By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Trefn. Rydw i’n galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.
Order. I call the National Assembly to order.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Yr eitem gyntaf ar yr agenda y prynhawn yma yw cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Leanne Wood.
The first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Leanne Wood.
 
Hyrwyddo’r Gymraeg
Promoting the Welsh Language
 
13:30
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am hyrwyddo'r Gymraeg? OAQ(5)0161(FM)
1. Will the First Minister make a statement on promoting the Welsh language? OAQ(5)0161(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our vision of a million Welsh speakers by 2050 demonstrates our ambition concerning the language. Promoting and normalising are essential components of our draft strategy, which is currently out to consultation.
Mae ein gweledigaeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn dangos ein huchelgais o ran yr iaith. Mae hyrwyddo a normaleiddio yn elfennau hanfodol ar ein strategaeth ddrafft, sydd ar hyn o bryd yn destun ymgynghoriad.
 
13:30
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, I note that you declared support for the goal of doubling the number of Welsh speakers by 2050, but there was little substance behind that announcement. I wonder if you can inform us exactly how you intend to meet that commitment. What are your targets and timescales for making sure that we are making progress towards that goal? For example, by when can we expect to hit the milestone of seeing three quarters of a million Welsh speakers? I’d be grateful if you could give us a date for that, please.
Brif Weinidog, sylwaf eich bod wedi datgan cefnogaeth i'r nod o ddyblu nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ond nid oedd llawer o sylwedd y tu ôl i’r cyhoeddiad hwnnw. Tybed os gallwch chi ddweud wrthym yn union sut yr ydych yn bwriadu cyflawni’r ymrwymiad hwnnw. Beth yw eich targedau a’ch amserlenni ar gyfer gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud cynnydd tuag at y nod hwnnw? Er enghraifft, erbyn pryd y gallwn ni ddisgwyl cyrraedd y garreg filltir o weld tri chwarter miliwn o siaradwyr Cymraeg? Byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi roi dyddiad ar gyfer hynny i ni, os gwelwch yn dda.
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Bear in mind, of course, that the strategy is actually out to consultation at the moment, and that contains our proposals in terms of the way forward. One area, of course, which is hugely important, is to make sure that the local education authorities have proper Welsh in education strategic plans, and we have made it absolutely clear to them that we will reject any plan they produce—any of those authorities—that isn’t sufficiently ambitious.
Cofiwch, wrth gwrs, bod y strategaeth mewn gwirionedd yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd, ac mae hynny'n cynnwys ein cynigion o ran y ffordd ymlaen. Un maes, wrth gwrs, sy'n eithriadol o bwysig, yw gwneud yn siŵr bod gan yr awdurdodau addysg lleol yng Nghymru gynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg priodol, ac rydym wedi ei gwneud yn gwbl glir iddynt y byddwn yn gwrthod unrhyw gynllun y byddant yn ei lunio—unrhyw un o'r awdurdodau hynny—nad yw’n ddigon uchelgeisiol.
 
13:31
Fel ŷch chi wedi dweud o’r blaen, Brif Weinidog, mae’n bwysig ein bod ni’n sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw yn ein cymunedau ni. Felly, mae’n hynod o bwysig ein bod ni’n annog pobl i ddefnyddio’r iaith ym mhob rhan o’u bywydau, sydd yn cynnwys defnyddio’r Gymraeg ar-lein, er enghraifft. Roedd comisiynydd yr iaith wedi ei gwneud hi’n glir yng nghrynodeb ei hadroddiad pum-mlynedd, nôl yn yr haf, fod yna botensial i dechnoleg hwyluso cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg, achos mai Saesneg yw’r iaith a ddefnyddir ar-lein yn bennaf ar hyn o bryd. Yn yr amgylchiadau, a allwch chi ddweud wrthym ni fel mae’ch Llywodraeth chi’n mynd i hybu defnydd o’r Gymraeg ar-lein yn yr wythnosau a’r misoedd nesaf yma?
As you’ve said in the past, First Minister, it’s important that we do ensure that the Welsh language is a living language in our communities. Therefore, it’s extremely important that we encourage people to use the language in all parts of their lives, including using the Welsh language online, for example. The Welsh Language Commissioner made it clear in the summary to her five yearly report, back in the summer, that there is potential for technology to facilitate communication through the medium of Welsh, because English tends to be the medium used online now. So, under these circumstances, can you tell us how your Government is going to promote the use of the Welsh language online over the next few weeks and months?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae sawl peth. Yn gyntaf, wrth gwrs, mae hyn yn rhan o’r strategaeth, ynglŷn â’r ffaith bod y strategaeth yn edrych ar ffyrdd i gefnogi a hybu’r iaith yn y byd digidol. Hefyd, mae’n bwysig dros ben, wrth gwrs, i newid ymddygiad pobl ifanc. Rŷm ni wedi bod yn cyllido rhai o brosiectau’r Urdd dros y blynyddoedd er mwyn iddyn nhw ddatblygu aps ac yn y blaen i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gweld yr iaith fel iaith ddigidol ac fel nad ydyn nhw’n meddwl trwy’r amser mai’r Saesneg yw’r unig iaith y maen nhw’n gallu ei defnyddio ar gyfryngau cymdeithasol.
There are a number of things. First, of course, this is part of the strategy in terms of looking at ways and means of supporting and promoting the language in the digital sphere. It’s also very important to change the behaviours of young people. We have been funding certain Urdd projects over the past few years so that they can develop apps and so on to ensure that children and young people do see the language as a digital language, rather than thinking that English is the only language that they can use on social media.
 
