Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau Gweld y dudalen hon heb lincs
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
09/12/2014
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Cyllid Cymru
Finance Wales
 
13:30
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y broses diwydrwydd dyladwy y mae Cyllid Cymru yn ei dilyn wrth ddyfarnu benthyciadau i gwmnïau? OAQ(4)2012(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the due diligence process employed by Finance Wales when awarding loans to companies? OAQ(4)2012(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Finance Wales is a subsidiary of the Welsh Government and operates at arm’s length. Individual investment decisions are, therefore, a matter for Finance Wales.
Is-gwmni i Lywodraeth Cymru yw Cyllid Cymru ac mae'n gweithredu ar sail hyd braich. Mater i Gyllid Cymru yw penderfyniadau buddsoddi unigol, felly.
 
13:31
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
As you said, First Minister, it is a subsidiary of Welsh Government. Last week, in the business statement, I raised the issue of a company called Xwavia, which received money from Finance Wales in May to roll out broadband in north Wales, amongst other areas. It has gone into administration less than six months after the receipt of those sums, meaning that a £600,000 loan from Finance Wales has been written off and that money lost to the Welsh taxpayer permanently. So, what safeguards are you proposing to put in place to make sure that this does not happen with other companies that may have been in receipt of loans in a similar way?
Fel y dywedasoch, Brif Weinidog, mae’n is-gwmni i Lywodraeth Cymru. Yr wythnos diwethaf, yn y datganiad busnes, codais y mater o gwmni o'r enw Xwavia, a dderbyniodd arian gan Gyllid Cymru ym mis Mai i gyflwyno band eang yng ngogledd Cymru, ymhlith ardaloedd eraill. Mae wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr llai na chwe mis ar ôl derbyn y symiau hynny, sy'n golygu bod benthyciad o £600,000 gan Gyllid Cymru wedi cael ei ddileu a bod yr arian hwnnw wedi ei golli i drethdalwyr Cymru yn barhaol. Felly, pa fesurau diogelu ydych chi’n bwriadu eu rhoi ar waith i wneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd gyda chwmnïau eraill a allai fod wedi derbyn benthyciadau mewn ffordd debyg?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We would expect Finance Wales to look to recoup any monies that it has loaned to companies, but it is inevitable that not all businesses will succeed. It is impossible for Finance Wales to be 100% sure that every single business that it supports will be wholly successful; that is the nature of business. What it needs to do, of course, as it has done, is put in place reasonable safeguards, in particular the proper pursuit of due diligence. On this one occasion, I am aware that officials remained in regular contact with the company, while a trade sale of the business was being pursued. Now, Finance Wales needs to determine whether any or part of the loan can be recouped.
Byddem yn disgwyl i Gyllid Cymru geisio adennill unrhyw arian y mae wedi ei fenthyca i gwmnïau, ond mae'n anochel na fydd pob busnes yn llwyddo. Mae'n amhosibl i Gyllid Cymru fod 100% yn sicr y bydd pob un busnes y mae'n ei gefnogi yn gwbl lwyddiannus; dyna natur busnes. Yr hyn y mae angen iddo ei wneud, wrth gwrs, fel y mae wedi ei wneud, yw sefydlu mesurau diogelu rhesymol, yn enwedig cyflawni diwydrwydd dyladwy’n briodol. Ar yr un achlysur hwn, rwy’n ymwybodol bod swyddogion wedi cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'r cwmni, tra y ceisiwyd gwerthu’r busnes yn fasnachol. Nawr, mae angen i Gyllid Cymru benderfynu a ellir adennill rhywfaint neu ran o'r benthyciad.
 
