By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m.gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau
Questions to the Minister for Education and Skills
Plant a Phobl Ifanc sy’n derbyn Gofal
Looked-after Children and Young People
 
13:30
1. Pa fesurau y mae’r Gweinidog yn eu cymryd i asesu cyrhaeddiad plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal? OAQ(4)0298(ESK)
1. What measures is the Minister taking to assess the attainment of looked-after children and young people? OAQ(4)0298(ESK)
 
13:31
Huw LewisBywgraffiadBiographyY Gweinidog Addysg a Sgiliau / The Minister for Education and Skills
The educational attainment of looked-after children can be measured from our annual children in need census for Wales. A strategy to support our objective of raising the educational attainment of looked-after children is being developed, to improve our ability to coordinate activity and to share good practice.
Gellir mesur cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal gan ddefnyddio cyfrifiad plant mewn angen blynyddol Cymru. Mae strategaeth i gefnogi ein nod o godi cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yn cael ei datblygu, er mwyn gwella ein gallu i gydlynu gweithgarwch a rhannu arfer da.
 
13:31
Minister, I am sure that you are aware of the Wales Audit Office report of last August that referred to the attainment of looked-after children. That report indicated that the Welsh Government and local authorities had not assessed whether there was capacity to achieve significant improvement, and that they lacked shared delivery plans. Do you intend to review the implementation of current policies that are designed to improve outcomes for looked-after children before attempting to devise any new strategies?
Weinidog, rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol o adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru fis Awst diwethaf a oedd yn cyfeirio at gyrhaeddiad plant sy’n derbyn gofal. Dangosodd yr adroddiad hwnnw nad oedd Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol wedi asesu a oedd capasiti i gyflawni gwelliant sylweddol, ac nad oedd ganddynt gynlluniau cyflawni ar y cyd. A ydych yn bwriadu adolygu gweithrediad polisïau cyfredol a luniwyd i wella deilliannau plant sy’n derbyn gofal cyn ceisio llunio unrhyw strategaethau newydd?
 
13:31
I thank Aled Roberts for delivering this subject as the topic of my very first question in my new role as the Minister for Education and Skills, because this is a subject area in which I intend to take a personal interest. We have many statutory duties, and, as I say, we have the development of policy going on now. However, the last few years have seen slow progress in terms of the attainment of looked-after children. We need to track the progress of the children in question properly. I intend to take an early look at the process and practices in Wrexham, which, I understand, are the best across Wales, and to learn as quickly as possible from the good practice in Wrexham.
Diolch i Aled Roberts am gyflwyno’r pwnc hwn fel testun fy nghwestiwn cyntaf yn fy rôl newydd fel Gweinidog Addysg a Sgiliau, oherwydd mae hwn yn faes pwnc yr wyf yn bwriadu cymryd diddordeb personol ynddo. Mae gennym lawer o ddyletswyddau statudol, ac, fel y dywedais, mae polisi’n cael ei ddatblygu gennym ar hyn o bryd. Fodd bynnag, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, araf fu’r cynnydd o ran cyrhaeddiad plant sy’n derbyn gofal. Mae angen inni olrhain cynnydd y plant dan sylw yn briodol. Rwy’n bwriadu cymryd golwg gynnar ar broses ac arferion Wrecsam, sef y gorau ledled Cymru, fel y deallaf, a dysgu cyn gynted â phosibl o’r arfer da yn Wrecsam.
 