13:32
David J. RowlandsBywgraffiadBiography
Given this commitment to 1 million Welsh speakers by 2050, and a universal acknowledgement that bilingualism is best achieved by immersing children in a second language as early as possible, what arrangements have been made by the Government to implement Welsh learning in preschool classrooms?
O gofio’r ymrwymiad hwn i filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac mae cydnabyddiaeth gyffredinol bod dwyieithrwydd yn cael ei gyflawni orau trwy drwytho plant mewn ail iaith mor gynnar â phosibl, pa drefniadau y mae’r Llywodraeth wedi eu gwneud i gynnwys dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau cyn-ysgol?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
[Inaudible]—have been the Welsh-medium education strategies that we expect local authorities to produce, some of them are more advanced than others, but it is hugely important that a proper pathway is identified by local authorities to ensure that access to Welsh as a language to be learnt or, indeed, to be taught through is as available in Wales as possible.
[Anghlywadwy]—fu’r strategaethau addysg cyfrwng Cymraeg yr ydym yn disgwyl i awdurdodau lleol eu llunio, mae rhai ohonynt yn fwy datblygedig nag eraill, ond mae'n bwysig iawn bod llwybr priodol yn cael ei nodi gan awdurdodau lleol i sicrhau bod mynediad at y Gymraeg fel iaith i'w dysgu neu, yn wir, i gael eu haddysgu drwyddi ar gael mor rhwydd â phosibl yng Nghymru.
 
Twristiaid sy’n Ymweld â Chymru
Tourists who Visit Wales
 
13:33
2. Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer codi nifer y twristiaid sy'n ymweld â Chymru? OAQ(5)0156(FM)
2. What are the Welsh Government's priorities for increasing the number of tourists who visit Wales? OAQ(5)0156(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our tourism strategy, ‘Strategy for Tourism 2013—2020: Partnership for Growth’, sets out our priorities for developing and promoting Wales’s tourism offer both at home and overseas.
Mae ein strategaeth dwristiaeth, 'Strategaeth ar gyfer Twristiaeth 2013—2020: Partneriaeth ar gyfer Twf', yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer datblygu a hyrwyddo cynnig twristiaeth Cymru gartref a thramor.
 