13:32
Is not the role of Finance Wales to lend top-up to developments after bank loans rather than to compete with bank lending, and is it not inevitable that some loans will fail unless all it does is back certainty, which means that very small businesses and new businesses will get any money?
Onid yw’n wir mai swyddogaeth Cyllid Cymru yw rhoi benthyciadau atodol i ddatblygiadau ar ôl benthyciadau banc yn hytrach na chystadlu â benthyciadau banc, ac onid yw'n anochel y bydd rhai benthyciadau’n methu oni bai mai’r cwbl y mae'n ei wneud yw cefnogi sicrwydd, sy'n golygu y bydd busnesau bach iawn a busnesau newydd yn derbyn unrhyw arian?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
If it only backed certainty, it would not be serving its purpose. The idea of Finance Wales is not to compete with the banks; that much is true. It lends to businesses alongside banks in a complementary way or as a gap funder. On other occasions, it may invest in a business that has been turned down by a bank, but it is in the nature of the work that Finance Wales does that there will be occasions when businesses fail. All financial institutions run that risk and nobody can be absolutely sure that every investment will receive a return. However, what is important is that the due diligence procedure is in place and that the vast majority of businesses that are helped in this way do then go on to become a success.
Ni fyddai’n cyflawni ei ddiben pe byddai’n cefnogi sicrwydd yn unig. Nid cystadlu â’r banciau yw diben Cyllid Cymru; mae cymaint â hynny’n wir. Mae'n benthyca i fusnesau ochr yn ochr â banciau mewn ffordd ategol neu fel ariannwr bwlch. Ar adegau eraill, gallai fuddsoddi mewn busnes sydd wedi cael ei wrthod gan fanc, ond mae’n rhan o natur y gwaith y mae Cyllid Cymru yn ei wneud y bydd achlysuron pan fydd busnesau’n methu. Mae’r perygl hwnnw’n bodoli i bob sefydliad ariannol ac ni all unrhyw un fod yn hollol sicr y ceir adenillion o bob buddsoddiad. Fodd bynnag, yr hyn sy'n bwysig yw bod y weithdrefn diwydrwydd dyladwy ar waith a bod mwyafrif helaeth y busnesau sy'n cael eu helpu yn y modd hwn yn mynd yn eu blaenau i lwyddo wedyn. 
 
13:33
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Yn dilyn cwestiwn Antoinette Sanbach, mae etholwr i mi wedi gwneud cwyn am yr un benthyciad oherwydd, yn ôl ei dystiolaeth ef, roedd hi’n wybyddus o fewn y busnes hwnnw fod y cwmni arbennig hwnnw mewn trafferthion cyn i’r benthyciad gael ei roi. Ni allaf wneud unrhyw sylw ar y manylion hynny, ond rwy’n credu ei bod hi’n briodol, felly, fod y Llywodraeth yn dod ag adroddiad ar yr achos arbennig hwn, achos nid sôn ydym am arian bach; rydym yn sôn am arian sylweddol iawn, ac arian sylweddol cyhoeddus. Yn ychwanegol at yr achos hwnnw, a wnewch chi sicrhau bod adroddiad blynyddol yn dod gan Gyllid Cymru, sydd yn datgan yn glir ei sefyllfa dros y flwyddyn ariannol flaenorol ac yn esbonio’n union beth yw ei dacteg a pha mor llwyddiannus y mae wedi bod yn y gwaith gwerthfawr y mae yn ei gyflawni?
Following on from Antoinette Sandbach’s question, a constituent of mine has made a complaint about the same loan, because, according to his evidence, it was known within that business that that particular company was in difficulties before that loan was given. I cannot make any comment on the details, but I think that it would be appropriate for the Government to bring a report on this particular case, because we are not talking about small sums here but significant sums of public money. In addition to that case, will you ensure that an annual report is provided by Finance Wales that clearly states its situation over the previous year and explains exactly what its tactics have been and how successful it has been in the valuable work that it does.
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Materion i Gyllid Cymru, wrth gwrs, yw’r rhain, ond fe ysgrifennaf at yr Aelod, a hefyd i’r Aelod ar yr ochr honno o’r Siambr, gyda mwy o fanylion ynglŷn â beth sy’n gallu cael ei ddodi yn y maes cyhoeddus, ac mi wnaf hynny unwaith y bydd mwy o fanylion gyda ni am y cwestiynau y mae’r Aelodau wedi’u gofyn.
These are matters for Finance Wales, of course, but I will write to the Member, and to the Member on the other side of the Chamber, with additional details about what can be placed in the public domain, and I will do so when we have that additional detail in relation to the Members’ questions.
 
