Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

Bwletin Brexit wythnosol

Croeso i'r Bwletin Brexit.

Yma cewch wybodaeth am waith y Cynulliad yr wythnos hon yn ymwneud â Brexit.

Ddydd Llun, bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystyried yr ohebiaeth ddiweddaraf a gafwyd ar ryddid i symud, Bil yr UE (Cytundeb Ymadael), a Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Bydd y cyfarfod yn gorffen gyda sesiwn seminar breifat ar fasnach ryngwladol, pan fydd y Pwyllgor yn clywed gan randdeiliaid allanol o Ymddiriedolaeth Nuffield, o Arsyllfa Polisi Masnach y DU a chan Brifysgol Caerdydd. Hefyd ddydd Llun, bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn cynnal sesiwn breifat i ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM) ar y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol). Bydd y Bil y DU hwn yn darparu ar gyfer parhad taliadau i ffermwyr am y flwyddyn 2020 y tu allan i Bolisi Amaethyddol Cyffredin yr UE (PAC). Mae Ymchwil y Senedd wedi llunio blog ar y ddeddfwriaeth cyn dadl y Cynulliad ddydd Mercher, pan fydd Aelodau'n pleidleisio a ddylid rhoi caniatâd i'r ddeddfwriaeth ledled y DU hon.

Bydd y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth yn dechrau gyda Chwestiynau'r Prif Weinidog, ac yna cynhelir dadl ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr UE (Cytundeb Ymadael). Mae Llywodraeth Cymru wedi argymell bod y Cynulliad yn atal ei gydsyniad i'r Bil. Mae Ymchwil y Senedd wedi llunio papur ymchwil ar y ddeddfwriaeth. Mae'r Diweddariad Brexit diweddaraf yn rhoi trosolwg o'r datblygiadau mwyaf diweddar.

Ddydd Mercher, bydd Jeremy Miles, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit,  yn ateb cwestiynau ynghylch ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit. Mae'r cwestiynau a gyflwynir gan Aelodau ar faterion a fydd yn cynnwys cyllid ar ôl Brexit, dinasyddion yr UE yng Nghymru, bargeinion masnach yn y dyfodol ac effaith Brexit ar y sector modurol, hawliau plant a mynediad at gyfiawnder. Yn dilyn cwestiynau i'r Gweinidog, cynhelir tair dadl yn ymwneud â Brexit. Yn gyntaf, bydd y Cynulliad yn trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol). Yn ail, bydd yn trafod adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - y goblygiadau i Gymru. Yn drydydd, bydd y Blaid Geidwadol yn cynnal dadl ar sgiliau'r gweithlu ar ôl Brexit.

Cofiwch y gallwch wylio cyfarfodydd pwyllgorau'r Cynulliad a sesiynau'r Cyfarfod Llawn yn fyw neu yn ddiweddarach ar senedd.tv. Gallwch hefyd ddarllen  deunydd sy'n gysylltiedig â Brexit  drwy fynd i wefan Ymchwil y Senedd, sef Pigion. Hefyd, gallwch ddilyn Ymchwil y Senedd ar Twitter ar @SeneddYmchwil.

Partners & Help