13:33
Today is World Tourism Day, as I’m sure you know, First Minister, and it’s so important that we highlight what is on offer in all parts of our country to visitors. My own constituency, the Cynon Valley, possesses world-famous attractions like the Penderyn whisky distillery and unique events like the Nos Galan road races, which commemorate the memory of Guto Nyth Brân. So, how does the Welsh Government ensure the wealth of similar opportunities throughout the south Wales Valleys are highlighted within its tourism strategy? In addition, as the theme of World Tourism Day 2016 is ‘tourism for all’, how is the Welsh Government engaging with partners to ensure attractions are accessible to all possible visitors?
Heddiw yw Diwrnod Twristiaeth y Byd, fel y byddwch yn gwybod rwy’n siŵr, Brif Weinidog, ac mae mor bwysig ein bod yn tynnu sylw at yr hyn sy'n cael ei gynnig ym mhob rhan o'n gwlad i ymwelwyr. Mae atyniadau yn fy etholaeth fy hun, Cwm Cynon, fel distyllfa wisgi Penderyn a digwyddiadau unigryw fel rasys ar y ffordd Nos Galan, sy'n coffáu Guto Nyth Brân. Felly, sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y cyfoeth o gyfleoedd tebyg ledled cymoedd y de yn cael eu hamlygu o fewn ei strategaeth dwristiaeth? Hefyd, gan mai thema Diwrnod Twristiaeth y Byd 2016 yw 'twristiaeth i bawb', sut mae Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â phartneriaid i sicrhau bod atyniadau yn hygyrch i bob ymwelydd posibl?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Visit Wales website does list a wide range of events being held throughout Wales, including many in the Valleys, and the annual Nos Galan road race in Mountain Ash is listed in Visit Wales’s main annual tourism brochure, ‘This is Wales 2016’.
Mae gwefan Croeso Cymru yn rhestru amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal ledled Cymru, gan gynnwys llawer yn y Cymoedd, ac mae ras ffordd flynyddol Nos Galan yn Aberpennar wedi ei rhestru ym mhrif lyfryn twristiaeth blynyddol Croeso Cymru, 'Dyma Gymru 2016’.
 
She asked, of course, as well about accessibility. The Visit Wales website does include a filter for the provision of disabled visitors to allow visitors to search for attractions that cater for those with disabilities, and that information is based on the details provided by the attractions themselves, while exact facilities can be confirmed by visitors at the enquiry or booking stage.
Gofynnodd hefyd, wrth gwrs, am hygyrchedd. Mae gwefan Croeso Cymru yn cynnwys hidlydd ar gyfer darparu ymwelwyr anabl i alluogi ymwelwyr i chwilio am atyniadau sy'n darparu ar gyfer pobl ag anableddau, ac mae’r wybodaeth honno yn seiliedig ar y manylion a ddarperir gan yr atyniadau eu hunain, a gall ymwelwyr gadarnhau yr union gyfleusterau sydd ar gael ar adeg gwneud ymholiad neu archebu.
 
13:35
You’ve been First Minister for seven years, so every day you pass the dilapidated Cardiff Bay train station. You also pass the crumbling yet magnificent façade of the Corys building opposite the Wales Millennium Centre. Do you not realise how embarrassing it is for Wales that those buildings are the first things that many tourists see when visiting Cardiff Bay? A Westminster Government would never allow such eyesores literally within a stone’s throw of the UK Parliament. So, what are you going to do about these eyesores in Cardiff Bay?
Rydych chi wedi bod yn Brif Weinidog am saith mlynedd, ac rydych felly’n mynd heibio gorsaf drenau ddadfeiliedig Bae Caerdydd bob dydd. Rydych hefyd yn mynd heibio'r ffasâd ysblennydd ond dadfeiliol adeilad Cory’s gyferbyn â Chanolfan Mileniwm Cymru. Onid ydych chi’n sylweddoli faint o gywilydd y mae’n ei godi ar Gymru mai’r adeiladau hynny yw'r pethau cyntaf y mae llawer o dwristiaid yn eu gweld wrth ymweld â Bae Caerdydd? Ni fyddai Llywodraeth San Steffan yn caniatáu pethau hyll o'r fath o fewn tafliad carreg yn llythrennol i Senedd y DU. Felly, beth ydych chi'n mynd i'w wneud ynglŷn â’r hagrwch hwn ym Mae Caerdydd?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I don’t know what he did when he was deputy leader of Cardiff, because, of course, the council does have a responsibility, not for the railway station, I accept, but certainly for Central Square, now being developed, of course, by a Labour-led council in Cardiff. So, the new bus station is being built and the city has a proper gateway. He raises an important point about central railway station. I’ve certainly met with Network Rail. They have plans for the station, and we’ve been urging them to develop those plans as quickly as possible, keeping the character of the station, of course, whilst, at the same time, modernising the facilities available.
Wn i ddim beth oedd ef yn ei wneud pan oedd yn ddirprwy arweinydd Caerdydd, oherwydd, wrth gwrs, mae gan y cyngor gyfrifoldeb, nid ar gyfer yr orsaf reilffordd, rwy’n derbyn, ond yn sicr dros y Sgwâr Canolog, sy'n cael ei ddatblygu erbyn hyn, wrth gwrs, gan gyngor dan arweiniad Llafur yng Nghaerdydd. Felly, mae’r orsaf fysiau newydd yn cael ei hadeiladu ac mae gan y ddinas borth priodol. Mae'n codi pwynt pwysig am yr orsaf reilffordd ganolog. Rwyf yn sicr wedi cyfarfod â Network Rail. Mae ganddynt gynlluniau ar gyfer yr orsaf, ac rydym wedi bod yn eu hannog i ddatblygu’r cynlluniau hynny cyn gynted ag y bo modd, gan gadw cymeriad yr orsaf, wrth gwrs, gan, ar yr un pryd, foderneiddio’r cyfleusterau sydd ar gael.
 