Cefnffyrdd
Trunk Roads
 
13:34
2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddi mewn cefnffyrdd yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)2010(FM)
2. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's priorities for investing in trunk roads in west Wales? OAQ(4)2010(FM)
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Byddwn yn cyhoeddi ein cynllun trafnidiaeth cenedlaethol newydd er mwyn ymgynghori arno cyn diwedd y flwyddyn. Bydd yn gosod ein blaenoriaethau ar gyfer gwella seilwaith trafnidiaeth yng Nghymru.
We will be publishing our new national transport plan for consultation before the end of the year, which will set out our priorities for improving transport infrastructure in Wales.
 
13:35
Brif Weinidog, un o’r prif flaenoriaethau i fusnesau a phobl yng Ngheredigion yw sicrhau gwell cysylltiadau hewlydd o Geredigion i’r M4. Mae cyflwr rhai o’r ffyrdd hyn yn perthyn fwy i’r ugeinfed ganrif nag i’r unfed ganrif ar hugain. Rwy’n meddwl yn benodol iawn am y cysylltiad rhwng Aberteifi a thref Caerfyrddin, a hefyd, yn rhannol, o Lambed a Llandysul i Gaerfyrddin. A wnewch chi fel Llywodraeth sicrhau eich bod chi’n cael trafodaeth gyda Chyngor Sir Gâr a Chyngor Sir Ceredigion i sicrhau rhaglen o waith cyfalaf er mwyn gwella’r ffyrdd a’r cysylltiadau pwysig hyn rhwng Ceredigion a’r M4?
First Minister, one of the main priorities for businesses and people in Ceredigion is to ensure better road connections from Ceredigion to the M4. The condition of some of the roads belongs more to the twentieth century than the twenty-first century. I am thinking specifically about the link between Cardigan and Carmarthen, and partially from Lampeter and Llandysul to Carmarthen. Will you as a Government ensure that you have discussions with Carmarthenshire and Ceredigion county councils to ensure a programme of capital works is undertaken in order to improve the roads and the important links between Ceredigion and the M4?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wrth gwrs, rydym yn wastad yn ystyried ym mha ffyrdd y gallwn ni wella’r system drafnidiaeth, yn enwedig yng Ngheredigion, ac rydym wedi gwneud hynny, wrth gwrs. Mae lot fawr o waith wedi cael ei wneud rhwng Llandysul a Synod, yn enwedig yn ardal Post Bach, i sicrhau bod yr hewl yn mynd yn fwy syth. Yng Nglandyfi, sydd yng Ngheredigion, mae gwaith mawr wedi cael ei wneud yn y fan honno, ac, wrth gwrs, mae’r ffordd osgoi yn Llandysul, nad yw’n mynd o un rhan o Geredigion i un arall ond o sir Gâr i Geredigion. Felly, mae buddsoddiad wedi cymryd lle yng Ngheredigion dros y blynyddoedd, ac rydym yn wastad yn barod i ystyried ym mha ffordd y mae hi’n bosib gweithio gyda chynghorau lleol er mwyn sicrhau gwelliannau yn y dyfodol.
Of course, we always consider ways in which we can improve the transport system, especially in Ceredigion, and we have done that. A great deal of work has been done between Llandysul and Synod Inn in terms of Post Bach, to ensure that the road is straighter. At Glandyfi, which is in Ceredigion, a great deal of work has been done, and there is the Llandysul bypass, which does not go from one part of Ceredigion to another but from one part of Carmarthenshire into Ceredigion. So, there has been investment in Ceredigion over the past few years. We are always ready to consider ways in which it is possible to work with councils on a local basis to ensure improvements in future.
 
