By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.
I call the National Assembly to order.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Yr eitem gyntaf ar ein hagenda y prynhawn yma yw cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Dai Lloyd.
The first item this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Dai Lloyd.
 
Gwasanaethau Cymdeithasol
Social Services
 
13:30
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol? OAQ(5)0573(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's plans for social services? OAQ(5)0573(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae gofal cymdeithasol yn sector o bwysigrwydd strategol cenedlaethol. Mae’r maes wedi cael ei amddiffyn trwy fuddsoddi £55 miliwn o arian ychwanegol ar gyfer 2017-18, ynghyd â £60 miliwn i’r gronfa gofal integredig.
Social care is a sector of national strategic importance. It has been protected through investment of an additional £55 million for 2017-18, alongside £60 million for the integrated care fund.
 
13:30
Diolch yn fawr am yr ateb yna, ac, yn bellach i hynny, a allaf i ofyn pa fesurau sydd mewn lle, dan law Llywodraeth Cymru, i sicrhau cyflenwad digonol o wasanaethau gofal yn y cartref i’n henoed ni, a’r sawl efo anableddau, o gofio’r galw cynyddol am y gwasanaethau yma a’r prinder arian i’w darparu i ddiwallu’r angen cynyddol yma?
Thank you for that response and further to that, may I ask what measures are in place, led by the Welsh Government, in order to secure an adequate supply of homecare services for our older people and those with disabilities, bearing in mind the increasing demand for these services and the shortage of funds to provide them to meet the increasing needs in this area?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wrth gwrs, rwyf wedi sôn am y gronfa gofal integredig a’r arian sydd wedi cael ei fuddsoddi yn hwnnw, a’r arian newydd sydd wedi cael ei ddatgan yn barod. Rydym ni’n gweld hwn yn cael effaith, wrth gofio am y ffaith ynglŷn â throsglwyddo o’r ysbyty i ofal, a bod unrhyw fath o oedi ynglŷn â hynny wedi mynd lawr i’w lefel isaf am 12 mlynedd.
Of course, I’ve alluded to the integrated care fund and the money that’s been invested in that, and, of course, the new funding that’s already been announced. We see this having an effect, bearing in mind the transfer from hospital to care and that that kind of delay is actually at its lowest level for 12 years.
 
13:31
First Minister, you already knew that I’m annoyed Bridgend County Borough Council has cut £2 million from its social care budget, despite an additional £2 billion from the UK Government and, indeed, Welsh Government additional money as well. Now, your Minister told me just before the recess that some money would be conditional going to councils—that money would only go to them provided it could be shown it would be used for social care rather than other priorities. Now, I know you will have examined all the council budgets in Wales, so can you tell me, yes or no, whether you’re sure that all the money that the Minister has set aside for social care will be used for social care and not for competing priorities?
Prif Weinidog, roeddech chi eisoes yn gwybod fy mod yn flin bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi torri £2 filiwn o'i gyllideb gofal cymdeithasol, er gwaethaf £2 biliwn ychwanegol gan Lywodraeth y DU ac, yn wir, arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru hefyd. Nawr, dywedodd eich Gweinidog wrthyf ychydig cyn y toriad y byddai rhywfaint o arian yn amodol wrth iddo fynd i gynghorau—na fyddai arian yn mynd iddyn nhw oni bai y gellid dangos y byddai'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gofal cymdeithasol yn hytrach na blaenoriaethau eraill. Nawr, gwn y byddwch chi wedi archwilio'r holl gyllidebau cyngor yng Nghymru, felly a allwch chi ddweud wrthyf, ydych neu nad ydych, pa un a ydych chi’n sicr y bydd yr holl arian y mae'r Gweinidog wedi ei neilltuo ar gyfer gofal cymdeithasol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gofal cymdeithasol ac nid ar gyfer blaenoriaethau sy'n cystadlu?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
‘Is there an election on Thursday?’, I ask myself. I’m sure that was all to do with the question that was asked. What I would say to the Member is this: I think authorities across Wales have done very well in providing social services, despite the cuts that have come from her party, and her party in Government indeed in London. We have seen the crisis in social care in England. That’s a crisis that we’ve not had in Wales because of the investment we’ve put into social care in Wales and, of course, the extra £20 million that has already been announced. The last one thing we want is to import that kind of chaos into Wales.
'A oes etholiad ddydd Iau?', gofynnaf i mi fy hun. Rwy'n siŵr bod hynna i gyd yn ymwneud â'r cwestiwn a ofynnwyd. Yr hyn y byddwn yn ei ddweud wrth yr Aelod yw hyn: rwy’n meddwl bod awdurdodau ledled Cymru wedi gwneud yn dda iawn o ran darparu gwasanaethau cymdeithasol, er gwaethaf y toriadau sydd wedi dod gan ei phlaid hi, a’i phlaid hi mewn Llywodraeth yn Llundain yn wir. Rydym ni wedi gweld yr argyfwng ym maes gofal cymdeithasol yn Lloegr. Mae hwnnw’n argyfwng nad ydym ni wedi ei gael yng Nghymru oherwydd y buddsoddiad yr ydym ni wedi ei wneud mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru ac, wrth gwrs, yr £20 miliwn ychwanegol a gyhoeddwyd eisoes. Y peth olaf yr ydym ni ei eisiau yw mewnforio y math hwnnw o anhrefn i Gymru.
 
13:32
First Minister, as a result of the implementation of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, we witnessed in recent years significant progress in the improved integration of health and social care, despite some of the comments being made today. In particular, I mention the multi-agency safeguarding hub in the Cwm Taf area, and the Keir Hardie health centre. Do you agree with me, First Minister, that one of the early priorities of any new council coming into being after 4 May should be to build on the excellent work to date carried out by current Labour councils, like that in Merthyr Tydfil County Borough Council?
Prif Weinidog, yn sgil cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, gwelsom gynnydd sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf o ran integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn well, er gwaethaf rhai o'r sylwadau sy'n cael eu gwneud heddiw. Yn arbennig, rwy’n sôn am y ganolfan ddiogelu amlasiantaeth yn ardal Cwm Taf, a chanolfan iechyd Keir Hardie. A ydych chi’n cytuno â mi, Prif Weinidog, mai un o flaenoriaethau cynnar unrhyw gyngor newydd sy'n dod i fodolaeth ar ôl 4 Mai ddylai fod adeiladu ar y gwaith rhagorol a wnaed hyd yma gan gynghorau Llafur presennol, fel y gwaith yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I very much applaud the work of Merthyr council, and I look forward to that work continuing in the next weeks to come.
Rwy'n canmol gwaith cyngor Merthyr yn fawr iawn, ac edrychaf ymlaen at y gwaith hwnnw’n parhau yn yr wythnosau nesaf i ddod.
 
13:33
Caroline JonesBywgraffiadBiography
First Minister, we’re fast approaching a point where social care is unaffordable, and, unless we take urgent action, we are facing the real possibility that the system may collapse. Successive Governments have failed to take account of the ageing population and to properly plan for future demand. What discussions have you had with the UK Government about how to ensure the social care sector has sufficient funding to provide top-quality care for all who need it now and in the future?
Prif Weinidog, rydym ni’n prysur agosáu at bwynt lle mae gofal cymdeithasol yn anfforddiadwy, ac, oni bai ein bod ni’n cymryd camau brys, rydym ni’n wynebu'r posibilrwydd gwirioneddol y galla’r system chwalu. Mae Llywodraethau olynol wedi methu â chymryd y boblogaeth sy'n heneiddio i ystyriaeth a chynllunio'n briodol ar gyfer galw yn y dyfodol. Pa drafodaethau ydych chi wedi eu cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch sut i sicrhau bod gan y sector gofal cymdeithasol ddigon o arian i ddarparu gofal o'r radd flaenaf i bawb sydd ei angen nawr ac yn y dyfodol?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think the Member does raise an important point in that regard. We know that demand continues to increase, and there have to be debates in society as to how that demand is to be met. That does mean there have to be discussions between the Governments of the UK, because people move between the countries of the UK, but we have ensured that there is sufficient funding for social care. We’ve increased that funding. But, of course, it’s hugely important in the long-term to think carefully about how social care should be funded in the years to come.
Rwy'n credu bod yr Aelod yn codi pwynt pwysig yn hynny o beth. Rydym ni’n gwybod bod galw yn parhau i gynyddu, ac mae’n rhaid cael trafodaethau yn y gymdeithas o ran sut y gellir bodloni’r galw hwnnw. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid cael trafodaethau rhwng Llywodraethau’r DU, gan fod pobl yn symud rhwng gwledydd y DU, ond rydym ni wedi sicrhau bod digon o gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol. Rydym ni wedi cynyddu’r cyllid hwnnw. Ond, wrth gwrs, mae'n hynod o bwysig yn yr hirdymor i feddwl yn ofalus am sut y dylid ariannu gofal cymdeithasol yn y blynyddoedd i ddod.
 
Ysgol Feddygol i Ogledd Cymru
A Medical School for North Wales
 
13:34
Sian GwenllianBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau ar gyfer ysgol feddygol i ogledd Cymru? OAQ(5)0562(FM)[W]
2. Will the First Minister make a statement on plans for a medical school for north Wales? OAQ(5)0562(FM)[W]
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae gwaith ar y gweill i benderfynu ar y dull priodol o fynd ati i sicrhau addysg a hyfforddiant meddygol cynaliadwy yn y gogledd, a bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon yn gwneud datganiad yn ystod yr wythnosau nesaf.
Work is ongoing to determine the appropriate approach to ensuring sustainable medical education and training within north Wales. The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport will be making a statement in the coming weeks.
 
13:35
Sian GwenllianBywgraffiadBiography
Mae’r achos dros gael ysgol feddygol i wasanaethau’r gogledd, a rhannau gwledig ein gwlad, yn glir a chadarn. Fe fydd Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gwario dros £21 miliwn ar gyflogi staff meddygol o asiantaethau preifat yn yr 11 mis hyd ddiwedd Chwefror eleni. Ac mae’r coleg—y Royal College of Physicians—yn crynhoi’r sefyllfa mewn un frawddeg:
The case for a medical school to serve north Wales, and rural areas of our nation, is clear and robust. The Betsi Cadwaladr University Local Health Board will have spent over £21 million on employing agency medical staff over the past 11 months up until the end of February this year. And the Royal College of Physicians summarises the situation in one sentence:
 
‘There are simply not enough doctors out there’.
Yn syml, nid oes digon o feddygon allan yna.
 
Byddai sefydlu ysgol feddygol ym Mangor yn rhan o’r broses o hyfforddi’r doctoriaid ychwanegol sydd eu hangen yng Nghymru. Felly, pryd yn union fydd yr achos busnes yn cael ei gyhoeddi, a phryd fydd y camau sydd eu hangen i sefydlu’r ysgol feddygol yn cael eu rhoi ar waith?
The establishment of a medical school in Bangor would be part of the process of training these additional doctors that we need in Wales. So, when exactly will the business case be published, and when will the necessary steps to establish the medical school be put in place?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, fel y dywedais i, bydd yna ddatganiad yn yr wythnosau nesaf. Bydd y Gweinidog yn ystyried hyn yr wythnos hon a’r wythnos nesaf, felly bydd yna ddatganiad yn dod yn weddol gyflym. Ond mae’n hollbwysig i sicrhau bod unrhyw gynlluniau yn gynlluniau sydd yn gynaliadwy yn y pen draw, ac mae hyn yn rhan o’r ystyriaeth sydd yn cael ei rhoi i’r mater hwn.
As I said, there will be a statement over the ensuing weeks, and the Minister will be considering this over this week and the next. So, a statement will be made soon. But it’s vitally important that we ensure that any plans are ultimately sustainable, and that is part of the consideration being given to this issue.
 
13:36
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
It’s many years since I first discussed the need for a Bangor medical school with its previous vice-chancellor, and I have continued to have those discussions since. It’s three years since the North Wales Local Medical Committee warned, at a meeting in the Assembly, that general practice in north Wales was, in their words, facing crisis, unable to fill vacancies, with GPs considering retirement. And they highlighted the fact that the previous supply from Liverpool medical school had largely been severed, where their generation had primarily come from. In considering that you have agreed to do the business case for a new medical school in Bangor, how will you ensure that that includes dialogue with Liverpool, alongside Bangor, to ensure that we keep local medics local?
Mae blynyddoedd lawer ers i mi drafod gyntaf yr angen am ysgol feddygol ym Mangor gyda'i his-ganghellor blaenorol, ac rwyf wedi parhau i gael y trafodaethau hynny ers hynny. Mae tair blynedd ers i Bwyllgor Meddygol Lleol Gogledd Cymru rybuddio, mewn cyfarfod yn y Cynulliad, bod ymarfer cyffredinol yn y gogledd, yn eu geiriau nhw, yn wynebu argyfwng, yn methu â llenwi swyddi gwag, gyda meddygon teulu yn ystyried ymddeol. A thynnwyd sylw ganddynt at y ffaith bod y cyflenwad blaenorol o ysgol feddygol Lerpwl wedi cael ei dorri i raddau helaeth, o’r lle yr oedd eu cenhedlaeth nhw wedi dod yn bennaf. O ystyried eich bod wedi cytuno i wneud yr achos busnes dros ysgol feddygol newydd ym Mangor, sut gwnewch chi sicrhau bod hynny'n cynnwys deialog gyda Lerpwl, ochr yn ochr â Bangor, er mwyn sicrhau ein bod ni’n cadw meddygon lleol yn lleol?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the issue is, of course, that Bangor is in an area where the population is quite small, compared to other centres where there is a medical school. So, there are issues in terms of how such a medical school could work closely with other medical schools—in Wales, or in England, or elsewhere, for that matter. What’s hugely important is that any medical school is sustainable, and that it works closely with others in order to ensure that sustainability is there in the future.
Wel, y broblem, wrth gwrs, yw bod Bangor mewn ardal lle mae'r boblogaeth yn eithaf bach, o’i chymharu â chanolfannau eraill lle y ceir ysgol feddygol. Felly, ceir problemau o ran sut y gallai ysgol feddygol o'r fath weithio'n agos gydag ysgolion meddygol eraill—yng Nghymru, neu yn Lloegr, neu yn rhywle arall, o ran hynny. Yr hyn sy'n hynod o bwysig yw bod unrhyw ysgol feddygol yn gynaliadwy, a'i bod yn gweithio'n agos ag eraill er mwyn sicrhau bod y cynaliadwyedd hwnnw yno yn y dyfodol.
 
13:37
Michelle BrownBywgraffiadBiography
Graduates will come back to work in Wales if they have the desire and ability to do so. Does the First Minister agree that the Government needs also to look further at ways it can improve the life offer for the people of north Wales, as this flight of talent illustrates that, too often, those who move out of Wales to train or work often do so permanently?
Bydd graddedigion yn dod yn ôl i weithio yng Nghymru os yw’r awydd a’r gallu ganddynt i wneud hynny. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno bod angen hefyd i'r Llywodraeth edrych ymhellach ar ffyrdd y gall wella’r cynnig bywyd i bobl y gogledd, gan fod yr ymadawiad hwn o dalent yn dangos, yn rhy aml, bod y rhai sy'n symud allan o Gymru i hyfforddi neu weithio yn aml yn gwneud hynny’n barhaol?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the campaign that we have in place to recruit medical staff is working well. We’ve had a great deal of interest from those in all areas of medicine. Ultimately, lifestyle is important for people, but professional challenge is important. People want to go somewhere where they will find their work interesting, where they feel they will be challenged from a medical point of view, and, of course, they want to live somewhere they feel they are supported. The campaign that we’ve put in place has outlined all these issues to potential medical practitioners who wish to come to Wales, and the response has been encouraging.
Wel, mae’r ymgyrch sydd gennym ni ar waith i recriwtio staff meddygol yn gweithio'n dda. Rydym ni wedi cael llawer iawn o ddiddordeb gan bobl ym mhob maes meddygaeth. Yn y pen draw, mae ffordd o fyw yn bwysig i bobl, ond mae her broffesiynol yn bwysig. Mae pobl eisiau mynd i rywle lle bydd eu gwaith yn ddiddorol iddynt, lle maen nhw’n teimlo y byddant yn cael eu herio o safbwynt meddygol, ac, wrth gwrs, maen nhw eisiau byw yn rhywle lle maen nhw’n teimlo eu bod yn cael eu cefnogi. Mae'r ymgyrch yr ydym ni wedi ei rhoi ar waith wedi amlinellu’r holl faterion hyn i ddarpar ymarferwyr meddygol sy'n dymuno dod i Gymru, ac mae'r ymateb wedi bod yn galonogol.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:38
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd grŵp UKIP, Neil Hamilton.
Questions now from the party leaders. The leader of the UKIP group, Neil Hamilton.
 
13:38
Neil HamiltonBywgraffiadBiographyArweinydd Grŵp UKIP Cymru / Leader of the UKIP Wales Group
Diolch yn fawr, Llywydd. Diane Abbott, the shadow Home Secretary, has announced that Labour plans to recruit another 10,000 police officers in England and Wales, which would mean an extra nearly 1,000 in Wales. But, she was rather sketchy about the cost of this proposal, first of all announcing that it was going to cost £300,000, which would be an average salary of £30 for a policeman. Secondly, it went up to £8,000 a year—£80 million. Perhaps the First Minister could give his own view of the credibility of this policy, and what the actual figures are.
Diolch yn fawr, Llywydd. Mae Diane Abbott, Ysgrifennydd Cartref yr wrthblaid, wedi cyhoeddi bod y Blaid Lafur yn bwriadu recriwtio 10,000 o swyddogion yr heddlu ychwanegol yng Nghymru a Lloegr, a fyddai'n golygu bron i 1,000 yn ychwanegol yng Nghymru. Ond, roedd hi braidd yn aneglur ynghylch cost y cynnig hwn, gan gyhoeddi’n gyntaf oll ei fod yn mynd i gostio £300,000, a fyddai'n gyflog cyfartalog o £30 i blismon. Yn ail, aeth i fyny i £8,000 y flwyddyn—£80 miliwn. Efallai y gallai'r Prif Weinidog gynnig ei farn ei hun ar hygrededd y polisi hwn, a beth yw'r ffigurau gwirioneddol.
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think it’s hugely important we see more bobbies on the beat, more police officers—10,000 of them. I think people will certainly support that. He asked the question of where the money comes from. Quite simple—£300 million a year over the course of five years; £2.7 billion is the pot that will be created by reinstating the previous levels of capital gains tax. So, £1.5 billion, with £1.2 billion left over. Those are the maths.
Rwy'n credu ei bod hynod bwysig ein bod ni’n gweld mwy o heddweision ar y strydoedd, mwy o swyddogion yr heddlu—10,000 ohonynt. Rwy'n credu y bydd pobl yn sicr yn cefnogi hynny. Gofynnodd y cwestiwn o ble y daw'r arian. Mae’n eithaf syml—£300 miliwn y flwyddyn dros gyfnod o bum mlynedd; £2.7 biliwn yw’r pot a fydd yn cael ei greu trwy ailgyflwyno’r lefelau blaenorol o dreth enillion cyfalaf. Felly, £1.5 biliwn, gydag £1.2 biliwn yn weddill. Dyna'r fathemateg.
 
