By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:29 gyda’r Dirprwy Lywydd (David Melding) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:29 with the Deputy Presiding Officer (David Melding) in the Chair.
 
13:29
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, order. The National Assembly is in session.
Trefn, trefn. Dyma ddechrau trafodion y Cynulliad Cenedlaethol.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Item 1 is questions to the First Minister. Question 1, Altaf Hussain.
Eitem 1 yw cwestiynau i'r Prif Weinidog. Cwestiwn 1, Altaf Hussain.
 
Seilwaith Technoleg Gwybodaeth
Information Technology Infrastructure
 
13:30
Thank you very much, Deputy Presiding Officer, and good afternoon, First Minister.
Diolch yn fawr iawn, Ddirprwy Lywydd, a phrynhawn da, Brif Weinidog.
 
1. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella’r seilwaith technoleg gwybodaeth sydd ar gael i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru? OAQ(4)2590(FM)
1. What is the Welsh Government doing to improve the information technology infrastructure available to public services in Wales? OAQ(4)2590(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Through the new public sector broadband aggregation contract with BT, we are creating a faster, more reliable, higher capacity and cost-effective network for public services in Wales.
Drwy'r contract cydgasglu band eang y sector cyhoeddus newydd gyda BT, rydym yn creu rhwydwaith cyflymach, mwy dibynadwy, capasiti uwch a chost-effeithiol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
13:30
Thank you very much. First Minister, we have an IT infrastructure that’s not fit for the twentieth, let alone twenty-first, century. We saw the tragic consequences earlier this month, when it was revealed that a young woman from Swansea died from peritonitis, because her urgent referral was lost by the hospital’s IT system. Will you now look to employ experts from the private sector who can deliver improvements to our IT infrastructure, so that cases like that of Zoe Wilcox can never happen again?
Diolch yn fawr iawn. Brif Weinidog, mae gennym ni seilwaith TG nad yw’n addas ar gyfer yr ugeinfed ganrif, heb sôn am yr unfed ganrif ar hugain. Gwelsom y canlyniadau trasig yn gynharach y mis hwn, pan ddatgelwyd y bu farw menyw ifanc o Abertawe o beritonitis, oherwydd i’w hatgyfeiriad brys gael ei golli gan system TG yr ysbyty. A wnewch chi ystyried nawr cyflogi arbenigwyr o'r sector preifat a all wneud gwelliannau i'n seilwaith TG, fel na all achosion fel achos Zoe Wilcox byth ddigwydd eto?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I know that it is the case that some public authorities do employ contractors from the private sector to deliver ICT services, but the PSBA does, or should, enable secure collaboration and information sharing across the public sector. There is no reason why that should not work in practice, and I know that NHS Wales has made significant progress in using existing and new technology, so that a patient’s information is available, or should be available, whenever and wherever treatment or care takes place.
Gwn ei bod yn wir bod rhai awdurdodau cyhoeddus yn cyflogi contractwyr o'r sector preifat i ddarparu gwasanaethau TGCh, ond mae'r PSBA, neu dylai’r PSBA, alluogi cydweithredu a rhannu gwybodaeth yn ddiogel ar draws y sector cyhoeddus. Nid oes unrhyw reswm pam na ddylai hynny weithio’n ymarferol, a gwn fod GIG Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran defnyddio technoleg bresennol a newydd, fel bod gwybodaeth claf ar gael, neu y dylai fod ar gael, pryd bynnag a lle bynnag y bo triniaeth neu ofal yn digwydd.
 
