluniau ar waith i annog pobl ifanc i symud i mewn i feysydd peirianneg a gwyddoniaeth.

 

The Presiding Officer: Question 12, OAQ(4)0463(FM), has been withdrawn.

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 12, OAQ(4)0463(FM), yn ôl.

Pobl Hŷn

Older People

13. Byron Davies: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth i bobl hŷn yng Nghymru. OAQ(4)0466(FM)

13. Byron Davies: Will the First Minister make a statement on support for older people in Wales. OAQ(4)0466(FM)

The First Minister: Yes, that support is co-ordinated through the strategy for older people.

Y Prif Weinidog: Gwnaf; mae’r cymorth yn cael ei gydlynu drwy’r strategaeth ar gyfer pobl hŷn.

 

Byron Davies: First Minister, one of the most important services to older people in Wales in rural and urban settings is their local bus service. With elections in sight, your Government has delayed the anticipated cut in the local transport services grant, a cut that would mean fewer services and the removal of bus routes. Older people across Wales will still have their free bus passes, which, on this side of the Chamber, we strongly support, but no buses to use. Will you commit to ruling out any cuts to the local transport services grant or at least to a full inquiry into the impact of such a cut on our bus network?

Byron Davies: Brif Weinidog, un o’r gwasanaethau pwysicaf i bobl hŷn yng Nghymru mewn lleoliadau gwledig a threfol yw’r gwasanaeth bws lleol. Gydag etholiadau ar y gorwel, mae eich Llywodraeth wedi oedi cyn torri’r cymhorthdal gwasanaethau trafnidiaeth lleol, a fyddai wedi golygu llai o wasanaethau a chael gwared ar lwybrau bysiau. Bydd pobl hŷn ledled Cymru yn cadw eu tocynnau bws am ddim, ac rydym ni ar yr ochr hon o’r Siambr yn gryf o blaid hynny, ond ni fydd bysiau iddynt eu defnyddio. A wnewch chi ymrwymo i beidio â gwneud unrhyw doriadau i’r cymhorthdal gwasanaethau trafnidiaeth lleol neu o leiaf i gynnal ymchwiliad llawn i effaith toriad o’r fath ar ein rhwydwaith bws?

 

The First Minister: This is a complex matter, and it has involved close collaboration between the Welsh Government and bus operators. The Minister has offered operators a moratorium on reductions in bus funding in return for their commitment to find a more affordable and targeted way of supporting bus services in future. Given the fact that our budget is being cut by such a substantial amount, it is incumbent upon us to find a way to ensure that the cuts that are being imposed on us are alleviated. That is why the Minister has done this.

Y Prif Weinidog: Mae hwn yn fater cymhleth, a chafwyd cydweithio agos rhwng Llywodraeth Cymru a gweithredwyr gwasanaethau bysiau. Mae’r Gweinidog wedi cynnig moratoriwm i weithredwyr ar ostyngiadau mewn cyllid petaent yn dod o hyd i ffordd fwy fforddiadwy ac uniongyrchol o gefnogi gwasanaethau bws yn y dyfodol. O ystyried bod ein cyllideb yn cael ei thorri gan swm mor sylweddol, mae’n ddyletswydd arnom i ddod o hyd i ffordd o sicrhau bod y toriadau sy’n cael eu gorfodi arnom yn cael eu lleddfu. Dyna pam y mae’r Gweinidog wedi gwneud hyn.

Mike Hedges: First Minister, last week, I welcomed the news of the £2 million of funding provided by this Government to Care and Repair Cymru’s rapid response adaptations programme, which helps to fund home adaptations for older people in Wales. First Minister, do you agree that simple solutions and measures, such as home adaptations, can prevent people going into hospital, make coming out of hospital easier for people, make it easier for people to stay in their own homes and probably mean that they will live longer?

Mike Hedges: Brif Weinidog, yr wythnos diwethaf, croesawais y newyddion y byddai cyllid gwerth £2 filiwn yn cael ei roi gan y Llywodraeth i raglen addasiadau brys Gofal a Thrwsio Cymru, sy’n helpu i dalu am addasiadau yn y cartref i bobl hŷn yng Nghymru. Brif Weinidog, a ydych yn cytuno y gall datrysiadau a mesurau syml, megis addasiadau i’r cartref, atal pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty, ei gwneud yn haws i bobl adael yr ysbyty, ei gwneud yn haws i bobl aros yn eu cartrefi eu hunain ac, yn ôl pob tebyg, olygu y byddant yn byw yn hirach?

 

The First Minister: Yes, I agree. That is why we have maintained the funding at the same level as last year, despite the cut the UK Government has made to the block grant we receive.

Y Prif Weinidog: Ydw, rwy’n cytuno. Dyna pam rydym wedi cynnal y cyllid ar yr un lefel â llynedd, er gwaethaf y toriad y mae Llywodraeth y DU wedi’i wneud i’r grant bloc a dderbyniwn.

2.15 p.m.

Lindsay Whittle: Partnership programmes are vital in helping older people to maintain their independence and in improving their quality of life after retirement. What are the Government’s priorities for supporting partnership action?

Lindsay Whittle: Mae rhaglenni partneriaeth yn hanfodol o ran helpu pobl hŷn i gadw eu hannibyniaeth a gwella ansawdd eu bywyd ar ôl ymddeol. Beth yw blaenoriaethau’r Llywodraeth ar gyfer cefnogi gweithredu mewn partneriaeth?

The First Minister: Some of the best schemes are delivered in partnership. For example, you can look at the one that I have just mentioned, namely Care and Repair Cymru, and the work that has been done in relation to that. Working in partnership is essential, as the example that I have just given shows, to ensure that older people get the best possible service.

Y Prif Weinidog: Caiff rhai o’r cynlluniau gorau eu darparu mewn partneriaeth. Er enghraifft, gallwch edrych ar yr un yr wyf newydd sôn amdano, sef Gofal a Thrwsio Cymru, a’r gwaith sydd wedi’i wneud mewn perthynas â hynny. Mae gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol, fel y mae’r enghraifft yr wyf newydd ei rhoi’n dangos, er mwyn sicrhau y caiff pobl hŷn y gwasanaeth gorau posibl.

Busnesau sy’n Allforio i India a Tsieina

Businesses Exporting to India and China

14. Jenny Rathbone: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu busnesau sy’n allforio i India a Tsieina. OAQ(4)0472(FM)

14. Jenny Rathbone: What is the Welsh Government doing to help businesses exporting to India and China. OAQ(4)0472(FM)

The First Minister: I have taken two trade missions, one to India and one to China. Businesses and academia came with me and, while I was in India, I was pleased to be able to launch a product by a Welsh company onto the Indian market.

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi bod ar ddwy daith fasnach, un i India ac un i Tsieina. Daeth busnesau ac academia gyda mi a thra oeddwn yn India, roeddwn yn falch o allu lansio cynnyrch gan gwmni o Gymru ar farchnad India.

Jenny Rathbone: That is excellent news. However, we are all aware that the economic growth in the world is primarily in the BRIC countries—Brazil, Russia, India and China. How, therefore, is the Welsh Government using the fact that we have almost 20,000 foreign students from outside the EU studying here, and how can we use that as a platform for developing businesses that will deliver goods that people in those countries will want to buy?

Jenny Rathbone: Mae hynny’n newyddion gwych. Fodd bynnag, rydym i gyd yn ymwybodol bod twf economaidd y byd yn digwydd yn bennaf yn y gwledydd BRIC— Brasil, Rwsia, India a Tsieina. Sut, felly, y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r ffaith bod gennym bron 20,000 o fyfyrwyr tramor o’r tu allan i’r UE yn astudio yma, a sut y gallwn ddefnyddio hynny fel llwyfan ar gyfer datblygu busnesau a fydd yn darparu nwyddau y bydd pobl yn y gwledydd hynny am eu prynu?

The First Minister: Each of those students is a potential ambassador for Wales when they return home to their countries of origin. We want to ensure, and we know, that they have an exceptional learning and personal experience in Wales that they will take back with them to their countries. I know that is the case, because I met people in India who had studied in Wales and who loved the fact that they had studied in Wales. The key to making sure that we maximise investment into Wales is to work closely, as we do, with UK Trade and Investment. The relationship is very good, and the support that we receive from UKTI in India, and from the High Commissions in India, was very much welcomed and was of a very high standard. We know full well that working with UKTI and those UK Government departments can really make a difference. That is how we maximise the potential investment that will come into Wales.

Y Prif Weinidog: Mae pob un o’r myfyrwyr hynny yn llysgennad posibl i Gymru pan fyddant yn dychwelyd adref i’w gwledydd gwreiddiol. Rydym am sicrhau, ac rydym yn gwybod, fod ganddynt brofiad dysgu a phrofiad personol eithriadol yng Nghymru, a byddant yn mynd â hyn yn ôl gyda hwy i’w gwledydd eu hunain. Gwn fod hynny’n wir, oherwydd fy mod wedi cwrdd â phobl yn India a oedd wedi astudio yng Nghymru a oedd wrth eu boddau eu bod wedi astudio yng Nghymru. Yr allwedd i sicrhau ein bod yn cael y buddsoddiad gorau i Gymru yw cydweithio’n agos, fel yr ydym yn gwneud, ag adran Masnach a Buddsoddi y DU. Mae’r berthynas yn un dda iawn, ac roedd croeso mawr i’r gefnogaeth a gawn gan UKTI yn India, a’r Uchel Gomisiynau yn India, ac roedd o safon uchel iawn. Gwyddom yn iawn y gall gweithio gyda UKTI a’r adrannau hynny yn Llywodraeth y DU wneud gwahaniaeth. Dyna sut yr ydym yn gwneud y gorau o’r buddsoddiad posibl a fydd yn dod i Gymru.

Nick Ramsay: First Minister, you know that I am an optimist, and, between June 2010 and June 2011, there was an increase in exports from the UK and from Wales to India and China. However, do you share the concerns of the South Wales Chamber of Commerce, which has said that small and medium-sized enterprises in Wales need to be made fully aware of the business support on offer to them so that they are able to internationalise their operations as soon as opportunities arise? That has been a problem in the past. How is your Government addressing that?

Nick Ramsay: Brif Weinidog, gwyddoch fy mod yn optimist a, rhwng Mehefin 2010 a Mehefin 2011, bu cynnydd mewn allforion o’r DU ac o Gymru i India a Tsieina. Fodd bynnag, a ydych yn pryderu, yr fath â Siambr Fasnach De Cymru, sydd wedi dweud bod angen gwneud busnesau bach a chanolig yng Nghymru yn gwbl ymwybodol o’r cymorth i fusnesau sydd ar gael iddynt fel y gallant ryngwladoli eu gweithrediadau cyn gynted ag y mae cyfleoedd yn codi? Mae hynny wedi bod yn broblem yn y gorffennol. Sut y mae eich Llywodraeth yn mynd i’r afael â hynny?

The First Minister: I thank the Member for the question. May I suggest that, if he is an optimist, he might be in the wrong party? Nevertheless, with regard to his question, which is an important one, I know that the Chamber has had discussions with the appropriate Minister. It is important that businesses know the level of business support that is available in Wales, and we have seen a substantial level of applications to the schemes that we have announced recently. When we have trade missions, it is important that SMEs come on them, which a number of them did in India, in order for them to be able to see the possibilities that exist in the very large markets that exist around the world. It shows that it is important to have a regular series of trade missions, not just once to the same countries, but on regular occasions, to ensure that a relationship is built up with a particular country, and to ensure that SMEs are able to be part of trade missions as often as possible for them to realise the potential that exists in different markets around the world.

Y Prif Weinidog: Diolch i’r Aelod am y cwestiwn. A gaf awgrymu, os yw’n optimist, y gallai fod yn y blaid anghywir? Serch hynny, o ran ei gwestiwn, sy’n un pwysig, gwn fod y Siambr wedi cynnal trafodaethau gyda’r Gweinidog priodol. Mae’n bwysig bod busnesau yn gwybod am lefel y cymorth i fusnesau sydd ar gael yng Nghymru, ac rydym wedi gweld swm sylweddol o geisiadau i’r cynlluniau a gyhoeddwyd gennym yn ddiweddar. Pan fyddwn yn cynnal teithiau masnach, mae’n bwysig bod busnesau bach a chanolig yn rhan ohonynt, fel y bu nifer ohonynt yn India, er mwyn iddynt allu gweld y posibiliadau sy’n bodoli yn y marchnadoedd mawr iawn sy’n bodoli ar draws y byd. Mae’n dangos ei bod yn bwysig cael cyfres reolaidd o deithiau masnach, nid dim ond unwaith i’r un gwledydd, ond yn rheolaidd, er mwyn sicrhau bod perthynas yn cael ei meithrin â gwlad arbennig, ac i sicrhau bod busnesau bach a chanolig yn gallu bod yn rhan o’r teithiau masnach mor aml ag y bo modd er mwyn iddynt ddeall y posibiliadau sy’n bodoli mewn marchnadoedd gwahanol o amgylch y byd.

Alun Ffred Jones: Gwnaethoch ddweud yn gynharach, wrth ymateb i gwestiwn Andrew R.T. Davies, eich bod wedi mynd i India a dod yn ôl â newyddion da i Gymru ac yn enwedig i weithwyr Port Talbot. Rwy’n rhannu’r croeso i’r datganiad hwnnw. Pryd wnaeth cwmni Tata y penderfyniad i fuddsoddi yn eu gweithfeydd yng Nghymru, a phryd oeddech chi’n ymwybodol o’r penderfyniad hwnnw?

Alun Ffred Jones: You said earlier, in response to Andrew R.T. Davies’s question, that you had gone to India and returned with good news for Wales and in particular for the workforce in Port Talbot. I join in the welcoming of that statement. When did Tata make the decision to invest in its Welsh plants and when were you aware of that decision?

Y Prif Weinidog: Roedd yn rhan o’r cyfarfod a ddigwyddodd yn India yr wythnos diwethaf. Mae’n rhywbeth rwyf yn ei groesawu’n fawr. Mae’n bwysig dros ben eich bod yn mynd i wledydd pobl eraill i siarad â hwy. Mae hynny’n cyfrif llawer. Rwy’n croesawu’n fawr iawn y ffaith bod y buddsoddiad hwn wedi cael ei wneud yng Nghymru, sy’n dangos yr hyder sydd gan gwmni Tata yng Nghymru.

