By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Galw’r Aelodau i drefn.
I call the Members to order.
 
13:30
Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Mae’n bleser gen i gyhoeddi, yn unol â Rheol Sefydlog 26.75, y rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) ddoe.
It gives me great pleasure to announce, in accordance with Standing Order 26.75, that the Public Health (Wales) Act was given Royal Assent yesterday.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni, wedyn, yw’r cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, David Rees.
The first item on our agenda is questions to the First Minister, and, the first question, David Rees.
 
Carchar Newydd ym Maglan
A New Prison at Baglan
 
13:30
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y trafodaethau a gafwyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder mewn perthynas â lleoli carchar newydd ym Maglan? OAQ(5)0702(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the discussions held between the Welsh Government and the Ministry of Justice in relation to the siting of a new prison at Baglan? OAQ(5)0702(FM)