Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Chwilio am wybodaeth ar wefan y Cynulliad

Mae ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth, dogfennau a thrawsgrifiadau o'r Cynulliad Cyntaf ym 1999 hyd heddiw. Os nad ydych chi wedi defnyddio’r wefan o’r blaen neu os ydych yn cael trafferth dod o hyd i rywbeth penodol, gall yr adran hon eich helpu chi i wneud hynny.

I ddysgu mwy am y derminoleg y mae’r Cynulliad yn ei defnyddio, darllenwch ein Geirfa o A i Y. I ddysgu mwy am ddata agored y Cynulliad, darllenwch ein canllaw yn ein hadran ddata agored.

Dod o hyd i’ch Aelodau Cynulliad chi

Gallwch chwilio am eich Aelodau Cynulliad drwy ddefnyddio’ch cod post, enw’ch rhanbarth neu etholaeth. Mae proffiliau Aelodau'r Cynulliad yn cynnwys manylion cyswllt, bywgraffiad byr, manylion y pwyllgorau a’r grwpiau trawsbleidiol y maent yn aelod ohonynt yn ogystal â lincs at eu cyfraniadau.

Chwilio’n gyffredinol ar y wefan

Mae blwch chwilio cyffredinol y Cynulliad i’w weld yn y gornel uchaf ar y dde. Bydd yn dangos canlyniadau lefel uchel o dudalennau gwe unrhyw ran o’r wefan yn ogystal â’r rhan fwyaf o ffynonellau Busnes y Cynulliad fel dogfennau a osodwyd, papurau pwyllgor a thrawsgrifiadau - hanesyddol a chyfredol.

Y Cofnod - Chwilio Busnes y Cynulliad

Mae'r Cofnod yn caniatáu ichi chwilio drwy Gofnod Trafodion swyddogol y Cynulliad, sef trawsgrifiadau ysgrifenedig o bopeth a ddywedwyd yn y Siambr a’r Ystafelloedd Pwyllgorau yn ogystal ag eitemau cysylltiedig eraill yn ymwneud â Busnes y Cynulliad. Dim ond gwybodaeth am Gyfarfodydd Llawn o ddechrau’r Pumed Cynulliad (Mai 2016) ymlaen, a gwybodaeth am Bwyllgorau o fis Tachwedd 2017 ymlaen, sydd ar gael.

Gwybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn y Cofnod ar hyn o bryd:

  • Trawsgrifiadau - Trawsgrifiadau yw'r cofnod ysgrifenedig o bopeth a ddywedwyd yn y Cyfarfodydd Llawn a’r Cyfarfodydd Pwyllgor. Cyhoeddir trawsgrifiadau o'r Cyfarfod Llawn mewn fformat drafft awr ar ôl dechrau'r Cyfarfod Llawn, a chaiff ei ddiweddaru bob chwarter awr. Cyhoeddir y fersiwn derfynol o fewn 24 awr. Caiff trawsgrifiadau o gyfarfodydd pwyllgor eu cyhoeddi ar ffurf ddrafft o fewn 3-5 diwrnod gwaith.

  • Cwestiynau llafar - cwestiynau a gyflwynir gan Aelodau’r Cynulliad gyda’r bwriad o gael ateb ar lafar yn y Cynulliad yn ystod yr amser a gaiff ei neilltuo ar gyfer Cwestiynau yn y Cyfarfodydd Llawn;

  • Cwestiynau ac atebion ysgrifenedig - gall Aelodau'r Cynulliad gyflwyno cwestiynau ysgrifenedig i Ysgrifennydd Cabinet , Gweinidog neu Gwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, ynghylch materion sy'n ymwneud â'u cyfrifoldebau. Gallant hefyd ysgrifennu cwestiynau at Gomisiwn y Cynulliad ynghylch cyfrifoldebau'r Comisiwn. Anfonir atebion i gwestiynau ysgrifenedig yn uniongyrchol at yr Aelod Cynulliad a chânt eu cyhoeddi wedyn yng Nghofnod swyddogol y Cynulliad.

  • Cynigion a gwelliannau - rhaid i fusnes y Cyfarfod Llawn fynd rhagddo ar sail cynigion, ac eithrio o dan rai amgylchiadau penodol. Gellir cyflwyno gwelliannau i gynigion naill ai i’w haddasu neu i gyflwyno cynnig gwahanol i’w ystyried yn lle’r cynnig gwreiddiol.