13:36
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
First Minister, Visit Scotland spends over £50 million on promoting Scotland. In Wales, Visit Wales, £8.3 million was spent on Wales as a whole. But none of that spend is spent specifically on promoting mid Wales as a specific destination to visit. We have the coastal path, we have beautiful market towns overlooking fantastic scenery in mid Wales. Can I ask, First Minister: is it good enough that we do not promote mid Wales as a specific destination?
Brif Weinidog, mae Visit Scotland yn gwario dros £50 miliwn ar hyrwyddo’r Alban. Yng Nghymru, Croeso Cymru, gwariwyd £8.3 miliwn ar Gymru yn ei chyfanrwydd. Ond nid oes unrhyw ran o’r gwariant hwnnw yn cael ei wario'n benodol ar hyrwyddo’r canolbarth fel cyrchfan penodol i ymweld ag ef. Mae gennym y llwybr arfordirol, mae gennym drefi marchnad hardd yn edrych dros olygfeydd gwych yng nghanolbarth Cymru. A gaf i ofyn, Brif Weinidog: a yw'n ddigon da nad ydym ni’n hyrwyddo’r canolbarth fel cyrchfan penodol?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He makes a strong case for the area that he represents, which I appreciate. We do look, of course, to promote all areas of Wales, including areas that traditionally have not been seen as areas that have traditionally attracted tourists. I can say that expenditure by staying visitors in Wales in 2015 was over £2.3 billion, well above the target that we set in place. We know that tourism is a major employer in Wales as well, and we’ll continue to look to increase the number of visitors, both day and overnight, to all parts of Wales, so that those who don’t have the good fortune of living here can enjoy what we have to offer.
Mae e'n gwneud achos cryf dros yr ardal y mae'n ei chynrychioli, ac rwyf yn gwerthfawrogi hynny. Rydym yn ceisio, wrth gwrs, hyrwyddo pob rhan o Gymru, gan gynnwys ardaloedd nad ydynt yn draddodiadol wedi eu hystyried fel ardaloedd sydd yn draddodiadol wedi denu twristiaid. Gallaf ddweud bod gwariant gan ymwelwyr sy'n aros yng Nghymru yn 2015 dros £2.3 biliwn, sy’n sylweddol uwch na'r targed a osodwyd gennym. Rydym yn gwybod bod twristiaeth yn gyflogwr pwysig yng Nghymru hefyd, a byddwn yn parhau i geisio cynyddu nifer yr ymwelwyr, yn ystod y dydd a thros nos, i bob rhan o Gymru, fel y gall y rhai nad ydynt yn ddigon ffodus i fod yn byw yma fwynhau'r hyn sydd gennym i'w gynnig.
 
13:37
Hannah BlythynBywgraffiadBiography
First Minister, I welcome the successful summer for tourism in Wales in terms of day visits and also the recent Welsh Government investment in my constituency, including improvements to Flint castle, and the exciting Let’s Skate initiative, which is coming to Theatr Clwyd later in the year. Can you give assurances that this investment will continue to be built upon so that we can continue to grow our crucial visitor economy in north Wales?
Brif Weinidog, rwyf yn croesawu'r haf llwyddiannus ar gyfer twristiaeth yng Nghymru o ran ymweliadau dydd a hefyd y buddsoddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru yn fy etholaeth i, gan gynnwys gwelliannau i gastell y Fflint, a’r fenter Let’s Sk8 gyffrous, sy'n dod i Theatr Clwyd yn ddiweddarach yn y flwyddyn. A allwch chi ein sicrhau y bydd y buddsoddiad hwn yn parhau i gael ei ddatblygu fel y gallwn barhau i dyfu ein heconomi ymwelwyr hollbwysig yn y gogledd?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, of course. In response to the point I made earlier on, we want to encourage tourism to all parts of Wales, not just the areas that have traditionally been the areas that have attracted most tourists. And we’ll continue to look to provide investment to improve those facilities for visitors in the years to come.
Gallaf, wrth gwrs. Mewn ymateb i'r pwynt a wneuthum yn gynharach, rydym eisiau annog twristiaeth i ddod i bob rhan o Gymru, nid dim ond yr ardaloedd sydd yn draddodiadol wedi bod yr ardaloedd sydd wedi denu’r rhan fwyaf o dwristiaid. A byddwn yn parhau i geisio darparu buddsoddiad i wella’r cyfleusterau hynny ar gyfer ymwelwyr yn y blynyddoedd i ddod.
 