The First Minister: It was part of the meeting that took place last week in India. It is something that I welcome very much. It is exceptionally important that you go to other people’s countries to talk to them. That counts for a great deal. I very much welcome the fact that this investment has been made in Wales, which shows the confidence that Tata has in Wales.

Canolbarth Cymru

Mid Wales

15. Russell George: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer canolbarth Cymru. OAQ(4)0461(FM)

15. Russell George: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s priorities for mid Wales. OAQ(4)0461(FM)

The First Minister: Yes. They can be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Gellir eu gweld yn y rhaglen lywodraethu.

Russell George: As you will be aware, we are about to enter Multiple Sclerosis Awareness Week and the Multiple Sclerosis Society Cymru Wales has recently raised concerns about the shortage of specialist nurses for people affected by multiple sclerosis in Wales. There are 13 specialist nurses across Wales, but only one in north Wales, and none in Powys. Will the First Minister commit his Government to doing everything that it can to impress upon all health boards, but particularly Powys Teaching Local Health Board, the need to recognise the valuable work that these nurses do and to invest in these posts for the benefit of MS patients?

Russell George: Fel y gwyddoch, mae Wythnos Ymwybyddiaeth Sglerosis Ymledol ar fin dechrau ac mae Cymdeithas MS Cymru wedi mynegi pryderon yn ddiweddar ynghylch y prinder nyrsys arbenigol ar gyfer pobl sydd â sglerosis ymledol yng Nghymru. Mae 13 o nyrsys arbenigol ar draws Cymru, ond dim ond un yn y gogledd, a dim un ym Mhowys. A wnaiff y Prif Weinidog ymrwymo y bydd ei Lywodraeth yn gwneud popeth o fewn ei gallu i bwysleisio wrth yr holl fyrddau iechyd, ond yn arbennig Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys, fod angen cydnabod y gwaith gwerthfawr y mae’r nyrsys hyn yn ei wneud a buddsoddi yn y swyddi hyn er budd cleifion MS?

The First Minister: Yes, it is important that, where we are able to do so, we have specialist nurses, particularly with regard to MS, in all parts of Wales. I will write to the Member with further information as to the spread, if I can put it in that way, of MS nursing services across Wales and investigate what could be done to improve the numbers over the course of the next few years.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, mae’n bwysig, lle yr ydym yn gallu gwneud hynny, fod gennym nyrsys arbenigol, yn enwedig o ran MS, ym mhob rhan o Gymru. Ysgrifennaf at yr Aelod i roi gwybodaeth bellach ynghylch y lledaenu, os gallaf ei gyfleu felly, o ran gwasanaethau nyrsio MS ar draws Cymru ac ymchwilio i’r hyn y gellid ei wneud i wella’r niferoedd yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Simon Thomas: Brif Weinidog, efallai y byddwch yn cofio, fel fi, yn ystod y 1980au, pan welwyd sawl dirwasgiad a newid sylfaenol yn neddfwriaeth tai yn Lloegr, fod nifer fawr o bobl wedi cael eu symud o Loegr i rannau o ganolbarth Cymru a threfi glanmôr canolbarth Cymru yn benodol, oherwydd ei fod yn rhatach i’w cadw yn y lleoedd hynny ac oherwydd ei fod yn bolisi i symud pobl o gwmpas fel bod pethau yn rhatach. Rydym yn dechrau gweld hyn yn digwydd unwaith eto dan y Llywodraeth bresennol gydag awdurdodau yn Llundain yn chwilio am gyfleoedd i symud cannoedd o bobl o’u cynefin, eu cefnogaeth deuluol a’r lleoedd maent yn gyfarwydd â hwy lle y gallant geisio am swyddi i leoedd anghyfarwydd i geisio byw eu bywydau drachefn. Nid yw hynny’n llesol iddynt hwy nac i’r cymunedau y maent yn symud iddynt. Pa gamau y byddwch yn eu cymryd fel Llywodraeth i sicrhau nad yw Cymru yn cael ei defnyddio fel arbrawf yn y ffordd anffodus hon o lanhau cymunedau yn Llundain?

Simon Thomas: First Minister, perhaps you will recall, as I do, during the 1980s, when there were a number of recessions and a fundamental change in housing legislation in England, that many people were moved from England to parts of mid Wales, particularly seaside towns in mid Wales, because it was cheaper to house them at those locations and because there was a policy to move people around so that things were cheaper. Under the current Government, we are starting to see this happening once again, with authorities in London seeking opportunities to move hundreds of people away from their own areas, their family support and the places that they are familiar with where they can apply for jobs to unfamiliar areas to try to start their lives over. It is not beneficial to them and it is not beneficial to the communities that they move to. What steps will you as a Government take to ensure that Wales is not used as an experiment in this unfortunate method of cleansing communities in London?

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi gweld y stori heddiw am yr hyn sy’n digwydd yn Stoke a’r ffaith bod Cyngor Newham yn Llundain yn edrych ar symud pobl allan o Newham. Mae hyn wedi digwydd o achos y newidiadau sydd wedi cymryd lle yn y system lles. Dyma’r dechrau, mae’n rhaid imi ddweud, achos rwy’n gwybod, o ran Llundain, mai gobaith Llywodraeth y Deyrnas Unedig oedd y byddai pobl yn cael eu symud allan o ardaloedd drud Llundain i ardaloedd fel Newham, ond mae’n amlwg nad oes lle ar gael ar hyn o bryd i bobl sydd yn byw yn Newham yn barod. Rwy’n condemnio’r hyn mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ei wneud a’r ffaith y gallai cannoedd o filoedd o bobl gael eu symud ar hyd a lled Prydain Fawr achos nad oes cymorth iddynt wrth Lywodraeth y Deyrnas Unedig i fyw yn eu cymunedau eu hunain.

The First Minister: I have seen the story today about what is happening in Stoke and the fact that Newham Council in London is looking at moving people out of Newham. This has occurred as a result of the changes to the welfare system. This is the beginning, I have to say, because I know that, as regards London, the UK Government’s hope was that people would be moved out of expensive areas in London and into areas such as Newham, but it is obvious that there is not room at present for people already living in Newham. I condemn what the UK Government has done and the fact that hundreds of thousands of people could be moved throughout the whole of Great Britain because they do not have any support from the UK Government to live within their own communities.

William Powell: To turn to the key priority of energy generation in mid Wales, we have recently seen the formation of a group called the National Opposition to Windfarms, or NOW. A concern that is constantly raised by its supporters and, indeed, other residents across that part of Wales is the potential overdevelopment of windfarms within the strategic search areas. Some of Montgomeryshire, in particular, has already passed its original development capacity limit, as set out in the original document some years ago. Do you consider that overdevelopment within the established SSAs is a problem? If so, will you reconsider your previous statements and deliver on the commitment of a previous Welsh Government to review the technical advice note that was their origin?

William Powell: A throi at y flaenoriaeth allweddol o gynhyrchu ynni yn y canolbarth, rydym wedi gweld ffurfio grŵp yn ddiweddar, o’r enw National Opposition to Windfarms, neu NOW. Un o’r pryderon a gaiff ei fynegi’n gyson gan ei gefnogwyr ac, yn wir, gan breswylwyr eraill ar draws y rhan honno o Gymru yw’r posibilrwydd o orddatblygu ffermydd gwynt o fewn yr ardaloedd chwilio strategol. Mae rhannau o sir Drefaldwyn, yn arbennig, eisoes wedi mynd heibio eu terfyn datblygu gwreiddiol, fel y nodir yn y ddogfen wreiddiol rai blynyddoedd yn ôl. A ydych yn credu bod gorddatblygiad o fewn yr ardaloedd chwilio strategol sydd wedi’u sefydlu yn broblem? Os felly, a wnewch ailystyried eich datganiadau blaenorol a chyflawni ymrwymiad Llywodraeth flaenorol Cymru i adolygu’r nodyn cyngor technegol a oedd yn darddiad iddynt?

The First Minister: The answer to your question is that yes, there is potential for overdevelopment; that is why we put in place the suggested limits in each SSA. The difficulty is that those limits can be ignored by the Infrastructure Planning Commission. The IPC can happily ignore TAN 8 and it could happily put wind turbines in every part of Powys, not just in the SSAs, including in the national park. In the absence of a commitment by the UK Government that it will restrict most wind turbine development to the SSAs, which it refuses to give, it is a matter, ultimately, for the UK Government to explain. We put limits in place, but they are not being kept to by the UK Government.

Y Prif Weinidog: Yr ateb i’ch cwestiwn yw bod potensial ar gyfer gorddatblygiad; dyna pam yr ydym wedi awgrymu’r terfynau ym mhob ardal chwilio strategol. Yr anhawster yw y gall y terfynau hynny gael eu hanwybyddu gan y Comisiwn Cynllunio Seilwaith. Gall y comisiwn anwybyddu TAN 8 a gallai roi tyrbinau gwynt ym mhob rhan o Bowys, nid yn unig yn yr ardaloedd chwilio strategol, gan gynnwys yn y parc cenedlaethol. Heb ymrwymiad gan Lywodraeth y DU y bydd yn cyfyngu ar y gwaith mwyaf o ddatblygu tyrbinau gwynt i’r ardaloedd chwilio strategol, ac mae’n gwrthod gwneud hynny, mater i Lywodraeth y DU ei egluro yw hynny yn y pen draw. Rydym yn pennu cyfyngiadau, ond nid yw Llywodraeth y DU yn cadw atynt.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I have one change to report to this week’s planned business, which is to reduce the time allocated for questions to the Counsel General. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement, which can be found among the agenda papers available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae gennyf un newid i’w hysbysu ym musnes arfaethedig yr wythnos hon, sef lleihau’r amser a ddyrennir ar gyfer cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol. Mae’r busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf fel y’i dangosir yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd i’w weld ymhlith papurau’r agenda sydd ar gael i Aelodau yn electronig.

William Graham: I thank the Leader of the House for her statement. I ask her to ask the Minister for Local Government and Communities to make a statement supporting the South East Wales Transport Alliance’s proposals for increased cross-border rail services to be an integral part of the franchise to be introduced next year—particularly the linking of the enterprise zones to be established in Ebbw Vale and Bristol, and an increase in rolling stock capacity, because passenger demand on a large number of services between south Wales and England has exceeded all rail industry forecasts.

William Graham: Diolch i Arweinydd y Tŷ am ei datganiad. Gofynnaf iddi ofyn i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau wneud datganiad i gefnogi cynigion Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru ar gyfer mwy o wasanaethau rheilffyrdd trawsffiniol i fod yn rhan annatod o’r fasnachfraint a gyflwynir y flwyddyn nesaf—yn enwedig cysylltu’r ardaloedd menter a gaiff eu sefydlu yng Nglynebwy a Bryste, a chynnydd yng nghapasiti’r cerbydau, oherwydd bod y galw gan deithwyr ar nifer fawr o wasanaethau rhwng de Cymru a Lloegr wedi codi y tu hwnt i holl ragolygon y diwydiant rheilffyrdd.

Jane Hutt: I thank William Graham for that question. Clearly, the Minister for local government is working closely with the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science on these infrastructure issues.

Jane Hutt: Diolch i William Graham am y cwestiwn hwnnw. Mae’n amlwg bod y Gweinidog llywodraeth leol yn gweithio’n agos gyda’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ar y materion seilwaith hyn.

Rebecca Evans: Minister, last week a cross-party parliamentary report was published showing how many children and young people are accessing online pornography and websites showing extreme violence. The report found that it is having a serious impact on the children and young people’s development, from diminishing their sympathy for victims of sexual assault to reducing their inhibitions and making them more vulnerable to abuse or exploitation. I therefore ask for a statement on how the Welsh Government is responding to this issue, and in particular what services and support are available for the growing number of children and young people who are addicted to internet pornography. How is the Welsh Government ensuring that parents have the knowledge and skills that they need to take responsibility for ensuring that their children are only ever exposed to age-appropriate content online? This is one of the most serious and pressing public health issues affecting children and young people, and it is therefore vital that the Welsh Government makes a positive and robust response.

Rebecca Evans: Weinidog, yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd adroddiad seneddol trawsbleidiol yn dangos faint o blant a phobl ifanc sy’n cael mynediad at bornograffi ar-lein a gwefannau sy’n dangos trais eithafol. Canfu’r adroddiad fod hyn yn cael effaith ddifrifol ar ddatblygiad plant a phobl ifanc, o ran lleihau eu cydymdeimlad â dioddefwyr ymosodiadau rhywiol a lleihau eu swildod a’u gwneud yn fwy agored i gael eu cam-drin. Felly, gofynnaf am ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn ymateb i’r mater hwn ac, yn arbennig, pa wasanaethau a chymorth sydd ar gael ar gyfer y nifer gynyddol o blant a phobl ifanc sy’n gaeth i bornograffi ar y rhyngrwyd. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod rhieni yn cael y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn gyfrifol am sicrhau mai dim ond cynnwys sy’n briodol i’w hoedran y gall eu plant edrych arno? Mae hwn yn un o’r materion iechyd cyhoeddus mwyaf difrifol a dwys sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, felly mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn ymateb yn gadarnhaol ac yn gadarn.

Jane Hutt: I thank Rebecca Evans for that important question, drawing on the cross-party parliamentary report published recently. It is important to recognise that the Welsh Government is part of the Wales Internet Safety Partnership, which aims to promote digital literacy for children and young people in Wales, promoting an understanding of the use of the internet among young people, as well as among parents and carers. It is also important to recognise that our officials have written to all local safeguarding children boards to make them aware of recent advice on child internet safety compiled by members of the UK Council for Internet Safety.

Jane Hutt: Diolch i Rebecca Evans am y cwestiwn pwysig hwnnw, gan gyfeirio at yr adroddiad seneddol trawsbleidiol a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae’n bwysig cydnabod bod Llywodraeth Cymru yn rhan o Bartneriaeth Diogelwch Rhyngrwyd Cymru, sy’n anelu at hyrwyddo llythrennedd digidol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, gan hyrwyddo dealltwriaeth o ddefnyddio’r rhyngrwyd ymhlith pobl ifanc, yn ogystal ag ymysg rhieni a gofalwyr. Mae hefyd yn bwysig cydnabod bod ein swyddogion wedi ysgrifennu at bob bwrdd lleol diogelu plant i’w gwneud yn ymwybodol o gyngor diweddar ynghylch diogelwch plant ar y rhyngrwyd, a gafodd ei lunio gan aelodau o Gyngor y DU ar gyfer Diogelwch ar y Rhyngrwyd.

