By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:29 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:29 with the Presiding Officer (Elin Jones) in the Chair.
 
13:29
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Galwaf y Cynulliad Cenedlaethol i drefn.
I call the National Assembly to order.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:29
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Eitem 1 yw cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Nick Ramsay.
Item 1 is questions to the First Minister, and the first question, Nick Ramsay.
 
Diwygio Llywodraeth Leol
Local Government Reform
 
13:29
1. A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddiwygio llywodraeth leol? OAQ(5)0020(FM)
1.Will the First Minister provide an updateon local government reform? OAQ(5)0020(FM)
 
13:29
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Over the next few weeks and months, the Cabinet Secretary for Finance and Local Government will be meeting local government leaders and other stakeholders to listen to their views, before considering the long-term approach to local government reform, and a statement will, of course, be made in due course.
Gwnaf. Dros yr ychydig wythnosau a misoedd nesaf, bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cyfarfod ag arweinwyr llywodraeth leol a rhanddeiliaid eraill i wrando ar eu barn, cyn ystyried yr ymagwedd hirdymor tuag at ddiwygio llywodraeth leol, a chaiff datganiad ei wneud maes o law.
 
13:29
That’s a very encouraging answer, First Minister. You’re an astute man, and it won’t have escaped your notice that I’ve been opposing the plans to abolish the county of Monmouthshire as part of the local government reorganisation proposed by the last Welsh Government. Now that the Minister responsible for these plans has moved on to greater things, isn’t now a good time to get back to the drawing board and come up with a plan that we, councillors, and the public can all support? I’m more than happy to meet you for a pint sometime to discuss this. [Laughter.]
Dyna ateb calonogol iawn, Brif Weinidog. Rydych yn ddyn craff ac rydych yn siŵr o fod wedi sylwi fy mod wedi bod yn gwrthwynebu’r cynlluniau i ddiddymu Sir Fynwy fel rhan o’r ad-drefnu llywodraeth leol a argymhellwyd gan Lywodraeth ddiwethaf Cymru. Nawr bod y Gweinidog sy’n gyfrifol am y cynlluniau hyn wedi symud ymlaen at bethau gwell, onid yw’n adeg dda i fynd yn ôl i’r cychwyn a meddwl am gynllun y gallwn ni, gynghorwyr, a’r cyhoedd ei gefnogi? Rwy’n fwy na pharod i gyfarfod â chi am beint rywbryd i drafod hyn. [Chwerthin.]
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I think these things are best kept on a formal basis, but I thank the Member for that invitation, nevertheless. Well, yes, those discussions will now begin. There seems to be general agreement that there is a need to move forward with reform of local government, but, of course, there are varying different views as to what form that should take. And, of course, the Cabinet Secretary will have discussions on this over the course of the next few weeks and months.
Wel, rwy’n meddwl mai gwell yw cadw’r pethau hyn yn ffurfiol, ond diolch i’r Aelod am y gwahoddiad, er hynny. Wel, ie, bydd y trafodaethau hynny nawr yn dechrau. Mae’n ymddangos bod cytundeb cyffredinol fod angen symud ymlaen â diwygio llywodraeth leol ond ceir safbwyntiau gwahanol ynglŷn â pha fodd y dylid gwneud hynny. A bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cynnal trafodaethau ar hyn dros yr ychydig wythnosau a misoedd nesaf.
 
13:30
Rhianon PassmoreBywgraffiadBiography
First Minister, the Auditor General for Wales, in his report, ‘A Picture of Public Services 2015’, last year, noted that, since the UK Government set its austerity programme in the 2010 spending review, Wales has had to manage a £1.2 million—sorry, I’ll say that again, a £1.2 billion funding cut. Despite such savage Tory cuts, local authorities and Welsh councils have continued—[Interruption.] Llywydd, if I may, they have continued to stand up for the communities of Wales. Will the First Minister outline his strength of conviction and commitment to the Welsh Government’s priorities for supporting the effective and efficient local government delivery of public services?
Brif Weinidog, nododd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ei adroddiad, ‘Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2015’, y llynedd, fod Cymru, ers i Lywodraeth y DU osod ei rhaglen galedi yn adolygiad o wariant 2010, wedi gorfod rheoli toriad o £1.2 miliwn—mae’n ddrwg gennyf, dywedaf hynny eto, toriad o £1.2 biliwn yn y cyllid. Er gwaethaf toriadau Torïaidd llym o’r fath, mae awdurdodau lleol a chynghorau Cymru wedi parhau—[Torri ar draws.] Lywydd, os caf, maent wedi parhau i sefyll dros gymunedau Cymru. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cryfder ei argyhoeddiad a’i ymrwymiad i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi darpariaeth effeithiol ac effeithlon llywodraeth leol o wasanaethau cyhoeddus?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I will. I know that local government has had enormous challenges in dealing with the cuts that have been imposed on us from Westminster, and they have sought to serve their communities well. There are, of course, areas where there can be greater collaboration, in my view, and areas where there can be greater strengthening of consistency across local government in Wales, and I know that the Secretary is keen to lead on this, in discussions with other parties and, indeed, with local government leaders over the course of the next few months.
Gwnaf, fe wnaf hynny. Gwn fod llywodraeth leol wedi wynebu heriau enfawr wrth ddelio â’r toriadau a orfodwyd arnom gan San Steffan, ac maent wedi ceisio gwasanaethu eu cymunedau’n dda. Wrth gwrs, mae yna feysydd lle gellir cael mwy o gydweithredu, yn fy marn i, a meysydd lle gellir cryfhau cysondeb yn well ar draws llywodraeth leol yng Nghymru, ac rwy’n gwybod bod yr Ysgrifennydd yn awyddus i arwain ar hyn, mewn trafodaethau gyda phleidiau eraill ac yn wir, gydag arweinwyr llywodraeth leol dros y misoedd nesaf.
 
13:31
With the opportunity of local government reform, will the First Minister urgently take steps to ensure that a new regional structure is put in place, to allow flawed local development plans, with unnecessary use of greenfield sites, to be amended to avoid developer-led urban sprawl? Because, if you recall, on 24 April 2012, First Minister, you said that it was completely untrue that you had announced plans to build on Cardiff’s greenfield sites. You called it a blatant lie, only to be embarrassed by your own party which then published plans to build on Cardiff’s greenfield sites. You misled us all. Will you now redeem yourself in the eyes of the public and implement yet another Plaid Cymru policy?
Gyda’r cyfle i ddiwygio llywodraeth leol, a fydd y Prif Weinidog yn cymryd camau ar frys i sicrhau y rhoddir strwythur rhanbarthol newydd ar waith, er mwyn caniatáu i gynlluniau datblygu lleol diffygiol, gyda defnydd diangen o safleoedd maes glas, gael eu newid er mwyn osgoi blerdwf trefol wedi’i arwain gan ddatblygwyr? Oherwydd, os cofiwch, ar 24 Ebrill 2012, Brif Weinidog, fe ddywedoch mai anwiredd llwyr oedd eich bod wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu ar safleoedd maes glas Caerdydd. Fe’i galwoch yn gelwydd pur, ond codwyd embaras arnoch gan eich plaid eich hun, a gyhoeddodd gynlluniau wedyn i adeiladu ar safleoedd maes glas Caerdydd. Fe wnaethoch ein camarwain ni i gyd. A wnewch chi yn awr wneud iawn am eich cam yn llygaid y cyhoedd a gweithredu polisi Plaid Cymru arall eto?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, he has had this tussle before. I’ve made no such announcement ever, as a Minister or, indeed, as leader of any party, and he knows that full well. He raises an important point. It’s a point that’s raised, indeed, by my colleague, Hefin David, as well, the Member for Caerphilly, and that is that it’s not realistic for local development plans to be developed in isolation of each other. There is huge sense in having a strategic development framework across, particularly, the south-east of Wales, where there is great pressure. Cardiff is a city that’s growing very strongly and we should welcome that. But, nevertheless, we do need to ensure that there is a proper regional framework in place when it comes to planning for the growth of the various parts of Wales over the course of the next few years.
Wel, mae wedi cael y ffrae hon o’r blaen. Nid wyf wedi gwneud unrhyw gyhoeddiad o’r fath erioed, fel Gweinidog, nac yn wir fel arweinydd unrhyw blaid, ac mae’n gwybod hynny’n iawn. Mae’n crybwyll pwynt pwysig. Mae’n bwynt a godwyd, yn wir, gan fy nghyd-Aelod, Hefin David hefyd, yr Aelod dros Gaerffili, sef nad yw datblygu cynlluniau datblygu lleol ar wahân i’w gilydd yn realistig. Mae synnwyr helaeth mewn cael fframwaith datblygu strategol, yn enwedig ar draws de-ddwyrain Cymru lle mae pwysau mawr. Mae Caerdydd yn ddinas sy’n tyfu’n gryf iawn a dylem groesawu hynny. Serch hynny, mae angen i ni sicrhau bod fframwaith rhanbarthol priodol ar waith er mwyn cynllunio ar gyfer twf y gwahanol rannau o Gymru yn ystod y blynyddoedd nesaf.
 
Dinas-ranbarth Bae Abertawe
The Swansea Bay City Region
 
13:33
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddinas-ranbarth Bae Abertawe? OAQ(5)0023(FM)
2. Will the First Minister make a statement on the Swansea Bay City Region? OAQ(5)0023(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. The Swansea bay city region board continues to lead regional alignment and collaboration to deliver shared aspirations for jobs and growth.
Gwnaf. Mae bwrdd dinas-ranbarth bae Abertawe yn parhau i arwain ar alinio a chydweithio rhanbarthol er mwyn cyflawni dyheadau a rennir ar gyfer swyddi a thwf.
 
13:33
May I thank the First Minister for that response? I think that we both agree that Swansea bay city region has a clear direction of travel. I believe in the importance of city regions as economic drivers. Cardiff has had agreed funding for its city deal. Can the First Minister provide an update on funding for the Swansea city region, including the city deal?
Diolch i’r Prif Weinidog am yr ymateb hwnnw. Rwy’n meddwl ein bod yn cytuno bod gan ddinas-ranbarth bae Abertawe gyfeiriad teithio clir. Rwy’n credu ym mhwysigrwydd dinas-ranbarthau fel sbardunau economaidd. Mae Caerdydd wedi derbyn cyllid y cytunwyd arno ar gyfer ei bargen ddinesig. A all y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chyllid ar gyfer dinas-ranbarth Abertawe, gan gynnwys y fargen ddinesig?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, of course. I know that Sir Terry Matthews and the board have developed an initial proposal for a city deal, which has been submitted to both us and the UK Government. It’s seeking a sum of around £500 million over 20 years, and, indeed, the proposal outlines the transformational power of digital connectivity to accelerate growth in the region, and across Wales and, indeed, the rest of the UK. So, that submission has been made. We now, of course, wish to move forward with a city deal along the lines of that that’s been agreed for the capital region.
Gallaf, wrth gwrs. Gwn fod Syr Terry Matthews a’r bwrdd wedi datblygu cynnig cychwynnol ar gyfer bargen ddinesig, sydd wedi’i chyflwyno i ni a Llywodraeth y DU. Mae’n ceisio swm o tua £500 miliwn dros 20 mlynedd, ac yn wir, mae’r cynnig yn amlinellu grym trawsnewidiol cysylltedd digidol i gyflymu twf yn y rhanbarth, a ledled Cymru ac yn wir, gweddill y DU. Felly, mae’r cyflwyniad hwnnw wedi’i wneud. Rydym yn awr, wrth gwrs, yn dymuno symud ymlaen gyda bargen ddinesig sy’n debyg i’r un y cytunwyd arni ar gyfer y prifddinas-ranbarth.
 