13:39
Well, the First Minister is obviously not aware of what happened last time capital gains tax was increased, in 2010. Because, in 2010, the rate of capital gains tax was raised from 18 per cent to 28 per cent. And, whereas, before 23 June 2010, it raised £8.23 billion a year, after 23 June 2010, it raised £3.3 billion a year. So, actually, there was a cut in the revenue of capital gains tax of £4.9 billion a year. So, how is this increase in policing numbers going to be paid for with reduced tax revenues?
Wel, mae’n amlwg nad yw'r Prif Weinidog yn ymwybodol o'r hyn a ddigwyddodd y tro diwethaf y cynyddwyd treth enillion cyfalaf, yn 2010. Oherwydd, yn 2010, codwyd cyfradd y dreth enillion cyfalaf o 18 y cant i 28 y cant. Ac, er ei bod yn codi £8.23 ​​biliwn y flwyddyn cyn 23 Mehefin 2010, cododd £3.3 biliwn y flwyddyn ar ôl 23 Mehefin 2010. Felly, mewn gwirionedd, roedd toriad i refeniw’r dreth enillion cyfalaf o £4.9 biliwn y flwyddyn. Felly, sut bydd y cynnydd hwn i niferoedd plismyn yn cael ei dalu amdano gyda llai o refeniw treth?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it simply takes the rate back to what it was before—from 20 per cent to 28 per cent on the higher level, and from 18 per cent upwards on the lower level. That’s the way in which this will be paid for. That simply means reinstating a tax rate that was there before, not something that is new.
Wel, y cwbl mae’n ei wneud yw dychwelyd y gyfradd i’r hyn yr oedd hi o’r blaen—o 20 y cant i 28 y cant ar y lefel uwch, ac o 18 y cant i fyny ar y lefel is. Dyna’r ffordd y bydd hyn yn cael ei dalu amdano. Y cwbl mae hynny’n ei olygu yw ailgyflwyno cyfradd dreth a oedd yno o'r blaen, nid rhywbeth sy'n newydd.
 
13:40
The point I was making to the First Minister was that, as a result of raising the rate of capital gains tax, the revenue raised from the tax fell, not increased. So, consequently, the tax base was reduced because people can postpone realising capital gains. In fact, the people most likely to want to realise capital gains are pensioners who can’t afford to live on their incomes. So, this is actually a tax increase that is aimed very largely at people who can least afford to pay it. [Interruption.] But perhaps the illiterate financial plan that has been put before us by the Labour Party is part of the overall plan that he committed himself to, in my presence in a television studio in Cardiff just a couple of weeks ago, of increasing borrowing by £500 billion a year. Does he really think that the credibility of the UK Government in international financial markets is going to be enhanced by such a stupid policy?
Y pwynt yr oeddwn i’n ei wneud i'r Prif Weinidog oedd, o ganlyniad i godi cyfradd y dreth enillion cyfalaf, bod y refeniw a godwyd o’r dreth wedi gostwng, nid cynyddu. Felly, o ganlyniad, lleihawyd y sylfaen dreth gan y gall pobl ohirio troi enillion cyfalaf yn arian. A dweud y gwir, y bobl sydd fwyaf tebygol o fod eisiau gwireddu enillion cyfalaf yw pensiynwyr nad ydynt yn gallu fforddio byw ar eu hincwm. Felly, mae hwn yn gynnydd i dreth mewn gwirionedd sydd yn targedu i raddau helaeth iawn y bobl sy'n gallu fforddio ei thalu leiaf. [Torri ar draws.] Ond efallai fod y cynllun ariannol anllythrennog sydd wedi cael ei roi ger ein bron gan y Blaid Lafur yn rhan o'r cynllun cyffredinol yr ymrwymodd ei hun iddo, yn fy mhresenoldeb i mewn stiwdio deledu yng Nghaerdydd dim ond wythnos neu ddwy yn ôl, sef cynyddu benthyca gan £500 biliwn y flwyddyn. A yw ef wir yn credu bod hygrededd Llywodraeth y DU yn y marchnadoedd ariannol rhyngwladol yn mynd i gael ei wella gan bolisi mor wirion?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Neil Hamilton and UKIP—soft on crime. You heard it here in this Assembly for the first time. Not supportive of policy to increase the number of bobbies on the beat, to increase the number of police officers in our communities.
Neil Hamilton ac UKIP—ysgafn ar droseddu. Fe’i clywsoch yma yn y Cynulliad hwn am y tro cyntaf. Ddim yn cefnogi polisi i gynyddu nifer yr heddweision ar y strydoedd, i gynyddu nifer swyddogion yr heddlu yn ein cymunedau.
 
We’ve explained how this will be paid for—by reinstating the previous rate of capital gains tax. I do not see his point about pensioners losing out because of capital gains tax. I don’t know if he’s talking about inheritance tax or if he’s got the two confused, but I do not see how that works. Capital gains tax affects those people with most money. It’s only right that those people with most money are asked to pay more in order to fund our police officers on the street.
Rydym ni wedi egluro sut y bydd hyn yn cael ei dalu amdano—trwy ailgyflwyno’r gyfradd flaenorol o dreth enillion cyfalaf. Nid wyf yn gweld ei bwynt am bensiynwyr yn colli allan oherwydd treth enillion cyfalaf. Nid wyf yn gwybod pa un a yw’n sôn am dreth etifeddiant, neu os yw wedi drysu rhwng y ddwy, ond nid wyf yn gweld sut mae hynny'n gweithio. Mae treth enillion cyfalaf yn effeithio ar y bobl hynny sydd â’r mwyaf o arian. Mae’n hollol iawn i ofyn i’r bobl hynny â’r mwyaf o arian i dalu mwy i ariannu ein swyddogion yr heddlu ar y stryd.
 
There’s never been a cheaper time to borrow money on the world financial markets. The Labour Government of the 1940s did this, built the health service, built the welfare state and rebuilt the British economy from a far worse position than the Tories did.
Ni fu amser rhatach erioed i fenthyg arian ar farchnadoedd ariannol y byd. Gwnaeth Llywodraeth Lafur y 1940au hyn, gan adeiladu’r gwasanaeth iechyd, adeiladu’r wladwriaeth les ac ailadeiladu economi Prydain o sefyllfa lawer gwaeth na wnaeth y Torïaid.
 
Individuals know that if you want to buy a house, you have a mortgage. You pay that mortgage off over 20 to 30 years. You have an asset at the end of it that you’re able to use as you want. They don’t understand that in the Conservative Party. A lot of them, of course, never had mortgages. They don’t know what the concept is. They get things given to them on a plate. So, from our perspective, we know the public understands that you borrow in order to create and asset that is then worth far more. That’s worked for individuals, it’ll work for Britain and that’s the kind of vision we want—a vision that rebuilds Britain, not one that lets it drift.
Mae unigolion yn gwybod os ydych chi eisiau prynu tŷ, mae gennych chi forgais. Rydych chi’n ad-dalu’r morgais hwnnw dros 20 i 30 mlynedd. Mae gennych chi ased ar ei ddiwedd y gallwch ei ddefnyddio fel y dymunwch. Nid ydynt yn deall hynny yn y Blaid Geidwadol. Ni fu gan lawer ohonynt forgeisi erioed, wrth gwrs. Nid ydynt yn gwybod beth yw’r cysyniad. Mae pethau’n cael eu rhoi iddyn nhw ar blât. Felly, o'n safbwynt ni, rydym ni’n gwybod bod y cyhoedd yn deall eich bod chi’n benthyg er mwyn creu ased sy’n werth llawer mwy wedyn. Mae hynny wedi gweithio i unigolion, bydd yn gweithio i Brydain a dyna'r math o weledigaeth yr ydym ni ei heisiau—gweledigaeth sy'n ailadeiladu Prydain, nid un sy'n gadael iddi lithro.
 
13:42
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
Plaid Cymru leader, Leanne Wood.
 
13:42
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Llywydd. First Minister, in June last year you said that Labour had no chance of winning a general election. Why have you abandoned ship?
Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, ym mis Mehefin y llynedd dywedasoch nad oedd gan Lafur unrhyw obaith o ennill etholiad cyffredinol. Pam ydych chi wedi neidio oddi ar y llong?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’m not sure I understand that question. I do know that Labour has a better chance of winning the election, perhaps, than Plaid Cymru does. But, from our perspective, we will work hard as, indeed, I know her party will, to maximise as many votes as possible between now and 8 June.
Nid wyf yn siŵr fy mod i’n deall y cwestiwn yna. Gwn fod gan y Blaid Lafur well cyfle i ennill yr etholiad, efallai, na Phlaid Cymru. Ond, o'n safbwynt ni, byddwn yn gweithio'n galed fel, yn wir, yr wyf yn gwybod y bydd ei phlaid hithau’n ei wneud, i sicrhau cymaint o bleidleisiau â phosibl rhwng nawr ac 8 Mehefin.
 
13:42
In the very same week that you said Labour had no chance of winning a general election, one of your senior front bench MPs in Westminster resigned and derided your leader, Jeremy Corbyn. You’ve now appointed him as your election co-ordinator for Wales. We’ve seen five different shadow Secretaries of State for Wales from the Labour Party since the last UK election—four in the last 12 months. Not only have you abandoned ship, you’re all squabbling over the lifeboats. First Minister, this is gross incompetence. Do you really expect people who have trusted your party for so long to have any confidence in your party’s ability to defend Wales?
Yn union yr un wythnos i chi ddweud nad oedd gan Lafur unrhyw obaith o ennill etholiad cyffredinol, ymddiswyddodd un o'ch ASau mainc flaen blaenllaw yn San Steffan gan ddirmygu eich arweinydd, Jeremy Corbyn. Rydych chi wedi ei benodi nawr fel eich cydgysylltydd etholiad ar gyfer Cymru. Rydym ni wedi gweld pum gwahanol Ysgrifennydd Gwladol Cymru yr wrthblaid gan y Blaid Lafur ers etholiad diwethaf y DU, pedwar yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Nid yn unig yr ydych chi wedi neidio oddi ar y llong, rydych chi i gyd yn ffraeo dros y badau achub. Prif Weinidog, mae hyn yn aflerwch llwyr. A ydych chi wir yn disgwyl i bobl sydd wedi ymddiried yn eich plaid cyhyd i fod ag unrhyw ffydd yng ngallu eich plaid i amddiffyn Cymru?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We did last year. Welsh Labour showed that it could defend the people of Wales last year and the Welsh people voted as they did, and we’ll continue to do the same this year. From our perspective, we will be standing up for Wales in Westminster. We do not want the Tories to walk all over Wales.
Fe wnaethom y llynedd. Dangosodd Llafur Cymru y gallai amddiffyn pobl Cymru y llynedd a phleidleisiodd pobl Cymru fel y gwnaethant, a byddwn yn parhau i wneud yr un fath eleni. O'n safbwynt ni, byddwn yn sefyll dros Gymru yn San Steffan. Nid ydym ni eisiau i’r Torïaid i sathru ar Gymru.
 
13:43
Such complacency. First Minister, people need a national party of Wales that is going to protect this nation’s interests, a party that will defend this institution, that will protect Welsh jobs, people’s pensions and our NHS. Labour is in no fit state to defend Wales and so the national party of Wales is Plaid Cymru.
Y fath hunanfodlonrwydd. Prif Weinidog, mae pobl angen plaid genedlaethol Cymru sy'n mynd i warchod buddiannau'r genedl hon, plaid a fydd yn amddiffyn y sefydliad hwn, a fydd yn amddiffyn swyddi Cymru, pensiynau pobl a'n GIG. Nid yw Llafur mewn unrhyw gyflwr addas i amddiffyn Cymru ac felly Plaid Cymru yw plaid genedlaethol Cymru.
 
Tomorrow, there will be yet another vote on scrapping zero-hours contracts. It’ll be the seventh time we’ve had a vote on this. Six times, Labour and the Tories have voted together against Plaid Cymru’s proposals to end zero-hours contracts. Tell me, First Minister, are you going to make it seven times tomorrow? Will you again vote with the Tories against Welsh workers and against the Welsh national interest?
Yfory, bydd pleidlais arall eto ar gael gwared ar gontractau dim oriau. Hwn fydd y seithfed tro i ni gael pleidlais ar hyn. Chwe gwaith, mae Llafur a'r Torïaid wedi pleidleisio gyda'i gilydd yn erbyn cynigion Plaid Cymru i roi terfyn ar gontractau dim oriau. Dywedwch wrthyf, Prif Weinidog, a ydych chi’n mynd i'w wneud yn saith gwaith yfory? A fyddwch chi’n pleidleisio gyda'r Torïaid yn erbyn gweithwyr Cymru ac yn erbyn buddiannau cenedlaethol Cymru unwaith eto?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it’s always been a myth in Plaid Cymru that Plaid Cymru stands for the Welsh national interest. If that was true, they’d be doing far better in elections than they are. And I do deplore the idea that, somehow, one party has a monopoly on patriotism or in terms of defending Wales’s interest. Now, I know that, inevitably, over the next few weeks, we’re going to have questions in this Chamber that affect the general election; we all know that. But I do think people deserve to have questions asked to them about what's going to happen if you're in Wales in the Assembly. Zero-hours contracts are an issue. We do not support zero-hours contracts. She’s trying to suggest that, somehow, in principle, we think they’re a good thing. We don't think they’re good thing, but for any number of reasons over the past few occasions she has known that there have been issues surrounding what Plaid Cymru want to do that would, in some instances, jeopardise the passage of legislation because of the lack of clarity over devolved competence. And the reality of the situation is that we have led the way when it comes to getting rid of zero-hours contracts: we've done so in Government, we've done so in organisations that are funded by Government. She has talked; we have done.
Wel, mae wedi bod yn gamsyniad ym Mhlaid Cymru erioed mai Plaid Cymru sy’n sefyll dros fuddiannau cenedlaethol Cymru. Pe byddai hynny’n wir, byddent yn gwneud yn well o lawer mewn etholiadau nag y maen nhw. Ac rwy’n gresynu at y syniad, rywsut, bod gan un blaid fonopoli ar wladgarwch neu o ran amddiffyn buddiannau Cymru. Nawr, gwn, yn anochel, yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, ein bod ni’n mynd i gael cwestiynau yn y Siambr hon sy'n effeithio ar yr etholiad cyffredinol; rydym ni i gyd yn gwybod hynny. Ond rwy’n credu bod pobl yn haeddu cael cwestiynau wedi’u gofyn iddynt am yr hyn sy'n mynd i ddigwydd os ydych chi yng Nghymru yn y Cynulliad. Mae contractau dim oriau yn broblem. Nid ydym yn cefnogi contractau dim oriau. Mae hi’n ceisio awgrymu, rywsut, mewn egwyddor, ein bod ni’n meddwl eu bod nhw’n rhywbeth da. Nid ydym yn credu eu bod nhw’n rhywbeth da, ond am unrhyw nifer o resymau dros yr ychydig achlysuron diwethaf mae hi’n gwybod y bu problemau’n ymwneud â’r hyn y mae Plaid Cymru eisiau ei wneud a fyddai, mewn rhai achosion, yn peryglu hynt deddfwriaeth oherwydd y diffyg eglurder ynghylch cymhwysedd datganoledig. A realiti'r sefyllfa yw ein bod ni wedi arwain y ffordd pan ddaw i gael gwared ar gontractau dim oriau: rydym ni wedi gwneud hynny mewn Llywodraeth, rydym ni wedi gwneud hynny mewn sefydliadau a ariennir gan y Llywodraeth. Mae hi wedi siarad; rydym ni wedi gwneud.
 
13:45
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
Leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. Can I first of all welcome the new clerk to the Assembly? This is her first First Minister’s questions, and I look forward to working with you over the coming months and years that you fill the role that was so admirably done by Claire Clancy. First Minister, you have just said that you want questions asked of you that are relevant to this place, and I do want to draw on the auditor general's report last week about the Circuit of Wales and the funding of the Circuit of Wales, and, in particular, the points that the auditor general drew on about Government money—Welsh Government money—being used to buy a motorcycle firm in Buckinghamshire that went bankrupt. Is that a good use of Welsh taxpayers’ money: £300,000-worth of Welsh taxpayers’ money to buy a motorcycle company in Buckinghamshire that then went bankrupt? And, if it isn't a good use of Welsh taxpayers’ money, will you apologise for that?
Diolch i chi, Llywydd. A gaf i yn gyntaf oll groesawu'r clerc newydd i'r Cynulliad? Dyma ei sesiwn cwestiynau i’r Prif Weinidog gyntaf, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chi dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf y byddwch chi yn y swydd a wnaed mewn ffordd mor glodwiw gan Claire Clancy. Prif Weinidog, rydych chi newydd ddweud eich bod chi eisiau i gwestiynau gael eu gofyn i chi sy'n berthnasol i'r lle hwn, ac rwyf eisiau sôn am adroddiad yr archwilydd cyffredinol yr wythnos diwethaf am Gylchffordd Cymru a chyllid Cylchffordd Cymru, ac, yn benodol, y pwyntiau a wnaed gan yr archwilydd cyffredinol ar arian Llywodraeth—arian Llywodraeth Cymru—yn cael ei ddefnyddio i brynu cwmni beiciau modur yn Swydd Buckingham a aeth yn fethdalwr. A yw hynny'n ddefnydd da o arian trethdalwyr Cymru: gwerth £300,000 o arian trethdalwyr Cymru i brynu cwmni beiciau modur yn Swydd Buckingham a aeth yn fethdalwr wedyn? Ac, os nad yw'n ddefnydd da o arian trethdalwyr Cymru, a wnewch chi ymddiheuro am hynny?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Look, we've just had a report last week where the cancer drug fund was shown to have wasted £1 billion of public money. So, I'm not going to be lectured on that by the Conservative party. [Interruption.] He asked the question, and the answer is quite simply this: whenever we have a project like the Circuit of Wales, there will be risks. Those risks have to be managed acceptably. The Circuit of Wales is still in play. We’re looking to see whether a model can be produced in order to take the project forward, and we think the people of Blaenau Gwent and the people of Wales would expect us to do that. Inevitably, whenever there is any kind of project there is risk. Banks do this. When banks lend money, they acknowledge there’s a level of risk, but that risk has to be acceptable. It’s the same for Government.
Edrychwch, rydym ni newydd gael adroddiad yr wythnos diwethaf lle dangoswyd bod y gronfa cyffuriau canser wedi gwastraffu £1 biliwn o arian cyhoeddus. Felly, nid wyf yn mynd i gymryd gwersi am hynny gan y blaid Geidwadol. [Torri ar draws.] Gofynnodd y cwestiwn, a'r ateb, yn eithaf syml, yw hyn: pryd bynnag y bydd gennym ni brosiect fel Cylchffordd Cymru, bydd risgiau. Mae’n rhaid rheoli’r risgiau hynny yn dderbyniol. Mae Cylchffordd Cymru yn dal i fod yn bosibl. Rydym ni’n edrych i weld a ellir llunio model i fwrw ymlaen â’r prosiect, ac rydym ni’n credu y byddai pobl Blaenau Gwent a phobl Cymru yn disgwyl i ni wneud hynny. Yn anochel, pryd bynnag y bydd unrhyw fath o brosiect, ceir risg. Mae banciau yn gwneud hyn. Pan fydd banciau yn benthyca arian, maen nhw’n cydnabod bod lefel o risg, ond mae’n rhaid i’r risg honno fod yn dderbyniol. Mae’r un fath i Lywodraeth.
 