Rhodri Glyn Thomas: Weinidog, gofynnais i chi cyn y toriad pryd y byddech mewn sefyllfa i roi datganiad llawn inni ynglŷn â’r ymchwiliadau i mewn i Gymdeithas Cymru Gyfan ar gyfer Lleiafrifoedd Ethnig, AWEMA. A ydych bellach mewn sefyllfa i ddweud wrthym pryd y gallwch wneud y datganiad hwnnw yn y Cynulliad? Mae misoedd lawer wedi mynd heibio ac nid ydym yn gwybod o hyd pryd bydd yr ymchwiliad yn dod i ben a pryd bydd cyhoeddiad terfynol ar y mater hwn.

Rhodri Glyn Thomas: Minister, I asked you before recess when you would be in a position to give us a full statement regarding the investigations into the All Wales Ethnic Minority Association, AWEMA. Are you now in a position to tell us when you will be able to make that statement in the Assembly? Many months have gone by and we still do not know when the investigation will be completed and when there will be a final announcement on this issue.

Jane Hutt: This is an important point in terms of the outcome of the Wales Audit Office review, which has commenced. A report will be delivered by the WAO to the Public Accounts Committee, and I understand that it is now making contact with key individuals to whom it wants to speak in terms of taking that forward to that conclusion. I can also inform Members that the Welsh European Funding Office is continuing to work with joint sponsors to put alternative arrangements in place to secure the ongoing delivery of current and future project activity.

Jane Hutt: Mae hwn yn bwynt pwysig o ran canlyniad yr adolygiad sydd wedi dechrau gan Swyddfa Archwilio Cymru. Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ac rwy’n deall ei fod yn awr yn cysylltu ag unigolion allweddol y mae am siarad â hwy o ran bwrw ymlaen a dod â hynny i ben. Gallaf hefyd hysbysu’r Aelodau fod Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn parhau i weithio gyda chyd-noddwyr i wneud trefniadau amgen i sicrhau y caiff gweithgarwch y prosiect ei gyflawni yn awr ac yn y dyfodol.

Kirsty Williams: Minister, although the Welsh Assembly Government has no formal duties with regard to overseas development, there has been cross-party consensus about the success of the Wales for Africa programme that is supported by the Welsh Government. That programme has supported constituents of mine in Hay-on-Wye in their efforts to develop health and education projects in the city of Timbuktu in Mali. The Minister will be aware that northern Mali in particular is subject to insurrection, and the civilian population of Timbuktu is caught in the crossfire between the Tuareg insurrection, Government forces and the Ansar Dine movement that has connections to al-Qaeda. Earlier this month it is believed that Ansar Dine invaded Timbuktu, and has imposed sharia law, with women being told that they must veil themselves and adulterers being stoned in the street, and with the punitive mutilation of thieves.

Kirsty Williams: Weinidog, er nad oes gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ddyletswyddau ffurfiol o ran datblygu dramor, cafwyd consensws trawsbleidiol ynghylch llwyddiant y rhaglen Cymru o Blaid Affrica, a gaiff ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen honno wedi cefnogi etholwyr i mi yn y Gelli Gandryll yn eu hymdrechion i ddatblygu prosiectau iechyd ac addysg yn ninas Timbuktu yn Mali. Bydd y Gweinidog yn ymwybodol bod gwrthryfel yng ngogledd Mali yn arbennig, a bod poblogaeth sifil Timbuktu wedi’i dal yn y terfysg rhwng gwrthryfel Tuareg, lluoedd y Llywodraeth a’r mudiad Ansar Dine sydd â chysylltiadau ag al-Qaeda. Yn gynharach y mis hwn credir i Ansar Dine ymosod ar Timbuktu, ac wedi cyflwyno cyfraith sharia, gyda menywod yn cael eu gorfodi i wisgo fêl, godinebwyr yn cael eu llabyddio yn y stryd, a lladron yn cael eu cosbi drwy gael eu hanffurfio.

2.30 p.m.

This has sent the majority population of Christians fleeing into the desert. Will the Welsh Government issue a written statement on its continued support for overseas projects supported by the Wales for Africa programme, confirming that we will not turn our backs on the people of northern Mali and the historic city of Timbuktu, and stating that we applaud the efforts of people in Wales to support this community during these most difficult of times?

Yn sgil y sefyllfa hon, mae’r Cristnogion, sef mwyafrif y boblogaeth, wedi ffoi i’r anialwch. A fydd Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi datganiad ysgrifenedig o’i chefnogaeth barhaus i brosiectau tramor a gefnogir gan y rhaglen Cymru o Blaid Affrica—datganiad a fydd yn cadarnhau na fyddwn yn troi ein cefnau ar bobl gogledd Mali a dinas hanesyddol Timbuktu, ac ein bod yn cymeradwyo ymdrechion pobl yng Nghymru i gefnogi’r gymuned hon yn ystod y cyfnod anodd hwn?

Jane Hutt: It is very important that the leader of the Welsh Liberal Democrats and the Member for Brecon and Radnorshire should draw this to our attention here in the Assembly, recognising the close and supportive links between the people of Hay-on-Wye and the people and communities in Timbuktu, bringing us information about the impact that we do not always see reflected in news headlines. I assure Kirsty Williams that commitments to the Wales for Africa programme are sound and strong, as led by the First Minister.

Jane Hutt: Mae’n bwysig iawn bod arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a’r Aelod dros Frycheiniog a Sir Faesyfed wedi tynnu sylw’r Cynulliad  at y mater hwn, gan gydnabod y cysylltiadau agos a chefnogol sy’n bodoli rhwng pobl y Gelli Gandryll a phobl a chymunedau Timbuktu, gan ddod â gwybodaeth inni am yr effeithiau hynny nad ydynt bob amser yn cael eu hadlewyrchu ym mhenawdau’r newyddion. Gallaf sicrhau Kirsty Williams bod yr ymrwymiadau a wnaed i’r rhaglen Cymru o Blaid Affrica yn gadarn a chryf, fel y gwelir o dan arweiniad y Prif Weinidog.

Darren Millar: Can we have a joint statement from the Minister for Local Government and Communities and the Minister for Environment and Sustainable Development on the recent shipping incident involving the MV Carrier in my constituency off the coast of Llanddulas? There was significant disruption to the transport network, and I was grateful to the Minister for calling me the day after the event to give an update on the situation. However, there are concerns about the environmental impact, the continued impact on the transport network and the coastal path, and the impact on tourism in north Wales. Therefore, can we have a joint statement in the near future on that incident?

Darren Millar: A oes modd inni gael datganiad ar y cyd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau a Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy ar y digwyddiad diweddar a oedd yn ymwneud â llong yr MV Carrier yn fy etholaeth i oddi ar arfordir Llanddulas? Cafodd y rhwydwaith trafnidiaeth ei amharu’n sylweddol, ac roeddwn yn ddiolchgar i’r Gweinidog am roi galwad imi drannoeth y digwyddiad i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa. Fodd bynnag, mae pryderon am effaith y digwyddiad ar yr amgylchedd, yr effaith barhaus ar y rhwydwaith trafnidiaeth ac ar lwybr yr arfordir, a’r effaith ar dwristiaeth yng ngogledd Cymru. Felly, a oes modd cael datganiad ar y cyd yn y dyfodol agos ar y digwyddiad hwnnw?

I also ask for a statement from the Minister for Health and Social Services on spiritual care in the NHS. There were reports on the BBC over the Easter period of the National Secular Society in Wales calling for the withdrawal of NHS funding for hospital chaplaincy services. I was pleased to see in those reports that the Minister affirmed her commitment to NHS-funded chaplaincy. Can she make a statement on that to reassure Members of the Assembly and members of the public that spiritual care is important to the Welsh Government?

Gofynnaf hefyd am ddatganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ofal ysbrydol yn y GIG. Cafwyd adroddiadau ar y BBC dros gyfnod y Pasg ynghylch y ffaith bod Cymdeithas Seciwlar Cenedlaethol Cymru yn galw ar y GIG i roi’r gorau i ariannu gwasanaethau caplaniaeth mewn ysbytai. Roeddwn yn falch o weld y Gweinidog yn cadarnhau yn yr adroddiadau hynny ei hymrwymiad i wasanaethau caplaniaeth a ariennir gan y GIG. A fyddai modd iddi wneud datganiad ar y mater hwn er mwyn tawelu meddyliau Aelodau’r Cynulliad ac aelodau’r cyhoedd ynghylch y ffaith bod gofal ysbrydol yn bwysig i Lywodraeth Cymru?

Thirdly, I call for a statement from the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science on the recent UK Government announcement that it intends to change the VAT arrangements for static holiday caravans. That is of great concern to many in my constituency, given the number of caravans on the north Wales coast, and I have received many representations from businesses and employees involved in that industry. I would be interested to know exactly what representations have been made by the Welsh Government so far to the UK Government on that issue.

Yn drydydd, galwaf am ddatganiad gan y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ar gyhoeddiad a wnaed yn ddiweddar gan Lywodraeth y DU, sef ei bod yn bwriadu newid trefniadau treth ar werth ar gyfer carafanau gwyliau sefydlog. Mae’r mater hwn yn peri pryder mawr i lawer o bobl yn fy etholaeth i, o ystyried nifer y carafanau sydd wedi’u lleoli ar arfordir gogledd Cymru. Rwyf wedi cael nifer o sylwadau gan fusnesau a gweithwyr sy’n gysylltiedig â’r diwydiant hwnnw. Byddai gennyf ddiddordeb mewn clywed yn union pa sylwadau a wnaed hyd yn hyn gan Lywodraeth Cymru i Lywodraeth y DU ar y mater hwn.

Jane Hutt: You asked for three statements, Darren Millar, and the first one is cross-governmental. I know you welcome the fact that the Minister for transport intervened and contacted you on the occasion of that extremely worrying incident. It is also a matter for the Minister for environment, and I will ensure that they follow that up in respect of any joint action or report on developments.

Jane Hutt: Gofynasoch am dri datganiad, Darren Millar, ac mae’r un cyntaf yn ymwneud â phwnc traws-lywodraethol. Rwy’n gwybod eich bod yn croesawu’r ffaith fod y Gweinidog trafnidiaeth wedi ymyrryd ac wedi cysylltu â chi yn sgil y digwyddiad hwn, a oedd yn destun pryder mawr. Mae hefyd yn fater i Weinidog yr amgylchedd, a byddaf yn sicrhau bod y Gweinidogion hyn yn cymryd camau dilynol o ran unrhyw weithredu ar y cyd neu adrodd ar ddatblygiadau.

Your second point was on chaplaincy services in the NHS, and that issue came up at a meeting of the inter-faith forum council, which the First Minister chairs. There was a clear recognition of the important role of hospital chaplaincy services, recognising the service as a good investment within a hospital context, as Lesley Griffiths has already stated.

Roedd eich ail bwynt yn ymwneud â gwasanaethau caplaniaeth yn y GIG. Cododd y mater hwn mewn cyfarfod o’r fforwm aml-ffydd, sy’n cael ei gadeirio gan y Prif Weinidog. Roedd cydnabyddiaeth glir o’r rôl bwysig y mae gwasanaethau caplaniaeth yn eu cyflawni mewn ysbytai, a chydnabyddiaeth bod y gwasanaeth yn fuddsoddiad da yng nghyd-destun ysbytai, fel y mae Lesley Griffiths wedi datgan eisoes.

We are all glad to hear of your concerns, as we are angry, as has already been raised today, about the imposition of VAT on static holiday caravans. The issue has been raised by Members across the Chamber, and the First Minister has said that he will write to the Chancellor about it. I hope that the Welsh Conservatives will show clearly their concerns and rejection of one of the many unpopular and unnecessary taxes that came through in the budget.

Mae pawb yn falch o glywed am eich pryderon ynghylch gosod treth ar werth ar garafanau gwyliau sefydlog, gan ein bod ninnau’n ddig hefyd, fel y gwelwyd eisoes heddiw. Codwyd y mater hwn gan Aelodau ar draws y Siambr, ac mae’r Prif Weinidog wedi dweud y bydd yn ysgrifennu at y Canghellor yn ei gylch. Gobeithiaf y bydd y Ceidwadwyr Cymreig yn dangos eu pryderon yn glir ac yn gwrthod un o’r nifer o drethi amhoblogaidd a diangen a gyflwynwyd yn y gyllideb.

Julie Morgan: Following on from what you have just said, Minister, it becomes clearer day by day that the disastrous UK budget will have far-reaching implications for Wales. Can we have a debate on the cumulative effect of all these taxes? They have been mentioned already in questions to the First Minister: the charity tax, the pasty tax, the granny tax and now the proposed caravan tax, which has been raised by Members across the parties? Could we have a debate on the cumulative effect of all these changes?

Julie Morgan: Yn dilyn ymlaen o’r hyn rydych newydd ei ddweud, Weinidog, mae’n dod yn fwy amlwg o ddydd i ddydd y bydd gan gyllideb drychinebus y DU oblygiadau pellgyrhaeddol i Gymru. A fyddai modd inni gael dadl ar effaith gronnus yr holl drethi hyn? Cawsant eu crybwyll eisoes, yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog: y dreth elusen, y dreth ar basteiod, y dreth ar neiniau ac yn awr y dreth arfaethedig ar garafanau, sy’n fater y mae Aelodau ar draws y pleidiau wedi’i godi? A fyddai modd inni gael dadl ar effaith gronnus yr holl newidiadau hyn?

Jane Hutt: I thank Julie Morgan for her contribution, which reiterates concerns that have been raised this afternoon. The Chancellor in his budget dealt a blow to pensioners, bakers, snack shops, charities and the caravan holiday business, which is of cross-party concern in the Chamber. If you want to see how this unpopular budget is bearing fruit, you will see it in the polls today. The Chancellor also announced a cut in the top rate of income tax for people earning more than £150,000 a year. There is no justification for prioritising the interests of the very rich over those who are affected by these taxes. I am sure that there will be many opportunities to reflect our concerns in both Government and non-Government debates and business in the Chamber.