13:34
Byddwch chi’n ymwybodol, yn naturiol, Brif Weinidog, o ddatblygiad cyffrous y campws newydd ym mae Abertawe—Prifysgol Abertawe, felly. A, hefyd, byddwch chi’n ymwybodol o’r buddsoddiad anferthol sydd wedi bod yn y campws newydd yna, a’r rhan helaeth o hwnnw’n dod o arian Ewrop. Felly, a fyddech chi’n cytuno efo fi y byddai’r fath fuddsoddiad yn amhosib petai Cymru y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd?
You will be aware, naturally, First Minister, of the exciting development of the new campus in Swansea bay, at Swansea University, and you will be aware of the huge investment made in that new campus and that the vast majority of that has come from European funding. So, would you agree with me that such an investment would be impossible if Wales were outwith the European Union?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hynny’n iawn, ac mae’n wir i ddweud, heb i’r arian yna fod ar gael, na fyddai’r campws yna nawr.
That’s quite right, and it’s true to say that without having that funding available to us, that campus would not exist.
 
13:35
The Swansea bay skills partnership is a work-based learning consortium that has been identified mainly as ‘merely adequate’ by Estyn. With such hopes for the economic potential for the Swansea bay city region, what is your Government doing to ensure that those charged with converting talent into desirable skills actually fulfil those aims?
Mae partneriaeth sgiliau bae Abertawe yn gonsortiwm dysgu seiliedig ar waith sydd wedi’i alw’n bennaf yn ddigonol yn unig gan Estyn. Gyda’r fath obeithion am botensial economaidd dinas-ranbarth bae Abertawe, beth y mae eich Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod y rhai sy’n gyfrifol am drosi talent yn sgiliau dymunol yn cyflawni’r amcanion hynny mewn gwirionedd?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I believe that is happening. The city region board know full well that the key to attracting investment is making sure that skills are available so that that investment can take place. One of the questions I’m often asked by potential investors when I go abroad is, ‘Do you have the skills that we need in order for us to prosper in your country?’, and we are able to provide them with that reassurance. If we look, for example, at the Swansea University campus, which I know, as my friend, David Rees, will remind me, is in the Aberavon constituency, it is a significant investment in the future of Swansea bay—a hugely important campus and a sign that education and skills provision is taken very seriously in that part of Wales, as indeed it is across the entire nation.
Credaf fod hynny yn digwydd. Mae bwrdd y dinas-ranbarth yn gwybod yn iawn mai’r allwedd i ddenu buddsoddiad yw sicrhau bod sgiliau ar gael fel y gall y buddsoddiad hwnnw ddigwydd. Un o’r cwestiynau a ofynnir yn aml i mi gan fuddsoddwyr posibl pan fyddaf yn mynd dramor yw, ‘A oes gennych y sgiliau sydd eu hangen arnom er mwyn i ni ffynnu yn eich gwlad?’, ac rydym yn gallu rhoi’r sicrwydd hwnnw iddynt. Os edrychwn, er enghraifft, ar gampws Prifysgol Abertawe, y gwn ei fod, fel y bydd fy nghyfaill, David Rees, yn fy atgoffa, yn etholaeth Aberafan, mae’n fuddsoddiad sylweddol yn nyfodol bae Abertawe—campws hynod bwysig ac arwydd bod y rhan honno o Gymru, fel y genedl gyfan yn wir, yn gyfan gwbl o ddifrif ynghylch y ddarpariaeth addysg a sgiliau.
 
13:36
Caroline JonesBywgraffiadBiography
First Minister, for the city region to work most effectively requires greater collaboration amongst the local government partners. Your previous local government reorganisation proposals were at odds with the city region map. Will your new proposals for local government mergers take into account the need for Swansea and Neath Port Talbot to work closer together with Carmarthenshire and Pembrokeshire?
Brif Weinidog, er mwyn i’r dinas-ranbarth weithio yn y modd mwyaf effeithiol, mae gofyn am fwy o gydweithredu ymhlith y partneriaid llywodraeth leol. Roedd eich cynigion ad-drefnu llywodraeth leol blaenorol yn anghydnaws â map y dinas-ranbarth. A fydd eich cynigion newydd ar gyfer uno llywodraeth leol yn ystyried yr angen i Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot gydweithio’n agosach â Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, that would be needed in any event. The Swansea bay city region of course crosses boundaries. We know that political boundaries don’t align themselves with economic boundaries. That’s why the city deal in the capital region involves 10 local authorities, reflecting, of course, what is the economic region, and reflecting the need for local authorities to work together to deliver prosperity for all their citizens.
Wel, byddai angen hynny beth bynnag. Mae dinas-ranbarth bae Abertawe yn croesi ffiniau. Rydym yn gwybod nad yw ffiniau gwleidyddol yn cyd-fynd â ffiniau economaidd. Dyna pam y mae’r fargen ddinesig yn y prifddinas-ranbarth yn cynnwys 10 awdurdod lleol, gan adlewyrchu, wrth gwrs, y rhanbarth economaidd, a chan adlewyrchu’r angen i awdurdodau lleol weithio gyda’i gilydd i gyflawni ffyniant ar gyfer eu holl ddinasyddion.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Galwaf nawr ar arweinwyr y pleidiau i holi’r Prif Weinidog ac, yn gyntaf, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew R.T. Davies.
I now call on the party leaders to question the First Minister and, first of all, the leader of the Welsh Conservatives, Andrew R.T. Davies.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd y Ceidwadwyr Cymreig / The Leader of the Welsh Conservatives
Thank you, Presiding Officer. First Minister, in the agreement that you reached to form the Lib-Lab coalition that we have as the Government here in Wales today, part of the Lib-Dem manifesto was taken into your programme of Government about reducing class sizes. The cost of that was some £42 million, or the estimation was £42 million. In your own manifesto, you said that the Labour Government, if elected, would be making available £100 million for education over the lifetime of the Assembly. Will this £42 million be additional money that will have to be found to be put into the education budget, or is it part of your overall commitment of £100 million?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, yn y cytundeb a gyrhaeddoch i ffurfio’r glymblaid rhwng Llafur a’r Democratiaid Rhyddfrydol sydd gennym fel Llywodraeth yma yng Nghymru heddiw, cafodd rhan o faniffesto’r Democratiaid Rhyddfrydol ynglŷn â lleihau maint dosbarthiadau ei chynnwys yn eich rhaglen lywodraethu. Cost hynny oedd tua £42 miliwn, neu £42 miliwn oedd yr amcangyfrif. Yn eich maniffesto eich hunain, fe ddywedoch y byddai’r Llywodraeth Lafur, pe câi ei hethol, yn darparu £100 miliwn i addysg dros oes y Cynulliad. A fydd y £42 miliwn hwn yn arian ychwanegol y bydd yn rhaid dod o hyd iddo er mwyn ei roi yn y gyllideb addysg, neu a yw’n rhan o’ch ymrwymiad cyfan o £100 miliwn?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are proud to pledge the £100 million as a main pledge in our election manifesto. That money is earmarked for educational improvement. It’s a matter now, of course, for the Government and for the Secretary to examine how the issue of class sizes can be taken forward.
Rydym yn falch o addo’r £100 miliwn fel prif addewid yn ein maniffesto etholiadol. Clustnodir yr arian ar gyfer gwella addysg. Mae’n fater yn awr, wrth gwrs, i’r Llywodraeth a’r Ysgrifennydd archwilio sut y gellir bwrw ymlaen ar fater maint dosbarthiadau.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I notice you didn’t answer the question there, because I think it’s important to understand: will you be making money available over and above your own manifesto’s commitment to meet this new commitment that you’ve taken into your programme for government? It’s a perfectly legitimate question, because I would hope that, before you agreed to this, you did put it through the civil service machine, as it were, and see what the liability would be, because £42 million is not a small sum of money. So, it’s a simple answer: will there be an additional £42 million made available for the education budget to meet this commitment, or has it got to come out of your existing priorities that you’ve identified in your own budget?
Sylwaf nad ateboch y cwestiwn, oherwydd rwy’n credu ei bod yn bwysig deall hyn: a fyddwch yn darparu arian ychwanegol at ymrwymiad eich maniffesto i gyflawni’r ymrwymiad newydd hwn rydych wedi’i gynnwys yn eich rhaglen lywodraethu? Mae’n gwestiwn hollol deg, oherwydd byddwn yn gobeithio, cyn i chi gytuno i hyn, eich bod wedi’i roi drwy beiriant y gwasanaeth sifil, fel petai, a gweld beth fyddai’r ymrwymiad, oherwydd nid yw £42 miliwn yn swm bach o arian. Felly, mae’n ateb syml: a fydd £42 miliwn ychwanegol yn cael ei ddarparu i’r gyllideb addysg i gyflawni’r ymrwymiad hwn, neu a oes rhaid iddo ddod o’ch blaenoriaethau presennol a nodwyd gennych yn eich cyllideb eich hun?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, the commitment can be met outside the £100 million pot.
Na, gellir cyflawni’r ymrwymiad y tu allan i’r pot o £100 miliwn.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
So, there will be new money coming in to the education budget to meet this commitment. I think that’s the point that you were making. But your education adviser, David Reynolds, has identified that it maybe isn’t the best use of money to increase education attainment levels. But, if you are a school, a headteacher, and a governing body, to meet this requirement, would it mean that you will have to create additional classrooms, have new teachers, or will it mean just sub-dividing classes to meet the requirement that has been taken on board by your Government? I think it’s important to understand exactly how this is going to be implemented, so that governors and headteachers know that (a) the money will be coming to meet the commitment, but, secondly, they will be able to accommodate it within the existing school estates they have. Or will you be making additional capital money available for any building work that might be required?
Felly, bydd arian newydd yn dod i’r gyllideb addysg i gyflawni’r ymrwymiad hwn. Rwy’n credu mai dyna’r pwynt roeddech yn ei wneud. Ond mae eich ymgynghorydd addysg, David Reynolds, wedi nodi efallai nad dyna’r defnydd gorau o arian i godi lefelau cyrhaeddiad addysg. Ond os ydych yn ysgol, yn bennaeth, ac yn gorff llywodraethol, er mwyn bodloni’r gofyniad hwn, a fyddai’n golygu y bydd rhaid i chi greu ystafelloedd dosbarth ychwanegol, cael athrawon newydd, neu a fydd yn golygu isrannu dosbarthiadau’n unig i fodloni’r gofyniad sydd wedi’i dderbyn gan eich Llywodraeth? Credaf ei bod yn bwysig deall yn union sut y gweithredir hyn, fel bod llywodraethwyr a phenaethiaid yn gwybod (a) y bydd yr arian yn dod er mwyn cyflawni’r ymrwymiad, ond yn ail, y byddant yn gallu ei gyflawni o fewn yr ystadau ysgol presennol sydd ganddynt. Neu a fyddwch yn darparu arian cyfalaf ychwanegol ar gyfer unrhyw waith adeiladu y gallai fod ei angen?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
These are issues that are being examined as we seek to move the policy forward. One of the things that we are proud of is the fact that we have built so many new schools across Wales, that we’ve refurbished so many schools across Wales and that the twenty-first century schools programme will continue. Increasingly across Wales we see more and more children, and more and more teachers, who are being taught in facilities that are appropriate to the twenty-first century, after so many years in the 1980s and 1990s of disinvestment and underinvestment in our schools.
Mae’r rhain yn faterion sy’n cael eu harchwilio wrth i ni geisio symud y polisi yn ei flaen. Un o’r pethau rydym yn ymfalchïo ynddynt yw’r ffaith ein bod wedi adeiladu cymaint o ysgolion newydd ledled Cymru, ein bod wedi adnewyddu cynifer o ysgolion ledled Cymru ac y bydd rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain yn parhau. Yn gynyddol ledled Cymru, rydym yn gweld mwy a mwy o blant, a mwy a mwy o athrawon, yn cael eu dysgu mewn cyfleusterau sy’n briodol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, ar ôl cymaint o flynyddoedd yn y 1980au a’r 1990au o ddadfuddsoddi a thanfuddsoddi yn ein hysgolion.
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Arweinydd grŵp UKIP, Neil Hamilton.
The leader of the UKIP group, Neil Hamilton.
 
