By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mercher, 26 Mai 2010
Wednesday, 26 May 2010

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Rhaglen Ddeddfwriaethol
Questions to the Counsel General and Leader of the Legislative Programme

Pwynt o Drefn
Point of Order

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
Questions for the Minister for Social Justice and Local Government

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
Questions for the Minister for Children, Education and Lifelong Learning

Cwestiwn Brys: Refferendwm
Urgent Question: Referendum

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog Rhif 23.57 ar Fesur Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau)
Stage 3 Standing Order No. 23.57 Debate on the Proposed National Assembly for Wales (Remuneration) Measure

Annibyniaeth, Bod yn Agored ac yn Gynhwysol (Gwelliant 17)
Independence, Openness and Inclusiveness (Amendment 17)

Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o’r Bwrdd (Gwelliannau 10, 1 a 2)
Disqualification from Membership of the Board (Amendments 10, 1 and 12)

Penodi Aelodau’r Bwrdd (Gwelliannau 11, 12, 13, 14, 15 a 16)
Appointment of the Members of the Board (Amendments 11, 12, 13, 14, 15 and 16)

Arfer Swyddogaethau mewn perthynas â Chyflogau (Gwelliannau 3, 4 a 5)
Exercise of Functions in relation to Salaries (Amendments 3, 4 and 5)

Arfer Swyddogaethau mewn Perthynas ag Ad-dalu Costau a Ysgwyddwyd wrth Gyflogi Staff (Gwelliannau 6 a 7)
Exercise of Functions in Relation to Reimbursement of Costs Incurred in Employing Staff (Amendments 6 and 7)

Enw Byr a Chychwyn (Gwelliannau 8 a 9)
Short Title and Commencement (Amendments 8 and 9)

Cynnig yng Nghyfnod 4 o dan Reol Sefydlog Rhif 23.58 i Gymeradwyo Mesur Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau)
Stage 4 Standing Order No. 23.58 Motion to Approve the Proposed National Assembly for Wales (Remuneration) Measure

Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Cymunedau yn Gyntaf
The Public Accounts Committee’s Report on Communities First

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: Cyswllt Awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn
Welsh Liberal Democrats Debate: The Cardiff-Anglesey Air Link

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Gwella Cyrhaeddiad Addysgol Plant sy’n Derbyn Gofal a’r Rheini sy’n Gadael Gofal
Short Debate: Raising the Educational Attainment of Looked-after Children and Care Leavers

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn ogystal, cynhwysir cyfieithiad Saesneg o gyfraniadau yn y Gymraeg.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In addition, an English translation of Welsh speeches is included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Dafydd Elis-Thomas) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Dafydd Elis-Thomas) in the Chair.

The Record

Y Llywydd: Trefn ar gyfer cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol.

The Presiding Officer: Order for questions to the Counsel General.

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Rhaglen Ddeddfwriaethol
Questions to the Counsel General and Leader of the Legislative Programme

The Record

Y Llywydd: Trosglwyddwyd cwestiwn 1, OAQ(3)0148(CGE), i’w ateb yn ysgrifenedig.

The Presiding Officer: Question 1, OAQ(3)0148(CGE), was transferred for written answer.

Llywodraeth y DU

The UK Government

C2 David Lloyd: Pa drafodaethau y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi’u cael yn ddiweddar gyda Llywodraeth y DU? OAQ(3)0146(CGE)

Q2 David Lloyd: What recent discussions has the Counsel General had with the UK Government? OAQ(3)0146(CGE)

C3 Nerys Evans: Pa drafodaethau y mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi’u cael yn ddiweddar gyda Gweinidogion y DU? OAQ(3)0145(CGE)

Q3 Nerys Evans: What recent discussions has the Counsel General had with UK Ministers? OAQ(3)0145(CGE)

Y Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Rhaglen Ddeddfwriaethol (John Griffiths): Yn rhinwedd fy swydd fel Cwnsler Cyffredinol, yr wyf yn trafod materion pwysig Llywodraeth Cynulliad Cymru gyda Llywodraeth San Steffan yn gyson.

The Counsel General and Leader of the Legislative Programme (John Griffiths): In my role as Counsel General, I regularly discuss important Welsh Assembly Government matters with the Westminster Government.

David Lloyd: Diolch yn fawr iawn ichi am yr ateb hwnnw, Gwnsler Cyffredinol. Ymhellach i hynny, pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael am yr LCO drafft ynghylch tai, yn benodol yr angen i symud ar fyrder ar y mater hwn, ar agenda a danseiliwyd yn gyfan gwbl gan y Torïaid cyn yr etholiad?

David Lloyd: Thank you very much for that response, Counsel General. Further to that, what discussions have you had on the draft LCO on housing, specifically on the need to progress with this issue as a matter of urgency, on an agenda that was utterly undermined by the Tories before the election?

John Griffiths: There has been much discussion around the draft LCO on sustainable homes, which, as you know, Dai, has widespread support from the housing sector in Wales. It received what I think could fairly be described as positive and constructive scrutiny here in the Assembly and by the Welsh Affairs Committee. Therefore, I was very disappointed when the necessary cross-party support was not available for it to be approved during the last UK Parliament. The Welsh Assembly Government now very much wishes to see it proceed in its current format.

John Griffiths: Bu llawer o drafod am y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol drafft ynghylch tai cynaliadwy, ac fel y gwyddoch, Dai, mae cefnogaeth eang iddo ymhlith y sector tai yng Nghymru. Cafodd yr hyn y credaf y gellid ei ddisgrifio’n deg fel gwaith craffu cadarnhaol ac adeiladol yma yn y Cynulliad a chan y Pwyllgor Materion Cymreig. Felly, yr oeddwn yn siomedig iawn pan nad oedd y gefnogaeth drawsbleidiol angenrheidiol ar gael i’w gymeradwyo yn ystod Senedd ddiwethaf y DU. Yn awr, mae Llywodraeth y Cynulliad yn awyddus iawn i’w weld yn mynd yn ei flaen yn ei ffurf bresennol.

Nerys Evans: The discussions over the past 24 hours about the possibility of a referendum have proven that the mutual respect agenda that the Con-Dem Government talked about has ended already, after a week. There is a lack of consistency between members of the UK Government and the parties of the UK Government, and a complete lack of respect for the Assembly Government’s wishes in this regard. Is it not true, Counsel General, that when we last had the referendum in Wales in 1997, Labour won the election in May and a referendum was held in September? Does the fact that yesterday’s events and the Prime Minister’s comments were reported to the Government through the media show the need for formal channels of communication between the Welsh Government and the London Government?

Nerys Evans: Mae’r trafodaethau dros y 24 awr ddiwethaf ar bosibilrwydd cynnal refferendwm wedi profi bod yr agenda o barch gan y naill blaid i’r llall y bu Llywodraeth y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn sôn amdani wedi dod i ben yn barod, ar ôl wythnos. Mae diffyg cysondeb rhwng aelodau o Lywodraeth y DU a phleidiau Llywodraeth y DU, a diffyg parch llwyr at ddymuniadau Llywodraeth y Cynulliad yn hyn o beth. Onid yw’n wir, Gwnsler Cyffredinol, pan gawsom y refferendwm diwethaf yng Nghymru yn 1997, fod y Blaid Lafur wedi ennill yr etholiad ym mis Mai a bod refferendwm wedi’i gynnal ym mis Medi? A yw’r ffaith fod digwyddiadau ddoe a sylwadau’r Prif Weinidog wedi eu hadrodd wrth y Llywodraeth drwy’r cyfryngau yn dangos bod angen dulliau cyfathrebu ffurfiol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Llundain?

John Griffiths: There are proper and established channels of communication for these matters, and they do not appear to have been used and respected in this instance, which is disappointing. In addition, the possible autumn date for the referendum could still be achieved with the necessary political will, but it is again disappointing that that seems to have been ruled out.

John Griffiths: Mae dulliau cyfathrebu priodol yn bodoli ac wedi’u hen sefydlu ar gyfer y materion hyn, ac nid yw’n ymddangos iddynt gael eu defnyddio a’u parchu yn yr achos hwn, sy’n siomedig. Yn ogystal, gellid sicrhau o hyd bod refferendwm yn cael ei gynnal yn yr hydref o bosibl, gyda’r ewyllys wleidyddol angenrheidiol, ond eto mae’n siomedig gweld bod hynny fel pe bai wedi ei ddiystyru.

Alun Davies: I return to the subject raised by Dai Lloyd, namely the draft LCO on affordable housing. Several of us in the Chamber have sat on the committees that dealt with the matter, and also stood for election on the basis of manifestos that committed to delivering that legislation. We saw how the Conservative Party frustrated that process before the election. I have no confidence that this coalition at Westminster will see affordable housing in Wales as a priority. Therefore, I ask you, Counsel General, to ensure that this is a top priority for you and the Government here as a whole, and will you continue to press the Secretary of State for Wales for progress on this matter?

Alun Davies: Dychwelaf at y pwnc a godwyd gan Dai Lloyd, sef y Gorchymyn drafft ynghylch tai fforddiadwy. Mae nifer ohonom yn y Siambr wedi bod yn rhan o’r pwyllgorau a fu’n ymdrin â’r mater, a hefyd wedi ymladd etholiad ar sail maniffestos a oedd yn ymrwymo i gyflwyno’r ddeddfwriaeth honno. Gwelsom y modd y rhwystrodd y Blaid Geidwadol y broses honno cyn yr etholiad. Nid oes gennyf ddim hyder y bydd y glymblaid hon yn San Steffan yn ystyried bod tai fforddiadwy yng Nghymru yn flaenoriaeth. Felly, gofynnaf ichi, Gwnsler Cyffredinol, sicrhau bod hyn yn brif flaenoriaeth i chi a’r Llywodraeth yma yn ei chyfanrwydd, ac a wnewch chi barhau i bwyso ar Ysgrifennydd Gwladol Cymru am gynnydd ar y mater hwn?

John Griffiths: I am happy to stress that the Welsh Assembly Government remains very much committed to the draft LCO on sustainable homes in its current format, and we very much wish it to proceed. I note that the UK coalition Government’s programme for government includes a commitment to proceed with the draft LCO on sustainable homes, and I very much hope that that happens in short order.

John Griffiths: Yr wyf yn hapus i bwysleisio bod Llywodraeth y Cynulliad wedi ymrwymo’n bendant iawn i’r Gorchymyn drafft ynghylch tai fforddiadwy yn ei ffurf bresennol, ac yr ydym yn awyddus iawn iddo fynd yn ei flaen. Gwelaf fod rhaglen Llywodraeth glymbleidiol y DU ar gyfer llywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i fwrw ymlaen â’r Gorchymyn drafft ynghylch cartrefi cynaliadwy, a gobeithio’n fawr y bydd hynny’n digwydd yn fuan.

Michael German: Will you give me your opinion on whether devolution guidance note 16, which governs the relationship between the Assembly and the Westminster Government, should be revised or whether it is perfectly appropriate and fit for purpose as it stands now?

Michael German: A wnewch chi roi eich barn imi am y cwestiwn a ddylid adolygu nodyn cyfarwyddyd datganoli 16, sy’n rheoli’r berthynas rhwng y Cynulliad a Llywodraeth San Steffan, ynteu a yw’n gwbl briodol ac yn addas at y diben yn ei ffurf bresennol?

John Griffiths: We are always looking at the guidance notes, as well as other agreements and protocols that govern our relationship with the UK Government, because it is obviously a crucial relationship. We believe that things have worked reasonably well in the past, although there was a necessary period of ourselves and Westminster colleagues—Ministers and officials—learning the best ways of conducting the relationship as we moved forward, particularly under the new Government of Wales Act 2006. We now have a new UK Government. It is early days yet, but we will continue to monitor the relationship, as well as the guidance notes and other documentation that govern that relationship.

John Griffiths: Yr ydym bob amser yn edrych ar y nodiadau cyfarwyddyd, yn ogystal â chytundebau a phrotocolau eraill sy’n rheoli ein perthynas â Llywodraeth y DU, oherwydd mae’n amlwg yn berthynas hollbwysig. Credwn fod pethau wedi gweithio’n weddol dda yn y gorffennol, er bod cyfnod angenrheidiol pan oeddem ni a chydweithwyr yn San Steffan—Gweinidogion a swyddogion—yn dysgu’r ffyrdd gorau i gynnal y berthynas wrth inni symud ymlaen, yn enwedig dan Ddeddf Llywodraeth Cymru newydd 2006. Yn awr, mae gennym Lywodraeth newydd yn y DU. Mae’n gynnar eto, ond byddwn yn parhau i fonitro’r berthynas, yn ogystal â’r nodiadau cyfarwyddyd a’r dogfennau eraill sy’n rheoli’r berthynas honno.

Welsh-language Legal Terms

Termau Cyfreithiol Cymraeg

Q4 William Graham: Has the Counsel General had any discussions about the need to establish a definitive Welsh-language vocabulary of legal terms? OAQ(3)0147(CGE)

C4 William Graham: A yw’r Cwnsler Cyffredinol wedi cael unrhyw drafodaethau am yr angen i sefydlu rhestr swyddogol o dermau cyfreithiol Cymraeg? OAQ(3)0147(CGE)

John Griffiths: I have discussed this matter with my officials, who are considering the issues involved in establishing such a vocabulary.

John Griffiths: Yr wyf wedi trafod y mater hwn gyda’m swyddogion, sy’n ystyried y materion yn ymwneud â sefydlu geirfa o’r fath.

William Graham: Thank you for your answer, Counsel General. I hope that you will give some priority to this issue, as you will know that it has given rise to some difficulties, although, fortunately, only of a minor nature so far. Will you consider—perhaps in the future, when funds allow—following the example of the Catalan Government, where it is possible to find a definitive legal term by telephone?

William Graham: Diolch am eich ateb, Gwnsler Cyffredinol. Gobeithio y byddwch yn rhoi rhywfaint o flaenoriaeth i’r mater hwn, oherwydd gwyddoch ei fod wedi achosi rhai anawsterau, er mai mân anawsterau, yn ffodus, a gafwyd hyd yma. A wnewch chi ystyried—yn y dyfodol, efallai, pan fydd arian yn caniatáu—dilyn enghraifft Llywodraeth Catalonia, lle mae’n bosibl cael gwybodaeth am derm cyfreithiol swyddogol dros y ffôn?

John Griffiths: That is an interesting suggestion. We will always monitor these matters and seek to improve our practices as we go forward. Our TermCymru website is a useful resource of legal terms as well as terminology in general, ensuring that we conduct ourselves in a properly bilingual way. Other useful practices have also been established, including that of the First Welsh Legislative Counsel and his office, which accepts representations from public bodies as to the best terminology that might be used for a particular piece of legislation. Therefore, we will continue to consider these matters. As you will know, Bill, this issue arose during my evidence to a recent meeting of the Constitutional Affairs Committee.

John Griffiths: Mae hwnnw’n awgrym diddorol. Byddwn bob amser yn monitro’r materion hyn ac yn ceisio gwella’n harferion wrth inni symud ymlaen. Mae ein gwefan TermCymru yn adnodd defnyddiol ar gyfer termau cyfreithiol yn ogystal â therminoleg yn gyffredinol, gan sicrhau ein bod yn gweithredu mewn ffordd gwbl ddwyieithog. Mae arferion defnyddiol eraill hefyd wedi eu sefydlu, gan gynnwys arfer Prif Gwnsler Deddfwriaethol Cymru a’i swyddfa, sy’n derbyn sylwadau gan gyrff cyhoeddus am y derminoleg orau i’w defnyddio ar gyfer darn penodol o ddeddfwriaeth. Felly, byddwn yn parhau i ystyried y materion hyn. Fel y gwyddoch, Bill, cododd y mater hwn yn ystod fy nhystiolaeth i gyfarfod diweddar o’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol.

Wales Legislation Online

Deddfwriaeth Cymru Ar-lein

Q5 William Graham: Will the Counsel General make a statement on the Welsh Assembly Government’s funding of Wales Legislation Online? OAQ(3)0149(CGE)

C5 William Graham: A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am gyllid Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Deddfwriaeth Cymru Ar-lein? OAQ(3)0149(CGE)

John Griffiths: For several years, the Welsh Assembly Government has provided grant funding of £20,000 a year to support the establishment and maintenance of the Wales Legislation Online website. We are awaiting a revised business case from them regarding future levels of funding.

John Griffiths: Ers llawer blwyddyn, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi darparu cyllid grant o £20,000 y flwyddyn i gefnogi sefydlu a chynnal gwefan Deddfwriaeth Cymru Ar-lein. Yr ydym yn aros am achos busnes wedi’i adolygu ganddynt ar lefelau cyllid yn y dyfodol.

William Graham: You will know that Wales Legislation Online is a most impressive undertaking by Cardiff Law School. It provides a comprehensive and embracing service not only of Welsh primary legislation, but also of Welsh delegated legislation, as well as devolved, executive and legislative functions. I urge you to consider the business case, and I hope that you will be able to fund this to greater effect in the future.

William Graham: Gwyddoch fod Deddfwriaeth Cymru Ar-lein yn fenter sylweddol gan Ysgol y Gyfraith Caerdydd. Mae’n darparu gwasanaeth cynhwysfawr a chynhwysol yn ymwneud â deddfwriaeth sylfaenol Cymru a hefyd deddfwriaeth ddirprwyedig Cymru, yn ogystal â swyddogaethau datganoledig, gweithredol a deddfwriaethol. Yr wyf yn eich annog i ystyried yr achos busnes, a gobeithio y byddwch yn gallu darparu mwy o gyllid i’r fenter yn y dyfodol.

John Griffiths: My general remarks to some of the earlier questions apply equally here, Bill. We are always monitoring services and practices to improve and build on them as we go forward. However, once that revised business case is received, we will consider it carefully.

John Griffiths: Mae fy sylwadau cyffredinol am rai o’r cwestiynau cynharach yr un mor berthnasol yma, Bill. Yr ydym bob amser yn monitro gwasanaethau ac arferion i’w gwella ac adeiladu arnynt wrth inni symud ymlaen. Fodd bynnag, pan gawn yr achos busnes hwnnw wedi’i adolygu, byddwn yn ei ystyried yn ofalus.