13:47
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
That is the most bizarre answer in six years that I’ve stood here I’ve received from you, First Minister. I asked you a simple question about Welsh Government money that was used to buy a motorcycle firm in Buckinghamshire that went bankrupt—£300,000 that the auditor general, in a report that he released last week—. And you've called for questions that are relevant to you in your role as First Minister, and you don't believe that you will need to explain that, or even apologise for that fact. Secondly, the report outlined how officials highlighted to Ministers that they believed that you would be in breach of state-aid rules by allowing the £7.3 million loan guarantee to be put in place and then drawn down. Now, officials gave that advice to Ministers. The auditor general could not find any evidence to contradict that advice that was given to Ministers. So, why did Ministers put the Welsh Government and Welsh taxpayers’ money at risk, and potentially for infringement proceedings by the European Commission because you’re breaking state-aid rules?
Dyna'r ateb rhyfeddaf i mi ei gael gennych yn y chwe blynedd yr wyf i wedi sefyll yma, Prif Weinidog. Gofynnais gwestiwn syml i chi am arian Llywodraeth Cymru a ddefnyddiwyd i brynu cwmni beiciau modur yn Swydd Buckingham a aeth yn fethdalwr—£300,000 y gwnaeth yr archwilydd cyffredinol, mewn adroddiad a gyhoeddwyd ganddo yr wythnos diwethaf—. Ac rydych chi wedi galw am gwestiynau sy'n berthnasol i chi yn eich swydd fel Prif Weinidog, ac nid ydych chi’n credu y bydd angen i chi egluro hynny, na hyd yn oed ymddiheuro am y ffaith honno. Yn ail, amlinellodd yr adroddiad sut y gwnaeth swyddogion dynnu sylw Gweinidogion at y ffaith eu bod yn credu y byddech chi’n torri rheolau cymorth gwladwriaethol trwy ganiatáu’r gwarant benthyciad o £7.3 miliwn i gael ei gyflwyno, ac yna ei dynnu allan. Nawr, rhoddodd swyddogion y cyngor hwnnw i Weinidogion. Ni allai’r archwilydd cyffredinol ddod o hyd i unrhyw dystiolaeth i wrth-ddweud y cyngor hwnnw a roddwyd i Weinidogion. Felly, pam wnaeth Gweinidogion roi arian Llywodraeth Cymru a threthdalwyr Cymru mewn perygl, ac achosi’r posibilrwydd o achos diffyg cydymffurfio gan y Comisiwn Ewropeaidd gan eich bod chi’n torri rheolau cymorth gwladwriaethol?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He doesn't understand the way state-aid rules work. Normally, when state-aid rules are breached, it’s the recipient that pays back, not the Government. From our perspective, we will assess the situation to see that the risk is acceptable. Two things that have to be made about the Circuit of Wales: firstly, the auditor general has not said that this is a project not worth supporting, nor has the auditor general said that the Circuit of Wales is a business organisation with no assets, contrary to his own MP, David Davies, and what he has said. Yes, in the course of the development of the Circuit of Wales, there is an assessment of risk. Decisions are taken to accept that risk if deemed necessary and then, of course, we move on to see if the Circuit of Wales can become a reality. That is what Governments do: to look at risk and make sure that risk is acceptable, because, ultimately, the prize might be one that is worth having. We’re not at that stage yet; we’re still working to see whether the Circuit of Wales can produce that sustainable model.
Nid yw ef yn deall y ffordd y mae rheolau cymorth gwladwriaethol yn gweithio. Fel rheol, pan fydd rheolau cymorth gwladwriaethol yn cael eu torri, y derbynnydd sy'n ad-dalu, nid y Llywodraeth. O'n safbwynt ni, byddwn yn asesu'r sefyllfa i weld bod y risg yn dderbyniol. Dau beth y mae'n rhaid eu dweud am Gylchffordd Cymru: yn gyntaf, nid yw’r archwilydd cyffredinol wedi dweud nad yw hwn yn brosiect gwerth ei gefnogi, ac nid yw’r archwilydd cyffredinol wedi dweud ychwaith bod Cylchffordd Cymru yn sefydliad busnes heb unrhyw asedau, yn groes i’w Aelod Seneddol ei hun, David Davies, a'r hyn y mae ef wedi ei ddweud. Oes, yn ystod y gwaith o ddatblygu Cylchffordd Cymru, ceir asesiad o risg. Caiff penderfyniadau eu gwneud i dderbyn y risg honno os ystyrir bod angen, ac yna, wrth gwrs, rydym ni’n symud ymlaen i weld a all Cylchffordd Cymru droi’n realiti. Dyna beth mae Llywodraethau yn ei wneud: edrych ar risg a gwneud yn siŵr bod y risg honno’n dderbyniol, oherwydd, yn y pen draw, efallai y bydd y wobr yn un sy'n werth ei chael. Nid ydym ar y cam hwnnw eto; rydym ni’n dal i weithio i weld a all Cylchffordd Cymru lunio’r model cynaliadwy hwnnw.
 
13:49
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, the auditor general was very specific in what he was looking at, which was this tranche of money that Welsh Government has spent to date: £9.3 million. In anyone’s book, that’s a pretty significant sum of money. No-one is disputing that, potentially, the overall scheme could have a massive impact of regeneration. But you are accountable for the way money is allocated. I’ve highlighted you two examples in the auditor general’s report: (1) buying a motorcycle firm in Buckinghamshire that went bankrupt for £300,000—what bids will you accept if you are accepting bids like that—and (2) that you infringed state-aid rules by putting the loan guarantee in place, both of which of those examples you haven’t apologised for, or you actually haven’t discounted to say it is incorrect. What exactly can we expect from the Welsh Government, given that there’s a litany of examples, from Regeneration Investment Fund for Wales, where officials’ advices were totally ignored and Ministers just proceeded to dispose of high value land, where officials were discounted in the process, and the public lost out through losing money when overall sales were concluded in RIFW, and this is the same example, where public money has been put in jeopardy, as the auditor general has pointed out? How can we have any confidence that your Government is working positively to either form a positive conclusion on this agreement, or that you will end up putting more public money at risk?
Prif Weinidog, roedd yr archwilydd cyffredinol yn benodol iawn yn yr hyn yr oedd yn ei ystyried, sef y gyfran hon o arian y mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwario hyd yma: £9.3 miliwn. Mae hynny'n swm eithaf sylweddol o arian o safbwynt unrhyw un. Nid oes neb yn dadlau, o bosibl, y gallai'r cynllun cyffredinol gael effaith adfywio enfawr. Ond rydych chi’n atebol am y ffordd y caiff arian ei ddyrannu. Rwyf wedi tynnu eich sylw at ddwy enghraifft yn adroddiad yr archwilydd cyffredinol: (1) prynu cwmni beiciau modur yn Swydd Buckingham a aeth yn fethdalwr am £300,000—pa geisiadau wnewch chi eu derbyn os ydych chi’n derbyn ceisiadau fel yna—a (2) eich bod chi wedi torri rheolau cymorth gwladwriaethol trwy gyflwyno gwarant y benthyciad, ac nid ydych chi wedi ymddiheuro am yr un o’r enghreifftiau hynny, ac nid ydych chi wedi eu diystyru i ddweud eu bod yn anghywir. Beth yn union allwn ni ei ddisgwyl gan Lywodraeth Cymru, o gofio bod llu o enghreifftiau, o Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio, pan anwybyddwyd cyngor swyddogion yn llwyr a phan aeth Gweinidogion yn eu blaenau i gael gwared ar dir o werth uchel, ac y diystyrwyd swyddogion yn y broses, a phan gafodd y cyhoedd golled trwy golli arian pan gyflawnwyd gwerthiannau cyffredinol yn CBCA, a’r un enghraifft yw hon, lle mae arian cyhoeddus wedi ei roi yn y fantol, fel y mae’r archwilydd cyffredinol wedi ei nodi? Sut gallwn ni fod ag unrhyw ffydd bod eich Llywodraeth yn gweithio'n gadarnhaol naill ai i gyflawni’r cytundeb hwn yn gadarnhaol, neu y byddwch chi’n rhoi mwy o arian cyhoeddus yn y fantol yn y pen draw?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No. The agreement is one that we would want to be positive. We’re not looking to put any more public money in; we’re looking to work with a private investor for the future. All these things are under discussion at the moment. But I remind the leader of the Welsh Conservatives that sometimes you have to take a decision in order to benefit people in the future. Last week, we saw the decision by Qatar Airways to fly a daily flight into Cardiff Airport. If he had had his way, that airport would be shut. It’d be closed down. He sat there questioning the fact that the Welsh Government had bought the airport. We’ve seen great passenger growth; we see Qatar Airways coming in—I was there over the weekend. There are huge opportunities—huge opportunities for Wales as a result of that. Let him apologise for the fact that he was willing to put 1,000 jobs at risk in the Vale of Glamorgan—[Interruption.]—in the Vale of Glamorgan by letting the airport close. On top of that, we have unemployment that is lower than England, lower than Scotland and lower than Northern Ireland. We have a situation where the five companies that have grown most in Wales over the past year are companies that we as a Welsh Government have helped, the fact that we’ve had the best foreign direct investment figures for the past 30 years. The reality is that we create jobs when the Tories destroy them.
Na fyddwn. Mae'r cytundeb yn un y byddem ni eisiau iddo fod yn gadarnhaol. Nid ydym yn bwriadu cyfrannu dim mwy o arian cyhoeddus; ein nod yw gweithio gyda buddsoddwr preifat ar gyfer y dyfodol. Mae'r holl bethau hyn yn cael eu trafod ar hyn o bryd. Ond rwy’n atgoffa arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig bod yn rhaid weithiau i chi wneud penderfyniad er lles pobl yn y dyfodol. Yr wythnos diwethaf, gwelsom y penderfyniad gan Qatar Airways i hedfan taith feunyddiol i mewn i Faes Awyr Caerdydd. Pe byddai ef wedi cael ei ffordd, byddai’r maes awyr hwnnw ar gau. Byddai wedi cau. Eisteddodd yn y fan yna yn cwestiynu'r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi prynu'r maes awyr. Rydym ni wedi gweld cynnydd mawr i nifer y teithwyr; rydym ni’n gweld Qatar Airways yn dod i mewn—roeddwn i yno dros y penwythnos. Ceir cyfleoedd enfawr—cyfleoedd enfawr i Gymru o ganlyniad i hynny. Gadewch iddo fe ymddiheuro am y ffaith ei fod yn barod i roi 1,000 o swyddi mewn perygl ym Mro Morgannwg—[Torri ar draws.]—ym Mro Morgannwg trwy ganiatáu i’r maes awyr gau. Yn ogystal â hynny, mae gennym ni ddiweithdra sy'n is nag yn Lloegr, is nag yn yr Alban ac yn is nag yng Ngogledd Iwerddon. Mae gennym ni sefyllfa lle mae’r pum cwmni sydd wedi tyfu fwyaf yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf yn gwmnïau yr ydym ni fel Llywodraeth Cymru wedi eu helpu, y ffaith ein bod ni wedi cael y ffigurau buddsoddiad tramor uniongyrchol gorau ers 30 mlynedd. Y gwir amdani yw ein bod ni’n creu swyddi pan fo’r Torïaid yn eu dinistrio.
 
Anghenion Tai yn Sir Benfro
Housing Needs in Pembrokeshire
 
13:52
3. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi anghenion tai pobl Sir Benfro? OAQ(5)0566(FM)
3. What is the Welsh Government doing to support the housing needs of the people of Pembrokeshire? OAQ(5)0566(FM)
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rŷm ni’n buddsoddi’n helaeth ym mhob math o’r byd tai, a hynny yn sir Benfro a thrwy weddill Cymru. Mae hyn yn cynnwys parhau i fuddsoddi mewn tai cymdeithasol a Chymorth i Brynu—Cymru, yn ogystal â chynlluniau newydd sydd â’r nod o’i gwneud yn haws i bobl brynu tai ac sy’n cefnogi arloesedd.
We are making a significant investment in all types of housing tenures in Pembrokeshire and across Wales. This includes continued investment in social housing and Help to Buy—Wales, as well as through new schemes aiming to make home ownership more accessible and support innovation.
 
13:52
Diolch i chi am yr ymateb yna, Brif Weinidog. Fe gwrddes i yn ddiweddar â chynrychiolwyr Cyd-dai Hafan Las i drafod cynigion ar gyfer cymuned cyd-dai yn sir Benfro. Byddai’r project yn golygu tai ynni effeithlon fforddiadwy i bobl leol, gydag o leiaf draean o’r trigolion dros 50 oed er mwyn hybu pontio’r cenedlaethau. A ydych chi’n cytuno felly gyda fi y dylem ni fod yn annog projectau fel hyn ac, os hynny, a allwch chi ddweud wrthym ni pa gefnogaeth mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnig i brojectau fel hyn?
Thank you for that response, First Minister. I recently met representatives of Cohousing Hafan Las to discuss proposals for a cohousing community in Pembrokeshire. That would mean providing affordable housing for local people, with at least a third of the residents over 50 years of age in order to bridge between the generations. Would you agree with me, therefore, that we should be encouraging projects of this sort, and, if so, can you tell me what support the Welsh Government is providing to projects such as this one?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wrth gwrs, byddai’n ddiddorol pe buasai Hafan Las yn gallu cwrdd â swyddogion er mwyn i ddeall mwy beth yw’r model sydd gyda nhw, ac rwy’n siŵr pe buasen nhw eisiau gwneud hynny byddai croeso iddyn nhw i gwrdd.
Of course, it would be interesting if Hafan Las officials could meet our officials to understand better the model that they have, and I’m sure, should they want to do that, we would welcome a meeting.
 
13:53
Mae problem ail gartrefi a thai haf yn benodol yn broblem yn sir Benfro, fel y mae mewn nifer o ardaloedd sy’n boblogaidd gydag ymwelwyr a thwristiaid a phobl sy’n dymuno ymddeol yn y pen draw. Ac, wrth gwrs, mae’n gorbrisio’r farchnad dai leol y tu hwnt i nifer, yn sicr o ran yr incwm sydd gan bobl leol a phobl ifanc yn arbennig. Mae yna strydoedd cyfan yn Ninbych-y-pysgod heb un person yn byw ynddyn nhw drwy’r flwyddyn, er enghraifft. Beth all y Llywodraeth wneud i helpu yn y cyd-destun yna? Mae Plaid Cymru wedi cynnig y gellid defnyddio rheolau cynllunio yn benodol mewn rhai cymunedau er mwyn gwneud yn siŵr bod yna newid defnydd pan fo cartref yn gadael defnydd parhaus ac yn mynd yn dŷ haf. Onid yw hynny yn rhywbeth sy’n werth ei ystyried gan y Llywodraeth?
The problem of second homes and holiday homes is a particular problem in Pembrokeshire, as it is in a number of areas that are popular with visitors and tourists and people who are looking to retire to those areas. And, of course, it overheats the local housing market in terms of the incomes available to local people, particularly young people. There are whole streets in Tenby where nobody is living for most of the year, for example. What can the Government do to assist in that context? Plaid Cymru has proposed that planning regulations could be used in certain communities in order to ensure that there is a change of use when a home leaves permanent occupation and becomes a holiday home. Isn’t that deserving of consideration by Government?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi cael ei ystyried o’r blaen. Mae’n llawer fwy anodd nag y mae o ran egwyddor ynglŷn â pa fath o ddiffiniad yr ydych yn ei ddodi ar ail dŷ. Wrth ddweud hynny, rwy’n deall yn hollol beth mae’r Aelod yn ei ddweud ynglŷn â’r effaith ar rai cymunedau. Wrth gwrs, rŷm ni wedi sicrhau bod yna fwy o dai cymdeithasol ar gael a stopio’r hawl i brynu tai, ystyried ffyrdd eraill, sef ymddiriedolaethau tir i helpu pobl i brynu tai, siaro ecwiti hefyd mewn tai. Un o’r pethau efallai y bydd yn rhaid ei ystyried yn y blynyddoedd i ddod yw ym mha ffordd y gall y Llywodraeth brynu tai ar y farchnad breifat er mwyn sicrhau bod y tai hynny ar gael i bobl, yn enwedig mewn pentrefi lle mae’n anodd iawn creu tai cymdeithasol. Felly, mae yna sawl ffordd y gallwn ni sicrhau dyfodol i bobl sydd eisiau byw yn y cymunedau hynny, ac mae’n rhaid meddwl yn fwy eang, efallai, na’r ffordd draddodiadol sydd wedi cael ei hystyried dros y blynyddoedd diwethaf.
This is something that has been discussed and considered previously, but it is much more difficult in practice than in principle as regards what kind of definition you place on a second home. But, having said that, I understand exactly what the Member is saying about the impact on communities, and we’ve ensured that there’s more social housing available and ended the right to buy; other considerations have been made, such as land trusts to help people buy their own homes and also sharing of property equity. One thing that may have to be looked at in future is how the Government could purchase houses from the private market so that houses are available, particularly in villages where it is very difficult to create social housing. So, there are a number of ways in which we can secure a future for those people who wish to live and remain in those communities, but perhaps we need to think more imaginatively than the traditional ways of thinking to date.
 