13:40
Neil HamiltonBywgraffiadBiographyArweinydd Grŵp UKIP Cymru / Leader of the UKIP Wales Group
Diolch yn fawr iawn, Lywydd.
Thank you very much, Presiding Officer.
 
Nearly three years ago, the Prime Minister, David Cameron, described the congestion on the M4 corridor as like a foot on the windpipe of the Welsh economy. That coupled with the tolls on the Severn bridge, which act as a kind of tax on jobs and prosperity in south Wales, requires us to take immediate or very quick action, at any rate, to solve these two problems. As a result of the agreement that the Welsh Government has now reached with Plaid Cymru, it seems that we’ve kicked the solution to the problems of the M4 into the long grass. I wonder if the First Minister could perhaps put some kind of a timescale on coming up with a solution.
Bron i dair blynedd yn ôl, disgrifiodd y Prif Weinidog, David Cameron, y tagfeydd ar goridor yr M4 fel troed ar bibell wynt economi Cymru. Mae hynny, ynghyd â’r tollau ar bont Hafren, sy’n gweithredu fel rhyw fath o dreth ar swyddi a ffyniant yn ne Cymru, yn ei gwneud yn ofynnol i ni weithredu ar unwaith neu’n gyflym iawn beth bynnag, i ddatrys y ddwy broblem hon. O ganlyniad i’r cytundeb y mae Llywodraeth Cymru bellach wedi’i gyrraedd gyda Phlaid Cymru, mae’n ymddangos ein bod wedi rhoi’r ateb i broblemau’r M4 i’r naill ochr. Tybed a allai’r Prif Weinidog roi rhyw fath o amserlen efallai ar gyfer dod o hyd i ateb.
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I don’t agree that it’s been kicked into the long grass. There is a general recognition that there needs to be a solution to the problems around the Brynglas tunnels. The process in terms of the black route continues, but that needs a proper inquiry—that needs proper examination. I am keen that other options are examined as well, as part of that public process. I’m in favour of the transparency that that would provide.
Wel, nid wyf yn cytuno ei fod wedi’i roi i’r naill ochr. Ceir cydnabyddiaeth gyffredinol fod angen ateb i’r problemau sy’n ymwneud â thwnelau Bryn-glas. Mae’r broses o ran y llwybr du’n parhau, ond mae angen ymchwiliad priodol i hynny—mae angen ei archwilio’n briodol. Rwy’n awyddus i opsiynau eraill gael eu harchwilio hefyd fel rhan o’r broses gyhoeddus honno. Rwyf o blaid y tryloywder y byddai hynny’n ei ddarparu.
 
In terms of the Severn tolls, we don’t control them. We think we should control them and, if we did control them, we’d abolish the tolls.
O ran tollau’r Hafren, nid ni sy’n eu rheoli. Rydym yn credu mai ni ddylai eu rheoli a phe baem yn eu rheoli, byddem yn diddymu’r tollau.
 
13:41
I fully accept the second point that the First Minister made and he will certainly have the full support of my own party in attempting to get rid of this major constriction on economic development in south Wales.
Rwy’n derbyn yr ail bwynt a wnaeth y Prif Weinidog a chaiff gefnogaeth lawn fy mhlaid, yn sicr, wrth geisio cael gwared ar y cyfyngiad mawr hwn ar ddatblygu economaidd yn ne Cymru.
 
But, as regards the M4 project, my party went into the last election on the basis of supporting the blue route rather than the black route. Our view is that the black route would be better than no route and we don’t want to find ourselves in a situation, such as we’ve had for many years now in relation to the expansion of Heathrow Airport, where there’s endless talk and no action. So, it seems to me that the proposal for this further public inquiry imposition is likely to produce interminable delays so that problems will only get worse and worse and worse. So, the answer to the steel industry’s problems is partly constricted by this difficulty as well.
Ond o ran prosiect yr M4, aeth fy mhlaid i mewn i’r etholiad diwethaf ar sail cefnogi’r llwybr glas yn hytrach na’r llwybr du. Ein barn ni yw y byddai’r llwybr du yn well na dim llwybr, ac nid ydym am fod mewn sefyllfa, fel rydym wedi’i chael ers blynyddoedd lawer bellach mewn perthynas ag ehangu Maes Awyr Heathrow, lle ceir siarad diddiwedd a dim gweithredu. Felly, mae’n ymddangos i mi fod yr argymhelliad i orfodi ymchwiliad cyhoeddus pellach yn debygol o greu oedi diderfyn, fel na fydd y problemau ond yn gwaethygu fwyfwy. Felly, mae’r ateb i broblemau’r diwydiant dur wedi’i gyfyngu’n rhannol gan yr anhawster hwn hefyd.
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, this is a legal requirement; it’s not something that we can escape without the threat of judicial review and nor would we want to escape it. It is part of the process of moving forward with a solution to the issue of the Brynglas tunnels. I don’t think it affects the steel industry in any way, shape or form, but it is right to say that, for many businesses, and, indeed, when we’ve looked at bringing major events into Cardiff, the issue is raised of congestion in the Brynglas tunnels.
Na, mae hwn yn ofyniad cyfreithiol; nid yw’n rhywbeth y gallwn ddianc rhagddo heb fygythiad o adolygiad barnwrol ac ni fyddem eisiau dianc rhagddo. Mae’n rhan o’r broses o symud ymlaen gydag ateb i broblem twnelau Bryn-glas. Nid wyf yn credu ei fod yn effeithio ar y diwydiant dur mewn unrhyw ffordd o fath yn y byd, ond mae’n iawn dweud, i lawer o fusnesau ac yn wir, pan edrychwyd ar ddod â digwyddiadau mawr i Gaerdydd, mae problem tagfeydd yn nhwnelau Bryn-glas yn codi.
 
The other issue, of course, is that if the tolls disappear on the Severn bridge, the natural brake on traffic that exists there would simply be piled onto the Brynglas tunnels, making the situation worse. So, there is no easy solution other than to look at ways to bypass those tunnels.
Y broblem arall, wrth gwrs, os yw’r tollau ar bont Hafren yn diflannu, yw y byddai’r brêc naturiol ar draffig sy’n bodoli yno yn pentyrru ar dwnelau Bryn-glas, gan wneud y sefyllfa’n waeth. Felly, nid oes ateb hawdd ar wahân i edrych ar ffyrdd o osgoi’r twneli hynny.
 
13:42
I fully accept the logic of that. I just want to say to the First Minister that we came to this place to be constructive in opposition and we want to play the kind of role that Plaid Cymru claims now to be playing in relation to the development of Government policy, and so I just want to say that in relation to the black route or the blue route, my party is prepared to enter into discussions and negotiations with the Government. As I said earlier on, we think that the black route is better than no route and so, if this is necessary to unblock the logjam, then we’re prepared to play our part in it.
Rwy’n derbyn rhesymeg hynny. Rwyf fi ond eisiau dweud wrth y Prif Weinidog ein bod wedi dod i’r lle hwn i fod yn adeiladol yn yr wrthblaid ac rydym am chwarae’r math o rôl y mae Plaid Cymru’n honni yn awr ei bod yn ei chwarae mewn perthynas â datblygu polisi Llywodraeth, ac felly rwyf eisiau dweud, o ran y llwybr du neu’r llwybr glas, fod fy mhlaid yn barod i gynnal trafodaethau gyda’r Llywodraeth. Fel y dywedais yn gynharach, rydym yn credu bod y llwybr du yn well na dim llwybr ac felly, os yw hwn yn angenrheidiol er mwyn dadflocio’r dagfa, yna rydym yn barod i chwarae ein rhan ynddo.
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I hear what the leader of UKIP has said. It’s important that the process now moves forward. It’s important that the process is as transparent as possible. It’s important that the Government obeys the law, which is why we have the process that we do. I’ve looked at this in some detail and the conclusion that I’ve drawn is that it’s difficult to see an alternative to the black route. Others take a different view, and it’s important then that the process that is followed is transparent and takes the appropriate amount of time in order for an inspector to report and give findings that are transparent for all to see.
Rwy’n clywed yr hyn y mae arweinydd UKIP wedi’i ddweud. Mae’n bwysig fod y broses yn awr yn symud yn ei blaen. Mae’n bwysig fod y broses mor dryloyw â phosibl. Mae’n bwysig fod y Llywodraeth yn ufuddhau i’r gyfraith, a dyna pam y mae gennym y broses sydd gennym. Rwyf wedi edrych ar hyn yn eithaf manwl a’r casgliad rwyf wedi dod iddo yw ei bod yn anodd gweld dewis arall yn lle’r llwybr du. Mae gan eraill farn wahanol, ac mae’n bwysig felly fod y broses a ddilynir yn dryloyw ac yn cymryd yr amser priodol er mwyn i arolygydd adrodd a rhoi canfyddiadau sy’n dryloyw i bawb eu gweld.
 