13:32
I am pleased to hear reference to Wrexham; I was not aware that it was the best across Wales, but there we are. Minister, when you are undertaking this review, could you consider the University of Edinburgh’s report published last week and which was commissioned by the Government, with regard to two issues that concern me? The first issue is that, since 2009, the Government is not requiring the registration or the notification of pupil referral units. Secondly, there is evidence that there are large numbers of looked-after children and pupils with additional learning needs in those units. If the Government is not requiring the reporting of those units from local authorities, how can the Government target whether the attainment of looked-after children and those with additional learning needs is being properly targeted within those units?
Rwy’n falch o glywed cyfeiriad at Wrecsam; nid oeddwn yn gwybod mai hi oedd y gorau ledled Cymru, ond dyna ni. Weinidog, pan fyddwch yn cynnal yr adolygiad hwn, a allech ystyried yr adroddiad a gyhoeddwyd gan Brifysgol Caeredin yr wythnos diwethaf ac a gomisiynwyd gan y Llywodraeth, mewn perthynas â dau fater sy’n peri pryder imi? Y mater cyntaf yw nad yw’r Llywodraeth, ers 2009, yn mynnu bod unedau cyfeirio disgyblion yn cael eu cofrestru neu fod hysbysiadau’n cael eu rhoi ohonynt. Yn ail, mae tystiolaeth bod nifer fawr o blant sy’n derbyn gofal a disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn yr unedau hynny. Os nad yw’r Llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol adrodd ar yr unedau hynny, sut y gall y Llywodraeth dargedu a yw cyrhaeddiad plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei dargedu’n briodol o fewn yr unedau hynny?
 
13:33
I will take on board Aled Roberts’s points. I have not yet had an opportunity to acquaint myself with the University of Edinburgh report. However, these are concerning matters, and I will undertake to take a close look at the implications and to write to Aled in terms of what we intend to do as a consequence of the report.
Byddaf yn ystyried pwyntiau Aled Roberts. Nid wyf wedi cael cyfle eto i fwrw golwg dros adroddiad Prifysgol Caeredin fy hun. Fodd bynnag, mae’r materion hyn yn peri pryder, a byddaf yn ymrwymo i edrych yn fanwl ar y goblygiadau ac ysgrifennu at Aled o ran yr hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud o ganlyniad i’r adroddiad.
 
13:33
Minister, the Wales Audit Office report, to which the previous speaker referred, showed how work experience placements can play an important role in inspiring looked-after children and young people into further education and learning. How is the Welsh Government promoting work experience for looked-after children and young people so that they can fulfil their potential?
Weinidog, dangosodd adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, y cyfeiriodd y siaradwr blaenorol ato, sut y gall lleoliadau profiad gwaith chwarae rhan bwysig i ysbrydoli plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal i fynd ymlaen i ddysgu ac addysg bellach. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo profiad gwaith i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal fel y gallant gyflawni eu potensial?
 
13:34
I thank Rebecca Evans for the question. We have developed a youth engagement and progression framework, which is based on the good practice that has been identified by local authorities, to ensure that young people are engaged with education and training, and are progressing into employment. However, it remains the fact that schools are primarily responsible for providing young people with an experience of the world of work, as part of the careers and the world of work curriculum. Our guidance to providers on the delivery of careers and the world of work states that learning providers must work to reduce environmental and social barriers to inclusion, and offer opportunities for all learners to achieve their full potential in preparation for further learning and life, and, where appropriate, they need to plan and work with specialist services to ensure relevant and accessible learning experiences. As part of my look at this area for this particular group of children, this will be an issue that will be at the forefront of my mind.
Diolch i Rebecca Evans am y cwestiwn. Rydym wedi datblygu fframwaith ymgysylltu a datblygiad ieuenctid, sy’n seiliedig ar yr arfer da a nodwyd gan awdurdodau lleol, er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn ymgymryd ag addysg a hyfforddiant, ac yn symud ymlaen i gyflogaeth. Fodd bynnag, erys y ffaith mai ysgolion sy’n bennaf cyfrifol am roi profiad i bobl ifanc o fyd gwaith, fel rhan o’r cwricwlwm gyrfaoedd a byd gwaith. Mae ein harweiniad i ddarparwyr ar gyflwyno’r cwricwlwm gyrfaoedd a byd gwaith yn datgan bod yn rhaid i ddarparwyr dysgu weithio i leihau rhwystrau amgylcheddol a chymdeithasol i gynhwysiant, a chynnig cyfleoedd i bob dysgwr gyflawni ei botensial yn llawn wrth baratoi ar gyfer dysgu pellach a bywyd, a, lle y bo’n briodol, bod angen iddynt gynllunio a gweithio gyda gwasanaethau arbenigol i sicrhau profiadau dysgu perthnasol a hygyrch. Wrth imi edrych ar y maes hwn ar gyfer y grŵp penodol hwn o blant, bydd hwn yn fater a fydd ar flaen fy meddwl.
 
