Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Rhwystrwch Ddatblygwyr rhag gosod rhwydi yn y gwrychoedd a’r coed Chris Evans 31/08/2019 1498
Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru Angharad Paget-Jones 31/08/2019 77
Stopiwch ganiatáu i bobl reidio asyn ar lan y môr ar ddiwrnod poeth Vivienne Jones 31/08/2019 11
Bysiau i bobl nid er elw Councillor Carolyn Thomas 01/09/2019 496
Ymchwilio i’r ffordd y mae rhieni’n cael eu trin gan y gwasanaethau cyhoeddus Reann Jenkins 02/09/2019 119
Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cyngor Cllr Russell Spencer-Downe 05/09/2019 53
Gwahardd Gwerthu Ffwr Anifeiliaid yng Nghymru Cardiff Animal Rights 06/09/2019 797
Darparu tocyn teithio am ddim i bawb sy'n 21 oed neu'n iau yng Nghymru Gwion Rhisiart 09/09/2019 24
Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd) Mark Williams 10/09/2019 111
Dylid Dileu Treth Trafodiadau Tir ar gyfer Prynwyr Tro Cyntaf hyd at £300,000 Louisa Turner 17/09/2019 0
Y dreth gyngor - nid ‘dim ond rhifau’ yw pobl: methiant awdurdodau lleol i arfer disgresiwn mewn achosion sy’n ymwneud â’r dreth gyngor Angela Richards 19/09/2019 5
Dylid ailadeiladu Synagog Merthyr Tudful yn San Ffagan Mr Lewis Rees 27/09/2019 38
Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru Linda Joyce-Jones, Kirsty John and Jayne Dendle 30/09/2019 726
Sicrhewch fod gwasanaeth galwadau Galw Iechyd Cymru yn rhad ac am ddim David Hole 30/09/2019 38
Diwygio Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 Harry Hayfield 30/09/2019 2
Galw am Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i ad-drefnu gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Cwm Taf Mark Adams and Robert Bevan 30/09/2019 385
Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri UNISON 30/09/2019 1616
Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch Ralph Rees 30/09/2019 0
Mae arnom angen adran damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Ystrad Fawr Jade Tilley 06/10/2019 17
Cyfleoedd cyflogaeth i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg yng Nghymru Chris Naylor 11/10/2019 39
Dod ag achosion o droi allan heb fai i ben Cassian Lodge 16/10/2019 6
Gwasanaeth bws cyhoeddus am ddim i bawb yng Nghymru Mark Griffiths 19/10/2019 13
Caniatewch i bobl sydd â meddygon teulu yng Nghymru atgyfeirio eu hunain yn uniongyrchol ar gyfer therapi Timothy Lincoln 24/10/2019 10
Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru Isabella Evans 24/10/2019 1230
Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru Callum Rogers 26/10/2019 666
Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl Rhian Mannings 26/10/2019 5490
Cyllid digonol i ddiogelu lles anifeiliaid fferm yn lladd-dai Cymru David Grimsell 08/11/2019 70
Addysgu Llesiant Mislifol mewn Ysgolion: Peidio â Gadael Cymru Tu Ôl Jade Morgan 06/12/2019 804
Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru Marjorie Ann Lasebikan 11/12/2019 67
Cyfleusterau toiled Changing Places Llanelli Changing Places Campaign Group 12/12/2019 637
Annog y defnydd o 'Cymru' a 'Cymry' wrth gyfeirio atom ein hunain yn y Gymraeg a'r Saesneg Mair Edwards 31/12/2019 99
Eli haul mewn ysgolion Leigh O'Connor 03/01/2020 115
Cyfyngu ar brisiau tocynnau bws lleol i blant (5-16) i uchafswm o £1 ar gyfer taith sengl. Natasha Baker 09/01/2020 3
Gwahardd pysgod aur rhag cael eu rhoi i ffwrdd mewn ffair. #OperationGoldfish Holly Rosalie Homer 15/01/2020 66
Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati) Cardiff Animal Rights 25/01/2020 288
Cynnig Prawf Sgrinio Canser y Coluddyn ar ôl 74 oed Andrew Lye 31/01/2020 11
Pob Canolfan Gofalwyr yng Nghymru i gymryd rheolaeth o bob cam o'r Asesiadau Gofalwyr Richard Mylan 04/02/2020 5
Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru Initiative for Nature Conservation Cymru (INCC) 14/02/2020 1

Partners & Help