13:31
First Minister, some of our IT systems are actually excellent, and I met with GPs recently and they highlighted that. But the problem is that they’re not always necessarily compatible with other parts of the IT systems in the health sector. There is a need for the GP services to talk to the hospital services, and to also talk to social care services, so that we get a holistic approach to dealing with patients. What progress is being made in actually getting that compatibility and that mix so that they can actually have a single system that delivers all, for all sectors?
Brif Weinidog, mae rhai o'n systemau TG yn ardderchog mewn gwirionedd, a chyfarfûm â meddygon teulu yn ddiweddar ac amlygwyd hynny ganddynt. Ond y broblem yw nad ydynt bob amser yn cyd-fynd â rhannau eraill o'r systemau TG yn y sector iechyd o reidrwydd. Mae angen i'r gwasanaethau meddygon teulu siarad â'r gwasanaethau ysbyty, a siarad â gwasanaethau gofal cymdeithasol hefyd, er mwyn i ni gael dull cyfannol o ymdrin â chleifion. Pa gynnydd sy'n cael ei wneud o ran sicrhau’r cysondeb hwnnw a’r gymysgedd honno fel y gallant gael un system sy'n cyflawni popeth, i bob sector?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have invested £6.7 million in a new IT system that will allow health and social care practitioners to share information instantly. It’s called the Welsh community care information system. That will support information sharing, case management and workflow between organisations. It’s been the case, of course, that the out-of-hours doctors service has also had access to the records held by a patient’s GP for a number of years, and, within the next few months, this vital information will be available for wherever patients receive care in the NHS, whether it’s in the hospital, the GP surgery or in an emergency setting.
Rydym ni wedi buddsoddi £6.7 miliwn mewn system TG newydd a fydd yn caniatáu i ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol rannu gwybodaeth ar unwaith. System gwybodaeth gofal cymunedol Cymru yw ei henw. Bydd honno’n cefnogi rhannu gwybodaeth, rheoli achosion a llif gwaith rhwng sefydliadau. Mae wedi bod yn wir, wrth gwrs, y bu gan y gwasanaeth meddygon y tu allan i oriau fynediad at y cofnodion a gedwir gan feddyg teulu claf am nifer o flynyddoedd hefyd, ac, yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, bydd y wybodaeth hanfodol hon ar gael ym mha le bynnag y mae cleifion yn derbyn gofal yn y GIG, boed yn yr ysbyty, y feddygfa deulu neu mewn lleoliad brys.
 
13:32
First Minister, despite the roll-out of superfast broadband, there are still a number of notspots, particularly in urban areas in my region, and I think even in Cardiff bay there are some notspots in terms of that. But, I think, the big issue is how we deal with working whilst on the move. So, having moved from superfast broadband, is the Welsh Government going to roll out 4G around Wales to enable businesses to maybe access that, particularly where superfast broadband is not going to be available?
Brif Weinidog, er gwaethaf cyflwyniad band eang cyflym iawn, ceir nifer o fannau gwan o hyd, yn enwedig mewn ardaloedd trefol yn fy rhanbarth i, ac rwy’n meddwl bod mannau gwan o ran hynny ym mae Caerdydd hyd yn oed. Ond, yn fy marn i, y mater pwysig yw sut yr ydym ni’n ymdrin â gweithio wrth i ni fod ar grwydr. Felly, ar ôl symud o fand eang cyflym iawn, a yw Llywodraeth Cymru yn mynd i gyflwyno 4G ledled Cymru i alluogi busnesau i gael gafael ar hynny efallai, yn enwedig lle nad yw band eang cyflym iawn yn mynd i fod ar gael?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are told by the providers of mobile broadband that they are ever improving mobile broadband provision. They tend to talk in terms of 3G rather than 4G. Of course, the difference is that we have a contract in place to deliver land-based broadband, which we can control. It’s more difficult to do it, of course, with mobile broadband, but we do expect the providers to provide the people of Wales with a level of service that they would expect anywhere. It’s always been a source of wonder for me, for example, that one of the most difficult areas to get reception on a mobile phone is Anglesey, which is mainly flat, and it’s not acceptable that that should continue to be the case in years to come. We do expect providers to ensure that services are rolled out across the whole of Wales in an acceptable manner.
Fe’n hysbysir gan ddarparwyr band eang symudol eu bod yn gwella darpariaeth band eang symudol yn barhaus. Maen nhw’n tueddu i siarad yn nhermau 3G yn hytrach na 4G. Wrth gwrs, y gwahaniaeth yw bod gennym ni gontract ar waith i ddarparu band eang ar y tir, y gallwn ei reoli. Mae'n fwy anodd gwneud hynny, wrth gwrs, gyda band eang symudol, ond rydym ni’n disgwyl i’r darparwyr ddarparu lefel o wasanaeth i bobl Cymru y byddent yn ei ddisgwyl yn unrhyw fan. Mae wedi fy rhyfeddu i erioed, er enghraifft, mai un o'r ardaloedd anoddaf i gael derbyniad ar ffôn symudol yw Ynys Môn, sy’n wastad ar y cyfan, ac nid yw'n dderbyniol y dylai hynny barhau i fod yn wir yn y blynyddoedd i ddod. Rydym yn disgwyl i ddarparwyr sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu cyflwyno ar draws Cymru gyfan mewn modd derbyniol.
 