13:44
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Arweinydd yr wrthblaid, Leanne Wood.
The leader of the opposition, Leanne Wood.
 
13:44
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Diolch, Lywydd. Well, it looks like you might be able to strike a deal with UKIP, First Minister, on the future of the black route. How very interesting. [Laughter.]
Diolch, Lywydd. Wel, mae’n edrych fel pe baech yn mynd i allu taro bargen gydag UKIP, Brif Weinidog, ar ddyfodol y llwybr du. Diddorol iawn. [Chwerthin.]
 
Last night, there was a TV debate about the EU referendum, and the voter registration system crashed just before the deadline of midnight. Will you join with me and others calling for an extension to the online voter registration so that we can maximise the number of people who want to participate in this referendum on what will be one of the most important questions facing the future of our country?
Neithiwr, cafwyd dadl deledu ar refferendwm yr UE, a chwalodd y system cofrestru pleidleiswyr yn union cyn yr amser cau, sef hanner nos. A wnewch chi ymuno â mi ac eraill i alw am ymestyn yr amser i gofrestru pleidleiswyr ar-lein, er mwyn sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cael cymryd rhan yn y refferendwm ar yr hyn a fydd yn un o’r cwestiynau pwysicaf sy’n wynebu dyfodol ein gwlad?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Can I say that I entirely agree with what the leader of the opposition has said? It’s not acceptable that people should be denied the right to vote because of a technological problem. I am in the process of writing to the Prime Minister about this, although it seems that, earlier on this afternoon, he gave an indication that the deadline would be extended. It’s important now, of course, to make sure (a) that that happens, and (b) that we understand how that can happen.
Rwy’n cytuno’n llwyr â’r hyn y mae arweinydd yr wrthblaid wedi’i ddweud. Nid yw’n dderbyniol gwrthod hawl pobl i bleidleisio oherwydd problem dechnolegol. Rwyf yn y broses o ysgrifennu at y Prif Weinidog ynglŷn â hyn, er ei bod yn ymddangos ei fod wedi dynodi, yn gynharach y prynhawn yma, y byddai’r amser cau yn cael ei ymestyn. Mae’n bwysig yn awr, wrth gwrs, gwneud yn siŵr (a) fod hynny’n digwydd, a (b) ein bod yn deall sut y gall hynny ddigwydd.
 
13:45
Thank you, First Minister. You’ll recall how the former ASW workers from here in Cardiff lost their pensions when their company collapsed a few years ago. It was the existence of a 1980 EU directive that was found by my colleague Adam Price, when he was a Plaid Cymru MP, which forced the Government—at the time, it was a Labour Government—to create the financial assistance scheme and the pension protection fund. While that didn’t go as far as we would have liked—it only guaranteed 90 per cent of the pension and it wasn’t index linked—would you agree with me that, given the current question marks over the future of the steelworkers’ pensions, without these vital protections from the European Union, many workers in Wales would today be worse off than they are now?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Fe fyddwch yn cofio sut y collodd cyn-weithwyr ASW yma yng Nghaerdydd eu pensiynau pan aeth eu cwmni i’r wal ychydig flynyddoedd yn ôl. Bodolaeth un o gyfarwyddebau’r UE yn 1980 y daeth fy nghyd-Aelod Adam Price o hyd iddi pan oedd yn AS Plaid Cymru, a orfododd y Llywodraeth—Llywodraeth Lafur oedd hi ar y pryd—i greu’r cynllun cymorth ariannol a’r gronfa diogelu pensiynau. Er nad aeth honno cyn belled ag y byddem wedi’i ddymuno—90 y cant yn unig o’r pensiwn a warantai ac nid oedd yn fynegrifol—o ystyried y marciau cwestiwn presennol dros ddyfodol pensiynau’r gweithwyr dur, heb y mesurau diogelu hanfodol hyn gan yr Undeb Ewropeaidd, a fyddech yn cytuno y byddai llawer o weithwyr yng Nghymru heddiw yn waeth eu byd nag y maent yn awr?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, that’s correct. I think it was under article 8 of the convention that the action was taken, if I remember rightly, in court in 2007. And, yes, it is right to say that, as a result of the court’s interpretation of European law, further protection was put in place for those pensioners. It is indeed an example of how the European Union, in this one way amongst many, has protected and enhanced the rights of workers in Wales.
Byddwn, mae hynny’n gywir. Rwy’n credu mai o dan erthygl 8 y confensiwn y rhoddwyd y camau ar waith, os cofiaf yn iawn, yn y llys yn 2007. Ac ydi, mae’n gywir dweud, o ganlyniad i ddehongliad y llys o gyfraith Ewropeaidd, cafodd mesur diogelu pellach ei roi ar waith ar gyfer y pensiynwyr hynny. Mae’n wir yn enghraifft o’r modd y mae’r Undeb Ewropeaidd, yn y ffordd hon ymysg nifer o ffyrdd eraill, wedi diogelu a gwella hawliau gweithwyr yng Nghymru.
 
13:46
Diolch, First Minister. Now, a lot of the debate so far has been less about providing accurate information that people are able to make an informed choice upon, and more about scaremongering. Will you join me in condemning the dog-whistle politics from the far right that seeks to invoke racist imagery and exploit people’s fears with statements that infer that a vote to remain within the European Union will increase the risk of women getting raped?
Diolch, Brif Weinidog. Nawr, mae llawer o’r ddadl hyd yn hyn wedi ymwneud mwy â chodi bwganod nag â darparu gwybodaeth gywir i bobl allu dewis yn wybodus ar ei sail. A wnewch chi ymuno â mi i gondemnio gwleidyddiaeth ‘chwiban y ci’ y dde eithafol sy’n ceisio cymell delweddaeth hiliol ac ecsbloetio ofnau pobl gyda datganiadau sy’n awgrymu bod pleidlais i aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn cynyddu’r risg i fenywod o gael eu treisio?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I was astounded and appalled by that comment. I’m not surprised by it, but the leader of the opposition is absolutely right, it’s an astounding comment. It would sit very well in the 1930s, actually—the politics of the 1930s, frankly, and some of the parties that existed then. The reality is, I’m afraid, that the debate on our membership of the European referendum—and I say this: I think it’s true on both sides in London—has become overheated. It’s beginning to look like a spat between public schoolboys on both sides, and I think that ordinary people and their views are being ignored. Well, can I say, as somebody, like her, who went to a comprehensive school, who represents a former mining community, at least in part for me, and who represents ordinary working people, that I would not want to see us leave and see those people voted out of a job?
Cefais fy syfrdanu a fy nychryn gan y sylw hwnnw. Nid wyf wedi fy synnu ganddo, ond mae arweinydd yr wrthblaid yn hollol gywir, mae’n sylw syfrdanol. Byddai’n gweddu’n dda i’r 1930au, mewn gwirionedd—gwleidyddiaeth y 1930au, a dweud y gwir, a rhai o’r pleidiau a fodolai bryd hynny. Y gwir amdani, yn anffodus, yw bod y ddadl ar ein haelodaeth o’r refferendwm Ewropeaidd wedi gorboethi—ac rwy’n dweud hyn: rwy’n credu ei fod yn wir ar y ddwy ochr yn Llundain. Mae’n dechrau edrych fel ffrae rhwng bechgyn ysgol fonedd ar y ddwy ochr, a chredaf fod pobl gyffredin a’u barn yn cael eu hanwybyddu. Wel, os caf ddweud, fel rhywun, fel hithau, a aeth i ysgol gyfun, sy’n cynrychioli hen gymuned lofaol, yn rhannol yn fy achos i o leiaf, ac sy’n cynrychioli pobl gyffredin sy’n gweithio, ni fyddwn yn dymuno ein gweld yn gadael a gweld y bobl hynny’n colli gwaith yn sgil y bleidlais?
 
Newid yn yr Hinsawdd
Climate Change
 
13:47
3. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i helpu i fynd i’r afael â phroblem newid yn yr hinsawdd? OAQ(5)0030(FM)
3. What action is the Welsh Government taking to help tackle the problem of climate change? OAQ(5)0030(FM)
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Ar ôl cyflwyno dwy Ddeddf arloesol, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, i sicrhau bod Cymru’n cael deddfwriaeth i ddelio’n effeithiol â’r newid yn yr hinsawdd, rŷm ni nawr yn ymrwymo i’w gweithredu nhw’n llawn.
Having brought forward the groundbreaking Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 and the Environment (Wales) Act 2016 to provide Wales with the legislation to effectively tackle climate change, we are now committed to fully implementing them.
 
13:48
Diolch am yr ymateb yna. Mae’n amlwg bod newid hinsawdd eisoes yn cael effaith ar lot o’n cymunedau ni, yn arbennig yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, gydag ardaloedd fel Powys a Thal-y-bont wedi dioddef llifogydd. A fyddai’r Prif Weinidog yn cytuno y byddai hi o fudd i Gymru sicrhau ein bod ni’n parchu cyfreithiau Ewropeaidd sy’n mynnu y dylem ni gael egni adnewyddadwy ac y dylem ni gadw at y targedau yna, a’i bod hi’n gwneud synnwyr inni gydweithredu â’n cymdogion Ewropeaidd ni, a bod hynny’n rheswm arall pam y dylai pobl bleidleisio dros aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin?
Thank you for that response. It’s obvious that climate change is already having an impact on many of our communities, particularly in Mid and West Wales, with areas such as Powys and Talybont suffering from flooding. Would the First Minister agree that it would be of benefit to Wales to ensure that we respect European laws that demand that we have renewable energy and that we should adhere to those targets, and that it makes sense for us to collaborate with our European neighbours, and that that is yet another reason why people should vote to remain as part of the European Union on 23 June?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hynny’n iawn. Mae’n wir i ddweud, wrth gwrs, fod y Deyrnas Unedig wedi cael ei llusgo i sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei lanhau ac i sicrhau bod yr afonydd a hefyd y môr a’r awyr yn well na beth oedd yn wir 30 mlynedd yn ôl. Rwy’n cofio, fel rhywun oedd yn pysgota lot fel bachgen, fod yr Afon Taf yng Nghaerdydd yn wael dros ben; roedd braidd dim ynddi hi. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae yna eogiaid yn oifad—’nofio’ dylwn i ddweud—lan yr afon, ac mae hynny’n dangos faint o les sydd wedi cael ei wneud i’n hamgylchedd ni o achos y cyfreithiau Ewropeaidd sydd wedi sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn cael amgylchedd llawer yn well nag o’r blaen.
That’s entirely right. It is true to say that the UK has been dragged into ensuring that the environment is cleaned up and to ensure that our rivers, seas and air is cleaner than it was 30 years ago. I remember, as someone who was a keen fisherman as a boy, that the River Taff was virtually empty. By now, of course, we have salmon swimming up the Taff and that just shows how much good has been done for our environment because of the European legislation that has ensured that the UK does have a far cleaner environment than it had in the past.
 