Pwynt o Drefn
Point of Order

The Record

The Presiding Officer: Michael German has a point of order, rising out of questions to the Counsel General.

Y Llywydd: Mae gan Michael German bwynt o drefn, sy’n codi o’r cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol.

Michael German: My point of order relates to the conduct of business in the Chamber. In previous Assemblies, it has always been the case that Members were referred to as they would want to be referred, regarding their name, and that the same applied to the names of political parties. Do such rules still apply to the National Assembly and, if so, could you remind Members of them, so that we do not prolong any discussions on different names being used for different purposes?

Michael German: Mae fy mhwynt o drefn yn ymwneud â’r modd y caiff busnes ei gynnal yn y Siambr. Yng Nghynulliadau’r gorffennol, y drefn bob amser oedd cyfeirio at Aelodau fel y byddent yn dymuno cyfeirio atynt, o ran eu henw, a bod yr un peth yn wir am enwau pleidiau gwleidyddol. A yw rheolau o’r fath yn berthnasol o hyd i’r Cynulliad Cenedlaethol, ac os felly, a allech atgoffa Aelodau ohonynt, fel na fyddwn yn treulio mwy o amser nag sydd raid yn trafod defnyddio gwahanol enwau at wahanol ddibenion?

1.40p.m.

 

The Presiding Officer: I am grateful for that point of order, as it gives me an opportunity to state clearly what I have stated in previous rulings on this matter. The names of political parties are those that are recognised by and registered with the Electoral Commission for the purposes of contesting elections. Political parties and political groups in the National Assembly for Wales are generally known by the titles that they have chosen for themselves and such titles should be used. Members will know that I never call members of Plaid 'Nationalists’, because I am not one myself. [ASSEMBLY MEMBERS: 'Oh?’] Order. I will explain that another day. [Laughter.] I have never called the Welsh Conservatives 'Tories’, not even in private.

Y Llywydd: Yr wyf yn ddiolchgar ichi am y pwynt hwnnw o drefn, oherwydd mae’n gyfle imi ddatgan yn glir yr hyn yr wyf wedi’i ddatgan wrth ddyfarnu ar y mater hwn yn y gorffennol. Enwau’r pleidiau gwleidyddol yw’r rheini sydd wedi’u cofrestru gyda’r Comisiwn Etholiadol ac a gydnabyddir gan y comisiwn at ddibenion ymladd etholiadau. Yn gyffredinol, caiff pleidiau gwleidyddol a grwpiau gwleidyddol yn y Cynulliad Cenedlaethol eu hadnabod wrth y teitlau y maent wedi’u dewis iddynt eu hunain, a dylid defnyddio’r teitlau hynny. Gŵyr Aelodau na fyddaf byth yn galw aelodau Plaid Cymru yn 'Genedlaetholwyr’, gan nad wyf yn un fy hun. [AELODAU’R CYNULLIAD: 'O?’] Trefn. Egluraf hynny rywbryd eto. [Chwerthin.] Nid wyf erioed wedi defnyddio’r gair 'Torïaid’ wrth gyfeirio at Geidwadwyr Cymru, hyd yn oed yn breifat.

David Melding: Well, I do. [Laughter.]

David Melding: Wel, yr wyf fi’n gwneud hynny. [Chwerthin.]

The Presiding Officer: I know that some of you do. However, as far as the National Assembly is concerned, the coalition that we have here is known as 'the One Wales Government’. That is its title, and that is what everyone calls it. Therefore, if the coalition at Westminster prefers to be known by another name, it is for it to decide what that name should be. By custom and practice, the same name should be used here as is used at Westminster; otherwise, it is confusing. While I am about it, I have heard Members refer to 'the London Government’, but the London Government consists of the Mayor of London and the Greater London Assembly. I will think of a few others in a minute, so I had better move on.

Y Llywydd: Gwn fod rhai ohonoch yn gwneud hynny. Fodd bynnag, o ran y Cynulliad Cenedlaethol, 'Llywodraeth Cymru’n Un’ yw’r enw ar y glymblaid sydd gennym yma. Dyna’i theitl, a dyna y mae pawb yn ei galw. Felly, os yw’n well gan y glymblaid yn San Steffan gael ei hadnabod wrth enw arall, y glymblaid ei hun sydd i benderfynu beth ddylai’r enw hwnnw fod. Yn ôl arfer a defod, dylid defnyddio’r un enw yma ag a ddefnyddir yn San Steffan; bydd dryswch fel arall. O sôn am hynny, yr wyf wedi clywed Aelodau’n cyfeirio at 'Lywodraeth Llundain’, ond mae Llywodraeth Llundain yn cynnwys Maer Llundain a Chynulliad Llundain Fwyaf. Byddaf yn meddwl am enghreifftiau eraill yn y man, felly, byddai’n well imi symud ymlaen.

Michael German: Thank you very much.

Michael German: Diolch yn fawr iawn.

The Presiding Officer: My pleasure.

Y Llywydd: Pleser.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
Questions for the Minister for Social Justice and Local Government

The Record

The Budget for Local Government

Cyllideb Llywodraeth Leol

Q1 William Graham: What discussions has the Minister had concerning increasing the budget for local government? OAQ(3)1206(SJL)

C1 William Graham: Pa drafodaethau mae’r Gweinidog wedi’u cael ar gynyddu’r gyllideb ar gyfer llywodraeth leol? OAQ(3)1206(SJL)

The Minister for Social Justice and Local Government (Carl Sargeant): I have regular discussions with the Welsh Local Government Association covering a wide range of issues, including the local government funding settlement. I also have regular meetings with representatives of individual local authorities. The revenue settlement for 2010-11 was finalised and approved by the National Assembly in January.

Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol (Carl Sargeant): Byddaf yn cael trafodaethau rheolaidd gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar ystod eang o faterion, gan gynnwys y setliad ar gyfer cyllido llywodraeth leol. Yn ogystal, byddaf yn cael cyfarfodydd rheolaidd â chynrychiolwyr awdurdodau lleol unigol. Cafodd y setliad refeniw ar gyfer 201011 ei gwblhau a’i gymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Ionawr.

William Graham: Thank you for your answer, Minister. It is striking that the 'Better Outcomes for Tougher Times: The Next Phase of Public Service Improvement’ document does not go far enough in incentivising and supporting change. You will recall that, in 2006, Beecham said that the Assembly Government had not made enough progress on this matter and described the public sector as an 'ethos’ rather than a service.

William Graham: Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae’n drawiadol nad yw’r ddogfen 'Canlyniadau Gwell ar gyfer Cyfnod Anoddach: Y Cyfnod Nesaf o Wella Gwasanaethau Cyhoeddus’ yn mynd yn ddigon pell wrth gymell a chefnogi newid. Fe gofiwch i Beecham ddweud, yn 2006, nad oedd Llywodraeth y Cynulliad wedi gwneud digon o gynnydd ar y mater hwn, a disgrifiodd y sector cyhoeddus fel 'ethos’ yn hytrach na gwasanaeth.

Carl Sargeant: My message to local government has been clear. I have met with all 22 authorities, and I met with Swansea council last week, which was the last one. We have a clear message on the collaboration agenda. To be fair, there has been a massive improvement in relation to working together. I have some great examples: the public services summit, which was held earlier this year, and the establishment of the efficiency and innovation board, chaired by the Minister for Business and Budget, which is taking significant strides to drive the collaboration agenda throughout the whole public service.

Carl Sargeant: Mae fy neges i lywodraeth leol wedi bod yn glir. Yr wyf wedi cyfarfod â phob un o’r 22 awdurdod, a chyfarfûm â’r un olaf, sef cyngor Abertawe, yr wythnos diwethaf. Mae gennym neges glir am yr agenda gydweithredu. A bod yn deg, bu gwelliant enfawr o safbwynt cydweithio. Mae gennyf rai enghreifftiau gwych: yr uwchgynhadledd gwasanaethau cyhoeddus, a gynhaliwyd yn gynharach eleni, a sefydlu’r bwrdd effeithlonrwydd ac arloesi, dan gadeiryddiaeth y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb, sy’n cymryd camau breision i yrru’r agenda gydweithredu drwy’r gwasanaethau cyhoeddus i gyd.

David Lloyd: Weinidog, yn wyneb y toriadau a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Lywodraeth Geidwadol Ryddfrydol mewn dinas arall, pa drafodaethau yr ydych yn eu cynnal â llywodraeth leol yng Nghymru ar yr amser dyrys hwn?

David Lloyd: Minister, in light of the cuts announced this week by a Conservative-Liberal Government in another city, what discussions are you having with local government in Wales during this difficult time?

Carl Sargeant: We are still considering the implications of the cuts that were passed on to us from Westminster this week. As Ministers, we are going through our budgets line by line to work out the potential implications. Having less money to deliver services in Wales will clearly have an effect. I will give you one example from the public sector, Dai. The nature of police funding means that around 40 per cent of the funding for police authorities in Wales comes from the Home Office, but the cuts announced this week include a reduction of £115 million in revenue-specific grants provided by the Home Office. From that, Welsh police authorities can expect to have to manage their share of this reduction. Therefore, this is already having direct consequences for the police forces in Wales.

Carl Sargeant: Yr ydym yn dal i ystyried goblygiadau’r toriadau a drosglwyddwyd inni o San Steffan yr wythnos hon. Fel Gweinidogion, yr ydym yn mynd drwy ein cyllidebau fesul llinell i weld beth yw’r goblygiadau posibl. Yn amlwg, bydd cael llai o arian i ddarparu gwasanaethau yng Nghymru yn cael effaith. Rhoddaf un enghraifft ichi o’r sector cyhoeddus, Dai. Mae natur cyllido’r heddlu’n golygu mai’r Swyddfa Gartref sy’n darparu tua 40 y cant o’r cyllid ar gyfer awdurdodau heddlu yng Nghymru, ond mae’r toriadau a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn cynnwys gostyngiad o £115 miliwn mewn grantiau sy’n benodol i refeniw a ddarperir gan y Swyddfa Gartref. O hynny, gall awdurdodau heddlu Cymru ddisgwyl gorfod rheoli eu cyfran hwy o’r gostyngiad hwn. Felly, mae hyn eisoes yn cael canlyniadau uniongyrchol ar yr heddlu yng Nghymru.

Peter Black: Minister, you will know that local government has already had to institute substantial cuts and is already projecting further cuts and redundancies based on the current financial settlements that they have in front of them. Given that things will not get better, what undertakings can you give that, when the Assembly Government next puts together a budget, local government will not be treated any worse than any other budget heading?

Peter Black: Weinidog, gwyddoch fod llywodraeth leol eisoes wedi gorfod cyflwyno toriadau sylweddol, ac mae eisoes yn rhagweld toriadau pellach a diswyddiadau’n seiliedig ar y setliadau ariannol presennol sydd ganddynt o’u blaen. O gofio na fydd pethau’n gwella, pa addewidion y gallwch eu rhoi na fydd llywodraeth leol yn cael ei thrin yn waeth nag unrhyw bennawd arall yn y gyllideb, pan fydd Llywodraeth y Cynulliad yn llunio cyllideb nesaf?

Carl Sargeant: As I said, Peter, I have been clear with local authorities across Wales about future financial settlements. I intend to continue that open dialogue with them. I am operating on a 'no surprise’ basis, and I hope that that works both ways. As soon as I have further clarity on future budget settlements, I will inform local government.

Carl Sargeant: Fel y dywedais, Peter, yr wyf wedi bod yn glir gydag awdurdodau lleol ledled Cymru am setliadau ariannol yn y dyfodol. Bwriadaf barhau i gael y ddeialog agored honno â hwy. Yr wyf yn gweithredu ar sail 'dim newyddion annisgwyl’, a gobeithio bod hynny’n gweithio’r ddwy ffordd. Cyn gynted ag y bydd gennyf eglurder pellach am setliadau’r gyllideb yn y dyfodol, byddaf yn rhoi gwybod i lywodraeth leol.

Peter Black: Thank you for that answer, Minister, and I am sure that local government appreciates that you are batting on its behalf. I want to clarify that, when the Assembly Government next puts together its budget, you will be fighting hard to ensure that local government does not have a worse settlement than any other department, as has happened in the past, but did not happen with the current budget settlement.

Peter Black: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog, ac yr wyf yn siŵr fod llywodraeth leol yn sylweddoli eich bod yn brwydro ar ei rhan. Hoffwn ichi egluro y byddwch yn brwydro’n galed, pan fydd Llywodraeth y Cynulliad yn llunio’i chyllideb nesaf, i sicrhau na fydd llywodraeth leol yn cael setliad gwaeth nag unrhyw adran arall, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol ond na ddigwyddodd yn achos y setliad presennol.

Carl Sargeant: That is a concern of mine, as the Minister for local government. I will act in line with our Government priorities in the future.

Carl Sargeant: Mae hwnnw’n bryder imi, fel y Gweinidog dros Lywodraeth Leol. Byddaf yn gweithredu’n unol â blaenoriaethau ein Llywodraeth yn y dyfodol.

Brian Gibbons: I was interested in Peter Black’s comment, because one of the Bills mentioned in the Queen’s Speech yesterday referred to the financing of local government and indicated that the UK Government intended to extend those powers to Wales. We know that the Assembly Government, notwithstanding what Peter said, has funded local government considerably more generously than has been the case in England. In view of the fact that the Government in Westminster has targeted local government for particularly stringent cuts at the moment, will you make representations to ensure that we, in Wales, have maximum flexibility in looking at how we can finance local government funding in the future as primary legislation is brought forward in Westminster?

Brian Gibbons: Yr oedd gennyf ddiddordeb yn sylw Peter Black, oherwydd yr oedd un o’r Mesurau y soniwyd amdano yn Araith y Frenhines ddoe yn cyfeirio at ariannu llywodraeth leol ac yn awgrymu bod Llywodraeth y DU yn bwriadu ymestyn y pwerau hynny i Gymru. Gwyddom fod Llywodraeth y Cynulliad, er gwaetha’r hyn a ddywedodd Peter, wedi ariannu llywodraeth leol yn fwy hael o lawer nag sydd wedi bod yn wir yn Lloegr. O gofio bod y Llywodraeth yn San Steffan wedi targedu llywodraeth leol ar gyfer toriadau arbennig o lym ar hyn o bryd, a wnewch chi gyflwyno achos i sicrhau bod gennym ni, yng Nghymru, gymaint o hyblygrwydd ag sy’n bosibl wrth edrych ar y modd y gallwn ariannu cyllid llywodraeth leol yn y dyfodol wrth i ddeddfwriaeth sylfaenol gael ei chyflwyno yn San Steffan?

Carl Sargeant: The detail of the cuts that have been passed on to us are still to be worked up by me and Cabinet colleagues, but one of the other issues to understand on funding is something that I feel strongly about, namely the Holtham commission. We should be pressing the Government in Westminster to consider seriously how it will implement Holtham. I do not accept that it has any link whatsoever with the referendum. Therefore, I hope that my opposition colleagues will, in the future, press that upon their colleagues in Westminster.

Carl Sargeant: Nid yw manylion y toriadau sydd wedi eu trosglwyddo inni wedi eu paratoi gennyf fi a’m cydweithwyr yn y Cabinet eto, ond un o’r materion eraill y mae angen eu deall ynghylch ariannu yw rhywbeth yr wyf yn teimlo’n gryf yn ei gylch, sef comisiwn Holtham. Dylem fod yn pwyso ar y Llywodraeth yn San Steffan i ystyried o ddifrif sut y bydd yn gweithredu argymhellion Holtham. Nid wyf yn derbyn fod ganddo gysylltiad o gwbl â’r refferendwm. Felly, gobeithio y bydd fy nghydweithwyr yn yr wrthblaid yn gwthio’r ddadl honno gyda’u cydweithwyr yn San Steffan yn y dyfodol.

Alun Davies: You will be aware that some of the funding that is allocated to local authorities is part of a formula that is determined by statistics and information supplied by the Department for Work and Pensions. Many of us have had reason to believe that the statistical evidence base that is collected by the DWP is not very accurate and does not describe the real situation facing many local authorities. Would you be willing to follow this up, Minister, and investigate some of the statistical evidence provided by the DWP to enable local authorities to have more confidence that their allocation is dependent on an accurate reflection of the situation and the demography of the areas that they cover?

Alun Davies: Gwyddoch fod rhywfaint o’r arian a ddyrennir i awdurdodau lleol yn rhan o fformiwla a bennir gan ystadegau a gwybodaeth a ddarperir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae nifer ohonom wedi cael rheswm i gredu nad yw’r sylfaen dystiolaeth ystadegol a gaiff ei chasglu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn arbennig o gywir, ac nad yw’n disgrifio’r sefyllfa go iawn sy’n wynebu nifer o awdurdodau lleol. A fyddech yn fodlon rhoi sylw i hyn, Weinidog, ac ymchwilio i rywfaint o’r dystiolaeth ystadegol a ddarperir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, fel y gall awdurdodau lleol fod yn fwy hyderus bod eu dyraniad yn ddibynnol ar adlewyrchiad manwl gywir o sefyllfa a demograffeg yr ardaloedd y maent yn gyfrifol amdanynt?

Carl Sargeant: It is clear that we need accurate data to ensure that we get the correct funding in Wales. I will ask my officials to look at the matter closely and also involve the Minister for Business and Budget.

Carl Sargeant: Mae’n amlwg fod angen data manwl gywir arnom i sicrhau ein bod yn cael yr arian cywir yng Nghymru. Gofynnaf i’m swyddogion edrych ar y mater yn agos ac i gynnwys y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb hefyd.

Violence Against Women

Trais yn Erbyn Merched

Q2 Eleanor Burnham: What recent discussions has the Minister had with regard to ending violence against women? OAQ(3)1243(SJL)

C2 Eleanor Burnham: Pa drafodaethau mae’r Gweinidog wedi’u cael yn ddiweddar ynghylch rhoi terfyn ar drais yn erbyn merched? OAQ(3)1243(SJL)

Carl Sargeant: I have many discussions on this and I recently launched 'The Right to be Safe’ integrated violence against women strategy and associated implementation plan, following a full public consultation. Before the launch, I met with a variety of key stakeholders to ensure that I had listened to their views first-hand on how to end violence against women.

