Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hysbysiad Preifatrwydd y Tîm Cyfathrebu

Sylwer - byddwn yn adolygu'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rheolaidd ac yn rhoi unrhyw ddiweddariad ar y dudalen hon.

Sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth amdanoch:

Pwy ydym ni

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy'n rheoli data'r wybodaeth rydych yn ei rhoi, a bydd yn sicrhau y caiff y wybodaeth hon ei diogelu a'i defnyddio mewn ffordd sy'n dilyn y ddeddfwriaeth diogelu data. Dylid anfon unrhyw ymholiadau am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio at Swyddog Diogelu Data'r Cynulliad

information-request@cynulliad.cymru

Swyddog Diogelu Data

Tŷ Hywel

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

CF99 1NA

0300 200 6494

Pam rydym yn casglu eich gwybodaeth

Rydym yn ymdrechu i ymgysylltu â phobl Cymru a'r cyhoedd yn ein gwaith, a thynnu eich sylw at wybodaeth a gweithgareddau a allai fod o ddiddordeb. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn casglu gwybodaeth gan bobl rydym yn rhyngweithio â nhw yn bersonol ac ar-lein. Mae'r wybodaeth a gasglwn yn perthyn i'r categorïau canlynol:

  • Gwybodaeth gyswllt fel cyfeiriadau e-bost a ddefnyddir gennym i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i bobl am brosiectau y maent wedi cymryd rhan ynddynt, i gadarnhau archebion, a gwahodd pobl i weithgareddau a digwyddiadau y gallent fod â diddordeb ynddynt;

  • Gwybodaeth am unrhyw ddewisiadau neu ofynion y gallai fod gan unigolion neu grwpiau i gynorthwyo eu gallu i gymryd rhan yn ein gweithgaredd, er enghraifft gofynion dietegol;

  • Cynnwys digidol fel lluniau a fideos, a gasglwn yn ystod teithiau, digwyddiadau a gweithgareddau eraill i gasglu barn pobl am wahanol faterion ac i ddangos y gwaith rydym yn ei wneud i ymgysylltu â'r cyhoedd sy'n ffurfio rhan o Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2016 - 2021

  • Gwybodaeth am farn a phrofiadau pobl ynghylch ystod o faterion yn ymwneud â gwaith y Cynulliad;

  • Data am sut mae pobl yn defnyddio ein gwasanaethau ar-lein a gaiff eu defnyddio at ddibenion ystadegol a dadansoddiad at ddibenion rheoli er mwyn gweinyddu'r wefan neu wella ein gwasanaethau.

Ein sail gyfreithiol dros ddefnyddio'ch gwybodaeth

Mae mwyafrif y wybodaeth rydym yn ei chasglu a'i defnyddio yn cael ei phrosesu at ddibenion tasgau sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd, neu o fudd sylweddol i'r cyhoedd (lle mae eich gwybodaeth bersonol yn cynnwys categori arbennig o ddata personol).  Weithiau, fodd bynnag, byddwn yn dibynnu ar eich caniatâd i ddefnyddio eich gwybodaeth.

 

Yr hyn y byddwn yn ei wneud â'ch gwybodaeth

Yn aml, caiff eich gwybodaeth ei chadw ar seilwaith TGCh y Cynulliad, sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw drosglwyddiad data gan Microsoft y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn dod o dan gymalau cytundebol lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd.  Rydym weithiau'n defnyddio trydydd parti i gael gafael ar eich gwybodaeth, neu ei storio, a chaiff manylion ynchylch lle rydym yn defnyddio trydydd parti eu nodi isod yn yr hysbysiad hwn.

