Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau Gweld y dudalen hon heb lincs
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Galw’r Aelodau i drefn.
I call Members to order.
 
1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
1. Questions to the Cabinet Secretary for Finance and Local Government
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw’r cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. A’r cwestiwn cyntaf, Mohammad Asghar.
The first item this afternoon is questions to the Cabinet Secretary for Finance and Local Government. And the first question, Mohammad Asghar.
 
Hysbysiadau Cosb Benodedig
Fixed-penalty Notices
 
13:30
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
1. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y defnydd y mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn ei wneud o hysbysiadau cosb benodedig? OAQ(5)0148(FLG)
1. Will the Cabinet Secretary make a statement on the use of fixed-penalty notices by local authorities in Wales? OAQ(5)0148(FLG)
 
13:30
Mark DrakefordBywgraffiadBiographyYsgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol / The Cabinet Secretary for Finance and Local Government
I thank the Member for the question. Llywydd, it is for each local authority to determine its own policy and approach to the use of fixed-penalty notices. The Welsh Government supports their use when deployed as a response to genuine problems, issued sensibly, and enforced even-handedly.
Diolch i’r Aelod am ei gwestiwn. Llywydd, cyfrifoldeb pob awdurdod lleol unigol yw pennu eu polisi a’u hymagwedd eu hunain at y defnydd o hysbysiadau cosb benodedig. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r defnydd ohonynt pan gânt eu defnyddio fel ymateb i broblemau gwirioneddol, eu rhoi yn synhwyrol, a’u gorfodi yn deg.
 
13:30
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you for that reply, Cabinet Secretary. Last year, Merthyr Tydfil County Borough Council issued only two fixed-penalty notices, and Torfaen County Borough Council 13. However, Newport City Council issued 840 notices, compared to under 300 in previous years. Blaenau Gwent County Borough Council issued over 1,400 notices last year. What reason can the Cabinet Secretary give for the wide inconsistency in the number of fixed-penalty notices issued by local authorities in south-east Wales? And what assurances can he give that they are not being used as a means of increasing revenue only?
Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Y llynedd, dau hysbysiad cosb benodedig yn unig a roddwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, a 13 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Fodd bynnag, rhoddwyd 840 o hysbysiadau gan Gyngor Dinas Casnewydd, o gymharu â llai na 300 mewn blynyddoedd blaenorol. Rhoddwyd dros 1,400 o hysbysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent y llynedd. Pa reswm y gall Ysgrifennydd y Cabinet ei roi am yr anghysondeb sylweddol o ran nifer yr hysbysiadau cosb benodedig a roddwyd gan awdurdodau lleol yn ne-ddwyrain Cymru? A pha sicrwydd y gall ei roi nad ydynt yn cael eu defnyddio fel ffordd o gynyddu refeniw yn unig?
 
13:31
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Well, Llywydd, the Member is quite right to point to the variation in the way that different local authorities deploy fixed-penalty notices, but that is because there is a repertoire of actions that local authorities can take, including court action, and some local authorities use a different mix of responses to others. And I don’t think it is for the Welsh Government to decide how local authorities should deploy the different responses available to them, and the combination of those responses, in their own localities. I agree with the point the Member made at the end of his question, that local authorities must use fixed-penalty notices as a proper response to genuine problems, and that the revenue that they raise is there to address those problems and not as a revenue-raising measure in its own right.
Wel, Llywydd, mae’r Aelod yn iawn i dynnu sylw at yr amrywio yn y ffordd y mae gwahanol awdurdodau lleol yn defnyddio hysbysiadau cosb benodedig, ond mae hynny oherwydd y repertoire o gamau y gall awdurdodau lleol eu cymryd, gan gynnwys achosion llys, ac mae rhai awdurdodau lleol yn defnyddio cymysgedd o ymatebion sy’n wahanol i’r hyn a geir gan awdurdodau eraill. Ac nid wyf o’r farn mai lle Llywodraeth Cymru yw penderfynu sut y dylai awdurdodau lleol ddefnyddio’r gwahanol ymatebion sydd ar gael iddynt, a’r cyfuniad o’r ymatebion hynny, yn eu hardaloedd eu hunain. Cytunaf â’r pwynt y gwnaeth yr Aelod ar ddiwedd ei gwestiwn, fod yn rhaid i awdurdodau lleol ddefnyddio hysbysiadau cosb benodedig fel ymateb priodol i broblemau gwirioneddol, a bod y refeniw a godant yn ffordd o fynd i’r afael â’r problemau hynny yn hytrach na bod yn ffordd o godi refeniw ynddi’i hun.
 