Jane Hutt: Diolch i Julie Morgan am ei chyfraniad, sy’n ailadroddodd pryderon a godwyd eisoes y prynhawn yma. Yn ei gyllideb,  rhoddodd y Canghellor ergyd i bensiynwyr, pobyddion, siopau byrbryd, elusennau a’r busnes gwyliau carafán, ac mae hwn yn fater o bryder trawsbleidiol yn y Siambr. Os ydych am weld sut mae’r gyllideb amhoblogaidd hon yn dwyn ffrwyth, gallwch weld hynny yn y polau heddiw. Yn ogystal, cyhoeddodd y Canghellor doriad yn y gyfradd uchaf o dreth incwm i bobl sy’n ennill mwy na £150,000 y flwyddyn. Nid oes unrhyw gyfiawnhad dros flaenoriaethu buddiannau’r cyfoethog iawn uwchlaw lles y rhai sy’n cael eu heffeithio gan y trethi hyn. Rwyf yn sicr y bydd llawer o gyfleoedd i fynegi ein pryderon mewn dadleuon a gynhelir yn y Siambr fel rhan o fusnes y Llywodraeth ac fel rhan o fusnes nad yw’n fusnes y Llywodraeth.

Simon Thomas: Arweinydd y Tŷ, a oes bwriad gan y Llywodraeth i ddod â deddfwriaeth newydd gerbron parthed cŵn peryglus? Dyma’r adeg yn y calendr etholiadol pan fydd gan bawb ohonom reswm i gofio ambell gi ac ambell esiampl o ymddygiad cŵn. Yn bwysicach, mae’r Llywodraeth yn Lloegr yn bwrw ymlaen â’r cynnig i osod microsglodion ar bob ci ac i newid y rheolau o ran y mathau o gŵn sydd wedi’u gwahardd o dan Ddeddf Cŵn Peryglus 1991. Mae’r Gweinidog wedi dweud y bydd yn ymgynghori ynghylch y cynnig i osod microsglodion, ond nid oes datganiad wedi bod gan y Llywodraeth ynghylch ei bwriad i ddeddfu’n ehangach yn y maes. Dyma gyfle i wneud rhywbeth sy’n addas i sefyllfa Cymru ac i sicrhau mai ymddygiad cŵn peryglus sy’n cael ei reoli yn hytrach na’r math o gi. Oes modd i’r Llywodraeth hon, neu a yw’n fwriad ganddi fwrw ymlaen â’r math honno o ddeddfwriaeth?

Simon Thomas: Leader of the House, does the Government have any intention of introducing new legislation relating to dangerous dogs? This is a time in the electoral calendar when we all have reason to call to mind certain dogs or individual examples of the behaviour of certain dogs. More importantly, the Government in England is going ahead with a proposal to fit every dog with a microchip and to change the rules about the types of dog that are banned under the Dangerous Dogs Act 1991. The Minister has said that he will consult on the proposal to fit microchips, but there has been no statement from the Government on any intention to legislate more widely in respect of the matter. There is an opportunity here to do something that befits the situation in Wales and to ensure that it is the behaviour of dangerous dogs that is controlled rather than the type or breed of dog. Is there any way for this Government, or does it intend, to progress that kind of legislation?

Jane Hutt: I am grateful to Simon Thomas for that question. Julie Morgan raised this issue in her short debate in the last session before recess, and I believe that she is having a meeting later this week in relation to that key issue. I assure the Member that we are currently developing legislation for dog microchipping and we will be issuing the consultation next month.

Jane Hutt: Rwyf yn ddiolchgar i Simon Thomas am y cwestiwn hwnnw. Cododd Julie Morgan y mater hwn yn ei dadl fer, a gynhaliwyd yn ystod y sesiwn olaf cyn y toriad, a chredaf ei bod yn cael cyfarfod yn ddiweddarach yr wythnos hon mewn perthynas â’r mater allweddol hwnnw. Sicrhaf yr Aelod ein bod wrthi’n datblygu deddfwriaeth ar gyfer cyflwyno system o ficrosglodion i gŵn, a byddwn yn cyhoeddi ymgynghoriad fis nesaf.

Andrew R.T. Davies: Leader of the House, is it possible to have a statement from the First Minister on the report that he commissioned from the Food Standards Agency into food hygiene, outlining any deficits that the Food Standards Agency found or improvements that it believes need to be undertaken here in Wales? I understand from Consumer Focus, which published a report some four weeks ago, that the Food Standards Agency report has been with the First Minister since 14 December. I suggest that the Government has now had reasonable time to consider that report, and so can we have confirmation that it will be bringing forward a statement so that Members can scrutinise the findings of that report?

Andrew R.T. Davies: Arweinydd y Tŷ, a fyddai modd cael datganiad gan y Prif Weinidog ar yr adroddiad a gomisiynwyd ganddo gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar hylendid bwyd, sef adroddiad sy’n amlinellu unrhyw ddiffygion y mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi’u canfod neu welliannau sydd angen eu gwneud yng Nghymru? Cyhoeddodd Llais Defnyddwyr adroddiad rhyw bedair wythnos yn ôl, a deallaf fod y Prif Weinidog wedi cael adroddiad yr Asiantaeth Safonau Bwyd ers 14 Rhagfyr. Awgrymaf fod y Llywodraeth wedi cael cyfnod rhesymol o amser i ystyried yr adroddiad hwnnw. Felly, a fyddai modd inni gael cadarnhad y bydd y Llywodraeth yn cyflwyno datganiad, fel y gall Aelodau gael cyfle i graffu ar ganfyddiadau’r adroddiad?

Jane Hutt: I can assure the leader of the opposition that the Food Standards Agency has, as he said, completed its review of food hygiene enforcement, and it has also undertaken further work commissioned by the First Minister. Our Food Hygiene Rating (Wales) Bill aims to build on the significant improvements made so far and will make it mandatory for all food outlets to display their rating for food hygiene standards. Clearly, we will publish that work in due course.

Jane Hutt: Gallaf sicrhau arweinydd yr wrthblaid bod yr Asiantaeth Safonau Bwyd, fel y dywedodd, wedi cwblhau ei adolygiad o waith gorfodi hylendid bwyd, ac mae’r asiantaeth hefyd wedi cynnal rhagor o waith a gomisiynwyd gan y Prif Weinidog. Bydd ein Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) yn ceisio adeiladu ar y gwelliannau sylweddol a wnaed hyd yn hyn, a bydd yn ceisio ei gwneud yn orfodol i bob allfa fwyd arddangos ei sgôr ar gyfer safonau hylendid bwyd. Yn amlwg, byddwn yn cyhoeddi’r gwaith hwnnw maes o law.

Nick Ramsay: Before the Easter recess, I asked whether we could have a statement by the Minister for Health and Social Services or a debate on the ambulance service in Wales, following particular problems with response times in my constituency and in south-east Wales in general. Could we have an update on any progress made on bringing that discussion to the floor of the Chamber, as I am sure that it affects many Assembly Members? I recently visited the ambulance headquarters in my area, and I was impressed by a lot of the technological improvements that are being made there, but that case is not always being made. It would, therefore, be helpful to my constituents if Members could air their concerns about the service. The ambulance service itself would also be better able to get its message across, and we could also hear from the Minister what support is being given to get those improvements to ambulance services that people in Wales really want.

Nick Ramsay: Cyn toriad y Pasg, gofynnais a fyddai modd inni gael datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol neu ddadl ar y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru, yn dilyn problemau penodol gydag amseroedd ymateb yn fy etholaeth i ac yn ne-ddwyrain Cymru yn gyffredinol. A fyddai modd inni gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw gynnydd a wnaed ynghylch dod â’r drafodaeth honno i lawr y Siambr, gan fy mod yn sicr ei fod yn effeithio ar lawer o Aelodau’r Cynulliad? Yn ddiweddar, ymwelais â’r pencadlys ambiwlans yn fy ardal, a wnaeth argraff dda arnaf oherwydd nifer o’r gwelliannau technolegol sy’n cael eu gweithredu yno. Serch hynny, nid yw’r achos hwnnw bob amser yn cael ei wneud. Byddai o gymorth i fy etholwyr, felly, pe gallai Aelodau leisio eu pryderon am y gwasanaeth. Yn ogystal, byddai’r gwasanaeth ambiwlans mewn sefyllfa well i ledaenu ei neges, a gallem glywed hefyd gan y Gweinidog am ba gefnogaeth sy’n cael ei darparu i sicrhau bod y gwelliannau y mae pobl Cymru am eu gweld mewn perthynas â gwasanaethau ambiwlans yn cael eu gweithredu.

Jane Hutt: We note today that, on a number of occasions, Nick Ramsay has demonstrated how positive he is about Welsh Government policies and the provision of important services such as the ambulance service. Clearly, his visit enabled him to see the pressures facing the ambulance service as well as the progress made by that service. Any issues relating to his constituency will have to be addressed on an operational level, but reports come through with the monthly statistics, and the Minister’s attention to that is very clear.

Jane Hutt: Nodwn heddiw fod Nick Ramsay, ar nifer o achlysuron, wedi dweud pethau cadarnhaol am bolisïau Llywodraeth Cymru ac am ddarpariaeth gwasanaethau pwysig fel y gwasanaeth ambiwlans. Yn amlwg, rhoddodd ei ymweliad gyfle iddo weld y pwysau sy’n wynebu’r gwasanaeth ambiwlans, yn ogystal â’r cynnydd a wnaed gan y gwasanaeth hwnnw. Bydd yn rhaid mynd i’r afael ag unrhyw faterion sy’n ymwneud â’i etholaeth ar lefel weithredol, ond mae adroddiadau sy’n cynnwys ystadegau misol yn cael eu cyhoeddi, ac mae’r sylw y mae’r Gweinidog yn ei roi i’r adroddiadau hynny yn glir iawn.

Datganiad: Ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at Ymgysylltiad Cyflogwyr â Sgiliau
Statement: The Welsh Government’s Approach to Employer Engagement on Skills

The Record

The Deputy Minister for Skills (Jeff Cuthbert): Today, I wish to set out my priorities and approach to working with employers on skills in Wales. I do so in the context of divergence between how we in Wales see the role of Government working with employers on skills, and approaches in England. The UK Commission for Employment and Skills, operating on behalf of the English Department for Business, Innovation and Skills, has recently issued a prospectus inviting greater employer ownership of the skills agenda in England. I am confident that, through our range of flexible and responsive programmes to support skills, the Welsh Government is demonstrating how success on skills comes when Government, rather than stepping back, steps up with employers and other social partners to tackle shared goals for skills, growth and jobs.

Y Dirprwy Weinidog Sgiliau (Jeff Cuthbert): Heddiw, hoffwn nodi fy mlaenoriaethau a fy null gweithredu o ran gweithio gyda chyflogwyr ar sgiliau yng Nghymru. Gwnaf hynny yng nghyd-destun gwahaniaethu rhwng sut yr ydym ni yng Nghymru yn gweld rôl y Llywodraeth o ran gweithio gyda chyflogwyr ar sgiliau, a’r dulliau sy’n bodoli yn Lloegr. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau, sy’n gweithredu ar ran yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau yn Lloegr, brosbectws yn gwahodd lefelau uwch o berchnogaeth ar yr agenda sgiliau yn Lloegr ymhlith cyflogwyr. Rwyf yn hyderus y bydd Llywodraeth Cymru, drwy ein hamrywiaeth o raglenni hyblyg ac ymatebol ar gefnogi sgiliau, yn dangos sut y mae llwyddiant mewn perthynas â sgiliau’n cael ei wireddu pan fydd Llywodraeth, yn hytrach na chamu yn ôl, yn camu ymlaen gyda chyflogwyr a phartneriaid cymdeithasol eraill er mwyn mynd i’r afael ag amcanion cyffredin ar gyfer sgiliau, twf a swyddi.

My confidence in the Welsh approach arises from the genuine partnership established with employers and social partners in Wales. This approach is delivering, and is building a track record of successes on skills that will continue to be instrumental in setting a strong foundation for sustainable growth and jobs. I see a common purpose in working with employers and workplace representatives to raise skills levels and support growth. This is not a new idea in Wales. Our flexible offer to employers has been developed over nine years with employers under the banner of the workforce development programme. Furthermore, because we have listened and continue to engage and respond, I am confident that the Welsh offer to employers continues to lead the way.

Mae fy hyder yn y dull Cymreig yn deillio o’r gwir bartneriaeth a sefydlwyd gyda chyflogwyr a phartneriaid cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r dull hwn yn llwyddo, ac yn adeiladu ar hanes o lwyddiant ar sgiliau a fydd yn parhau i fod yn allweddol wrth osod sylfaen gref ar gyfer twf a swyddi cynaliadwy. Gwelaf bwrpas cyffredin o weithio gyda chyflogwyr a chynrychiolwyr y gweithle i godi lefelau sgiliau a chefnogi twf. Nid yw’r syniad hwn yn un newydd yng Nghymru. Cafodd ein cynnig hyblyg i gyflogwyr ei ddatblygu dros naw mlynedd gyda chyflogwyr, a hynny o dan faner rhaglen datblygu’r gweithlu. Ar ben hynny, gan ein bod wedi gwrando, ac yn parhau i ymgysylltu ac ymateb, rwyf yn hyderus bod cynnig Cymru i gyflogwyr yn parhau i arwain y ffordd.

I have four key priorities for Welsh Government investment in skills, and it is in the context of those four priorities that I want to position our approach to employer engagement on skills. First, but in no particular order, is the priority of enabling young people to achieve their full potential through the development of skills, qualities and qualifications. Evidence of real progress here comes from, for example, the dramatic improvements in apprenticeship completion rates—up from 54% in 2006-07 to 80% in 2009-10. My second priority is encouraging investment in skills as a driver of productivity and growth. Work here includes using Skills Growth Wales funding to work alongside 200 companies with credible growth plans. Anchor and regionally important companies, together with businesses in priority sectors, will be targeted to generate economic growth. My third priority is supporting routes to sustainable jobs for the disadvantaged and unemployed. Effective partnership with employers is again critical as we press forward with the national roll-out of Jobs Growth Wales. My fourth priority is ensuring that the learning infrastructure has the capacity to deliver skills and training for a modern bilingual nation. For example, the ongoing review of qualifications 14-19 will help us to ensure that we are focusing on the delivery of qualifications and learning pathways at age 14 to 19 that are valued and have credibility with employers. I have shared an overview of these priorities and the main areas of work related to each with Members, and I trust that that helps to place my words today into context. Employer engagement is one common thread working across these priorities and has a key role to play in each.