Carl Sargeant: Byddaf yn cael nifer o drafodaethau am hyn, ac yn ddiweddar lansiais 'Yr Hawl i fod yn Ddiogel’, sef strategaeth integredig i atal trais yn erbyn merched a chynllun gweithredu cysylltiedig, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llawn. Cyn y lansiad, cyfarfûm ag amrywiaeth o randdeiliaid allweddol i sicrhau fy mod wedi gwrando ar eu barn yn uniongyrchol am y ffordd i roi terfyn ar drais yn erbyn merched.

1.50 p.m.

 

Eleanor Burnham: As you know from our recent discussion, it is extremely disappointing that the core funding for the Wales Women’s National Coalition has not been continued and that, as a result, the organisation will probably cease quite soon. Assembly Member Joyce Watson has recently highlighted the extent of ongoing trafficking in Wales. When you announced the new 'Right to be Safe’ strategy in March, you announced funding for a new project to tackle prostitution and trafficking in north Wales. Could you provide an update on that? Would you like to take this opportunity to distance yourself from recent comments made about violence against women by the Member of Parliament for Pontypridd, Owen Smith?

Eleanor Burnham: Fel y gwyddoch o’n trafodaeth yn ddiweddar, mae’n hynod o siomedig na pharhawyd i ddarparu arian craidd ar gyfer Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru a’i bod yn debygol y daw’r sefydliad i ben cyn hir o ganlyniad. Yn ddiweddar mae’r Aelod Cynulliad Joyce Watson wedi tynnu sylw at hyd a lled y broblem barhaus o fasnachu mewn pobl yng Nghymru. Pan gyhoeddwyd y strategaeth newydd 'Yr Hawl i fod yn Ddiogel’ gennych ym mis Mawrth, cyhoeddasoch arian ar gyfer prosiect newydd i fynd i’r afael â phuteindra a masnachu mewn pobl yn y gogledd. A allech ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am hynny? A hoffech fanteisio ar y cyfle hwn i ymbellhau oddi wrth sylwadau’n ddiweddar a wnaed am drais yn erbyn merched gan yr Aelod Seneddol dros Bontypridd, Owen Smith?

Carl Sargeant: Thank you for your question. I take this issue of violence against women very seriously indeed. It is one of my priorities as Minister for Social Justice and Local Government. I was delighted yesterday to join Joyce Watson at the launch of her impressive report on trafficking. It is a sad fact that this is a hidden crime that exploits the most vulnerable, desperate and socially isolated women, as well as children and men, and it is happening across Wales today. I have offered my support to Joyce and the cross-party group in how we take this forward. As for our new strategy, it includes a commitment to develop a trafficking project in north Wales, which will build on the projects that the Black Association of Women Step Out and Safer Wales Ltd are delivering in south Wales.

Carl Sargeant: Diolch am eich cwestiwn. Yr wyf yn ystyried trais yn erbyn merched yn fater difrifol iawn. Mae’n un o’m blaenoriaethau fel y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol. Yr oeddwn yn falch iawn ymuno â Joyce Watson ddoe i lansio’i hadroddiad trawiadol ar fasnachu mewn pobl. Mae’n ffaith drist fod hon yn drosedd gudd sy’n ecsbloetio’r menywod sydd yn y sefyllfaoedd mwyaf anobeithiol, sydd fwyaf agored i niwed ac sydd wedi’u hynysu fwyaf mewn cymdeithas; mae’n effeithio ar blant a dynion hefyd ac mae’n digwydd ledled Cymru heddiw. Yr wyf wedi cynnig fy nghefnogaeth i Joyce a’r grŵp trawsbleidiol gyda’r ffordd y dylem symud hyn yn ei flaen. O ran ein strategaeth newydd, mae’n cynnwys ymrwymiad i ddatblygu prosiect masnachu mewn pobl yn y gogledd, a fydd yn adeiladu ar y prosiectau y mae Black Association of Women Step Out a Cymru Ddiogelach Cyf yn eu darparu yn y de.

Ann Jones: A north Wales women’s centre in Rhyl does an excellent job of supporting women who have the courage to say 'no’ and to stand up to violence through their partnerships. The great encouragement and support that is given to these women helps to rebuild their lives, and even takes them into areas of further education, which enables them to be self-sufficient. Your predecessor, Brian Gibbons, visited the north Wales women’s centre with me to see at first-hand the work that it is doing. Could I extend an invitation to you to see the work that goes on there? I am sure that you will be mightily pleased with the work that they do despite receiving so little funding.

Ann Jones: Mae canolfan merched yn y Rhyl yn y gogledd yn gwneud gwaith ardderchog i gefnogi menywod sydd â’r dewrder i ddweud 'na’ a gwrthwynebu trais drwy eu partneriaethau. Mae’r anogaeth a’r gefnogaeth enfawr a roddir i’r menywod hyn yn helpu ailadeiladu eu bywydau, ac mae hyd yn oed yn mynd â hwy i feysydd addysg bellach, sy’n eu galluogi i fod yn hunangynhaliol. Ymwelodd eich rhagflaenydd, Brian Gibbons, â Chanolfan Merched Gogledd Cymru gyda mi i weld drosto’i hun y gwaith y mae’n ei wneud. A allwn estyn gwahoddiad i chi i weld y gwaith sy’n cael ei wneud yno? Yr wyf yn siŵr y byddwch yn falch iawn o’r gwaith y maent yn ei wneud, er eu bod yn cael cyn lleied o arian.

Carl Sargeant: You are right that an awful lot of good work is done on the ground supporting this programme. As for Rhyl, I have recently had an invitation from a colleague I knew a long while ago, a local police officer, who is directly involved in dealing with domestic abuse. He has offered me the opportunity to go out with him on the beat on a Friday evening, and I have accepted that, so perhaps I can combine that with a visit to the women’s centre, where I would be delighted to join you.

Carl Sargeant: Yr ydych yn iawn wrth ddweud bod llawer iawn o waith da’n cael ei wneud ar lawr gwlad i gefnogi’r rhaglen hon. O ran y Rhyl, yr wyf wedi cael gwahoddiad yn ddiweddar gan gydweithiwr yr oeddwn yn ei adnabod amser maith yn ôl, sef heddwas lleol, sy’n ymwneud yn uniongyrchol ag ymdrin â cham-drin domestig. Mae wedi cynnig y cyfle imi fynd allan gydag ef ar ei rownd ryw nos Wener, ac yr wyf wedi derbyn y gwahoddiad hwnnw. Felly, efallai y gallaf gyfuno hynny ag ymweliad â’r ganolfan merched, lle byddwn wrth fy modd i ymuno â chi.

Angela Burns: You spoke earlier, in your answer to Eleanor Burnham, about building on partnerships in order to help to tackle such things as abuse against women. I want to refer back to the closure of the Wales Women’s National Coalition, which had been going for 11 years and successfully represented women throughout the country. I understand that there are funding issues, and I do not want to rehearse that argument, but I am slightly concerned that your department is saying that it did not get funding because its funding application was flawed. I have spoken to WWNC, and it does not know anything about this. Could you confirm that that is correct, and if so, on what grounds is it flawed? Was WWNC, which is so critical to combating abuse against women, told at any point in the application process that there were inconsistencies or inaccuracies that it should put right?

Angela Burns: Yn eich ateb i Eleanor Burnham yn gynharach, yr oeddech yn sôn am adeiladu ar bartneriaethau i helpu mynd i’r afael â phroblemau fel cam-drin menywod. Yr wyf am gyfeirio’n ôl at gau Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru, a fu’n rhedeg am 11 mlynedd ac yn cynrychioli menywod yn llwyddiannus ledled y wlad. Yr wyf yn deall bod problemau ariannu, ac nid wyf am ailadrodd y ddadl honno, ond yr wyf ychydig yn bryderus fod eich adran yn dweud na chafodd arian oherwydd bod ei chais am arian yn ddiffygiol. Yr wyf wedi siarad â Chlymblaid Genedlaethol Menywod Cymru, ac nid yw’n gwybod dim am hyn. A allech gadarnhau bod hynny’n gywir, ac os felly, ar ba sail y mae’n ddiffygiol? A ddywedwyd wrth Glymblaid Genedlaethol Menywod Cymru, sydd mor hanfodol i frwydro yn erbyn cam-drin menywod, ar unrhyw adeg yn y broses ymgeisio, fod anghysondebau neu anghywirdebau y dylai eu cywiro?

Carl Sargeant: As you are aware, I have offered to meet with you to discuss the detail of this at a time that is mutually convenient. The broader picture is that WWNC, along with many other organisations, went through a consistent bidding process for the funding. Its bid was not strong enough compared with other organisations that were successful—such as Cardiff Women’s Safety Unit, the Black Association of Women Step Out, Welsh Women’s Aid, New Pathways, Domestic Abuse 24-hour helpline. There was a raft of organisations that applied for this funding, and some were successful while some were not. I have great respect for WWNC, but unfortunately its bid fell short, and it was fully informed of that. In fact, my predecessor, Brian Gibbons, had written twice to the organisation on the prospect of transitional funding, and it, as all organisations, had to prepare for when the funding ends. Therefore, that was of no surprise to the organisation. I am more than happy to discuss the detail of the process with you, but it is appropriate to emphasise that we have not cut funding on this—it is a bidding process and that organisation was unsuccessful.

Carl Sargeant: Fel y gwyddoch, yr wyf wedi cynnig cyfarfod â chi i drafod manylion hyn ar adeg sy’n gyfleus inni ein dau. Y darlun ehangach yw bod Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru, ynghyd â nifer o sefydliadau eraill, wedi mynd drwy broses gyson o gyflwyno ceisiadau am yr arian. Nid oedd ei chais yn ddigon cryf o’i gymharu â cheisiadau sefydliadau eraill a fu’n llwyddiannus—megis Uned Diogelwch Menywod Caerdydd, Black Association of Women Step Out, Cymorth i Ferched Cymru, New Pathways, a Llinell Gymorth Cam-drin Domestig 24 awr y dydd. Yr oedd llawer iawn o sefydliadau wedi cyflwyno ceisiadau am yr arian hwn, a bu rhai ohonynt yn llwyddiannus ac eraill yn aflwyddiannus. Mae gennyf barch mawr i Glymblaid Genedlaethol Menywod Cymru, ond yn anffodus methodd ei chais â chyrraedd y nod, a rhoddwyd gwybod yn llawn iddi am hynny. A dweud y gwir, yr oedd fy rhagflaenydd, Brian Gibbons, wedi ysgrifennu at y sefydliad ddwywaith am bosibilrwydd cael arian pontio, ac fel pob sefydliad yr oedd yn rhaid iddi baratoi ar gyfer yr adeg pan ddaw’r arian i ben. Felly, nid oedd hynny’n syndod o gwbl i’r sefydliad. Yr wyf yn fwy na pharod trafod manylion y broses gyda chi, ond mae’n briodol pwysleisio nad ydym wedi torri’r cyllid ar gyfer hyn—proses ymgeisio ydyw ac yr oedd y sefydliad hwnnw’n aflwyddiannus.

Nerys Evans: Soniasoch yn eich ateb cyntaf am y strategaeth a gyhoeddwyd gennych i atal trais yn erbyn menywod; croesawaf y strategaeth honno’n fawr. Un o’r pethau yr wyf wedi bod yn ymgyrchu yn ei gylch yw i gael ymgyrch hysbysebu ar y teledu i godi ymwybyddiaeth o drais yn y cartref a hefyd i ddangos lle mae modd derbyn cymorth. Mae cynllun tebyg wedi bod yn llwyddiannus dros y blynyddoedd diwethaf yn yr Alban. Yn ystadegol, yr ydym yn gwybod bod nifer yr achosion sy’n cael eu hadrodd i’r heddlu adeg pencampwriaeth RBS y 6 Gwlad, er enghraifft, yn cynyddu, a bod y patrwm i’w weld hefyd adeg gemau pêl droed mawr. Bydd Cwpan y Byd yn dechrau yn ystod yr wythnosau nesaf, felly a allwch ein diweddaru ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i sefydlu ymgyrch hysbysebu teledu?

Nerys Evans: In your initial reply, you mentioned the strategy which you announced to prevent violence against women; I very much welcome the strategy. One of the things I have been campaigning for is a television advertising campaign to raise awareness of domestic violence and to show where assistance is available. A similar scheme has been successful over the past few years in Scotland. Statistically, we know that there is an increase in the number of cases reported to police during the RBS 6 Nations championship, for example, and that the same pattern can also be found during major football matches. The World Cup will start in the coming weeks, so can you update us on Welsh Government plans to establish a television advertising campaign?

Carl Sargeant: You are absolutely right; this issue is an important part of the strategy. I did not think that I would be able to announce this so quickly, but I will be launching the campaign tomorrow. Therefore, that was a quick question from you and a quick answer from me. [Laughter.] The campaign will include television advertisements, posters and a website, which will help to generate a debate around the important issues that affect one in four women in Wales. The television advertisements will run throughout the World Cup period, given that, as you mentioned, there is a higher occurrence of violence against women during major sporting events, for some reason.

Carl Sargeant: Yr ydych yn gwbl iawn; mae’r mater hwn yn rhan bwysig o’r strategaeth. Nid oeddwn yn credu y byddai modd imi gyhoeddi hyn mor gyflym, ond byddaf yn lansio’r ymgyrch yfory. Felly, yr oedd hwnnw’n gwestiwn cyflym gennych chi ac yn ateb cyflym gennyf fi. [Chwerthin.] Bydd yr ymgyrch yn cynnwys hysbysebion teledu, posteri a gwefan a fydd yn helpu ysgogi trafodaeth ar y materion pwysig sy’n effeithio ar un fenyw o bob pedair yng Nghymru. Bydd yr hysbysebion teledu’n rhedeg drwy gydol cyfnod Cwpan y Byd, o gofio bod mwy o achosion o drais yn erbyn merched yn ystod digwyddiadau chwaraeon mawr, am ryw reswm, fel y dywedasoch.

Disabled Community

Cymuned Anabl

Q3 Jenny Randerson: Will the Minister make a statement on the provision of services for the disabled community? OAQ(3)1228(SJL)

C3 Jenny Randerson: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau i’r gymuned anabl? OAQ(3)1228(SJL)

Carl Sargeant: The Welsh Assembly Government is working in collaboration with the public sector in Wales to improve the provision of services to disabled people. The city-centre electric bus trial in Cardiff announced this month is one such example.

Carl Sargeant: Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cydweithio â’r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella’r gwasanaethau a ddarperir i bobl anabl. Mae arbrawf y bws trydan yng nghanol dinas Caerdydd a gyhoeddwyd y mis hwn yn un enghraifft o’r fath.

Jenny Randerson: I am glad that you mentioned public transport, because the Petitions Committee yesterday heard evidence from Scope about the lack of facilities for disabled people on public transport, particularly on railway services. The number of stations in Wales with appropriate facilities is very small. I appreciate that public transport is not directly within your remit, but I am sure that you take a great interest in this issue. The particular problem, or the most prevalent problem, in relation to train stations is the lack of disabled toilet facilities. Will you undertake to have discussions with the Minister for the Economy and Transport to ensure that a more proactive approach is taken to improve stations, because the evidence that we received showed that Wales was receiving much less than its Barnett share of the fund for the UK Railways for All strategy, which was designed for this sort of improvement?

Jenny Randerson: Yr wyf yn falch eich bod wedi sôn am gludiant cyhoeddus, oherwydd ddoe clywodd y Pwyllgor Deisebau dystiolaeth gan Scope am y diffyg cyfleusterau i bobl anabl ar gludiant cyhoeddus, yn enwedig ar wasanaethau rheilffordd. Mae nifer y gorsafoedd yng Nghymru sydd â chyfleusterau priodol yn fach iawn. Sylweddolaf nad yw cludiant cyhoeddus yn rhan uniongyrchol o’ch cylch gwaith, ond yr wyf yn siŵr fod gennych ddiddordeb mawr yn y mater hwn. Y broblem benodol, neu’r broblem fwyaf cyffredin, o safbwynt gorsafoedd trên yw’r prinder cyfleusterau toiledau i’r anabl. A wnewch chi ymrwymo i gael trafodaethau gyda’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth i sicrhau dull mwy rhagweithiol i wella gorsafoedd, oherwydd dangosodd y dystiolaeth a gawsom fod Cymru’n cael llai o lawer nai’i chyfran Barnett o’r gronfa ar gyfer strategaeth Rheilffyrdd i Bawb y DU, a fwriadwyd ar gyfer y mathau hyn o welliannau?

Carl Sargeant: You are quite right to say that public transport does not come under my portfolio, but I will take this up with the Minister for transport. These issues are important around the national transport plan, and the national stations improvement programme will involve getting better access to toilet provision and to services. I will take up this matter with the Minister.

Carl Sargeant: Yr ydych yn iawn wrth ddweud nad yw cludiant cyhoeddus yn rhan o’m portffolio i, ond codaf hyn gyda’r Gweinidog dros drafnidiaeth. Mae’r materion hyn yn bwysig o safbwynt y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol, a bydd y rhaglen genedlaethol o wella gorsafoedd yn golygu sicrhau mynediad gwell i ddarpariaeth toiledau a gwasanaethau. Codaf y mater hwn gyda’r Gweinidog.

Helen Mary Jones: We know that, too often, even given the amount of resources that have been available in our public services, disabled people across public services have to wait too long for the services that they need, whether they are adaptations to houses, the provision of wheelchair services and a range of other care and support services. In the difficult times that are facing us in the provision of public services, will you undertake to discuss with ministerial colleagues and colleagues in local government how to ensure that waiting times are not worsened by the current situation and that local authorities, particularly, are encouraged to prioritise services to the most vulnerable citizens, particularly to disabled people, when difficult decisions must be made?