13:32
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
Public Health England is arguing that parents who leave their cars idling outside schools should be fined, because of the air pollution problem. And I’m wondering, given that the City of Cardiff Council has very effectively used fixed penalties, using cameras on the back of buses, to prevent cars going into bus lanes, what powers Cardiff council might have to tackle a similar problem outside school gates in Cardiff?
Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn dadlau y dylid rhoi dirwyon i rieni sy’n gadael i’w ceir segura y tu allan i ysgolion, oherwydd y broblem llygredd aer. Ac rwy’n meddwl tybed, o ystyried bod Cyngor Dinas Caerdydd wedi defnyddio cosbau penodedig yn effeithiol iawn, gan ddefnyddio camerâu ar gefn bysiau, i atal ceir rhag defnyddio lonydd bysiau, pa bwerau a fyddai gan gyngor Caerdydd i fynd i’r afael â phroblem debyg y tu allan i gatiau ysgolion yng Nghaerdydd?
 
13:32
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Well, I thank Jenny Rathbone for that question. I saw the advice that the National Institute for Health and Care Excellence, with Public Health England, had published last week, with guidelines calling for clean air zones to be set up outside schools, hospitals and care homes, for example. They don’t, I think, in that document, refer directly to a fixed-penalty regime; they talk about the possible use of bye-laws and other actions to support no-vehicle-idling areas. Given what we know about the pressure on air quality, this seems to me a very valuable report, and I know that colleagues in the Welsh Government will be looking at it, to see whether there are any actions from it that we should think of taking in Wales, including making powers available to local authorities, if that is thought to be the best way of enforcing such a regime.
Wel, diolch i Jenny Rathbone am ei chwestiwn. Gwelais y cyngor a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal, gydag Iechyd Cyhoeddus Lloegr, gyda chanllawiau yn galw am sefydlu parthau aer glân y tu allan i ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal, er enghraifft. Ni chredaf eu bod yn cyfeirio’n uniongyrchol yn y ddogfen honno at gyfundrefn cosbau penodedig; maent yn trafod y defnydd posibl o is-ddeddfau a chamau gweithredu eraill i gefnogi ardaloedd lle y gwaherddir cerbydau rhag segura. O ystyried yr hyn a wyddom am y pwyslais ar ansawdd yr aer, ymddengys i mi fod hwn yn adroddiad gwerthfawr iawn, a gwn y bydd cyd-Aelodau yn Llywodraeth Cymru yn edrych arno, i weld a yw’n cynnwys unrhyw gamau gweithredu y dylem ystyried eu rhoi ar waith yng Nghymru, gan gynnwys sicrhau bod pwerau ar gael i awdurdodau lleol, os credir mai dyna’r ffordd orau o orfodi trefn o’r fath.
 
13:33
Rhianon PassmoreBywgraffiadBiography
As a former councillor, I know that the Cabinet Secretary for Finance and Local Government will intimately empathise with the plethora of demands that low-level environmental crime places on the caseload of local councillors. And outside of the portfolio of local authority responses that the Cabinet Secretary has already mentioned, including court action, the use of fixed-penalty notices can be an effective tool in helping to tackle low-level environmental crime, which includes dropped litter, dog fouling, and debilitating noise from dwellings and licensed premises. Cabinet Secretary, how does the Welsh Government view the value of local authorities using fixed-term penalty notices as one measure amongst others to deliver a better community for the people they serve? And how can best practice be disseminated?
Fel cyn-gynghorydd, gwn y bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cydymdeimlo’n fawr â’r llu o ofynion y mae troseddau amgylcheddol lefel isel yn eu hychwanegu at lwyth achosion cynghorwyr lleol. A thu hwnt i bortffolio o ymatebion awdurdodau lleol a grybwyllwyd eisoes gan Ysgrifennydd y Cabinet, gan gynnwys achosion llys, gall y defnydd o hysbysiadau cosb benodedig fod yn offeryn effeithiol i helpu i fynd i’r afael â throseddau amgylcheddol lefel isel, sy’n cynnwys sbwriel, baw cŵn, a sŵn nychus o anheddau ac adeiladau trwyddedig. Ysgrifennydd y Cabinet, beth yw barn Llywodraeth Cymru ynglŷn â gwerth y defnydd o hysbysiadau cosb benodedig gan awdurdodau lleol fel un mesur ymhlith eraill i ddarparu gwell cymunedau ar gyfer y bobl y maent yn eu gwasanaethu? A sut y gellir lledaenu arferion gorau?
 
