Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Enghreifftiau o brofiadau’r rhai a oedd yn rhan o’r cynllun

 • Cyfarfod lansio cynllun Camu Ymlaen Cymru yn y Senedd: roedd yn noson hynod gyffrous, gyda llawer o gyfleoedd i ddod i adnabod y cydgysylltydd, y mentor a’m grwp mentora i. Cawsom ein hysbrydoli gan gyn fentorai, sef Liz Musa, a lwyddodd i leddfu unrhyw  ansicrwydd am y broses. Gadewais  y cyfarfod gydag ymdeimlad o berthyn ac roeddwn wedi cael fy ysbrydoli i gyrraedd fy mhotensial llawn.

 • Roeddwn i wedi anobeithio o ran cael gyrfa ym myd gwleidyddiaeth oherwydd roeddwn yn teimlo y byddai fy nghyfeiriadedd rhywiol yn cyfrif yn fy erbyn. Fodd bynnag, wrth eistedd yn un o ystafelloedd mawr y Cyngor,  a oedd yn llawn o bobl o bob cefndir, sylweddolais y gallwn gyflawni unrhyw beth cyn belled â’m bod yn barod i ymdrechu.

 • Fe’m gwahoddwyd gan fy mentor i wyl Diwali yn y Senedd, Bae Caerdydd. Roedd hwn yn gyfle gwych i mi gymryd rhan mewn gwyl a oedd yn cael ei dathlu gan ddiwylliant a chrefydd gwahanol. Cefais gyfle i gyfarfod â nifer o wahanol bobl o’r gymuned Hinwaidd ac roeddynt i gyd yn groesawgar ac yn gyfeillgar iawn tuag ataf. Gwelais ddawnsfeydd Hinwaidd a chlywais ganeuon a gweddïau Hindwaidd ac roedd y seremoni’n brofiad cynnes, cyfeillgar a hapus a oedd yn croesawu pobl o bob ffydd.  

 • Cefais wahoddiad i wrando ar sgwrs gan y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Carl Sergeant AC, am ei yrfa wleidyddol. Roedd y sgwrs yn ddiddorol iawn ac er iddo ganolbwyntio ar swyddi cyhoeddus,  tynnodd sylw hefyd at ffyrdd eraill y gall unigolion gyfrannu oddi allan i’r sector cyhoeddus. Caiff pobl gyhoeddus eu cynorthwyo gan dimau o weithwyr dienw a phobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus a dyma lle rwy’n fy ngweld fy hun yn y dyfodol. Ar ôl gwrando ar y siaradwyr, dechreuais feddwl am y ffyrdd y gall unigolion wneud gwahaniaeth a’r cyfrifoldeb sydd gan bob un ohonom i geisio cyfrannu er lles cymdeithas.

 • Gorchwyl gyntaf y dydd yw cynhadledd i’r wasg! Cyffrous iawn! Ar ôl gwneud ei ddatganiad, bu fy mentor yn y Cynulliad, ac AC arall, yn ateb cwestiynau gan y newyddiadurwyr. Mae’r awyrgylch yn rhyfedd - holi dwys un munud a chwerthin y munud nesaf ond mae popeth i’w weld yn mynd yn dda ac wrth i’r newyddiadurwyr hel eu pac rwy’n meddwl tybed sut y bydd gwahanol newyddiadurwyr yn dehongli’r datganiadau. Yna rwy’n mynd i wylio’r Cyfarfod Llawn. Bydd pob AC yn cymryd ei dro i ofyn cwestiwn a baratowyd ymlaen llaw ac maent yn ymdrin ag amrywiaeth eang o faterion o  brydau bwyd iach mewn ysgolion i’r newid yn yr hinsawdd. Mae’n sesiwn fywiog ac, fel y gynhadledd i’r wasg yn gynharach, mae cyfnodau o wrthdaro a chyfnodau o hiwmor.