Canlyniadau Addysgol yng Nghwm Cynon
Educational Outcomes in the Cynon Valley
 
13:34
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
2. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella canlyniadau addysgol yng Nghwm Cynon? OAQ(4)2587(FM)
2. What is the Welsh Government doing to improve educational outcomes in the Cynon Valley? OAQ(4)2587(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have implemented a range of actions to improve educational standards in schools. They are set out in ‘Qualified for Life’, which is our education improvement plan for three to 19-year-olds in Wales.
Rydym ni wedi cymryd amrywiaeth o gamau i wella safonau addysgol mewn ysgolion. Fe’u nodir yn 'Cymwys am Oes', sef ein cynllun gwella addysg ar gyfer plant tair i 19 oed yng Nghymru.
 
13:34
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
First Minister, I know you will be attending the official opening of Aberdare Community School tomorrow. This outstanding school shows how the Welsh Government and Rhondda Cynon Taff council, working together, are delivering for the Cynon Valley, something the school results from the summer further emphasises. The number of free-school-meal pupils at the school gaining five GCSEs doubled, despite the school having nearly double the Welsh average in receipt of free school meals. Obviously, inspirational leadership is one key way to improve performance, but how else can we make sure we drive up outcomes for all pupils, and free-school-meal pupils in particular?
Brif Weinidog, gwn y byddwch yn bresennol yn agoriad swyddogol Ysgol Gymunedol Aberdâr yfory. Mae'r ysgol ragorol hon yn dangos sut y mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Rhondda Cynon Taf, gan weithio gyda'i gilydd, yn cyflawni ar gyfer Cwm Cynon, rhywbeth y mae canlyniadau ysgolion o'r haf yn ei bwysleisio ymhellach. Fe ddyblodd nifer y disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim yn yr ysgol a enillodd bum cymhwyster TGAU, er gwaethaf y ffaith fod gan yr ysgol bron i ddwbl cyfartaledd Nghymru o ran y rhai sy'n derbyn prydau ysgol am ddim. Yn amlwg, mae arweinyddiaeth ysbrydoledig yn un ffordd allweddol o wella perfformiad, ond sut arall allwn ni wneud yn siŵr ein bod yn gwella canlyniadau i bob disgybl, a disgyblion sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn arbennig?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I’m looking forward to coming to the school. I have paid a visit once before—it wasn’t quite finished at that point. But it does show another example of a Labour Welsh Government working with a Labour local authority to deliver a new school, something that is unknown under the Tories in England, and one example amongst many in Wales of investing in education.
Wel, rwy’n edrych ymlaen at ddod i'r ysgol. Rwyf wedi ymweld unwaith o'r blaen—nid oedd wedi’i chwblhau bryd hynny. Ond mae'n dangos enghraifft arall o Lywodraeth Llafur Cymru yn gweithio gydag awdurdod lleol Llafur i ddarparu ysgol newydd, rhywbeth nad yw’n digwydd o dan y Torïaid yn Lloegr, ac sy'n un enghraifft ymhlith llawer yng Nghymru o fuddsoddi mewn addysg.
 