13:49
Brif Weinidog, fe ddaeth y fenyw a oedd yn gyfrifol am y trafodaethau ym Mharis, trafodaethau’r COP, Christiana Figueres, i Gymru’r wythnos diwethaf. Fe ddaeth i siarad yng Ngŵyl y Gelli ac fe soniodd hi yn huawdl iawn am yr angen i Lywodraeth, busnesau a’r sector gwirfoddol, os liciwch chi, sector y gymdeithas sifil, i gydweithio â’n gilydd i wireddu’r freuddwyd a grëwyd yn y trafodaethau ym Mharis.
First Minister, the woman responsible for the Conference of the Parties discussions in Paris, Christiana Figueres, visited Wales last week. She came to speak at the Hay Festival and she spoke very eloquently on the need for Government, businesses and the voluntary sector, if you like, the civic society, to collaborate in order to achieve the dream of the Paris negotiations.
 
Fe ddywedodd hi hefyd, yn blwmp ac yn blaen, fod cynnydd o 2 y cant—cynnydd, mae’n ddrwg gen i, o 2 radd Celsius yn y tymheredd, yn ôl y diwydiant yswirio ei hunan, yn ‘systematically uninsurable’. Ac felly mae Paris, wrth gwrs, yn ceisio cael 1.5 gradd fel y cynnydd mwyaf posib. A ydych chi, felly, ar ran Llywodraeth Cymru yn ymrwymo’ch Llywodraeth chithau i gynnydd o ddim mwy na 1.5 gradd?
She also said clearly that an increase of 2 per cent—I apologise, an increase of 2 degrees Celsius in temperature, according to the insurance industry itself, was systematically uninsurable. And therefore Paris, of course, is trying to achieve 1.5 degrees as the biggest increase possible. Are you as a Government, therefore, committed to an increase of no more than 1.5 degrees?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hwn yn rhywbeth inni ei ystyried, wrth gwrs. Mae’n bwysig dros ben ein bod ni’n sicrhau hefyd fod yna weithredu’n cymryd lle ar draws y byd. Rŷm ni’n gallu chwarae ein rhan, wrth gwrs—rŷm ni wedi gwneud hynny o achos y ddeddfwriaeth sydd wedi cael ei phasio. Ond hefyd, nid oes pwynt inni leihau beth ŷm ni’n ei wneud ynglŷn â newid hinsawdd os yw pethau’n mynd yn waeth mewn gwlad arall. Felly, dyna pam mae hi mor bwysig sicrhau bod gweithredu’n cymryd lle ar draws y byd a’n bod ni’n chwarae rhan hanfodol yn hynny.
This is something that we will have to consider, of course. It is very important that we ensure that action takes place worldwide. We can play our part, of course—we have done so because of the legislation that has been passed. But also, there is no point for us to reduce what we are doing about climate change if things get worse in another country. So, that’s why it’s so important to ensure that action takes place worldwide and that we play a vital role in that.
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
A gaf i dorri ar eich traws chi, Brif Weinidog? Rwy’n meddwl bod y cyfieithu ddim yn gweithio—. Na, mae’r cyfieithu nôl yn gweithio. Felly, mae’n ddrwg gen i dorri ar eich traws chi, ond am funud roeddech ond yn cael eich deall mewn un iaith. Felly, os wnewch chi jest ddweud tamaid bach o beth ddywedoch chi nawr—
May I interrupt the First Minister? There was a problem with the interpretation, but it appears to be back now. So, I apologise for interrupting you, but for a minute, you were only heard in one language. So, if you could perhaps just repeat some of what you have just said—
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n rhaid i fi gofio nawr beth ddywedais i. [Chwerthin.]
I must now remember what I said. [Laughter.]
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
A dywedwch yr un peth yr eildro. [Chwerthin.]
And try to ensure that you say the same thing the second time. [Laughter.]
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n bwysig dros ben ein bod ni yng Nghymru yn chwarae ein rhan. Mae’n bwysig hefyd, wrth gwrs, fod pob gwlad yn y byd yn chwarae ei rhan. Nid yw’n ddigonol i ni leihau beth yr ŷm ni’n ei wneud, os yw pethau’n gwaethygu mewn gwlad arall, a dyna pam mae mor bwysig, wrth gwrs, i sicrhau ein bod ni’n gweld gweithredu’n cymryd lle ar draws y byd a’n bod ni yng Nghymru yn chwarae rhan hanfodol.
It’s extremely important that we play our part in Wales. It’s also important, of course, that every country in the world plays its part. There’s no point in us taking action alone, and that’s why it’s important that we have action on a global level and that we in Wales play a vital role.
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Diolch yn fawr. Perffaith. Russell George.
Perfect. Thank you very much. Russell George.
 
13:51
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
First Minister, the connection between air pollution and ill health, and even premature death, is well known. With this in mind, I wonder if you could update me on what the Welsh Government is doing to improve air quality across Wales, particularly in our large cities in the future.
Brif Weinidog, mae’r cysylltiad rhwng llygredd aer ac afiechyd, a hyd yn oed marwolaeth gynamserol, yn hysbys. Gyda hyn mewn golwg, tybed a allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i mi ynglŷn â beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella ansawdd aer ledled Cymru, yn enwedig yn ein dinasoedd mawr yn y dyfodol.
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, one way of improving the environment, of course, and indeed emissions, is to invest more in sustainable energy, which I know is a particular issue in his part of the world. It is obvious that there are some forms of energy that are far less polluting than others, and that’s the way that we have to go and the world has to go in the future. One way, of course, of investing further in terms of reducing carbon emissions is investment in public transport. The south-east Wales metro is an example of that, as will other metro systems be across Wales, in Swansea and indeed in the north-east of Wales to begin with.
Wel, un ffordd o wella’r amgylchedd, wrth gwrs, ac allyriadau yn wir, yw buddsoddi mwy mewn ynni cynaliadwy, a gwn fod hwnnw’n fater sy’n codi yn ei ran ef o’r byd. Mae’n amlwg fod rhai ffurfiau ar ynni sy’n llygru llawer llai nag eraill, a dyna’r trywydd sy’n rhaid i ni a’r byd ei ddilyn yn y dyfodol. Un ffordd o fuddsoddi ymhellach, wrth gwrs, er mwyn lleihau allyriadau carbon yw buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus. Mae metro de-ddwyrain Cymru yn enghraifft o hynny, fel y bydd systemau metro eraill ledled Cymru, yn Abertawe ac yn wir, yng ngogledd-ddwyrain Cymru i ddechrau.
 
There are also other ways, of course, in which emissions can be reduced. For example, where you have problems with traffic, where traffic is idling for some time or moving slowly on a particular road, then a bypass helps. I’m sure he will know that, of course, given the fact that the Newtown bypass is moving forward. That will help to reduce emissions, I’m sure, in his constituency.
Mae yna ffyrdd eraill hefyd, wrth gwrs, o leihau allyriadau. Er enghraifft, os oes gennych broblemau gyda thraffig, lle mae traffig yn segur am beth amser neu’n symud yn araf ar ffordd benodol, bydd ffordd osgoi yn helpu. Rwy’n siŵr y bydd yn gwybod hynny, wrth gwrs, o ystyried y ffaith fod ffordd osgoi’r Drenewydd yn mynd rhagddi. Bydd hynny’n helpu i leihau allyriadau, rwy’n siŵr, yn ei etholaeth.
 
Aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd
Membership of the European Union
 
13:53
Rhianon PassmoreBywgraffiadBiography
4. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut mae parhad aelodaeth y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio yn ei hanfod ar economi Islwyn? OAQ(5)0036(FM)
4. Will the First Minister outline how the United Kingdom’s continued membership of the European Union materially affects the economy of Islwyn? OAQ(5)0036(FM)
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, membership of the EU and continued access to a single market of over 500 million people provides the people of Islwyn, and indeed Wales, with enormous benefits. It accounts for around 40 per cent of our exports, helps fund long-term infrastructure investment and supports Welsh farming.
Wel, mae aelodaeth o’r UE a mynediad parhaus i farchnad sengl o dros 500 miliwn o bobl yn rhoi manteision enfawr i bobl Islwyn, a Chymru yn wir. Mae tua 40 y cant o’n hallforion yn mynd yno, mae’n helpu i gyllido buddsoddiadau hirdymor yn y seilwaith ac yn cefnogi ffermio yng Nghymru.
 
