Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Adroddiadau

Adolygiadau Polisi

NAfW-Committees-Second Assembly-HSS-Adroddiadau

Teitl yr Adroddiad

Dyddiad trafod yr adroddiad yn y Pwyllgor

Dyddiad gosod yr adroddiad gerbron y Cynulliad

Adolygiad o Wasanaethau Canser ar gyfer Pobl Cymru 25 Ionawr 2006 7 Chwefror 2007
Adolygiad Y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Safon 2: Cyfranogiad Defnyddwyr a Gofalwyr 5 Hydref 2005 18 Hydref 2005
Yr Arolwg A Wnaed O'r Rhyng-Gysylltiad Rhwng Iechyd A Gofal Cymdeithasol 24 Tachwedd 2004 1 Mawrth 2005

Adroddiadau Blynyddol

NAfW-Committees-Second Assembly-HSS-Adroddiadau

Teitl yr Adroddiad

Dyddiad trafod yr adroddiad yn y Pwyllgor

Dyddiad gosod yr adroddiad gerbron y Cynulliad

Adroddiad Blynyddol 2003-04 5 Mai 2004 25 Mehefin 2004
Adroddiad Blynyddol 2004-05 13 Ebrill 2005 5 Gorffennaf 2005
Adroddiad Blynyddol 2005-06 11 Mai 2006 12 Gorfennaf 2006
Adroddiad Blynyddol 2006-07 17 Mawrth 2007 4 Ebrill 2007
Papur i'w Gyflwyno i'r Trydydd Cynulliad 17 Mawrth 2007 4 Ebrill 2007

Deddfwriaeth Sylfaenol

NAfW-Committees-Second Assembly-HSS-Adroddiadau

Teitl yr Adroddiad

Dyddiad ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad y gosodwyd o flaen y Cynulliad

Mesur Iechyd Meddwl 7 Chwefror 2007 7 Chwefror 2007
Mesur Iawndal y GIG 23 Tachwedd 2005 1 Rhagfyr 2005
Mesur Seneddol Plant a Mabwysiadu 3 Tachwedd 2005 8 Tachwedd 2005
Mesur Comisiynydd Pobl Hyn (Cymru) 25 Mai 2005 11 Mehefin 2005
Mesur yr Asiantaeth Diogelu Iechyd 5 Mai 2004 10 Mai 2004
Y Mesur Plant 5 Mai 2004 12 Mai 2004
Y Mesur Iechyd Meddwl Drafft 14 Hydref 2004 24 Tachwedd 2004

Is- ddeddfwriaeth

NAfW-Committees-Second Assembly-HSS-Adroddiadau

Teitl yr Adroddiad

Dyddiad ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad y gosodwyd o flaen y Cynulliad

Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) 2007 1 Mawrth 2007 7 Mawrth 2007
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Cymru) 2007 a Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2007 1 Mawrth 2007 7 Mawrth 2007
Rheoliadau Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (Cymru) (Diwygio) 2007 1 Mawrth 2007 7 Mawrth 2007
Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Diwygio) (Cymru) 2007 7 Chwefror 2007 12 Chwefror 2007
Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2007 7 Chwefror 2007 9 Chwefror 2007
Rheoliadau Lleoli Plant a Chartrefi Plant (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2007 13 Rhagfyr 2006 8 Ionawr 2007
Cyfarwyddiadau Gwasanaethau Deintyddol Byrddau Iechyd Lleol 2007 y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 1977 13 Rhagfyr 2006 8 Ionawr 2007
Cyfarwyddiadau i Fyrddau Iechyd Lleol ar Ddatganiad o Hawliau Ariannol (Diwygio Rhif 3 Cyfarwyddiadau 2006), a Cyfarwyddiadau’r Bwrdd Iechyd Lleol (Rhaglen Frechu Plant) 2006 13 Rhagfyr 2006 8 Ionawr 2007
Deddf Galluedd Meddyliol 2005, Rheoliadau Eiriolwyr Galluedd Meddyliol Annibynnol (Cymru) 2007 a  Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Corff Priodol) a Rheoliadau Ymchwil (Colli Galluedd yn ystod Prosiect Ymchwil) (Cymru) 2007 13 Rhagfyr 2006 8 Ionawr 2007
Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hyn Cymru 2007 30 Tachwedd 2006 1 Rhafgyr 2006
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Amrywiol ynghylch Nyrsys sy'n Rhagnodi'n Annibynnol, Rhagnodwyr Atodol, Nyrsys-ragnodwyr Annibynnol a Fferyllwyr Annibynnol) (Cymru) 2007 15 Tachwedd 2006 21 Tachwedd 2006
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Presgripsiynau am Ddim a Ffioedd am Gyffuriau a Theclynnau) 2007 15 Tachwedd 2006 21 Tachwedd 2006
The NHS Wales Pharmaceutical Services (Advanced and Enhanced Services) (Wales) (Amendment) Directions 15 Tachwedd 2006 21 Tachwedd 2006
Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach (Disgrifiad o Fwyd Cychwyn Iach) (Cymru) 2006 11 Hydref 2006 19 Hydref 2006
Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 a Deddf Plant 1989 (Diwygio Rheoleiddio a Chwynion) (Cymru) 2006 28 Medi 2006 2 Hydref 2006
Diwygio Rheoliadau Gofal Cymunedol (Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant) (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2006 5 Gorffennaf 2006 10 Gorffennaf 2006
Cyfarwyddiadau i Ymddiriedolaethau GIG a Bwrdd Iechyd Lleol Powys 28 Mehefin 2006 4 Gorffennaf 2006
Rheoliadau Byrddau Lleol Diogelu Plant (Cymru) 11 Mai 2006 18 Mai 2006
Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) 2006 5 Ebrill 2006 2 Mai 2006
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau ar gyfer Anghenion Personol) (Cymru) 2006 8 Mawrth 2006 14 Mawrth 2006
Gorchymyn Diddymu Proffesiynau Iechyd Cymru 2006 16 Chwefror 2006 27 Chwefror 2006
Cyfarwyddiadau i Fwrdd Iechyd Lleol Caerdydd, Bwrdd Iechyd Lleol Abertawe a Bwrdd Iechyd Lleol Sir Fynwy o ran comisiynu gwasanaethau ar gyfer carcharorion. 1 Chwefror 2006 17 Chwefror 2006
Rheoliadau’r GIG (Rhestri Cyflawnwyr) (Cymru) (Diwygio) Cymru 2006 1 Chwefror 2006 17 Chwefror 2006
Cyfarwyddiadau Diwygio i Fyrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau GIG yng Nghymru i weithredu canllawiau gwerthuso technoleg NICE o fewn 3 mis i’w cyflwyno 1 Chwefror 2006 17 Chwefror 2006
Rheoliadau Plant (Trefniadau Preifat ar gyfer Maethu) 1 Chwefror 2006 17 Chwefror 2006
Cyfrinachedd a Datgelu Gwybodaeth: Cyfarwyddiadau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol a Gwasanaethau Meddygol gan Ddarparwyr Amgen 2006 19 Ionawr 2006 1 Chwefror 2006
Y Contract Deintyddol
i. Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Rhif 4) (Cymru) 2006;
ii. Cyfarwyddiadau Datganiadau o Hawliau Ariannol Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Gwasanaethau Deintyddol Personol;
iii. Rheoliadau Swyddogaethau Byrddau Iechyd Lleol (Iechyd Deintyddol y Cyhoedd) (Cymru) 2006;
iv. Cyfarwyddiadau Iechyd Deintyddol y Cyhoedd;
v. Cyfarwyddiadau i Fyrddau Iechyd Lleol mewn perthynas â chontractau Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol a chytundebau Gwasanaeth Deintyddol Personol; a
vi. Gorchymyn Darpariaethau Trosiannol Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Gwasanaethau Deintyddol Personol (Cymru) 2006.
19 Ionawr 2006 1 Chwefror 2006
Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) (Cymru) 2006 23 Tachwedd 2005 1 Rhagfyr 2005
Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) 23 Tachwedd 2005 1 Rhagfyr 2005
Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) 2006 23 Tachwedd 2005 1 Rhagfyr 2005
Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2005 5 Hydref 2005 7 Hydref 2005
Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau (Plant) (Cymru) 2005 5 Hydref 2005 7 Hydref 2005
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Am Gyffuriau Ac Offer) 2005 22 Mehefin 2005 28 Mehefin 2005
Rheoliadau Lliwiau mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2005 4 Mai 2005 11 Mai 2005
Cyfarwyddiadau i Gyrff GIG ar Fesurau Gwrth-dwyll 13 Ebrill 2005 6 Mai 2005
Rheoliadau Gwarchodaeth Arbennig (Cymru) 2005 2 Mawrth 2005 9 Mawrth 2005
Reoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Cymru) 2005 02 Chwefror 2005 08 Chwefror 2005
Orchymyn Deddf Gofalwyr (Cyfle Cyfartal) 2004 (Cychwyn) (Cymru) 2005 02 Chwefror 2005 08 Chwefror 2005
Rheoliadau Gofal Dydd (Cymhwyso i Ysgolion) (Cymru) 2005 3 Tachwedd 2004 11 Tachwedd 2004
Rheoliadau Bwyd a Addaswyd yn Enetig (Cymru) 2004; Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Cymru) 2004; Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Olrhain a Labelu) (Cymru) 2004 6 Hydref 2004 13 Hydref 2004
Rheoliadau Atal Dros Dro Ddarparwyr Gofal Dydd a Gwarchodwyr Plant (Cymru) 2004 6 Hydref 2004 13 Hydref 2004
Rheoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau i Ofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2004 23 Mehefin 2004 28 Mehefin 2004
Rheoliadau Adolygu Penderfyniadau'n Annibynnol (Mabwysiadu) (Cymru) 2004 23 Mehefin 2004 28 Mehefin 2004
Cynllun Lleoli Oedolion (Cymru) : Rheoliadau a Safonau Gofynnol Cenedlaethol 3 Mawrth 2004 19 Mawrth 2004
Rheoliadau Contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol 12 Chwefror 2004 23 Chwefror 2004
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2004 14 Ionawr 2004 26 Ionawr 2004
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Cymru) 2004 14 Ionawr 2004 26 Ionawr 2004
Cartrefi Gofal Bach i Bobl Hyn - Safonau Gofynnol Cenedlaethol 14 Ionawr 2004 26 Ionawr 2004
Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 14 Ionawr 2004 26 Ionawr 2004
Rheoliadau Cyngor Iechyd Cymuned 14 Ionawr 2004 26 Ionawr 2004
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau ynghylch Rhagnodi gan Nyrsys Atodol ac Annibynnol) (Cymru) 2003 16 Gorffennaf 2003 23 Gorffennaf 2003
Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru)2003 16 Gorffennaf 2003 23 Gorffennaf 2003
Rheoliadau Asiantaethau Nyrsys (Cymru) 2003 16 Gorffennaf 2003 23 Gorffennaf 2003

Partners & Help