Helen Mary Jones: Gwyddom, yn rhy aml, fod pobl anabl ar draws gwasanaethau cyhoeddus yn gorfod aros yn rhy hir am y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen, boed yn addasiadau i dai, gwasanaethau cadair olwyn ac ystod o wasanaethau gofal a chymorth eraill, hyd yn oed o ystyried yr adnoddau sydd wedi bod ar gael yn ein gwasanaethau cyhoeddus. Yn yr amseroedd anodd sy’n ein hwynebu o safbwynt darparu gwasanaethau cyhoeddus, a wnewch chi ymrwymo i drafod gyda chyd-Weinidogion a chydweithwyr mewn llywodraeth leol sut i sicrhau na fydd y sefyllfa bresennol yn arwain at waethygu amseroedd aros, a bod awdurdodau lleol, yn benodol, yn cael eu hannog i flaenoriaethu gwasanaethau i’r dinasyddion sydd fwyaf agored i niwed, yn enwedig pobl anabl, pan fydd yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd?

2.00 p.m.

 

Carl Sargeant: That is something that I have already asked my department to look at. I have asked my officials to look, in particular, at the disabled facilities grant, and differences in the delivery of service between the 22 authorities. My officials will come back to me on this with more details. We should bear in mind that we now have outcome agreements that may drive forward a better level of understanding and achievement, in terms of access to disabled facilities grants through local authorities. It is something that I am working on now.

Carl Sargeant: Mae hynny’n rhywbeth yr wyf eisoes wedi gofyn i’m hadran edrych arno. Yr wyf wedi gofyn i’m swyddogion edrych, yn benodol, ar y grant cyfleusterau i’r anabl, a gwahaniaethau yn y modd y caiff gwasanaethau eu darparu ar draws y 22 awdurdod. Bydd fy swyddogion yn dod yn ôl ataf gyda mwy o fanylion ar hyn. Dylem gofio bod gennym gytundebau canlyniadau yn awr a all arwain at lefel well o ddealltwriaeth a chyflawni, o ran gallu cael grantiau cyfleusterau i’r anabl drwy awdurdodau lleol. Mae’n rhywbeth yr wyf yn gweithio arno yn awr.

Jonathan Morgan: I would like to echo the point that has just been made by Helen Mary Jones. I am concerned about the ability of local authorities to meet their obligations in the use of disabled facilities grants, and also to meet their general obligations to provide support for people who are disabled and may require home adaptations. When you look at the figures over a two-year period, you can see that there has been a 40 per cent reduction in the amount of money spent by local authorities in Wales. In 2006-07, more than £100 million was spent, and this fell to £60 million in 2008-09. That is clearly worrying, when you consider the large numbers of people throughout Wales who require different kinds of home adaptations.

Jonathan Morgan: Hoffwn adleisio’r pwynt y mae Helen Mary Jones newydd ei wneud. Yr wyf yn pryderu am allu awdurdodau lleol i gyflawni eu hymrwymiadau o safbwynt defnyddio grantiau cyfleusterau i’r anabl, a hefyd i gyflawni eu hymrwymiadau cyffredinol i ddarparu cymorth i bobl sy’n anabl ac y gall fod arnynt angen addasiadau i’w cartrefi. O edrych ar y ffigurau dros gyfnod o ddwy flynedd, gwelwch fod gostyngiad o 40 y cant yn yr arian a gaiff ei wario gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Yn 2006-07 gwariwyd dros £100 miliwn, a gostyngodd hyn i £60 miliwn yn 2008-09. Yn amlwg, mae hynny’n peri pryder pan ystyriwch y niferoedd mawr o bobl ledled Cymru y mae arnynt angen gwahanol fathau o addasiadau yn eu cartrefi.

The Government has found that it is very difficult to monitor local authorities, because there is a huge variance in the standard of delivery and in how quickly people can get their home adaptations completed. One of the main problems has been the lack of oomph on the part of Government in ensuring that we have consistency in how the data are collected. Home adaptations are looked at in the round, but they need to be looked at according to category. A home extension cannot be seen as the same as installing a bath rail in somebody’s bathroom. Therefore, it is important that the Government sets out very clear standards for what is expected of local authorities, and it needs to review progress over the next few years. Otherwise, those people who require adaptations will be left behind.

Mae’r Llywodraeth wedi gweld ei bod yn anodd iawn monitro awdurdodau lleol, oherwydd bod amrywiadau mawr yn safon y ddarpariaeth a’r amser y mae’n ei gymryd i gwblhau addasiadau yng nghartrefi pobl. Un o’r prif broblemau fu’r diffyg egni ar ran y Llywodraeth wrth sicrhau bod gennym gysondeb yn y modd y caiff data eu casglu. Edrychir ar addasiadau cartrefi yn gyffredinol, ond mae angen edrych arnynt yn ôl categori. Ni ellir ystyried bod estyniad i gartref yr un fath â gosod rheilen wrth ymyl y bath yn ystafell ymolchi rhywun. Felly, mae’n bwysig i’r Llywodraeth osod safonau clir iawn ar gyfer yr hyn a ddisgwylir gan awdurdodau lleol, ac mae angen iddi adolygu cynnydd dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Fel arall, bydd y bobl hynny y mae arnynt angen addasiadau yn cael eu gadael ar ôl.

Carl Sargeant: I share your concerns about the delivery of services. I am not sure that I agree that I lack 'oomph’ to drive this agenda forward. However, this issue continues to concern me. As I said to Helen Mary, these services are delivered in 22 very different ways. Through outcome agreements, I am pursuing this to see whether there is something that might drive this agenda forward more quickly.

Carl Sargeant: Yr wyf fi, fel chithau, yn pryderu am ddarparu gwasanaethau. Nid wyf yn siŵr a wyf yn cytuno nad oes gennyf ddigon o egni i yrru’r agenda hon yn ei blaen. Fodd bynnag, mae’r mater hwn yn dal i beri pryder imi. Fel y dywedais wrth Helen Mary, caiff y gwasanaethau hyn eu darparu mewn 22 o ffyrdd gwahanol iawn. Drwy gytundebau canlyniadau, yr wyf yn mynd ar drywydd hyn i weld a oes rhywbeth a allai yrru’r agenda hon yn ei blaen yn gyflymach.

Credit Unions

Undebau Credyd

Q4 Lorraine Barrett: Will the Minister make a statement on what the Welsh Assembly Government is doing to support credit unions? OAQ(3)1237(SJL)

C4 Lorraine Barrett: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud i gefnogi undebau credyd? OAQ(3)1237(SJL)

Carl Sargeant: Since April 2009, credit unions have received £750,000 of Assembly Government and European funding. Our credit union action plan, supported by a proposed further £3 million programme between 2010 and 2013, provides a strategic approach to the governance, skills and financial issues that we need to address to ensure the movement’s longer-term sustainability.

Carl Sargeant: Er mis Ebrill 2009, mae undebau credyd wedi cael £750,000 o arian Llywodraeth y Cynulliad ac arian Ewropeaidd. Mae ein cynllun gweithredu ar undebau credyd, sy’n cael ei gefnogi gan raglen arfaethedig gwerth £3 miliwn arall rhwng 2010 a 2013, yn darparu dull strategol o ymdrin â materion llywodraethu, sgiliau ac arian y mae angen inni fynd i’r afael â hwy i sicrhau cynaliadwyedd y mudiad yn y tymor hwy.

Lorraine Barrett: Thank you for that response, Minister. I congratulate the Welsh Government on the support that it has given credit unions since its inception. Will you give an assurance that you will continue to actively and positively promote and support credit unions as much as you can, even more so now that the UK coalition Government of Conservatives and Liberal Democrats—to give the parties their full titles—is getting rid of child trust funds, which have complemented the role of credit unions in encouraging whole families to save money for their futures?

Lorraine Barrett: Diolch am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Yr wyf yn llongyfarch Llywodraeth Cymru am y gefnogaeth y mae wedi’i rhoi i undebau credyd o’r dechrau. A rowch chi sicrwydd y byddwch yn parhau i wneud cymaint ag y gallwch i hybu a chefnogi undebau credyd yn weithredol ac yn gadarnhaol, a hynny’n fwy felly, yn awr, o gofio bod Llywodraeth glymbleidiol y DU o Geidwadwyr a Democratiaid Rhyddfrydol—i roi eu teitlau llawn i’r pleidiau—yn dileu cronfeydd ymddiriedolaeth plant, sydd wedi ategu rôl undebau credyd drwy annog teuluoedd cyfan i gynilo arian ar gyfer eu dyfodol?

Carl Sargeant: I will continue, as will my department, to support credit unions, as stated in our strategy. I am as concerned as you are about the cuts that are coming this way. We accept that there will be some challenges ahead, but it does worry me that the Conservative and Liberal Democrat Government in Westminster has attacked the youngest people—and our children in Wales—first. That really worries me.

Carl Sargeant: Byddaf fi, a’m hadran, yn parhau i gefnogi undebau credyd, fel y nodir yn ein strategaeth. Yr wyf yn pryderu gymaint â chithau am y toriadau sy’n ein hwynebu. Yr ydym yn derbyn y bydd rhai heriau o’n blaenau, ond mae’n fy mhoeni bod Llywodraeth y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan wedi ymosod ar y bobl ieuengaf—a’n plant ni yng Nghymru—yn gyntaf. Mae hynny’n fy mhoeni’n fawr.

David Melding: I hope that you have the good grace to accept this compliment from a wicked Welsh Tory, but we all agree that credit unions are important: I commend the Government of which you are now a member on commissioning a very important piece of research on credit unions. Indeed, the all-party group on co-operatives, of which I am a member and which has an extensive membership across this Chamber, heard the author of that report, Molly Cato, outline the challenges ahead. I know that the Assembly Government has already taken up the recommendations and intends to implement most of them, at least.

David Melding: Gobeithio y byddwch cystal â derbyn y ganmoliaeth hon gan Dori Cymreig drwg, ond yr ydym i gyd yn cytuno bod undebau credyd yn bwysig: yr wyf yn cymeradwyo’r Llywodraeth yr ydych bellach yn aelod ohoni am gomisiynu darn pwysig iawn o ymchwil ar undebau credyd. Yn wir, clywodd y grŵp hollbleidiol ar gwmnïau cydweithredol yr wyf yn aelod ohono, ac sydd ag aelodaeth helaeth ar draws y Siambr hon, awdur yr adroddiad hwnnw, Molly Cato, yn amlinellu’r heriau sydd o’n blaenau. Gwn fod Llywodraeth y Cynulliad eisoes wedi mynd ar ôl yr argymhellion a’i bod yn bwriadu gweithredu’r rhan fwyaf ohonynt, o leiaf.

That report calls for better marketing so that we can increase the number of people in credit unions from roughly 2 per cent to 6 per cent. Do you agree that, to market effectively, we need some sort of national champion? I am not saying that you lack presence, Minister, but let us face it: politicians do not always reach the parts of Wales that we need to reach in terms of promoting this worthy cause. I think that a celebrity, perhaps a sportsperson, might be an ideal person to get out there and show many people that credit unions are the answer to an awful lot of financial planning and its associated worries.

Mae’r adroddiad hwnnw’n galw am farchnata gwell er mwyn inni allu cynyddu nifer y bobl mewn undebau credyd o ryw 2 y cant i 6 y cant. A ydych yn cytuno bod arnom angen rhyw fath o hyrwyddwr cenedlaethol i farchnata’n effeithiol? Nid wyf yn dweud nad oes gennych bresenoldeb, Weinidog, ond gadewch inni wynebu’r gwir: nid yw gwleidyddion bob amser yn cyrraedd y rhannau o Gymru y mae angen inni eu cyrraedd o ran hyrwyddo’r achos teilwng hwn. Credaf y gallai rhywun enwog, ym maes chwaraeon efallai, fod yn ddelfrydol i fynd allan a dangos i lawer o bobl mai undebau credyd yw’r ateb i lawer iawn o waith cynllunio ariannol a’i bryderon cysylltiedig.

Carl Sargeant: Thank you for your contribution, David. I agree with you. There is certainly an opportunity to support and enhance credit unions. I tried my best last week when visiting Cardiff credit union, where I had a photograph taken for its marketing campaign. I am not quite sure how successful that will be, but perhaps we can take some advice from the staff there on whether there is growth or reduction in its market as a result. [Laughter.] I will certainly ask officials to look at the proposal of identifying a celebrity to support this work.

Carl Sargeant: Diolch am eich cyfraniad, David. Yr wyf yn cytuno â chi. Yn bendant mae cyfle i gefnogi a gwella undebau credyd. Ceisiais fy ngorau yr wythnos diwethaf wrth ymweld ag undeb credyd Caerdydd, lle tynnwyd fy llun ar gyfer ei ymgyrch farchnata. Nid wyf yn siŵr pa mor llwyddiannus fydd yr ymgyrch, ond efallai y gallwn gael cyngor gan y staff yno i weld a yw ei farchnad yn tyfu neu’n lleihau o ganlyniad. [Chwerthin.] Yn bendant, byddaf yn gofyn i swyddogion edrych ar y syniad o gael rhywun enwog i gefnogi’r gwaith hwn.

Leanne Wood: As we have seen from recent events in Greece, and to a lesser extent in Spain and Portugal, the global economy is still in a very fragile state, and the LIBOR rate—the rate at which banks lend to each other—is also rising at a very worrying rate. In light of this, do you agree that it is vital to progress towards creating a Welsh people’s bank? A people’s bank that builds on the credit union movement and the post office network could bring much-needed confidence to retail banking, allowing customers to invest money without worrying that their money is being gambled away on dodgy ventures by the investment arm of their bank. It would also allow people with poor credit ratings who are currently frozen out by the commercial banks to open an account without being forced to pay extortionate interest rates. What discussions have you had to progress this vital institution?

Leanne Wood: Fel yr ydym wedi gweld o ddigwyddiadau’n ddiweddar yng Ngwlad Groeg, ac i raddau llai yn Sbaen a Phortiwgal, mae’r economi fyd-eang mewn cyflwr bregus iawn o hyd, ac mae’r Gyfradd Gwerthu Rhwng Banciau Llundain—y gyfradd a ddefnyddir pan fydd banciau’n benthyca i’w gilydd—hefyd yn codi ar raddfa sy’n peri pryder mawr. A hynny mewn cof, a ydych yn cytuno’i bod yn hanfodol symud tuag at greu banc y bobl yng Nghymru? Gallai banc y bobl sy’n adeiladu ar y mudiad undebau credyd a’r rhwydwaith swyddfeydd post ddod â hyder y mae mawr ei angen i fancio adwerthu, gan ganiatáu i gwsmeriaid fuddsoddi arian heb boeni bod eu harian yn cael ei gamblo ar fentrau amheus gan gangen fuddsoddi eu banc. Byddai hefyd yn caniatáu i bobl sydd â statws credyd gwael ac wedi eu cau allan ar hyn o bryd gan y banciau masnachol agor cyfrif heb gael eu gorfodi i dalu cyfraddau llog gormodol. Pa drafodaethau yr ydych wedi eu cael i ddatblygu’r sefydliad hanfodol hwn?

Carl Sargeant: You are absolutely right that we need to have a secure and confident market for the people of Wales. I have had some early discussions with the Minister for Business and Budget about banking proposals in Wales. Again, the credit union is the catalyst for all this, and I will continue to have discussions with the relevant Ministers in promoting a secure, safe financial institution in Wales.

Carl Sargeant: Yr ydych yn gwbl iawn wrth ddweud bod angen inni gael marchnad ddiogel a hyderus i bobl Cymru. Yr wyf wedi cael rhai trafodaethau cynnar gyda’r Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb ynghylch cynigion bancio yng Nghymru. Eto, yr undeb credyd yw’r sbardun ar gyfer hyn i gyd, a byddaf yn parhau i gael trafodaethau gyda’r Gweinidogion perthnasol i hybu sefydliad ariannol diogel a saff yng Nghymru.

Brian Gibbons: Providing support for socially and financially excluded people is a key part of the mission statement of credit unions in Wales, but if our credit unions are to be sustainable in the long term, they must become a mainstream competitive financial service that makes sense to the majority of working people in Wales. In that context, you may be aware that the multi-union shop stewards’ committee, made up of Corus, Community, the Union of Construction, Allied Trades and Technicians and the other trade unions working in Corus, have worked very successfully with the management of Corus across south Wales to support the credit union in that workplace. Do you or your officials have any plans to have further discussions with employers and the trade union movement to build on this good practice?

Brian Gibbons: Mae darparu cefnogaeth i bobl sydd wedi eu hallgáu’n gymdeithasol ac yn ariannol yn rhan allweddol o ddatganiad cenhadaeth undebau credyd yng Nghymru, ond os yw ein hundebau credyd am fod yn gynaliadwy yn y tymor hir, rhaid iddynt ddod yn wasanaeth ariannol cystadleuol yn y brif ffrwd sy’n gwneud synnwyr i fwyafrif y bobl sy’n gweithio yng Nghymru. Yn y cyd-destun hwnnw, efallai eich bod yn gwybod bod y pwyllgor swyddogion undeb aml-undeb, sy’n cynnwys Corus, Community a’r Undeb Adeiladu, Crefftau Perthynol a Thechnegwyr a’r undebau llafur eraill sy’n gweithio yn Corus, wedi gweithio’n llwyddiannus iawn gyda thîm rheoli Corus ar draws y de i gefnogi’r undeb credyd yn y gweithle hwnnw. A oes gennych chi neu’ch swyddogion gynlluniau i gael trafodaethau pellach gyda chyflogwyr a’r mudiad undebau llafur i adeiladu ar yr arfer da hwn?

Carl Sargeant: Thank you, Brian. I am aware of the discussions going on. I continue to ask my officials to promote this enterprise. Recently, I had a discussion on whether we should have our own credit union here for the Welsh Assembly Government. I encourage people to promote credit unions. It is a massive organisation in Ireland, and there is no reason why we cannot go down the same track.

Carl Sargeant: Diolch, Brian. Yr wyf yn ymwybodol o’r trafodaethau sy’n mynd ymlaen. Yr wyf yn dal i ofyn i’m swyddogion hybu’r fenter hon. Yn ddiweddar, cefais drafodaeth am y cwestiwn a ddylem gael ein hundeb credyd ein hunain yma ar gyfer Llywodraeth y Cynulliad. Anogaf bobl i hybu undebau credyd. Mae’n sefydliad enfawr yn Iwerddon, ac nid oes dim rheswm pam na allwn ni ddilyn yr un llwybr.