Mae gen i bedair blaenoriaeth allweddol ar gyfer buddsoddi gan Lywodraeth Cymru mewn sgiliau, ac rwyf am osod ein dull o ymgysylltu â chyflogwyr ar sgiliau yng nghyd-destun y pedair blaenoriaeth honno. Y flaenoriaeth gyntaf—er nad ydynt mewn unrhyw drefn benodol—yw galluogi pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial drwy ddatblygu sgiliau, safonau a chymwysterau. Gwelir tystiolaeth o gynnydd gwirioneddol yn y cyd-destun hwn, er enghraifft, yn y gwelliant dramatig a welwyd yng nghyfradd y bobl sy’n cwblhau eu prentisiaeth—o 54% yn 2006-07 i 80% yn 2009-10. Fy ail flaenoriaeth yw annog buddsoddi mewn sgiliau fel modd o sbarduno cynhyrchiant a thwf. Mae’r gwaith a welir yn y cyd-destun hwn yn cynnwys defnyddio cyllid Sgiliau Twf Cymru i weithio ochr yn ochr â 200 o gwmnïau sydd â chynlluniau twf credadwy. Bydd cwmnïau angor a chwmnïau rhanbarthol pwysig yn cael eu targedu ar gyfer creu twf economaidd, ynghyd â busnesau mewn sectorau blaenoriaeth. Fy nhrydedd flaenoriaeth yw cefnogi llwybrau i swyddi cynaliadwy ar gyfer rhai sydd o dan anfantais ac sy’n ddi-waith. Mae cynnal partneriaeth effeithiol gyda chyflogwyr yn hanfodol unwaith eto wrth inni fwrw ymlaen â’r broses o gyflwyno Twf Swyddi Cymru ar lefel genedlaethol. Fy mhedwaredd flaenoriaeth yw sicrhau bod gan y seilwaith dysgu y capasiti  i ddarparu sgiliau a hyfforddiant ar gyfer cenedl ddwyieithog fodern. Er enghraifft, bydd yr adolygiad parhaus o gymwysterau 14-19 yn ein helpu i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar gyflwyno cymwysterau a llwybrau dysgu yn y cyfnod oedran 14 i 19 sy’n cael eu gwerthfawrogi, a bod ganddynt hygrededd ymhlith cyflogwyr. Rwyf wedi rhannu trosolwg o’r blaenoriaethau hyn a’r prif feysydd gwaith sy’n gysylltiedig â phob un ohonynt gydag Aelodau, a hyderaf fod hyn o gymorth o ran rhoi fy ngeiriau heddiw mewn cyd-destun. Mae ymgysylltiad cyflogwyr yn elfen gyffredin o’r blaenoriaethau hyn, ac mae ganddo rôl allweddol i’w chwarae ym mhob un ohonynt.

I will now say a few words on the benefits that we see arising from this engagement, starting with the value that it brings to our sector-based approaches. Listening to, and working with, employers on a sector basis, we have established the Pathways to Apprenticeship programme to help to prepare young people for work as an apprentice.

Yn awr, byddaf yn dweud ychydig eiriau ar y manteision a welwn yn deillio o’r ymgysylltu hwn, gan ddechrau gyda’r gwerth y mae’n ei roi i’n dulliau sy’n seiliedig ar sectorau. Wrth wrando ar gyflogwyr ar sail sector, ac wrth weithio gyda hwy, rydym wedi sefydlu’r rhaglen Llwybrau at Brentisiaethau er mwyn paratoi pobl ifanc ar gyfer gwaith fel prentis.

2.45 p.m.

We are also using our sector priorities fund pilot programme to support innovative projects with employers and providers, designed to address sector needs, such as those identified through the nine priority sector panels and by sector skills councils in Wales.

Rydym hefyd yn defnyddio ein rhaglen beilot cronfa blaenoriaethau’r sector i gefnogi prosiectau arloesol gyda chyflogwyr a darparwyr, a’r nod yw mynd i’r afael ag anghenion y sector, fel y rhai a nodwyd drwy’r naw panel sector â blaenoriaeth a chan gynghorau sgiliau sector yng Nghymru.

I am looking to sector skills councils to be actively engaged with employers in Wales to make sure that the national occupational standards remain relevant, and in order to ensure that the content of apprenticeship frameworks reflects evolving employer needs. Sector approaches are important, but central to our approach in Wales is engaging with employers on a one-to-one basis, working to understand their needs and providing a credible response.

Yr wyf yn disgwyl i’r cynghorau sgiliau sector  fynd ati i ymgysylltu â chyflogwyr yng Nghymru i sicrhau bod y safonau galwedigaethol cenedlaethol yn dal yn berthnasol, ac er mwyn sicrhau bod cynnwys fframweithiau prentisiaeth yn adlewyrchu anghenion cyflogwyr wrth iddynt ddatblygu. Mae ymagwedd y sectorau’n bwysig, ond elfen ganolog ein hymagwedd yng Nghymru yw ymgysylltu â chyflogwyr yn unigol, gan weithio i ddeall eu hanghenion a darparu ymateb credadwy.

A second benefit involves pursuing the shared goal of jobs and growth. New jobs rely on growth, and that is why I am using the £45 million Skills Growth Wales programme to intensively work with anchor and regionally important companies and employers in priority sectors to help them overcome skills barriers and release new growth potential.    

Mae’r ail fantais yn golygu mynd ar drywydd y nod cyffredin, sef swyddi a thwf. Mae swyddi newydd yn dibynnu ar dwf, a dyna pam yr wyf yn defnyddio’r rhaglen Sgiliau Twf Cymru i weithio’n ddwys â chwmnïau angori a chwmnïau o bwys rhanbarthol a chyflogwyr mewn sectorau â blaenoriaeth er mwyn eu helpu i oresgyn rhwystrau i sgiliau a rhyddhau potensial twf newydd.

 

I am committed to targeting our investment and working with employers who are willing to help us achieve our broader goals, particularly opening up opportunities for those trying to enter the job market through apprenticeships or as a result of the experience and training offered through Jobs Growth Wales, traineeships and the Steps to Employment programme.

Rwyf wedi ymrwymo i dargedu ein buddsoddiad a gweithio gyda chyflogwyr sy’n barod i’n helpu i gyflawni ein nodau ehangach, yn enwedig agor cyfleoedd i’r rhai sy’n ceisio cael mynediad i’r farchnad swyddi drwy brentisiaethau neu o ganlyniad i’r profiad a’r hyfforddiant a gynigir drwy Twf Swyddi Cymru, hyfforddiaethau a’r rhaglen Camau at Waith.

Employer engagement has been instrumental in recent years in challenging and helping shape our offer. I want employers to feel confident that their views are taken seriously and feature fully in debates on future policy. Receiving this input and challenge is the third benefit we seek through employer engagement. In this context I am delighted that Mr Scott Waddington, chief executive of Brains here in Cardiff, has now been appointed as the new Wales commissioner at the UK Commission for Employment and Skills, taking over from Sir Adrian Webb, who I thank for his contribution in that role during the past three years. Mr Waddington is also now a member of the newly reformed Wales Employment and Skills Board. The revised membership now centres on employers and employer and workplace representative organisations in Wales. I now chair the board, reflecting my commitment to ensuring regular and frank dialogue with employers.

Mae ymgysylltiad cyflogwyr wedi bod yn allweddol yn y blynyddoedd diwethaf wrth herio a helpu i lunio’r hyn yr ydym yn ei gynnig. Rwyf am i gyflogwyr deimlo’n hyderus bod eu barn yn cael ei chymryd o ddifrif ac yn cael ei chynnwys yn llawn mewn dadleuon ar bolisi yn y dyfodol. Cael y mewnbwn hwn a’r her hon yw’r drydedd fantais y ceisiwn ei chael drwy ymgysylltu â chyflogwyr. Rwy’n falch iawn bod Mr Scott Waddington, prif weithredwr Brains yma yng Nghaerdydd, wedi cael ei benodi’n gomisiynydd newydd Cymru yng Nghomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau, gan gymryd yr awenau gan Syr Adrian Webb, a hoffwn ddiolch am ei gyfraniad yn y rôl honno dros y tair blynedd diwethaf. Mae Mr Waddington hefyd erbyn hyn yn aelod o Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ar ei newydd wedd. Mae’r aelodaeth ddiwygiedig bellach yn canolbwyntio ar gyflogwyr a mudiadau cynrychioli cyflogwyr a gweithleoedd yng Nghymru. Rwyf bellach yn gadeirydd y bwrdd, gan adlewyrchu fy ymrwymiad i sicrhau trafodaeth reolaidd a gonest gyda chyflogwyr.

Skills and the need to support employment and growth in the economy are a central priority, as expressed in our programme for government. As an employer-centred body, I am looking to the Wales employment and skills board to provide a robust challenge and a strategic perspective that can support us in fulfilling our ambitions together.

Mae sgiliau a’r angen i gefnogi cyflogaeth a thwf yn yr economi yn flaenoriaeth ganolog, fel y mynegwyd yn ein rhaglen lywodraethu. Fel corff sy’n canolbwyntio ar y cyflogwr, rwyf yn dibynnu ar fwrdd cyflogaeth a sgiliau Cymru i gynnig her gadarn a phersbectif strategol sy’n gallu ein cefnogi i gyflawni ein huchelgeisiau gyda’n gilydd.

I believe that the priorities and approach to working with employers I have set out today will help to ensure that Wales continues to develop a nationally and internationally competitive offer on skills that is capable of providing genuine benefits to employers and individuals and which provides a platform for engaging business as we seek to address the broader challenges of economic regeneration and youth unemployment.

Credaf y bydd y blaenoriaethau a’r ffordd o weithio gyda chyflogwyr a amlinellwyd gennyf heddiw yn helpu i sicrhau bod Cymru yn parhau i ddatblygu cynnig cystadleuol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ar sgiliau sy’n gallu darparu manteision gwirioneddol i gyflogwyr ac unigolion ac sy’n rhoi llwyfan i ymgysylltu â byd busnes wrth inni geisio mynd i’r afael â heriau ehangach adfywio economaidd a diweithdra ymysg pobl ifanc.

Nick Ramsay: Thank you, Deputy Minister, for your statement today. This, as you said at the start, is set in the context of divergence. I hope that you will give us an assurance that that is not just divergence for the sake of it, but that there is a genuine difference that will be beneficial and more suited to the challenges we face in Wales.

Nick Ramsay: Diolch, Ddirprwy Weinidog, am eich datganiad heddiw. Mae hyn, fel y dywedasoch ar y dechrau, wedi’i osod o fewn cyd-destun gwahaniaethu. Gobeithio y gwnewch ein sicrhau nad gwahaniaethu er ei fwyn ei hun yw hyn, ond bod gwahaniaeth gwirioneddol a fydd yn fuddiol ac yn fwy addas i’r heriau sy’n ein hwynebu yng Nghymru.

You mention that the UK commission has issued its prospectus, focusing on greater employer ownership. I am sure that there are some aspects of that that you would like to see implemented in Wales, albeit in a devolved setting. I wonder if you could explain to us how you intend to do that.

Rydych yn sôn bod comisiwn y DU wedi cyhoeddi ei brosbectws, gan ganolbwyntio ar fwy o berchnogaeth gan gyflogwyr. Rwy’n siŵr bod rhai agweddau ar hynny y byddech yn hoffi eu gweld ar waith yng Nghymru, er bod hynny mewn sefyllfa ddatganoledig. Tybed a allech egluro inni sut y bwriadwch wneud hynny?

You speak of flexible, responsive, programmes, and we would all agree with that. However, I would ask how flexible and responsive these programmes will be and how you intend to measure that responsiveness, because what is responsive at one time may not be responsive a couple of weeks, a month, or a year later. Therefore, it is important that this is a developing process and that there is that genuine partnership you talk about.

Rydych yn sôn am raglenni hyblyg, ymatebol, a byddai pob un ohonom yn cytuno â hynny. Fodd bynnag, gofynnaf pa mor hyblyg ac ymatebol y bydd y rhaglenni hyn a sut yr ydych yn bwriadu mesur yr ymatebolrwydd, oherwydd efallai na fydd rhywbeth sy’n ymatebol ar ryw adeg yn ymatebol ymhen ychydig wythnosau, ymhen mis, neu ymhen blwyddyn. Felly, mae’n bwysig bod hon yn broses sy’n datblygu a bod y bartneriaeth y soniwch amdani yn un wirioneddol.

You speak about not stepping back, but stepping up to deal with shared goals. I see where you are coming from on that. I think that all of us here believe that that engagement should exist. More often than not, I call for greater engagement between the Welsh Government and businesses in order to open up opportunities. However, I am sure that you would agree that we need a light touch and that support is needed if you want to generate opportunities for business. However, at the same time, employers need to be able to develop their own programmes and have a bottom-up approach, not a top-down Stalinist approach—I am sure that that would not be your approach anyway, Jeff. [Laughter.]  Ultimately, we need that lightness of touch.

Rydych yn siarad am beidio â chamu’n ôl, ond am gamu ymlaen i fynd i’r afael â nodau cyffredin. Gallaf weld beth sydd gennych dan sylw o ran hynny. Credaf fod pob un ohonom yma yn credu y dylai’r ymgysylltu hwnnw fodoli. Yn amlach na pheidio, byddaf yn galw am fwy o ymgysylltu rhwng Llywodraeth Cymru a busnesau er mwyn creu mwy o gyfleoedd. Fodd bynnag, rwy’n siŵr y byddech yn cytuno na ddylem fod yn llawdrwm a bod angen cefnogaeth os ydych am greu cyfleoedd ar gyfer busnes. Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae angen i gyflogwyr allu datblygu eu rhaglenni eu hunain a gweithredu o’r bôn i’r brig, yn hytrach nag agwedd Stalinaidd o’r brig i’r bon—rwy’n siŵr nad dyna fyddai eich agwedd, beth bynnag, Jeff. [Chwerthin.] Yn y pen draw, mae angen peidio â bod yn llawdrwm.

Turning to your priorities, you speak about evidence of progress. You mentioned the positives—that word again, as used by the Minister for business—and that apprenticeship completion rates, according to your statement, have gone in the right direction, which is to be welcomed. However, there is no information here about the types of apprenticeships adding to those figures. I would like to see a breakdown, here in the Chamber, as to which apprenticeships are boosting the figures. It may be a good news story, but we need to see which apprenticeships are leading to that improvement.

A throi at eich blaenoriaethau, rydych yn sôn am dystiolaeth o gynnydd. Soniasoch am y pethau cadarnhaol—y gair hwnnw eto, a ddefnyddir gan y Gweinidog busnes—a bod cyfraddau cwblhau prentisiaethau, yn ôl eich datganiad, wedi mynd i’r cyfeiriad iawn, ac mae hynny i’w groesawu. Fodd bynnag, nid oes dim gwybodaeth yma am y mathau o brentisiaethau sy’n ychwanegu at y ffigurau hynny. Hoffwn weld dadansoddiad, yma yn y Siambr, o ran pa brentisiaethau sy’n rhoi hwb i’r ffigurau. Efallai ei bod yn stori dda ar gyfer y newyddion, ond mae angen inni weld pa brentisiaethau sy’n arwain at y gwelliant hwnnw.