Mae'r manylion am sut y byddwn yn defnyddio gwybodaeth ar gyfer pob un o'n gweithgareddau gwahanol wedi'u nodi isod:

 

Mynd i ddigwyddiadau a gweithdai

Pan fydd pobl yn archebu lle i fynd i ddigwyddiadau a drefnir gennym, yn cysylltu â ni i archebu gweithdy, neu pan fyddwn yn cysylltu â grwpiau i drefnu sesiynau, byddwn yn casglu gwybodaeth gyswllt a gwybodaeth ynglŷn ag anghenion o ran hygyrchedd. Rydym yn cadw'r wybodaeth hon nes bydd gwaith gweinyddol y digwyddiad wedi gorffen. Os bydd pobl yn dewis yr opsiwn y gall y Cynulliad gadw eu gwybodaeth gyswllt fel y gallant gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a gweithgaredd pellach a drefnir gan y Cynulliad, byddwn yn cadw eu gwybodaeth a gallant gysylltu â ni ar unrhyw adeg i gael gwared â'u manylion o'n cofnodion.

Rydym yn aml yn casglu cynnwys digidol yn y digwyddiadau hyn, gweler yr adran isod i gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff y wybodaeth hon ei defnyddio.

Weithiau rydym yn rheoli archebion digwyddiadau drwy ddefnyddio EventBrite a Tocyn.Cymru. Bydd manylion am sut y bydd EventBrite yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael ar eu gwefan.

I gael manylion ynghylch diogelwch EventBrite ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/security/

I gael manylion ynghylch preifatrwydd EventBrite ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/support/articles/en_US/Troubleshooting/eu-us-privacy-shield-notice?lg=en_GB

I gael manylion ynghylch hysbysiad Tarian Breifatrwyddyr UE - UD  EventBrite ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/support/articles/en_US/Troubleshooting/eu-us-privacy-shield-notice?lg=en_GB

I gael manylion ynghylch preifatrwydd Tocyn.Cymru ewch i https://tocyn.cymru/en/privacy

I gael manylion ynhylch termau Tocyn.Cymu ewch i: https://tocyn.cymru/en/terms

Grwpiau ffocws

Weithiau, rydym yn trefnu grwpiau ffocws gydag aelodau o'r cyhoedd i gasglu barn a sylwadau pobl ynghylch y gwaith y mae Comisiwn y Cynulliad, neu Bwyllgorau'r Cynulliad, yn ei wneud. Yn y grwpiau ffocws hyn, gall staff wneud nodyn ysgrifenedig i gofnodi barn cyfranogwyr, ac ar adegau gall hyn olygu defnyddio offer recordio sain i gynorthwyo'r hwylusydd i wneud nodiadau cywir.

Bydd crynodeb cyffredinol o'r themâu a'r materion a godwyd, a dyfyniadau gan gyfranogwyr, yn cael eu cyflwyno i staff y Cynulliad ac Aelodau'r Cynulliad, a gallant hefyd ymddangos mewn adroddiadau a gyhoeddir ar wefan y Cynulliad, ac ymddangos mewn cynnwys hyrwyddo. Gall y deunyddiau hyn gyfeirio at grwpiau penodol sydd wedi cymryd rhan, ond ni fyddant yn rhestru enwau'r unigolion a gyfrannodd.

Lle defnyddir offer recordio sain, caiff y ffeil sain ei dileu'n ddiogel 6 mis ar ôl i'r grŵp ffocws gael ei gynnal, a bydd yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno themâu cyffredinol a materion a godwyd, yn ogystal â rhai dyfyniadau gan gyfranogwyr i staff y Cynulliad ac Aelodau'r Cynulliad, ac ni chânt eu priodoli i ymatebwyr unigol. Ni fydd dyfyniadau y gellir adnabod unigolion oddi wrthynt, yn cael eu defnyddio.

 

Lluniau, ffilmio a chynnwys digidol

Rydym yn tynnu lluniau a fideos yn ystod teithiau, digwyddiadau (ar ystâd y Cynulliad ac oddi arni), ac yn ystod gweithgareddau eraill a gynlluniwyd i gasglu barn pobl am wahanol faterion, ac i ddangos y gwaith a wnawn i ymgysylltu â'r cyhoedd.

Gallai delweddau a lluniau fideo a gedwir gennym gael eu defnyddio, heb gyd-destun y digwyddiad a ffotograffwyd neu a ffilmiwyd, i hyrwyddo gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac i ymgysylltu â phobl Cymru.

