Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​​​Prif Ddiwrnod Penodedig​

Mae Deddf Cymru 2017 yn newid cymhwysedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 'fodel rhoi pwerau' i 'fodel cadw pwerau’n ôl.

Daw'r model cadw pwerau’n ôl i rym ar Brif Ddiwrnod Penodedig, i'w bennu gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Rhagwelir mai'r Prif Ddiwrnod Penodedig fydd 1 Ebrill 2018.

Beth yw ystyr hyn o ra​​n biliau a gyflwynir cyn y Prif Ddiwrnod Penodedig?​

​​​​MaceMae Deddf Cymru 2017 yn darparu, os bydd y Cynulliad wedi cytuno ar egwyddorion cyffredinol Bil (mae hyn yn digwydd ar ddiwedd 'Cyfnod 1' ym mhroses ddeddfwriaethol y Cynulliad) cyn y Prif Ddiwrnod Penodedig, bydd y ​​cwestiwn o ran a yw ei ddarpariaethau o fewn cymhwysedd ai peidio yn cael eu hystyried o dan y model rhoi pwerau presennol, o dan Atodlen 7 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Os yw egwyddorion cyffredinol Bil yn cael eu cytuno ar y Prif Ddiwrnod Penodedig neu ar ei ôl, yna ystyrir ei ddarpariaethau o dan y model newydd cadw pwerau’n ôl o dan Ddeddf Cymru 2017.​

Pryd y gellid gwneud penderfyniadau ynghylch a yw Bil o fewn cymhwysedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

​​​Mae Adran 110 o Ddeddf Llywodraeth Cymru yn darparu na ellir cyflwyno Bil oni bai bod yr Aelod sy'n gyfrifol, a fydd yn Weinidog ar gyfer Biliau Llywodraeth Cymru, yn datgan y byddai'r Bil o fewn cymhwysedd.

Yn ych​​wanegol, pan gyflwynir Bil i'r Cynulliad, mae gan y Llywydd ddyletswydd statudol o dan adran 110 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (GoWA) i ddatgan a fyddai darpariaethau'r Bil, yn ei barn hi, o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad ai peidio. Fodd bynnag, nid yw barn y Llywydd ar gymhwysedd yn effeithio ar a gaiff Bil ei gyflwyno ai peidio.

Ar ôl ei gyflwyno, bydd Bil fel rheol yn destun ymchwiliad pwyllgor ar ei egwyddorion cyffredinol, ac yna bydd y pwyllgor yn ystyried​​ y gwelliannau, cyn ystyried y gwelliannau yng Nghyfarfod Llawn y Cynulliad ac yna bydd pleidlais derfynol, hefyd yn y Cyfarfod Llawn. Nid oes dim gofyniad statudol neu weithdrefnol ffurfiol ar gyfer edrych yn fanwl ar faterion sy'n ymwneud â chymhwysedd ar unrhyw gam o’r gwaith craffu ar ôl cyflwyno, ond gall Aelodau'r Cynulliad edrych arnynt yn ystod y gwaith craffu.

Seal​Yn olaf, ar ôl i’r Cynulliad basio Bil, mae cyfnod o bedair wythnos (fel y pennir yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006, Adran 112) pan fydd modd, ymysg camau gweithredu eraill sydd hefyd yn atal y Bil rhag cael ei gyflwyno ar gyfer Cydsyniad Brenhinol, i swyddogion cyfraith Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru (y Twrnai Cyffredinol a'r Cwnsler Cyffredinol yn y drefn honno) gyfeirio'r Bil at y Goruchaf Lys mewn cysylltiad â’r cwestiwn o gymhwysedd.​

 
 
 

Hynt deddfwriaeth ar hyn o bryd

Canllawiau ar ddeddfwriaeth

Darllenwch y canllawiau presennol ar gyflwyno a chraffu ar Ddeddfwriaeth.

Hynt Biliau'r Cynulliad

​Darllenwch am hynt Biliau'r Cynulliad mae'r Cynulliad yn craffu arnynt ar hyn o bryd

Testun Deddfau a basiwyd

Mae testun Deddfau'r Cynulliad a Biliau'r DU y maent yn eu diwygio i'w gweld ar wefan Legislation.gov.uk

Ewch i Legislation.gov.uk

 ​
 

Busnes blaenorol y Cynulliad​​

Deddfau yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

​Ers mis Mai 2011, mae deddfwriaeth sylfaenol y Cynulliad ar ffurf Deddfau Cafodd cymhwysedd deddfwriaeth y Cynulliad ei ymestyn yn sylweddol hefyd.

Mesurau yn y Trydydd Cynulliad (2007-2011)

Rhoddwyd pwerau deddfu newydd i'r Cynulliad ar ddechrau'r Trydydd Cynulliad, sef mis Mai 2007. Galli'r Cynulliad basio "Mesurau" yn y meysydd yr oedd ganddo ghymhwysedd deddfwriaethol ynddynt.

Offerynnau statudol yn y Cynulliad Cyntaf a'r Ail Gynulliad

Pan sefydlwyd y Cynulliad, roedd y pwerau i ddeddfu yn gyfyngedig i basio Offerynnau Statudol.

 
 

 

​​​​​​​

Partners & Help