You say that you will target anchor and regionally important companies to generate growth. Again, that makes sense, but how will you target them and how will you know that you are doing so successfully? I suggest that you need full engagement with those companies from the start to make sure that you are targeting them in a way that they feel is beneficial, so that you do not come back later and say, 'Well, I targeted them, and that was the way I thought it should be done’.

Rydych yn dweud y byddwch yn targedu cwmnïau angori a chwmnïau rhanbarthol pwysig i greu twf. Eto, Mae hynny’n gwneud synnwyr, ond sut y byddwch yn eu targedu a sut y byddwch yn gwybod eich bod yn gwneud hynny’n llwyddiannus? Awgrymaf fod angen ymgysylltu’n llawn â’r cwmnïau hynny o’r cychwyn i wneud yn siŵr eich bod yn eu targedu mewn ffordd sy’n fuddiol yn eu barn hwy, fel na fyddwch yn dod yn ôl yn ddiweddarach gan ddweud, 'Wel, roeddwn wedi’u targedu, a dyna’r ffordd yr oeddwn yn meddwl y dylai gael ei wneud’.

You talk about ensuring that the learning infrastructure has the capacity to deliver, and importantly—I fully agree with you on this—that qualifications have credibility. Whether some qualifications have always had that credibility in the past was an issue, but I think that the perception of some of those qualifications was more of an issue. How are you determining the credibility of those qualifications and how are you giving them the reputation they need? How are you working with employers to ensure that that happens from the start?

Rydych yn sôn am sicrhau bod gan y seilwaith dysgu y gallu i gyflawni, a’i bod yn bwysig—cytunaf yn llwyr â chi yn hyn o beth—fod hygrededd i’r cymwysterau. Roedd ansicrwydd yn y gorffennol ynghylch a oedd yr hygrededd hwnnw gan y cymwysterau, ond credaf mai’r canfyddiad o rai o’r cymwysterau hynny oedd y broblem. Sut yr ydych yn penderfynu ar hygrededd y cymwysterau hynny a sut yr ydych yn rhoi enw da iddynt fel sydd ei angen arnynt? Sut yr ydych yn gweithio gyda chyflogwyr i sicrhau bod hynny’n digwydd o’r cychwyn cyntaf?

You also talk about the priority of supporting sustainable jobs and effective partnership. Again, I do not disagree with the approach that you are taking on that.

Rydych hefyd yn sôn am y flaenoriaeth o gefnogi swyddi cynaliadwy a phartneriaeth effeithiol. Eto, nid wyf yn anghytuno â’r dull yr ydych yn ymdrin â hynny.

I welcome the appointment of Mr Scott Waddington as the new Welsh commissioner. I am pleased to hear what you say about the revised membership of the Wales Employment and Skills Board. You say that it will now centre on employer and workforce representation, which I suppose begs the question of what it focused on before. Nonetheless, what you say is to be welcomed.

Rwy’n croesawu penodiad Mr Scott Waddington yn gomisiynydd newydd Cymru. Rwy’n falch o glywed yr hyn a ddywedwch am yr aelodaeth ddiwygiedig o Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. Dywedwch y bydd yn awr yn canolbwyntio ar gynrychiolaeth y gweithlu a’r cyflogwyr, sy’n gwneud i rywun holi ar beth yr oedd yn canolbwyntio o’r blaen. Er hynny, hoffwn groesawu’r hyn a ddywedwch.

Finally, you say that your interest in this issue means that you will hold on to the role of chair of the board and that you will closely monitor what happens. I ask that you report back regularly so that it is not just you taking charge of the issue, but that the whole Assembly is able to monitor what is happening and make sure that the improvements you hope to see do happen, and that any problems along the way in terms of targeting employers effectively will be dealt with as quickly as possible.

Yn olaf, dywedwch fod eich diddordeb yn y mater hwn yn golygu y byddwch yn dal gafael ar rôl cadeirydd y bwrdd ac y byddwch yn monitro’n ofalus yr hyn sy’n digwydd. Gofynnaf i chi adrodd yn ôl yn rheolaidd fel nad chi yn unig sy’n gyfrifol am y mater, ond bod y Cynulliad cyfan yn gallu monitro’r hyn sy’n digwydd a gwneud yn siŵr bod y gwelliannau yr ydym yn gobeithio y byddant yn digwydd, yn digwydd, a bod unrhyw broblemau o ran targedu cyflogwyr yn effeithiol yn cael eu datrys cyn gynted ag y bo modd.

Jeff Cuthbert: I thank the spokesperson for the Welsh Conservatives. I think that it was when he got to his fourteenth question that I began to lose track on my page, but I will nevertheless do my best to deal with them.

Jeff Cuthbert: Diolch i’r llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig. Credaf mai ar ôl iddo gyrraedd ei bedwerydd cwestiwn ar ddeg y dechreuais fethu â dilyn ar fy nhudalen, ond serch hynny, gwnaf fy ngorau i ymateb iddynt.

I have never been called a Stalinist before; I have been a called a Trotskyist in years gone by, as I certainly was, but not a Stalinist. I hope that I have not said anything that could link in any way with what happened during Stalinist times in the Soviet Union.

Ni chefais erioed o’r blaen fy ngalw’n Stalinydd; cefais fy ngalw’n Trotscïad yn y blynyddoedd a fu, ac mae hynny’n wir, ond nid yn Stalinydd. Gobeithio nad wyf wedi dweud dim y gellid ei gysylltu rywfodd â’r hyn a ddigwyddodd yn ystod cyfnod Stalinaidd yr Undeb Sofietaidd.

In terms of the points you made, I reassure you that we are not diverging for the sake of it. We think that there are good reasons for taking a different approach. If you fund employers directly, not surprisingly, they will use that money in the way that they see fit for their individual business needs. I understand the logic of that, and, indeed, that can happen in some of our schemes such as the workforce development plan. So, we have funding streams that work with individual companies. However, we believe that working through sector panels, sector priorities and through the Wales Employment and Skills Board, where we bring together a number of leading industrialist employers so that we have a good pool of knowledge looking at the economy as a whole, we are better able to provide a steer to our key partners, namely employers, to offer opportunities for skills development and the learning of new skills to help inform apprenticeships.

O ran y pwyntiau a wnaethoch, gallaf eich sicrhau nad ydym yn gwahaniaethu er mwyn gwahaniaethu. Rydym o’r farn bod rhesymau da dros ddefnyddio dull gweithredu gwahanol. Os byddwch yn ariannu cyflogwyr yn uniongyrchol, nid yw’n syndod y byddant yn defnyddio’r arian yn y ffordd y maent yn ei ystyried ei bod yn briodol ar gyfer eu hanghenion busnes unigol. Rwy’n deall rhesymeg hynny, a gall hynny, yn wir, ddigwydd mewn rhai o’n cynlluniau megis cynllun datblygu’r gweithlu. Felly, mae gennym ffrydiau cyllid sy’n gweithio gyda chwmnïau unigol. Fodd bynnag, credwn, wrth inni weithio drwy baneli’r sectorau, blaenoriaethau’r sectorau a thrwy Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, lle yr ydym yn dwyn ynghyd nifer o gyflogwyr diwydiannol blaenllaw fel bod gennym gronfa dda o wybodaeth sy’n edrych ar yr economi gyfan, ein bod mewn gwell sefyllfa i roi cyfeiriad i’n partneriaid allweddol, sef cyflogwyr, i gynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau a dysgu sgiliau newydd i helpu i lywio prentisiaethau.

On the issue of the type of apprenticeships, I will happily write to give you information with the level of detail you requested. The important thing is that we now have apprenticeships across all occupational areas. In times gone by, the term 'apprenticeship’ was associated with construction and engineering, and not with the other occupational areas. That is no longer the case. We certainly keep a keen eye on the development and success of apprenticeships. My apprenticeship unit is tasked with that duty, as are the officials who work with the anchor and regional companies to ensure that the ring-fenced funding works for the anchor companies by generating new jobs and raising skill levels. Importantly, they are tasked with cascading that information to their supply chains. What characterises the economy of Wales is the number of small employers, many of whom are clients and providers for the anchor and regionally important companies. We have a large number of applicants from work-based learning providers, anchor companies and regionally important companies for apprenticeship support, and we anticipate that delivery will continue.

O ran y math o brentisiaethau, yr wyf yn fodlon ysgrifennu atoch i roi’r wybodaeth fanwl y gwnaethoch gais amdani. Y peth pwysig yw bod gennym bellach brentisiaethau ar draws pob maes galwedigaethol. Yn yr hen ddyddiau, roedd y gair 'prentisiaeth’ yn gysylltiedig ag adeiladu a pheirianneg, ond nid y meysydd galwedigaethol eraill. Nid yw hynny’n wir bellach.  Rydym yn sicr yn cadw llygad barcud ar ddatblygiad a llwyddiant y prentisiaethau. Gwaith fy uned prentisiaethau yw’r ddyletswydd honno, fel y swyddogion sy’n gweithio gyda’r cwmnïau angori a’r cwmnïau rhanbarthol i sicrhau bod y cyllid a glustnodwyd yn gweithio ar gyfer y cwmnïau angori drwy greu swyddi newydd a chodi lefelau sgiliau. Mae’n bwysig iawn eu bod yn gwneud y gwaith o ledaenu’r wybodaeth honno i’r cadwyni cyflenwi. Yr hyn sy’n nodweddiadol am economi Cymru yw nifer y cyflogwyr bach, gyda llawer ohonynt yn gleientiaid ac yn ddarparwyr ar gyfer y cwmnïau angori a’r cwmnïau sy’n bwysig yn rhanbarthol. Mae gennym nifer fawr o ymgeiswyr o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith, cwmnïau angori a chwmnïau sy’n bwysig yn rhanbarthol ar gyfer cymorth i brentisiaethau, ac rydym yn rhagweld y bydd y ddarpariaeth yn parhau.

I welcome the point you make about the qualifications review. A key aspect of this is ensuring that what we offer our young people aged 14 to 19 is relevant and valued. Again, I am grateful for your support for the appointment of Scott Waddington. By chairing the Wales Employment and Skills Board directly, I will make it my business to ensure that I get up-to-date, robust and evidenced information on the effectiveness of our skills policy.

Croesawaf y pwynt a wnewch am adolygu’r cymwysterau. Agwedd allweddol ar hyn yw sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei gynnig i’n pobl ifanc rhwng 14 a 19 oed yn berthnasol ac yn cael ei werthfawrogi. Eto, rwy’n ddiolchgar am eich cefnogaeth ar gyfer penodi Scott Waddington. Drwy gadeirio Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru yn uniongyrchol, byddaf yn sicrhau fy mod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, gwybodaeth gadarn a gwybodaeth ar sail tystiolaeth o effeithiolrwydd ein polisi sgiliau.

Christine Chapman: First, I thank the Deputy Minister for his statement. I welcome the Welsh Government’s continued commitment to the skills agenda. It is critical that we ensure that Wales has the highly skilled workforce necessary to drive a twenty-first century economy. I also applaud the Welsh Government’s decision to focus on the social partnership model as a way of working, bringing businesses, unions and other stakeholders together. This is in sharp contrast to the UK Government’s approach. Deputy Minister, how will this strategy engage with small employers? I have many small employers in my constituency, but taken together they have a big contribution to make to the local economy. Sometimes, a more bespoke service would be more appropriate for small employers. Could you also tell me how the Welsh Government is ensuring that there is accurate and up-to-date information available on the skill needs of very small businesses?

Christine Chapman: Yn gyntaf, diolch i’r Dirprwy Weinidog am ei ddatganiad. Rwy’n croesawu ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i’r agenda sgiliau. Mae’n hanfodol inni sicrhau bod gan Gymru y gweithlu medrus iawn sydd ei angen i sbarduno economi’r unfed ganrif ar hugain. Rwyf hefyd yn canmol penderfyniad Llywodraeth Cymru i ganolbwyntio ar y model partneriaeth gymdeithasol fel ffordd o weithio, gan ddod â busnesau, undebau a rhanddeiliaid eraill at ei gilydd. Mae hyn yn wrthgyferbyniad llwyr i agwedd Llywodraeth y DU. Ddirprwy Weinidog, sut y bydd y strategaeth hon yn ymgysylltu â chyflogwyr bach? Mae gennyf lawer o gyflogwyr bach yn fy etholaeth, ond gyda’i gilydd mae ganddynt gyfraniad mawr i’w wneud i’r economi leol. Weithiau, byddai gwasanaeth mwy pwrpasol yn fwy priodol i gyflogwyr bach. A allwch ddweud wrthyf hefyd sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gwybodaeth gywir a chyfredol ar gael o ran anghenion sgiliau busnesau bach iawn?

Jeff Cuthbert: I thank the Member for Cynon Valley very much for those points. There is more work to be done on the development of good relationships with partnerships, and we will continue that work. As you say, very often, they represent smaller employers and companies in Wales. That is why we are very keen on ensuring that the sector panels embrace employers of all sizes within their areas. We look to sector skills councils to ensure that, regardless of the nature of the particular employer and their size, their skills needs are represented in discussions with us. One of the ways we are going to ensure that we have the right information on skills requirements is through our labour market intelligence unit, which is now up and running and beginning its work seriously. That unit will be tasked with ensuring that any decisions we take on skill requirements are based on actual evidence.

Jeff Cuthbert: Diolch yn fawr iawn i Aelod Cwm Cynon am y pwyntiau hynny. Mae rhagor o waith i’w wneud ar ddatblygu perthynas dda â phartneriaethau, a byddwn yn parhau â’r gwaith hwnnw. Fel y dywedwch, yn aml iawn, maent yn cynrychioli cyflogwyr a chwmnïau llai yng Nghymru. Dyna pam yr ydym yn awyddus iawn i sicrhau bod paneli’r sectorau’n cynnwys cyflogwyr o bob maint yn eu hardaloedd. Rydym yn disgwyl i’r cynghorau sgiliau sector sicrhau bod anghenion sgiliau cyflogwyr, waeth beth yw eu natur a’u maint, yn cael eu cynrychioli mewn trafodaethau gyda ni. Un o’r ffyrdd yr ydym am sicrhau bod gennym y wybodaeth gywir ynghylch gofynion sgiliau yw drwy ein huned gwybodaeth am y farchnad lafur, sydd bellach yn gweithio ac yn dechrau ar ei gwaith o ddifrif. Gwaith yr uned honno fydd sicrhau bod unrhyw benderfyniadau a wnawn o ran gofynion sgiliau yn seiliedig ar dystiolaeth go iawn.