13:35
Minister, I go back to the comments made by Aled Roberts about the numbers of looked-after children and children with additional learning needs who are currently in pupil referral units. This has grown substantially from 2006, with an upward trajectory the whole time through to 2012-13. Can you give us an idea of when you will be able to progress with the development of the independent learning plan? A lot of these children are there because they have not received the correct statements. Local authorities are on hold because no-one is really doing much and we have children who are in the wrong setting.
Weinidog, af yn ôl at y sylwadau a wnaed gan Aled Roberts am nifer y plant sy’n derbyn gofal a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol sydd mewn unedau cyfeirio disgyblion ar hyn o bryd. Mae’r nifer wedi tyfu’n sylweddol ers 2006, gan gynyddu drwy gydol 2012-13. A allwch roi syniad inni pryd y byddwch yn gallu bwrw ymlaen â’r gwaith i ddatblygu’r cynllun dysgu annibynnol? Mae llawer o’r plant hyn yno am nad ydynt wedi cael y datganiadau cywir. Nid yw awdurdodau lleol yn gweithredu am nad oes neb yn wir yn gwneud llawer ac mae gennym blant sydd yn y lleoliad anghywir.
 
13:35
I understand the concern around this issue and thank Angela Burns for that point. I can only repeat the answer I gave to Aled Roberts: I will equate myself with the facts, and with the University of Edinburgh report in particular, and report back to Members on how consequent action will arise.
Deallaf y pryder ynghylch y mater hwn a diolch i Angela Burns am y pwynt hwnnw. Ni allaf ond ategu’r ateb a roddais i Aled Roberts: byddaf yn ymgyfarwyddo â’r ffeithiau, ac adroddiad Prifysgol Caeredin yn arbennig, ac yn adrodd yn ôl i Aelodau ar sut y bydd camau dilynol yn codi.
 
13:36
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
First of all, congratulations on your appointment as the new Minister for Education and Skills. We know that, in Wales, far fewer looked-after children are in education, employment or training when they leave care as compared with other children. What action will you be taking to improve on this regrettable situation? Rebecca Evans referred to work placements, and some local authorities, as you are aware, ensure that their care leavers are in workplace situations. I believe that all local authorities in Wales should provide such important work experience opportunities.
Yn gyntaf oll, llongyfarchiadau ar eich penodiad fel y Gweinidog Addysg a Sgiliau newydd. Gwyddom, yng Nghymru, fod llawer llai o blant sy’n derbyn gofal mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant pan fyddant yn gadael gofal o gymharu â phlant eraill. Pa gamau y byddwch yn eu cymryd i wella’r sefyllfa anffodus hon? Cyfeiriodd Rebecca Evans at leoliadau gwaith, ac mae rhai awdurdodau lleol, fel y gwyddoch, yn sicrhau bod y rhai sy’n gadael eu gofal mewn sefyllfaoedd gweithle. Credaf y dylai pob awdurdod lleol yng Nghymru ddarparu cyfleoedd profiad gwaith pwysig o’r fath.
 
13:37
I thank Lindsay Whittle for those points. Our corporate parent guidance is entitled ‘If this were my Child’, and I know that I will be approaching my thinking and policy development on this issue with that phrase very much in mind. The corporate parenting responsibility is there and is a reality for local authorities, and it needs to be translated into real life chances that are really cared about in real time for individual children. It is that kind of bespoke thinking and care around the educational path of each individual child that needs to become a reality.
Diolch i Lindsay Whittle am y pwyntiau hynny. Teitl ein harweiniad ar fod yn rhiant corfforaethol yw ‘Pe bai’n blentyn i mi’, a gwn y byddaf yn cadw’r ymadrodd hwnnw mewn cof wrth fynd ati i feddwl a datblygu polisi ar y mater hwn. Mae’r cyfrifoldeb rhianta corfforaethol yno ac yn realiti i awdurdodau lleol, ac mae angen ei drosi’n gyfleoedd bywyd go iawn a gaiff eu hystyried yn ofalus mewn amser real i blant unigol. Dyna’r math o feddwl a gofal pwrpasol ynghylch llwybr addysgol pob plentyn unigol y mae angen eu troi’n realiti.
 
