Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 2 Mawrth 2020.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 126KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 162KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael).
  • Cafodd Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 Gydsyniad Brenhinol ar 15 Ionawr 2020.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 89KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar gyfer Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 1MB) ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMCD

Cylch gwaith

Newidiwyd enw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 29 Ionawr 2020 yn dilyn cynnig y cytunwyd arno yn y Cynulliad Cenedlaethol.

 

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad ar dudalennau gwe'r Cynulliad, ar Senedd TV neu yn nhrawsgrifiadau cyfarfodydd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad cyn 29 Ionawr 2020 fel cyfeiriad at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 15 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21 (ac eithrio Rheol Sefydlog 21.8 i 21.11*) ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â deddfwriaeth, cyfiawnder a’r cyfansoddiad** sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

^Diwygiwyd cylch gwaith y Pwyllgor yn dilyn penderfyniadau yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Medi 2016* a 29 Ionawr 2020**.

 

Gweler hefyd adroddiad y Pwyllgor Busnes, Diwygio teitl y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, mis Ionawr 2020.

 

Dolenni cyflym

Is-ddeddfwriaeth

Deddfwriaeth arall

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Ymholiadau cyfredol

Biliau'r Cynulliad sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Ffrydiau gwaith eraill

Gwaith wedi’i gwblhau gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Adran-Aelodau

Mick Antoniw AC - CadeiryddDai Lloyd AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gareth Williams.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6362

E-bost: SeneddDCC@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help