Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Oherwydd pandemig COVID-19, a phenderfyniadau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn ddiweddar, mae pwyllgorau’r Cynulliad, am y tro, wedi atal unrhyw fusnes nad yw’n hanfodol. Gwneir penderfyniadau maes o law ynghylch busnes yn y dyfodol a phryd y bydd gwaith y pwyllgorau’n ailddechrau.- 31 Mawrth 2020

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) - 20 Ionawr 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig – 08 Ionawr 2020

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran newid hinsawdd, 2019-20 18 Rhagfyr 2019

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddNHAMG

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): newid yn yr hinsawdd, ynni, rheoli cyfoeth naturiol; cynllunio; lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth.

Trawsgrifiadau

Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017

Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU

 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd y DU

 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud â Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)

Ymholiadau Cyfredol

Canllawiau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig effeithiol

Ymchwiliad i Ansawdd Aer

Tlodi Tanwydd

Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

Gwaith dilynol ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

Rhandiroedd

 

Gwaith cyfredol

Datgarboneiddio

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Adroddiad

Ymchwilliadau

Deddfwriaeth

Sefydlodd Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd i ddarparu cyngor arbenigol i’r Pwyllgor

Adran-Aelodau

Mike Hedges AC (Cadeirydd)Andrew RT Davies ACNeil Hamilton AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Marc Wyn Jones.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddNHAMG@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help