Communities First

Cymunedau yn Gyntaf

Q5 Chris Franks: Will the Minister make a statement regarding the effectiveness of the Communities First programme? OAQ(3)1215(SJL)

C5 Chris Franks: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch effeithiolrwydd y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf? OAQ(3)1215(SJL)

Carl Sargeant: I have commissioned an independent evaluation of the Communities First programme. This will look at the outcomes and processes of the programme and the extent to which the programme has achieved its aims and objectives. It is expected that the evaluation report will be published in spring 2011.

Carl Sargeant: Yr wyf wedi comisiynu gwerthusiad annibynnol o’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf. Bydd hwn yn edrych ar ganlyniadau a phrosesau’r rhaglen ac yn ystyried i ba raddau y mae’r rhaglen wedi cyflawni ei nodau a’i hamcanion. Disgwylir i’r adroddiad gwerthuso gael ei gyhoeddi yn ystod gwanwyn 2011.

2.10 p.m.

 

Chris Franks: I appreciate that information. There is a tendency not to give core funding for training officers in Communities First areas. An example would be the Communities First area in Perthcelyn, Cynon valley, which has lost a training officer. That member of staff started life as a young person not in employment, education and training, but became the training officer. Will the Minister ensure that priority is given to funding related to training and young people? What assessment has been made of the likely impact of public sector cuts from the Conservative-Liberal Democrat administration in London on the Communities First areas in Rhondda Cynon Taf, the Vale of Glamorgan and Cardiff?

Chris Franks: Yr wyf yn gwerthfawrogi’r wybodaeth honno. Mae tuedd i beidio â rhoi arian craidd ar gyfer swyddogion hyfforddi mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Mae’r ardal Cymunedau yn Gyntaf ym Mherthcelyn, Cwm Cynon, sydd wedi colli swyddog hyfforddi, yn un enghraifft. Dechreuodd yr aelod hwnnw o’r staff fel unigolyn ifanc a oedd heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, ond daeth yn swyddog hyfforddi. A wnaiff y Gweinidog sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i arian yn ymwneud â hyfforddiant a phobl ifanc? Pa asesiad sydd wedi ei wneud o effaith debygol y toriadau yn y sector cyhoeddus gan weinyddiaeth y Ceidwadwyr-Democratiaid Rhyddfrydol yn Llundain ar yr ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg a Chaerdydd?

Carl Sargeant: I will start at the end of your question. It is far too early to say what the impacts will be on my budget, but we are doing line-by-line scrutiny of our budgets to see what the implications are. In terms of training, it is important that we drive funding to front-line services. I know that previous Ministers were committed to that, and that is where I also want to be in terms of the Communities First outcomes fund.

Carl Sargeant: Dechreuaf ar ddiwedd eich cwestiwn. Mae’n rhy gynnar o lawer dweud beth fydd yr effaith ar fy nghyllideb, ond yr ydym yn craffu fesul llinell ar ein cyllidebau i weld beth yw’r goblygiadau. O ran hyfforddiant, mae’n bwysig inni yrru cyllido i wasanaethau rheng flaen. Gwn fod Gweinidogion blaenorol wedi ymrwymo i hynny, a dyna lle’r wyf fi am fod o ran cronfa ganlyniadau Cymunedau yn Gyntaf.

Partnerships have training budgets, and they determine the types of training to be undertaken at local level. That could also relate to engaging with young people. In terms of partnerships and their ability to understand, themselves, what training is available, training, advice and support is available through the Wales Council for Voluntary Action’s national Communities First contacts team.

Mae gan bartneriaethau gyllidebau hyfforddiant, a byddant yn penderfynu’r math o hyfforddiant sydd i’w wneud yn lleol. Gallai hynny hefyd ymwneud ag ymgysylltu â phobl ifanc. O ran partneriaethau a’u gallu i ddeall, eu hunain, pa hyfforddiant sydd ar gael, mae hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth ar gael drwy dîm cysylltiadau cenedlaethol Cymunedau yn Gyntaf sy’n rhan o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

The Leader of the Opposition (Nick Bourne): I know that a lot of what happens in Communities First areas is first-class and excellent spending. You mentioned the evaluation study, which I very much welcome. I note that it is reporting in around a year’s time. I am not quite sure what terms of reference you have given, but, clearly, a lot of the partnership money—some two thirds, I think—is spent on staffing and administration. I recognise that much of that is absolutely necessary, but bearing in mind what the First Minister has, quite rightly, said about bearing down on back-office functions so that we can deliver more for less, are you particularly keen that the review should look at the administration costs to ensure that they are delivering value for money and are kept to the absolute minimum?

Arweinydd yr Wrthblaid (Nick Bourne): Gwn fod llawer o’r hyn sy’n digwydd mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf o’r radd flaenaf ac yn wariant gwych. Soniech am yr astudiaeth werthuso, ac yr wyf yn ei chroesawu’n fawr. Sylwaf y bydd yn cael ei chyhoeddi ymhen tua flwyddyn. Nid wyf yn siŵr pa gylch gorchwyl yr ydych wedi’i roi, ond, yn amlwg, caiff llawer o’r arian partneriaeth—rhyw ddwy ran o dair, mi gredaf—ei wario ar staffio a gweinyddu. Yr wyf yn cydnabod bod llawer o hynny’n gwbl angenrheidiol, ond o gofio’r hyn y mae’r Prif Weinidog wedi’i ddweud, a hynny’n iawn, am wasgu ar swyddogaethau cefn swyddfa er mwyn inni allu cyflawni mwy am lai, a ydych yn arbennig o awyddus i sicrhau bod yr adolygiad yn edrych ar y costau gweinyddu i sicrhau eu bod yn rhoi gwerth yr arian ac yn cael eu cadw mor isel ag sy’n bosibl?

Carl Sargeant: I would encourage collaboration and working together on this right across my portfolio. If this can be developed through the Communities First programme, I would, again, encourage that. In terms of releasing money to the front line a good example is where partnerships that are close to each other can work together and share administration staff. I will certainly be looking at releasing funding to go into the communities.

Carl Sargeant: Byddwn yn annog cydweithredu a chydweithio ar hyn ar draws fy mhortffolio cyfan. Os gellir datblygu hyn drwy’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, eto byddwn yn annog hynny. O safbwynt rhyddhau arian i’r rheng flaen, un enghraifft dda o hynny yw lle gall partneriaethau sy’n agos at ei gilydd gydweithio a rhannu staff gweinyddol. Yn bendant, byddaf yn ystyried rhyddhau arian i fynd i mewn i’r cymunedau.

Brian Gibbons: I know from my own constituency that the success of Communities First has been somewhat uneven, although in the last 12 or 18 months, particularly since the focus of the outcome fund, a breath of fresh air has been put into the programme and real progress is being made. You may be aware that Neath Port Talbot County Borough Council, the Council for Voluntary Service in Neath Port Talbot, and other key Communities First partners have been involved in a very intensive review of the lessons of Communities First in the Neath Port Talbot area. There is a lot to be learned from that review. Would you be willing, at some stage, to meet those stakeholders in Neath Port Talbot to discuss the lessons and challenges that arise from the programme?

Brian Gibbons: Gwn o’m hetholaeth fy hun fod llwyddiant Cymunedau yn Gyntaf wedi bod ychydig yn anwastad, er bod chwa o awyr iach yn y rhaglen yn ystod y 12 neu 18 mis diwethaf, yn enwedig ers cael canolbwynt y gronfa ganlyniadau, ac mae cynnydd go iawn yn digwydd. Efallai y byddwch yn gwybod bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot, a phartneriaid allweddol eraill Cymunedau yn Gyntaf wedi bod yn ymwneud ag adolygiad dwys iawn o’r gwersi sy’n codi o’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Mae llawer i’w ddysgu o’r adolygiad hwnnw. A fyddech yn fodlon cyfarfod â’r rhanddeiliaid hynny yng Nghastell-nedd Port Talbot, rywbryd, i drafod y gwersi a’r heriau sy’n codi o’r rhaglen?

Carl Sargeant: If I am not available, I will certainly ensure that one of my officials is able to meet them to understand the detail of the report to which you alluded.

Carl Sargeant: Os nad wyf ar gael, yn sicr byddaf yn sicrhau bod un o’m swyddogion yn gallu eu cyfarfod i ddeall manylion yr adroddiad yr oeddech yn cyfeirio ato.

Communities First

Cymunedau yn Gyntaf

Q6 Sandy Mewies: Will the Minister make a statement on how the public gets information about Communities First? OAQ(3)1241(SJL)

C6 Sandy Mewies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y modd y mae’r cyhoedd yn cael gwybodaeth am Cymunedau yn Gyntaf? OAQ(3)1241(SJL)

Carl Sargeant: Each of the 157 partnerships has its own mechanism to distribute information to its Communities First area effectively, including regular newsletters and the use of community notice boards. On a national level, there is a Communities First information service, which includes a dedicated website, monthly bulletins and annual conference.

Carl Sargeant: Mae gan bob un o’r 157 partneriaeth ei system ei hun ar gyfer dosbarthu gwybodaeth yn effeithiol i’w hardal Cymunedau yn Gyntaf, gan gynnwys anfon cylchlythyrau rheolaidd a defnyddio hysbysfyrddau yn y gymuned. Ar lefel genedlaethol, mae yna wasanaeth gwybodaeth Cymunedau yn Gyntaf, sy’n cynnwys gwefan benodol, bwletinau sy’n cael eu cyhoeddi bob mis, a chynhadledd flynyddol.

Sandy Mewies: As you and others have clearly stated, it is important for us all to remember the good work that has been carried out by the Communities First teams in many constituencies. In my constituency, I recently attended events in Mold, where I opened a community garden project, and in Talacre, which showcased the good practice of Communities First in rural Flintshire. Both events were attended by individuals and organisations who were very interested in what was going on. Minister, would you agree that this is an excellent way of informing people of the valuable work that Communities First does?

Sandy Mewies: Fel yr ydych chi ac eraill wedi’i ddweud yn glir, mae’n bwysig inni i gyd gofio’r gwaith da y mae timau Cymunedau yn Gyntaf wedi’i wneud mewn llawer etholaeth. Yn fy etholaeth i, bûm mewn digwyddiadau yn yr Wyddgrug yn ddiweddar lle agorais brosiect gardd gymunedol, ac yn Nhalacre, a oedd yn arddangos arfer da Cymunedau yn Gyntaf yn rhannau gwledig Sir y Fflint. Yn bresennol yn y ddau ddigwyddiad yr oedd unigolion a sefydliadau a oedd â diddordeb mawr yn yr hyn a oedd yn digwydd. Weinidog, a fyddech yn cytuno bod hon yn ffordd wych i ddarparu gwybodaeth i bobl am y gwaith gwerthfawr y mae Cymunedau yn Gyntaf yn ei wneud?

Carl Sargeant: I know that you and many Members support the Communities First network wholesale. The past couple of months have been difficult for me in respect of understanding the difficulties that some of the Communities First partnerships have experienced. Some of that process is about our giving them support centrally and, in particular, giving them advice about governance and supporting their management structures. I will take that forward in the reviews that we will be undertaking.

Carl Sargeant: Gwn eich bod chi a nifer o Aelodau yn cefnogi’r rhwydwaith Cymunedau yn Gyntaf yn gyfan. Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn anodd imi o safbwynt deall yr anawsterau y mae rhai o’r partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf wedi’u cael. Mae rhywfaint o’r broses honno’n golygu rhoi cefnogaeth iddynt yn ganolog ac, yn benodol, rhoi cyngor iddynt am lywodraethu a chefnogi eu strwythurau rheoli. Byddaf yn symud hynny yn ei flaen yn yr adolygiadau y byddwn yn eu cynnal.

I am familiar with the partnerships Mold and rural Flintshire. In fact, I saw a picture of you in the paper, Sandy, attending the recent event—it was a lovely picture. [Laughter.] I welcome the work that is being done on the ground. The real way to passport how and what Communities First can do is to see it at first hand. Long may it continue.

Yr wyf yn gyfarwydd â’r partneriaethau yn yr Wyddgrug a rhannau gwledig Sir y Fflint. A dweud y gwir, gwelais lun ohonoch yn y papur, Sandy, yn y digwyddiad yn ddiweddar—yr oedd yn llun hyfryd. [Chwerthin.] Yr wyf yn croesawu’r gwaith sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad. Y ffordd go iawn i ddangos beth y gall Cymunedau yn Gyntaf ei wneud, a sut, yw drwy ei weld yn uniongyrchol. Hir y parhaed hynny.

Mark Isherwood: We must, of course, celebrate success, good practice and community effort. Sandy made reference to rural north Flintshire. During the last Assembly, I submitted concerns to the Wales Audit Office about the council’s original submissions under the Communities First programme in relation to rural north Flintshire. It produced a report, acknowledging the omission of Gwespyr from Communities First. It said that

Mark Isherwood: Wrth gwrs, rhaid inni ddathlu llwyddiant, arfer da ac ymdrech gymunedol. Cyfeiriodd Sandy at rannau gwledig gogledd Sir y Fflint. Yn ystod y Cynulliad diwethaf, cyflwynais bryderon i Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch cyflwyniadau gwreiddiol y cyngor dan y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf o safbwynt rhannau gwledig gogledd Sir y Fflint. Cynhyrchodd adroddiad, yn cydnabod bod Gwesbyr wedi ei hepgor o’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf. Dywedodd

'there is a wider issue in terms of the potential impact of the errors, which was not addressed at the time, and is still not addressed’,

'bod mater ehangach o ran effaith bosibl y camgymeriadau hyn, nad aethpwyd i’r afael â hwy ar y pryd, ac nad ydynt wedi cael sylw o hyd’,

It concluded that the most appropriate organisation to address the impact of the errors in the council’s submission was the Welsh Assembly Government, which assessed and approved the original submission and included data that, in the words of the auditor, were flawed and inappropriate. Why, therefore, is Gwespyr still outside? What action did the Welsh Assembly Government take, bearing in mind that this report is now over three years old?

Daeth i’r casgliad mai’r sefydliad mwyaf priodol i fynd i’r afael ag effaith y camgymeriadau yng nghyflwyniad y cyngor oedd Llywodraeth y Cynulliad, a fu’n gyfrifol am asesu a chymeradwyo’r cyflwyniad gwreiddiol, gan gynnwys data a oedd yn ddiffygiol ac yn amhriodol, yng ngeiriau’r archwilydd. Pam, felly, y mae Gwesbyr wedi’i hepgor o hyd? Pa gamau gweithredu a gymerodd Llywodraeth y Cynulliad, o gofio bod yr adroddiad hwn wedi’i baratoi dros dair blynedd yn ôl erbyn hyn?

Carl Sargeant: The way in which you can pull one-liners from a report that condemn programmes while missing out wholesale all the good things that happen in Communities First is unique. The specific issue that you have raised has been brought to my attention by the local Member, Sandy Mewies, on various occasions. A number of individuals have raised concerns since the application was made. In consequence, the matter has been investigated on more than one occasion by Flintshire County Council and by the Wales Audit Office. Consequently, the Assembly Government does not consider it worth while to reopen this issue as it has been fully investigated by those parties.

Carl Sargeant: Mae’r ffordd yr ydych yn gallu tynnu llinellau unigol o adroddiad sy’n condemnio rhaglenni gan hepgor yn llwyr yr holl bethau da sy’n digwydd yn y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn unigryw. Mae’r Aelod lleol, Sandy Mewies, wedi tynnu fy sylw droeon at y mater penodol yr ydych wedi’i godi. Mae nifer o unigolion wedi mynegi pryderon ers i’r cais gael ei wneud. O ganlyniad, ymchwiliwyd i’r mater fwy nag unwaith gan Gyngor Sir y Fflint a chan Swyddfa Archwilio Cymru. Felly, nid yw Llywodraeth y Cynulliad yn ystyried ei bod yn fuddiol ailagor y mater hwn gan fod y ddau gorff hynny wedi ymchwilio i’r mater yn llawn.

Mark Isherwood: I will restate that the Wales Audit Office said that it was the role of the Welsh Government to address the impact of the errors. I am not talking about investigating the complaint. When Wales Audit Office acknowledged the errors that occurred, it fell to you as a Government, although you were not the Minister with responsibility at that time, to address the impact. That impact does not appear to have been addressed in the context of those areas that should have qualified but are still outside the scheme. I back this up with the Wales Audit Office report on Communities First published last July, which said,

Mark Isherwood: Dywedaf eto fod Swyddfa Archwilio Cymru wedi dweud mai rôl Llywodraeth Cymru oedd mynd i’r afael ag effaith y camgymeriadau. Nid wyf yn sôn am ymchwilio i’r gŵyn. Pan gydnabu Swyddfa Archwilio Cymru y camgymeriadau a fu, eich cyfrifoldeb chi, fel Llywodraeth, oedd mynd i’r afael â’r effaith, er nad chi oedd y Gweinidog â chyfrifoldeb bryd hynny. Ymddengys nad yw’r effaith honno wedi cael sylw yng nghyd-destun yr ardaloedd hynny a ddylasai fod yn gymwys ond sy’n dal wedi’u hepgor o’r cynllun. Yr wyf yn ategu hyn ag adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf a gyhoeddwyd fis Gorffennaf y llynedd, a ddywedodd,

'Serious weaknesses in financial planning and processes for funding the programme led to widespread variation in funding, with no clear rationale for funding decisions’.

'Arweiniodd gwendidau difrifol yn y gwaith cynllunio ariannol a’r prosesau ar gyfer ariannu’r rhaglen at amrywiad eang yn yr arian a roddwyd heb unrhyw sail resymegol glir dros benderfyniadau’n ymwneud ag ariannu’.

How will you ensure that the lack of a clear rationale for funding decisions is addressed so that areas that should be receiving extra help, but are not, can receive it?

Sut y byddwch yn sicrhau rhoi sylw i’r diffyg sail resymegol glir dros benderfyniadau ariannu, fel y gall cymorth ychwanegol gyrraedd ardaloedd a ddylai fod yn ei gael, ond nad ydynt yn ei gael?