 • Roeddwn yn falch bod fy mentor yn dangos cymaint o ddiddordeb yn fy ngwaith gyda Chwmni Diwylliant a Chelfyddyd y Romani. Mae’n gefnogol iawn ac rwy’n falch ei bod wedi cytuno i noddi’r digwyddiad i lansio Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn y Senedd ar 27 Mai. Diben y digwyddiad yw codi ymwybyddiaeth y rhai sy’n gwneud polisïau o Fis Hanes Sipsi, Roma a Theithwyr  a chwalu’r darlun ystrydebol ohonynt.

 • Roedd cynhadledd plaid cyn yr etholiad yn gyfle i weld y gwleidyddion wrth eu gwaith oddi allan i’r Senedd. Nid wyf yn siwr a fyddwn wedi bod â diddordeb yn y digwyddiad hwn chwe mis yn ôl. Rwy’n amau a fyddwn wedi deall llawer o’r hyn a oedd yn mynd ymlaen, ond ar ôl trafod cymaint â’r mentor, roeddwn yn deall beth oedd yn digwydd. Rwy’n meddwl bod y digwyddiad hwn wedi dangos pa mor bell rwyf wedi dod a chymaint  rwyf wedi’i ddysgu.

 • Profiad newydd arall a gefais drwy gymryd rhan yng nghynllun Camu  Ymlaen Cymru oedd ffilmio cyfweliad â Rosaleen Moriarty-Simmonds. Mae Rosie wedi cyhoeddi ei hunangofiant yn ddiweddar, yn adrodd ei hanes yn cael ei magu yng Nghaerdydd a chanddi anabledd thalidomid, a’r hyn y mae wedi’i gyflawni fel ymgyrchydd dros bobl anabl. Roedd Rosie yn berson anhygoel o gryf ac yn annwyl dros ben. Gobeithio y bydd mentoreion eraill yn gwylio’r cyfweliad ac yn cael eu hysbrydoli a’u hannog i barhau i frwydro dros hawliau pobl .

 • Cyfarfod Llawn yn y Senedd. Roedd yn gyffrous gweld y pleidiau’n trafod sut y dylid gwario’r gyllideb yn ogystal â gweld Aelodau’r Cynulliad yn dadlau dros faterion y maent yn teimlo’n gryf yn eu cylch.  Cefais gyfle i gyfarfod â’r mentor cyn y Cyfarfod Llawn a hanner ffordd drwodd i ofyn cwestiynau ac i holi am yr hyn a oedd yn mynd ymlaen.

 • Fe’m cyflwynwyd gan fy mentor i Aelodau eraill y Cynulliad ac eglurodd gynllun Camu Ymlaen Cymru. Teimlais mor falch oeddwn a chymaint o fraint oedd cael fy newis i fod yn rhan o’r cynllun. Cyn i mi fynd i’r digwyddiad, roeddwn yn wirioneddol nerfus ac yn poeni am deimlo’n chwithig mewn lle dieithr.  Llwyddodd fy mentor i dawelu fy ofnau ac i wneud i mi deimlo’n gartrefol.  Rhoddodd y profiad hyder i mi. Roedd yn brofiad arbennig a heb raglen Camu Ymlaen Cymru, ni fyddai wedi digwydd. Roeddwn yn poeni gymaint cynt ond doedd dim angen i mi deimlo felly o gwbl gan fod pawb mor garedig.  Rwy’n awr yn teimlo’n llawer mwy hyderus ac yn ei chael yn hawdd cyfarfod â phobl sydd yn llygad y cyhoedd.  

