Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 8 Gorffennaf 2015 i'w hateb ar 15 Gorffennaf 2015

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y disgwylir iddynt gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny.  Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i'r effaith y caiff safonau lles adar hela a chig anifeiliaid hela ar ddiffyg trefn archwilio reolaidd a statudol ar gyfer cyfleusterau magu adar hela? (WAQ68926)

Derbyniwyd ateb ar 24 Gorffennaf 2015

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):

I will write to you and a copy of the letter will be put on the internet.

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Faint o safleoedd magu adar hela sydd wedi'u lleoli yng Nghymru a faint o adar hela sy'n cael eu bridio a'u magu yng Nghymru bob blwyddyn? (WAQ68927)

Derbyniwyd ateb ar 24 Gorffennaf 2015

Carl Sargeant:

I will write to you and a copy of the letter will be put on the internet.

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa gynlluniau sydd gan adran y Gweinidog i ganiatáu saethu adar hela ar dir cyhoeddus? (WAQ68929)

Derbyniwyd ateb ar 24 Gorffennaf 2015

Carl Sargeant:

I will write to you and a copy of the  letter will be put on the internet.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A yw'r Gweinidog wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y DU ynghylch ei phenderfyniad i werthu'r llyfr benthyciadau myfyrwyr ac, os felly, beth oedd canlyniadau'r trafodaethau hynny? (WAQ68935)

Derbyniwyd ateb ar 14 Gorffennaf 2015

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): My officials have held discussions with the Department for Business, Innovation and Skills and confirmed that the Welsh Government will not be taking part in the sale of the ICR student loan book in England.

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A yw'r Gweinidog wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y DU ynghylch ei phenderfyniad i gysylltu capiau ar fenthyciadau myfyrwyr â chwyddiant ac, os felly, beth oedd canlyniadau'r trafodaethau hynny? (WAQ68936)

Derbyniwyd ateb ar 14 Gorffennaf 2015

Huw Lewis: I have not had any discussions either prior to, or following, the Chancellor's announcement (on 8 July) regarding the UK Government's decision to link the maximum tuition fee to inflation in England.

I am currently considering the full implications of the budget. However, the setting of the maximum fee level and the size and shape of student support in Wales is the responsibility of the Welsh Government.

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn sgil cyllideb frys Llywodraeth y DU, a yw'n bolisi gan Lywodraeth Cymru i gadw'r grant cynhaliaeth ar gyfer myfyrwyr o dan anfantais? (WAQ68937)

Derbyniwyd ateb ar 14 Gorffennaf 2015

Huw Lewis:

The Welsh Government has no plans to remove maintenance grants for Welsh students. We have always maintained that access to higher education should not depend on ability to pay and that students should not be burdened with unmanageable levels of debt.

The current student support package and funding for higher education in Wales is currently being reviewed by an independent panel chaired by Sir Ian Diamond. The independent panel will produce an evidence report in the Autumn.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am faint o achosion o wrthrychau hedegog anhysbys a nodwyd ym Maes Awyr Caerdydd ers i Lywodraeth Cymru ei gaffael? (WAQ68924)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn ynghylch y gwrthrychau hedegog anhysbys a welwyd yng Nghymru ym mhob un o'r pum mlynedd diwethaf? (WAQ68925)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i ariannu ymchwil i achosion o weld gwrthrychau hedegog anhysbys yng Nghymru? (WAQ68934)

Derbyniwyd ateb ar 16 Gorffennaf 2015

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): This is not a matter for the Welsh Government.

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i weithredu cynlluniau yng Nghymru fel rhai Llywodraeth yr Alban i roi terfyn ar yr eithriad ardrethi busnes ar gyfer gweithgareddau chwaraeon y mae'r diwydiant saethu yn yr Alban yn ei fwynhau ar hyn o bryd? (WAQ68928)

Derbyniwyd ateb ar 14 Gorffennaf 2015

Edwina Hart: The removal of an exemption for shooting and deerstalking activities was not identified in the recent reviews of business rates in Wales.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddarparu manylion am nifer y cleifion sydd wedi cael mynediad at y cylchoedd cyntaf a'r ail gylchoedd o driniaeth IVF drwy Sefydliad Ffrwythlondeb Cymru ym mhob un o'r tair blynedd diwethaf a beth oedd y gyfran o driniaethau o'r cylchoedd cyntaf a'r ail gylchoedd a oedd yn llwyddiannus? (WAQ68930)

Derbyniwyd ateb ar 24 Gorffennaf 2015

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): I will write to you and a copy of the letter will be put on the internet.

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Yn ôl bwrdd iechyd lleol, sawl claf a gafodd fynediad at y cylchoedd cyntaf a'r ail gylchoedd o driniaeth IVF a ariennir gan y GIG ym mhob un o'r tair blynedd diwethaf a beth oedd y gyfran o driniaethau o'r cylchoedd cyntaf a'r ail gylchoedd a oedd yn llwyddiannus, gan ddarparu'r wybodaeth yn ôl cylch? (WAQ68931)

Derbyniwyd ateb ar 24 Gorffennaf 2015

Mark Drakeford: The table shows the number of patients accessing first, second and more cycles of IVF treatment for the past three financial years by health board.

 

 

Number of patients accessing first cycle

 

Number of patients accessing second cycle

 2012/132013/142014/152012/132013/142014/15
Betsi Cadwaladr131143130826959
Powys281525161311
Hywel Dda16498681544
Aneurin Bevan1289277342758
Cardiff and Vale5291112305172
Cwm Taf204234211525
Abertawe Bro Morgannwg328924343763
Total 407521707195227332

 

The following tables show the success rate by provider; figures per health board are not available as patients from a health board can access more than one provider. Some of the data is incomplete because the providers are still validating their data.

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Yn ôl bwrdd iechyd lleol, beth oedd y gost ar gyfartaledd o'r cylchoedd cyntaf a'r ail gylchoedd o driniaeth IVF a ariennir gan y GIG, gan ddarparu'r data yn ôl cylch? (WAQ68932)

Derbyniwyd ateb ar 24 Gorffennaf 2015

Mark Drakeford:

The only NHS provider of IVF treatment in Wales is the Wales Fertility Institute. For people treated at the Wales Fertility Institute, a cycle of IVF treatment costs £3,375, which includes a year of storage for frozen eggs/embryos.

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Beth oedd y gost ar gyfartaledd o'r cylchoedd cyntaf a'r ail gylchoedd o driniaeth IVF a ddarparwyd gan Sefydliad Ffrwythlondeb Cymru, gan ddarparu'r data yn ôl cylch? (WAQ68933)

Derbyniwyd ateb ar 24 Gorffennaf 2015

Mark Drakeford:

The only NHS provider of IVF treatment in Wales is the Wales Fertility Institute.

We do not differentiate between first and second cycle in terms of funding IVF treatment at the Welsh Fertility Institute. A cycle costs £3,375 and includes a year of storage for frozen eggs/embryos.

Partners & Help