Carl Sargeant: As I have said, and will repeat, the consequences of this issue were investigated on more than one occasion by Flintshire County Council and the Wales Audit Office.

Carl Sargeant: Fel y dywedais, ac fe ailadroddaf, ymchwiliwyd i ganlyniadau’r mater hwn fwy nag unwaith gan Gyngor Sir y Fflint a Swyddfa Archwilio Cymru.

Janet Ryder: Minister, you did say that, despite all the good work that has happened, there have been one or two projects where communication between the community that they are meant to represent and the partnership or the board has deteriorated quite badly. How do you intend to reinstate the good communication and support from the community that needs to exist to ensure that the Communities First projects stay in those communities and benefit them long after Communities First has gone?

Janet Ryder: Weinidog, bu ichi ddweud bod yna un neu ddau o brosiectau lle mae cyfathrebu rhwng y gymuned y maent i fod i’w chynrychioli a’r bartneriaeth neu’r bwrdd wedi dirywio’n eithaf drwg, er yr holl waith da sydd wedi ei wneud. Sut yr ydych yn bwriadu adfer y cyfathrebu da a’r gefnogaeth angenrheidiol i sicrhau bod y prosiectau Cymunedau yn Gyntaf yn aros yn y cymunedau hynny ac o fudd iddynt ymhell ar ôl i’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf fynd?

2.20 p.m.

 

Carl Sargeant: There is no point in grant recipient bodies and partnership boards arguing about who does what and where. We need to grow up about delivery of service and changing communities. There are some great examples, one being Caia Park Partnership Ltd in Wrexham. It is a fantastic partnership; it was recently inspected and it came out with flying colours. That is a great example of how such partnerships can make a difference on the ground with community engagement. This is sometimes down to personalities and we have to become broader than that in terms of how we develop these relationships with the community. This is about community engagement; it is not easy, but the communities that we have been dealing with have been in a difficult place. This is about having the key people who can reach out to the community. Following training by my department, I hope that that approach will become effective for some of the partnerships to which you allude.

Carl Sargeant: Nid oes diben i fyrddau partneriaeth a chyrff sy’n cael grantiau ddadlau ynghylch pwy sy’n gwneud beth ac ymhle. Mae angen inni beidio â bod yn blentynnaidd ynghylch darparu gwasanaethau a newid cymunedau. Mae enghreifftiau gwych yn bodoli, ac un ohonynt yw Partneriaeth Parc Caia Cyf yn Wrecsam. Mae’n bartneriaeth wych; cafodd ei harolygu’n ddiweddar a chafodd ganmoliaeth fawr. Mae honno’n enghraifft wych o’r modd y gall partneriaethau o’r fath wneud gwahaniaeth ar lawr gwlad drwy ymgysylltu â’r gymuned. Weithiau mae a wnelo hyn â phersonoliaethau, a rhaid inni fod yn fwy eang na hynny o ran y ffordd yr ydym yn datblygu’r gydberthynas hon â’r gymuned. Mae hyn yn golygu ymgysylltu â’r gymuned; nid yw’n hawdd, ond mae’r cymunedau yr ydym wedi bod yn ymdrin â hwy wedi bod mewn sefyllfa anodd. Mae a wnelo hyn â chael y bobl allweddol a all estyn allan i’r gymuned. Ar ôl cael hyfforddiant gan fy adran, gobeithio y bydd y dull hwnnw’n dod yn effeithiol i rai o’r partneriaethau yr ydych yn cyfeirio atynt.

Voluntary Sector

Y Sector Gwirfoddol

Q7 Darren Millar: Will the Minister make a statement on Welsh Assembly Government support for the voluntary sector? OAQ(3)1200(SJL)

C7 Darren Millar: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r sector gwirfoddol? OAQ(3)1200(SJL)

Carl Sargeant: The Welsh Assembly Government remains committed to working in partnership with the sector. Our code of practice for funding details the key principles underpinning funding for the sector. Fundamental to this is the principle that funding for the sector should be determined no differently than for other sectors or agencies.

Carl Sargeant: Mae Llywodraeth y Cynulliad yn da wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â’r sector. Mae ein cod ymarfer ar gyfer ariannu yn rhoi manylion yr egwyddorion allweddol sy’n sail i ariannu’r sector. Yn sylfaenol i hyn mae’r egwyddor na ddylai arian ar gyfer y sector gael ei bennu yn wahanol i’r modd y caiff ei bennu ar gyfer sectorau neu asiantaethau eraill.

Darren Millar: You will be aware that the voluntary sector plays a huge role in contributing to a large number of partnerships, both statutory and non-statutory, around the country, many of which are working with local government. Will you do everything that you can to ensure that the voluntary sector’s work in participating in those partnerships will be adequately resourced by local government budgets to ensure that they can play a full role in developing policy ideas and that the voluntary sector’s voice is heard? Recently, I have engaged with a number of voluntary organisations and it is clear that they are concerned about being able to participate and continue to contribute to those fora simply because of a lack of basic things, such as covering fuel expenses of those who participate.

Darren Millar: Gwyddoch fod gan y sector gwirfoddol rôl enfawr i gyfrannu at nifer mawr o bartneriaethau, rhai statudol ac anstatudol, ledled y wlad, ac mae llawer ohonynt yn gweithio gyda llywodraeth leol. A wnewch chi bopeth o fewn eich gallu i sicrhau bod cyllidebau llywodraeth leol yn rhoi digon o adnoddau i waith y sector gwirfoddol o safbwynt cymryd rhan yn y partneriaethau hynny, er mwyn sicrhau y gallant chwarae rôl lawn wrth ddatblygu syniadau polisi, a bod llais y sector gwirfoddol yn cael ei glywed? Yn ddiweddar yr wyf wedi ymwneud â nifer o fudiadau gwirfoddol, ac mae’n amlwg eu bod yn pryderu am allu cymryd rhan yn y fforymau hynny a pharhau i gyfrannu atynt, dim ond oherwydd diffyg pethau sylfaenol, megis talu costau tanwydd yr unigolion sy’n cymryd rhan.

Carl Sargeant: I have also had many discussions with the voluntary sector and with local government, which prompted me recently to write to all local authorities to reinforce the principles of collaborative working.

Carl Sargeant: Yr wyf fi hefyd wedi cael nifer o drafodaethau gyda’r sector gwirfoddol a chyda llywodraeth leol, a’m symbylodd yn ddiweddar i ysgrifennu at bob awdurdod lleol i atgyfnerthu egwyddorion cydweithio.

Gweinidogion y DU

UK Ministers

C8 Nerys Evans: Pa drafodaethau mae’r Gweinidog wedi’u cael yn ddiweddar gyda Gweinidogion y DU? OAQ(3)1234(SJL)

Q8 Nerys Evans: What recent discussions has the Minister had with UK Ministers? OAQ(3)1234(SJL)

Carl Sargeant: I have had a meeting with Wayne David MP, the then Wales Office Parliamentary Under Secretary of State, and David Hanson MP, the then Minister of State for Security, Counter-Terrorism, Crime and Policing, to discuss matters of joint interest to the UK Government and the Welsh Assembly Government.

Carl Sargeant: Yr wyf wedi cael cyfarfod â Wayne David AS, Is-ysgrifennydd Seneddol Swyddfa Cymru ar y pryd, ac â David Hanson AS, y Gweinidog Gwladol dros Ddiogelwch, Gwrthderfysgaeth, Troseddu a Phlismona ar y pryd, i drafod materion sydd o ddiddordeb i Lywodraeth y DU a Llywodraeth y Cynulliad.

Nerys Evans: Mae’n ymrwymiad gan 'Cymru’n Un’ i edrych i ddatganoli pwerau dros y system cyfiawnder troseddol. Mae hwnnw’n bwysig o ran cydlynu polisïau yn y maes pwysig hwn. A allwch roi diweddariad inni ar ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad?

Nerys Evans: It is a 'One Wales’ commitment to look to the devolution of powers over the criminal justice system. That is important in co-ordinating policies in this important area. Can you give us an update on that Government commitment?

Carl Sargeant: This is ongoing work to which the Welsh Assembly Government is still committed in terms of the agreement in the 'One Wales’ document. We are looking at this matter and we expect papers to come through to the Cabinet over the next few months.

Carl Sargeant: Mae hwn yn waith parhaus y mae Llywodraeth y Cynulliad yn dal wedi ymrwymo iddo o ran y cytundeb yn y ddogfen 'Cymru’n Un’. Yr ydym yn edrych ar y mater hwn ac yn disgwyl i bapurau gyrraedd y Cabinet dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Mohammad Asghar: It is worrying that over recent months, a number of press reports across South Wales East have focused on public concern about the level of anti-social behaviour. One source of problems appears to be alcohol consumption. The Conservative and Liberal Democratic coalition has resolved to review alcohol taxation and pricing to tackle binge drinking without penalising responsible drinkers, pubs and local industries. One measure announced, welcomed by retailers such as Tesco, was a pledge to ban the sale of alcohol at below cost price. Are you planning to hold any discussions with the Minister in the new Government about this issue given that, as we all know, it has the potential to play a significant role in reducing the level of anti-social behaviour across Wales? Could you clarify whether it is still the intention of the Welsh Assembly Government to seek legislative competence in this area, given the announcement made by the Westminster coalition Government last week?

Mohammad Asghar: Mae’n peri pryder fod nifer o adroddiadau yn y wasg dros y misoedd diwethaf ar draws Dwyrain De Cymru wedi canolbwyntio ar bryder y cyhoedd ynghylch lefel ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’n ymddangos mai alcohol yw un o ffynonellau problemau o’r fath. Mae clymblaid y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi penderfynu adolygu treth ar alcohol a phrisiau alcohol er mwyn mynd i’r afael â goryfed mewn pyliau heb gosbi yfwyr cyfrifol, tafarnau a diwydiannau lleol. Un mesur a gyhoeddwyd, ac a groesawyd gan fanwerthwyr megis Tesco, oedd addewid i wahardd siopau rhag gwerthu alcohol islaw pris cost. A ydych yn bwriadu cael trafodaethau gyda’r Gweinidog yn y Llywodraeth newydd ar y mater hwn, o gofio bod ganddo’r potensial i chwarae rôl sylweddol wrth leihau lefel ymddygiad gwrthgymdeithasol ledled Cymru, fel y gwyddom i gyd? A allech egluro a yw’n fwriad o hyd gan Lywodraeth y Cynulliad i geisio cymhwysedd deddfwriaethol yn y maes hwn, o gofio’r cyhoeddiad a wnaed gan Lywodraeth glymbleidiol San Steffan yr wythnos diwethaf?

Carl Sargeant: The pricing of alcohol and the alcohol abuse strategy falls under the Minister for Health and Social Services’s portfolio. I will ask her to write to you with details of her proposals.

Carl Sargeant: Mae prisio alcohol a’r strategaeth ar gamddefnyddio alcohol yn dod dan bortffolio’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Gofynnaf iddi ysgrifennu atoch i roi manylion ei chynigion.

On the anti-social behaviour element of your question, I am not sure that that will be curbed following the cuts initiated by your party’s Government in Westminster and what that means for police forces in Wales.

O safbwynt yr elfen o’ch cwestiwn sy’n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, nid wyf yn siŵr y bydd hynny’n cael ei reoli yn dilyn y toriadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth eich plaid yn San Steffan a’r hyn y mae hynny’n ei olygu i’r heddluoedd yng Nghymru.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
Questions for the Minister for Children, Education and Lifelong Learning

The Record

Welsh-medium Education

Addysg Cyfrwng Cymraeg

Q1 Sandy Mewies: Will the Minister provide an update on Welsh Assembly Government support for Welsh-medium education? OAQ(3)1394(CEL)

C1 Sandy Mewies: A wnaiff y Gweinidog ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i addysg cyfrwng Cymraeg? OAQ(3)1394(CEL)

The Minister for Children, Education and Lifelong Learning (Leighton Andrews): I recently announced the publication of the Welsh-medium education strategy, which aims to develop effective Welsh-medium provision from nursery through to further and higher education. Despite current financial pressures, I have increased support for the strategy in 2010-11 by £1.725 million to just over £10 million.

Y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes (Leighton Andrews): Yn ddiweddar, gwneuthum ddatganiad ynghylch cyhoeddi’r strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg, sy’n ceisio datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg effeithiol, o addysg feithrin i addysg bellach ac addysg uwch. Er gwaetha’r pwysau ariannol presennol, yr wyf wedi rhoi £1.725 miliwn yn rhagor o gymorth i’r strategaeth yn 2010-11, sy’n golygu ei bod yn cael ychydig dros £10 miliwn.

Sandy Mewies: The Welsh-medium education strategy, which was, as you said, recently published, is an important document for Welsh-medium education in the future. It clearly states that it is fundamental to its success that there are sufficient numbers of practitioners in all phases of education and training with high quality Welsh language and teaching skills. Can you comment on how this will be achieved?

Sandy Mewies: Mae’r strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, fel yr oeddech yn sôn, yn ddogfen bwysig ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol. Mae’n nodi’n glir fod cael digon o ymarferwyr ym mhob cyfnod o addysg a hyfforddiant sydd â sgiliau addysgu a sgiliau Cymraeg o safon yn hanfodol i’w llwyddiant. A allwch wneud sylw ynghylch y modd y bydd hynny’n cael ei gyflawni?

Leighton Andrews: We are seeking to invest in the Welsh-medium education workforce. We are expanding the sabbatical scheme, which already provides practitioners with high-level skills in Welsh to include further courses. Welsh-medium and Welsh language training will form part of the planning of practitioner development in the future. This will build on the training that is currently available.

Leighton Andrews: Yr ydym yn ceisio buddsoddi yn y gweithlu addysg cyfrwng Cymraeg. Yr ydym yn ehangu’r cynllun sabothol, sydd eisoes yn sicrhau bod gan ymarferwyr lefel uchel o sgiliau yn yr iaith Gymraeg, er mwyn iddo gynnwys rhagor o gyrsiau. Bydd hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg yn rhan o gynllunio datblygiad ymarferwyr yn y dyfodol. Bydd hynny’n adeiladu ar yr hyfforddiant sydd ar gael ar hyn o bryd.

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): Minister, the strategy that you have recently published outlines the importance of a continuum of educational opportunities through the medium of Welsh from nursery to further and higher education. That is a vision that I wholeheartedly support. What guidance can you give to local authorities to ensure that there is equality of access to such provision? For example, there are significant concerns in mid and south Powys about the ability for children studying through the medium of Welsh to progress from primary school to secondary school because we do not have a dedicated Welsh-medium secondary school in that area. Parents there are concerned that, as Powys County Council looks to reorganise education in its area, Welsh-medium education will be bolted on at the end rather than be included as an integral part of the planning for educational provision in Powys. What guidance will you be giving to local authorities to back up your strategy to ensure that people have access to Welsh-medium education wherever they are in Wales?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Weinidog, mae’r strategaeth yr ydych wedi’i chyhoeddi’n ddiweddar yn egluro pwysigrwydd cael continwwm o gyfleoedd addysgol drwy gyfrwng y Gymraeg, o addysg feithrin i addysg bellach ac addysg uwch. Mae honno’n weledigaeth yr wyf yn ei chefnogi’n gyfan gwbl. Pa arweiniad y gallwch ei roi i awdurdodau lleol i sicrhau mynediad cyfartal i ddarpariaeth o’r fath? Er enghraifft, mae pobl yng nghanol a de Powys yn pryderu’n fawr am y gallu i blant sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg wneud cynnydd o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, oherwydd nid oes gennym ysgol uwchradd Gymraeg benodedig yn yr ardal honno. Wrth i Gyngor Sir Powys geisio ad-drefnu addysg yn ei ardal, mae rhieni yno’n pryderu y bydd addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei hystyried ar y diwedd, yn hytrach na’i chynnwys fel rhan annatod o waith cynllunio ar gyfer darpariaeth addysgol ym Mhowys. Pa arweiniad y byddwch yn ei roi i awdurdodau lleol i gefnogi’ch strategaeth er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu cael addysg cyfrwng Cymraeg ble bynnag y maent yng Nghymru?

Leighton Andrews: I will not comment on any specific reorganisation proposals in Powys, but, in general terms, the starting point has to be the fact that we expect, as a result of the new Welsh-medium education strategy, that local authorities will undertake, first of all, effective measurement of demand for places in Welsh-medium education, whether primary or secondary.

Leighton Andrews: Nid wyf am wneud sylw am gynigion penodol ar gyfer ad-drefnu ym Mhowys, ond yn gyffredinol rhaid mai’r man dechrau yw’r ffaith ein bod yn disgwyl, o ganlyniad i’r strategaeth newydd ar addysg cyfrwng Cymraeg, y bydd awdurdodau lleol i ddechrau yn mesur yn effeithiol y galw am leoedd mewn addysg cyfrwng Cymraeg, boed yn y sector cynradd ynteu’r sector uwchradd.

Secondly, we want to encourage local authorities to collaborate across borders in the provision of Welsh-medium education. At secondary level, that may be particularly important, because the level of demand in a particular area may not be sufficient to support the provision of a Welsh-medium secondary school.

Yn ail, yr ydym am annog awdurdodau lleol i gydweithio ar draws ffiniau wrth ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg. Ar lefel addysg uwchradd, gallai hynny fod yn hynod o bwysig, oherwydd efallai na fydd lefel y galw mewn ardal benodol yn ddigonol i gefnogi darparu ysgol uwchradd Gymraeg.

Thirdly, in general terms, in respect of our transformation strategy for post-14 education, I published a written statement in January outlining the importance that we attach to ensuring that transformation strategies do not, in the proposals that they put forward, undermine the provision of existing Welsh-medium education.

Yn drydydd, yn gyffredinol, o ran ein strategaeth drawsnewid ar gyfer addysg ôl-14, cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig ym mis Ionawr a oedd yn egluro’r pwys yr ydym yn ei roi ar sicrhau nad yw strategaethau trawsnewid, yn y cynigion y maent yn eu cyflwyno, yn tanseilio’r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg a geir eisoes.