13:36
Brif Weinidog, rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno, o’r diwedd, i ymrwymo i edrych ar y posibilrwydd o droi yr A40 yn sir Benfro yn ffordd ddeuol, drwy gomisiynu astudiaeth sy’n mynd i gael ei chwblhau, rwy’n deall, ymhen chwe mis. O dan yr amgylchiadau, a allwch chi gadarnhau y bydd y Llywodraeth yn ymgynghori’n eang â’r rhan-ddeiliaid allweddol—fel yr awdurdod lleol, er enghraifft—yn ystod y broses hon, er mwyn sicrhau bod yr astudiaeth yn ystyrlon ac yn fuddiol?
First Minister, I am very pleased that the Welsh Government has agreed at last to commit to considering the possibility of dualling the A40 in Pembrokeshire by commissioning a study that is to be completed, as I understand it, within six months. Under the circumstances, can you confirm that the Government will consult widely with key stakeholders, such as the local authority, during this process in order to ensure that the study is meaningful and takes everything into account?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Byddwn i’n erfyn, wrth gwrs, ein bod ni’n ymgynghori â phob corff sydd ag unrhyw fath o ddiddordeb yn hyn yn y ffordd arferol. Rwy’n siŵr y byddai’r Aelod yn croesawu’r ffaith bod gwaith yn cymryd lle yn awr er mwyn sicrhau bod yr hewl yn cael ei gwella yn y dyfodol.
Of course, we would expect to consult with everybody who has any kind of interest in this issue in the usual manner. I am sure that the Member will welcome the fact that work is now under way to ensure that the road is improved in future.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from party leaders, and first this afternoon is the leader of the opposition, Andrew R. T. Davies.
Symudwn nawr at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau, ac arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you very much, Presiding Officer. First Minister, tomorrow is the fifth anniversary of your becoming First Minister here in Wales. I think that this is an opportune time to maybe reflect on some of the issues that, obviously, have cropped up in those five years. Most notably, health has dominated the five years, because it is the largest part of the Welsh Government’s delivery. Regrettably, on waiting times in particular the record is pretty appalling. The number of people waiting for the start of an NHS treatment is up 131% since December 2009—from 187,000 people to 432,000 people in September of this year. The number of those waiting for diagnostic services has increased by over 1,000%—from 1,906 people in December 2009 to 22,000 in September of 2014. Are you pleased and proud of that record?
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Brif Weinidog, mae’n bum mlynedd yfory ers i chi fod yn Brif Weinidog yma yng Nghymru. Rwy'n credu bod hon yn adeg briodol i fyfyrio efallai ar rai o'r materion hynny sydd, yn amlwg, wedi codi yn ystod y pum mlynedd hynny. Yn fwyaf nodedig, mae iechyd wedi dominyddu’r pum mlynedd, gan mai hynny yw’r rhan fwyaf o ddarpariaeth Llywodraeth Cymru. Yn anffodus, o ran amseroedd aros yn benodol, mae’r hanes yn eithaf trychinebus. Mae nifer y bobl sy'n aros i gael dechrau triniaeth yn y GIG wedi cynyddu 131% ers mis Rhagfyr 2009—o 187,000 o bobl i 432,000 o bobl ym mis Medi eleni. Mae nifer y rhai sy'n aros am wasanaethau diagnostig wedi cynyddu o fwy na 1,000%—o 1,906 o bobl ym mis Rhagfyr 2009 i 22,000 ym mis Medi 2014. A ydych chi’n hapus ac yn falch o'r hanes hwnnw?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the five years have gone very quickly—that much I have to say. Of course, I do look with some envy at my predecessor, Rhodri Morgan; when he was First Minister, we were in an age of ever-expanding budgets. We are in an age of Tory cuts now—that is the issue—and we have to manage with them.
Wel, mae’r pum mlynedd wedi mynd heibio’n gyflym iawn—mae’n rhaid i mi ddweud cymaint â hynny. Wrth gwrs, rwyf yn edrych gyda chryn eiddigedd ar fy rhagflaenydd, Rhodri Morgan; pan roedd e’n Brif Weinidog, roeddem ni mewn oes o gyllidebau a oedd yn cynyddu’n barhaus. Rydym ni mewn oes o doriadau Torïaidd nawr—dyna'r broblem—ac mae'n rhaid i ni ymdopi â nhw.
 
