Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Porthor (Ystadau’r Cynulliad)

Band cyflog:​ £19,314 - £23,013 (Cymorth Tîm) 

*Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog 

Diben y swydd:

Mae'r Tîm Rheoli Cyfleusterau yn gyfrifol am sicrhau bod swyddogaethau'r Senedd, Tŷ Hywel a'r Pierhead yn gweithredu mor ddidrafferth â phosibl, a bod yr adeiladau'n edrych ar eu gorau bob amser. Mae rôl y Porthor yn rhan annatod o'r tîm hwn sy'n darparu cefnogaeth gyffredinol i'r gwasanaethau cyfleusterau ac yn cynorthwyo gyda'r nifer fawr o gyfarfodydd a digwyddiadau a gynhelir yn yr ystâd.  Drwy ystod eang o ddyletswyddau, bydd y Porthorion yn dod i gysylltiad bob dydd ag Aelodau'r Cynulliad, staff o bob gradd, a phobl sy'n ymweld â'r ystâd - gan ddarparu safon uchel o wasanaeth cwsmeriaid iddynt.  Mae'r rôl hon yn gofyn am lefel uchel o ymdrech gorfforol gan gynnwys codi, cario a cherdded i bob rhan o'r adeiladau a'r ystâd.

Ein hieithoedd swyddogol (Cymraeg a Saesneg)

Rydym wedi ymrwymo'n llawn i wella ein gwasanaethau dwyieithog rhagorol yn barhaus ac i fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog lle y gall Aelodau'r Cynulliad, y cyhoedd a'r staff ddewis gweithio neu gyfathrebu'n naturiol drwy ddefnyddio'r naill iaith swyddogol neu'r llall, neu'r ddwy iaith, a lle caiff y defnydd o'r ddwy iaith ei annog a'i hwyluso yn rhagweithiol.

Er nad ydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob un o'n staff fod yn rhugl yn ein dwy iaith swyddogol, rydym yn disgwyl iddynt oll ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yn ein hieithoedd swyddogol. I'r graddau hynny, rydym yn disgwyl i bob aelod o staff sy'n cael ei benodi gan y Cynulliad fod â sgiliau lefel cwrteisi yn y Gymraeg, neu i gaffael y sgiliau hyn yn ystod cyfnod y cytunwyd arno. Caiff pob swydd ei hasesu yng nghyd-destun gallu'r maes gwasanaeth i ddarparu gwasanaethau dwyieithog i'n cwsmeriaid ac mae rhai swyddi, felly, yn gofyn am lefel uwch o Gymraeg i hwyluso hynny, a nodir gofynion o'r fath isod, ym manyleb y swydd.

Am ragor o wybodaeth am y lefelau gallu o ran y Gymraeg, ewch i'n tudalennau Cynllun Ieithoedd Swyddogol.

Patrwm Gwaith: 

 Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Dyfynnwch gyfeirnod: AC-062-19

Dyddiad cau: 10.00 20 Ionawr 2019


Teitl y Ddogfen 
File format
Disgrifiad y Swydd
Word
​Ffurflen Gais
Word
​Llyfryn Canllaw
Word
​Llyfryn Cyflwyniadol
Word

 

Anfon eich cais

Os byddai’n well gennych gael y wybodaeth hon mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn o’r wybodaeth drwy’r post, anfonwch neges e-bost Swyddi@Cynulliad.Cymru  neu ffoniwch ni ar 0300 200 7588.

Anfonwch eich cais drwy e-bost i: Swyddi@Cynulliad.Cymru neu anfonwch eich cais drwy’r post:

Adnoddau Dynol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

 Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Partners & Help