Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Dylai Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion gael ei roi i Golegau Addysg Bellach Howard GUNN B.Ed.,M.Ed., 31/05/2019 12
Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu Sarah Wydall 31/05/2019 124
Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru Phil Rowe 31/05/2019 80
Newid dull Etholiadau Cynulliad Cymru o bleidleisio i ‘Gynrychiolaeth Gyfrannol’ Owain Thomas Kipling 31/05/2019 11
Diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 i gynnwys sefydliadau’r DU sydd â gweithrediadau dramor Alanna Jones 31/05/2019 151
Traethau hygyrch Patricia Lloyd 31/05/2019 5
Trafnidiaeth Gyhoeddus Hygyrch a Chynhwysol ar gyfer Dinasyddion ag Anableddau Dysgu yng Nghymru All Wales People First 03/06/2019 193
Hawliau pleidleisio Cymry ar wasgar Dafydd Lewis 07/06/2019 14
Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494) Robert Hodgkinson 09/06/2019 810
Atal Aelodau Cynulliad rhanbarthol a etholwyd i gynrychioli pleidiau penodol rhag newid pleidiau Ifan Morgan Jones 14/06/2019 1233
Gwneud TGAU Iaith Gymraeg yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru Gwion Rhisiart 17/06/2019 169
Penodi Comisiynydd Anabledd Dysgu i Gymru Cardiff People First 18/06/2019 18
Rhoi’r gorau i gyflwyno isafbris am alcohol Hywel Dyer 20/06/2019 35
Labelu cig o anifeiliaid sydd wedi’u lladd mewn modd crefyddol Leslie Freke 30/06/2019 333
Trethu Ail Gartrefi Mr Alun Roberts 01/07/2019 1234
Mae angen dod â phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant mor ifanc â 6 oed i ben ar unwaith Tanya Beer 02/07/2019 255
Achub Ein Parciau yng Nghymru Crispian Huggill 17/07/2019 229
Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru Angharad Paget-Jones 31/07/2019 22
Dechrau cynllun fel Nyth, ond ar gyfer insiwleiddio rhag sŵn rhwng tai teras Cassian Lodge 07/08/2019 5
Newidiwch enwau’r gorsafoedd trên newydd i adlewyrchu enw’r gymuned Rhys Williams 12/08/2019 8
Mwy o ymdrechion i atal bwlio LHDT mewn ysgolion Aled Thomas 13/08/2019 23
Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru Your Pontypridd Business Improvement District 13/08/2019 42
Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes Linda Joyce Jones 20/08/2019 87
Atal Ward 35 yn Ysbyty’r Tywysog Siarl rhag Cau Beverly Gillespie 20/08/2019 267
Rhwystrwch Ddatblygwyr rhag gosod rhwydi yn y gwrychoedd a’r coed Chris Evans 31/08/2019 1459
Bysiau i bobl nid er elw Councillor Carolyn Thomas 01/09/2019 279
Gwahardd Gwerthu Ffwr Anifeiliaid yng Nghymru Cardiff Animal Rights 06/09/2019 305
Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd) Mark Williams 10/09/2019 84
Dylid ailadeiladu Synagog Merthyr Tudful yn San Ffagan Mr Lewis Rees 27/09/2019 33
Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru Linda Joyce-Jones, Kirsty John and Jayne Dendle 30/09/2019 585
Sicrhewch fod gwasanaeth galwadau Galw Iechyd Cymru yn rhad ac am ddim David Hole 30/09/2019 30
Cyfleoedd cyflogaeth i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg yng Nghymru Chris Naylor 11/10/2019 10
Dod ag achosion o droi allan heb fai i ben Cassian Lodge 16/10/2019 6
Gwasanaeth bws cyhoeddus am ddim i bawb yng Nghymru Mark Griffiths 19/10/2019 6
Caniatewch i bobl sydd â meddygon teulu yng Nghymru atgyfeirio eu hunain yn uniongyrchol ar gyfer therapi Timothy Lincoln 24/10/2019 9
Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru Isabella Evans 24/10/2019 892
Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru Callum Rogers 26/10/2019 591
Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl Rhian Mannings 26/10/2019 3249

Partners & Help