Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :


 

Adnewyddu Ein Democratiaeth


Mae Comisiwn y Cynulliad yn arwain diwygiadau i helpu i greu democratiaeth sy'n addas at y dyfodol.

Dilynwch y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) >

 

Rhaglen Diwygio'r Cynulliad

 

Mae Cymru wedi newid yn sylweddol ers i ni bleidleisio i sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol ym 1997.

Ar ôl 20 mlynedd yn cynrychioli pobl Cymru, mae Comisiwn y Cynulliad o'r farn ei bod yn bryd bellach inni drawsnewid ein Cynulliad am heriau newydd a helpu i greu democratiaeth Gymreig sy'n addas at y dyfodol.

Mae'n cyflawni'r diwygiadau hyn mewn dau gam.

Yn y cam cyntaf, mae Comisiwn y Cynulliad yn cynnig cyfraith newydd, sef y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) i ostwng yr oedran pleidleisio, newid enw'r Cynulliad a gwneud newidiadau pwysig eraill.

Cyflwynwyd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ar 12 Chwefror 2019. Trafododd y Cynulliad egwyddorion cyffredinol y Bil, a chytuno arnynt, ar 10 Gorffennaf 2019.

 

 

 

Pleidlais i bobl 16 oed

Bydd y Bil Senedd ac Etholiadau yn gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

The proposed new law will put Wales firmly on the road towards votes at 16 becoming a reality for 2021. Empowering 16 and 17 year olds to vote at Welsh general elections, giving them a voice on decisions that will define their future.

Rhagor o wybodaeth am bleidleisiau i bobl 16 oed >

 

 

 

 

Newid enw'r Cynulliad

Bydd y Bil Senedd ac Etholiadau yn newid enw'r Cynulliad.

Bwriedir i enw'r Cynulliad adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol. Defnyddir yr enw 'Senedd' yn eang a chaiff ei gydnabod yng Nghymru, ac mae'n perthyn i deulu rhyngwladol o enwau a ddefnyddir i ddisgrifio deddfwrfeydd cenedlaethol. 

Rhagor o wybodaeth am newid yr enw >

 

 
 

 

 

 

 

 

Gweinyddu etholiadau yng Nghymru

Bydd y Bil yn dweud yn glir wrth ddarpar ymgeiswyr i'r Senedd a ydyn nhw'n gymwys i sefyll etholiad. Bydd yn galluogi mwy o bobl i sefyll heb orfod ymddiswyddo yn gyntaf.

Hefyd, bydd yn ei gwneud yn ofynnol i'r Senedd adolygu'r trefniadau ar gyfer ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i atebolrwydd ar gyfer etholiadau datganoledig, a gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a mewnol y Cynulliad.

Rhagor o wybodaeth >

 

 
 
 

 

"Y bwriad yw mai pleidleisiau yn 16 oed ac ailenwi'r Cynulliad fydd y cam cyntaf yn rhaglen ddiwygio ehangach y Cynulliad. Bydd y newidiadau hyn yn helpu i greu democratiaeth yng Nghymru sy'n addas at y dyfodol erbyn 2021."

- Elin Jones AC, Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru


Darllenwch ragor >

 
 

 

Gwaith craffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Arweiniwyd y Cyfnod cyntaf o waith craffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, a argymhellodd y dylai'r Cynulliad gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil. Hefyd, gwnaeth y Pwyllgor Cyllid waith craffu manwl ar y costau.

Trafododd y Cynulliad egwyddorion cyffredinol y Bil, a chytuno arnynt, ar 10 Gorffennaf 2019. Bydd y Bil bellach yn cael ei drafod fesul llinell yn ystod Cyfnod 2 o'r broses ddeddfwriaethol.

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol >

Y Pwyllgor Cyllid >

 
 

 

 

 

 

 

Diwygio'r Cynulliad: Cam 2

 

Ar 18 Medi 2019, cytunodd y Cynulliad i sefydlu'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

Rôl y Pwyllgor yw edrych yn fanwl ar argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, a bydd mewn sefyllfa dda i sicrhau y caiff ystyriaeth o faint a threfniadau etholiadol y Cynulliad ei chynnal mewn ffordd dryloyw a thrawsbleidiol.

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad >

 

 

 

 
 

 

Nid yw democratiaeth yn sefyll yn ei unfan.

Cael rhagor o wybodaeth a chefndir Rhaglen Diwygio'r Cynulliad.

 

Amserlen Diwygio'r Cynulliad

Dysgwch ragor am y gwaith sydd ar y gweill i helpu i greu democratiaeth yng Nghymru sy'n addas at y dyfodol.

Dysgwch ragor am amserlen y broses ddiwygio >

 

Cwestiynau cyffredin

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin am raglen ddiwygio'r Cynulliad.

Cwestiynau Cyffredin>

 

Canlyniadau'r Ymgynghoriad Cyhoeddus

Dysgwch ragor am yr ymgynghoriad cyhoeddus 'Creu Senedd i Gymru', a chael y canlyniadau.

Rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad cyhoeddus >

 

Beth yw Comisiwn y Cynulliad?

Corff corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Comisiwn y Cynulliad.

Rhagor o wybodaeth am Gomisiwn y Cynulliad >


 

 

 

Cael yr holl wybodaeth ddiweddaraf

Cael yr holl newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) wrth iddo symud ymlaen.

 

Gweld popeth >

Cofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf >

 

 

 

TitlePartners & Help