  • Cwestiynau amserol - dim ond os yw’r Llywydd yn fodlon bod cwestiwn yn ymwneud â mater o arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol y byddai'n ddymunol cael ymateb cyflym iddo gan Weinidog, y caniateir gofyn cwestiwn amserol.

  • Areithiau - os ydych chi'n chwilio am araith benodol gan Aelod Cynulliad, gallwch chwilio amdani drwy ddefnyddio hidlwyr, allweddeiriau a dyddiadau penodol yn hytrach na chwilio drwy drawsgrifiadau cyfan.
    Datganiad barn - drwy gyhoeddi datganiad barn, gall Aelodau dynnu sylw at faterion sy’n peri pryder, neu dynnu sylw at yr hyn a gyflawnir y tu allan i’r Cyfarfod Llawn i sicrhau bod eu barn am bwnc yn cael ei chofnodi ac mae hefyd yn ffordd o geisio cefnogaeth gan Aelodau eraill.

  • Cwestiynau nas cyrhaeddwyd - Os na chaiff yr holl gwestiynau a gyflwynir ar gyfer y Cyfarfod Llawn eu hateb o fewn yr amser a neilltuwyd, atebir y cwestiynau sy'n weddill yn ysgrifenedig a'u cyhoeddi fel Cwestiynau nas Cyrhaeddwyd.

I ddysgu mwy am y Cyfarfod Llawn a Phwyllgorau'r Cynulliad, ewch i adran Busnes y Cynulliad.

Chwilio am ddogfennau, papurau ac adroddiadau

Mae’r adran ar gyfer chwilio am ddogfennau, papurau ac adroddiadau yn cynnwys yr holl ddogfennau a osodwyd yn ffurfiol gerbron y Cynulliad ers iddo eistedd am y tro cyntaf ym 1999. Gellir defnyddio'r blwch chwilio hwn hefyd i ddod o hyd i ddatganiadau busnes a phapurau wedi'u hadneuo yn ystod y cyfnod cyfan. Gallwch chwilio am Gwestiynau Ysgrifenedig, Datganiadau Ysgrifenedig, Cynigion a Gwelliannau i Gynigion cyn i’r system newydd ar gyfer chwilio drwy’r Cofnodion gael ei rhyddhau'r ym mis Tachwedd 2017.

Papurau pwyllgor

Mae papurau ar gyfer Pwyllgorau o'r Pedwerydd Cynulliad ymlaen (Mawrth 2011 -) i'w gweld drwy Chwilio am Ddogfennau. Os ydych chi'n gwybod pa bwyllgor fu’n ystyried y papur dan sylw, neu’n gwybod y dyddiadau perthnasol, gellir ychwanegu’r wybodaeth hon i fireinio'r canlyniadau chwilio.

Chwilio am bapurau pwyllgorau blaenorol

Gallwch chwilio’n fanwl drwy’r pwyllgorau blaenorol i ddod o hyd i bapurau a baratowyd ar gyfer Pwyllgorau'r Cynulliad o'r Cynulliad Cyntaf i'r Trydydd Cynulliad (mis Mai 1999 tan fis Mawrth 2011).

Efallai na fydd modd teipio ym mlwch y Categorïau ar y dechrau, ond mae rhestr o gategorïau Hanesyddol ar gael. Gellir ychwanegu'r categorïau hyn at y paramedrau yn yr URL er mwyn cyfyngu'r chwilio ymhellach i wybodaeth gan bwyllgor blaenorol penodol ynghyd â chwilio ar sail dyddiad ac allweddeiriau. Ee yr URL ar gyfer papurau’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant yn 2010, fyddai

Methu dod o hyd i wybodaeth benodol?

Cysylltwch â ni i ddweud beth rydych yn chwilio amdano. Os yw'r wybodaeth ar gael, byddwn yn ymdrechu i ddod o hyd iddi.

Rydym yn gweithio'n barhaus i wneud ein gwefan yn fwy agored a hygyrch. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau am y wybodaeth roeddech yn ceisio dod o hyd iddi a faint gymerodd hi i chi wneud hynny.

Partners & Help