 • Cyfarfod â’m mentor am y tro cyntaf a mynd i gyfarfod Pwyllgor Cynllunio’r  Cyngor Sir. Cyn hynny, nid oeddwn yn teimlo’n hyderus iawn, ac roeddwn yn poeni na fyddwn yn deall gweithdrefnau’r cyfarfod. Roeddwn yn poeni y byddwn yn dweud rhywbeth cwbl dwp. Daeth fy mentor i’m cyfarfod yn y dderbynfa  a daeth gyda mi i Siambr y Cyngor gan eistedd gyda mi ac roedd hynny’n beth da  gan ei fod yn  gallu egluro’r hyn a oedd yn mynd ymlaen drwy gydol y cyfarfod ac roeddwn yn gallu gofyn cwestiynau iddo wrth fynd ymlaen. Rhoddodd hyn ychydig mwy o hyder i mi ynglyn â bod mewn lle dieithr. Dysgais lawer o’r profiad - am hynt ceisiadau cynllunio cyn iddynt gael eu hystyried gan  Bwyllgor Cynllunio’r Cyngor, am gyfansoddiad pwyllgorau’r Cyngor ac am ethol cadeirydd, am gofnodi’r penderfyniadau a sut i gael gwybodaeth am ddyddiadau’r pwyllgorau a’r hyn y byddant yn ei drafod.  Nid oeddwn wedi bod mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio o’r blaen felly roedd gwylio’r hyn a oedd yn mynd ymlaen yn addysg ynddo’i hun, ond roedd yn gymorth mawr cael fy mentor gerllaw i egluro’r hyn a oedd digwydd. Mwynheais  y profiad yn fawr iawn, llawer mwy nag oeddwn wedi’i ddisgwyl , ac rwy’n credu’n awr bod gennyf yr hyder i fynd i gyfarfodydd pwyllgor  eraill sydd ar agor i’r cyhoedd os oes gennyf ddiddordeb  yn y pwnc dan sylw. Yna cawsom gyfarfod byr i drafod y cynllun ac i’r mentor fy holi am y modd roeddwn yn gobeithio elwa o’r cynllun; cefais  gyfle i ofyn ychydig o gwestiynau  iddo am ei hanes a’i brofiad fel Cynghorydd, a buom yn trafod hyn i gyd yng nghwmni Cynghorydd arall… roeddwn yn falch fy mod yn teimlo’n ddigon hyderus i sgwrsio â grwp o bobl nad oeddwn wedi treulio llawer o amser yn eu cwmni, ac i dreulio’r diwrnod mewn sefyllfa ac amgylchiadau anghyfarwydd. Gwnaeth y diwrnod  les i’m hunanhyder , oherwydd y rhesymau a nodais eisoes, a theimlais fy mod yng nghwmni pobl a oedd yn barod i wrando ar yr hyn roedd gennyf i’w ddweud.

 • Ar ôl dadl y Cyngor, gadewais y cyfarfod yn teimlo bod fy nealltwriaeth wleidyddol yn cynyddu’n aruthrol. Ar y ffordd adref, sylweddolais  fod fy marn am wleidyddion wedi bod yn gul ac yn rhagfarnllyd; roedd y diwrnod wedi dechrau newid fy marn.  

 • Cyfarfod Craffu ar Addysg. Roedd hwn yn gyfle i Gynghorwyr holi swyddogion am  nifer o adroddiadau a oedd wedi’u cyhoeddi. Gofynnodd y Cynghorwyr gwestiynau y byddai’n well gan y swyddogion beidio â’u hateb, gofynnwyd iddynt egluro’u hatebion, gan drafod datganiadau ac anghytuno â gweithdrefnau. Roedd yn enghraifft wych o’r modd y mae gwleidyddiaeth i fod i weithio; swyddogion etholedig yn galw swyddogion cyflogedig i gyfrif. Gadewais gan deimlo y dylai pobl Sir Gaerfyrddin deimlo’n fodlon â’u pwyllgorau craffu.

 • Roeddwn wedi ymchwilio i fater a oedd yn mynd i gael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ac wedi ysgrifennu erthygl amdano. Cafodd fy nghrynodeb ei ddefnyddio i helpu fy mentor yn y Cynulliad i baratoi ei ymateb i’r mater pe bai’n penderfynu siarad yn y Cyfarfod Llawn ar y dydd Mawrth canlynol. Dysgais am weithdrefnau’r Cyfarfod Llawn a’r hyn a oedd yn digwydd y tu ôl i’r llenni wrth i’r Aelodau baratoi ar gyfer y Cyfarfod Llawn.  