Plant mewn Llochesau i Fenywod
Children in Women’s Refuges
 
13:37
2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth addysgol i blant mewn llochesau i fenywod? OAQ(4)0288(ESK)
2. Will the Minister make a statement on educational provision for children in women’s refuges? OAQ(4)0288(ESK)
 
13:37
Local authorities are obliged by law to ensure that all children of compulsory school age receive appropriate education. This is particularly important for children in women’s refuges, and statutory guidance requires local authorities to establish local protocols and processes to ensure continuity of educational provision for them to prevent disengagement.
Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol yn ôl y gyfraith sicrhau bod pob plentyn o oedran ysgol gorfodol yn derbyn addysg briodol. Mae hyn yn arbennig o bwysig i blant mewn llochesau i fenywod, ac mae canllawiau statudol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu protocolau a phrosesau lleol i sicrhau parhad eu darpariaeth addysgol er mwyn eu hatal rhag ymddieithrio.
 
13:38
I have had brought to my attention an issue around school transport costs, which are not covered as a matter of routine for children who are in refuge as a result of domestic violence. Often, a mother will find herself not able to get a child to school because of the disruption that living in a refuge has caused. Can you liaise with your colleague Edwina Hart to look at widening the criteria for school transport to try to address this problem?
Cafodd mater ei ddwyn i’m sylw ynghylch costau cludiant i’r ysgol, na chânt eu talu fel mater o drefn ar gyfer plant sydd mewn lloches o ganlyniad i drais domestig. Yn aml, bydd mam yn gweld na all drefnu bod ei phlentyn yn cyrraedd yr ysgol oherwydd y ffordd y mae byw mewn lloches wedi amharu arnynt. A allwch gysylltu â’ch cyd-aelod Edwina Hart i ystyried ehangu’r meini prawf ar gyfer cludiant i’r ysgol er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r broblem hon?
 
13:38
I would be more than willing to speak to my colleagues about the issue. Where children are living in Women’s Aid refuges as their ordinary place of residence, if you like, if they meet the statutory distance criteria, there is already a duty on the local authority to take care of that situation and provide transport for those children to get to their place of learning. Local authorities already have discretionary powers to provide transport for children in such circumstances who live outside the statutory distance criteria. The first question that needs to be asked is of the local authority itself, in terms of whether it is aware that it has these discretionary powers and whether it is employing them as part of its duty as a corporate parent.
Byddwn yn fwy na pharod i siarad â’m cyd-aelodau am y mater. Pan fo plant yn byw mewn llochesau Cymorth i Fenywod fel eu man preswyl arferol, os mynnwch, os ydynt yn bodloni’r meini prawf pellter statudol, mae eisoes yn ddyletswydd ar yr awdurdod lleol i gymryd gofal o’r sefyllfa honno a darparu cludiant i’r plant hynny gyrraedd eu man dysgu. Mae gan awdurdodau lleol eisoes bwerau dewisol i ddarparu cludiant i’r plant mewn amgylchiadau o’r fath sy’n byw y tu allan i’r meini prawf pellter statudol. Mae’r cwestiwn cyntaf y mae’n rhaid ei ofyn yn ymwneud â’r awdurdod lleol ei hun, o ran a yw’n ymwybodol bod ganddo’r pwerau dewisol hyn ac a yw’n eu defnyddio fel rhan o’i ddyletswydd fel rhiant corfforaethol.
 