13:34
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Well, I agree with the Member that this is one measure amongst others. Fixed-penalty notices are a very familiar part of the repertoire available to local authorities. They were first introduced as long ago as the 1950s. And while I understand some of the concerns that are sometimes raised about them being used as a revenue-raising tool, it’s important to note that, right across Wales, £1 million was raised by local authorities through fixed-penalty notices in dealing with low-level environmental problems of the sort that Rhianon Passmore has referred to, while the environmental cost of cleaning up litter to Welsh local authorities last year was £70 million. So, it is a relatively small contribution to dealing with the problem, and I don’t think it’s an unfair point for me to make to individuals who sometimes complain about the way that local authorities deploy fixed-penalty notices in relation to litter, dog fouling and so on, that the answer is mostly in their own hands, ‘Don’t drop litter and there’ll be no fixed-penalty notice to worry about.’
Wel, cytunaf gyda’r Aelod mai un mesur ymysg eraill yw hwn. Mae hysbysiadau cosb benodedig yn rhan gyfarwydd iawn o’r repertoire sydd ar gael i awdurdodau lleol. Fe’u cyflwynwyd am y tro cyntaf mor bell yn ôl â’r 1950au. Ac er fy mod yn deall rhai o’r pryderon a fynegir weithiau ynglŷn â’r defnydd ohonynt fel offeryn i godi refeniw, mae’n bwysig nodi bod awdurdodau lleol ledled Cymru wedi codi gwerth £1 filiwn drwy hysbysiadau cosb benodedig i ymdrin â phroblemau amgylcheddol lefel isel o’r math y cyfeiriodd Rhianon Passmore atynt, a bod costau amgylcheddol glanhau sbwriel i awdurdodau lleol Cymru y llynedd yn £70 miliwn. Felly, mae’n gyfraniad cymharol fach tuag at fynd i’r afael â’r broblem, ac ni chredaf ei fod yn bwynt annheg i mi ei wneud i unigolion sydd weithiau’n cwyno am y ffordd y mae awdurdodau lleol yn defnyddio hysbysiadau cosb benodedig mewn perthynas â sbwriel, baw cŵn ac yn y blaen, fod yr ateb yn eu dwylo hwy i raddau helaeth, ‘Peidiwch â thaflu sbwriel ac ni fydd unrhyw hysbysiadau cosb benodedig i boeni amdanynt.’
 
Bargen Dwf Gogledd Cymru
The North Wales Growth Deal
 
13:35
Hannah BlythynBywgraffiadBiography
2. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd bargen dwf gogledd Cymru? OAQ(5)0154(FLG)
2. Will the Cabinet Secretary provide an update on the progress of the north Wales growth deal? OAQ(5)0154(FLG)
 
13:35
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I thank the Member for the question. The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure leads discussions with partners in north Wales on a growth deal. Formal submission of a growth bid is expected in the summer, and that will mark the start of formal discussions.
Diolch i’r Aelod am y cwestiwn. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn arwain trafodaethau gyda phartneriaid yng ngogledd Cymru ynglŷn â bargen dwf. Disgwylir i’r cais twf gael ei gyflwyno’n ffurfiol yn yr haf, a bydd hynny’n nodi dechrau’r trafodaethau ffurfiol.
 
