Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Penodiadau Cyhoeddus

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am wneud penodiadau i rai swyddi cyhoeddus, i gyrff eraill ac i swyddi unigol. Cadeirydd Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Aelod o'r Bwrdd

 

Diolch am eich diddordeb yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a fydd yn dod yn Senedd Cymru ym mis Mai eleni, wrth wraidd democratiaeth a gwleidyddiaeth yng Nghymru. Dyma'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ('y Bwrdd') yw'r corff annibynnol statudol a sefydlwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru at ddiben pennu cyflogau ac adnoddau ariannol cysylltiedig eraill ar gyfer Aelodau'r Cynulliad a'u staff cymorth. Amcan y Bwrdd yw sicrhau proses agored a thryloyw ar gyfer pennu cyflogau ac adnoddau ariannol eraill ar gyfer Aelodau i'w galluogi i wneud eu gwaith yn effeithiol, a hynny gan gynnig gwerth am arian i bobl Cymru. Nid yw'r Bwrdd yn ddarostyngedig i reolaeth na chyfarwyddyd y Cynulliad na Chomisiwn y Cynulliad. 

Felly, rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd i'r Bwrdd, ac un aelod newydd arall. Y nod yw sicrhau bod y Bwrdd, yn ei gyfanrwydd, yn cynnwys aelodau sydd â sgiliau sy'n cyd-blethu'n dda ac aelodau sy'n dod o amrywiaeth o gefndiroedd.

Bydd y rolau hyn yn hynod ysgogol, ac er bod yr amgylchedd yn heriol, mae'n llawn boddhad. Mae'n bwysig ein bod yn dod o hyd i unigolion eithriadol i ymgymryd â'r rolau hyn ac i helpu i adeiladu ar ein llwyddiant. 

Croesewir ceisiadau gan unigolion o ystod mor amrywiol â phosibl o gefndiroedd. Os credwch fod eich uchelgais yn cyrraedd y lefelau uchel hyn, edrychwn ymlaen yn fawr at gael cais gennych.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 6 Mawrth 2020.  Dylid cyflwyno pob cais drwy wefan The Whitehall & Industry Group - https://www.wig.co.uk/career-opportunities/career-listing.html  -  neu drwy anfon e-bost at talent@wig.co.uk

Os ydych am drafod y rôl, cysylltwch â Patrick Reihill, Pennaeth Talent, neu Paige Torrance, Rheolwr Talent, yn The Whitehall & Industry Group. Gellir eu ffonio ar 0207 222 1166 neu anfonwch e-bost at talent@wig.co.uk  

Yn gywir


Manon Antoniazzi

Prif Weithredwr y Comisiwn a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Partners & Help