Benthyca i Fuddsoddi
Borrowing to Invest
 
13:55
Huw Irranca-DaviesBywgraffiadBiography
4. Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o unrhyw fudd i Gymru pe bai Llywodraeth y DU yn benthyca mwy i fuddsoddi, ar y cyfraddau isel presennol? OAQ(5)0563(FM)
4. What assessment has the First Minister made of the benefit to Wales if the UK Government were to borrow more to invest, at the current low rates? OAQ(5)0563(FM)
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Any increase in public expenditure in comparable areas will mean more money for Wales to support our priorities as set out in ‘Taking Wales Forward’, as long as, of course, it’s capital expenditure.
Bydd unrhyw gynnydd i wariant cyhoeddus mewn ardaloedd cyffelyb yn golygu mwy o arian i Gymru gefnogi ein blaenoriaethau fel y'u nodir yn 'Symud Cymru Ymlaen', ar yr amod, wrth gwrs, ei fod yn wariant cyfalaf.
 
13:55
Huw Irranca-DaviesBywgraffiadBiography
I thank the First Minister for that answer. In household terms, as he outlined in response to an earlier question, we’re all very used to the idea of balancing the books, managing income and outgoings, and, critically, managing debt, whether that’s on the mortgage on our home, or on our family car. Now, Government borrowing is far more complex, of course, but the basic principles remain, including managing your debt at any given time. Yet, classic economics recognises that, for Government borrowing, there are times, especially when the cost of borrowing is as low as it is now, when borrowing can be used to reverse austerity and bring growth, and, by bringing growth, ensuring that the deficit remains at the same percentage of GDP. So, isn’t it time, I say to the First Minister, for the UK Government to change its approach for the good of the country—for Wales and the UK? Or, for the good of the country, isn’t it time to change the UK Government?
Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ateb yna. O safbwynt cartrefi, fel yr amlinellodd mewn ymateb i gwestiwn cynharach, rydym ni i gyd wedi arfer yn llwyr â’r syniad o fantoli’r cyfrifon, rheoli incwm a gwariant, ac, yn hanfodol, rheoli dyled, boed hynny ar y morgais ar ein cartref, neu ar ein car teuluol. Nawr, mae benthyg gan y Llywodraeth yn llawer mwy cymhleth, wrth gwrs, ond mae'r egwyddorion sylfaenol yr un fath, gan gynnwys rheoli eich dyled ar unrhyw adeg benodol. Ac eto mae economeg glasurol yn cydnabod, o ran benthyg gan Lywodraeth, bod adegau, yn enwedig pan fo cost benthyg mor isel ag y mae ar hyn o bryd, pan ellir defnyddio benthyg i wrthdroi cyni cyllidol a dod â thwf, a, thrwy ddod â thwf, sicrhau bod y diffyg yn parhau ar yr un canran o CMC. Felly, onid yw'n bryd, dywedaf wrth y Prif Weinidog, i Lywodraeth y DU newid ei dull er lles y wlad—i Gymru a'r DU? Neu, er lles y wlad, onid yw'n bryd newid Llywodraeth y DU?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Absolutely. All Governments borrow. Margaret Thatcher borrowed every single year. In fact, borrowing went up under the Tories, but they used that borrowing to pay for tax decreases. That’s how unsustainable that was. The current Conservative Government have borrowed money. I don’t criticise them for that, because I know it’s part of government. The issue is: borrow money to invest in capital infrastructure, and, secondly, borrow money in a way that’s prudent so that the debt doesn’t become unmanageable. The problem we have at the moment is that we have a Government in London that’s completely without vision, doesn’t know what it wants to do and has no vision for investment in infrastructure. We were promised electrification of the south Wales main line. Where is it? That’s disappeared off the horizon. No decision on the Swansea bay tidal lagoon, no decision on HS2, no decision on Heathrow. We’ve had absolute dithering—complete and utter dithering for the past year from the UK Government when it comes to funding essential capital infrastructure. Countries that do not invest in their infrastructure decline. They cannot compete with other countries around the world, and the problem we have with the current UK Government is that they’re just not willing to invest.
Yn sicr. Mae pob Llywodraeth yn benthyg. Roedd Margaret Thatcher yn benthyg bob blwyddyn. A dweud y gwir, cynyddodd benthyg o dan y Torïaid, ond defnyddiwyd y benthyciadau hynny ganddynt i dalu am ostyngiadau treth. Dyna pa mor anghynaladwy oedd hynny. Mae’r Llywodraeth Geidwadol bresennol wedi benthyg arian. Nid wyf yn eu beirniadu am hynny, gan fy mod i’n gwybod ei fod yn rhan o lywodraeth. Y pwynt yw: dylid benthyg arian i fuddsoddi mewn seilwaith cyfalaf, ac, yn ail, benthyg arian mewn ffordd sy'n ddoeth fel nad yw'r ddyled yn cynyddu fel na ellir ei rheoli. Y broblem sydd gennym ni ar hyn o bryd yw bod gennym ni Lywodraeth yn Llundain heb weledigaeth o gwbl, nid yw'n gwybod beth mae hi eisiau ei wneud ac nid oes ganddi weledigaeth ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith. Cawsom addewid y byddai prif reilffordd de Cymru yn cael ei thrydaneiddio. Ble mae hynny? Mae hynny wedi diflannu y tu hwnt i’r gorwel. Dim penderfyniad am forlyn llanw bae Abertawe, dim penderfyniad am HS2, dim penderfyniad am Heathrow. Rydym ni wedi cael tin-droi llwyr—tin-droi llwyr dros y flwyddyn ddiwethaf gan Lywodraeth y DU pan ddaw i ariannu seilwaith cyfalaf hanfodol. Mae gwledydd nad ydynt yn buddsoddi yn eu seilwaith yn dirywio. Nid ydynt yn gallu cystadlu â gwledydd eraill ledled y byd, a'r broblem sydd gennym ni gyda Llywodraeth bresennol y DU yw nad ydynt yn barod i fuddsoddi.
 
13:57
First Minister, let’s please get a little bit of sanity back into this question. Borrowing is, of course, an important tool in any Government’s toolbox. It’s an important tool for the Welsh Government; it’s been an important tool for the UK Government. But the levels of borrowing being proposed by the UK Labour Party are truly eye watering. In your heart of hearts, you know that. Will you agree with me that the last thing that this country needs, the last thing that the UK needs, and the last thing that Wales needs, is for Jeremy Corbyn’s Labour party to ratchet up the debt once again and for us to end up in the same sort of position that we’ve been in every time that the Labour Party has been in power in the UK Government before?
Prif Weinidog, gadewch i ni gael ychydig o bwyll yn ôl i’r cwestiwn yma os gwelwch yn dda. Mae benthyg, wrth gwrs, yn arf pwysig i unrhyw Lywodraeth. Mae'n arf pwysig i Lywodraeth Cymru; mae wedi bod yn arf pwysig i Lywodraeth y DU. Ond mae'r lefelau benthyg a gynigir gan Blaid Lafur y DU yn syfrdanol. Rydych chi’n gwybod hynny yn eich calon. A wnewch chi gytuno â mi mai’r peth olaf sydd ei angen ar y wlad hon, y peth olaf sydd ei angen ar y DU, a'r peth olaf sydd ei angen ar Gymru, yw i Blaid Lafur Jeremy Corbyn gynyddu’r ddyled unwaith eto ac i ni fod yn yr un math o sefyllfa yn y pen draw ag yr ydym ni wedi bod ynddi bob tro y mae’r Blaid Lafur wedi bod mewn grym yn Llywodraeth y DU o'r blaen?
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Britain’s best years are always under Labour—always, economically. Look at the stats. Look at where we are now. Look at where we were in 2011, 2012, 2013. Look at where we were at the start of the last decade—a much, much, much better position than we are in now. We were in a much better position then than we were in the 1980s, when the Tories’ main manufacturing product was high unemployment. They took Wales to a level of unemployment well beyond 10 per cent. We need competent economic policies and government, which the Tories have never ever given us. So, it is hugely important that we have a UK Government that understands the value of capital investment, has a vision for the country, and doesn’t keep on saying, ‘We need stable and strong leadership’. Well, stable and strong leadership, let me tell you, involves doing leadership debates, talking to ordinary people, not having events that are closed off to the regional press, as was the case in Cornwall today, and a Prime Minister who is strong and not one who acts as a frightened rabbit.
Mae blynyddoedd gorau Prydain bob amser o dan y Blaid Lafur—bob amser, yn economaidd. Edrychwch ar yr ystadegau. Edrychwch ar ein sefyllfa bresennol. Edrychwch ar ble’r oeddem ni yn 2011, 2012, 2013. Edrychwch ar ble’r oeddem ni ar ddechrau'r degawd diwethaf—sefyllfa lawer, lawer, lawer gwell nag yr ydym ni ynddi heddiw. Roeddem ni mewn sefyllfa lawer gwell bryd hynny nag yr oeddem ni yn y 1980au, pan mai prif gynnyrch gweithgynhyrchu’r Torïaid oedd diweithdra uchel. Aethant â Chymru i lefel o ddiweithdra ymhell y tu hwnt i 10 y cant. Mae angen polisïau a llywodraeth economaidd cymwys arnom, nad yw’r Torïaid erioed wedi eu rhoi i ni. Felly, mae'n hynod bwysig bod gennym ni Lywodraeth y DU sy'n deall gwerth buddsoddiad cyfalaf, sydd â gweledigaeth ar gyfer y wlad, ac nad yw'n dweud o hyd, 'Mae angen arweinyddiaeth sefydlog a chryf arnom'. Wel, mae arweinyddiaeth sefydlog a chryf, gadewch i mi ddweud wrthych, yn golygu cymryd rhan mewn dadleuon arweinyddiaeth, siarad â phobl gyffredin, nid cael digwyddiadau sydd ar gau i’r wasg ranbarthol, fel y digwyddodd yng Nghernyw heddiw, a Phrif Weinidog sy’n gryf ac nid un sy'n ymddwyn fel cwningen ofnus.
 
13:59
If we follow the logic of the First Minister that now is the time to take advantage of historically low interest rates, why is it that his own Government’s finance Secretary is limiting the financing through the mutual investment model to £1 billion, not increasing it to the £7.5 billion suggested by Gerry Holtham, who was a senior adviser to his Government? Isn’t this yet another example of the Labour Party saying one thing in its British manifesto and doing a different thing in Wales? That’s the kind of hypocrisy that has given democratic politics a bad name.
Os dilynwn ni resymeg y Prif Weinidog mai nawr yw'r amser i fanteisio ar gyfraddau llog hanesyddol o isel, pam mae Ysgrifennydd cyllid ei Lywodraeth ei hun yn cyfyngu ar y cyllido drwy'r model buddsoddiad cydfuddiannol i £1 biliwn, ac nid ei gynyddu i’r £7.5 biliwn a awgrymwyd gan Gerry Holtham, a oedd yn gynghorydd uwch i’w Lywodraeth? Onid yw hon yn enghraifft arall eto o'r Blaid Lafur yn dweud un peth yn ei maniffesto ar gyfer Prydain ac yn gwneud rhywbeth gwahanol yng Nghymru? Dyna'r math o ragrith sydd wedi rhoi enw drwg i wleidyddiaeth ddemocrataidd.
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Says the man described in his election leaflet as ‘the mab afradlon’—the lost prophet of Wales. Who am I to argue with him, described in that way? And he allowed that to appear in his leaflet, would you believe? But there we are. He asked the question. The reality is that it’s £1.5 billion. We will borrow up to a level that is prudent, and £1.5 billion, in Welsh terms and devolved terms, is, we believe, a prudent level of borrowing.
Meddai’r dyn a ddisgrifir yn ei daflen etholiad fel 'y mab afradlon'—proffwyd coll Cymru. Pwy ydw i i ddadlau ag ef, un a ddisgrifir felly? A chaniataodd i hynny ymddangos yn ei daflen, credwch neu beidio? Ond dyna ni. Gofynnodd y cwestiwn. Y gwir amdani yw mai £1.5 biliwn yw’r swm. Byddwn yn benthyg hyd at lefel sy'n ddarbodus, ac mae £1.5 biliwn, o safbwynt Cymru ac o safbwynt datganoledig, yn ein barn ni, yn lefel darbodus o fenthyg.
 
Yr Ardal Fenter ym Mhort Talbot
The Enterprise Zone in Port Talbot
 
14:00
5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cynnydd sy'n cael ei wneud i ddenu buddsoddiad i'r ardal fenter ym Mhort Talbot? OAQ(5)0571(FM)
5. Will the First Minister make a statement on the progress being made to attract investment into the enterprise zone in Port Talbot? OAQ(5)0571(FM)
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. We know the enterprise zone is a powerful marketing lever. We know that its proximity to the new Swansea bay campus, in terms of the area’s assisted area status, is hugely important, and we know the zone is a compelling proposition for investment.
Gwnaf. Rydym ni’n gwybod bod yr ardal fenter yn ysgogwr marchnata pwerus. Rydym ni’n gwybod bod ei agosrwydd at gampws newydd bae Abertawe, o ran statws ardal a gynorthwyir yr ardal, yn hynod o bwysig, a gwyddom fod yr ardal yn gynnig deniadol ar gyfer buddsoddiant.
 
14:00
Thank you for that answer, First Minister. As you know, the enterprise zone in Port Talbot was established due to the real threat of closure of the steelworks following Tata’s original decision to sell off its UK operations. That threat is not going away, and it’s important that we now diversify our manufacturing and other industries within Port Talbot. However, this proposed new site for a new prison in Port Talbot is actually believed to be within the Port Talbot enterprise zone. What analysis has the Welsh Government undertaken to actually consider the impact that building a prison in that enterprise zone will have on attracting new businesses and supporting economic growth in existing businesses, to build a stronger economy based upon skills available in manufacturing and high tech that are in Port Talbot? And on the basis of the analysis result giving a negative outcome, will the Welsh Government fail to sell or lease the land to the Ministry of Justice?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Fel y gwyddoch, sefydlwyd yr ardal fenter ym Mhort Talbot oherwydd y bygythiad gwirioneddol o gau'r gwaith dur yn dilyn penderfyniad gwreiddiol Tata i werthu ei weithrediadau yn y DU. Nid yw’r bygythiad hwnnw yn pylu, ac mae'n bwysig nawr ein bod ni’n amrywio ein diwydiant gweithgynhyrchu a diwydiannau eraill ym Mhort Talbot. Fodd bynnag, credir fod y safle newydd arfaethedig hwn ar gyfer carchar newydd ym Mhort Talbot mewn gwirionedd yn ardal fenter Port Talbot. Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud i ystyried yr effaith y bydd adeiladu carchar yn yr ardal fenter honno yn ei chael ar ddenu busnesau newydd a chefnogi twf economaidd mewn busnesau sydd eisoes yn bodoli, i adeiladu economi gryfach yn seiliedig ar y sgiliau sydd ar gael ym maes gweithgynhyrchu ac uwch-dechnoleg sydd ym Mhort Talbot? Ac ar y sail bod y dadansoddiad yn rhoi canlyniad negyddol, a fydd Llywodraeth Cymru yn methu â gwerthu neu brydlesu'r tir i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder?
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we haven’t conducted that analysis as yet. What I can say, however, to the Member, just to reassure him, is that I have a prison in my constituency. In fact, it was built when I was the ward councillor in my ward. Indeed, people were concerned and they were worried about what the impact of the prison might be. The reality is it hasn’t had a negative impact at all. In fact, it employs a large number of people locally and it’s provided work for a large number of contractors. So, whilst I can well understand some of his constituents being concerned—and he has represented the views of those constituents this afternoon—the experience that we have in Bridgend is that the prison itself—. In fact, there’s a housing estate being built next to it as we speak. So, the prison quickly becomes integrated into the life of the community and it can, in fact, be a job creator.
Wel, nid ydym wedi cynnal y dadansoddiad hwnnw eto. Yr hyn y gallaf ei ddweud, fodd bynnag, wrth yr Aelod, dim ond i roi sicrwydd iddo, yw bod gennyf i garchar yn fy etholaeth i. A dweud y gwir, cafodd ei adeiladu pan mai fi oedd y cynghorydd ward yn fy ward. Yn wir, roedd pobl yn pryderu ac roeddent yn poeni am yr hyn y gallai effaith y carchar fod. Y gwir amdani yw nad yw wedi cael effaith negyddol o gwbl. A dweud y gwir, mae'n cyflogi nifer fawr o bobl yn lleol ac mae wedi darparu gwaith ar gyfer nifer fawr o gontractwyr. Felly, er y gallaf ddeall yn iawn bod rhai o'i etholwyr yn pryderu—ac mae ef wedi cynrychioli barn yr etholwyr hynny y prynhawn yma—y profiad sydd gennym ni ym Mhen-y-bont ar Ogwr yw bod y carchar ei hun—. A dweud y gwir, mae ystâd o dai yn cael ei hadeiladu y drws nesaf iddo ar hyn o bryd. Felly, mae'r carchar yn cael ei integreiddio’n gyflym i fywyd y gymuned a gall, mewn gwirionedd, greu swyddi.
 
14:02
The Swansea bay city region deal, which you and Theresa May, of course, both signed recently in Swansea, is set to trigger £1.3 billion worth of investment in the region, and the proximity of the university that you’ve mentioned already, and the emphasis on the steel-based supply chain within the enterprise zone, fits very well with a number of projects in that deal. The enterprise zone board also hopes to create opportunities and promote innovation and entrepreneurship in advanced manufacturing and materials. So, what kind of help can we expect from Welsh Government to help the local steel sector take advantage of research and development and commercialisation in those other two sectors in order to improve the local economy?
Mae cytundeb dinas-ranbarth bae Abertawe, a lofnodwyd yn ddiweddar gennych chi a Theresa May, wrth gwrs, yn Abertawe, ar fin sbarduno gwerth £1.3 biliwn o fuddsoddiad yn y rhanbarth, ac mae agosrwydd y brifysgol yr ydych wedi ei grybwyll eisoes, a’r pwyslais ar y gadwyn gyflenwi sy'n seiliedig ar ddur yn yr ardal fenter, yn cyd-fynd yn dda iawn â nifer o brosiectau yn y cytundeb hwnnw. Mae bwrdd yr ardal fenter hefyd yn gobeithio creu cyfleoedd a hybu arloesedd ac entrepreneuriaeth ym maes gweithgynhyrchu uwch a deunyddiau. Felly, pa fath o gymorth allwn ni ei ddisgwyl gan Lywodraeth Cymru i helpu'r sector dur lleol i fanteisio ar ymchwil a datblygiad a masnacheiddio yn y ddwy sector arall hynny er mwyn gwella'r economi leol?
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have been working with Swansea University in terms of R&D. We’ve been working with Tata to move R&D into south Wales. We want to be manufacturers, but we want to make sure that as much R&D as possible takes place in Wales as well. There are great opportunities there for Tata. We believe there are great opportunities with the lagoon—the lagoon is widely supported in this Chamber; I don’t make that point in any political sense. I do hope that whatever happens after 8 June we will have a decision that is positive about the lagoon to create 1,000 jobs in the area, which will be a huge catalyst in terms of job creation within the enterprise zone.
Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Abertawe o ran ymchwil a datblygu. Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda Tata i symud ymchwil a datblygu i mewn i dde Cymru. Rydym ni eisiau bod yn weithgynhyrchwyr, ond rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod cymaint o ymchwil a datblygu â phosibl yn digwydd yng Nghymru hefyd. Ceir cyfleoedd gwych yno i Tata. Credwn fod cyfleoedd gwych gyda'r morlyn—ceir cefnogaeth eang i’r morlyn yn y Siambr hon; nid wyf yn gwneud y pwynt hwnnw mewn unrhyw ystyr gwleidyddol. Rwy’n gobeithio, beth bynnag sy'n digwydd ar ôl 8 Mehefin, y byddwn yn cael penderfyniad sy'n gadarnhaol ynghylch y morlyn i greu 1,000 o swyddi yn yr ardal, a fydd yn gatalydd enfawr o ran creu swyddi yn yr ardal fenter.
 