13:53
Rhianon PassmoreBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. As well as the 190,000 Welsh jobs alone that rely directly upon EU funding, my constituents also benefit from the important rights gained from the UK’s membership of the European Union, whether that’s paid leave—[Interruption.] Excuse me—time off for urgent reasons, breaks during the day, health and safety legislation, and I can go on. You’ve also mentioned taxation in terms of tariffs that the party opposite would like to dump on Wales. I could go on and on. In the face of this—and this is my question, Llywydd—what can Welsh Government do to protect workers’ rights in the face of the born-again Thatcherites in this Chamber who would send us back to the 1980s?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Yn ogystal â’r 190,000 o swyddi yng Nghymru yn unig sy’n dibynnu’n uniongyrchol ar gyllid gan yr UE, mae fy etholwyr hefyd yn elwa ar yr hawliau pwysig a gafwyd yn sgil aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd, boed hynny’n absenoldeb â thâl—[Torri ar draws.] Esgusodwch fi—amser o’r gwaith mewn argyfwng, toriadau egwyl yn ystod y dydd, deddfwriaeth iechyd a diogelwch, a gallaf fynd ymlaen. Rydych hefyd wedi sôn am drethiant mewn perthynas â thariffau y byddai’r blaid gyferbyn yn hoffi eu dadlwytho ar Gymru. Gallwn fynd ymlaen ac ymlaen. Yn wyneb hyn—a dyma fy nghwestiwn, Lywydd—beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i amddiffyn hawliau gweithwyr yn wyneb Thatcherwyr ailanedig yn y Siambr hon a fyddai’n ein gyrru yn ôl i’r 1980au?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I do know that the economists who back Brexit tend to be, shall we say, minimalists when it comes to the protection of workers’ rights. Arch-Thatcherites from the 1980s are indeed people who don’t believe that manufacturing is important. That is what I have heard from Professor Minford, for example. That’s what he’s insinuated. The reality is this: I go abroad and when I bring investment into Wales—and we’ve been successful in doing that—the main question they ask is about EU membership. They are not interested in coming to Wales. They are not interested in coming to the UK. They are interested in accessing the market of 500 million. If we can’t offer that access, that investment won’t come. It’s said that this is our money. It’s not Welsh money. This is money that comes to Wales from Brussels that would go from Brussels to London instead. We can guarantee, because we know in this Chamber, that once you introduce that middle man, the middle man will take a cut. Wales benefits. It’s a net beneficiary, and that money would simply go to London, rather than come to Wales. At least with the situation we have now, it is right to say that that money comes to Wales, and it’s guaranteed that that money would not come to Wales in the future and the people of Wales would lose out.
Wel, rwy’n gwybod bod yr economegwyr sy’n cefnogi Prydain yn gadael yr UE yn tueddu i fod, gadewch i ni ddweud, yn lleiafol eu hagwedd tuag at ddiogelu hawliau gweithwyr. Mae arch-Thatcherwyr o’r 1980au yn wir yn bobl nad ydynt yn credu bod gweithgynhyrchu yn bwysig. Dyna’r hyn rwyf wedi’i glywed gan yr Athro Minford, er enghraifft. Dyna y mae ef wedi’i awgrymu. Dyma’r realiti: rwy’n mynd dramor a phan ddof â buddsoddiad i Gymru—ac rydym wedi llwyddo i wneud hynny—mae’r prif gwestiwn a ofynnant yn ymwneud ag aelodaeth o’r UE. Nid oes ganddynt ddiddordeb mewn dod i Gymru. Nid oes ganddynt ddiddordeb mewn dod i’r DU. Mae ganddynt ddiddordeb mewn cael mynediad i’r farchnad o 500 miliwn. Os na allwn gynnig y mynediad hwnnw, ni ddaw’r buddsoddiad. Dywedir mai ein harian ni yw hwn. Nid arian Cymru ydyw. Dyma arian sy’n dod i Gymru o Frwsel a fyddai’n mynd o Frwsel i Lundain yn lle hynny. Gallwn warantu, oherwydd gwyddom yn y Siambr hon, os cyflwynwch y dyn canol, bydd y dyn canol yn cymryd cyfran. Mae Cymru’n elwa. Mae’n fuddiolwr net, a byddai’r arian hwnnw’n mynd i Lundain yn hytrach na dod i Gymru. O leiaf gyda’r sefyllfa sydd gennym yn awr, mae’n gywir dweud bod yr arian hwnnw’n dod i Gymru, ac mae’n sicr na fyddai’r arian hwnnw’n dod i Gymru yn y dyfodol ac y byddai pobl Cymru ar eu colled.
 
13:55
The First Minister will know of Cwmcarn Forest Drive, an attraction that is an asset to the Islwyn area and one that has benefited from European Union funding. Will the First Minister agree with me that, in order to overcome recent difficulties at Cwmcarn Forest Drive, European funding in the future could be crucial, and will he further agree and commit to Welsh Government working to unlock all possible funding sources to ensure a future for Cwmcarn Forest Drive?
Bydd y Prif Weinidog yn gwybod am Ffordd Goedwig Cwmcarn, atyniad sy’n gaffaeliad i ardal Islwyn ac un sydd wedi elwa ar gyllid yr Undeb Ewropeaidd. Er mwyn goresgyn anawsterau diweddar ar Ffordd Goedwig Cwmcarn, a yw’r Prif Weinidog yn cytuno y gallai cyllid Ewropeaidd yn y dyfodol fod yn allweddol, ac a fyddai’n cytuno ymhellach ac yn ymrwymo i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddatgloi’r holl ffynonellau cyllid posibl i sicrhau dyfodol i Ffordd Goedwig Cwmcarn?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Absolutely right. I know there’ve been issues on the forest drive, of course, with tree disease in years gone by. It’s a hugely useful attraction for the Islwyn constituency, and we know that we need to access all the pots that are available to us in order to maximise the impact on the local economy that the drive provides.
Yn bendant. Rwy’n gwybod bod problemau wedi bod ar y ffordd goedwig gyda chlefydau coed yn y gorffennol. Mae’n atyniad hynod ddefnyddiol i etholaeth Islwyn, ac rydym yn gwybod bod angen i ni allu manteisio ar yr holl botiau sydd ar gael i ni er mwyn hybu i’r eithaf yr effaith ar yr economi leol y mae’r ffordd yn ei darparu.
 
13:56
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, between 2014 and 2020, Wales will benefit from around £1.8 billion of European structural fund investment to support communities such as Islwyn. In view of recent warnings that this funding could end after 2020, even if the UK stays in the European Union, what action will you take to ensure that the future of European structural funding for Wales is there?
Brif Weinidog, rhwng 2014 a 2020, bydd Cymru yn elwa ar oddeutu £1.8 biliwn o fuddsoddiad y cronfeydd strwythurol Ewropeaidd i gefnogi cymunedau megis Islwyn. O ystyried y rhybuddion diweddar y gallai’r cyllid hwn ddod i ben ar ôl 2020, hyd yn oed os yw’r DU yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd, pa gamau a gymerwch i sicrhau bod dyfodol i gyllid strwythurol Ewropeaidd ar gyfer Cymru?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
European structural funding won’t be there at all at the end of this month if things go the way that I would not want them to. There is no guarantee at all that that money would be made up by London. We know that our farmers receive £260 million a year. That is not money we have that we can give, but that money nevertheless is provided to our farmers. There is no way that the south-east Wales metro can go ahead unless we can have access to European money or an equivalent pot. I do not believe that the UK Government will make up, penny for penny, pound for pound, the money that the people of Wales would lose as result of leaving the EU.
Ni fydd cyllid strwythurol Ewropeaidd yno o gwbl ddiwedd y mis hwn os yw pethau’n mynd y ffordd na fyddwn eisiau iddynt fynd. Nid oes unrhyw sicrwydd o gwbl y byddai’r arian hwnnw’n cael ei ddarparu gan Lundain. Gwyddom fod ein ffermwyr yn cael £260 miliwn y flwyddyn. Nid yw hwnnw’n arian sydd gennym y gallwn ei roi, ond caiff yr arian hwnnw ei ddarparu i’n ffermwyr er hynny. Nid oes unrhyw ffordd y gellir bwrw ymlaen â metro de-ddwyrain Cymru oni bai ein bod yn gallu cael mynediad at arian Ewropeaidd neu bot cyfwerth. Nid wyf yn credu y bydd Llywodraeth y DU yn darparu’r arian, geiniog am geiniog, punt am bunt, y byddai pobl Cymru yn ei golli o ganlyniad i adael yr UE.
 
13:57
David J. RowlandsBywgraffiadBiography
Obviously, we all know that there is no such thing as European money; it’s British money coming back to us after they have purloined a half of it. But can I say, perhaps the First Minister isn’t aware that Islwyn is said to be the most Eurosceptic constituency in Wales? Can you blame the constituency? For instance, most of the factories on the Oakdale estate in Islwyn employ almost exclusively migrant labour, as, of course, is widely the case throughout the whole of the south Wales Valleys. Would you like to comment on that, please?
Yn amlwg, rydym i gyd yn gwybod nad oes y fath beth ag arian Ewropeaidd; arian Prydeinig ydyw, sy’n dod yn ôl i ni ar ôl iddynt ddwyn ei hanner. Ond a gaf fi ddweud, efallai nad yw’r Prif Weinidog yn ymwybodol fod pobl yn ystyried mai Islwyn yw’r etholaeth fwyaf Ewrosgeptig yng Nghymru? A allwch chi feio’r etholaeth? Er enghraifft, llafur mudol, bron yn gyfan gwbl, sy’n cael ei gyflogi gan y rhan fwyaf o’r ffatrïoedd ar ystâd Oakdale yn Islwyn, fel sy’n wir, wrth gwrs, drwy Gymoedd y de benbaladr. A hoffech chi roi sylwadau ar hynny, os gwelwch yn dda?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I can. There are enterprises in Wales, like the St Merryn abattoir, that would shut if it wasn’t for the fact that they can access at least some migrant workers. And it means that people who live in the area are able to keep a job that would otherwise be lost to them. There are plenty of examples. General Dynamics. He mentions Oakdale. General Dynamics employs, in the main, people who are local to the area, and they are an important employer in the area. The reality is that he sees things from a perspective of London; I see things from a perspective of Wales. And the reality is that we get money from Europe. That money would stick in London—you would not see it. We would not see it in Wales in the same quantity. It is a reality that we in Wales get back more than we put in to the European Union, and I see things from a Welsh perspective and from the perspective of ensuring that we get prosperity and market access for the people of Wales.
Gallaf. Mae yna fentrau yng Nghymru, fel lladd-dy St Merryn, a fyddai’n cau oni bai am y ffaith eu bod yn gallu gwneud defnydd o rai gweithwyr mudol fan lleiaf. Ac mae’n golygu bod pobl sy’n byw yn yr ardal yn gallu cadw swydd a fyddai fel arall yn cael ei cholli iddynt. Ceir digon o enghreifftiau. General Dynamics. Mae’n sôn am Oakdale. At ei gilydd, mae General Dynamics yn cyflogi pobl sy’n lleol i’r ardal, ac maent yn gyflogwr pwysig yn yr ardal. Y realiti yw ei fod yn gweld pethau o safbwynt Llundain; rwy’n gweld pethau o safbwynt Cymru. A’r gwir amdani yw ein bod yn cael arian o Ewrop. Byddai’r arian hwnnw’n aros yn Llundain—ni fyddech yn ei weld. Ni fyddem yn ei weld yng Nghymru i’r un graddau. Mae’n wir ein bod ni yng Nghymru yn cael mwy yn ôl o’r Undeb Ewropeaidd nag a rown i mewn, ac rwy’n gweld pethau o safbwynt Cymreig ac o safbwynt sicrhau ein bod yn cael ffyniant a mynediad i farchnadoedd ar gyfer pobl Cymru.
 
Cau Llysoedd
Court Closures
 
13:58
5. Pa drafodaethau mae’r Prif Weinidog wedi eu cynnal ynglŷn â llysoedd yng Nghymru sydd wedi eu clustnodi i gau gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder? OAQ(5)0027(FM)[W]
5. What discussions has the First Minister held regarding courts in Wales that have been earmarked for closure by the Ministry of Justice? OAQ(5)0027(FM)[W]
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Bydd y rhaglen cau llysoedd yn cael effaith niweidiol sylweddol ar fynediad at gyfiawnder yng Nghymru. Rŷm ni wedi anfon ymateb trwyadl at Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ac er bod y penderfyniad wedi cael ei wneud, mae hwnnw’n rhywbeth yr ydym ni wedi gwasgu’n gryf arno er mwyn er mwyn sicrhau bod yna ddigon o lysoedd yng Nghymru. Ond, yn anffodus, nid felly yw barn Llywodraeth y Deyrnas Unedig.
The court closure programme will have a significant adverse impact on access to justice in Wales. We have provided a robust response to the UK Government, and although the decision has been taken, that is something that we have pressed very hard for in order to have enough courts in Wales. But, unfortunately, that is not the view of the UK Government.
 