He is right to question, of course, the issue of health, and we do recognise that there are areas of the Welsh NHS where there is great pressure. Of course, we did announce last week that £70 million would be set aside now to deal with those pressures, and the Minister for health will be making a statement very soon, describing how that money will be allocated—allocated to those areas of greatest pressure. However, I have to say, that the challenges that he has outlined are true of the NHS across the whole of the UK. It is certainly not the case that, somehow, in England things are massively improving because there are no challenges there. There are challenges there as well. We, of course, will target resources to those areas of greatest pressure, and we intend to do so over the course of the next few weeks and months.
Mae'n iawn i gwestiynu, wrth gwrs, y mater o iechyd, ac rydym ni’n cydnabod bod meysydd yn y GIG yng Nghymru lle ceir pwysau mawr. Wrth gwrs, cyhoeddwyd gennym yr wythnos diwethaf y byddai £70 miliwn yn cael ei ddyrannu nawr i ymdopi â’r pwysau hynny, a bydd y Gweinidog iechyd yn gwneud datganiad yn fuan iawn, yn disgrifio sut y bydd yr arian hwnnw’n cael ei ddyrannu—ei ddyrannu i’r meysydd hynny lle ceir y mwyaf o bwysau. Fodd bynnag, mae’n rhaid i mi ddweud, bod yr heriau y mae wedi eu hamlinellu’n wir am y GIG ar draws y DU gyfan. Yn sicr, nid yw'n wir, rywsut, bod pethau’n gwella’n aruthrol yn Lloegr gan nad oes unrhyw heriau yno. Ceir heriau yno hefyd. Byddwn ni, wrth gwrs, yn targedu adnoddau at y meysydd hynny lle ceir y pwysau mwyaf, ac rydym ni’n bwriadu gwneud hynny yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, I notice that you did not spend any time explaining the real issue here, which is the explosion in those waiting times. Yes, of course, there are pressures across the United Kingdom, in all health services—and I think that that is across the world, in fairness. However, the figures that I have just put to you—over 1,000% increase in diagnostic waits—surely are completely unacceptable. We know why the bulk of those waits have built up—it is because of the devastating cuts that your Government instigated at the start of this fourth Assembly.
Brif Weinidog, rwy’n sylwi na wnaethoch chi dreulio unrhyw amser yn egluro'r gwir broblem yma, sef y cynnydd aruthrol o ran yr amseroedd aros hynny. Oes, wrth gwrs, mae pwysau ar draws y Deyrnas Unedig, ym mhob gwasanaeth iechyd—a chredaf fod hynny ar draws y byd, a bod yn deg. Fodd bynnag, mae'r ffigurau yr wyf i newydd eu dyfynnu i chi—cynnydd o fwy na 1,000% mewn arosiadau diagnostig—yn gwbl annerbyniol, does bosib. Rydym yn gwybod pam mae mwyafrif yr amseroedd aros hynny wedi cynyddu—oherwydd y toriadau trychinebus a achoswyd gan eich Llywodraeth chi ar ddechrau'r pedwerydd Cynulliad hwn.
 
Now, we welcome the additional money, albeit very late in the day that you have come round to that thinking, and the budget this afternoon, hopefully, will allocate that money to the health service. However, one thing that you could do today and which your colleague in Westminster, Andy Burnham, h