13:38
Michelle BrownBywgraffiadBiography
First Minister, many businesses in north Wales are dependent on tourism and have long been disadvantaged in north Wales, partly due to the failure to adequately advertise local attractions along the A55. It’s an ongoing problem experienced by local attractions—visitors get on the 55, stop at their destination, having no idea of the diverse activities off the 55 and which aren’t signposted. The opportunity to use the 55 as a means of generating income for local businesses is being missed. Could you explain to us please what you’re going to do to address this problem?
Brif Weinidog, mae llawer o fusnesau yn y gogledd yn ddibynnol ar dwristiaeth ac wedi bod dan anfantais ers talwm yn y gogledd, yn rhannol oherwydd y methiant i hysbysebu atyniadau lleol ar hyd yr A55 yn ddigonol. Mae'n broblem barhaus a brofir gan atyniadau—ymwelwyr lleol yn mynd ar yr A55, stopio yn eu cyrchfan, heb unrhyw syniad o'r gweithgareddau amrywiol oddi ar yr A55 nad oes arwyddion i ddangos ble y maent. Mae'r cyfle i ddefnyddio'r A55 fel ffordd o gynhyrchu incwm i fusnesau lleol yn cael ei golli. A wnewch chi egluro i ni os gwelwch yn dda beth yr ydych chi’n mynd i’w wneud i fynd i'r afael â'r broblem hon?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Of course, working with local authorities, we’re able to investigate, for example, the provision of more brown signs. We see those going up across Wales. It is right to say that we are working on making sure that we get more capture of the visitors that are travelling along the A55 to Ireland, many of whom have said to me in the past, ‘Well, we’ve travelled to Ireland that way but not really stopped on the way.’ I can say though, when it comes to international tourists, that figures continue to go up, and, for them, of course, many of them will visit Ireland and travel through north Wales in order to get there. But, working with the local authorities, we believe that we can continue to provide information to visitors both digitally and in terms of the signposting.
Wrth gwrs, gan weithio gydag awdurdodau lleol, rydym yn gallu ymchwilio, er enghraifft, i ddarparu mwy o arwyddion brown. Rydym yn gweld y rheini yn cael eu codi ledled Cymru. Mae'n iawn i ddweud ein bod yn gweithio ar sicrhau ein bod yn denu mwy o ymwelwyr sy'n teithio ar hyd yr A55 i Iwerddon, ac mae llawer ohonynt wedi dweud wrthyf yn y gorffennol, 'Wel, rydym wedi teithio i Iwerddon ar y ffordd honno ond heb stopio ar y ffordd a dweud y gwir.' Gallaf ddweud, er hynny, pan ddaw i dwristiaid rhyngwladol, fod y ffigurau yn parhau i gynyddu, ac, iddyn nhw, wrth gwrs, bydd llawer ohonynt yn ymweld ag Iwerddon a theithio drwy ogledd Cymru i gyrraedd yno. Ond, gan weithio gyda'r awdurdodau lleol, rydym yn credu y gallwn barhau i ddarparu gwybodaeth i ymwelwyr yn ddigidol ac o ran arwyddbyst.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:39
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau, ac yn gyntaf yr wythnos yma, Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew R.T. Davies.
We now move to questions from party leaders, and first this week is the leader of the Welsh Conservatives, Andrew R.T. Davies.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd y Ceidwadwyr Cymreig / The Leader of the Welsh Conservatives
Thank you, Presiding Officer. First Minister, very often at First Minister’s questions you talk at length about what the UK Government is doing. So, for this question, I’d like to focus on what you think would be the best outcome from Jeremy Corbyn’s leadership. Do you think that the best interests of the United Kingdom would be served by having Jeremy Corbyn as the next prime minister?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, yn aml iawn yn ystod cwestiynau i'r Prif Weinidog rydych yn siarad yn faith am yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud. Felly, ar gyfer y cwestiwn hwn, hoffwn ganolbwyntio ar yr hyn yr ydych yn ei gredu fyddai’r canlyniad gorau o arweinyddiaeth Jeremy Corbyn. A ydych chi’n credu y byddai cael Jeremy Corbyn fel y prif weinidog nesaf er budd pennaf y Deyrnas Unedig?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes.
Ydw.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