Rydym yn cyhoeddi delweddau a chynnwys fideo ar ein gwefan, ac ar sianeli cyfryngau cymdeithasol, mae'n ymddangos mewn deunyddiau argraffu, efallai y caiff ei ddangos i Aelodau'r Cynulliad a staff y Cynulliad fel tystiolaeth ar gyfer ymgynghoriadau pwyllgorau'r Cynulliad, a chaiff ei rannu gyda chysylltiadau'r cyfryngau.

Gellir cadw rhai delweddau a fideos (yn enwedig y rhai o werth hanesyddol neu fusnes parhaus) am gyfnod amhenodol a bydd y cynnwys yr ydym yn ei gyhoeddi i'r parth cyhoeddus yn aros yno. Mae'r Cynulliad yn adolygu cynnwys digidol a gesglir yn rheolaidd, ac ni fydd yn cadw lluniau a fideos sy'n annhebygol o fod o unrhyw werth gweithredol yn y dyfodol.

Pan fyddwn yn casglu cynnwys gan grwpiau llai neu unigolion, byddwn yn gofyn am ganiatâd pobl er mwyn sicrhau bod yr unigolion hynny yn hapus i gael tynnu eu llun, neu gael eu ffilmio.  

Os nad ydych am ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os hoffech ofyn cwestiwn am sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, rhowch wybod i aelod o staff y Cynulliad cyn, neu yn ystod y gweithgaredd, neu anfonwch e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru

Rhestrau dosbarthu rhanddeiliaid

Rydym yn rheoli rhestrau dosbarthu i gysylltu rhanddeiliaid, megis y rhai sy’n gweithio mewn cymdeithas ddinesig, yn y cyfryngau, a gweithwyr proffesiynol yn y sector addysg ar faterion sy'n ymwneud â'n gwaith. Dyma'r unigolion rydym yn cysylltu â hwy mewn perthynas â'n dyletswyddau swyddogol. Rydym yn ychwanegu pobl at y rhestr hon ar ôl cael gafael ar eu gwybodaeth gyswllt ar-lein, drwy gysylltiadau proffesiynol, ac ar ôl i'r unigolion hynny gysylltu â ni i gael eu hychwanegu at y rhestr. Rydym yn adolygu'r rhestrau hyn yn achlysurol i sicrhau eu bod yn gyfredol. O bryd i’w gilydd, rydym yn rhannu’r rhestrau dosbarthu hyn ag adrannau eraill yn y Cynulliad sy’n cefnogi mentrau’r Cynulliad.

 

Tanysgrifio i gylchlythyrau

Gallwch danysgrifio i'n cylchlythyrau ar-lein, ac yn bersonol drwy fynd i wahanol weithgareddau a gaiff eu trefnu gennym. Rydym yn defnyddio MailChimp i wneud hyn. Pan fyddwch yn tanysgrifio yn bersonol gan adael eich manylion cyswllt ar gardiau post, bydd staff y Cynulliad yn eu hychwanegu at y rhestr bostio berthnasol ar gyfer y cylchlythyr, ac anfonir e-bost atoch yn cadarnhau hyn.

Caiff y wybodaeth hon ei chadw nes eich bod yn dad-danysgrifio, a gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg i dynnu eich enw oddi ar y rhestrau dosbarthu hyn, a rhestrau postio cylchlythyrau.

I gael manylion am ddiogelwch MailChimp, ewch i:

https://mailchimp.com/about/security/

I gael manylion am breifatrwydd MailChimp, ewch i:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

I gael manylion am hysbysiad Tarian Briefatrwydd yr UE - DU MailChimp, ewch i:

https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr


Arolygon ar-lein - SurveyMonkey

Rydym yn cynhyrchu arolygon ar-lein gan ddefnyddio SurveyMonkey, sy'n gofyn i bobl roi adborth ar wasanaethau, a'u barn ar wahanol faterion y mae'r Cynulliad yn gwneud gwaith craffu arnynt.

