Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Y Pwyllgor Archwilio

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn sicrhau bod gwariant y Cynulliad yn cael ei archwilio'n briodol ac yn drylwyr a bod y Cynulliad a chyrff cyhoeddus eraill yn glynu wrth y safonau uchaf posib wrth reoli eu materion ariannol. Mae'n gwneud hyn fel bod pobl Cymru'n gallu teimlo'n hyderus bod eu harian yn cael ei wario'n synhwyrol ac yn dda. Mae'r Pwyllgor Archwilio'n craffu ar adroddiadau sy'n cael eu paratoi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfrifon y Cynulliad a chyrff cyhoeddus eraill ac ar ddarbodaeth, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y Cynulliad wrth gyflawni ei swyddogaethau. Mae'r Pwyllgor yn ymchwilio yn benodol i faterion o ddiddordeb neu faterion sy'n peri pryder sy'n deillio o'r adroddiadau hyn. Wrth wneud hynny, mae'n bosib y bydd yn clywed tystiolaeth gan y swyddogion cyfrifo perthnasol a chan weision sifil eraill ac yn galw am y papurau perthnasol. Mae wedyn yn adrodd ac yn gwneud argymhellion ar ei ganfyddiadau. Wrth gynnal ei ymholiadau, nid yw'r Pwyllgor yn gallu cwestiynu gwerth amcanion polisi'r Cynulliad nac unrhyw gorff arall sy'n cael ei adolygu. Mae Rheol Sefydlog 12 y Cynulliad Cenedlaethol yn darparu manylion llawn o gylch gwaith y pwyllgor. Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod unwaith y mis yn ystod y tymor. Gallwch gael gwybodaeth am y Pwyllgor, gan gynnwys agendâu, papurau a chofnodion drwy ddefnyddio'r dolennau cyswllt ar ochr chwith y dudalen hon.

Partners & Help