14:03
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
First Minister, I heard your response to David Rees, but I didn’t hear whether you as First Minister and as a Government here would be supporting the prison in Port Talbot. I recognise what you say about Bridgend, but you will understand that the prison in Port Talbot, if it is built, will be significantly over capacity, and is not something that we think will add benefit to the local economy. I’ve had concerns from local people with regards to the fact that many of them are trying to rent out space of over 10,000 sq ft in Port Talbot; small businesses wanting to develop, who are now moving to your area—I’m sure you’re pleased to hear that—but they can’t stay in Port Talbot. So, could you not be focusing on the real everyday issues our small businesses are facing, as opposed to imposing a super-prison on Port Talbot?
Prif Weinidog, clywais eich ymateb i David Rees, ond ni chlywais a fyddech chi fel Prif Weinidog ac fel Llywodraeth yma yn cefnogi'r carchar ym Mhort Talbot. Rwy’n cydnabod yr hyn a ddywedwch am Ben-y-bont ar Ogwr, ond byddwch yn deall y bydd y carchar ym Mhort Talbot, os caiff ei adeiladu, yn sylweddol dros gapasiti, ac nid yw’n rhywbeth yr ydym ni’n credu fydd yn ychwanegu budd i'r economi leol. Rwyf wedi derbyn pryderon gan bobl leol o ran y ffaith bod llawer ohonyn nhw yn ceisio rhentu lleoedd o fwy na 10,000 troedfedd sgwâr ym Mhort Talbot; busnesau bach sydd eisiau datblygu, sydd bellach yn symud i'ch ardal chi—rwy'n siŵr eich bod chi’n falch o glywed hynny—ond ni allant aros ym Mhort Talbot. Felly, oni allech chi ganolbwyntio ar y materion bob dydd gwirioneddol y mae ein busnesau bach yn eu hwynebu, yn hytrach na gorfodi uwch-garchar ar Bort Talbot?
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the decision to build the prison is not ours. Prisons are not devolved. We’ll examine, of course, any and all the consequences of building a prison. Bridgend already has a prison, of course, so if people are moving to Bridgend then the prison hasn’t affected their decision in that regard, but it is important that all these things are considered very, very carefully. It’s important that the UK Government makes very clear what it believes the prison can deliver, not just in terms of prison capacity, but also in terms of the local economy, and for them to make the case for the prison, and we’ll examine carefully what their case is.
Wel, nid ein penderfyniad ni oedd adeiladu’r carchar. Nid yw carchardai wedi'u datganoli. Byddwn yn archwilio, wrth gwrs, unrhyw ganlyniadau a holl ganlyniadau adeiladu carchar. Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr garchar eisoes, wrth gwrs, felly os yw pobl yn symud i Ben-y-bont ar Ogwr, yna nid yw'r carchar wedi effeithio ar eu penderfyniad yn hynny o beth, ond mae'n bwysig bod yr holl bethau hyn yn cael eu hystyried yn ofalus dros ben. Mae'n bwysig bod Llywodraeth y DU yn ei gwneud yn eglur iawn yr hyn y mae'n credu y gall y carchar ei gynnig, nid yn unig o ran capasiti carchardai, ond hefyd o ran yr economi leol, ac iddynt wneud yr achos dros y carchar, a byddwn yn ystyried yn ofalus beth yw eu hachos.
 
Gofal Iechyd Sylfaenol
Primary Healthcare
 
14:04
6. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella mynediad at ofal iechyd sylfaenol? OAQ(5)0574(FM)
6. Will the First Minister outline the Welsh Government's plans to improve access to primary healthcare? OAQ(5)0574(FM)
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Through modernising our primary care services, we want access to continue to improve. When local issues arise, as they will, we expect health boards to ensure local needs continue to be met.
Gwnaf. Trwy foderneiddio ein gwasanaethau gofal sylfaenol, rydym ni eisiau i fynediad barhau i wella. Pan fydd materion lleol yn codi, fel y byddant, rydym ni’n disgwyl i fyrddau iechyd sicrhau bod anghenion lleol yn parhau i gael eu diwallu.
 
14:04
In my constituency, we’ve experienced big problems with GP retention and recruitment, and it’s of particular concern in the Rhondda because we have an ageing population and an ageing GP population to match. Last year, we saw the closure of Tŷ Horeb surgery in Treorchy, and, less than a fortnight ago, Maerdy surgery patients were told to go to Ferndale surgery because GP cover could not be arranged for that particular day. This caused a lot of concern in an area where appointments are difficult to come by at the best of times. With all the problems in the NHS in England, why is recruitment such a problem in Wales? Doctors should be falling over themselves to come and work in Wales, but you’ve failed to capitalise on that situation. Do you also regret that, after 18 years of Labour running the NHS in Wales, we still have one of the worst patient-to-doctor numbers in the whole of the EU?
Yn fy etholaeth i, rydym ni wedi cael problemau mawr o ran cadw a recriwtio meddygon teulu, ac mae'n peri pryder arbennig yn y Rhondda gan fod gennym ni boblogaeth sy'n heneiddio a phoblogaeth meddygon teulu sy'n heneiddio hefyd. Y llynedd, gwelsom gau meddygfa Tŷ Horeb yn Nhreorci, a, llai na phythefnos yn ôl, dywedwyd wrth gleifion meddygfa’r Maerdy i fynd i feddygfa Ferndale gan na ellid trefnu gwasanaeth meddyg teulu ar gyfer y diwrnod penodol hwnnw. Achosodd hyn lawer o bryder mewn ardal lle mae’n anodd cael apwyntiadau ar unrhyw adeg. Gyda'r holl broblemau yn y GIG yn Lloegr, pam mae recriwtio yn gymaint o broblem yng Nghymru? Dylai meddygon fod yn torri eu boliau i ddod i weithio yng Nghymru, ond rydych chi wedi methu â manteisio ar y sefyllfa honno. A ydych chi hefyd yn gresynu’r ffaith, ar ôl 18 mlynedd o Lafur yn rhedeg GIG Cymru, ein bod yn dal i fod ag un o'r rhifau claf i feddyg gwaethaf yn yr UE gyfan?
 
14:05
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have more GPs than ever before, and we are at the stage where more and more GPs are looking to come to work in Wales. It’s hugely important that the structure of general practice in Wales is attractive. It is a reality, to my mind, that more and more GPs want to be salaried. They don’t want to buy into a practice. They don’t want to work within that model. Why? They’ve come through medical school with debt—to actually fork out more money is not an attractive proposition for many of them. The contractor model will be attractive for some, and that’ll be an important part of the NHS for years to come.
Mae gennym ni fwy o feddygon teulu nag erioed o'r blaen, ac rydym ni mewn sefyllfa lle mae mwy a mwy o feddygon teulu eisiau dod i weithio yng Nghymru. Mae'n hynod bwysig bod strwythur ymarfer cyffredinol yng Nghymru yn ddeniadol. Mae'n wirionedd, yn fy marn i, bod mwy a mwy o feddygon teulu eisiau bod yn gyflogedig. Nid ydyn nhw eisiau prynu i mewn i bractis. Nid ydyn nhw eisiau gweithio ar sail y model hwnnw. Pam? Maen nhw wedi dod drwy'r ysgol feddygol gyda dyled—nid yw talu mwy o arian yn ddewis deniadol i lawer ohonyn nhw. Bydd y model contractwr yn ddeniadol i rai, a bydd hynny’n rhan bwysig o'r GIG am flynyddoedd i ddod.
 
She is right about what happened in Maerdy. I know that there was an issue there on one day; because of an unforeseen circumstance, the cover wasn’t there. That is something that I can understand people in Maerdy being frustrated about. It’s part of the Ferndale practice, but, nevertheless, there is a branch surgery in Maerdy. What we are finding, of course, is that, for example, we’ve seen a 16 per cent increase in the number of GP training places filled so far compared with last year. The £43 million primary care fund has helped provide more than 250 additional primary care posts, including GP and nursing posts, pharmacists and physiotherapists. Importantly, work is being taken forward in Cwm Taf—of course, the Rhondda’s part of that—working across eight practices in one cluster. So, surgeries that are quite small and that do find it difficult to provide cover at the level that will be expected these days are able to work together in order to provide the comprehensive cover that people need.
Mae hi'n iawn am yr hyn a ddigwyddodd yn y Maerdy. Gwn fod problem yno ar un diwrnod; oherwydd amgylchiadau annisgwyl, nid oedd y cymorth wrth gefn yno. Mae hynny'n rhywbeth y gallaf ddeall y mae pobl yn y Maerdy yn rhwystredig amdano. Mae'n rhan o bractis Ferndale, ond, serch hynny, ceir meddygfa gangen yn y Maerdy. Yr hyn yr ydym ni’n ei ganfod, wrth gwrs, yw ein bod ni wedi gweld, er enghraifft, cynnydd o 16 y cant i nifer y lleoedd hyfforddi meddygon teulu yn cael eu llenwi hyd yn hyn o'i gymharu â'r llynedd. Mae'r gronfa gofal sylfaenol £43 miliwn wedi helpu i ddarparu mwy na 250 o swyddi gofal sylfaenol ychwanegol, gan gynnwys swyddi meddygon teulu a nyrsio, fferyllwyr a ffisiotherapyddion. Yn bwysig, mae gwaith yn cael ei wneud yng Nghwm Taf—wrth gwrs, mae’r Rhondda’n rhan o hynny—yn gweithio ar draws wyth practis mewn un clwstwr. Felly, gall meddygfeydd sy’n eithaf bach ac sy’n ei chael hi’n anodd darparu gwasanaeth ar y lefel a ddisgwylir y dyddiau hyn weithio gyda'i gilydd i ddarparu’r gwasanaeth cynhwysfawr sydd ei angen ar bobl.
 
14:07
Patients not only need to have access to good GP surgeries and good GPs, but also they need to have quality in that access. We all accept, and I think there’s a growing recognition, that GPs should be left to deal with the more complex cases and those with multiple comorbidities. We welcome the growth in the allied healthcare professionals, and we welcome the growth in having counsellors in GP surgeries, and in having chronic care condition nurses, palliative care specialists and so on. But I do wonder, First Minister, what discussions your Government might have had in terms of extending the appointment time. Because if a GP who is already under enormous pressure has to see a patient with complex healthcare issues or comorbidities and write up those notes, the standard 10 minutes is a very difficult thing for them to undertake all that work in. I wonder if your Government has had any consideration of that particular matter.
Mae angen i gleifion gael mynediad at feddygfeydd teulu da a meddygon teulu da, ond mae hefyd angen iddyn nhw gael ansawdd da o ran y mynediad hwnnw. Mae pob un ohonom ni’n derbyn, ac rwy’n meddwl bod cydnabyddiaeth gynyddol, y dylai meddygon teulu gael eu gadael i ymdrin â'r achosion mwy cymhleth a'r rheini â chyflyrau cydafiachus lluosog. Rydym ni’n croesawu'r cynnydd i nifer y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol perthynol, ac rydym ni’n croesawu'r twf o ran cael cwnselwyr mewn meddygfeydd teulu, ac o ran cael nyrsys cyflwr gofal cronig, arbenigwyr gofal lliniarol ac yn y blaen. Ond rwy’n meddwl tybed, Brif Weinidog, pa drafodaethau y gallai eich Llywodraeth fod wedi eu cael o ran ymestyn hyd yr apwyntiad. Oherwydd os oes rhaid i feddyg teulu sydd eisoes o dan bwysau aruthrol weld claf â phroblemau gofal iechyd cymhleth neu gyflyrau cydafiachus ac ysgrifennu’r nodiadau hynny, yna mae'r 10 munud safonol yn beth anodd iawn iddyn nhw wneud yr holl waith hwnnw ynddo. Tybed a yw eich Llywodraeth wedi rhoi unrhyw ystyriaeth i'r mater penodol hwnnw.
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Can I welcome, first of all, what the Member said about not piling—that’s not the way she put it, but it’s what she meant—all the pressure on GPs? A good number of cases that appear before GPs don’t need a GP, which is why it is hugely important we have Choose Well, of course. We see, when health boards take over practices, that they become multidisciplinary. People can be directed to the nurse, to the pharmacist, to the occupational therapist or to the physiotherapist, as appropriate, rather than everybody piling on to the GP. The challenge for the smaller practices is to be able to take pressure off themselves in the future, by working with other practices to provide wider and more holistic services between them. So, for example, is it reasonable for a single-handed practice to employ lots of nurses or physiotherapists? No, but working with other practices, it then becomes far more viable for that to happen. But it is hugely important that we don’t—she doesn’t do this, in fairness—it is hugely important for us not to think that primary care is just about GPs; it’s about making sure that people get the right level of care the right time. You take away the pressure on GPs, you release more time for them to see the patients who need more time to be seen.
A gaf i groesawu, yn gyntaf oll, yr hyn a ddywedodd yr Aelod am beidio â phentyrru—nid dyna’r ffordd y’i mynegwyd ganddi, ond dyna yr oedd hi’n ei olygu—yr holl bwysau ar feddygon teulu? Nid oes angen meddyg teulu ar nifer fawr o achosion sy'n ymddangos gerbron meddygon teulu, a dyna pam mae’n hynod o bwysig bod gennym ni Dewis Doeth, wrth gwrs. Rydym ni’n gweld, pan fydd byrddau iechyd yn cymryd practisau drosodd, eu bod yn dod yn amlddisgyblaeth. Gellir cyfeirio pobl at y nyrs, at y fferyllydd, at y therapydd galwedigaethol neu at y ffisiotherapydd, fel y bo'n briodol, yn hytrach na phawb yn pentyrru ar y meddyg teulu. Yr her i’r practisau llai yw gallu cymryd pwysau oddi arnynt eu hunain yn y dyfodol, trwy weithio gyda meddygfeydd eraill i ddarparu gwasanaethau ehangach a mwy cyfannol rhyngddynt. Felly, er enghraifft, a yw'n rhesymol i bractis un meddyg gyflogi llawer o nyrsys neu ffisiotherapyddion? Nac ydy, ond yn gweithio gyda meddygfeydd eraill, mae'n dod yn llawer mwy ymarferol wedyn i hynny ddigwydd. Ond mae'n hynod bwysig nad ydym—nid yw hi’n gwneud hyn, er tegwch—mae'n hynod bwysig i ni beidio â meddwl bod gofal sylfaenol yn golygu meddygon teulu yn unig; mae'n golygu sicrhau bod pobl yn cael y lefel cywir o ofal ar yr adeg gywir. Rydych chi’n tynnu’r pwysau oddi ar feddygon teulu, rydych chi’n rhyddhau mwy o amser iddyn nhw weld y cleifion sydd angen mwy o amser i gael eu gweld.
 
Sefydliadau sy'n Adleoli i Gymru
Organisations Relocating to Wales
 
14:09
7. Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o gyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer sefydliadau sy'n adleoli i Gymru o dde-ddwyrain Lloegr? OAQ(5)0568(FM)
7. What assessment has the First Minister made of the future opportunities for organisations relocating to Wales from the south-east of England? OAQ(5)0568(FM)
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
A large proportion of recent investments from companies headquartered elsewhere in the UK have, indeed, come from London and the south-east of England.
Mae cyfran fawr o fuddsoddiadau diweddar gan gwmnïau â phencadlys mewn mannau eraill yn y DU wedi, yn wir, yn dod o Lundain a de-ddwyrain Lloegr.
 
14:09
I thank the First Minister for that response. Does the First Minister support the call from the leader of Cardiff council to the UK Government for Channel 4 to be relocated to Cardiff, in view of the success of the media industry in Cardiff and as part of the consultation that is now going on about the future of Channel 4?
Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna. A yw'r Prif Weinidog yn cefnogi’r alwad gan arweinydd cyngor Caerdydd i Lywodraeth y DU i Channel 4 gael ei adleoli i Gaerdydd, o ystyried llwyddiant y diwydiant cyfryngau yng Nghaerdydd ac yn rhan o'r ymgynghoriad sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd ar ddyfodol Channel 4?
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I do, very much. I think Cardiff has a great deal to offer in terms of media services. We’ve seen huge growth in the creative industries, not just in Cardiff but outside. We’ve seen huge growth in the media in Cardiff, and Cardiff would be an ideal headquarters for Channel 4.
Ydw, mi ydwyf, yn fawr iawn. Rwy'n credu bod gan Gaerdydd lawer iawn i'w gynnig o ran gwasanaethau cyfryngau. Rydym ni wedi gweld twf aruthrol yn y diwydiannau creadigol, nid yn unig yng Nghaerdydd ond y tu allan. Rydym ni wedi gweld twf aruthrol yn y cyfryngau yng Nghaerdydd, a byddai Caerdydd yn bencadlys delfrydol ar gyfer Channel 4.
 
Benthyca
Borrowing
 
14:10
8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y swm priodol o fenthyca ar gyfer Llywodraeth Cymru yng nghyd-destun y DU? OAQ(5)0567(FM)
8. Will the First Minister make a statement on the appropriate magnitude of borrowing for the Welsh Government in the UK context? OAQ(5)0567(FM)
 
14:10
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I was just readjusting myself, there, to where the Member is now sitting. Well, we will maximise all the tools available to support the economy and public services in Wales, including making best use of the £1 billion of borrowing powers secured through the new fiscal framework.
Roeddwn i’n ymaddasu fy hun, nawr, i ble mae'r Aelod yn eistedd erbyn hyn. Wel, byddwn yn gwneud y gorau o’r holl ddulliau sydd ar gael i gefnogi'r economi a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys gwneud y defnydd gorau o'r £1 biliwn o bwerau benthyg a sicrhawyd drwy'r fframwaith cyllidol newydd.
 