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf yn eich llongyfarch yn fawr iawn ar y strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg a’ch ymdrechion i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg ac ymestyn cyfleoedd plant i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Serch hynny, mae problem yn codi wrth osod trothwy cenedlaethol ar gyfer yr hyn sy’n cael ei ystyried yn addysg cyfrwng Cymraeg. Er enghraifft, mae’r sefyllfa yn fy etholaeth i yn sir Gaerfyrddin yn dra gwahanol i rai mannau eraill yng Nghymru. Mae addysg ddwyieithog wedi cael ei datblygu yn helaeth yn sir Gaerfyrddin. Byddai’r trothwy yn cynnwys addysg ddwyieithog yn yr hyn sy’n cael ei ddiffinio fel addysg cyfrwng Cymraeg.

Rhodri Glyn Thomas: I very much congratulate you on the Welsh-medium education strategy and your efforts to promote Welsh-medium education and to extend the opportunities for children to study through the medium of Welsh. However, a problem arises in setting a national threshold for what is considered to be Welsh-medium education. For example, the situation in my constituency in Carmarthenshire is quite different from that in others in Wales. Bilingual education has been developed substantially in Carmarthenshire. The threshold would include bilingual education within what is defined as Welsh-medium education.

Yn Nyffryn Tywi, er enghraifft, mae’r ysgol gynradd, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, yn llawn ar hyn o bryd, a gall yr awdurdod addysg ddweud wrth yr ysgol y gall plant sydd y tu allan i’r dalgylch gael addysg mewn ysgol categori A, er mai dim ond 70 y cant o’r addysg fyddai’n cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn y sector uwchradd, gall yr awdurdod addysg ddweud, 'Gallwch fynd i ysgol 2 B’, er bod y rhieni’n dymuno i’w plant fynd i ysgol 2 A. Pe bai ysgol 2 A yn Nyffryn Tywi, byddai hynny’n datrys rhai o’r problemau y mae Kirsty Williams wedi’u codi ynglŷn â dilyniant ym Mhowys. A wnewch chi edrych ar y sefyllfaoedd hyn a chynnal trafodaethau gyda Chyngor Sir Gâr yn benodol ynglŷn â hyn? Gwn eich bod yn ymwybodol o’r broblem, Weinidog.

In the Towy valley, for example, the primary school, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, is full and the local education authority can say to the school that children who are outside the catchment area can receive education in a category A school, although only 70 per cent of the education would be through the medium of Welsh. In the secondary sector, the education authority can say 'You can go to a 2 B school’ even though the parents want their children go to a 2 A school. If there was a 2 A school in Dyffryn Tywi, that would solve some of the issues which Kirsty Williams has raised about continuity in Powys. Will you look at these situations and have discussions with Carmarthenshire County Council in particular about this? I know you are aware of the problem, Minister.

2.30 p.m.

 

Leighton Andrews: Yn y cyfarfod y bore yma, cododd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y pwynt hwn gyda mi, a deallaf y pwynt. Mae’n amhosibl i mi i ddweud unrhyw beth ar y sefyllfa yn sir Gâr, ond gofynnaf i chi ysgrifennu ataf, ac fe drafodaf y pwynt gyda’m swyddogion.

Leighton Andrews: In this morning’s meeting, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg raised that point with me, and I understand the point. It is impossible for me to say anything about the situation in Carmarthenshire, but I ask you to write to me and I will discuss the issue with my colleagues.

Pupil Councils

Cynghorau Disgyblion

Q2 Eleanor Burnham: Will the Minister make a statement on pupil councils? OAQ(3)1378(CEL)

C2 Eleanor Burnham: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynghorau disgyblion? OAQ(3)1378(CEL)

Leighton Andrews: A commitment to pupil voice based on the United Nations Convention on the Rights of the Child is at the centre of our approach in Wales, as demonstrated by the school effectiveness framework. We are actively supporting pupil councils through the Pupil Voice Wales website, sharing best practice and training.

Leighton Andrews: Mae ymrwymiad i lais y disgybl yn seiliedig ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac yn ganolog i’n ffordd o weithio yma yng Nghymru, fel a fynegwyd yn y fframwaith effeithlonrwydd ysgolion. Yr ydym yn ymroi i gefnogi cynghorau disgyblion drwy wefan Llais Disgyblion Cymru, sy’n rhannu arferion gorau a hyfforddiant.

Eleanor Burnham: Thank you for your statement, Minister. What discussions have you had with educational organisations and teachers regarding better provision of support from elected members? I know that the Assembly education department is very fruitful and works very diligently, and we often get involved. However, many of us do not get an invitation from certain schools because they do not understand the difference between constituency Members and regional Assembly Members, or Assembly Members and MPs and so on. What are you doing to better inform on this very important matter?

Eleanor Burnham: Diolch am eich datganiad, Weinidog. Pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda sefydliadau addysgol ac athrawon ynghylch gwell darpariaeth cefnogaeth gan aelodau etholedig? Gwn fod adran addysg y Cynulliad yn gynhyrchiol iawn a’i bod yn gweithio’n ddiwyd iawn, a bydd gennym ran i’w chwarae’n aml. Fodd bynnag, mae nifer ohonom nad ydym yn cael gwahoddiad gan rai ysgolion am nad ydynt yn deall y gwahaniaeth rhwng Aelodau etholaethol ac Aelodau rhanbarthol y Cynulliad, neu rhwng Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol, ac yn y blaen. Beth yr ydych yn ei wneud i rannu gwybodaeth yn well am y mater pwysig iawn hwn?

Leighton Andrews: As you may know, we recently launched a Pupil Voice Wales website, which includes training materials, modules and research and it disseminates good practice. It is a basis for encouraging professionals to promote and develop pupil participation locally. We are very pleased at the response that we have had to that website over the last couple of months since it was launched. Pupil Voice Wales is also at the heart of our school effectiveness framework. We believe that effective school councils contribute to the development of better practice in schools and many of us will have had the experience of being visited here in the Assembly by school councils from our own constituencies. We are seeing the development of an active network and we are putting in place the methods to support them.

Leighton Andrews: Fel y gwyddoch, efallai, cafodd gwefan Llais Disgyblion Cymru ei lansio gennym yn ddiweddar, sy’n cynnwys deunyddiau hyfforddi, modiwlau ac ymchwil, ac mae hefyd yn lledaenu arfer da. Mae’n sail i annog gweithwyr proffesiynol i hyrwyddo a datblygu cyfranogiad disgyblion yn lleol. Yr ydym yn falch iawn o’r ymateb yr ydym wedi’i gael i’r wefan honno yn yr ychydig fisoedd diwethaf ers ei lansio. Mae Llais Disgyblion Cymru hefyd yn ganolog i’n fframwaith effeithiolrwydd ysgolion. Credwn fod cynghorau ysgol effeithiol yn cyfrannu at ddatblygu arfer gwell mewn ysgolion, a bydd nifer ohonom wedi cael y profiad o weld cynghorau ysgol o’n hetholaeth yn ymweld â ni yma yn y Cynulliad. Yr ydym yn gweld rhwydwaith gweithgar yn datblygu, ac yr ydym yn rhoi’r dulliau priodol ar waith i’w gefnogi.

Leanne Wood: As you already know, the proposals to reform post-16 education in Rhondda Cynon Taf have been met with strong opposition by both parents and pupils. The Welsh Assembly Government has signed up to the United Nations Convention on the Rights of the Child, which you just mentioned. Article 12 says that children and young people should have a say when people make decisions that affect them. What can you do to ensure that pupils are listened to in a meaningful way while their education is being reorganised?

Leanne Wood: Fel y gwyddoch eisoes, mae rhieni a disgyblion wedi gwrthwynebu’n gryf y cynigion i ddiwygio addysg ôl-16 yn Rhondda Cynon Taf. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ymrwymo i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, yr ydych newydd sôn amdano. Mae Erthygl 12 yn dweud y dylai plant a phobl ifanc gael cyfle i ddweud eu dweud pan fydd pobl yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt. Beth y gallwch ei wneud i sicrhau y gwrandewir yn ystyrlon ar ddisgyblion wrth i’w haddysg gael ei had-drefnu?

Leighton Andrews: We would expect local authorities, in planning proposals for post-16 education, to consult widely on those proposals. In that context, we would therefore expect them to consider representations from organisations of young people, including school councils within their area. Obviously, I will not comment on the particular situation in Rhondda Cynon Taf, which will ultimately come to Ministers for decision, although clearly I have a strong constituency interest myself.

Leighton Andrews: Byddem yn disgwyl i awdurdodau lleol, wrth gynllunio cynigion ar gyfer addysg ôl-16, ymgynghori’n eang am y cynigion hynny. Yn y cyd-destun hwnnw, felly, byddem yn disgwyl i awdurdodau lleol ystyried sylwadau gan gyrff pobl ifanc, gan gynnwys cynghorau ysgol yn eu hardal. Yn amlwg, nid wyf am wneud sylw ar y sefyllfa benodol yn Rhondda Cynon Taf. Bydd Gweinidogion yn gorfod penderfynu yn ei chylch yn y pen draw, er ei bod yn amlwg fod gennyf innau ddiddordeb mawr yn yr etholaeth fy hun.

Darren Millar: Minister, will you join me in congratulating the school council at St George Controlled Primary School near Abergele, which, like many others this May, organised mock elections in which pupils could participate? You will obviously be aware that mock elections engage people in the political process, and I am sure that you would want to encourage them in the future. I must confess that as a misguided youth I stood in a mock election as a Labour Party candidate, but as my learning increased, my politics changed. Therefore, what will you do to promote the sort of mock elections that we have seen this year?

Darren Millar: Weinidog, a wnewch chi ymuno â mi i longyfarch y cyngor ysgol yn Ysgol Gynradd Reoledig San Siôr ger Abergele, a drefnodd, fel nifer o ysgolion eraill ym mis Mai eleni, etholiadau ffug i’r disgyblion gymryd rhan ynddynt? Wrth gwrs, byddwch yn gwybod bod etholiadau ffug yn ennyn diddordeb pobl yn y broses wleidyddol, ac yr wyf yn siŵr y byddech am eu hannog yn y dyfodol. Rhaid imi gyfaddef imi sefyll fel ymgeisydd dros y Blaid Lafur mewn etholiad ffug pan oeddwn yn ifanc ac ar gyfeiliorn, ond wrth imi ddysgu mwy, newidiodd fy ngwleidyddiaeth. Felly, beth y byddwch yn ei wneud i hyrwyddo’r math o etholiadau ffug yr ydym wedi’u gweld eleni?

Leighton Andrews: Any election in which you stand is a mock election, Darren. [Laughter.] I was pleased to visit some schools in your constituency last week and I met with the school council in one of those schools. Your point is well taken. Organisations such as the Hansard Society, and others, have taken a great interest in stimulating political interest around election times, and we would want to encourage that.

Leighton Andrews: Mae unrhyw etholiad yr ydych chi’n sefyll ynddo yn etholiad ffug, Darren. [Chwerthin.] Yr oeddwn yn falch ymweld â rhai ysgolion yn eich etholaeth yr wythnos diwethaf, a chyfarfûm â’r cyngor ysgol yn un o’r ysgolion hynny. Mae gennych bwynt da. Mae sefydliadau megis Sefydliad Hansard, ac eraill, wedi dangos awydd mawr i ysgogi diddordeb mewn gwleidyddiaeth adeg etholiadau, a byddem am annog hynny.

Michael German: You may be aware that, in the second Assembly, the then Local Government and Public Services Committee, which was ably chaired by Ann Jones, published a report that considered the nature of political education in schools, and took evidence from around Europe. It concluded that our politics education in schools—from a young age onwards—is inadequate. Would you care to revisit that report and its recommendations to see whether it is relevant to any changes that we might want to make to our school curriculum in this area?

Michael German: Efallai y gwyddoch, yn yr ail Gynulliad, fod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, fel yr oedd bryd hynny, dan gadeiryddiaeth fedrus Ann Jones, wedi cyhoeddi adroddiad yn ystyried natur addysg wleidyddol mewn ysgolion, a’i fod wedi casglu tystiolaeth o bob cwr o Ewrop. Daeth i’r casgliad bod ein haddysg gwleidyddiaeth mewn ysgolion—o oed ifanc ymlaen—yn annigonol. A fyddech yn fodlon ailystyried yr adroddiad hwnnw a’i argymhellion i weld a yw’n berthnasol i unrhyw newidiadau y gallem fod am eu gwneud yn ein cwricwlwm ysgol yn y maes hwn?

Leighton Andrews: I would be happy to do so.

Leighton Andrews: Byddwn yn fodlon gwneud hynny.

First Aid

Cymorth Cyntaf

Q3 Lorraine Barrett: Will the Minister make a statement on the teaching of first aid in schools? OAQ(3)1386(CEL)

C3 Lorraine Barrett: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddysgu cymorth cyntaf mewn ysgolion? OAQ(3)1386(CEL)

Leighton Andrews: Personal and social education delivered in primary and secondary schools provides opportunities for learners to develop the practical skills necessary for everyday life. This includes basic emergency aid procedures and how to administer first aid.

Leighton Andrews: Mae addysg bersonol a chymdeithasol a ddarperir mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu’r sgiliau ymarferol sy’n angenrheidiol ar gyfer bywyd pob dydd. Mae’n cynnwys gweithdrefnau cymorth brys sylfaenol, a sut i roi cymorth cyntaf.

Lorraine Barrett: Thank you for that, Minister—it is much appreciated. My question was prompted by a constituent who wrote to me recently, to say that her son had saved someone’s life days after receiving first aid lessons in school. She asked me to ask you whether you would consider making first aid—or at least a basic understanding of first aid—compulsory, possibly in secondary schools. However, I appreciate the pressures on the curriculum.

Lorraine Barrett: Diolch am hynny, Weinidog—yr wyf yn ei werthfawrogi’n fawr. Yr hyn a barodd imi ofyn fy nghwestiwn oedd y ffaith fod etholwr wedi ysgrifennu ataf yn ddiweddar i ddweud bod ei mab wedi achub bywyd rhywun ddiwrnodau ar ôl cael gwersi cymorth cyntaf yn yr ysgol. Gofynnodd imi ofyn ichi a fyddech yn ystyried sicrhau bod cymorth cyntaf—neu ddealltwriaeth sylfaenol o gymorth cyntaf, o leiaf—yn orfodol, mewn ysgolion uwchradd efallai. Fodd bynnag, yr wyf yn sylweddoli’r pwysau sydd ar y cwricwlwm.

Leighton Andrews: Lorraine, I am sure that we would all want to congratulate your constituent’s son for the initiative that he took in that regard. First aid is already taught in schools, usually as one of the practical life skills, and is delivered through our personal and social education programme. All primary and secondary schools are required to provide a balanced programme of PSE, although, ultimately, decisions on the precise content of a school’s PSE programme lie with headteachers and their governors. However, you may like to write to me on this.

Leighton Andrews: Lorraine, yr wyf yn siŵr y byddai pob un ohonom am longyfarch mab eich etholwr am ei flaengaredd yn hynny. Caiff cymorth cyntaf ei addysgu eisoes mewn ysgolion, fel un o’r sgiliau bywyd ymarferol fel rheol, a chaiff ei ddarparu drwy ein rhaglen addysg bersonol a chymdeithasol. Mae gofyn i bob ysgol gynradd ac uwchradd ddarparu rhaglen ABCh gytbwys, er mai penaethiaid a llywodraethwyr ysgolion fydd yn penderfynu yn y pen draw ar union gynnwys rhaglen ABCh ar gyfer ysgol. Fodd bynnag, efallai yr hoffech ysgrifennu ataf am hyn.

Janet Ryder: St John Ambulance is par excellence in offering training in first aid. Although it is good to teach young people first aid, looking after their health is also crucial. That is why the role of the school nurse is so valuable, and I know that your Government is looking at developing that role. Can you assure me that, given the pressure on budgets, that commitment to roll out school nurses across Wales will be kept, and that we will see school nurses in every secondary school?

Janet Ryder: Mae Gwasanaeth Ambiwlans Sant Ioan yn wych am gynnig hyfforddiant mewn cymorth cyntaf. Er bod addysgu cymorth cyntaf i bobl ifanc yn beth da, mae gofalu am eu hiechyd hefyd yn hollbwysig. Dyna pam mae rôl y nyrs ysgol mor werthfawr, a gwn fod eich Llywodraeth yn ystyried datblygu’r rôl honno. A allwch roi sicrwydd imi y bydd yr ymrwymiad hwnnw i gyflwyno nyrsys ysgol ar draws Cymru yn parhau, o gofio’r pwysau sydd ar gyllidebau, ac y byddwn yn gweld nyrsys ysgol ym mhob ysgol uwchradd?

Leighton Andrews: Support for school nurses is provided by my colleague, the Minister for Health and Social Services. As you probably know, she announced a further extension of the scheme on Monday. We want to continue to invest in the provision of school nursing services and school counselling services. We have further invested in the school counselling service, for example, over the course of this year. Therefore, we believe that these are important subjects for schools, and we will seek to protect them, as far as we are able to, in the context of any UK Government cuts that may be imposed on us.

Leighton Andrews: Fy nghydweithiwr, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, sy’n darparu cefnogaeth ar gyfer nyrsys ysgol. Fel y gwyddoch, mae’n debyg, cyhoeddodd y Gweinidog estyniad pellach i’r cynllun ddydd Llun. Yr ydym am barhau i fuddsoddi yn y ddarpariaeth gwasanaethau nyrsio a gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion. Er enghraifft, yr ydym wedi buddsoddi ymhellach yn y gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion yn ystod eleni. Felly, credwn fod y rhain yn bynciau pwysig i ysgolion, a byddwn yn ceisio’u diogelu gymaint ag y gallwn yng nghyd-destun unrhyw doriadau a allai gael eu gorfodi arnom gan Lywodraeth y DU.