13:59
Diolch, Brif Weinidog. Yn anffodus, un o’r llysoedd sydd wedi’i glustnodi ac sy’n mynd i gau yw’r prif lys yng Nghaerfyrddin, yng nghanol tref Caerfyrddin, sy’n adeilad hanesyddol i dref Caerfyrddin gyfan. Nawr bod y penderfyniad yna wedi’i gymryd, mae’r bobl yn y dref yn awyddus eu bod nhw’n cymryd yn ôl berchnogaeth o’r adeilad hwnnw ac yn ei droi’n rhyw fath o adnodd i’r dref—lle yn llawn hanes, wrth gwrs, ac yn llawn hanes cyfiawnder yn y dref yn ogystal. A oes modd i’r Llywodraeth fod yn lladmerydd ar ran y cyngor sir a’r cyngor tref i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder gan nad yw’r llythyrau rydw i wedi’u hysgrifennu wedi cael unrhyw ymateb o gwbl ganddyn nhw, i sicrhau bod trafodaethau yn dechrau er mwyn gweld os oes modd cadw’r adeilad yma er lles pobl Caerfyrddin?
Thank you, First Minister. Unfortunately, one of those courts earmarked for closure and will close is the main court in Carmarthen town centre, which is a historic building for the whole of the town. Now that that decision has been taken, the people of the town are eager to take back ownership of that building and turn it into a resource for the town. It is, of course, full of history and full of the story of justice within Carmarthen. Could the Government be an advocate on behalf of the county council and the town council with the Ministry of Justice because the letters that I have written have received no response whatsoever from them, in order to ensure that discussions can commence in order to see if it would be possible to retain the building for the benefit of the people of Carmarthen?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, mae’r adeilad ei hunan, wrth gwrs, yn hen adeilad. I fi, mae’n adeilad pwysig; dyna’r adeilad lle y gwnes i erlyn am y tro diwethaf yn Llys y Goron, sawl blwyddyn yn ôl nawr. So, mae yna rai sydd yn y carchar—wel, dim rhagor, nid wyf yn credu, o’m hachos i. Nid wyf yn credu bod hynny’n lot fawr o help ynglŷn â chefnogaeth yn y pen draw, ond, na. A gaf i ofyn, felly, i’r Aelod i ysgrifennu ataf fi ac fe wnaf i wrth gwrs ysgrifennu at y Llywodraeth yn Llundain er mwyn sicrhau bod yna ateb ac er mwyn sicrhau bod yna fodd i bobl leol gymryd drosodd adeilad sydd yn hollbwysig i etifeddiaeth a hanes y dref?
Well, the building itself, of course, is a very old building. To me, it’s an important building; it’s where I prosecuted for the last time in the Crown Court, many years ago now. So, there are some people—well, they’re not still in jail, I don’t believe, because of me. I don’t think that that’s much help in terms of support ultimately, but, no. May I therefore ask the Member to write to me, and I will then write to the Government in London to ensure that there is a response and to ensure that it’s possible for local people to take over a building that is all important to the history and heritage of the town?
 
14:00
First Minister, in the last session we discussed the courts closure programme and I raised with you specifically the issue with regard to the Pontypridd magistrates’ court, more from the perspective around Wales of what is a cost-cutting exercise with courts, but one that is restricting access to justice for some of the poorest and most vulnerable communities. First Minister, I wonder whether now is the time for the Welsh Government to at least carry out a review of the impact of some of those UK Government decisions on our communities? We’ve never really been given proper answers to the points that were raised during the consultation, which seemed more of a charade than a genuine consultation, but there are very serious access-to-justice issues arising. It’s all very well passing laws and having all the justice in the world; if people can’t access it, they have no justice at all, and the UK Government has totally failed us in this respect.
Brif Weinidog, yn y sesiwn ddiwethaf buom yn trafod y rhaglen gau llysoedd a thynnais eich sylw’n benodol at fater llys ynadon Pontypridd, yn fwy o safbwynt yr hyn sydd, o amgylch Cymru, yn ymarfer torri costau gyda llysoedd, ond mae’n fater sy’n cyfyngu ar fynediad at gyfiawnder i rai o’r cymunedau tlotaf a mwyaf agored i niwed. Brif Weinidog, tybed ai nawr yw’r amser i Lywodraeth Cymru o leiaf gynnal adolygiad o effaith rhai o’r penderfyniadau hynny a wnaed gan Lywodraeth y DU ar ein cymunedau? Mewn gwirionedd, nid ydym erioed wedi cael atebion priodol i’r pwyntiau a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad, a oedd i’w weld yn fwy o siarâd nag ymgynghoriad go iawn, ond mae materion difrifol iawn yn codi mewn perthynas â mynediad at gyfiawnder. Un peth yw pasio deddfau a chael yr holl gyfiawnder yn y byd; os na all pobl gael mynediad ato, nid ydynt yn cael unrhyw gyfiawnder o gwbl, ac mae Llywodraeth y DU wedi gwneud cam llwyr â ni yn hyn o beth.
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It was a fundamental principle of Welsh law until 1536, and a fundamental principle of what we would now describe, I suppose, as the law of England and Wales since then, that justice comes to people. That’s the reason why High Court justices travel around. In the last few years it’s now been suggested that people have to go to justice, and travel a long distance, and when they get there, not get representation either, while they’re at it. That shows how much of a deterioration there’s been in the justice system, but I’m fully in agreement with him that there’s a need to review the impact on people, because as somebody who worked in the courts for many, many years I can see nothing now but things getting slower and justice being either denied or delayed to too many people.
Un o egwyddorion sylfaenol cyfraith Cymru tan 1536, ac egwyddor sylfaenol o’r hyn y byddem yn awr yn ei ddisgrifio, mae’n debyg, fel cyfraith Cymru a Lloegr ers hynny, yw bod cyfiawnder yn dod at y bobl. Dyna’r rheswm pam y mae ynadon yr Uchel Lys yn teithio o gwmpas. Yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf awgrymir yn awr fod rhaid i bobl gyrchu cyfiawnder, a theithio pellter hir, a phan fyddant yn cyrraedd, nid ydynt yn cael cynrychiolaeth chwaith, tra’u bod wrthi. Mae hynny’n dangos faint o ddirywiad a fu yn y system gyfiawnder, ond rwy’n cytuno’n llwyr ag ef fod angen adolygu’r effaith ar bobl, oherwydd fel rhywun a fu’n gweithio yn y llysoedd am lawer iawn o flynyddoedd, ni allaf weld dim yn awr ond pethau’n arafu a chyfiawnder naill ai’n cael ei wadu neu ei ohirio i ormod o bobl.
 
14:02
First Minister, I know you have a very close family connection to Northern Ireland, and I wonder if, on your visits to Northern Ireland, you’ve observed the policy of the Northern Ireland Executive to consolidate as many administrative, local government and legal buildings, and public service buildings, as possible, so that they can have hubs that maintain access to the citizen. Is this perhaps a model that you could look at with the UK Government to ensure that as many courts and tribunal buildings stay open?
Brif Weinidog, rwy’n gwybod bod gennych gysylltiad teuluol agos iawn â Gogledd Iwerddon a thybed, ar eich ymweliadau â Gogledd Iwerddon, a ydych wedi sylwi ar bolisi Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon i gydgrynhoi cymaint o adeiladau gweinyddol, llywodraeth leol a chyfreithiol, ac adeiladau gwasanaethau cyhoeddus, ag y bo modd, fel y gallant gael canolfannau sy’n cynnal mynediad i’r dinesydd. A yw hwn efallai yn fodel y gallech edrych arno gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod cynifer o lysoedd ac adeiladau tribiwnlys yn aros ar agor?
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think that makes perfect sense. With regard to the criminal courts, of course, they need to have access to cells, so they are in a different category to the county courts, which have been in administrative buildings for many, many years across Wales. But I think the suggestion of sharing a particular building or facilities makes perfect sense in order to provide a coherent and consistent service for the public.
Credaf fod hynny’n gwneud synnwyr perffaith. O ran y llysoedd troseddol, wrth gwrs, mae angen iddynt gael celloedd wrth law, felly maent mewn categori gwahanol i’r llysoedd sirol, sydd wedi bod mewn adeiladau gweinyddol ers blynyddoedd lawer ar draws Cymru. Ond rwy’n credu bod yr awgrym o rannu adeilad neu gyfleusterau penodol yn gwneud synnwyr perffaith er mwyn darparu gwasanaeth cydgysylltiedig a chyson i’r cyhoedd.
 
Gweithgareddau’r Tasglu Dur
Activities of the Steel Taskforce
 
14:03
6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am weithgareddau’r tasglu dur ers diddymiad y Pedwerydd Cynulliad? OAQ(5)0032(FM)
6. Will the First Minister make a statement on the activities of the steel task force since the dissolution of the fourth Assembly? OAQ(5)0032(FM)
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I know this is, of course, an issue that is of huge importance to the Member and his constituency, but I will be providing an update a little later on the floor of the Assembly on Tata Steel generally and on the work of the taskforce during my oral statement.
Ie, gwn fod hyn, wrth gwrs, yn fater o bwys mawr i’r Aelod a’i etholaeth, ond byddaf yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ychydig yn nes ymlaen ar lawr y Cynulliad ar Tata Steel yn gyffredinol ac ar waith y tasglu yn ystod fy natganiad llafar.
 
14:03
I thank the First Minister for that answer, and I will wait to hear some of the points, but one of the issues I want to highlight is the fact that, since the announcement in January of over 1,000 job losses, 750 of which were in my constituency, in Port Talbot works, we have seen most of those jobs actually go, and at the end of this month the remainder of those jobs go. Now, the earlier parts have been through voluntary redundancy or early retirement approaches, but there are going to be compulsory redundancies in the next bunch of job losses. I just want to know whether the taskforce is now preparing for those job losses to help those people who are going to be out of a job, and particularly their families, who’ll be facing challenging times ahead of them in the coming months.
Diolch i’r Prif Weinidog am ei ateb, ac arhosaf i glywed rhai o’r pwyntiau, ond un o’r materion rwyf am dynnu sylw ato yw’r ffaith, ers y cyhoeddiad ym mis Ionawr am golli 1,000 o swyddi, gyda 750 ohonynt yn fy etholaeth i, yng ngwaith Port Talbot, ein bod wedi gweld y rhan fwyaf o’r swyddi hynny’n mynd go iawn, ac ar ddiwedd y mis hwn bydd gweddill y swyddi hynny’n mynd. Nawr, mae’r rhannau cynharach wedi bod drwy ddiswyddo gwirfoddol neu ymddeoliad cynnar, ond mae’r pentwr nesaf o swyddi sy’n mynd i gael eu colli yn mynd i gynnwys diswyddiadau gorfodol. Hoffwn wybod a yw’r tasglu yn awr yn paratoi ar gyfer y cyfnod hwn o golli swyddi i helpu’r bobl sy’n mynd i fod allan o waith, a’u teuluoedd yn arbennig, a fydd yn wynebu amser heriol dros y misoedd nesaf.
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are very much aware, of course, of the need to support those who have lost their jobs as a result of the announcement that’s already been made. And I will deal with that as part of the statement, if I may.
Rydym yn ymwybodol iawn, wrth gwrs, o’r angen i gefnogi’r rheini sydd wedi colli eu swyddi o ganlyniad i’r cyhoeddiad a wnaed eisoes. A byddaf yn ymdrin â hynny’n rhan o’r datganiad, os caf.
 
