Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Menter a Dysgu

Ymchwiliadau a gwblhawyd

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Priffyrdd a Thrafnidiaeth) 2009

Grŵp Rapporteur ar Ddwyieithrwydd - Hyfforddiant a sgiliau dwyieithog yn y gweithle a Rhyngwyneb busnes â’r cyhoedd - 1 Chwefror 2011

Yr agenda Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg - 28 Ionawr 2011

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cynulliad Cymru 2011-12 - 30 Tachwedd 2010

Gweithredu Rhaglen Adnewyddu’r Economi - 24 Tachwedd 2010

Rôl Mentrau Cymdeithasol yn Economi Cymru -18 Tachwedd 2010 (PDF, 538 KB)

Pobl Ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (PDF, 551 KB)

Dysgu ac addysgu Cymraeg fel ail iaith - 30 Medi 2010 (PDF, 491 KB)

Creu swyddi yn yr Economi Werdd - 19 Gorffennaf 2010 (PDF, 816KB)

Cronfeydd strwythurol: gweithredu rhaglen 2007-2013 - 7 Gorffennaf 2010 (PDF, 670KB)

Yr agenda weddnewid ar gyfer addysg ôl-16 - Llythyr at y Gweinidog dros Blant, Addysg, a Dysgu Gydol Oes - 17 Mehefin 2010   (PDF, 127.KB)

Darpariaeth arbenigol ar gyfer pobl ifanc ag awtistiaeth mewn addysg bellach - 25 Mai 2010 (PDF, 1.1 MB)

Y Strategaeth Gweithgynhyrchu - 5 Chwefror 2010 (PDF, 325 KB)

Seilwaith rheilffyrdd Cymru ar gyfer y dyfodol - 25 Ionawr 2010 (PDF, 954 KB)

Adroddiad Dilynol ar Gymorth i Bobl â Dyslecsia yng Nghymru - 28 Hydref 2009 (PDF, 241 KB)

Ariannu Ysgolion – Ymchwiliad Dilynol - 8 Hydref 2009 (PDF, 234 KB)

Adroddiad Terfynol ar Gyfraniad Economaidd Addysg Uwch yng Nghymru - 7 Hydref 2009 (PDF, 1.33 MB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu ar Leihau Nifer y Bobl a Gaiff eu Hanafu neu eu Lladd a Rheoli Cefnffyrdd
- 23 Medi 2009 (PDF, 270 KB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu am Swyddogaeth Llywodraethwyr Ysgolion - 9 Gorffennaf 2009 (PDF, 535 KB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu am y Lwfans Cynhaliaeth Addysg - 8 Mehefin 2009 (PDF, 156 KB)

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Dirwasgiad Economaidd Byd-eang Presennol - 14 Mai 2009 (PDF, 126 KB)

Adroddiad ar ystyriaethau’r Pwyllgor Menter a Dysgu o’r ddeiseb ar fyfyrwyr ôl-19 sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
- 1 Mai 2009 (PDF, 123 KB)

Y Mesur Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu (Mesur Seneddol) - 27 Mawrth 2009 (PDF, 150 KB)

Adroddiad ar Plismona’r ffyrdd yng Nghymru – Y Maniffesto, 2009 - 17 Chwefror 2009 (PDF, 277 KB)

Rhoi’r Cytundeb Llwyth Gwaith Athrawon ar Waith - 5 Chwefror 2009 (PDF, 8.77 MB)

Adroddiad Dros Dro ar Gyfraniad Economaidd Addysg Uwch yng Nghymru - 21 Ionawr 2009 (PDF, 109 KB)

Ymateb y Pwyllgor Menter a Dysgu i ymgynghoriad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ei chynigion ar gyfer trefniadaeth ysgolion - 18 Rhagfyr 2008

Adroddiad o ystyriaeth y Pwyllgor Menter a Dysgu o'r ddeiseb "Pride in Barry" - 8 Rhagfyr 2008 (PDF, 2.1 MB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu - Adroddiad ar Ystyriaeth y Pwyllgor o'r Ddeiseb Tanwydd a Chludo Nwyddau ar Ffyrdd - 19 Tachwedd 2008 (PDF, 197 KB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu - Ymateb dros dro i'r Pwyllgor Arloesedd, Prifysgolion, Gwyddoniaeth a Sgiliau ar y Mesur Prentisiaethau Drafft - 10 Hydref 2008 (PDF, 109 KB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu - Ymateb i ymgynghoriad Network Rail Strategaeth Defnyddio Llwybrau i Gymru - 17 Gorffennaf 2008 (PDF, 79 KB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu - Cymorth i Bobl â Dyslecsia yng Nghymru - 16 Gorffennaf 2008 (PDF, 1 MB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu - Trefniadau ariannu ysgolion yng Nghymru - 6 Mai 2008 (PDF, 234 KB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu ar strategaeth sgiliau a chyflogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru - 14 Ebrill 2008 (PDF, 121 KB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu - Adroddiad Dros Dro’r Grwp Rapporteur ar Ddyslecsia - 12 Rhagfyr 2007 (PDF, 101 KB)

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu Cynllunio rheilffyrdd y dyfodol - 21 Tachwedd 2007 (PDF, 102 KB)

Addroddiad ar ymchwiliad craffu'r Pwyllgor Menter a Dysgu ar y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) Drafft
- 21 Tachwedd 2007 (PDF, 883 KB)

Deiseb i ailagor gorsaf rheilffordd Carno - 27 Medi 2007 (PDF, 83 KB)

Partners & Help