Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gwybodaeth am y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae’r adran hon yn egluro mwy am weinyddiaeth y Cynulliad a sut mae’n gweithio, llwyddiannau’r Cynulliad, a hanes y sefydliad a’i ystâd.

Rôl y Cynulliad a sut mae’n gweithio

Mae’r Cynulliad yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad o bob rhan o Gymru. Cânt eu hethol gan bobl Cymru i’w cynrychioli nhw a’u cymunedau, deddfu ar gyfer Cymru a chraffu ar waith Llywodraeth Cymru.

Y Comisiwn a gweinyddiaeth y Cynulliad

Yr enw ar gorff corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Comisiwn y Cynulliad. Canfyddwch sut caiff y Comisiwn ei ffurfio a mwy am y strwythurau a’r rheolau sy’n rheoli sut y caiff y Cynulliad ei lywodraethu.

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  Darllenwch ragor 

 
 
 

Gweld hefyd:

Hanes y Cynulliad a’i adeiladau

Agorwyd y Senedd yn 2006, a dyma lle mae Aelodau’r Cynulliad yn ymgynnull ar gyfer y Cyfarfod Llawn ddwywaith yr wythnos. Canfyddwch fwy am y Cynulliad a’i ystâd yn yr adran hon.

Cysylltu â'ch Aelod Cynulliad

Os ydych yn byw yng Nghymru, mae pum Aelod Cynulliad yn eich cynrychioli. Mae'n hawdd cysylltu ag Aelod Cynulliad - gallwch godi materion dros y ffôn neu'r e-bost, neu drwy drefnu cyfarfod wyneb yn wyneb.

Ar ôl siarad â chi, gall eich Aelod Cynulliad godi'r mater yng Nghyfarfod Llawn y Cynulliad Cenedlaethol.

Gweithio i ni

Os hoffech weithio yn y Cynulliad Cenedlaethol, gallwch geisio am swydd gyda Chomisiwn y Cynulliad, sy'n darparu gwasanaethau i'r 60 Aelod Cynulliad, neu weithio i Aelod Cynulliad.

Darllenwch am ein swyddi gwag cyfredol 

 

 

Partners & Help