Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD12981 - Pumed Adroddiad Blynyddol Llywodraeth y DU Gyflwyno a Gweithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014Dogfennau a osodwyd254976249KB24/01/2020
CR-LD12979 - Deiseb P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-daiDogfennau a osodwyd243712238KB23/01/2020
PRI-LD12980-POS - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) Dogfennau a osodwyd118784116KB23/01/2020
GEN-LD12976 - Bwrw ymlaen â chanfyddiadau’r Ymarfer Cwmpasu Cyn-filwyr yng Ngymru a’r Strategaeth ar gyfer ein Cyn-filwyrDogfennau a osodwyd20971522MB22/01/2020
SUB-LD12977 - : Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffïoedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd291840285KB22/01/2020
SUB-LD12977-EM - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffïoedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd194560190KB22/01/2020
GEN-LD12978 - Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Rhif 2) 2020-21 (Y Setliad Terfynol - Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu) Dogfennau a osodwyd279552273KB22/01/2020
GEN-LD12974 - Comisiynydd Pobl Hyn Cymru Cynllun Ariannol 2020-23Dogfennau a osodwyd246784241KB21/01/2020
GEN-LD12973 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015Dogfennau a osodwyd201728197KB21/01/2020
SUB-LD12910-EM-R - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd105472103KB21/01/2020
SUB-LD12910-R - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at FridioDogfennau a osodwyd361472353KB21/01/2020
CR-LD12972 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)487 – Rheoliadau Treth Gwrediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020 Dogfennau a osodwyd120832118KB21/01/2020
CR-LD12975 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)Dogfennau a osodwyd119808117KB21/01/2020
LCM-LD12972 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Bil Gemau'r Gymanwlad Birmingham Dogfennau a osodwyd7270471KB20/01/2020
CR-LD12968 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)Dogfennau a osodwyd9932897KB20/01/2020
GEN-LD12969 - AGIC - Monitro Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a'r Ddeddf Iechyd Meddwl - Adroddiad Blynyddol 2018-19Dogfennau a osodwyd595968582KB20/01/2020
SUB-LD12970 - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â’r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5939258KB20/01/2020
SUB-LD12970-EM - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â’r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd143360140KB20/01/2020
CR-LD12971 - Adroddiad Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol - Y Cytundeb Ymadael: Y Goblygiadau i Gymru (Ionawr 2020)Dogfennau a osodwyd284672278KB20/01/2020
GEN-LD12966 - AGC - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar OgwrDogfennau a osodwyd434176424KB17/01/2020
CR-LD12967 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)Dogfennau a osodwyd165888162KB17/01/2020
SUB-LD12944-EM-R - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd261120255KB16/01/2020
CR-LD12965 - Adroddiad Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael): Cydsyniad deddfwriaethol Dogfennau a osodwyd299008292KB16/01/2020
PRI-LD12142-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5632055KB16/01/2020
AGR-LD12964 - Swyddfa Archwilio Cymru Cynllun Ffioedd 2020-21Dogfennau a osodwyd885760865KB15/01/2020
GEN-LD12963 - Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (EAAL): Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i GymruDogfennau a osodwyd656384641KB15/01/2020
CR-LD12962 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB14/01/2020
CR-LD12961 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)Dogfennau a osodwyd5734456KB14/01/2020
SUB-LD12957 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd150528147KB14/01/2020
SUB-LD12957-EM - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd121856119KB14/01/2020
CR-LD12958 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)485 – Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd135168132KB14/01/2020
CR-LD12960 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)486 – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd121856119KB14/01/2020
LCM-LD12956 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)Dogfennau a osodwyd160768157KB14/01/2020
PRI-LD12954-POS - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd126976124KB13/01/2020
GEN-LD12955 - AGC - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hŷn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr TudfulDogfennau a osodwyd861184841KB13/01/2020
SUB-LD12938-EM-R - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd137216134KB10/01/2020
CR-LD12953 - Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar gyfer Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019 Dogfennau a osodwyd9113689KB10/01/2020
GEN-LD12952 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig o dan y teitl Adroddiad ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol GwarchodedigDogfennau a osodwyd594944581KB08/01/2020
GEN-LD12951 - Ymatebion i argymhellion adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, sef Addysgu Hanes, Diwylliant a Threftadaeth CymruDogfennau a osodwyd233472228KB08/01/2020
GEN-LD12950 - Ymateb i argymhellion yr adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Ymchwiliad i Ffynonellau Cyllid Cyfalaf Llywodraeth CymruDogfennau a osodwyd488448477KB08/01/2020
PRI-LD12454-EM-R - Memorandwm Esboniadol Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd20971522MB07/01/2020
CR-LD12949 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)Dogfennau a osodwyd5734456KB07/01/2020
CR-LD12946 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)484 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd8806486KB07/01/2020
CR-LD12947 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)476 – Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd103424101KB07/01/2020
CR-LD12948 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Is-ddeddfwriaeth sydd ag Adroddiadau Clir - 6 Ionawr 2020Dogfennau a osodwyd109568107KB07/01/2020
PRI-LD12803-EM-R - Memorandwm Esboniadol i Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd10485761MB07/01/2020
CR-LD12941 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)482 – Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd115712113KB07/01/2020
CR-LD12942 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:SL(5)478 – Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd124928122KB07/01/2020
CR-LD12943 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)481 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd119808117KB07/01/2020
SUB-LD12944 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd5427253KB07/01/2020

Partners & Help