Simon Thomas: I thank the Deputy Minister for his statement today. I welcome the approach he is taking to employer engagement on skills. He is building on what previous Governments have done, and, in particular, on the stakeholder approach that was deepened as the previous One Wales Government responded to the recession, working very closely with employers and, indeed, with unions in assessing the skill needs in Wales. I think he is right to look at a national approach. Yes, it is right to support anchor companies where necessary and to work directly with some of the major employers, but, in order to address the key sectors approach that the Government is taking to ensure that we develop skills in those areas that will enrich our Welsh economy in the long term, we must take a national approach as well as an employer-based approach. He is at least attempting in this statement to strike the right balance,  and I support him in that.

Simon Thomas: Diolch i’r Dirprwy Weinidog am ei ddatganiad heddiw. Rwy’n croesawu’r ffordd y mae’n mynd ati i ymgysylltu â chyflogwyr ynghylch sgiliau. Mae’n adeiladu ar yr hyn a wnaeth Llywodraethau blaenorol ac, yn benodol, ar y dull o ddefnyddio rhanddeiliaid a ddwysaodd wrth i’r Llywodraeth flaenorol, Llywodraeth Cymru’n Un, ymateb i’r dirwasgiad, gan weithio’n agos iawn â chyflogwyr ac, yn wir, ag undebau wrth asesu anghenion sgiliau Cymru. Rwy’n credu ei fod yn iawn wrth edrych ar ddull cenedlaethol o weithredu. Ydy, mae’n iawn cefnogi cwmnïau angori lle y mae angen a gweithio’n uniongyrchol â rhai o’r prif gyflogwyr, ond, er mwyn ymdrin â dull y Llywodraeth o weithredu drwy’r sectorau allweddol i sicrhau ein bod yn datblygu sgiliau yn y meysydd hynny a fydd yn cyfoethogi economi Cymru yn y tymor hir, mae’n rhaid inni fabwysiadu dull cenedlaethol o weithredu yn ogystal â dull sy’n seiliedig ar y cyflogwr. Yn y datganiad hwn mae, o leiaf, yn ceisio cael y cydbwysedd iawn, ac rwy’n ei gefnogi yn hynny.

3.00 p.m.

I have four broad questions for him. I hope that that will not be too many. First, I would like to ask the Deputy Minister about the role of further education colleges, which were not mentioned at all in the statement. I ask this particularly because work-based learners studying in FE colleges have increased by 20% over the last five or six years. However, the Estyn review of the effectiveness of employer engagement and the support for industry provided by FE colleges, which was published in April 2010, said that

Mae gennyf bedwar cwestiwn eang iddo. Gobeithiaf na fydd hynny’n ormod. Yn gyntaf, hoffwn ofyn i’r Dirprwy Weinidog am rôl colegau addysg bellach, na chawsant eu crybwyll o gwbl yn y datganiad. Gofynnaf hyn yn arbennig gan fod nifer y dysgwyr seiliedig ar waith sy’n astudio mewn colegau addysg bellach wedi cynyddu 20% dros y pump neu chwe mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, dywed adolygiad Estyn o effeithiolrwydd ymgysylltiad cyflogwyr a’r cymorth a ddarperir i ddiwydiant gan golegau addysg bellach, a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2010 mai

'Only about half the colleges visited identify improving the skills of the workforce and contributing to economic prosperity as a priority in their strategic plans.’

'Dim ond tua hanner y colegau yr ymwelwyd â nhw sy’n nodi bod gwella medrau’r gweithlu a chyfrannu at ffyniant economaidd yn flaenoriaeth yn eu cynlluniau strategol.’

Taken together with the news this week that more young people are staying on in school—they may be physically in school, but they often take college courses—it is up now to over 85%. There is an issue here around ensuring that the needs of employers are fed in to FE colleges and, sometimes, directly to schools, to ensure that FE colleges prioritise engaging with employers and that students gain skills and qualifications that are relevant to the needs of work. This would impact on the changes in governance of further education, which the Government proposes to bring forward in about a year’s time, or perhaps a little sooner than that. I invite the Deputy Minister to say a little more around how he sees that panning out over the next year or 18 months.

O  gyfuno hynny â’r newyddion yr wythnos hon bod mwy o bobl ifanc yn aros yn yr ysgol—efallai eu bod yn yr ysgol yn gorfforol, ond maent yn aml yn cymryd cyrsiau coleg—mae bellach dros 85%. Mae mater yma o ran sicrhau bod anghenion cyflogwyr yn cael eu bwydo i golegau addysg bellach ac, weithiau, yn uniongyrchol i ysgolion, er mwyn sicrhau bod colegau addysg bellach yn blaenoriaethu ymgysylltu â chyflogwyr a bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau a chymwysterau sy’n berthnasol i anghenion y gwaith. Byddai hyn yn effeithio ar y newidiadau ym maes llywodraethu addysg bellach y mae’r Llywodraeth yn bwriadu eu cyflwyno ymhen tua blwyddyn, neu efallai ychydig ynghynt na hynny. Rwy’n gwahodd y Dirprwy Weinidog i ddweud rhywfaint mwy ynghylch sut mae’n gweld hynny’n datblygu dros y flwyddyn neu 18 mis nesaf.

Secondly, I would like a little more understanding of an area on which I have some concerns, namely the role of the sector skills councils in Wales. Many of these councils are UK-wide bodies, and some have given up their offices in Wales or even what are called nation-specific functions. Although I support what the Deputy Minister is setting out in this statement, one of the dangers with a large nation next to us—England—going in one direction, is that the sector skills councils may find themselves following that particular direction of travel rather than fully understanding the links and the needs of employers and employees in Wales. I want him to say a little more about how he will ensure that the sector skills councils really understand that, and that they are co-operating in the Welsh national context. There is a danger that, in reacting to the Westminster agenda, they may lose focus on what can be achieved in Wales.

Yn ail, hoffwn gael gwell dealltwriaeth o faes sy’n peri pryder i mi, sef rôl y cynghorau sgiliau sector yng Nghymru. Mae llawer o’r cynghorau hyn yn gyrff DU-gyfan, ac mae rhai wedi cau eu swyddfeydd yng Nghymru neu hyd yn oed wedi rhoi’r gorau i’r hyn a elwir yn swyddogaethau ynghylch cenhedloedd penodol. Er fy mod yn cefnogi’r hyn y mae’r Dirprwy Weinidog yn ei nodi yn y datganiad hwn, un o’r peryglon o ganlyniad i gael cenedl fawr drws nesaf i ni—Lloegr—yn dilyn llwybr arbennig yw y gall y cynghorau sgiliau sector cael eu tywys i’r cyfeiriad hwnnw yn hytrach na deall yn iawn y cysylltiadau ac anghenion cyflogwyr a gweithwyr yng Nghymru. Rwyf am iddo ddweud rhagor am sut y bydd yn sicrhau bod y cynghorau sgiliau sector wir yn deall hynny, a’u bod yn cydweithio mewn cyd-destun cenedlaethol yng Nghymru. Mae perygl, wrth ymateb i agenda San Steffan, y gallant golli ffocws ar yr hyn y gellir ei gyflawni yng Nghymru.

The third issue has been touched on already, but I just want to make sure that we cover all aspects of the review of qualifications, which he has already mentioned. This is an important review. We need to understand that qualifications must have credibility not only with employers, but also with FE colleges. We hear—not only anecdotally, but there is evidence, unfortunately—that FE colleges have to work on basic skills with students who have qualifications in order to enable them to engage in workplace learning in the first place. There is an issue here around credibility, and of whether we have a plethora of qualifications but not enough focus on the key skills that enable young people to unlock further skills development and more specific work-based skills training.

Mae’r trydydd mater wedi cael ei grybwyll yn barod, ond rwyf am wneud yn siŵr ein bod yn ymdrin â phob agwedd ar yr adolygiad cymwysterau, a grybwyllwyd eisoes. Mae hwn yn adolygiad pwysig. Mae angen i ni ddeall bod yn rhaid i gymwysterau gael hygrededd nid yn unig â chyflogwyr, ond â cholegau addysg bellach. Rydym yn clywed—nid yn unig yn anecdotaidd, ond mae tystiolaeth, yn anffodus—bod yn rhaid i golegau addysg bellach weithio i wella sgiliau sylfaenol myfyrwyr sydd â chymwysterau er mwyn eu galluogi i gymryd rhan mewn rhaglenni dysgu yn y gweithle yn y lle cyntaf. Mae problem yma ynghylch hygrededd, ac ynghylch a oes gennym amrywiaeth o gymwysterau, ond nid digon o ffocws ar y sgiliau allweddol sy’n galluogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau ymhellach a darparu hyfforddiant sgiliau yn y gweithle mwy penodol.

Finally, briefly touched upon by Christine Chapman, is the real and important area for Wales of microbusinesses and small businesses. Over 98% of businesses in Wales employ fewer than 50 people, and over 94% employ fewer than 9 people. Anyone who has ever talked to a business about its skills needs will be familiar with the complaint that people simply do not have time as a business leader, owner or proprietor to engage in the things that the Government is doing. They very often know about them and think that they are good, but they simply do not have the time to engage with them and to ensure that their views are fed through to policy making. I also welcome the appointment of Scott Waddington—I enjoy his products very much—and I hope that we will have a better understanding of how the new Wales Employment and Skills Board encourages and listens to small businesses and feeds through on their needs. That is why, coming back to the start of my response to your statement, Deputy Minister, it is important that we have this national strategy, so that we are not just listening to the businesses that can dominate the conversation about skills in Wales, but that we are also listening to those that cannot get their voices heard because of the size of the business. I hope that you can say a little more about how you intend to ensure that their voice on this is also being heard.

Yn olaf, ar y pwynt a grybwyllwyd gan Christine Chapman, hoffwn drafod y maes sydd wir yn bwysig i Gymru, sef microfusnesau a busnesau bach. Mae dros 98% o fusnesau yng Nghymru yn cyflogi llai na 50 o bobl, a dros 94% yn cyflogi llai na 9 o bobl. Bydd unrhyw un sydd erioed wedi siarad â busnes am ei anghenion o ran sgiliau yn gyfarwydd â’r gŵyn nad oes gan arweinwyr busnesau na pherchnogion amser i gymryd rhan yn yr hyn y mae’r Llywodraeth yn ei wneud. Maent yn aml yn gwybod amdanynt ac yn meddwl eu bod yn dda ond nid oes ganddynt yr amser i ymwneud â hwy a sicrhau bod eu safbwyntiau yn cael eu bwydo i’r gwaith o lunio polisïau. Rwyf hefyd yn croesawu penodiad Scott Waddington—rwy’n mwynhau yr hyn y mae’n ei gynhyrchu yn fawr iawn—ac rwy’n gobeithio y bydd gennym well dealltwriaeth o sut y bydd y Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru newydd yn annog ac yn gwrando ar fusnesau bach a gweithredu ar eu hanghenion. Dyna pam, gan ddychwelyd at ddechrau fy ymateb i’ch datganiad, Ddirprwy Weinidog, mae’n bwysig bod gennym strategaeth genedlaethol, fel nad ydym yn gwrando yn unig ar y busnesau sy’n gallu dominyddu’r sgwrs am sgiliau yng Nghymru, ond ein bod hefyd yn gwrando ar y rhai nad oes modd iddynt leisio eu barn oherwydd maint eu busnesau. Gobeithiaf y gallwch ddweud rhywfaint mwy am sut rydych yn bwriadu sicrhau bod eu lleisiau hefyd yn cael eu clywed ar y mater hwn.

Jeff Cuthbert: I thank the Plaid Cymru spokesperson, particularly for the broad support that he has expressed for the statement that I have just given. I confirm that, certainly, in terms of the Wales Employment and Skills Board, we are looking for key employers and trade unions to work together to identify the skills needs. I will chair it directly, as I have already said, to ensure that I can challenge them and that they can challenge me. I think that that will produce benefits.

Jeff Cuthbert: Diolchaf i lefarydd Plaid Cymru, yn enwedig am y gefnogaeth eang y mae ef wedi’i fynegi i fy natganiad. Rwy’n cadarnhau, yn sicr, o ran Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, ein bod am weld cyflogwyr allweddol ac undebau llafur yn gweithio gyda’i gilydd i nodi eu hanghenion sgiliau. Byddaf yn ei gadeirio yn uniongyrchol, fel y dywedais eisoes, er mwyn sicrhau y gallaf fi eu herio hwy a hwythau fy herio innau. Credaf y bydd hynny’n dod â buddion.

To leap forward to your fourth question at this point, I welcome your approval of the appointment of Scott Waddington. I am sure that he will want to ensure that smaller businesses—although Brains is not a particularly small business in those terms—are represented and that he will articulate the views of all sectors in his position on the UK Commission for Employment and Skills. Given the predominance of small businesses in Wales, I will want to ensure that their views are represented on the Wales Employment and Skills Board and the other fora to which I have referred, such as the sector skills councils, which I will talk about in a moment, and the sector panels. My officials will be working closely with the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science on this matter.

I symud at eich pedwerydd cwestiwn ar y pwynt hwn, rwy’n croesawu’r ffaith eich bod yn cymeradwyo penodiad Scott Waddington. Rwy’n siŵr y bydd yn awyddus i sicrhau bod busnesau llai—er nad yw Brains yn fusnes arbennig o fach yn y termau hynny—yn cael eu cynrychioli ac y bydd yn mynegi barn pob sector yn ei rôl fel aelod o Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau. O ystyried nifer y busnesau bach sydd gennym yng Nghymru, rwyf am sicrhau bod eu barn yn cael ei chynrychioli ar Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru a’r fforymau eraill rwyf wedi cyfeirio atynt, fel y cynghorau sgiliau sector, y byddaf yn eu trafod cyn bo hir, a’r paneli sector. Bydd fy swyddogion yn gweithio’n agos gyda’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ar y mater hwn.

I agree that I did not refer explicitly to the FE sector in my statement, but I referred to the pathways to apprenticeships, which involves a 12-month course that is delivered through the FE sector, working with employers. FE colleges have a crucial role to play in the development of skills, they are key work-based learning providers in their own right and provide a variety of services as well as working with employers and consortia through the 14-19 pathways.