It’s nice to see that you’re going to play your part in the trilogy, then, of the demise of the Labour Party by having him as the Prime Minister, because the longest suicide note possible was written in 1983 for the Labour Party, and, by having a Prime Minister who delivers for Wales, it’s vital to have that person in No. 10. You also went to the conference—[Interruption.]
Mae'n braf gweld eich bod yn mynd i chwarae eich rhan yn y drioleg, felly, o dranc y Blaid Lafur drwy ei gael ef yn Brif Weinidog, oherwydd ysgrifennwyd y nodyn hunanladdiad hiraf posibl yn 1983 ar gyfer y Blaid Lafur, a, thrwy gael Prif Weinidog sy'n cyflawni dros Gymru, mae'n hanfodol bod gennym y person hwnnw yn Rhif 10. Fe aethoch chithau i'r Gynhadledd — [Torri ar draws.]
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Can we hear the leader of the Conservatives’ questions, please, in silence, without any attempt by Ministers to help the First Minister?
A gawn ni glywed cwestiynau arweinydd y Ceidwadwyr, os gwelwch yn dda, mewn tawelwch, heb unrhyw ymgais gan Weinidogion i helpu'r Prif Weinidog?
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
He needs all the help he can get. [Laughter.] First Minister, you also went to the Labour Party conference in Liverpool and launched a strategy there—the Healthy Child Wales programme, something that we fully support on these benches, because, when you look at the indices around child health, they are pretty appalling, to say the least, here in Wales. And, actually, most major indices have not moved since 2007 here in Wales. Can you tell us how the Government will take this strategy forward and, importantly, what budget lines you have agreed—I appreciate there was a statement issued yesterday, but there wasn’t a lot in that statement, First Minister—what budget lines have been agreed to take this policy forward, and how many extra community nurses will be there by 2021, because we know the number of community nurses is declining in Wales?
Mae ef angen yr holl gymorth y gall ei gael. [Chwerthin.] Brif Weinidog, fe aethoch chithau hefyd i gynhadledd y Blaid Lafur yn Lerpwl a lansio strategaeth yno—rhaglen Plant Iach Cymru, rhywbeth yr ydym yn llwyr gefnogi ar y meinciau hyn, oherwydd, pan edrychwch ar y mynegeion yn ymwneud ag iechyd plant, maent yn eithaf dychrynllyd, a dweud y lleiaf, yma yng Nghymru. A, mewn gwirionedd, nid yw’r rhan fwyaf o’r prif fynegeion wedi symud ers 2007 yma yng Nghymru. A allwch chi ddweud wrthym sut y bydd y Llywodraeth yn symud y strategaeth hon yn ei blaen ac, yn bwysig, pa linellau cyllideb yr ydych wedi’u cytuno—rwyf yn gwerthfawrogi y cyhoeddwyd datganiad ddoe, ond nid oedd fawr yn y datganiad hwnnw Brif Weinidog—pa linellau cyllideb sydd wedi eu cytuno i symud y polisi hwn yn ei flaen, a faint o nyrsys cymunedol ychwanegol fydd gennym ni erbyn 2021, gan ein bod yn gwybod bod nifer y nyrsys cymunedol yn lleihau yng Nghymru?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
This will be examined, of course, when the budget is produced, and, as part of the promises we made to the people of Wales back in May, we intend to continue the situation where health inequalities close. What we’ve seen, of course, with the bedroom tax and with cuts in welfare benefits is that inequality has risen in Wales and we will do what we can to combat that. I’m grateful to him for mentioning my own party’s conference. If he wishes, of course, to play a greater role in that, then he can apply to join, though I can’t guarantee his application will be accepted.
Bydd hyn yn cael ei archwilio, wrth gwrs, pan fydd y gyllideb yn cael ei chreu, ac, yn rhan o'r addewidion a wnaethom i bobl Cymru yn ôl ym mis Mai, rydym yn bwriadu parhau â'r sefyllfa lle mae anghydraddoldebau iechyd yn lleihau. Yr hyn yr ydym wedi ei weld, wrth gwrs, gyda'r dreth ystafell wely a gyda thoriadau i fudd-daliadau lles yw bod anghydraddoldeb wedi cynyddu yng Nghymru, a byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i frwydro yn erbyn hynny. Rwy'n ddiolchgar iddo am grybwyll cynhadledd fy mhlaid fy hun. Os yw'n dymuno, wrth gwrs, chwarae mwy o ran yn hynny, yna gall wneud cais i ymuno, er na allaf warantu y bydd ei gais yn cael ei dderbyn.
 
