Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Deisebau sydd wedi'u cwblhau - Y Trydydd Cynulliad (2007 – 2011)

Ar y Trydydd Cynulliad mae deisebau wedi cael hysteriad gan y Pwyllgor Deisebau - y Trydydd Cynulliad

Rhif Deiseb  

Teitl y Ddeiseb

P-03-318

Gwasanaethau Mamolaeth Trawsffiniol

P-03-317

Cyllid ar gyfer y Celfyddydau Hijinx

P-03-316

Dylid gosod yr angen i gynnal hebryngwyr croesfannau ysgol sy’n bodoli eisioes yn amod o Grant Trafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynghorau lleol na ellir mo’i newid.

P-04-315

​Deiseb i gael croesfan newydd dros Afon Dyfi

P-03-314

Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

​P-04-313

​Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cwn) (Cymru) 2011

P-03-311

Theatr Spectacle

P-03-310

Polisiau'n sy'n Helpu i Ddiogelu Anghenion a Hawliau Disgyblion

P-03-309

Caerdydd yn erbyn y llosgydd

P-03-308

Achub Theatr Gwent

P-03-307

Dylunio er mwyn arloesi yng Nghymru

P-03-306

Achub Theatr y Barri

P-03-305

Llyfrgelloedd Ysgol Statudol

P-03-304

Gwelliant i’r Mesur ynghylch Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

P-03-303

Yn erbyn Bwlio Homoffobig

P-03-302

Ffatri Prosesu Compost

P-03-301

Cydraddoldeb i’r gymuned drawsryweddol

P-03-298

Cyllid ar gyfer darparu adnoddau Cymraeg ar gyfer pobl â dyslecsia yng Nghymru

P-03-296

Cynigion annheg ar fenthyciadau i fyfyrwyr

P-03-295

Gwasanaethau Niwroadsefydlu Paediatrig

P-03-294

Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru - cynrychioli menywod

P-03-293

Adolygu Cod Derbyn i Ysgolion

P-03-292

Darparu Toiledau Cyhoeddus

P-03-291

Datblygu Gwasanaethau Gwybodaeth am HIV ac Iechyd Rhywiol

P-03-288

Strategaeth Genedlaethol ar Fyw’n Annibynnol

P-03-286

Ardrethi Busnes Ceredigion

P-03-283

Codi tâl gan y GIG i drin cleifion a'u cludo i'r ysbyty mewn achosion sy'n ymwneud ag alcohol

P-03-280

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

P-03-273

Cludo tyrbini gwynt yn y Canolbarth

P-03-271

Ardrethi Busnes yn Arberth

P-03-268

Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Aneurin Bevan

P-03-265

Cynnwys gwybodaeth ac addysg am adael gartref yn y Cwricwlwm Cenedlaethol - Shelter Cymru

P-03-263

Rhestru Parc y Strade

P-03-262

Academi Heddwch Cymru / Wales Peace Institute

P-03-261

Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

P-03-260

Yr Ymgyrch dros Ffurfafen Dywyll

P-03-256

Trenau Ychwanegol i Abergwaun

P-03-253

Mabwysiadu carthffosydd preifat

P-03-252

Gwrthwynebu ffordd fynediad ogleddol canolfan y Llu Awyr Brenhinol Sain Tathan (trigolion Trebefered)

P-03-240

​Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

P-03-238

Llygredd ym Mornant

​P-04-236

​​Siarter i Wyrion ac Wyresau

P-03-227

Yn erbyn y ffordd fynediad arfaethedig am Matrix yn Llanmaes

P-03-222

Y Gymdeithas Osteoporosis Genedlaethol

P-03-221

Gwell triniaeth traed drwy'r GIG

P-03-220

Gostyngwch y terfyn cyflymder ar yr A40 ger y Fenni

P-03-219

Fferyllfeydd yn y Barri

P-03-205

Cadwch Farchnad Da Byw y Fenni

P-03-204

Atebolrwydd i'r cyhoedd ac ymgynghoriadau cyhoeddus ym maes Addysg Uwch

P-03-200

Camlas Morgannwg

P-03-188

Uned Gofal Arbennig i Fabanod

P-03-187

Diddymu'r Tollau ar ddwy Bont Hafren

P-03-170

Mencap Cymru - I gynyddu nifer y bobl ag anableddau dysgu a gyflogir gan y sector cyhoeddus yng Nghymru

P-03-162

Diogelwch ar y ffyrdd yn Llansbyddyd

P-03-156

Dal anadl wrth gysgu

P-03-153

Celf Corff

​P-03-150

​Safonau canser cenedlaethol

​P-04-144

​Cŵn Tywys y Deillion - lle sy'n cael ei rannu

P-03-143

Ysgol Penmaes (gwasanaethau bws gwledig)

P-03-136

Parcio yn y Mynydd Bychan a Birchgrove

P-03-124

Cysgliad

P-03-085

Meddygfeydd yn Sir y Fflint

Partners & Help