Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 23 Ionawr. Mae’r agenda bellach wedi'i chyhoeddi.
  • Daeth ymgynghoriad y Pwyllgor ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) i ben ar 3 Ionawr 2020, ac mae’r ymatebion wedi’u cyhoeddi. Mae dadansoddiad o’r arolwg o Ran 3 y Bil hefyd wedi’i gyhoeddi.
  • Ddydd Iau, 19 Rhagfyr, cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad byr (PDF, 203KB) ar iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau ymysg pobl sy’n cysgu ar y stryd.
  • Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb (PDF, 240KB) i’n hadroddiad ynghylch budd-daliadau yng Nghymru (PDF, 1MB) ar 6 Rhagfyr 2019.
  • Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb (PDF, 307KB) i’n hadroddiad ar dai gwag (PDF, 2MB) ar 27 Tachwedd 2019. Trafodwyd yr adroddiad ac ymateb y Llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Rhagfyr 2019.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCLlLCh

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol; tai; adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol. Ar 13 Tachwedd 2019, newidiwyd cylch gwaith y pwyllgor i gynnwys y gallu i arfer y swyddogaethau nad ydynt yn rhai cyllidebol a nodir yn Rheol Sefydlog 18A.2 mewn perthynas ag atebolrwydd a llywodraethu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

  • Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn nodi'r gwaith y mae’r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod y tymor dilynol, a gall newid.

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

Adran-Aelodau

John Griffiths AC (Cadeirydd)Mark Isherwood ACCaroline Jones AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Naomi Stocks.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6222

E-bost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help