14:04
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
First Minister, in the previous taskforce minutes I noted that Nick Bourne had offered to create a seminar on the dumping of steel so that the steel companies could come together to discuss those possibilities. I personally feel that that is more pertinent than ever considering that we’re hearing a lot of blatant mistruths from some quarters in this Assembly with regard to the dumping of Chinese steel. Is that particular seminar going ahead, and if it is, can you tell me what will happen with that seminar and who will be involved so that we can have a national discussion at a crucial time, before the European vote?
Brif Weinidog, yng nghofnodion blaenorol y tasglu nodais fod Nick Bourne wedi cynnig creu seminar ar ddympio dur fel y gallai’r cwmnïau dur ddod at ei gilydd i drafod y posibiliadau hynny. Yn bersonol rwy’n teimlo fod hynny’n fwy perthnasol nag erioed o ystyried ein bod yn clywed llawer o anwireddau amlwg gan rai yn y Cynulliad hwn mewn perthynas â dympio dur o Tsieina. A yw’r seminar honno’n mynd i ddigwydd, ac os ydyw, a allwch ddweud wrthyf beth fydd yn digwydd gyda’r seminar a phwy fydd ynghlwm â hi fel y gallwn gael trafodaeth genedlaethol ar adeg hollbwysig, cyn y bleidlais ar Ewrop?
 
14:05
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’m not aware of the seminar, but I will write to the Member with more details about that. She does raise, of course, an important point, and that is fairness in the market. It wasn’t the European Commission that vetoed the idea of tariffs, it was the UK Government—something that I believe they now regret. Other Governments have done this; there’s no reason then why Europe shouldn’t do the same. All we’re looking for, of course, both her and me, and, of course, the Member for Aberavon, is fairness for our steelworkers.
Nid wyf yn gwybod am y seminar, ond byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod gyda mwy o fanylion am hynny. Mae’n tynnu sylw at bwynt pwysig, wrth gwrs, sef tegwch yn y farchnad. Nid y Comisiwn Ewropeaidd a roddodd feto ar y syniad o dariffau, ond Llywodraeth y DU—rhywbeth y credaf eu bod yn ei ddifaru bellach. Mae Llywodraethau eraill wedi gwneud hyn; nid oes unrhyw reswm pam na ddylai Ewrop wneud yr un peth. Yr unig beth rydym yn edrych amdano, wrth gwrs, hi a minnau, ac wrth gwrs, yr Aelod dros Aberafan, yw tegwch i’n gweithwyr dur.
 
Ymchwiliad i Ddigwyddiadau Orgreave
An Inquiry into the Events at Orgreave
 
14:05
7. A wnaiff Llywodraeth Cymru ystyried gwneud sylwadau i Lywodraeth y DU i gefnogi galwadau glowyr Cymru ac undeb NUM De Cymru am ymchwiliad i ddigwyddiadau Orgreave ym mis Mehefin 1984? OAQ(5)0026(FM)
7. Will the Welsh Government consider making representations to the UK Government in support of calls by Welsh miners and the South Wales NUM for an inquiry into the events at Orgreave in June 1984? OAQ(5)0026(FM)
 
14:05
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
This is a matter, of course, for the UK Government, but I will consider writing to the Home Secretary to see if she has made a decision about the need for an inquiry.
Mater i Lywodraeth y DU yw hwn wrth gwrs ond byddaf yn ystyried ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cartref i weld a yw wedi gwneud penderfyniad ynglŷn â’r angen am ymchwiliad.
 
14:05
Thank you for that answer, First Minister. I met with the Home Secretary as a member of the Orgreave Truth and Justice Campaign and, in fact, received a very positive meeting with her in the latter part of last year. Since then, very detailed submissions have been lodged. Of course, since then, there’s been the Hillsborough verdict and, of course, the direct link between events in Orgreave and the way in which evidence was used or abused—they’re very similar events, with the same constabulary, again, in Hillsborough—obviously establishes a very significant connection. Andy Burnham MP has given his support to an inquiry, and the assistant chief constable of South Yorkshire has welcomed one, and I understand now that the four Welsh police and crime commissioners are also supportive of the need for there to be an inquiry into this issue. Can I ask the First Minister that any representations made will be supportive of what is the need to have an inquiry into a long-outstanding injustice that still remains in the minds of many former miners from south Wales?
Diolch i chi am eich ateb, Brif Weinidog. Cyfarfûm â’r Ysgrifennydd Cartref fel aelod o’r Orgreave Truth and Justice Campaign ac mewn gwirionedd, cawsom gyfarfod cadarnhaol iawn gyda hi ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf. Ers hynny, rhoddwyd cyflwyniadau manwl iawn gerbron. Wrth gwrs, ers hynny, cafwyd dyfarniad Hillsborough ac wrth gwrs, y cysylltiad uniongyrchol rhwng digwyddiadau yn Orgreave a’r ffordd y cafodd tystiolaeth ei defnyddio neu ei chamddefnyddio—maent yn ddigwyddiadau tebyg iawn, gyda’r un gwnstabliaeth, unwaith eto, yn Hillsborough—yn amlwg yn creu cysylltiad arwyddocaol iawn. Mae Andy Burnham AS wedi rhoi ei gefnogaeth i ymchwiliad, ac mae Prif Gwnstabl Cynorthwyol De Swydd Efrog wedi croesawu un, ac rwy’n deall yn awr fod y pedwar comisiynydd heddlu a throseddu yng Nghymru hefyd yn gefnogol i’r angen am ymchwiliad i’r mater hwn. A gaf fi ofyn i’r Prif Weinidog sicrhau y bydd unrhyw sylwadau a wneir yn cefnogi’r angen i gael ymchwiliad i anghyfiawnder ers amser maith sy’n dal i fod ym meddyliau llawer o gyn-lowyr o dde Cymru?
 
14:07
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I have to say I believe that the case is strong for such an inquiry. We all saw what happened with Hillsborough, and the length of time it took for the truth to out. The same thing must happen, to my mind, with Orgreave. The 1980s were not a time of transparency, with a Government that did not believe in respecting people’s rights. Well, the truth must come out, and an inquiry is one way of doing that.
Rhaid i mi ddweud fy mod yn credu bod yna achos cryf dros ymchwiliad o’r fath. Gwelsom oll yr hyn a ddigwyddodd gyda Hillsborough, a faint o amser a gymerodd i’r gwirionedd ddod allan. Yn fy marn i, mae’n rhaid i’r un peth ddigwydd gydag Orgreave. Nid oedd y 1980au yn gyfnod o dryloywder, gyda Llywodraeth nad oedd yn credu mewn parchu hawliau pobl. Wel, mae’n rhaid i’r gwir ddod allan, ac mae ymchwiliad yn un ffordd o wneud hynny.
 
14:07
Fel mab i löwr oedd yn Orgreave yn ystod y streic, a gaf i ategu’n gryf iawn alwad Mick Antoniw ar gyfer ymchwiliad llawn? A fyddai’r Prif Weinidog yn cytuno hefyd fod eisiau i’r cylch gorchwyl fod mor eang ag sy’n bosib, er enghraifft, i edrych ar yr honiadau ynglŷn â defnydd y lluoedd arfog ar y pryd, i edrych ar gydlynu datganiadau gan yr heddlu, wrth gwrs, a oedd wedi digwydd yn achos Hillsborough, a’r defnydd, wrth gwrs, o’r cyfryngau i gamarwain pobl ynglŷn â’r hyn ddigwyddodd, yn achos Hillsborough gyda ‘The Sun’, ac yn achos Orgreave, wrth gwrs, y BBC?
As the son of a miner who was at Orgreave during the strike, may I endorse Mick Antoniw’s demand for a full inquiry? Would the First Minister also agree that the remit needs to be as broad as possible, for example, to look at the claims about the use of the armed forces at the time, to look at the co-ordination of statements by police, as happened with Hillsborough, and of course the use of the media in order to mislead people as to what actually happened there, in the case of Hillsborough with ‘The Sun’, but in the case of Orgreave with the BBC of course?
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hynny’n iawn, wrth gwrs; rwy’n gwybod y stori ynglŷn â beth ddigwyddodd yn y fanna. Beth sy’n bwysig dros ben yw ein bod ni’n gallu gweld y gwir, bod yna ymchwiliad, ein bod ni’n deall beth yn gymwys digwyddodd, ac felly beth wnaeth ddim digwydd. Ond, beth sy’n bwysig yw bod y gwirionedd yn cael ei roi o flaen pobl Prydain er mwyn eu bod nhw’n gallu ystyried beth ddigwyddodd 30 mlynedd yn ôl.
That is right, of course; I know the story of what happened there. What’s exceptionally important is that we can see the truth, that there is an inquiry, that we understand what actually occurred, and therefore what did not occur. But, what is important is that the truth is brought before the people of Britain so that we can all understand what happened 30 years ago.
 
Pencampwriaeth Bêl-droed Ewrop 2016
The European Football Championship 2016
 
14:08
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am waddol Pencampwriaethau Pêl-droed Ewropeaidd 2016 i Gymru? OAQ(5)0037(FM)[W]
8. Will the First Minister make a statement on the 2016 European Football Championship legacy for Wales? OAQ(5)0037(FM)[W]
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru yn bwriadu defnyddio Ewro 2016 fel catalydd i wella pêl-droed yng Nghymru. Fe fydd yna ddatganiad yn hwyrach y prynhawn yma ar hwn. A gaf i gymryd y cyfle hwn, felly, i ddweud ‘pob lwc’ i’r tîm ar ran y Cynulliad Cenedlaethol yn gyfan gwbl, os gallaf i? Rydym wedi sicrhau ein bod ni yna, ond byddai’n bleser mawr i weld buddugoliaethau dros yr wythnosau nesaf, yn enwedig wrth gwrs ar 16 Mehefin, yr wythnos nesaf.
The Football Association of Wales and the Welsh Football Trust are planning to use Euro 2016 as a catalyst to improve Welsh football and there will be a statement later this afternoon on this. May I take this opportunity, therefore, to wish the team very well, on behalf of the whole National Assembly for Wales? We’ve ensured that we are there, but it would be a