Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel cyflowgr

Rhestr y Swyddi Gwag

Pwrpas Staff y Cynulliad yw cefnogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru i sicrhau ei fod yn gweithredu’n llwyddiannus fel corff democrataidd. Mae’n gweithredu dan gyfarwyddyd a chyfeiriad y Llywydd a phedwar Aelod Cynulliad arall sy’n cynrychioli’r pleidiau gwleidyddol eraill. Caiff gweithrediadau o ddydd i ddydd eu dirprwyo i Glerc a Phrif Weithredwr y Cynulliad. Mae hyn yn cynnwys ystod eang o weithgareddau yn cynnwys:

 • Darparu swyddfeydd, cyfleusterau, cyfarpar a gwybodaeth y mae eu hangen ar Aelodau’r Cynulliad i wneud eu gwaith;

 • Cefnogi Pwyllgorau’r Cynulliad a’r Cyfarfod Llawn drwy roi cyngor ar weithdrefnau, cyngor cyfreithiol a chyngor arall;

 • Darparu gwasanaethau cyfieithu, cyfieithu ar y pryd a gwasanaethau cofnodi sy’n sicrhau y gall y Cynulliad weithredu yn Gymraeg a Saesneg;

 • Darparu gwybodaeth ac addysg am y Cynulliad i’r cyhoedd; a

 • Darparu gwybodaeth ac addysg i’r cyhoedd am rôl seneddol y Cynulliad a thrwy drefnu ymweliadau â’r Cynulliad ac oddi yno.

Nid gweision sifil yw staff y Cynulliad. Maent yn annibynnol o’r Llywodraeth a gweithredant yn ddiduedd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Swyddi yng Nghomisiwn y Cynulliad

Mae Comisiwn y Cynulliad yn cyflogi oddeutu 460 o staff sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cefnogi i’r 60 Aelod Cynulliad. Rydym yn cyflogi pobl sydd ag ystod eang o ddoniau mewn meysydd fel:

 • Gweinyddu    

 • Technoleg Gwybodaeth

 • Gwasanaethau Clercio    

 • Cyfreithiol

 • Datblygu Polisi Corfforaethol

 • Gwasanaethau Llyfrgell

 • Cyfathrebu Allanol  

 • Gwybodaeth i’r Cyhoedd ac Addysg

 • Rheoli Digwyddiadau

 • Ymchwil  

 • Rheoli Cyfleusterau   

 • Diogelwch

 • Gwasanaethau   Ariannol

 • Cyfieithu Saesneg/Cymraeg

 

Ein hieithoedd swyddogol (Cymraeg a Saesneg)

Rydym wedi ymrwymo'n llawn i wella ein gwasanaethau dwyieithog rhagorol yn barhaus ac i fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog lle y gall Aelodau'r Cynulliad, y cyhoedd a'r staff ddewis gweithio neu gyfathrebu'n naturiol drwy ddefnyddio'r naill iaith swyddogol neu'r llall, neu'r ddwy iaith, a lle caiff y defnydd o'r ddwy iaith ei annog a'i hwyluso yn rhagweithiol.

Er nad ydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob un o'n staff fod yn rhugl yn ein dwy iaith swyddogol, rydym yn disgwyl iddynt oll ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yn ein hieithoedd swyddogol. I'r graddau hynny, rydym yn disgwyl i bob aelod o staff sy'n cael ei benodi gan y Cynulliad fod â sgiliau lefel cwrteisi yn y Gymraeg, neu i gaffael y sgiliau hyn yn ystod cyfnod y cytunwyd arno. Caiff pob swydd ei hasesu yng nghyd-destun gallu'r maes gwasanaeth i ddarparu gwasanaethau dwyieithog i'n cwsmeriaid ac mae rhai swyddi, felly, yn gofyn am lefel uwch o Gymraeg i hwyluso hynny, a nodir gofynion o'r fath, ym manyleb y swydd.

Am ragor o wybodaeth am y lefelau gallu o ran y Gymraeg, ewch i'n tudalennau Cynllun Ieithoedd Swyddogol.

Manteision Gweithio i'r Cynulliad

Mae'r Cynulliad yn lle cyffrous i weithio gyda pholisïau blaengar ac ymrwymiad i hyfforddi a datblygu. Ar ben eich cyflog sylfaenol, cynigiwn y manteision canlynol:

 • Cynllun pensiwn

 • Bydd gennych hawl i gael 31 diwrnod o wyliau bob blwyddyn pan fyddwch yn dechrau ar eich swydd. Yn ogystal â hynny, bydd gennych hefyd 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 3 diwrnod braint y flwyddyn

 • Lwfansau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu hael           

 • Polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd yn cynnwys cyfleoedd i gymryd seibiant gyrfa, i weithio oriau hyblyg, i weithio rhan-amser, i weithio gartref ac i rannu swyddi (y cyfan lle mae hynny’n addas ar gyfer y swydd)

 • Cyfleoedd i ddatblygu gyrfa, i hyfforddi ac i gael secondiad

 • Adolygiad cyflog blynyddol ac ystyriaeth ar gyfer codiad cyflog cynyddrannol blynyddol

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Partners & Help