Bydd pob aelod o staff y Cynulliad, sy'n gweithio ar yr arolwg neu'r ymchwiliad dan sylw yn gweld yr ymatebion. Caiff adroddiad cryno yn amlinellu canfyddiadau'r arolwg ei lunio gan staff y Cynulliad, a chaiff ei rannu gydag Aelodau'r Cynulliad a staff y Cynulliad, ei gyhoeddi ar ein gwefan a'i hyrwyddo ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, a bydd yn ymddangos mewn adroddiadau perthnasol. Gall hyn gynnwys dyfyniadau uniongyrchol o ymatebion, ond bydd y Cynulliad yn sicrhau na ddatgelir dim am bwy yw'r ymatebwyr. Bydd y wybodaeth hon yn parhau'n gyhoeddus am gyfnod amhenodol.

Pan fydd pobl yn cwblhau ein harolygon drwy lwyfan SurveyMonkey, byddant yn cael dewis yr opsiwn o dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect y maent wedi cyfrannu ato, ac opsiwn ar wahân i glywed y diweddaraf o ran cyfleoedd i ymgysylltu â'r Cynulliad ar y pwnc (er enghraifft iechyd, addysg, trafnidiaeth) roeddent yn cymryd rhan ynddo.

Ymatebion i'r arolwg: Caiff yr ymatebion i'r arolwg eu dileu o SurveyMonkey ddeuddeg mis ar ôl dyddiad cau'r arolwg. Fodd bynnag, efallai y bydd angen cadw ymatebion i'r arolwg am gyfnod hwy ar ein systemau ein hunain hyd nes y bydd unrhyw broses adrodd ddilynol wedi'i chwblhau. 

Manylion cyswllt: Byddwn yn dal gafael ar fanylion cyswllt y rhai sy'n eu darparu er mwyn cael diweddariad pellach ar y prosiect penodol y maent wedi cyfrannu ato nes bydd y prosiect wedi dod i ben (wedi'i storio ar seilwaith TGCh y Cynulliad).

I'r rhai sydd wedi gofyn am ddiweddariad pellach o ran cyfleoedd i ymgysylltu â'r Cynulliad ar bwnc (er enghraifft iechyd, addysg, trafnidiaeth) y prosiect y maent yn cymryd rhan ynddo, cedwir eu manylion cyswllt nes y cysylltir â ni i ddileu'r manylion ac nad ydynt yn dymuno parhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf gennym.

Bydd manylion am sut y bydd SurveyMonkey yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael ar eu gwefan.

I gael manylion am ddiogelwch SurveyMonkey, ewch i: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/security/

I gael manylion am breifatrwydd SurveyMonkey, ewch i: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/security/

I gael manylion am hysbysiad Tarian Breifatrwydd yr UE - DU SurveyMonkey, ewch i: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/security/

Fforymau ar-lein

Rydym yn defnyddio llwyfannau trydydd parti Loomio a Dialogue (sy'n eiddo i Delib) i hwyluso sgwrsio ar-lein ar wahanol faterion y mae'r Cynulliad yn gwneud gwaith craffu arnynt, neu i roi adborth ar rai materion.

Yn ddibynnol ar natur y prosiect a phwy rydym am gael eu hymateb, gall y fforymau hyn gael eu cynnal yn breifat neu'n gyhoeddus, a gallwn ddewis cymedroli ymatebion cyn iddynt ymddangos ar y safle. Bydd y Cynulliad yn amlinellu a yw'r fforwm ar-lein yn cael ei gynnal yn agored, ac a oes cymedroli'n digwydd ar gyfer pob prosiect.   

Os byddwch yn ymateb i fforymau ar-lein, sy'n rhai agored, bydd yr ymatebion i'w gweld yn gyhoeddus. Gall unrhyw un gymryd rhan mewn fforymau ar-lein agored (ar ôl cofrestru trwy greu enw defnyddiwr a darparu cyfeiriad e-bost). Bydd unrhyw un yn gallu gweld eich cyfraniadau mewn fforymau agored ar-lein, pa un a ydynt wedi cofrestru ar y safle ai peidio.