13:36
Hannah BlythynBywgraffiadBiography
Thank you for that answer, Cabinet Secretary. Following the submission last August of the growth vision for north Wales, I know, and you’ll be aware, that stakeholders in my region, and across the border, such as the North Wales Economic Ambition Board, the Mersey Dee Alliance, Cheshire and Warrington local enterprise partnership, and the north Wales business council have worked hard on collaborating and coming together to press ahead our plans for infrastructure development, the skills agenda and economic growth for the north Wales area. In addition, in order to complement this work, I was pleased to be able to establish the cross-party group for north Wales here in the Assembly, so we can actually work together more collectively in order to press ahead that agenda in the Assembly, to get the financial and the political will to take our ambitions forward for north Wales. I’m glad you said that we’re expecting progress very soon, because I think there’s been a bit of a fear, despite it being much mooted alongside the Northern Powerhouse, that things have gone a bit quiet of late. So, I will just ask: what political commitment remains to the north Wales growth deal from both the UK and the Welsh Governments, and has any financial commitment been forthcoming as of yet from the UK Government, as it has done previously for the deals in south Wales, in respect of Cardiff and Swansea bay?
Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Wedi i’r weledigaeth dwf ar gyfer gogledd Cymru gael ei chyflwyno ym mis Awst y llynedd, rwy’n gwybod, ac fe fyddwch chi’n gwybod bod rhanddeiliaid yn fy rhanbarth i, a thros y ffin, megis Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy, partneriaeth menter leol Swydd Gaer a Warrington, a chyngor busnes Gogledd Cymru wedi gweithio’n galed ar gydweithredu a dod at ei gilydd i fwrw ymlaen â’n cynlluniau ar gyfer datblygu seilwaith, yr agenda sgiliau a thwf economaidd ar gyfer ardal gogledd Cymru. Yn ogystal, er mwyn ategu’r gwaith hwn, roeddwn yn falch o allu sefydlu’r grŵp trawsbleidiol ar gyfer gogledd Cymru yma yn y Cynulliad, fel y gallwn weithio gyda’n gilydd yn fwy cyfunol er mwyn bwrw ymlaen â’r agenda honno yn y Cynulliad, a sicrhau’r ewyllys ariannol a gwleidyddol i fwrw ymlaen â’n huchelgeisiau ar gyfer gogledd Cymru. Rwy’n falch eich bod wedi dweud ein bod yn disgwyl cynnydd yn fuan iawn, gan y credaf fod rhywfaint o ofn, er y sôn mawr a fu amdano ochr yn ochr â Phwerdy Gogledd Lloegr, fod pethau wedi mynd braidd yn dawel yn ddiweddar. Felly, rwyf am ofyn: pa ymrwymiad gwleidyddol sy’n parhau gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i fargen dwf gogledd Cymru, ac a yw Llywodraeth y DU wedi gwneud unrhyw ymrwymiad ariannol hyd yn hyn, fel y mae wedi’i wneud yn y gorffennol i’r bargeinion yn ne Cymru, mewn perthynas â Chaerdydd a bae Abertawe?
 
13:37
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I thank the Member for that question. The Welsh Government remains firmly committed to the development of a north Wales growth deal. I’ve recently embarked on my latest round of discussions with local authority leaders. I met with the new leader of Gwynedd and the new leader of Ynys Môn recently, and I discussed this matter with the both of them, and also with the leader of Flintshire council. And I know that there remains an appetite right across north Wales to fashion a growth deal bid that will be convincing to both the Welsh Government and to the UK Government. I can’t speak directly for the UK Government on this matter, although every indication we have had is that they too remain committed to taking these discussions forward. We won’t get to the point of talking about financial commitments until later in the process. There’s still quite a job of work to be done in shaping that deal, in putting forward the proposition, and in calibrating the money that will be asked for it against the realism of what can be achieved. That was the process both in the Cardiff and the Swansea city deals, and I quite certainly look forward to being able to help take that process forward in relation to the north Wales growth deal.
Diolch i’r Aelod am ei chwestiwn. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau wedi ymrwymo’n gadarn i ddatblygiad bargen dwf gogledd Cymru. Yn ddiweddar, dechreuais ar fy rownd ddiweddaraf o drafodaethau gydag arweinwyr awdurdodau lleol. Cyfarfûm ag arweinydd newydd Gwynedd ac arweinydd newydd Ynys Môn yn ddiweddar, a bûm yn trafod y mater hwn gyda’r ddau ohonynt, a chydag arweinydd cyngor Sir y Fflint. A gwn fod awydd o hyd ledled gogledd Cymru i lunio cais bargen dwf a fydd yn argyhoeddi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Ni allaf siarad yn uniongyrchol ar ran Llywodraeth y DU ar y mater hwn, er bod pob arwydd eu bod hwy hefyd yn parhau wedi ymrwymo i fwrw ymlaen â’r trafodaethau hyn. Ni chyrhaeddwn y pwynt lle byddwn yn trafod ymrwymiadau ariannol tan yn ddiweddarach yn y broses. Mae cryn dipyn o waith i’w wneud o hyd ar lunio’r fargen, cyflwyno’r cais, a graddnodi’r arian y bydd gofyn amdano yn erbyn realaeth yr hyn y gellir ei gyflawni. Dyna oedd y broses ym margeinion dinesig Caerdydd ac Abertawe, ac rwy’n sicr yn edrych ymlaen at allu helpu i fwrw ymlaen â’r broses honno mewn perthynas â bargen dwf gogledd Cymru.
 