14:10
First Minister, whether the question is £1 billion or £1.5 billion of borrowing for Wales, or £500 billion of borrowing for the UK, your answer seems to be the same: ‘Let’s borrow; it’s cheap.’ There seems to be less consideration to how we would pay that money back or what would happen if interest rates go up. Do you seriously believe it’s appropriate for the UK to borrow 300 times as much as Wales? And if so, is your position any more credible than Jeremy Corbyn’s?
Prif Weinidog, pa un a yw'r cwestiwn yn £1 biliwn neu £1.5 biliwn o fenthyciadau ar gyfer Cymru, neu £500 biliwn o fenthyciadau ar gyfer y DU, mae’n ymddangos bod eich ateb yr un fath: 'Gadewch i ni fenthyg; mae'n rhad.' Mae'n ymddangos bod llai o ystyriaeth i sut y byddem ni’n ad-dalu'r arian neu beth fyddai'n digwydd pe byddai cyfraddau llog yn cynyddu. A ydych chi’n credu o ddifrif ei bod yn briodol i’r DU fenthyg 300 gwaith cymaint â Chymru? Ac os felly, a yw eich safbwynt chi yn fwy credadwy o gwbl nag un Jeremy Corbyn?
 
14:11
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The UK has far more fiscal tools available to it than the Welsh Government in terms of the way in which it can borrow and in terms of the taxation policies available to it. We know that your party—or the party that you sit on that side of the Chamber with—will not rule out a rise in income tax. I appreciate that honesty, but I think it’s right to say that even the Conservative Party is considering increasing income taxes in the future in order to provide more money for the public purse. They’ve been asked several times to rule it out, and several times that has not been ruled out. The point is this: borrowing for infrastructure investment is important. It must be prudent—I take that point—and it must be affordable. But what is affordable for the UK is many times more than what is affordable for Wales because of the tools at the UK’s disposal and its ability to raise money. It was done in the 1940s, when the situation was far, far worse than this. The infrastructure was rebuilt. The UK got back on its feet into the 1950s. If it could be done in the 1940s, when borrowing rates were higher and the situation much worse, then why is it so unreasonable to say that it can’t be done now?
Mae gan y DU lawer mwy o offerynnau cyllidol ar gael iddi na Llywodraeth Cymru o ran y ffordd y gall fenthyg ac o ran y polisïau trethu sydd ar gael iddi. Rydym ni’n gwybod na wnaiff eich plaid—neu'r blaid yr ydych chi’n eistedd ar yr ochr yna i'r Siambr â hi—ddiystyru codi treth incwm. Rwy’n gwerthfawrogi’r gonestrwydd hwnnw, ond rwy'n credu ei bod yn iawn i ddweud bod hyd yn oed y Blaid Geidwadol yn ystyried cynyddu trethi incwm yn y dyfodol er mwyn darparu mwy o arian i bwrs y wlad. Gofynnwyd iddyn nhw sawl gwaith i’w ddiystyru, a sawl gwaith nid yw wedi cael ei ddiystyru. Y pwynt yw hyn: mae benthyg ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith yn bwysig. Mae’n rhaid iddo fod yn ddarbodus—rwy’n derbyn y pwynt hwnnw—ac mae’n rhaid iddo fod yn fforddiadwy. Ond mae’r hyn sy'n fforddiadwy i’r DU lawer gwaith yn fwy na'r hyn sy'n fforddiadwy i Gymru oherwydd y dulliau sydd ar gael i'r DU a'i gallu i godi arian. Cafodd ei wneud yn y 1940au, pan roedd y sefyllfa yn llawer iawn gwaeth na hyn. Ailadeiladwyd y seilwaith. Rhoddwyd y DU yn ôl ar ei thraed i mewn i'r 1950au. Os oedd modd ei wneud yn y 1940au, pan roedd cyfraddau benthyg yn uwch a'r sefyllfa’n llawer gwaeth, yna pam mae mor afresymol i ddweud na ellir ei wneud yn awr?
 
Deddf yr Undebau Llafur 2016
The Trade Union Act 2016
 
14:12
9. Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o Ddeddf yr Undebau Llafur 2016 ers iddi ddod i rym ym mis Mawrth eleni? OAQ(5)0565(FM)
9. What assessment has the First Minister made of the impact of the Trade Union Act 2016 since it came into force in March this year? OAQ(5)0565(FM)
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our assessment of the Trade Union Act remains: that it is divisive, damaging and risks undermining public services and the economy.
Mae ein hasesiad o Ddeddf yr Undebau Llafur yn parhau: ei bod yn achosi rhwyg, yn niweidiol ac yn arwain at y perygl o danseilio gwasanaethau cyhoeddus a'r economi.
 
14:12
I thank you for that answer and I share your opinion. Do you agree that by forcing public sector employers to publish information on facility time—that is, the time taken off from work to allow union representatives to carry out their duties when helping employees—that by doing this, the Trade Union Act 2016 blatantly discriminates against public sector workers and serves to weaken their rights and their working conditions? And what, First Minister, is the Welsh Government doing to help protect workers’ rights across Wales?
Diolchaf i chi am yr ateb yna ac rwy’n rhannu eich barn. A ydych chi’n cytuno, trwy orfodi cyflogwyr sector cyhoeddus i gyhoeddi gwybodaeth am amser hwyluso—hynny yw, yr amser a gymerir i ffwrdd o'r gwaith i ganiatáu cynrychiolwyr undebau i gyflawni eu dyletswyddau wrth helpu gweithwyr—trwy wneud hyn, bod Deddf yr Undebau Llafur 2016 yn gwahaniaethu’n amlwg yn erbyn gweithwyr sector cyhoeddus gan wanhau eu hawliau a’u hamodau gwaith? A beth, Prif Weinidog, mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu i amddiffyn hawliau gweithwyr ledled Cymru?
 
14:13
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We, of course, have taken forward legislation in this Assembly to do just that in the areas that we believe are devolved. It is a bureaucratic imposition on public sector employers that they have to do this. It’s not something that the private sector is required to do. But also, it seems to indicate that, somehow, the current UK Government sees public sector workers as somehow not as good as those in the private sector. That’s the insinuation: that, somehow, they’re spending all their time in facility time and not actually doing any real work. That’s not the case at all. We know that huge amounts of work go into the public sector, from so many hundreds of thousands of people up and down the length and breadth of Wales, and that is why this legislation was so unnecessary.
Rydym ni wedi, wrth gwrs, bwrw ymlaen â deddfwriaeth yn y Cynulliad hwn i wneud yn union hynny yn y meysydd y credwn sy’n ddatganoledig. Mae'n faich biwrocrataidd ar gyflogwyr sector cyhoeddus bod yn rhaid iddyn nhw wneud hyn. Nid yw'n rhywbeth y mae'n ofynnol i'r sector preifat i wneud. Ond hefyd, mae'n ymddangos ei fod yn awgrymu, rhywsut, bod Llywodraeth bresennol y DU o’r farn nad yw gweithwyr sector cyhoeddus cystal, rhywsut, â’r rheini yn y sector preifat. Dyna'r ensyniad: eu bod, rhywsut, yn treulio eu holl amser mewn amser hwyluso ac nid yn gwneud unrhyw waith go iawn. Nid yw hynny'n wir o gwbl. Rydym ni’n gwybod bod llawer iawn o waith yn mynd i mewn i'r sector cyhoeddus, gan gynifer o gannoedd o filoedd o bobl i fyny ac i lawr hyd a lled Cymru, a dyna pam yr oedd y ddeddfwriaeth hon mor ddiangen.
 
Cenedl Deg o ran Gwaith
A Fair Work Nation
 
14:13
10. Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer sicrhau bod Cymru yn genedl deg o ran gwaith? OAQ(5)0570(FM)
10. What are the Welsh Government's plans for making Wales a 'fair work nation'? OAQ(5)0570(FM)
 
14:13
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I am in close discussion with our social partners on fair work and the steps we can take together so that more people have access to good work and a secure income. Tomorrow I’m meeting with our social partners, the Wales TUC and business organisations to discuss the establishment of a fair work commission.
Rwy’n cynnal trafodaethau agos gyda'n partneriaid cymdeithasol ar waith teg a'r camau y gallwn eu cymryd gyda'n gilydd fel bod gan fwy o bobl fynediad at waith da ac incwm diogel. Yfory rwy’n cyfarfod â'n partneriaid cymdeithasol, TUC Cymru a sefydliadau busnes i drafod sefydlu comisiwn gwaith teg.
 
14:14
I thank the First Minister for his answer, although he did make this announcement in his Labour Party conference speech back in the spring, and it’s disappointing, given developments at a UK level, that this fair work commission hasn’t been established. According to the most recent data I’ve been able to find, Wales is among the least fair nations in terms of work in these islands: 45,000 people are classed as being low-paid self-employed, 60 per cent of temporary workers want but cannot get permanent jobs, and 42,000 people are on zero-hours contracts. When he eventually gets round to establishing a fair work commission, can he give a commitment that part of its terms of reference will be to review all previous and current trade union legislation as they relate to devolved areas, so that we in Wales can take the spirit that his Government has shown in relation to the Trade Union Act 2016 and amend all regressive anti-trade union legislation in this country?
Diolchaf i'r Prif Weinidog am ei ateb, er iddo wneud y cyhoeddiad hwn yn ei araith yng nghynhadledd y Blaid Lafur yn ôl yn y gwanwyn, ac mae'n siomedig, o ystyried y datblygiadau ar lefel y DU, nad yw'r comisiwn gwaith teg hwn wedi ei sefydlu. Yn ôl y data diweddaraf yr wyf i wedi gallu dod o hyd iddynt, mae Cymru ymhlith y gwledydd lleiaf teg o ran gwaith ar yr ynysoedd hyn: mae 45,000 o bobl wedi eu dosbarthu fel bod yn hunangyflogedig tâl isel, mae 60 y cant o weithwyr dros dro eisiau swyddi parhaol ond ni allant eu cael, ac mae 42,000 o bobl ar gontractau dim oriau. Pan fydd yn mynd ati i sefydlu comisiwn gwaith teg o’r diwedd, a all ef wneud ymrwymiad mai rhan o'i gylch gorchwyl fydd adolygu'r holl ddeddfwriaeth undebau llafur flaenorol a chyfredol fel y maen nhw’n berthnasol i feysydd datganoledig, fel y gallwn ni yng Nghymru gymryd yr ysbryd y mae ei Lywodraeth ef wedi ei ddangos o ran Deddf yr Undebau Llafur 2016 a diwygio’r holl ddeddfwriaeth gwrth-undebau llafur atchweliadol yn y wlad hon?
 
14:15
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I wouldn’t want to prejudge the discussion that takes place tomorrow, but I take on board what he has said. It’s hugely important that we get support and buy-in from all sectors of industry as we look at fair work. In addition to working with social partners, I have also already asked the Public Policy Institute for Wales to undertake some work on this—specifically in terms of defining what fair work is. We can have an idea of what fair work looks like, but it’s hugely important to define it as strongly as possible in order for the commission’s work to be effective.
Wel, ni fyddwn eisiau rhagfarnu’r drafodaeth sy'n cael ei chynnal yfory, ond rwy’n derbyn yr hyn y mae wedi ei ddweud. Mae'n hynod bwysig ein bod ni’n cael cymorth a chefnogaeth o bob sector o ddiwydiant wrth i ni edrych ar waith teg. Yn ogystal â gweithio gyda phartneriaid cymdeithasol, rwyf hefyd eisoes wedi gofyn i’r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru wneud rhywfaint o waith ar hyn—yn enwedig o ran diffinio beth yw gwaith teg. Gallwn gael syniad o sut y mae gwaith teg yn edrych, ond mae'n hynod bwysig ei ddiffinio cyn gryfed â phosibl er mwyn i waith y comisiwn fod yn effeithiol.
 
14:15
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Diolch i’r Prif Weinidog.
Thank you, First Minister.
 
14:15
2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Yr eitem nesaf ar ein hagenda ni yw’r datganiad a chyhoeddiad busnes. Rwyf yn galw ar arweinydd y tŷ, Jane Hutt.
The next item on our agenda is the business statement and announcement, and I call on the leader of the house, Jane Hutt.
 
14:15
Jane HuttBywgraffiadBiographyArweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip / The Leader of the House and Chief Whip
Diolch, Llywydd. I have one change to report to this week’s business. The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure will make a statement on the Champions League final later this afternoon. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement found among the meeting papers available to Members electronically.
Diolch, Llywydd. Mae gen i un newid i’w adrodd i fusnes yr wythnos hon. Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn gwneud datganiad am rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn ddiweddarach y prynhawn yma. Mae'r busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf fel y mae wedi’i nodi yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, y gellir ei weld ymhlith papurau'r cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.
 
14:16
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Leader of the house, could we have a statement, please—and I think that you are deputising in the absence of the Cabinet Secretary for rural affairs—on the way that the basic payments scheme is delivered in Wales? I do declare an interest, as a partner in a farming business in the Vale of Glamorgan. There have been huge concerns, not just in the Vale of Glamorgan but across Wales, where payments have been delayed because of the checks and inspections regime that is undertaken, and the inability for the department to keep farmers in the loop as to how their claims are progressing. I, like you, in the Vale of Glamorgan do have constituents who still, at this point—in May, now—have outstanding claims still to be paid. It is very difficult for those individuals to be able to explain their positions to banks—who have been understanding when it comes to borrowing and, obviously, extending overdraft facilitates—when they are unable to secure information from the department as to why their claim has been held up or how their claim is progressing. I do think that we do need a statement from the Cabinet Secretary to give us an understanding, as Members, of how the department deals with these queries and, importantly, what lessons have been learned, because this year does seem to be a particularly difficult year in dealing with farms that have been inspected and have obviously have had outstanding queries for them to receive their payments.
Arweinydd y tŷ, a ellid cael datganiad, os gwelwch yn dda—ac rwy’n credu eich bod yn dirprwyo yn absenoldeb Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig—ar y ffordd y darperir y cynllun taliadau sylfaenol yng Nghymru? Rwy’n datgan buddiant, fel partner mewn busnes ffermio ym Mro Morgannwg. Pryder enfawr, nid yn unig ym Mro Morgannwg, ond ledled Cymru, oedd gohirio taliadau oherwydd y gyfundrefn gwiriadau ac archwiliadau a gynhelir, ac anallu’r adran i hysbysu ffermwyr am hynt eu ceisiadau. Mae gen i, fel chi, etholwyr ym Mro Morgannwg sydd yn dal i fod yn yr unfan—ym mis Mai, erbyn hyn—gyda cheisiadau sy’n dal heb eu talu. Mae'n anodd iawn i'r unigolion hynny egluro eu sefyllfa i’r banciau—sydd wedi dangos cydymdeimlad o ran benthyciadau ac, wrth gwrs, ymestyn cyfleusterau gorddrafft—pan nad oes ganddyn nhw wybodaeth gan yr adran o ran gohiriad neu hynt eu cais. Credaf fod angen gwirioneddol am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet er mwyn i ni, fel Aelodau, gael dealltwriaeth o sut mae'r adran yn ymdrin ag ymholiadau o’r fath ac, yn bwysig iawn, pa wersi sydd wedi eu dysgu. Ymddengys fod eleni yn flwyddyn arbennig o anodd o ran ymdrin â ffermydd sydd wedi cael eu harchwilio ac sydd yn amlwg wedi gweld oedi gydag ymholiadau iddyn nhw allu derbyn eu taliadau.
 
14:17
I thank Andrew R.T. Davies for that question, and I am very happy to update on the basic payments scheme. By 27 April, over 98.9 per cent of claims had been paid, at a value of approximately £219 million. This now includes cross-border payments made by the Welsh Government. Wales’s basic payment scheme 2016 payment performance is similar to Northern Ireland and compares very favourably with Scotland and England. And, as the Member knows, the BPS payment window runs until 30 June, with Rural Payments Wales doing everything they can to make all remaining payments as quickly as possible. They expect to pay all but the most complex claims by the end of April, of course, which was last week. I would also add the point that the introduction of the new greening requirements for arable farmers has led to more complex inspections. The EC requires farm businesses subject to an inspection in 2016 to have their claim finalised before payment can be made. We can’t comment on the functions of other paying agents.
Diolchaf i Andrew R.T. Davies am y cwestiwn yna, ac rwy’n hapus iawn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun taliadau sylfaenol. Erbyn 27 Ebrill roedd dros 98.9 y cant o’r ceisiadau wedi eu talu, sef swm o tua £219 miliwn. Mae hyn bellach yn cynnwys taliadau trawsffiniol a wnaed gan Lywodraeth Cymru. Mae perfformiad cynllun taliadau sylfaenol 2016 Cymru yn debyg i Ogledd Iwerddon ac yn cymharu yn ffafriol iawn â'r Alban a Lloegr. Ac, fel y gŵyr yr Aelod, mae'r cyfnod talu CTS yn parhau hyd 30 Mehefin, gyda Thaliadau Gwledig Cymru yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gwblhau’r holl daliadau sy'n weddill cyn gynted ag y bo modd. Maen nhw’n disgwyl y bydd modd talu’r holl geisiadau oni bai am y rhai mwyaf cymhleth erbyn diwedd Ebrill, sef yr wythnos ddiwethaf, wrth gwrs. Byddwn hefyd yn ategu’r pwynt bod cyflwyno’r gofynion gwyrdd newydd ar gyfer ffermwyr âr wedi arwain at archwiliadau mwy cymhleth. Mae'r CE yn mynnu bod busnesau fferm sy’n destun archwiliad yn 2016 wedi gweld cyflawniad terfynol eu cais cyn y gellir gwneud y taliad. Ni allwn fynegi barn ar swyddogaethau asiantau eraill sy'n talu.
 