Wrth ymateb i fforwm caeedig, dim ond pobl eraill sydd wedi eu gwahodd i gymryd rhan all weld eich cyfraniad a gallu cymryd rhan.

Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddir gennych i lunio adroddiad cryno yn amlinellu'r prif themâu, ac fe rennir hyn ag Aelodau'r Cynulliad a staff y Cynulliad, a chaiff ei chyhoeddi ar ein gwefan a'i hyrwyddo ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Bydd hefyd yn ymddangos mewn adroddiadau perthnasol. Efallai y byddwn hefyd yn ymateb i chi a chyfathrebu â chi am eich syniadau, eich cwestiynau a'ch sylwadau. Bydd y wybodaeth hon yn parhau'n gyhoeddus am gyfnod amhenodol.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei symud o'r safleoedd hyn chwe mis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ymatebion. Byddwn yn cadw manylion cyswllt y rhai sydd wedi cofrestru ar y safle ar seilwaith TGCh y Cynulliad i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect rydych wedi cymryd rhan ynddo, ac i dynnu eich sylw at gyfleoedd eraill i ymgysylltu â'r Cynulliad ar y pwnc roeddech wedi ymgysylltu â ni ar yr achlysur hwn.   Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd manylion am sut y bydd Loomio a Delib yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael ar eu gwefannau.

I gael manylion am ddiogelwch Loomio, ewch i: https://loomio.gitbooks.io/manual/content/en/security_privacy.html

I gael manylion am breifatrwydd Loomio, ewch i: https://loomio.gitbooks.io/manual/content/en/privacy_policy.html

I gael manylion am breifatrwydd a diogelwch Delib, ewch i: https://www.delib.net/privacy?policy_version=v2

Senedd Ieuenctid

Rydym yn casglu gwybodaeth gan bobl ifanc sydd am gofrestru i bleidleisio, a sefyll fel ymgeiswyr yn etholiad Senedd Ieuenctid Cymru. I reoli hyn, rydym yn defnyddio llwyfan trydydd parti o'r enw miVoice. [BA(CyC|AC1] 

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu data sy'n ymwneud â chofrestru pleidleiswyr ac enwebiad ymgeiswyr ar gyfer etholiadau'r Senedd Ieuenctid, gweler y hysbysiadau preifatrwydd llawn ar y wefan.

Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau partner swyddogol y Senedd Ieuenctid sy'n ethol 20 o aelodau'r Senedd Ieuenctid. I ddewis y sefydliadau partner hyn, rydyn ni'n cynnal proses ymgeisio, a byddwn yn cadw'r cyflwyniadau a wneir gan y sefydliadau sy'n ymgeisio tan ddiwedd cyfnod y Senedd Ieuenctid (Mai 2021).

Byddwn hefyd yn cadw gwybodaeth yn ymwneud â'r ymgeiswyr a gaiff eu hethol a'r broses etholiadol berthnasol a weithredir gan sefydliadau partner tan ddiwedd tymor y Senedd Ieuenctid ym mis Mai 2021. 

Caiff gwefan y Senedd Ieuenctid ei hadeiladu gan ddefnyddio llwyfan Squarespace.  Gellir dod o hyd i fanylion am Amodau Gwasanaeth Squarespace yn https://www.squarespace.com/terms-of-service.

Ymgysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn defnyddio llwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol fel rhan allweddol o'n gwaith ymgysylltu â'r cyhoedd.

