Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Digwyddiadau hyfforddi

  • Cael hyd i’ch llais - gweithdy ar ddinasyddiaeth weithredol. Nod y sesiwn oedd ein helpu i ddeall y gwahanol gyfleoedd sydd ar gael i’n helpu ni i leisio barn ar faterion ac i ddatblygu fel dinesydd gweithredol. Roedd yn  gyfle da i gyfarfod â’r mentoreion eraill ac i gael syniadau am y modd y gallwn helpu i ddatrys problemau yn ein hardaloedd. Yn y sesiwn, eglurwyd rôl Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Rwy’n credu bod pobl yn dal yn drysu rhwng swyddogaeth y ddau a hoffwn weld rhagor o sesiynau fel hyn ar gyfer cymunedau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol.

  • Cyflwyniad i lywodraeth leol, iechyd lleol a gofal cymdeithasol.  Yn y gweithdy hwn, roedd o ddiddordeb arbennig i mi glywed am y modd y gall y sectorau gwirfoddol a chymunedol gydweithio â’r llywodraeth a dylanwadu arni. Dyma’r math o wybodaeth roeddwn yn gobeithio’i  chael gan raglen Camu Ymlaen Cymru ac rwy’n credu bod y cyfuniad o hyfforddiant a mentora wedi fy helpu i sylweddoli bod cyfleoedd i’m grwp cymunedol  ddylanwadu ar bolisïau er lles fy nghymuned.

  • Goleuo Coridorau Senedd y DU - Ymgyrch y Bleidlais Ddu- Roeddwn i’n edrych ymlaen at gyfarfod â  Simon Woolley, Cyfarwyddwr Ymgyrch y Bleidlais Ddu, i’w glywed yn siarad am yr her sy’n wynebu’r ymgyrch a’r cynnydd a wnaed o ran sicrhau cynrychiolaeth i leiafrifoedd yn Senedd y DU ers diwedd y 90au. Roeddwn hefyd yn edrych ymlaen at gyfarfod uwch swyddogion y pedair plaid er mwyn deall eu safbwyntiau ar gynnwys pobl o bob maes cydraddoldeb yn eu pleidiau ac ymhlith eu cynrychiolwyr rheng flaen. Rhoddodd cynrychiolwyr pob plaid drosolwg ar y ‘llwybr i swydd etholedig’ - a’r prosesau y mae’n rhaid eu dilyn i fod yn gymwys / cael cymeradwyaeth i sefyll am swydd etholedig. Roedd hyn yn ddefnyddiol iawn gan y byddaf, o bosibl,  yn sefyll i gael fy ethol yn gynghorydd lleol un diwrnod.  Roedd y trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnwys pobl o bob  hil a rhyw yn y pleidiau. Roedd yn brofiad buddiol dros ben. Cawsom wybodaeth ond hefyd fe’n heriwyd ni (y mentoreion) i sylweddoli y gallwn nid yn unig sefyll etholiad ond bod gennym siawns dda o ennill.

  • Hyfforddiant i gael hyd i’ch llais – Cawsom wybodaeth a chyngor nid yn unig am gael hyd i’ch llais ond hefyd sut i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Trafodwyd y broses o gyflwyno deiseb a lobïo a chlywsom  ychydig am y gwahaniaeth rhwng y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru.  

Partners & Help