 • Y Gynhadledd Cyfnewid Dysgu Genedlaethol. Rhaid i mi gyfaddef fy mod yn gofidio braidd cyn mynd i’r gynhadledd hon. Roeddwn i’n poeni na fyddwn yn deall yr hyn a oedd yn mynd ymlaen ond roeddwn am glywed a gweld pa raglenni mae gwahanol gynghorau ledled Cymru yn eu defnyddio i gynorthwyo pobl sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol ac nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol.  Roedd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau rhagflas a oedd yn canolbwyntio ar enghreifftiau o arfer da ymhlith awdurdodau lleol Cymru sy’n mynd i’r afael  ag allgáu cymdeithasol ac yn cydweithio â grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio i geisio’u cynorthwyo. Cefais gyfle i gyfarfod â phobl sydd ynghlwm wrth ddatblygu rhai o’r rhaglenni a’u rhoi ar waith. Yn ystod amser paned ac amser cinio cefais gyfle i ofyn cwestiynau ac i ddeall sut y mae rhai o’r rhaglenni’n cael eu rhoi ar waith. Roedd y profiad yn llawer gwell na’r disgwyl. Roedd cyflwynwyr y gwahanol raglenni’n gyfeillgar iawn ac roedd yn hawdd siarad â nhw. Roeddwn yn gallu gofyn cwestiynau heb deimlo fy mod yn gofyn cwestiynau gwirion ac iddynt atebion amlwg.

 • Ar ôl y cyfarfod, sylweddolais fod cynghorau Cymru yn mynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol ac amddifadedd mewn gwahanol ffyrdd. Mae’n amlwg nad yw gwahanol gynghorau’n ceisio defnyddio’r un dulliau i helpu grwpiau sydd wedi’u ‘hymyleiddio’, ac mae hynny’n beth da. Mae cynghorau wedi nodi  gwahanol broblemau yn eu cymunedau ac maent yn ceisio’u datrys yn eu meysydd gwasanaeth.  

 • Bu’n fraint cael y cyfle i wylio cynhadledd plaid ac i weld sut y maent yn cael eu trefnu – ond yn bwysicach na hynny, i weld beth yw safbwynt y blaid a’r hyn y mae’n credu ynddo. Rwy’n credu y dylai pawb gael y profiad hwn – er mwyn iddynt ddeall maniffestos y pleidiau ac i gael gwybodaeth am faterion sy’n bwysig i’w cymunedau ac i’r gwleidyddion sy’n eu cynrychioli. Drwy fynd i’r gynhadledd, rwy’n awr yn deall cyfansoddiad y blaid a’r hyn y mae’n ei gynrychioli. Byddwn wrth fy modd yn cael yr un cyfle i fynd i gynadleddau’r tair plaid arall er mwyn deall eu polisïau/maniffestos gan y byddai hynny’n fy helpu i benderfynu pa blaid rwyf am ymuno â hi/ei chefnogi. Fodd bynnag, mae’n rhaid bod yn aelod o rai o’r pleidiau eraill am flwyddyn cyn cael gwahoddiad i hyd yn oed wylio’u cynhadledd. Rwy’n teimlo bod hyn braidd yn elitaidd. Sut all rhywun ymuno â phlaid heb ei gwylio a deall yr hyn y mae’n ei gynrychioli?

 • Cyfarfod anffurfiol o’r Cabinet. Roedd hyn yn gyfarfod diddorol iawn gyda’r mentor. Cefais fy nghyflwyno a’m croesawu a chymerais ran yn y cyfarfod. Teimlais yn falch iawn ohonof fy hun, rwy’n gwybod beth sy’n mynd ymlaen, gallaf gymryd rhan mewn cyfarfod grwp heb gael unrhyw fath o hyfforddiant ffurfiol, dilyn yr agenda, a mwynhau fy hun yn fawr. Rhoddodd y profiad hwb pendant i’m hyder.  

Partners & Help