13:39
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
Every day, many children across Wales unfortunately experience the awful effects of domestic violence in the home. Women’s refuges continue to provide a safe haven for those who have been able to flee this abuse. All women and girls have the right to be free from violence and abuse and if we are to continue to promote the importance of gender equality and healthy relationships, would you agree that prevention through education is vital? With the forthcoming violence against women Bill, will you make this a priority in your discussions with the Minister for local government, who will be bringing the Bill forward?
Bob dydd, yn anffodus, mae llawer o blant ledled Cymru yn profi effeithiau ofnadwy trais domestig yn y cartref. Mae llochesau i fenywod yn parhau i fod yn hafan ddiogel i’r rhai sydd wedi gallu ffoi rhag y gamdriniaeth hon. Mae hawl gan bob menyw a merch fod yn rhydd rhag trais a chamdriniaeth, ac os ydym am barhau i hyrwyddo pwysigrwydd cydraddoldeb rhwng y rhywiau a pherthnasoedd iach, a fyddech yn cytuno bod atal drwy addysg yn hanfodol? Gyda’r Bil trais yn erbyn menywod sydd ar ddod, a fyddwch yn rhoi blaenoriaeth i hyn yn eich trafodaethau gyda’r Gweinidog llywodraeth leol, a fydd yn cyflwyno’r Bil?
 
13:40
I will make it a priority, and I know that my predecessor worked closely with the Minister for local government on these aspects of the Bill. My officials continue to engage with officials in the violence against women and domestic abuse team to take forward these policy and legislative proposals. I am very supportive of the aims of the White Paper and I am pleased to see that there is overwhelming support coming through from the consultation for the White Paper proposals. My officials are working on ways to support schools to help achieve those aims.
Byddaf yn rhoi blaenoriaeth iddo, a gwn fod fy rhagflaenydd wedi gweithio’n agos gyda’r Gweinidog llywodraeth leol ar yr agweddau hyn ar y Bil. Mae fy swyddogion yn parhau i ymgysylltu â swyddogion yn y tîm trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig i symud ymlaen â’r cynigion polisi a deddfwriaethol hyn. Rwy’n gefnogol iawn o amcanion y Papur Gwyn ac rwy’n falch o weld bod cefnogaeth aruthrol yn dod i’r amlwg o’r ymgynghoriad ar gynigion y Papur Gwyn. Mae fy swyddogion yn gweithio ar ffyrdd o gefnogi ysgolion er mwyn helpu i gyflawni’r nodau hynny.
 
13:41
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
In gathering evidence for the Communities and Culture Committee report on domestic abuse in the last Assembly, I visited a number of refuges. A refuge in north east Wales told me that ‘there was a massive gap in services for children.’ The Flintshire domestic abuse panel and domestic abuse safety unit on Deeside at the time identified a lack of core funding for child-focused workers in refuges as a particular problem. Given the passage of time since then, what action has the Welsh Government taken to address that, or is proposing to take, in its forthcoming legislation?
Wrth gasglu tystiolaeth ar gyfer adroddiad y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant ar gam-drin domestig yn y Cynulliad diwethaf, ymwelais â nifer o lochesau. Dywedodd lloches yn y gogledd-ddwyrain wrthyf fod ‘bwlch enfawr yn y gwasanaethau i blant.’ Nododd panel cam-drin domestig Sir y Fflint a’r uned diogelwch cam-drin domestig ar Lannau Dyfrdwy ar y pryd fod diffyg cyllid craidd ar gyfer gweithwyr sy’n canolbwyntio ar blant mewn llochesau yn broblem benodol. O ystyried yr amser sydd wedi mynd heibio ers hynny, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd, neu y mae’n bwriadu eu cymryd, i ymdrin â hynny yn ei deddfwriaeth sydd ar ddod?
 
13:41
As I have outlined, Presiding Officer, I will be taking a very close look at these issues as the aims of the White Paper and the consultation that has followed from that take shape in terms of policy making. I would be more than happy to follow through on those issues with Mark Isherwood and others to ensure that we are addressing these very important issues.
Fel yr amlinellwyd gennyf, Lywydd, byddaf yn edrych yn agos iawn ar y materion hyn wrth i nodau’r Papur Gwyn a’r ymgynghoriad sydd wedi dilyn ohono gael eu llunio mewn polisi. Byddwn yn fwy na pharod i fynd ar drywydd y materion hynny gyda Mark Isherwood ac eraill i sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â’r materion pwysig iawn hyn.
 
