Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8704085KB21/01/2020
GEN-LD12974 - Comisiynydd Pobl Hyn Cymru Cynllun Ariannol 2020-23Dogfennau a osodwyd246784241KB21/01/2020
GEN-LD12973 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015Dogfennau a osodwyd201728197KB21/01/2020
SUB-LD12910-EM-R - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd105472103KB21/01/2020
SUB-LD12910-R - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at FridioDogfennau a osodwyd361472353KB21/01/2020
CR-LD12972 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)487 – Rheoliadau Treth Gwrediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020 Dogfennau a osodwyd120832118KB21/01/2020
CR-LD12975 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)Dogfennau a osodwyd119808117KB21/01/2020
LCM-LD12972 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Bil Gemau'r Gymanwlad Birmingham Dogfennau a osodwyd7270471KB20/01/2020
CR-LD12968 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)Dogfennau a osodwyd9932897KB20/01/2020
GEN-LD12969 - AGIC - Monitro Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a'r Ddeddf Iechyd Meddwl - Adroddiad Blynyddol 2018-19Dogfennau a osodwyd595968582KB20/01/2020
SUB-LD12970 - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â’r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5939258KB20/01/2020
SUB-LD12970-EM - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â’r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd143360140KB20/01/2020
CR-LD12971 - Adroddiad Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol - Y Cytundeb Ymadael: Y Goblygiadau i Gymru (Ionawr 2020)Dogfennau a osodwyd284672278KB20/01/2020
GEN-LD12966 - AGC - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar OgwrDogfennau a osodwyd434176424KB17/01/2020
CR-LD12967 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)Dogfennau a osodwyd165888162KB17/01/2020
SUB-LD12944-EM-R - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd261120255KB16/01/2020
CR-LD12965 - Adroddiad Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael): Cydsyniad deddfwriaethol Dogfennau a osodwyd299008292KB16/01/2020
PRI-LD12142-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5632055KB16/01/2020
Adroddiad Blynyddol y Gronfa Gofal Integredig 2018-19Datganiadau ysgrifenedig166912163KB16/01/2020
Trefniadau Uwchgyfeirio ac YmyrrydDatganiadau ysgrifenedig168960165KB16/01/2020
Plant digwmni sy'n ceisio lloches yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig7372872KB16/01/2020
Datganiad am y diwydiant bwyd a diod yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig167936164KB16/01/2020
Bil Amaethyddiaeth y DUDatganiadau ysgrifenedig164864161KB16/01/2020
DP-1891-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM following a supplementary OAQ on 8 January 2019 requesting further information on funding for improvements in the primary care estate and GP access to funding in Carmarthen West and South PemPapurau wedi’u hadneuo274432268KB15/01/2020
AGR-LD12964 - Swyddfa Archwilio Cymru Cynllun Ffioedd 2020-21Dogfennau a osodwyd885760865KB15/01/2020
GEN-LD12963 - Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (EAAL): Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i GymruDogfennau a osodwyd656384641KB15/01/2020
Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Preswyl Mawr) (Hysbysu) (Cymru) 2020Datganiadau ysgrifenedig169984166KB15/01/2020
Rhwydweithiau Cynghori RhanbartholDatganiadau ysgrifenedig168960165KB15/01/2020
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8704085KB14/01/2020
CR-LD12962 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB14/01/2020
CR-LD12961 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)Dogfennau a osodwyd5734456KB14/01/2020
SUB-LD12957 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd150528147KB14/01/2020
SUB-LD12957-EM - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd121856119KB14/01/2020
CR-LD12958 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)485 – Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd135168132KB14/01/2020
CR-LD12960 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)486 – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd121856119KB14/01/2020
LCM-LD12956 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)Dogfennau a osodwyd160768157KB14/01/2020
Y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)Datganiadau ysgrifenedig163840160KB14/01/2020
PRI-LD12954-POS - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd126976124KB13/01/2020
GEN-LD12955 - AGC - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hŷn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr TudfulDogfennau a osodwyd861184841KB13/01/2020
Mynd i'r afael â niwed sy'n gysylltiedig â gamblo yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig168960165KB13/01/2020
SUB-LD12938-EM-R - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd137216134KB10/01/2020
CR-LD12953 - Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar gyfer Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019 Dogfennau a osodwyd9113689KB10/01/2020
Adroddiad ar yr Adolygiad o Awdurdod Harbwr CaerdyddDatganiadau ysgrifenedig169984166KB09/01/2020
Deall effaith Credyd Cynhwysol ar Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ac Ôl-ddyledion Rhent yng Nghymru – Adroddiad InterimDatganiadau ysgrifenedig183296179KB09/01/2020
Y diweddaraf am Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd ChwaraeDatganiadau ysgrifenedig4505644KB09/01/2020
DP-1889-16-21 Llythyr at Mark Isherwood AM oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Rhafyr 2019 gofyn a yw unrhyw Awdurdod Lleol yng Nghymru wedi gofyn am newid fformiwla dosbarthu llywodraeth leolPapurau wedi’u hadneuo260096254KB08/01/2020
DP-1890-16-21 Llythyr at Darren Millar AM oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Rhafyr 2019 ynglŷn â’r gosod larymau carbon monocsid mewn llety ar rentPapurau wedi’u hadneuo163840160KB08/01/2020
GEN-LD12952 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig o dan y teitl Adroddiad ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol GwarchodedigDogfennau a osodwyd594944581KB08/01/2020
GEN-LD12951 - Ymatebion i argymhellion adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, sef Addysgu Hanes, Diwylliant a Threftadaeth CymruDogfennau a osodwyd233472228KB08/01/2020
GEN-LD12950 - Ymateb i argymhellion yr adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Ymchwiliad i Ffynonellau Cyllid Cyfalaf Llywodraeth CymruDogfennau a osodwyd488448477KB08/01/2020

Partners & Help