13:41
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, the Labour Party are doing all the favours they can for the Conservatives and other parties at the moment—long, long may it continue. As I say, we are now into the trilogy stage, we are, because we had the sequel in 2015, we did.
Brif Weinidog, mae'r Blaid Lafur yn gwneud pob ffafr o fewn ei gallu i'r Ceidwadwyr a phartïon eraill ar hyn o bryd—hir, hir y pery hynny. Fel yr wyf yn dweud, rydym bellach i mewn i gyfnod y drioleg, ydym, oherwydd cawsom y dilyniant yn 2015, do fe gawsom.
 
But the other point that was raised last week, by my colleague, David Melding, on Government policy—because we didn’t get an answer to my second question from you, so clearly there’s no budget line identified yet, or the development of a community nurse strategy to increase numbers—was on housing. And, in the programme for government, you, to your credit, identified you wanted to bring 20,000 social housing units forward by 2021. But that didn’t have any answers to what the current housing crisis faces, of the new-starts in the housing market, where we saw a 7 per cent decline in new-starts in Wales last year. So, how is your Government going to deliver on its social housing targets, and, importantly, how is it going to generate more activity in the overall housing market so that, by 2021, we can be hitting the target of 12,000 units a year, rather than the 8,000 we’re hitting at the moment?
Ond roedd y pwynt arall a godwyd yr wythnos diwethaf, gan fy nghydweithiwr, David Melding, ar bolisi’r Llywodraeth—am na chawsom ateb i fy ail gwestiwn gennych chi, felly mae'n amlwg nad oes llinell gyllideb wedi’i nodi hyd yn hyn, na strategaeth wedi’i datblygu i gynyddu niferoedd nyrsys cymunedol—yn ymwneud â thai. Ac, yn y rhaglen lywodraethu, gwnaethoch, er clod i chi, nodi eich bod yn awyddus i ddatblygu 20,000 o unedau tai cymdeithasol erbyn 2021. Ond nid oedd unrhyw atebion i'r hyn y mae'r argyfwng tai presennol ei wynebu, y tai newydd yn y farchnad dai, lle y gwelsom ostyngiad o 7 y cant mewn tai newydd yng Nghymru y llynedd. Felly, sut y mae eich Llywodraeth yn mynd i gyflawni ei thargedau tai cymdeithasol, ac, yn bwysig, sut mae'n mynd i greu mwy o weithgarwch yn y farchnad dai yn gyffredinol fel, erbyn 2021, y gallwn fod yn cyrraedd y targed o 12,000 o unedau y flwyddyn, yn hytrach na'r 8,000 yr ydym yn ei gyrraedd ar hyn o bryd?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, he mentions the budgetary issues. Again, they will be part of the budget when it’s published for all Members to see. We have our target of 20,000. The Minister will be explaining to the Assembly how that target will be achieved. We have achieved those targets in the past. We stand on our record. He talks of a trilogy. The second part of the trilogy, of course, was the defeat and backward pedalling of the Conservative Party in the elections in May.
Wel, mae'n sôn am y materion cyllidebol. Unwaith eto, byddant yn rhan o'r gyllideb pan gaiff ei chyhoeddi er mwyn i’r holl Aelodau ei gweld. Mae gennym ein targed o 20,000. Bydd y Gweinidog yn egluro i'r Cynulliad sut y caiff y targed hwnnw ei gyflawni. Rydym wedi cyflawni’r targedau hynny yn y gorffennol. Rydym yn sefyll ar ein hanes. Mae'n sôn am drioleg. Ail ran y drioleg, wrth gwrs, oedd trechu a lleihau aelodau’r Blaid Geidwadol yn yr etholiadau ym mis Mai.