14:18
I think we can add payments of Glastir as well to the point that was already being made. I particularly wanted to ask the leader of the house whether she could timetable a debate in Government time on access to primary care services. I think we heard earlier a question from Leanne Wood, the leader of Plaid Cymru, about events in the Rhondda. If I can tell the house that, last week, I and my office spent several hours over two days trying to get a GP for a 90-year-old woman in Carmarthenshire. The listed surgery was in dispute with the health board and wouldn’t take her on. Another surgery wouldn’t deal with it either, despite, in theory, being open to new patients. The only surgery that was offered was at a considerable distance. I am pleased, I hope—touch wood—that that has been resolved, and as an Assembly Member I want to help my constituent. But if it takes the intervention of an Assembly Member to get a GP for a 90-year-old woman, I suggest we have a problem with GPs in Wales: a problem of recruitment, a problem of accessibility, and a problem in the stewardship that your party is showing to the NHS in Wales. So, I think you have made many promises about expanding access to GPs and primary care over the last six years, and I think a debate would allow all Assembly Members of all parties to describe what’s really happening on the ground.
Rwy'n credu y gallwn ychwanegu taliadau Glastir hefyd at y pwynt a wnaed eisoes. Rwy’n arbennig o awyddus i ofyn i arweinydd y tŷ a fyddai modd iddi amserlennu dadl yn amser y Llywodraeth ar fynediad at wasanaethau gofal sylfaenol. Rwy'n credu ein bod wedi clywed cwestiwn yn gynharach gan Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, am ddigwyddiadau yn y Rhondda. Os caf ddweud wrth y tŷ, yr wythnos ddiwethaf treuliais i a’m swyddfa oriau lawer dros ddau ddiwrnod yn ceisio cael meddyg teulu i weld gwraig 90 mlwydd oed yn Sir Gaerfyrddin. Roedd y feddygfa restredig mewn anghydfod â'r bwrdd iechyd ac nid oedd yn barod i’w derbyn hi. Nid oedd meddygfa arall yn fodlon ymdrin â’r mater chwaith, er bod honno, mewn theori, yn agored i gleifion newydd.  Yr unig feddygfa a gynigwyd oedd un gryn bellter i ffwrdd. Rwy’n falch, rwy’n gobeithio—gobeithio’r gorau—bod hynny wedi ei ddatrys, ac fel Aelod o'r Cynulliad rwyf am helpu fy etholwraig. Ond os yw ymyrraeth Aelod Cynulliad yn ofynnol er mwyn cael meddyg teulu i weld gwraig 90 mlwydd oed, rwy’n awgrymu bod gennym broblem â meddygon teulu yng Nghymru: problem recriwtio, problem hygyrchedd, a phroblem gyda’r stiwardiaeth y mae eich plaid yn ei dangos o ran y GIG yng Nghymru. Felly, rwy’n credu eich bod wedi addo llawer iawn am ehangu mynediad at feddygon teulu a gofal sylfaenol yn ystod y chwe blynedd diwethaf, ac rwy’n credu y byddai dadl yn caniatáu i holl Aelodau'r Cynulliad o bob plaid ddisgrifio’r hyn sy'n digwydd ar lawr gwlad mewn gwirionedd.
 
14:20
Obviously, these issues have been raised, with specific examples of difficulties and pressures, and the First Minister responded to the one in terms of the GP day closure in the Rhondda. I think it is important in the context of recruitment again to say that our national and international campaign to attract GPs and the wider primary care workforce is already starting to bear fruit. Six months in and we have seen a 16 per cent increase in the number of GP training places filled so far compared to last year, and our £43 million primary care fund has helped provide more than 250 additional primary care posts, including GPs, nursing posts, pharmacists and physiotherapists, which of course are part of the answer and the response to primary care needs in terms of the wider primary care team. Also, I think there are the important investments taking place in the primary care clusters, which should also address this issue—64 primary care clusters ensuring that patients will be seen directly by the most appropriate professional for their needs. So, clearly, this is an issue of topical development and change that’s being raised today.
Mae'r materion hyn wedi eu codi, mae’n amlwg, gydag enghreifftiau penodol o anawsterau a phwysau, ac ymatebodd y Prif Weinidog i’r mater a gododd o ran y feddygfa yn Rhondda fu ar gau am ddiwrnod. Rwy'n credu ei bod yn bwysig yng nghyd-destun recriwtio i ddweud eto bod ein hymgyrch genedlaethol a rhyngwladol i ddenu meddygon teulu a'r gweithlu gofal sylfaenol ehangach yn dechrau dwyn ffrwyth yn barod. Ar ôl chwe mis rydym wedi gweld cynnydd o 16 y cant yn nifer y lleoedd hyfforddi i feddygon teulu sydd wedi eu llenwi hyd yn hyn o'i gymharu â'r llynedd. Ac mae ein cronfa ar gyfer gofal sylfaenoll, sy’n werth £43 miliwn, wedi helpu i ddarparu mwy na 250 o swyddi gofal sylfaenol ychwanegol, gan gynnwys meddygon teulu, swyddi nyrsio, fferyllwyr a ffisiotherapyddion, sydd wrth gwrs yn rhan o'r ateb a’r ymateb i anghenion gofal sylfaenol o ran y tîm gofal sylfaenol ehangach. Hefyd, rwy'n credu bod y buddsoddiadau pwysig sy'n digwydd yn y clystyrau gofal sylfaenol, a ddylai fynd i'r afael â'r mater hwn hefyd—64 o glystyrau gofal sylfaenol yn sicrhau y bydd cleifion yn cael eu gweld yn uniongyrchol gan y gweithiwr proffesiynol mwyaf priodol i’w hanghenion. Felly, mae’n amlwg, mater o ddatblygiad a newid amserol yw hwn sy'n cael ei godi heddiw.
 
14:21
On 10 August, Sea Dragon will moor in Mermaid Quay with its all-female crew sailing round the coast of Britain to collect data on plastic in our coastal waters. I recently met with one of the Welsh members of the crew—I know they’ve met other Assembly Members and have actually been mentioned here in a debate—and they are very keen to highlight the problem of plastic pollution, and to support the Marine Conservation Society’s petition, which I believe is before the Petitions Committee, and are campaigning on a deposit-return scheme on drinks containers and penalties for companies who use non-recyclable plastic fast-food containers and utensils. Also, very importantly, I thought, they are campaigning for the introduction of public drinking water fountains, which would of course reduce the need for plastic bottles in any case.
Ar 10 Awst, bydd Sea Dragon yn angori ym Mermaid Quay. Mae ei chriw o fenywod yn hwylio o amgylch arfordir Prydain er mwyn casglu data ar y plastig yn ein dyfroedd arfordirol. Fe wnes i gyfarfod yn ddiweddar â Chymraes o blith y criw—gwn eu bod wedi cwrdd ag Aelodau eraill o‘r Cynulliad a soniwyd amdanynt, yn wir, yma mewn dadl—ac maen nhw’n awyddus iawn i dynnu sylw at broblem llygredd plastig, a chefnogi deiseb y Gymdeithas Cadwraeth Forol, sydd, rwy’n credu, gerbron y Pwyllgor Deisebau. Maen nhw’n ymgyrchu dros gynllun ernes a dychwelyd ar gynwysyddion diod a chosbi cwmnïau sy'n defnyddio plastig na ellir ei ailgylchu ar gyfer cynhwysyddion ac offer bwyd cyflym. Hefyd, yn bwysig iawn, yn fy marn i, maen nhw’n ymgyrchu dros gyflwyno ffynhonnau dŵr yfed cyhoeddus, a fyddai wrth gwrs yn lleihau'r angen am boteli plastig beth bynnag.
 
So, would the leader of the house congratulate this all-female team, two of whom are from Wales? Also, can we have another opportunity in this house to emphasise the vital importance of this issue, and to highlight the pollution that is happening in our seas as well as on our land?
Felly, a fyddai arweinydd y tŷ yn llongyfarch y tîm hwn o fenywod, a dwy ohonyn nhw o Gymru? Hefyd, a gawn ni gyfle arall yn y tŷ hwn i dynnu sylw at bwysigrwydd hanfodol y mater hwn, a thynnu sylw at y llygredd sy'n digwydd yn ein moroedd ac ar ein tir hefyd?
 
14:22
Well, I’d also like to add my congratulations, and thank Julie Morgan for bringing this to our attention this afternoon—congratulations to that all-female team, who brought the Sea Dragon into Mermaid Quay and met many Assembly Members—but particularly drawing attention to their scientific and campaigning mission in terms of the work that they’re doing on collecting data on plastic in our coastal waters. Indeed, we did recently debate Welsh waste reduction in the debate on the waste reduction Bill, on 5 April, and we are looking to conclude our review of extended producer responsibility.
Wel, fe hoffwn innau hefyd ategu fy llongyfarchiadau i, a diolch i Julie Morgan am dynnu ein sylw at hyn y prynhawn yma—llongyfarchiadau i'r tîm hwnnw o fenywod a ddaeth â'r Sea Dragon i Mermaid Quay a chyfarfod â llawer o Aelodau’r Cynulliad—ond yn arbennig gan dynnu sylw at eu cenadwri wyddonol ac ymgyrchol o ran y gwaith y maen nhw’n ei wneud wrth gasglu data am y plastig yn ein dyfroedd arfordirol. Yn wir, cawsom drafodaeth yn ddiweddar am leihau gwastraff Cymru yn y ddadl ar y Bil lleihau gwastraff, ar 5 Ebrill, ac rydym yn gobeithio cwblhau ein hadolygiad o roi mwy o gyfrifoldeb ar y cynhyrchwyr.
 
Under the marine strategy framework directive we have a commitment to reduce marine litter. There’s a specific target under descriptor 10 of the marine strategic framework directive, and of course we have a Wales marine strategic advisory group. They’ve formed a marine litter task and finish group to tackle the issue of marine litter in Wales, so I’m sure that the work’s that’s being done on this through Sea Dragon and their scientific team will help to add to the strength of the evidence that we will be addressing.
O dan gyfarwyddeb fframwaith y strategaeth forol rydym wedi ymrwymo i leihau sbwriel morol. Mae 'na darged penodol o dan disgrifydd 10 cyfarwyddeb fframwaith y strategaeth forol, ac wrth gwrs mae gennym grŵp cynghori strategol Cymru ar faterion morol. Maen nhw wedi ffurfio grŵp gorchwyl a gorffen sbwriel morol i fynd i'r afael â sbwriel morol yng Nghymru. Felly rwy'n siŵr y bydd y gwaith sydd wedi ei wneud ar hynny gan Sea Dragon a’u tîm gwyddonol yn helpu i ychwanegu at gryfder y dystiolaeth y byddwn yn ymateb iddi.
 
14:23
Leader of the house, can I ask for a number of statements, please, the first from the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs on waste collection services? One thing that is exercising the minds of lots of my constituents, particularly in Conwy, is the roll-out of four-weekly bin collections, which of course has been supported by Labour, Plaid Cymru and independent councillors in that area, much to the disdain and dismay of local residents. There's dog mess that is building up in local dog bins as a result of people being encouraged to use those rather than leave dog mess in their bins for four weeks, and the whole place is becoming a significant eyesore, unfortunately, to the many visitors who visit my constituency. So, I would be grateful if we could have some clear guidance from the Cabinet Secretary and from the Welsh Government on the frequency of bin collection services, and in particular dog bin collection services, because, clearly, they are not frequent enough at the moment.
Arweinydd y tŷ, a gaf i ofyn am sawl datganiad, os gwelwch yn dda, y cyntaf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar wasanaethau casglu gwastraff? Un peth sydd ar feddwl llawer o’m hetholwyr, yn enwedig yng Nghonwy, yw'r broses o gyflwyno casgliadau bin bob pedair wythnos, sydd wrth gwrs wedi ei gefnogi gan y Blaid Lafur, Plaid Cymru a chynghorwyr annibynnol yn yr ardal honno, er mawr ddirmyg a siom i’r trigolion lleol. Mae 'na faw ci yn pentyrru tu mewn i finiau cŵn lleol o ganlyniad i annog pobl i ddefnyddio’r rheini yn hytrach na gadael baw ci yn eu biniau am bedair wythnos. Mae ‘na olwg mawr yn mynd ar y lle i gyd, yn anffodus, o safbwynt yr ymwelwyr niferus sy'n ymweld â’m hetholaeth.  Felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallem gael rhywfaint o oleuni gan Ysgrifennydd y Cabinet a chan Lywodraeth Cymru ynghylch pa mor aml y bydd y gwasanaethau casglu sbwriel yn digwydd, ac yn benodol y gwasanaethau casglu biniau cŵn, oherwydd mae’n amlwg nad ydyn nhw’n dod yn ddigon aml ar hyn o bryd.
 
Can I also call for a statement from the Cabinet Secretary for Communities and Children on internet safety? The leader of the house will be aware of the research by the Internet Watch Foundation that clearly identified that the UK, as a result of the zero-tolerance approach to internet safety, particularly in terms of child sexual abuse images and videos, has made very good progress in recent years on this front. The UK now hosts less than 0.1 per cent of child sexual abuse imagery globally, compared to 37 per cent in the Netherlands, 22 per cent in the USA and 11 per cent in France. But, of course, there’s still lots of work to be done, and in particular, we need to see more family friendly access to the internet in public sector funded organisations and indeed in private organisations. I wonder whether we could have a statement from the Cabinet Secretary on this to see whether this is something that could be addressed, perhaps through grant conditions.
A gaf i alw hefyd am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ar ddiogelwch ar y rhyngrwyd? Bydd arweinydd y tŷ yn ymwybodol o'r gwaith ymchwil gan Sefydliad Gwarchod y Rhyngrwyd sy'n nodi'n glir bod y DU wedi gwneud cynnydd da iawn yn y maes hwn yn y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn o ganlyniad i'r dull o weithredu dim goddefgarwch o ran diogelwch ar y rhyngrwyd, yn enwedig o ran delweddau a fideos o gam-drin plant yn rhywiol. Bellach mae llai na 0.1 y cant o’r gyfradd fyd-eang o luniau o gam-drin plant yn rhywiol yn digwydd yn y DU, o gymharu â 37 y cant yn yr Iseldiroedd, 22 y cant yn yr Unol Daleithiau ac 11 y cant yn Ffrainc. Ond, wrth gwrs, mae ‘na lawer o waith i'w wneud eto. Yn benodol, mae angen i ni wneud yn siŵr bod sefydliadau sy’n cael eu hariannu gan y sector cyhoeddus ac yn wir gan sefydliadau preifat yn sicrhau mynediad i’r rhyngrwyd sy'n addas i’r teulu cyfan. Tybed a allem gael datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet ar hynny i weld a yw hynny yn rhywbeth y gellid rhoi sylw iddo, efallai drwy amodau grant.
 
Thirdly, can I call for a statement on delayed transfers of care by the Cabinet Secretary for health and social services? Many Members of the Chamber will have been alarmed to read of the very sad case of an individual patient who’s been languishing in a hospital ward for almost four years and has got a further half a year to go before a suitable place for their care can be arranged. That is clearly unacceptable and more work needs to be done on delayed transfers of care. Can we have a statement on that?
Yn drydydd, a gaf i alw am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet ar yr oedi wrth drosglwyddo o ran gofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol? Bydd llawer o’r Aelodau yn y Siambr wedi eu dychryn o ddarllen am yr achos trist iawn o glaf unigol sydd wedi bod yn dihoeni mewn ward ysbyty am bron i bedair blynedd ac mae hanner blwyddyn arall o’i flaen cyn y gellir trefnu lle addas ar gyfer ei ofal. Mae’n amlwg fod hynny'n annerbyniol ac mae angen rhagor o ymdrech i atal oedi wrth drosglwyddo gofal. A gawn ni ddatganiad ar hynny?
 
14:26
I think we’ve discussed these issues in relation to local authorities’ responsibilities for waste collection on a number of occasions, and, of course, there have been plenty of opportunities to raise these matters with the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs. I think it is very important to recognise, in terms of our success rates, those local authorities—and I won’t necessarily, although perhaps I should, name those who control some of those local authorities, who are actually actually leading the way in terms of waste collection—but Wales leads the way in the UK when it comes to recycling. Also, we are supporting local authorities to recycle more. We recently awarded £3 million to help local authorities update their recycling methods, which of course takes into account frequency of collections and, indeed, handling of dog waste. Of course, we have to ensure that local authorities learn from each other and deliver, as a result of that, the best public services for their constituents and local people.
Rwy'n credu ein bod wedi trafod ar sawl achlysur y materion hyn sy’n ymwneud â chyfrifoldebau awdurdodau lleol o ran casglu gwastraff. Ac, wrth gwrs, cafwyd digon o gyfle i godi'r materion hyn gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn cydnabod, o ran cyfraddau ein llwyddiant, mae’r awdurdodau lleol hynny—ac ni fyddaf o reidrwydd, er y dylwn i efallai, yn enwi'r rheini sy'n rheoli yn rhai o'r awdurdodau lleol hynny, sydd mewn gwirionedd yn arwain y ffordd o ran casglu gwastraff—ond Cymru sy’n arwain y ffordd yn y DU o ran ailgylchu. Hefyd, rydym yn cefnogi awdurdodau lleol i ailgylchu rhagor. Yn ddiweddar dyfarnwyd £3 miliwn i helpu awdurdodau lleol i ddiweddaru eu dulliau o ailgylchu, sydd wrth gwrs yn ystyried pa mor aml y bydd casgliadau’n digwydd ac, yn wir, sut mae trin gwastraff cŵn. Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni sicrhau bod awdurdodau lleol yn dysgu oddi wrth ei gilydd ac yn darparu, o ganlyniad i hynny, y gwasanaethau cyhoeddus gorau i’w hetholwyr a phobl leol.
 
Your second question is very important. Obviously, we are all aware of the work of the Internet Watch Foundation and its impact in terms of internet safety, and Yvette Cooper’s very powerful remarks as Chair of the Home Affairs Select Committee yesterday. We would obviously want to review that in terms of our circumstances here in Wales in terms of the powers that we have to address those issues, and be very clear in the support of the statement that she made as a Westminster chair of a select committee.
Mae’r ail gwestiwn yn un pwysig iawn. Mae’n amlwg ein bod i gyd yn ymwybodol o waith Sefydliad Gwarchod y Rhyngrwyd a'i effaith o ran diogelwch ar y rhyngrwyd, a sylwadau grymus iawn Yvette Cooper o Gadair y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref ddoe. Byddem yn amlwg yn dymuno adolygu ein hamgylchiadau yma yng Nghymru o ran y pwerau sydd gennym i fynd i'r afael â'r materion hynny, a bod yn eglur iawn yng nghefnogaeth y datganiad a wnaeth hi fel cadeirydd pwyllgor dethol yn Westminster.
 
