Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
10/02/2016

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y LlywodraethCymorth Ariannol ar gyfer Cymunedau Gwledig
Questions to the Minister for Finance and Government BusinessFinancial Support for Rural Communities
12. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth ariannol ar gyfer cymunedau gwledig yn y gyllideb ddrafft? OAQ(4)0654(FIN)
12. Will the Minister make a statement on the financial support included in the draft budget for rural communities? OAQ(4)0654(FIN)
Our draft budget reflects our priorities for the whole of Wales, including our financial commitment for the 2014-20 rural development plan.
Ailddosbarthu Cyllid
Adjusting Funding
13. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch ailddosbarthu cyllid o fewn y portfolio hwnnw? OAQ(4)0656(FIN)[W]
13. What discussions has the Minister had with the Minister for Health and Social Services regarding adjusting the funding for that portfolio? OAQ(4)0656(FIN)[W]
Rwy’n cael cyfarfodydd misol â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
I have monthly bilateral meetings with the Minister for Health and Social Services.
Banc Lloegr
Bank of England
14. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi eu cynnal gyda Llywodraethwr Banc Lloegr ynglŷn â materion ariannol? OAQ(4)0661(FIN)[W]
14. What discussions has the Minister held with the Governor of the Bank of England regarding financial matters? OAQ(4)0661(FIN)[W]
Nid yw materion ariannol a materion polisi ariannol ehangach wedi eu datganoli i Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, cafodd y Prif Weinidog gyfarfod â Llywodraethwr Banc Lloegr ychydig wedi iddo gael ei benodi ac mae’n cael cyfarfodydd rheolaidd â swyddogion y banc. Mae fy swyddogion innau yn rhoi gwybod imi am faterion ariannol sy’n cael effaith ar Gymru.
Financial matters and broader monetary policy issues are not devolved to the Welsh Government. However, the First Minister met with the bank’s Governor shortly after his appointment and meets regularly with Bank of England officials. My officials keep me fully apprised of financial matters as they affect Wales.
Y Portffolio Cymunedau a Threchu Tlodi
Communities and Tackling Poverty Portfolio
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
15. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar effaith y gyllideb ar y portffolio Cymunedau a Threchu Tlodi? OAQ(4)0670(FIN)[W]
15. Will the Minister make a statement on the effects of the budget on the Communities and Tackling Poverty portfolio? OAQ(4)0670(FIN)[W]
Roedd yr asesiad effaith integredig strategol a gafodd ei gyhoeddi ochr yn ochr â’r gyllideb ddrafft yn amlinellu’r effaith ar ein penderfyniadau gwariant.
The strategic integrated impact assessment published alongside the draft budget set out the impact of our spending decisions.
Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau CyhoeddusYmgysylltu ag Awdurdodau Lleol
Questions to the Minister for Public ServicesLocal Authority Engagement
12. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymgysylltu ag awdurdodau lleol yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)0672(PS)
12. Will the Minister make a statement on local authority engagement in west Wales? OAQ(4)0672(PS)
Leighton AndrewsBywgraffiadBiography
I have met the leaders of Pembrokeshire, Carmarthenshire and Ceredigion to discuss local government reform. We are consulting on a draft local government Bill, which includes provisions encouraging public participation and establishing community area committees aimed at ensuring community interests and priorities are taken into account by councils.
Cynghorau Cymuned
Community Councils
13. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cynghorau cymuned? OAQ(4)0667(PS)
13. Will the Minister provide an update on the Welsh Government's plans for community councils? OAQ(4)0667(PS)
Leighton AndrewsBywgraffiadBiography
Cafodd cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cynghorau cymuned eu nodi yn y Papur Gwyn, ‘Grym i Bobl Leol’. Rydym ni nawr yn ymgynghori ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft.
The Welsh Government’s plans for community councils were set out in the White Paper ‘Power to Local People’. We are now consulting on the draft Local Government (Wales) Bill.
Poblogaeth sy’n Heneiddio
Ageing Population
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
14. Pa ymchwil y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ran effaith poblogaeth sy'n heneiddio ar y gwasanaethau llywodraeth leol a ddarperir? OAQ(4)0676(PS)
14. What research has the Minister undertaken with regard to the impact of an ageing population on the provision of local government services? OAQ(4)0676(PS)
Leighton AndrewsBywgraffiadBiography
Welsh Government regularly takes stock of the impact of an ageing population on all its policy areas. The Williams commission also considered this issue.
Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod
FGM
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
15. Beth yw nifer y menywod yn ardal bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro y nodwyd eu bod yn dioddef o anffurfio organau cenhedlu benywod ac a gyfeiriwyd i gael triniaeth i'w hailagor? OAQ(4)0674(PS)
15. What are the numbers of women in the Cardiff and Vale health board area who have been identified as victims of FGM and referred for deinfibulation? OAQ(4)0674(PS)
Leighton AndrewsBywgraffiadBiography
Cardiff and Vale health board identified 45 women in 2013, 67 in 2014 and 58 women for 2015 who were referred as victims of FGM.
Nôl i'r rhestr dogfennau

Partners & Help