Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

STD(3) 03-07 (p1): Dydd Mercher 21 Tachwedd 2007

Adolygu a Diwygio’r Drefn Gwyno

Cefndir

1. Cytunodd y Pwyllgor blaenorol y byddai’n arfer da adolygu’r drefn ar ôl pob cwyn. Teimlai’r swyddogion bod 3 mater yn codi o’r gwyn ddiweddaraf:-

(i) y sancsiynau sydd ar gael;

(ii) defnyddio’r bleidlais fwrw; a

(iii) strategaeth ar gyfer y cyfryngau o ystyried datganiadau i’r wasg a gafodd eu rhyddhau gan Aelodau.

2. Y sancsiynau sydd ar gael

3. Mae Adran 7.10 o’r drefn gwyno’n rhestru cyfres o 5 sancsiwn y gall y Pwyllgor eu hargymell (i’r Cynulliad) ar ôl ystyried cwyn. O dan y Drefn Gwyno bresennol, dim ond tri chwyn y mae’r Pwyllgor wedi’u hystyried, ac ym mhob achos, roedd y sancsiwn yn wahanol.

4. Ar ôl ystyried y gŵyn ddiweddaraf, argymhellodd y Pwyllgor Sancsiwn (ii), sy’n nodi:

"penderfynwyd bod yr Aelod wedi torri’r rheolau ond bod yr achos yn ddibwys neu’n amherthnasol ac y dylid gwrthod y gŵyn.”

Dyma’r tro cyntaf i’r Pwyllgor argymell y sancsiwn hwn, ac nid oedd, felly, wedi’i brofi. Ers hynny, cafwyd sylwadau a oedd yn cynnwys pryderon am y defnydd o 'dibwys neu’n amherthnasol’ ac yn amau’r egwyddor o wrthod cwyn hyd yn oed os penderfynir bod Aelod wedi torri’r rheolau.

5. Defnyddio’r bleidlais fwrw mewn perthynas â chwynion a gaiff eu trafod mewn Gwrandawiadau Llafar a’r Cyfarfod Llawn

6. Mae’r rheolau ynghylch y bleidlais fwrw’n berthnasol i’r Pwyllgor Safonau yn ogystal â’r pwyllgorau eraill a’r Cyfarfod Llawn. Yn ôl y rheol ynghylch y bleidlais fwrw (Rheol Sefydlog 2.20) rhaid i’r Cadeirydd ei rhoi:

  • yn gadarnhaol os oes rhagor o drafod ar y mater yn bosibl; ac  

  • yn negyddol oes nad oes rhagor o drafod yn bosibl.

7. Mae’r rheol ynglŷn â’r bleidlais fwrw’n newid yn ôl y cynnig a gynigir yn y Gwrandawiad Llafar a’r Cyfarfod Llawn mewn perthynas â chwynion yn erbyn Aelodau.  

8. Mae’n bosibl y bydd y Pwyllgor am ystyried yr egwyddor gyffredinol ynglŷn â defnyddio’r bleidlais fwrw mewn perthynas â chwynion h.y. a yw’n briodol cytuno ar argymhelliad ynghylch a yw Aelod wedi torri’r rheolau (ai peidio) ar sail  Rheol Sefydlog, yn hytrach na chonsensws? Mae’n bosibl yr hoffai’r Pwyllgor drafod hyn ymhellach er mwyn newid y drefn gwyno a newid y ffordd yr ymdrinnir ag achosion mewn Gwrandawiad Llafar.

9. Strategaeth ar gyfer y cyfryngau

10. Bu achosion yn y gorffennol pan gafodd datganiadau i’r wasg eu rhyddhau gan Aelodau, neu pan mae Aelodau wedi defnyddio safleoedd blog, i 'gyhoeddi’ manylion cwynion roedd y Comisiynydd a/neu’r Pwyllgor wrthi’n eu hystyried, neu’n fuan iawn ar ôl i’r Pwyllgor gyhoeddi ei benderfyniad.

11. Bydd y Pwyllgor yn rhyddhau ffeithiau ynglŷn â’r sancsiynau y mae’n eu hargymell pan fydd wedi penderfynu bod yr Aelod dan sylw wedi torri’r rheolau, a phan fydd y cyfnod apêl wedi dod i ben. Mae pryder ynglŷn â’r ffodd y mae unigolion yn defnyddio’r cyfryngau i ddylanwadu ar y ffordd y mae pobl yn canfod cwynion penodol.

Argymhellion

12. Gwahoddir y Pwyllgor i drafod a yw Sancswin (ii) yn y drefn gwyno’n briodol, neu a ddylid ei ddileu o’r drefn gwyno, neu ei aralleirio.    

13. Gwahoddir y Pwyllgor i drafod y defnydd o’r bleidlais fwrw os bydd cwyn yn erbyn aelodau, a chytuno ar ffordd ymlaen.

14. Gwahoddir y Pwyllgor i drafod datganiadau i’r wasg ac ystyried a hoffent gymryd camau yng nghyswllt y ffordd y mae’r drefn gwyno’n cael ei chynrychioli yn y wasg.  

Sulafa Halstead
Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor SafonauPartners & Help