Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations

Deddfwriaeth


Briff Ymchwil - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)

8 Ionawr 2020

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r Bil gan gynnwys y cefndir i gyflwyno’r Bil, y prif ddarpariaethau, Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llwyodraeth Cymru ac asesiad effaith Llywodraeth y DU.

 
 

 

Blog: Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth 

17 Mai 2019

Mae'r blog hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth Brexit a'r hyn a all ddigwydd yn y misoedd i ddod.

 
 

Adroddiad cynnydd: Craffu ar reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

8 Chwefror 2019

Mae'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol wedi cyhoeddi adroddiad sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am graffu ar reoliadau Brexit.  

 
 

Canllaw: Craffu ar reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

29 Ionawr 2019

Darllenwch ganllaw y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar graffu ar reoliadau sy'n ymwneud â Brexit. 

 
 

Blog: Y Goruchaf Lys yn gwneud penderfyniad ar Fil Brexit yr Alban

23 Ionawr 2019

Mae'r blog yma yn rhoi trosolwg o benderfyniad diweddar y Goruchaf Lys am Fil parhad yr Alban

 
 

Blog: Diddymu Bil Parhad Cymru

16 Tachwedd

Mae’r blog yma yn edrych ar y Ddeddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 a pham mae’r Llywodraeth am ei ddiddymu.

 
 

Blog: Deddfwriaeth Brexit

13 Tachwedd

Mae’r blog hwn yn amlinellu'r ddeddfwriaeth sydd eisoed wedi'i gyflwyno a'i basio, a'r Biliau y gallwn ni eu disgwyl yn ystod y misoedd sydd i ddod. 

 
 

Is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit

Yn parhau

Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn gwneud adroddiadau ar is-ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â Brexit, gan dynnu sylw at faterion a allai fod o bwys i Gymru.

 
 

Adroddiad Pwyllgor: Craffu ar reoliadau a wneir o dan y Bil Masnach

8 Hydref 2018

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y broses ar gyfer craffu ar reoliadau o dan Fil Masnach y DU 

 
 

Blog: Newidiadau i Reolau Sefydlog o ganlyniad i Ddeddf ymadael yr UE 

2 Hydref 2018

Golwg ar y categoriau newydd o is-ddeddfwriaeth fydd yn cael eu creu gan Ddeddf ymadael yr UE a sut mae'r rhain yn effeithio ar weithdrefnau'r Cynulliad. 

 
 

Blog: Deddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael Rhwng y DU a’r UE

3 Medi 2018

Mae’r erthygl hon yn edrych ar Bapur Gwyn Llywodraeth y DU sy’n nodi sut y bydd y Llywodraeth yn gweithredu cytundeb ymadael terfynol. 

 
 

 

Blog: Sifftio rheoliadau Brexit

20 Hydref

Mae’r erthygl hon yn rhoi crynodeb o adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar bwerau yn Neddf Ymadael yr UE i wneud is-ddeddfwriaeth.


Partners & Help