Rwy’n cytuno na chyfeiriais yn benodol at y sector addysg bellach yn fy natganiad, ond cyfeiriais at y llwybrau i brentisiaethau, sy’n cynnwys cwrs 12-mis sy’n cael ei gynnig drwy’r sector addysg bellach, gan weithio gyda chyflogwyr. Mae gan golegau addysg bellach rôl hanfodol o ran datblygu sgiliau, maent yn ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith allweddol eu hunain ac yn darparu amryw o wasanaethau yn ogystal â gweithio gyda chyflogwyr a chonsortia drwy’r llwybrau 14-19.

You alluded to the qualifications review, and I want to assure you that employers will not drive this review, but they will inform it. It is absolutely crucial that employers come forward with ideas and concerns about our qualifications system. The evidence from Huw Evans—I met with him yesterday—is that that is happening. The qualifications review board will launch a detailed consultation in June right across Wales, and we look forward to the outcome of that.

Gwnaethoch gyfeirio at yr adolygiad o gymwysterau, ac rwyf am eich sicrhau na fydd cyflogwyr yn llywio’r adolygiad hwn, ond byddant yn cyfrannu iddo. Mae’n gwbl hanfodol bod cyflogwyr yn cynnig syniadau a phryderon am ein system gymwysterau. Mae’r dystiolaeth rydym wedi’i derbyn oddi wrth Huw Evans—cefais gyfarfod gydag ef ddoe—yn dangos bod hynny’n digwydd. Bydd y bwrdd adolygu cymwysterau yn lansio ymgynghoriad manwl ym mis Mehefin ar draws Cymru, ac rydym yn edrych ymlaen at weld canlyniad hynny.

In terms of sector skills councils, there are difficulties. The UK Government has cut their funding significantly and that has meant that a number no longer have a direct presence in Wales. That is a matter of grave concern to us. I met, on a number of occasions, with the Alliance of Sector Skills Councils, which continues to exist, but its staffing has been greatly reduced. It no longer has a full-time regional manager, which is a matter of regret. Nevertheless, those who are left and the officials of individual sector skills councils who will accept a broader, alliance-type role will continue to feature strongly in our deliberations, and I will continue to meet with them, because we still expect them to do their business in Wales in terms of identifying the skills needs for their particular occupational sectors.

O ran y cynghorau sgiliau sector, mae anawsterau. Mae Llywodraeth y DU wedi torri eu cyllid yn sylweddol ac mae hynny wedi golygu nad oes gan nifer ohonynt bresenoldeb uniongyrchol yng Nghymru bellach. Mae hynny’n fater o bryder mawr i ni. Bu imi gyfarfod, ar sawl achlysur, gyda’r Cynghrair Cynghorau Sgiliau Sector, sy’n parhau i fodoli, ond mae nifer y staff wedi cael ei leihau yn fawr. Nid oes ganddo bellach reolwr rhanbarthol llawn-amser, sy’n destun gofid. Serch hynny, bydd y rhai sydd ar ôl a swyddogion cynghorau sgiliau sector unigol a fydd yn derbyn rôl ehangach ar ffurf cynghrair yn parhau i fod yn gyfranogwyr amlwg yn ein trafodaethau, a byddaf yn parhau i gyfarfod â hwy, gan ein bod yn disgwyl iddynt barhau i weithredu yng Nghymru o ran nodi anghenion sgiliau ar gyfer eu sectorau galwedigaethol penodol.

Finally, on the qualifications review, you alluded to the issue of essential skills and the FE sector often having to retrain or re-educate the new intake. That is a matter that will be addressed. A particular feature or strand of the qualifications review is the development of essential skills.

Yn olaf, ar yr adolygiad cymwysterau, bu ichi gyfeirio at sgiliau hanfodol a’r ffaith bod y sector addysg bellach yn aml yn gorfod ail-hyfforddi neu ail-addysgu’r myfyrwyr newydd. Mae hwnnw’n fater a fydd yn cael sylw. Un o nodweddion neu bynciau penodol yr adolygiad cymwysterau yw datblygu sgiliau hanfodol.

Eluned Parrott: Thank you for the statement, Deputy Minister. First, I welcome the priorities that you outlined, particularly the ambition of enabling young people to achieve their full potential through skills development. I think that we would all recognise that education and skills are a passport to a better quality of life and a different kind of future, particularly for our most disadvantaged young people. However, to be successful in that ambition, we need to address two concerns: first, we need to inspire and enthuse young people about skills and give them a vision of hope and of where skills can take them as opposed to a higher education route; and, secondly, we need to raise the esteem of vocational training so that young people, their parents, their teachers and their advisers see choosing vocational courses as equally positive to choosing an university degree. I would be interested to learn a little more about how you plan to tackle these two key areas.

Eluned Parrott: Diolch i chi am y datganiad, Ddirprwy Weinidog. Yn gyntaf, croesawaf y blaenoriaethau a amlinellwyd gennych, yn enwedig yr uchelgais i alluogi pobl ifanc i gyflawni eu llawn botensial drwy ddatblygu sgiliau. Rwy’n meddwl y byddem i gyd yn cydnabod bod addysg a sgiliau yn basbort at well ansawdd bywyd a ffordd o sicrhau dyfodol gwahanol, yn enwedig ar gyfer ein pobl ifanc mwyaf difreintiedig. Fodd bynnag, i wireddu’r uchelgais hwnnw, mae angen rhoi sylw i ddau bryder: yn gyntaf, mae angen i ni ysbrydoli ac annog pobl ifanc ynghylch  sgiliau a rhoi gobaith iddynt a dangos iddynt beth allant ei wneud gyda’u sgiliau heblaw am ddilyn llwybr addysg uwch; ac, yn ail, mae angen i ni godi bri hyfforddiant galwedigaethol er mwyn i bobl ifanc, eu rhieni, eu hathrawon a’u cynghorwyr weld bod dewis cyrsiau galwedigaethol cystal â dewis gradd prifysgol. Byddai gennyf ddiddordeb mewn dysgu rhywfaint mwy am sut rydych yn bwriadu mynd i’r afael â’r ddau faes allweddol hwn.

I also welcome your focus on employer engagement, but would seek some assurances as to whether the level that you propose goes far enough to satisfy industry. You state that

Rwyf hefyd yn croesawu eich pwyslais ar ymgysylltu â chyflogwyr, ond hoffwn rywfaint o sicrwydd ynghylch a yw’r lefel rydych yn ei gynnig yn mynd yn ddigon pell i fodloni diwydiant. Rydych yn dweud bod

'employer engagement has been instrumental in recent years in challenging and helping shape our offer’,

ennyn diddordeb cyflogwyr wedi bod yn allweddol yn y blynyddoedd diwethaf o ran cynnig her a helpu i lunio yr hyn rydym yn ei gynnig,

and you talk about developing genuine partnerships, but the approach that you have developed in recent years has had its critics, notably the Federation of Small Businesses Wales, which has said that the current approach to employer engagement is inadequate, and that the provision of skills is not being driven by employer demand. That is a concern. Have you discussed these criticisms with the Federation of Small Businesses? If so, how have you adapted your approach to meet these concerns?

ac rydych hefyd yn sôn am ddatblygu partneriaethau go iawn, ond mae’r dull o weithredu yr ydych wedi ei ddatblygu dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael ei feirniadu, yn enwedig gan Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru, sydd wedi dweud bod y dull presennol o ymgysylltu â chyflogwyr yn annigonol ac nad yw’r ddarpariaeth o sgiliau yn cael ei llywio gan anghenion cyflogwyr. Mae hynny’n peri pryder. A ydych wedi trafod y feirniadaeth hon gyda’r Ffederasiwn Busnesau Bach? Os felly, sut ydych wedi addasu eich dull er mwyn lleihau’r pryderon hyn?

When looking at skills-based manufacturing economies, many business analysts will look to Germany to see how it has recovered from the economic hit of reunification. One of the key lessons of the German model is the way in which it has approached vocational and technical training. Half of all high school leavers in Germany go on to study vocational skills, and they are held in far higher esteem there than they are here. Critical to their success is their relevance. Most courses there are set by guilds and employer federations—not individual employers but groups of employers. The state provides the theory training in schools and colleges, but examinations are run by chambers of commerce and industry groups. Businesses in Germany are getting the skills that they need because they have actually set the agenda. Youth unemployment in Germany is just 8.2%, whereas in Wales it is 23.4%. It seems to me that that is a model that we should look at seriously. It also seems to me that England’s approach, in the statement that it has recently made, is more like the German model, so perhaps this is an interesting experiment for us. It gives us an opportunity to watch how this is implemented in England and learn lessons as to whether it is applicable in a UK context. Have you looked at the German model in any detail, and if so, have you adopted any of the ideas from that? Will you keep the approach to employer engagement under review, to allow industry to take a more fundamental role if the evidence shows that this kind of approach is working well in places like England?

Wrth ystyried economïau gweithgynhyrchu sy’n seiliedig ar sgiliau, mae llawer o ddadansoddwyr busnes yn edrych i’r Almaen i weld sut y llwyddodd i ddod dros yr ergyd economaidd a wynebodd o ganlyniad i ailuno. Un o wersi allweddol model yr Almaen yw’r agwedd tuag at hyfforddiant galwedigaethol a thechnegol. Mae hanner y rheini sy’n gadael yr ysgol gyfun yn yr Almaen yn mynd ymlaen i astudio sgiliau galwedigaethol, ac yn ennyn llawer mwy o barch yno nag yma. Mae eu perthnasedd yn hanfodol i’w llwyddiant. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau yn cael eu llunio gan urddau a ffederasiynau o gyflogwyr—nid cyflogwyr unigol ond grwpiau o gyflogwyr. Y wladwriaeth sy’n darparu’r hyfforddiant ar y theori mewn ysgolion a cholegau, ond siambrau masnach a grwpiau diwydiant sy’n cynnal yr arholiadau. Mae busnesau yn yr Almaen yn cael y sgiliau sydd eu hangen arnynt oherwydd mai nhw sydd wedi gosod yr agenda. Dim ond 8.2% o bobl ifanc yn yr Almaen sy’n ddi-waith, ond mae 23.4% yng Nghymru. Mae’n ymddangos i mi bod hwn yn fodel y dylem ei ystyried yn fanwl. Mae hefyd yn ymddangos i mi fod Lloegr, yn ôl y datganiad a wnaethpwyd yn ddiweddar, yn dilyn model sy’n debycach i fodel yr Almaen, felly efallai bod hwn yn arbrawf diddorol inni. Mae’n rhoi cyfle inni weld sut mae hwn yn cael ei weithredu yn Lloegr a dysgu gwersi i weld a ellir defnyddio hwn yng nghyd-destun y DU. A ydych wedi edrych ar fodel yr Almaen yn fanwl, ac os felly, a ydych wedi mabwysiadu unrhyw syniadau? A wnewch chi barhau i adolygu’r dull o ymgysylltu â chyflogwr, er mwyn caniatáu i ddiwydiant gymryd rôl fwy sylfaenol os bydd y dystiolaeth yn dangos bod y dull hwn yn gweithio’n dda mewn llefydd fel Lloegr?

Finally, I also have a query about the role of the sector skills councils in this, and the way in which they work with the sector panels. Perhaps you could look at this critical relationship so that we can all be sure that their work in this area is complementary and that they are working effectively together to drive growth through skills.

Yn olaf, mae gennyf gwestiwn am rôl y cynghorau sgiliau sector yn hyn a’r ffordd y maent yn gweithio gyda’r paneli sector. Efallai y gallech edrych ar y berthynas hollbwysig hon fel y gallwn fod yn sicr bod eu gwaith ategu eu gilydd a’u bod yn gweithio’n effeithiol gyda’i gilydd i ysgogi twf drwy sgiliau.

Jeff Cuthbert: I thank the spokesperson for the Welsh Liberal Democrats for her broad support. I will start with the issue of Germany. Yes, there are many good models for vocational training in Germany, and certainly the qualifications review will be taking account of those. We are not just looking at Germany; we are looking right across the UK and at much of the European Union and further afield—these are not actual visits, you understand, but we are looking at literature-based information. What we see in Germany is something that we want to take account of. You are quite right; certainly those with vocational qualifications, such as engineers, tend to be regarded with higher esteem there. That seems to be the anecdotal evidence and that is something that we will learn from, where we can.

Jeff Cuthbert: Diolch i lefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymru am ei chefnogaeth eang. Dechreuaf gyda’r pwynt ynglŷn â’r Almaen. Oes, mae llawer o fodelau da o ran hyfforddiant galwedigaethol yn yr Almaen, a heb os, bydd yr adolygiad o gymwysterau yn ystyried y rheini. Nid ar yr Almaen yn unig yr ydym yn edrych; rydym yn edrych ar draws y DU ac ar ran helaeth o’r Undeb Ewropeaidd a thu hwnt—ni fydd y rhain yn ymweliadau gwirioneddol, ond rydym yn edrych ar wybodaeth ysgrifenedig. Yn yr Almaen, rydym yn gweld rhywbeth y gallwn ei ystyried. Rydych yn iawn i ddweud bod y rhai sydd â chymwysterau galwedigaethol, fel peirianwyr, yn tueddu i gael eu hystyried â mwy o barch yno. Dyna yw’r dystiolaeth anecdotaidd a byddwn yn dysgu o hynny, lle mae hynny’n bosibl.

I agree absolutely that good vocational qualifications and experiences are a passport to future employment. A few months ago I attended the World Skills Championships in London, which was a marvellous event. A few weeks ago we had UK National Apprenticeship Week, and I met many young people who are really benefitting from their apprenticeship training. I like to tell them that I began my working life as an apprentice with the National Coal Board, and perhaps they too could become a member of the Welsh Government, if they are not careful, in terms of their future development. However, you are right—there is an awful lot to be gained from vocational courses and training where it is right for that young person, and we need to do more in association with employers and the media, crucially, to raise the profile of the value of vocational courses.

Cytunaf yn llwyr fod cymwysterau a phrofiadau galwedigaethol da yn basbort i gyflogaeth yn y dyfodol. Ychydig fisoedd yn ôl, mynychais Bencampwriaeth Sgiliau’r Byd yn Llundain, a oedd yn ddigwyddiad gwych. Ychydig wythnosau yn ôl, cafwyd Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol y DU, a bu imi gyfarfod â llawer o bobl ifanc sydd wir yn elwa o’u hy