By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.
I call the National Assembly to order.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma yw’r cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Lee Waters.
The first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Lee Waters.
 
Addysgu Plant i Godio
Teaching Children to Code
 
13:30
1. Pryd y caiff pob plentyn yng Nghymru ei addysgu i godio? OAQ(5)0577(FM)
1. When will every child in Wales be taught to code? OAQ(5)0577(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our programme for government sets out that we will ensure young people in Wales have the relevant skills they need for the future by developing coding skills in our young people. The Cabinet Secretary will be making an announcement as to how we are taking this forward in June.
Mae ein rhaglen lywodraethu yn nodi y byddwn yn sicrhau bod gan bobl ifanc yng Nghymru y sgiliau perthnasol sydd eu hangen arnynt ar gyfer y dyfodol drwy ddatblygu sgiliau codio ymhlith ein pobl ifanc. Bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn gwneud cyhoeddiad ynglŷn â sut yr ydym yn bwrw ymlaen â hyn ym mis Mehefin.
 
13:30
Thank you, First Minister. My daughter was nine yesterday, and, for her birthday, she asked for a Raspberry Pi, which is not a fruit-based pudding, but, in fact, as you know, a small computer manufactured in your constituency.
Diolch yn fawr, Prif Weinidog. Roedd fy merch yn naw oed ddoe, ac, ar gyfer ei phen-blwydd, gofynnodd am Raspberry Pi, nad yw’n bwdin ffrwythau, ond, mewn gwirionedd, fel y gwyddoch, cyfrifiadur bach a gynhyrchir yn eich etholaeth chi ydyw.
 
13:30
Huw Irranca-DaviesBywgraffiadBiography
No, in my constituency. [Laughter.]
Na, yn fy etholaeth i. [Chwerthin.]
 
13:30
In your area. [Laughter.] But when she leaves education, the ability to programme computers will be an essential skill, everything from programming a manufacturing line to designing the next innovation. But the chief inspector of schools found that ICT standards are strong in only a very few schools, and not enough understand the potential of digital learning to aid teaching and learning. Teaching our children to code should not rely on the enthusiasm of the odd teacher, or on a parent’s ability to buy a Raspberry Pi. It must be a key part of what our schools do, or we’ll be left behind. Now, as you indicate, the Donaldson curriculum will, of course, address this, but more than 150,000 young people will graduate the school system without this basic skills before that’s fully implemented. So, would you consider, First Minister, what interim measures you can put in place to ensure that every child in Wales gets the opportunity to learn computer coding as soon as possible?
Yn eich ardal chi. [Chwerthin.] Ond pan fydd hi'n gadael addysg, bydd y gallu i raglennu cyfrifiaduron yn sgil hanfodol, popeth o raglennu llinell gweithgynhyrchu i gynllunio'r arloesiad nesaf. Ond canfu’r prif arolygydd ysgolion mai dim ond mewn ychydig iawn o ysgolion y mae safonau TGCh yn gryf, ac nad oes digon o ddealltwriaeth o botensial dysgu digidol i gynorthwyo addysgu a dysgu. Ni ddylai addysgu ein plant i godio ddibynnu ar frwdfrydedd ambell i athro, nac ar allu rhiant i brynu Raspberry Pi. Mae’n rhaid iddo fod yn rhan allweddol o'r hyn y mae ein hysgolion yn ei wneud, neu byddwn yn cael ein gadael ar ôl. Nawr, fel y dywedwch, bydd cwricwlwm Donaldson, wrth gwrs, yn mynd i’r afael â hyn, ond bydd mwy na 150,000 o bobl ifanc yn cwblhau’r system ysgolion heb y sgiliau sylfaenol cyn i hynny gael ei gyflwyno’n llawn. Felly, a wnewch chi ystyried, Prif Weinidog, pa fesurau dros dro y gallwch chi eu rhoi ar waith i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn cael y cyfle i ddysgu codio cyfrifiadurol cyn gynted â phosibl?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, can I begin, first of all, by wishing the Member’s daughter a happy birthday for yesterday? She’ll be a teenager soon. [Laughter.] In answer to his question, we do know, of course, that we want to