13:38
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
Building on the North Wales Economic Ambition’s Board growth vision document last summer, the team developing the growth deal bid have called for devolved powers to be granted to the region, including skills, transport, strategic land use planning, business innovation, advisory functions, careers advice and taxation. By taxation, they’re not referring to business rates, but to tax increment financing. What consideration have you given, or are you giving, to that call, where such financing, which I believe is available to local authorities in England, relates to borrowing funded by the future growth in business rates receipts resulting from the projects developed through the growth deal?
Gan adeiladu ar ddogfen weledigaeth twf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yr haf diwethaf, mae’r tîm sy’n datblygu cais y fargen dwf wedi galw am bwerau datganoledig i’r rhanbarth, gan gynnwys sgiliau, trafnidiaeth, cynllunio defnydd tir strategol, arloesi busnes, swyddogaethau cynghori, cyngor ar yrfaoedd a threthiant. O ran trethiant, nid ydynt yn cyfeirio at ardrethi busnes, ond at ariannu drwy gynyddrannau treth. Pa ystyriaeth rydych wedi’i rhoi, neu rydych yn ei rhoi i’r alwad honno, lle mae cyllid o’r fath, sydd ar gael i awdurdodau lleol yn Lloegr rwy’n credu, yn ymwneud â benthyca a gyllidir gan y cynnydd mewn derbyniadau ardrethi busnes yn y dyfodol sy’n deillio o’r prosiectau a ddatblygwyd drwy’r fargen dwf?
 
13:39
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Well, Llywydd, I certainly agree that both city deals and a north Wales growth deal has to be more than just an argument about the sum of money. It has to be about a wider agenda of driving collaboration, speaking with a single voice on key ambitions. And with that may go devolution of some of the sort of responsibilities that Mark Isherwood just outlined. It will be for the proponents of the deal to make that case. Of course, I am aware of TIF and the way that it operates elsewhere. I met the Society of Welsh Treasurers in local government on Friday of last week and had a useful discussion with them about a range of these issues, including the potential for a shared-gain approach to growth in business rate receipts, where it is possible that local authorities coming together in these city and growth deals can demonstrate that there is an additional flow of income as a result of their combined efforts.
Wel, Llywydd, rwy’n sicr yn cytuno bod yn rhaid i’r ddwy fargen ddinesig a bargen dwf gogledd Cymru fod yn fwy na dadl ynglŷn â’r swm o arian yn unig. Mae’n rhaid i hyn ymwneud ag agenda ehangach o sbarduno cydweithredu, a siarad ag un llais ar uchelgeisiau allweddol. A gallai datganoli rhai o’r mathau o gyfrifoldebau a amlinellwyd gan Mark Isherwood fynd law yn llaw â hynny. Cyfrifoldeb cynigwyr y fargen fydd dadlau’r achos hwnnw. Wrth gwrs, rwy’n ymwybodol o ariannu drwy gynyddrannau treth a’r ffordd y mae hynny’n gweithredu mewn mannau eraill. Cyfarfûm â Chymdeithas Trysoryddion Cymru mewn llywodraeth leol ddydd Gwener yr wythnos diwethaf, a chefais drafodaeth ddefnyddiol gyda hwy ynglŷn â nifer o’r materion hyn, gan gynnwys y potensial ar gyfer dull rhannu enillion tuag at gynnydd mewn derbyniadau ardrethi busnes, lle mae’n bosibl y gallai awdurdodau lleol sy’n dod at ei gilydd yn y bargeinion dinesig a’r bargeinion twf hyn ddangos llif incwm ychwanegol o ganlyniad i’w hymdrechion cyfunol.
 