William Graham: I am sure that you will join me, Minister, in applauding the St John Cymru Wales Young Lifesaver Scheme. I particularly wish to draw to your attention to two incidents in south-east Wales. First, a pupil named Elliot Dunn from Abercarn Primary School, having participated in this scheme, was able to save his mother from choking. Secondly, Rhys and James Terry, from Ynysddu Primary School, having seen the Heartstart video, saved their father when he had an epileptic fit. This goes to show how good this scheme is, and I am sure that you will applaud it with me.

William Graham: Yr wyf yn siŵr yr ymunwch â mi, Weinidog, i gymeradwyo Cynllun Achubwyr Bywyd Ifanc Sant Ioan Cymru. Hoffwn dynnu’ch sylw’n benodol at ddau ddigwyddiad yn y de-ddwyrain. Yn gyntaf, medrodd disgybl o’r enw Elliot Dunn o Ysgol Gynradd Aber-carn arbed ei fam rhag tagu, ar ôl cymryd rhan yn y cynllun hwn. Yn ail, ar ôl gweld fideo Heartstart, achubodd Rhys a James Terry o Ysgol Gynradd Ynys-ddu fywyd eu tad pan gafodd ffit epileptig. Mae hynny’n dangos mor dda yw’r cynllun, ac yr wyf yn siŵr y byddwch yn ei gymeradwyo gyda mi.

Leighton Andrews: I am happy to lend my endorsement to what you have just said in respect of the extraordinary actions of those young people, and the schemes through which they learned their skills.

Leighton Andrews: Yr wyf yn falch ategu’r hyn yr ydych newydd ei ddweud am weithredoedd rhyfeddol y bobl ifanc dan sylw, a’r cynlluniau a’u galluogodd i ddysgu eu sgiliau.

2.40 p.m.

 

Looked-after Children

Plant sy’n Derbyn Gofal

Q4 David Melding: What percentage of looked-after children received five GCSEs at grade C or above in the last 12 months? OAQ(3)1371(CEL)

C4 David Melding: Pa ganran o blant sy’n derbyn gofal a gafodd bum TGAU gradd C neu uwch yn y 12 mis diwethaf? OAQ(3)1371(CEL)

Leighton Andrews: Nine per cent of looked-after children left care with five or more GCSEs at grade C or above, or the vocational equivalent, in the year to March 2009.

Leighton Andrews: Naw y cant o blant sy’n cael gofal a adawodd eu gofal gyda phump neu ragor o gymwysterau TGAU gradd C neu uwch, neu’r cymwysterau galwedigaethol cyfatebol, yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2009.

David Melding: I know that the Assembly will be shocked by that, although it needs to be put in context—the figure was only 5 per cent in 2002, so that is a significant increase. When we compare that with the figure for the general population at 60 per cent, we can see that a vast catch-up has to happen before we can say to looked-after children that we are taking our corporate parenting role seriously. Do you agree that we need a series of aggressive measures so that this group of vulnerable children can achieve what the rest of the population can hope to achieve at GCSE, which is the gateway to so many of life’s opportunities?

David Melding: Gwn y bydd y Cynulliad yn synnu at hynny, er bod angen i’r ffigur gael ei roi yn ei gyd-destun—dim ond 5 y cant oedd y ffigur yn 2002, felly mae’n gynnydd sylweddol. O’i gymharu â’r ffigur ar gyfer y boblogaeth gyffredinol, sef 60 y cant, gallwn weld bod bwlch mawr i’w gau cyn y gallwn ddweud wrth blant sy’n cael gofal ein bod yn cymryd o ddifrif ein rôl o ran rhianta corfforaethol. A ydych yn cytuno bod angen inni gael cyfres o fesurau cadarn, fel y gall y grŵp hwn o blant sy’n agored i niwed gyflawni’r hyn y mae gweddill y boblogaeth yn gallu gobeithio’i gyflawni ar lefel TGAU, sy’n borth i gynifer o gyfleoedd bywyd?

Leighton Andrews: I agree that we have to do considerably more, and you have a debate that will touch on this subject later today. My officials are visiting all local authorities to discuss the educational attainment of the children under their care and to explore ways in which their approaches can be enhanced. We will be issuing revised guidance to schools and local authorities in 2010 to build on the progress that has been made through the looked-after children RAISE grant, and to embed new powers contained within the Children and Young Persons Act 2008.

Leighton Andrews: Cytunaf ei bod yn rhaid inni wneud llawer iawn mwy, ac mae gennych ddadl a fydd yn cyffwrdd â’r pwnc hwn yn ddiweddarach heddiw. Mae fy swyddogion yn ymweld â phob awdurdod lleol i drafod cyrhaeddiad addysgol y plant sydd dan eu gofal, ac i archwilio ffyrdd i wella’u dulliau gweithredu. Byddwn yn cyhoeddi arweiniad diwygiedig i ysgolion ac awdurdodau lleol yn 2010 i adeiladu ar y cynnydd a wnaed drwy’r grant Rhagori i blant sy’n cael gofal, ac i sefydlu pwerau newydd sydd yn Neddf Plant a Phobl Ifanc 2008.

Helen Mary Jones: Thank you for your answer to David Melding. Further to that, you mentioned that you are discussing these issues with local authorities, which I am sure that we are all pleased to hear, and that you will be reviewing the actions that they are taking. One of the issues that has been of concern to me and others is that the target for looked-after children is so low—it is only five GCSEs at grades A to G, whereas the minimum for the general population is five GCSEs at grades A to C. I realise that looked-after children often go into care having missed a great deal of education, but we also know that children will often attain what is expected of them. If expectations are low, my concern is that that can perpetuate low performance, albeit entirely unintentionally by, for example, foster carers and local authorities. In the course of the review and discussions that you are having with local authorities, will you review that target of A to G grades and give consideration as to whether it should be raised, even though it makes the target more difficult to meet, in order to raise our aspirations for looked-after children to those that we have for our own?

Helen Mary Jones: Diolch am eich ateb i David Melding. Yn ychwanegol at hynny, yr oeddech yn sôn eich bod yn trafod y materion hyn gydag awdurdodau lleol, ac yr wyf yn siŵr ein bod i gyd yn falch clywed hynny ac y byddwch yn adolygu’r camau y maent yn eu cymryd. Un o’r materion sydd wedi peri pryder i mi ac eraill yw’r ffaith fod y targed ar gyfer plant sy’n cael gofal mor isel—dim ond pum TGAU gradd A i G yw’r targed, tra mae’r isafswm ar gyfer y boblogaeth gyffredinol yn bum TGAU gradd A i C. Sylweddolaf y bydd plant sy’n cael gofal yn aml yn dechrau cael gofal ar ôl colli llawer iawn o addysg, ond gwyddom hefyd y bydd plant yn aml yn cyflawni’r hyn a ddisgwylir ganddynt. Os yw disgwyliadau’n isel, yr wyf yn pryderu y gallai hynny beri iddynt berfformio’n wael, er mai rhywbeth hollol anfwriadol yw hynny ar ran gofalwyr maeth ac awdurdodau lleol, er enghraifft. Yn ystod yr adolygiad a’r trafodaethau yr ydych yn eu cael gydag awdurdodau lleol, a wnewch chi adolygu’r targed hwnnw ar gyfer graddau A i G, ac ystyried a ddylid codi’r targed, er y bydd hynny’n ei gwneud yn anos cyrraedd y targed, er mwyn codi ein dyheadau ar gyfer plant sy’n cael gofal, fel y byddant yn nes at ein dyheadau ar gyfer ein plant ein hunain?

Leighton Andrews: I am happy to look at the target in the context of what you said. The point that you make about aspiration is important, not just in respect of looked-after children, but throughout the education system. I have said in the Chamber before that I regard the quality of school leadership as being critical to help us to drive up standards, and as part of that, there must be an expectation that all young people are capable of high achievement. We have to provide the encouragement and support for them to do so. We certainly do not want a culture of low aspirations.

Leighton Andrews: Yr wyf yn fodlon ystyried y targed yng nghyd-destun yr hyn yr ydych wedi’i ddweud. Mae’r pwynt yr ydych yn ei wneud am ddyheadau yn bwysig, nid yn unig o ran plant sy’n cael gofal, ond drwy’r system addysg gyfan. Yr wyf wedi dweud yn y Siambr o’r blaen fy mod yn ystyried ansawdd arweinyddiaeth ysgol yn hollbwysig i’n helpu i wella safonau, ac fel rhan o hynny rhaid disgwyl bod pob person ifanc yn gallu cyflawni ar lefel uchel. Rhaid inni ddarparu’r anogaeth a’r gefnogaeth iddynt wneud hynny. Yn sicr, nid ydym am gael diwylliant o ddyheadau isel.

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 5, OAQ(3)1399(CEL), yn ôl.

The Presiding Officer: Question 5, OAQ(3)1399(CEL), has been withdrawn.

Reducing Child Poverty

Lleihau Tlodi Plant

Q6 Angela Burns: Will the Minister outline the Welsh Assembly Government’s priorities for reducing child poverty in Wales? OAQ(3)1372(CEL)

C6 Angela Burns: A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer lleihau tlodi plant yng Nghymru? OAQ(3)1372(CEL)

The Deputy Minister for Children (Huw Lewis): The Assembly Government has recently launched its new child poverty strategy and delivery plan for Wales. This sets out our three strategic objectives to direct our cross-Government action on child poverty, which will enable us to improve the lives and futures of children and parents living in low-income families.

Y Dirprwy Weinidog dros Blant (Huw Lewis): Yn ddiweddar, lansiodd Llywodraeth y Cynulliad ei strategaeth a’i chynllun gweithredu newydd i Gymru ar dlodi plant. Mae’r ddogfen yn egluro ein tri amcan strategol i lywio ein camau gweithredu trawslywodraethol ar dlodi plant. Bydd hyn yn ein galluogi i wella bywydau a dyfodol plant a rhieni sy’n byw mewn teuluoedd ag incwm isel.

Angela Burns: Thank you very much for that, Minister, and thank you very much for the strategy. I will be responding to you formally in my capacity as an Assembly Member for Carmarthen West and South Pembrokeshire, as the strategy is currently out to consultation in my area with local organisations. In the interim period, have you had any further thoughts on taking forward recommendation 17 of the 'Child Poverty and Social Exclusion in Rural Wales’ report that was produced by End Child Poverty Network Cymru? The recommendation focuses on the Welsh Assembly Government ensuring that all policy documents are rural poverty proofed and child poverty proofed. Will you be able to move that forward, or will you wait until the strategy is finalised?

Angela Burns: Diolch yn fawr iawn am hynny, Weinidog, a diolch yn fawr iawn am y strategaeth. Byddaf yn ymateb ichi’n ffurfiol yn fy rôl fel Aelod Cynulliad dros Orllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, gan fod y strategaeth yn destun ymgynghori â sefydliadau lleol yn fy ardal ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, a ydych wedi meddwl ymhellach am weithredu ar sail argymhelliad 17 yn yr adroddiad 'Tlodi Plant ac Allgáu Cymdeithasol yn y Gymru Wledig’, a gynhyrchwyd gan Rwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru? Mae’r argymhelliad yn canolbwyntio ar sicrhau gan Lywodraeth y Cynulliad fod pob dogfen bolisi’n cael ei phrawfesur o safbwynt tlodi gwledig a thlodi plant. A fyddwch yn gallu symud hynny yn ei flaen, neu a fyddwch yn aros nes caiff y strategaeth ei chwblhau?

Huw Lewis: We will be taking that forward as part of the consultation, Angela, and also in terms of the more immediate work that will go on during the next three to four months to identify areas of Wales that will be used as pilot areas to consolidate the strategy, which we hope to roll out as an all-Wales strategy sometime in 2011. I intend to ensure that at least one of the pilot areas is a rural area, and that we learn the lessons as we go along of what special contingencies and ways of working might be necessary in a rural area, over and above those in urban or Valleys areas of Wales.

Huw Lewis: Byddwn yn symud yr argymhelliad hwnnw yn ei flaen fel rhan o’r ymgynghori, Angela, ac fel rhan o waith mwy uniongyrchol a fydd yn digwydd yn y tri neu bedwar mis nesaf i nodi ardaloedd yng Nghymru a ddefnyddir fel ardaloedd peilot i atgyfnerthu’r strategaeth. Gobeithiwn gyflwyno honno fel strategaeth i Gymru gyfan rywbryd yn 2011. Bwriadaf sicrhau bod o leiaf un o’r ardaloedd peilot yn ardal wledig, a sicrhau ein bod yn dysgu’r gwersi wrth fynd ymlaen ynghylch pa gynlluniau arbennig a ffyrdd o weithio a allai fod yn angenrheidiol mewn ardal wledig, yn ychwanegol at y rheini mewn ardaloedd trefol neu yn ardaloedd y Cymoedd yng Nghymru.

Brian Gibbons: Deputy Minister, I commend you on the comprehensive consultation document that underpins the strategy to tackle child poverty and improve the life chances of children in Wales. Last night, I attended a meeting of Action on Smoking and Health Wales, which is involved in tackling the use and abuse of tobacco in Wales, and it highlighted the importance of reducing our young people’s exposure to tobacco and tobacco products, directly and indirectly. In that context, I was somewhat disappointed to see a relatively small emphasis placed on reducing tobacco smoking and the risk of tobacco smoking in chapter 5 of the strategy. I am aware that the Minister for Health and Social Services is developing a tobacco strategy for Wales, which will, hopefully, be published before the end of the year. Can you liaise with the Minister for health to ensure that the importance of tobacco and exposure to tobacco products is fully factored into the strategy, because failing to do so will damage our children’s prospects, not only from birth, but from before birth?

Brian Gibbons: Ddirprwy Weinidog, hoffwn eich canmol am y ddogfen ymgynghori gynhwysfawr sy’n sail i’r strategaeth ar gyfer mynd i’r afael â thlodi plant a gwella cyfleoedd bywyd plant yng Nghymru. Neithiwr bûm yng nghyfarfod Gweithredu ar Ysmygu ac Iechyd Cymru, sy’n ymwneud â mynd i’r afael â’r modd y caiff tybaco ei ddefnyddio a’i gamddefnyddio yng Nghymru. Yr oedd yn pwysleisio pwysigrwydd lleihau cysylltiad ein pobl ifanc â thybaco a chynnyrch tybaco, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Yn y cyd-destun hwnnw, yr oeddwn braidd yn siomedig gweld mai pwyslais digon bach a roddwyd ar leihau nifer y bobl sy’n ysmygu tybaco a risg ysmygu tybaco ym mhennod 5 yn y strategaeth. Gwn fod y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn datblygu strategaeth ar dybaco i Gymru a fydd, gobeithio, yn cael ei chyhoeddi cyn diwedd y flwyddyn. A allwch drafod gyda’r Gweinidog dros iechyd i sicrhau bod pwysigrwydd tybaco a chysylltiad â chynnyrch tybaco yn cael eu hystyried yn llawn yn y strategaeth. Bydd methu â gwneud hynny’n niweidio rhagolygon ein plant, nid yn unig o’u geni, ond cyn hynny hefyd?

Huw Lewis: Thank you for that, Brian. Our health targets and the measures that we take to improve the health of children in poverty are an integral part of this strategy, because children suffer according to every conceivable measure of health when compared with the general population. You have just given me your input, saying that you feel that the abuse of tobacco smoking is not given enough weight in the document as it stands. I will take that as an early response to the consultation and give it further thought.

Huw Lewis: Diolch am hynny, Brian. Mae ein targedau iechyd, a’r mesurau yr ydym yn eu cymryd i wella iechyd plant sydd mewn tlodi, yn rhan annatod o’r strategaeth hon, oherwydd o’u cymharu â’r boblogaeth gyffredinol bydd plant yn dioddef yn ôl pob dull posibl o fesur iechyd. Yr ydych newydd roi eich cyfraniad imi gan ddweud eich bod yn teimlo na roddir digon o bwyslais yn y ddogfen, fel y mae ar hyn o bryd, ar gamddefnyddio tybaco. Cymeraf eich cyfraniad fel ymateb cynnar i’r ymgynghoriad, ac fe’i ystyriaf ymhellach.

Bethan Jenkins: Would the Deputy Minister agree with me that it is disappointing to see that there is no specific legislation to address child poverty in the new Queen’s Speech, which was delivered by the coalition Government in the United Kingdom? Could you outline what discussions you will have on the welfare reform Bill with the UK Government, because the End Child Poverty Network Cymru has said that cuts to family security will backfire and cost more, in the long term, for families in Wales. We really need to know what impact the changes in the welfare reform Bill will have on children in Wales, to see how we can deliver on our child poverty criteria in Wales.

Bethan Jenkins: A wnaiff y Dirprwy Weinidog gytuno â mi ei bod yn siomedig gweld nad oes deddfwriaeth benodol i fynd i’r afael â thlodi plant, yn Araith newydd y Frenhines a gafodd ei thraddodi gan y Llywodraeth glymbleidiol yn y Deyrnas Unedig? A allech egluro pa drafodaethau y byddwch yn eu cael gyda Llywodraeth y DU ar y Mesur diwygio lles, oherwydd mae Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru wedi dweud y bydd torri nawdd i deuluoedd yn achosi mwy o broblemau ac yn costio rhagor, yn y tymor hir, i deuluoedd yng Nghymru. Mae gwir angen inni wybod pa effaith y bydd y newidiadau yn y Mesur diwygio lles yn ei chael ar blant yng Nghymru, er mwyn gweld sut y gallwn gyflawni yn ôl ein meini prawf ar gyfer tlodi plant yng Nghymru.

Huw Lewis: You are right, Bethan. There was a deafening silence in the Queen’s Speech when it came to questions surrounding child poverty and the new UK Government’s stance on the issue. It is all the more curious, because it is now bound by the Child Poverty Act 2010 to act on these issues. I look forward to any communication from the UK Government on how it intends to be our partners in driving down child poverty figures here in Wales. Thus far, we have had the odd homily from the Conservatives and the Liberal Democrats, but nothing in any concrete form on how they intend to have an impact on the lives of the children of Wales—other than the withdrawal of the child trust fund, of course. When it came to their fiscal priorities, it was not bankers’ bonuses but babies and young children who were first for the axe in the new UK Government’s initial announcement.

Huw Lewis: Yr ydych yn iawn, Bethan. Ni chlywyd yr un g