13:42
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
Minister, the charity Refuge says that welfare benefit rule changes may mean that its refuges may no longer meet the criteria of supported exempt accommodation. So, women and their children fleeing domestic violence may not then be eligible for rent support. What discussions have you had with colleagues on the impact of this change on the educational chances of those children in those particular refuges?
Weinidog, mae’r elusen Refuge yn dweud y gall newidiadau i reolau budd-daliadau lles olygu efallai na fydd ei llochesau mwyach yn bodloni’r meini prawf ar gyfer llety â chymorth a gaiff eu heithrio. Felly, efallai na fydd menywod a’u plant sy’n ffoi rhag trais domestig yn gymwys i gael cymorth rhent. Pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda chyd-aelodau ar effaith y newid hwn ar gyfleoedd addysgol y plant hynny yn y llochesau penodol hynny?
 
13:42
The impact on those children’s educational chances will be part of a toxic mixture of blows that will be rained down on many families as a result of the welfare benefit changes that are currently being put into force. The reality of many of these changes means that there are two types of casualty: those that are intentional casualties of things like the bedroom tax; and those that are, perhaps, unintentional casualties that have not been thought about or considered in terms of what these welfare changes actually mean. Children in refuges would be a part of that group, I think. I will undertake to speak with my colleagues about how we can address the particular issues that have been raised by Jocelyn today, and I know that they are of concern to many other people too.
Bydd yr effaith ar gyfleoedd addysgol y plant hynny yn rhan o gymysgedd gwenwynig o ergydion a fydd yn taro llawer o deuluoedd o ganlyniad i’r newidiadau i fudd-daliadau lles sy’n cael eu rhoi ar waith ar hyn o bryd. Mae realiti llawer o’r newidiadau hyn yn golygu y bydd dau grŵp o ddioddefwyr: y rhai sy’n ddioddefwyr bwriadol yn sgîl pethau fel y dreth ystafell wely; a’r rhai sydd, efallai, yn ddioddefwyr anfwriadol nad oes neb wedi meddwl amdanynt na’u hystyried o ran beth mae’r newidiadau lles hyn yn eu golygu mewn gwirionedd. Credaf y byddai plant mewn llochesau yn rhan o’r grŵp hwnnw. Byddaf yn ymrwymo i siarad gyda fy nghyd-aelodau am sut y gallwn fynd i’r afael â’r materion penodol a godwyd gan Jocelyn heddiw, a gwn eu bod yn peri pryder i lawer o bobl eraill hefyd.
 
Gwella Safonau mewn Pynciau Craidd
Improving Standards in Core Subjects
 
13:43
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
3. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella safonau mewn pynciau craidd megis mathemateg, gwyddoniaeth a darllen mewn ysgolion yng Nghymru? OAQ(4)0304(ESK)
3. Will the Minister make a statement on the Welsh Government’s plans for improving standards in core subjects such as mathematics, science and reading in schools in Wales? OAQ(4)0304(ESK)
 
13:43
I would refer Janet Finch-Saunders to our ‘Improving Schools’ plan, which sets out the actions we are taking to raise standards and improve attainment in education. It makes clear our priorities: literacy, numeracy and tackling disadvantage. It also provides the framework through which we will deliver improvements underpinning our Science for Wales strategy.
Byddwn yn cyfeirio Janet Finch-Saunders at ein cynllun ‘Gwella Ysgolion’, sy’n nodi’r camau yr ydym yn eu cymryd i godi safonau a gwella cyrhaeddiad mewn addysg. Mae’n nodi ein blaenoriaethau yn glir: llythrennedd, rhifedd a mynd i’r afael ag anfantais. Mae hefyd yn darparu’r fframwaith y byddwn yn ei ddilyn i gyflwyno gwelliannau a fydd yn sail i’n strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru.
 
13:44