Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Rôl y Pwyllgor Deisebau

Mae'r Cynulliad wedi sefydlu'r Pwyllgor Deisebau i ystyried yr holl ddeisebau newydd a derbyniadwy, a phenderfynu ar y camau i'w cymryd.

Yn cynnwys pedwar Aelod, un o bob grŵp gwleidyddol a gynrychiolir yn y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn cyfarfod unwaith bob pythefnos pan fydd y Cynulliad yn eistedd.

Ni all y Pwyllgor ei hun gymryd unrhyw gamau uniongyrchol i weithredu'r hyn y mae deiseb yn galw amdano, neu wrthod penderfyniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru neu gyrff cyhoeddus eraill. Fodd bynnag, gall ddwyn y llywodraeth ac eraill sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif, ceisio gwybodaeth ganddynt a rhoi cyfle i ddeisebwyr gyflwyno eu hachos yn uniongyrchol i Aelodau'r Cynulliad.

Gallai camau gweithredu'r Pwyllgor gynnwys:

 • Ceisio gwybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru, pobl eraill sy'n gwneud penderfyniadau neu sefydliadau a allai fod â barn ar y ddeiseb, neu ddiddordeb ynddi - er enghraifft, cyrff proffesiynol, awdurdodau lleol, byrddau iechyd, undebau llafur, grwpiau cymunedol neu eraill a all ychwanegu gwerth at ystyried y ddeiseb;

 • Ymgymryd ag ymweliadau allanol;

 • Gofyn i Bwyllgor arall y Cynulliad i edrych ar y ddeiseb fel rhan o'i raglen waith;

 • Gwahodd y deisebwyr, Llywodraeth Cymru ac eraill, i fynychu cyfarfod y Pwyllgor Deisebau i ateb cwestiynau'r Aelodau ynghylch y ddeiseb a'r materion y mae'n eu codi;

 • Cynnal ymchwiliad byr i'r mater;

 • Ceisio amser ar gyfer dadl ar y mater mewn cyfarfod llawn o'r Cynulliad (bydd y Pwyllgor yn ystyried yr opsiwn hwn yn ddiofyn yn achos unrhyw ddeiseb sy'n casglu mwy na 5000 o lofnodion).

 • Cau'r ddeiseb.

Pa gamau eraill bynnag y bydd y Pwyllgor yn eu cymryd, cyn ei fod yn ystyried deiseb am y tro cyntaf, bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru, yn gofyn am ei barn ar y mater a godwyd gan y ddeiseb. Bydd Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad hefyd yn paratoi papur briffio cefndirol, sy'n nodi gwybodaeth ffeithiol am y mater. Mae'r holl wybodaeth hon yn cael ei chyhoeddi ac ar gael i ddeisebwyr.

 

Canlyniadau Posibl


Gall deisebau:

 • Arwain at newid ym mholisi Llywodraeth Cymru;

 • Creu cyhoeddusrwydd ar gyfer mater, ac ymwybyddiaeth ohono;

 • Dylanwadu ar ddatblygu deddfwriaeth newydd;

 • Ysgogi Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol i gynnal ymchwiliad ar y mater;

 • Arwain at ddadl yn y Cynulliad;

 • Ysgogi Aelodau unigol y Cynulliad i gymryd camau pellach eu hunain - er enghraifft drwy ofyn cwestiynau i Lywodraeth Cymru neu geisio amser i drafod mater yn y Cynulliad.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyfarfodydd y Pwyllgor Deisebau, gan gynnwys dyddiadau cyfarfodydd, papurau, a chamau gweithredu y cytunwyd arnynt, gweler tudalennau’r Pwyllgor Deisebau.

 

Cysylltu â ni

Gall y Pwyllgor Deisebau helpu i’ch tywys drwy'r broses ddeisebu. Os oes angen cymorth neu ragor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Ffôn ar: 0300 200 6379

E-bost: seneddpetitions@assembly.wales

Twitter:@SeneddDeisebau

Partners & Help