I think your point about delayed transfers of care must be seen in context, Darren Millar, because delayed transfers of care are at their lowest level for 12 years, which is an exceptional achievement, particularly when considered against the increasing demand for services as our population ages and is exceptional compared with what is happening over the border in England where they’re rising not falling. But I think there are complex issues, and I will recognise there is a particularly complex case that you have referred to. Those are often with a range of other issues, requiring very highly specialist and often bespoke services to be put in place. I’m sure that many Members will recognise those kinds of circumstances. Importantly, I hope that you have put—you’ve brought this, clearly, to the attention of your health board. But I think it is important that there is nobody occupying acute hospital beds in these circumstances.
Rwy'n credu ei bod yn rhaid ystyried eich pwynt am oedi wrth drosglwyddo gofal yn ei gyd-destun, Darren Millar. Mae oedi wrth drosglwyddo gofal ar ei lefel isaf ers 12 mlynedd, sydd yn dipyn o gamp, yn enwedig o'i ystyried yn erbyn y galw cynyddol am wasanaethau wrth i’n poblogaeth heneiddio. Ac mae'n arbennig o dda o’i gymharu â'r hyn sy'n digwydd dros y ffin yn Lloegr, lle mae’n codi ac nid yn gostwng. Ond credaf fod yna faterion cymhleth, ac rwy’n cydnabod yr achos arbennig o gymhleth y cyfeiriwyd ato gennych. Mae'r materion hyn yn aml yn cynnwys ystod o faterion eraill, ac yn gofyn am roi gwasanaethau hynod arbenigol a phwrpasol yn aml ar waith. Rwy'n siŵr y bydd llawer o Aelodau yn cydnabod amgylchiadau fel hynny. Yn bwysig iawn, rwy’n gobeithio eich bod wedi rhoi—mae’n amlwg eich bod wedi tynnu sylw eich bwrdd iechyd at hyn. Ond credaf ei bod yn bwysig nad oes neb mewn gwelyau ysbyty acíwt dan yr amgylchiadau hynny.
 
14:29
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
I thought everybody was being quite negative with the election campaigns in First Minister’s questions, so I wanted to bring something positive to business questions and call on the Welsh Government to congratulate Josh Griffiths and Matthew Rees, both from the Swansea Harriers. Josh Griffiths has qualified now with an amazing time, more than professional runners, for the IAAF World Championships. And then Matthew Rees you would have seen from the London Marathon, who helped another runner who was struggling to finish the race. I think it’s been amazing for Wales, and for Swansea, for those runners to show their capabilities, and I wanted to have a statement from the Welsh Government to see what discussions you’ve been having with Welsh Athletics, so that you can support Josh Griffiths, through this time, over the summer, to make sure, as a student, that he’s able to take part in the world championships, and to show that Wales has that talent behind us.
Roeddwn i'n meddwl bod pawb yn ymddwyn yn dra negyddol gyda'r ymgyrchoedd etholiadol yn ystod y cwestiynau i'r Prif Weinidog. Felly rwyf eisiau cyflwyno rhywbeth cadarnhaol i’r cwestiynau busnes ac rwy’n galw ar Lywodraeth Cymru i longyfarch Josh Griffiths a Matthew Rees, y ddau o Harriers Abertawe. Mae Josh Griffiths wedi ennill ei le ym Mhencampwriaethau Byd yr IAAF gydag amser anhygoel, gwell na rhedwyr proffesiynol. Ac wedyn byddech wedi gweld Matthew Rees ym Marathon Llundain yn helpu rhedwr arall a oedd yn ymdrechu i orffen y ras. Credaf ei bod wedi bod yn rhyfeddol i Gymru, ac i Abertawe, i’r rhedwyr hynny ddangos eu galluoedd. Hoffwn gael datganiad gan Lywodraeth Cymru i weld pa drafodaethau yr ydych wedi eu cael gydag Athletau Cymru, fel y gallwch gefnogi Josh Griffiths, drwy'r cyfnod hwn dros yr haf, i wneud yn siŵr ei fod yn gallu cymryd rhan ym mhencampwriaethau’r byd, ac yntau’n fyfyriwr, a dangos bod gan Gymru y talentau hynny yn gefn inni.
 
My second request—and I appreciate that Lesley Griffiths is not here at the moment—is with regard to whether she or her team have an update on the animal abuse register. Lately, the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals launched a campaign to call for a working group within Welsh Government to establish whether an animal abuse register for Wales would be conceivable. And, so I wonder, in her absence, whether her civil servants would be able to give us a statement, or whether we could have a letter as AMs on any progress in that manner.
Fy ail gais yw—ac rwy’n sylweddoli nad yw Lesley Griffiths yma ar hyn o bryd—a oes ganddi hi ei hun neu ei thîm yr wybodaeth ddiweddaraf am y gofrestr cam-drin anifeiliaid. Yn ddiweddar, fe lansiodd y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid ymgyrch yn galw am grŵp sy'n gweithio o fewn Llywodraeth Cymru i ganfod a fyddai’n bosibl cael cofrestr cam-drin anifeiliaid i Gymru. Ac, felly rwy’n holi tybed, yn ei habsenoldeb, a fyddai ei gweision sifil yn gallu rhoi datganiad inni, neu a allem ni, fel Aelodau Cynulliad, gael llythyr am unrhyw ddatblygiadau yn hynny o beth.
 
14:31
I thank Bethan Jenkins for that very positive question and comment. I’m sure we would all agree with you. It was amazing to see the way in which Josh Griffiths and Matthew Rees came together in the end over the finishing line in the London Marathon, and to hear those Welsh voices, and the recognition of that camaraderie and support was truly something that was very positive for us all to share, and we send our thanks and congratulations. But, obviously, you raise wider issues, which I’m sure will need to be addressed in terms of the particular situation for Josh Griffiths.
Rwy’n diolch i Bethan Jenkins am y cwestiwn a’i sylwadau cadarnhaol iawn. Rwy'n siŵr y byddem i gyd yn cytuno â chi. Roedd hi’n rhyfeddol cael gweld y ffordd y daeth Josh Griffiths a Matthew Rees at ei gilydd ar y diwedd dros y llinell derfyn ym Marathon Llundain, a chlywed y lleisiau Cymreig hynny, a chydnabod y cyfeillgarwch a'r gefnogaeth oedd yn wirioneddol yn rhywbeth cadarnhaol iawn i ni i gyd i’w rannu. Rydym yn mynegi ein diolch a'n llongyfarchiadau iddynt. Ond, mae’n amlwg eich bod yn codi materion ehangach, ac rwy'n siŵr y bydd angen mynd i'r afael â nhw o ran sefyllfa benodol Josh Griffiths.
 
On your second point, I can assure you that the Cabinet Secretary’s officials are following through on her behalf progress in terms of setting up the animal abuse register. In fact, that was something I responded to in her place, and we are following this through and we will be able to update in due course.
Ar eich ail bwynt, gallaf eich sicrhau bod swyddogion Ysgrifennydd y Cabinet yn mynd ati ar ei rhan hi i wneud cynnydd o ran sefydlu'r gofrestr cam-drin anifeiliaid. Yn wir, roedd hynny’n rhywbeth yr ymatebais iddo yn ei lle hi, ac rydym yn datblygu hyn a byddwn yn gallu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf maes o law.
 
14:32
Leader of the house, I know that you, like myself, and many other Members here, are an ardent supporter of the WASPI campaign, and I’m sure you’ll be aware of the recent pledge from the UK Labour Party to compensate those women who have been worst affected by the UK Government’s changes to the state pension age. This has been welcomed by the WASPI campaign as an important first step in getting justice for those who have been so unfairly treated. Could we have a statement from the Welsh Government on what it can do to make sure that those women born in the 1950s, many of whom face destitution from the cavalier changes steamrollered through by the UK Government, get the justice and the state pension that they so deserve?
Arweinydd y tŷ, rwy’n gwybod eich bod chi, fel minnau, a llawer o’r Aelodau eraill sydd yma, yn gefnogwr brwd o ymgyrch WASPI. Felly rwy'n siwr y byddwch yn ymwybodol o'r addewid diweddar a wnaed gan Blaid Lafur y DU i ddigolledu'r menywod hynny yr effeithiwyd arnynt waethaf gan newidiadau Llywodraeth y DU i oedran pensiwn y wladwriaeth. Croesawyd hyn gan ymgyrch WASPI fel y cam cyntaf pwysig wrth geisio cyfiawnder i'r rhai a gafodd eu trin mor annheg. A gawn ni ddatganiad gan Lywodraeth Cymru ar yr hyn y gallai ei gyflawni i wneud yn siŵr bod y menywod hynny a aned yn y 1950au, y mae llawer ohonyn nhw’n wynebu tlodi mawr o achos y newidiadau trahaus a orfodwyd gan Lywodraeth y DU, yn derbyn y cyfiawnder a phensiwn y wladwriaeth y maen nhw’n eu haeddu?
 
14:32
I thank Vikki Howells for that question. Indeed, only last week, I met with Kay Clarke, a leading campaigner in Barry, whom I first met when she came here to a demonstration on the steps of the Senedd, and I think, Vikki, you were welcoming them as Assembly Member for Cynon Valley. And I have since, as an Assembly Member, got very engaged in supporting this campaign. Just for everyone to be clear, WASPI is Women Against State Pension Age Inequality, and although pension matters are non-devolved and are the responsibility of the Department for Work and Pensions in the UK Government, nevertheless, the Welsh Government remains concerned about the disproportionate effect, as Vikki Howells has described, that this change is having on a significant number of women. They’ve had their state pension age raised significantly without effective or sufficient notification, leaving them very little time to reshape their lives, their plans and their finances, and are waiting a number of additional years to become eligible for their state pension, and for what we would describe clearly as their entitlement. So, again, this is something on which we would want to ensure that we do what we can within our powers and certainly add our voice to the WASPI campaign.
Rwy’n diolch i Vikki Howells am y cwestiwn hwn. Yn wir, dim ond yr wythnos ddiwethaf oedd hi pan gefais gyfarfod â Kay Clarke, ymgyrchydd blaenllaw yn y Barri. Cyfarfûm â hi am y tro cyntaf pan ddaeth hi yma i gymryd rhan mewn gwrthdystiad ar risiau'r Senedd, ac rwy’n credu, Vikki, eich bod chi fel Aelod Cynulliad dros Gwm Cynon wedi eu croesawu nhw. Ac rwyf innau ar ôl hynny, fel Aelod Cynulliad, wedi gwneud llawer i gefnogi'r ymgyrch hon. I egluro i bawb, WASPI yw Menywod yn erbyn Anghydraddoldeb yn Oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ac er nad yw materion pensiwn wedi’u datganoli a chyfrifoldeb yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llywodraeth y DU ydyn nhw, er hynny, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn bryderus am yr effaith anghyfartal, fel y disgrifiwyd gan Vikki Howells, a gaiff y newid hwn ar nifer fawr o fenywod. Maen nhw wedi gweld codiad sylweddol yn oedran pensiwn y wladwriaeth heb ddigon o rybudd effeithiol, gan adael ychydig iawn o amser i ad-drefnu eu bywydau, eu cynlluniau a'u trefniadau cyllid, ac maent yn gorfod aros am nifer o flynyddoedd ychwanegol cyn bod yn gymwys i dderbyn pensiwn y wladwriaeth, sef rhywbeth yr ydym ni’n ystyried y maent yn haeddiannol iawn ohono. Felly, unwaith eto, mae hyn yn rhywbeth y byddem yn dymuno gwneud yn siŵr ein bod yn cyflawni cymaint ag y gallwn o fewn ein pwerau ac yn sicr ategwn ein llais at ymgyrch WASPI.
 
14:34
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
Can I call for a single statement, a statement from the Cabinet Secretary for health, on vaginal mesh implants? The Minister will be aware that during the Easter recess this matter was covered extensively in the UK and Welsh press, after it was announced that 800 women across the UK were suing the NHS, stating that these had caused them pain and suffering. I was contacted by a constituent in north Wales, who asked me to raise this here in the Senedd with the Welsh Government. She told me that in 2004, at Ysbyty Gwynedd, she had a mesh implant and she’s since suffered badly from left hip pain, left thigh pain, pelvic pain and intimate pain, as one of, as she says, several thousand women across the UK who are suffering from these implants. Media coverage in Wales at the time said that, despite the complications reported, the mesh is still available to women in Wales, and that the Welsh Government had confirmed to WalesOnline that treatment was still available on the Welsh NHS, but that enhanced guidelines were in place. For the sake of my constituent, and, no doubt, many other women across Wales affected by these implants, I hope you will agree that this merits a statement. Thank you.
A gaf i alw am ddatganiad unigol, datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd, ar fewnblaniadau rhwyll yn y wain? Bydd y Gweinidog yn ymwybodol fod y mater hwn wedi cael sylw helaeth yn y wasg yn y DU ac yng Nghymru yn ystod toriad y Pasg, yn dilyn y cyhoeddiad bod 800 o fenywod ledled y DU yn erlyn y GIG, gan ddweud bod y rhain wedi achosi poen a gwewyr iddyn nhw. Cysylltodd etholwraig yn y gogledd â mi, gan ofyn imi godi hyn yma yn y Senedd gyda Llywodraeth Cymru. Dywedodd wrthyf ei bod wedi cael mewnblaniad rhwyll yn Ysbyty Gwynedd yn 2004 a bu’n dioddef poen enbyd yn ei hystlys chwith byth oddi ar hynny, poen yn ei chlun chwith, poen pelfig a phoen mewn rhan bersonol o’r corff. Fel y dywedodd, mae hi’n un o rai miloedd o fenywod dros y DU sy'n dioddef oherwydd y mewnblaniadau hyn. Cafodd hyn sylw yn y cyfryngau yng Nghymru ar y pryd a datganwyd bod y rhwyll, er gwaethaf y cymhlethdodau, yn dal i fod ar gael i fenywod yng Nghymru, a bod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau i Gymru Ar-lein bod y driniaeth ar gael o hyd yn y GIG yng Nghymru, ond bod canllawiau gwell yn eu lle. Er mwyn fy etholwraig i, ac, yn ddiau, er mwyn llawer o fenywod eraill ledled Cymru yr effeithiwyd arnynt gan y mewnblaniadau hyn, rwy’n gobeithio y byddwch yn cytuno bod hyn yn deilwng o ddatganiad. Diolch.
 
14:35
Well, I also, Mark Isherwood, have raised these concerns on behalf of my constituents as well. And, clearly, there has been recently more public awareness of this, as a result, for example, of MPs as well. Owen Smith MP, I know, has raised this in particular. So, I think the issue that you refer to in terms of the NHS, the procedure being available in Wales, and the fact that advice and guidance in 2014, when concerns were raised about adverse events associated with this form of treatment, again emphasising the need for informed consent, compliance with guidance standards, regular audits of surgery undertaken, adverse event reporting, ensuring that repeat surgery or removal of the mesh is performed by properly qualified specialists. So, we have, again, to maintain patient safety, reminded health boards to ensure they report any complications of surgery, and have given women who have had the procedure the option to self-report problems or adverse effects. And, clearly, it’s important that we put that on the record again today.
Wel, rwyf innau hefyd, Mark Isherwood, wedi codi’r pryderon hyn ar ran fy etholwragedd i hefyd. Ac mae’n amlwg fod mwy o ymwybyddiaeth gyhoeddus o hyn wedi bod yn ddiweddar, o ganlyniad, er enghraifft, i Aelodau Seneddol hefyd. Mae Owen Smith AS, mi wn, wedi codi hyn yn benodol. Felly, rwy'n credu bod y mater y cyfeiriwch ato o ran y GIG, bod y driniaeth ar gael yng Nghymru, a'r ffaith bod cyngor a chanllawiau yn 2014, wedi codi pryderon am effeithiau andwyol sy'n gysylltiedig â’r math hwn o driniaeth. Pwysleisiwyd eto bod angen cael caniatâd gwybodus, cydymffurfio â’r safonau mewn canllawiau, archwiliadau rheolaidd o lawdriniaethau, adroddiadau am effeithiau niweidiol, gan sicrhau bod ail lawdriniaeth neu dynnu’r rhwyll yn cael ei gyflawni gan arbenigwyr â’r cymwysterau priodol. Felly, unwaith eto, er mwyn cynnal diogelwch cleifion, rydym wedi atgoffa byrddau iechyd bod angen iddynt sicrhau eu bod yn rhoi gwybod am unrhyw gymhlethdodau a all ddeillio o lawdriniaeth, ac wedi rhoi’r dewis i fenywod sydd wedi cael y driniaeth i adrodd eu hunain am broblemau neu effeithiau niweidiol. Ac mae’n amlwg ei bod hi'n bwysig ein bod yn cofnodi hynny heddiw eto.
 
14:36
I’m asking for a Government statement on the number of council houses and flats proposed to be built in Wales. I know of the developments either under construction or proposed in Swansea, but it would be of benefit to know of all the developments that are proposed in Wales. And, just a reminder, before the Conservatives became an ultra-right-wing party, under leaders such as Churchill and Harold Macmillan, they promoted the building of council houses and flats.
Rwy’n gofyn am ddatganiad gan y Llywodraeth ar nifer y tai a fflatiau Cyngor y bwriedir eu hadeiladu yng Nghymru. Rwy’n gwybod am y datblygiadau sydd naill ai yn cael eu hadeiladu neu sydd yn yr arfaeth yn Abertawe, ond byddai o fudd i ni gael gwybod am yr holl ddatblygiadau yng Nghymru. Ac, er mwyn eich atgoffa chi, cyn i'r Ceidwadwyr fynd yn blaid adain dde eithafol, dan arweinwyr fel Churchill a Harold Macmillan, roedden nhw’n hyrwyddo’r gwaith o adeiladu tai a fflatiau cyngor.
 
14:37
Well, we’re now starting to see the benefit of our housing revenue account subsidy exit, with new council houses being built. So, I’m really grateful, Mike Hedges, that you’ve brought this to our attention for comment and a response from the Welsh Government today. As part of the housing pact with the Welsh Local Government Association and Community Housing Cymru, I am pleased to say that local housing authorities are aiming to deliver 1,000 affordable homes. And, of course, this is a valuable contribution towards our 20,000 target. So, once again, we are ensuring that council house building is happening and taking place, and providing affordable homes for people in Wales.
Wel, rydym nawr yn dechrau gweld budd o’r ffaith ein bod wedi rhoi’r gorau i gymhorthdal y cyfrif refeniw tai, gyda thai cyngor newydd yn cael ei hadeiladu. Felly, rwy'n ddiolchgar iawn, Mike Hedges, eich bod wedi tynnu’n sylw ni at hyn heddiw i gael sylwadau ac ymateb gan Lywodraeth Cymru. Yn rhan o'r cytundeb tai â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru, rwy’n falch o gael dweud bod awdurdodau tai lleol yn anelu at ddarparu 1,000 o dai fforddiadwy. Ac, wrth gwrs, mae hyn yn gyfraniad gwerthfawr tuag at ein targed o 20,000. Felly, unwaith eto, rydym yn sicrhau bod adeiladu tai cyngor yn digwydd ac yn mynd rhagddo, gan ddarparu tai fforddiadwy i bobl yng Nghymru.
 
14:38
Mohammad AsgharBywgraffiad