13:40
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Mi fyddai pobl Ynys Môn yn hoffi sicrwydd bod bargen dwf y gogledd yn mynd i fod yn chwilio i dyfu’r economi ar draws holl siroedd y gogledd ac nid clymu siroedd y dwyrain i’r hyn sy’n digwydd yn Lloegr yn unig. Mae yna gyfleoedd i’r gorllewin hefyd yn Iwerddon, heb sôn am yng ngweddill Cymru, ac nid dim ond yng ngogledd-orllewin Lloegr.
The people of Anglesey would like an assurance that the north Wales growth deal will seek to develop the economy across all counties of north Wales, not tying the eastern counties to what’s happening in England only. There are opportunities to the west also, in Ireland, never mind the rest of Wales, and not just in the north west of England.
 
Mae yna berig, er enghraifft, fod Wylfa Newydd yn mynd i gael ei weld yn ticio’r bocs o ran Ynys Môn neu o ran y gogledd-orllewin yn ehangach hyd yn oed. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet gytuno bod yn rhaid inni beidio â dibynnu ar Wylfa achos os ydy’r sefyllfa’n codi lle nad yw hwnnw’n cael ei ddelifro, mi fyddwn ni mewn twll.
There is a risk that Wylfa Newydd will be seen to be ticking the box in terms of Anglesey or in terms of the north-west more widely, even. Will the Cabinet Secretary agree that we shouldn’t rely on Wylfa, because if a situation arises where that isn’t delivered, we will be in deep trouble?
 
13:41
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Yr her i bobl yn y gogledd sy’n bidio ar y deal yw i fod yn glir eu bod nhw’n creu rhywbeth sy’n mynd i weithio dros ogledd Cymru i gyd. Pan gwrddais i ag arweinyddion newydd Ynys Môn a Gwynedd, siaradais i â nhw am beth sy’n mynd ymlaen gydag Wylfa Newydd a’r pwysigrwydd o fod yn glir y bydd Wylfa newydd yn rhan o beth sy’n dod ymlaen fel rhan sylweddol o’r deal. Ond, wrth gwrs, mae’r deal yn fwy na Wylfa. Ar yr ochr arall, mae’r gogledd-ddwyrain, ac rwy’n gwybod, pan fyddaf i’n siarad â phobl sy’n byw, ac sy’n gyfrifol am bethau, ar ffin Cymru a Lloegr, eu bod nhw’n awyddus i esbonio’r pwysigrwydd o weithio dros y ffin gyda phobl sy’n byw yn Lloegr hefyd. Mae hynny’n bwysig. Ond, dyna’r her, sef i drio creu rhywbeth sy’n gweithio dros y gogledd i gyd ac i Wylfa a phethau eraill yn y gogledd-orllewin. Mae’n hollbwysig i hynny fod yng nghanol y deal hefyd.
Well, the challenge for the people in north Wales working on the deal is to be clear that they are working towards something that will work for the whole of north Wales. When I met with the new leader of Ynys Môn and the leader of Gwynedd, I did talk about the developments at Wylfa Newydd and the importance of being clear that Wylfa Newydd will be part of what comes forward as a significant part of the growth deal, but, of course, the deal is greater than Wylfa. On the other side, in the north-east, I know that, when I talk to people who are responsible for cross-border issues, they are very eager to explain the importance of having cross-border activity with the people in the north-west of England. That is important. But, that’s the challenge, namely to try to create something that works for the whole of north Wales, for Wylfa and for other developments in north-west Wales. It’s crucial that that’s right at the centre of the deal.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople
 
13:42
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau i’r Ysgrifennydd Cabinet. Llefarydd Plaid Cymru, Adam Price.
Questions now from the party spokespeople to the Cabinet Secretary. Plaid Cymru spokesperson, Adam Price.
 
13:42
Diolch, Llywydd. Last week, as we know, the Government declined to support the Circuit of Wales project, based on the risk that it could be classified as being on balance sheet and, therefore, would have major implications for the Welsh Government’s budget. Now, I’m interested in the decision-making process that led to this assessment in relation to balance sheet classification, as it could arise in a whole host of other projects in the future. We know, from the Cabinet Secretary’s appearance at the Finance Committee this morning, that his department has amassed considerable expertise running into hundreds of pages in this area because it arose in the context of the mutual investment model.
Diolch, Llywydd. Yr wythnos diwethaf, fel y gwyddom, penderfynodd y Llywodraeth beidio â chefnogi prosiect Cylchffordd Cymru, ar sail y