Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :


 

Adnewyddu Ein Democratiaeth


Mae Comisiwn y Cynulliad yn arwain diwygiadau i helpu i greu democratiaeth sy'n addas at y dyfodol.

 

Rhaglen Diwygio'r Cynulliad

 

Mae Cymru wedi newid yn sylweddol ers i ni bleidleisio i sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol ym 1997.

Ar ôl 20 mlynedd yn cynrychioli pobl Cymru, mae Comisiwn y Cynulliad o'r farn ei bod yn bryd bellach inni drawsnewid ein Cynulliad am heriau newydd a helpu i greu democratiaeth Gymreig sy'n addas at y dyfodol.

Ym mis Chwefror 2019, cynigiodd Gomisiwn y Cynulliad gyfraith newydd, sef y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), i ostwng yr oedran pleidleisio, newid enw'r Cynulliad a gwneud newidiadau pwysig eraill.

Yn dilyn craffu helaeth gan y Cynulliad, pasiwyd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ar 27 Tachwedd 2019. Daeth y Bil yn ddeddf (Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru)) ym mis Ionawr 2020.

 

 

 

Pleidlais i bobl 16 oed

Bydd y Bil Senedd ac Etholiadau yn gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Bydd y gyfraith newydd yn rhoi Cymru’n gadarn ar y ffordd i sichrau y bydd pobl ifanc yn gallu pleidleisio yn 2021. Bydd yn grymuso pobl ifanc 16 ac 17 oed i bleidleisio yn etholiadau cyffredinol Cymru, gan roi llais iddyn nhw ar benderfyniadau a fydd yn diffinio’u dyfodol..

Rhagor o wybodaeth am bleidleisiau i bobl 16 oed >

 

 

 

 

Newid enw'r Cynulliad

Bydd y Ddedd Senedd ac Etholiadau yn newid enw'r Cynulliad.

Mae'r Cynulliad heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i'r un a sefydlwyd ym 1999. Bellach, mae ganddo bwerau deddfu sylfaenol a'r gallu i amrywio trethi, a bydd yr enw newydd yn adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.

Rhagor o wybodaeth am newid yr enw >

 

 
 

 

 

 

 

 

Gweinyddu etholiadau yng Nghymru

 

Bydd y Ddedd yn dweud yn glir wrth ddarpar ymgeiswyr a ydyn nhw'n gymwys i sefyll etholiad, gan alluogi mwy o bobl i sefyll heb orfod ymddiswyddo yn gyntaf.

Hefyd, mae'n darparu bod y Comisiwn Etholiadol yn cael ei ariannu gan y Cynulliad am ei waith mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig Cymru, a gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a mewnol y Cynulliad.

Rhagor o wybodaeth >

 

 
 
 

 

"Y bwriad yw mai pleidleisiau yn 16 oed ac ailenwi'r Cynulliad fydd y cam cyntaf yn rhaglen ddiwygio ehangach y Cynulliad. Bydd y newidiadau hyn yn helpu i greu democratiaeth yng Nghymru sy'n addas at y dyfodol erbyn 2021."

- Elin Jones AC, Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru


Darllenwch ragor >

 
 

 

Gwaith craffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Cyn cael ei basio yn ystod cynfod olaf proses ddeddfu’r Cynulliad, Cyfnod 4, pasiodd y Bil trwy dri chyfnod arall. Fel rhan o’r cyfnod cyntaf, trafododd a chytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y gyfraith arfaethedig newydd ym mis Gorffennaf 2019. Yna, pasiodd drwy ddau gyfnod diwygio a lywiodd ei eiriad terfynol.

Dilynwch hynt y gwaith craffu ar y Bil >

 
 

 

 

 

 

 

Diwygio'r Cynulliad: Cam 2

 

Ar 18 Medi 2019, cytunodd y Cynulliad i sefydlu'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

Rôl y Pwyllgor yw edrych yn fanwl ar argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, a bydd mewn sefyllfa dda i sicrhau y caiff ystyriaeth o faint a threfniadau etholiadol y Cynulliad ei chynnal mewn ffordd dryloyw a thrawsbleidiol.

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad >

 

 

 

 
 

 

Nid yw democratiaeth yn sefyll yn ei unfan.

Cael rhagor o wybodaeth a chefndir Rhaglen Diwygio'r Cynulliad.

 

Amserlen Diwygio'r Cynulliad

Dysgwch ragor am y gwaith sydd ar y gweill i helpu i greu democratiaeth yng Nghymru sy'n addas at y dyfodol.

Dysgwch ragor am amserlen y broses ddiwygio >

 

Cwestiynau cyffredin

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin am raglen ddiwygio'r Cynulliad.

Cwestiynau Cyffredin>

 

Canlyniadau'r Ymgynghoriad Cyhoeddus

Dysgwch ragor am yr ymgynghoriad cyhoeddus 'Creu Senedd i Gymru', a chael y canlyniadau.

Rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad cyhoeddus >

 

Beth yw Comisiwn y Cynulliad?

Corff corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Comisiwn y Cynulliad.

Rhagor o wybodaeth am Gomisiwn y Cynulliad >


 

 

 

Cael yr holl wybodaeth ddiweddaraf

Cael yr holl newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) wrth iddo symud ymlaen.

 

Gweld popeth >

Cofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf >

 

 

 

TitlePartners & Help