Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Caniatewch i bobl sydd â meddygon teulu yng Nghymru atgyfeirio eu hunain yn uniongyrchol ar gyfer therapi Timothy Lincoln 24/10/2019 16
Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru Isabella Evans 24/10/2019 2218
Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru Callum Rogers 26/10/2019 683
Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl Rhian Mannings 26/10/2019 5591
Dim enw dwyieithog i’r Senedd anthony jones 30/10/2019 1033
Creu Llwybr Amlddefnydd Lôn Las Môn Gethyn Mon Hughes 31/10/2019 2096
Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref Wendy Charles-Warner 31/10/2019 3087
Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl Tracy Locke 01/11/2019 117
Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru Laura Clays 01/11/2019 95
Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref! Mountain Movers Education Charity 04/11/2019 324
Cyllid digonol i ddiogelu lles anifeiliaid fferm yn lladd-dai Cymru David Grimsell 08/11/2019 99
Gwella mynediad i’r anabl yng ngorsaf reilffordd Trefforest fel blaenoriaeth Katie Phillips 11/11/2019 144
Hysbysiad cynharach ynghylch cyllidebau cynghorau gan Lywodraeth Cymru #AchubEinGwasanaethau UNISON Neath Port Talbot 18/11/2019 81
Peidiwch â chyflwyno’r syniad i drwyddedu cŵn sioe, cathod sioe a cheffylau a ddangosir Our Dogs 21/11/2019 4159
Cyllidebu Ysgolion ar gyfer ADY Iwan Williams 29/11/2019 100
Lleihau’r defnydd o blastig yn ysgolion Cymru Faris Malik 30/11/2019 20
Diwygio Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 Harry Hayfield 05/12/2019 4
Addysgu Llesiant Mislifol mewn Ysgolion: Peidio â Gadael Cymru Tu Ôl Jade Morgan 06/12/2019 831
Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru Marjorie Ann Lasebikan 11/12/2019 144
Cyfleusterau toiled Changing Places Llanelli Changing Places Campaign Group 12/12/2019 1210
Annog y defnydd o 'Cymru' a 'Cymry' wrth gyfeirio atom ein hunain yn y Gymraeg a'r Saesneg Mair Edwards 31/12/2019 111
Yr Awr Euraidd wrth Ddioddef Strôc – Amseroedd Ymateb Ambiwlansau i’w hailgategoreiddio o Statws Oren yn ôl i Statws Coch Ralph Rees 31/12/2019 19
Deiseb ar gyfer Meddygfa Glanyfferi Ferryside Village Forum 31/12/2019 113
Eli haul mewn ysgolion Leigh O'Connor 03/01/2020 117
Cyfyngu ar brisiau tocynnau bws lleol i blant (5-16) i uchafswm o £1 ar gyfer taith sengl. Natasha Baker 09/01/2020 3
Gwahardd pysgod aur rhag cael eu rhoi i ffwrdd mewn ffair. #OperationGoldfish Holly Rosalie Homer 15/01/2020 450
Y dreth gyngor - nid ‘dim ond rhifau’ yw pobl: methiant awdurdodau lleol i arfer disgresiwn mewn achosion sy’n ymwneud â’r dreth gyngor Angela Richards 19/01/2020 7
Gwahardd Parcio ar Balmentydd - Addewid Palmant (Pavement Promise) Rhian Morris 24/01/2020 194
Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati) Cardiff Animal Rights 25/01/2020 342
Cynnig Prawf Sgrinio Canser y Coluddyn ar ôl 74 oed Andrew Lye 31/01/2020 51
Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru Coed Cadw - The Woodland Trust in Wales 31/01/2020 1585
Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi. C.A.R.I.A.D. 31/01/2020 1303
Pob Canolfan Gofalwyr yng Nghymru i gymryd rheolaeth o bob cam o'r Asesiadau Gofalwyr Richard Mylan 04/02/2020 7
Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo Claire-Louise Walker 04/02/2020 8
Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru Initiative for Nature Conservation Cymru (INCC) 14/02/2020 653
Caniatáu i feiri yng Nghymru gael eu hethol yn uniongyrchol gan y bobl ac nid gan y Cyngor Connor David Jones 27/02/2020 9
Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog Carron Jones 28/02/2020 1360
Codi Lwfans Cynhaliaeth Addysg o £30 i £50 yr wythnos Lucy Evans 06/03/2020 3
CF3 yn erbyn y Llosgydd Andrew Evans 20/03/2020 1273
Gwlad ein Plant: Lleisiau Pobl Ifanc yng Nghymru Andrew Jenkins 20/03/2020 6
Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion Osian Hedd Harries 23/03/2020 70
Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru. Dinah Mulholland 31/03/2020 184
Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion St Aidan's Church in Wales VA School 10/04/2020 218

Partners & Help