Yn ogystal â defnyddio'r llwyfannau hyn i roi gwybodaeth am ddibenion codi ymwybyddiaeth, rydym yn annog rhyngweithio, yn enwedig y rhai y gellir eu cynnwys mewn gwaith craffu seneddol. Pan fydd hyn yn wir, byddwn yn sicrhau ei bod yn glir y defnyddir eich sylwadau i gyfrannu at waith craffu'r Cynulliad. Yn yr achosion hynny, gellir trosglwyddo'ch ymatebion i'n herthyglau ar y  cyfryngau cymdeithasol (gan gynnwys eich enw) i staff y Cynulliad ac Aelodau'r Cynulliad, a gallant ymddangos mewn adroddiadau a deunyddiau eraill a gyhoeddir ar wefan y Cynulliad a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r cynnwys yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, ddelweddau, fideos (byw ac archif), ffeithlun ac anmeiddiad. Mae'r llwyfannau a ddefnyddiwn yn cynnwys, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SnapChat, Wordpress a LinkedIn, ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt. Darllenwch hysbysiadau preifatrwydd y llwyfannau unigol hynny am fanylion ynghylch sut y byddant yn defnyddio'ch gwybodaeth.

Os ydych yn rhannu ein cynnwys drwy'r cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft drwy ein hoffi ar Facebook, ein dilyn ar Twitter neu'n ein trafod ar Twitter, bydd y rhwydweithiau cymdeithasol hynny yn cofnodi eich bod wedi gwneud hyn a gallant osod cwci at y diben hwn.  Drwy ddefnyddio'r llwyfannau hynny rydych yn cytuno â'u telerau gwasanaeth.

Er mwyn rheoli ein rhyngweithio ar y cyfryngau cymdeithasol rydym yn defnyddio'r darparwyr trydydd parti canlynol:

-        Hootsuite: Os byddwch yn anfon neges breifat neu uniongyrchol atom drwy'r cyfryngau cymdeithasol, bydd y neges yn cael ei gadw gan Hootsuite am dri mis. Ni chaiff ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau eraill.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Bolisi Preifatrwydd Hootsuite i weld sut mae'n prosesu'ch data.

-        SocialSignIn: Os byddwch yn anfon neges breifat neu uniongyrchol atom drwy'r cgyfryngau cymdeithasol, bydd y neges yn cael ei chadw gan SocialSignIn. Ni chaiff ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau eraill.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Bolisi Preifatrwydd SocialSignIn a'i Delerau ac Amodau.

Gwefan

Os byddwch yn cysylltu â ni drwy'r wefan at ddibenion cofrestru, tanysgrifiadau e-bost, a gweithgareddau ymgysylltu eraill, dim ond at y dibenion hynny y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio. Mae manylion am y wybodaeth a gesglir drwy ein gwefan ar gael yn hysbysiad preifatrwydd canolog y Cynulliad: http://www.cynulliad.cymru/en/help/privacy/Pages/privacy.aspx

Eich hawliau

Mae gennych hawliau penodol dros y wybodaeth sydd gennym. Mae'r rhain yn cynnwys: yr hawl i weld y wybodaeth; i'w chywiro; i'w dileu; os yw'n anghywir; i gael gwared arni; ac i gyfyngu ar ein defnydd ohoni. Ni fydd yr holl hawliau hyn yn berthnasol ym mhob achos.

Os hoffech: ddefnyddio unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth diogelu data, gofyn cwestiwn; neu gwyno am y ffordd y caiff y wybodaeth amdanoch ei defnyddio, dylech gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Cynulliad. Manylion cyswllt uchod.

Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu ein bod wedi defnyddio eich gwybodaeth yn groes i'r gyfraith. Mae manylion cyswllt y Swyddfa ar y wefan.

Cyflwyno ceisiadau i weld gwybodaeth gan y Comisiwn

Os gwneir cais am wybodaeth o dan ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth, gall fod angen datgelu'r cyfan neu rywfaint o'r wybodaeth a roddir gennych. Efallai y bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a gafodd ei dileu gan y Cynulliad Cenedlaethol o'r blaen wrth gyhoeddi rhywbeth. Dim ond os yw'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i ni rannu'r wybodaeth y byddwn yn gwneud hynny.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi'r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o'r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill. Gellir cael copïau papur o'r hysbysiad preifatrwydd hefyd gan y Swyddog Diogelu Data.

Partners & Help