In terms of how we drive up outcomes for all pupils, well, our early years programme will start to develop earlier interventions, to help to break the cycle of poor attainment, and we’ll continue to explore every opportunity to support all children in Wales to reach their full potential. We have also strengthened the national school categorisation system, in relation to free school meal performance, and we have set minimum standards for secondary schools to achieve within the next two years.
O ran sut yr ydym ni’n gwella canlyniadau i bob disgybl, wel, bydd ein rhaglen blynyddoedd cynnar yn dechrau datblygu ymyriadau cynharach, i helpu i dorri'r cylch o gyrhaeddiad gwael, a byddwn yn parhau i archwilio pob cyfle i gefnogi pob plentyn yng Nghymru i wireddu ei lawn botensial. Rydym ni hefyd wedi cryfhau'r system categoreiddio ysgolion genedlaethol, o ran perfformiad y rhai sy'n derbyn prydau ysgol am ddim, ac rydym ni wedi gosod safonau gofynnol i ysgolion uwchradd eu bodloni yn ystod y ddwy flynedd nesaf.
 
13:35
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, the Welsh baccalaureate offers some students the opportunity, when applying for universities, to gain valuable UCAS points. Obviously, some English universities—quite a few English universities—don’t look at the Welsh baccalaureate as being valuable enough to gain those points. What role is the Welsh Government going to undertake to promote the Welsh baccalaureate, so that all students can use it as a currency, if you like, in the points that they need to get to higher education? I appreciate it’s the universities’ right to determine which qualifications they wish to use, but there is a role to promote it amongst higher education establishments in England.
Brif Weinidog, mae bagloriaeth Cymru yn cynnig cyfle i rai myfyrwyr, wrth wneud cais i brifysgolion, ennill pwyntiau UCAS gwerthfawr. Yn amlwg, nid yw rhai prifysgolion yn Lloegr—cryn dipyn o brifysgolion yn Lloegr—yn ystyried bod bagloriaeth Cymru yn ddigon gwerthfawr i ennill y pwyntiau hynny. Pa swyddogaeth y mae Llywodraeth Cymru am ei chyflawni i hyrwyddo bagloriaeth Cymru, fel y gall pob myfyriwr ei ddefnyddio fel arian cyfred, os mynnwch, o ran y pwyntiau sydd eu hangen arnynt i fynd i addysg uwch? Rwy’n sylweddoli bod gan y prifysgolion hawl i benderfynu pa gymwysterau y maen nhw eisiau eu defnyddio, ond mae swyddogaeth i'w hybu ymhlith sefydliadau addysg uwch yn Lloegr.
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we are seeing a declining number of universities that won’t accept the baccalaureate. We have seen, for example, Cambridge—if I remember rightly—saying that they will, and Cambridge is one of the world’s leading universities. We will continue, of course, to seek to educate the unenlightened institutions in order to make sure that they understand that Welsh qualifications are the equivalent of, or, indeed, better than, qualifications that can be obtained elsewhere.
Wel, rydym ni’n gweld nifer gostyngol o brifysgolion nad ydynt yn derbyn y fagloriaeth. Rydym ni wedi gweld, er enghraifft, Caergrawnt—os cofiaf yn iawn—yn dweud y bydd yn ei dderbyn, ac mae Caergrawnt yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd. Byddwn yn parhau, wrth gwrs, i geisio addysgu sefydliadau nad ydynt yn oleuedig er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn deall bod cymwysterau Cymru yn gyfwerth â chymwysterau y gellir eu hennill mewn mannau eraill, neu, yn wir, yn well na nhw.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:36
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I now call the party leaders to question the First Minister, starting this week with the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Galwaf ar arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i'r Prif Weinidog nawr, gan ddechrau yr wythnos hon gydag arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:37
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Ddirprwy Lywydd. First Minister, how many children in Wales who have been, or are being, sexually abused, have come to the attention of the statutory authorities?
Diolch, Ddirprwy Lywydd. Brif Weinidog, faint o blant yng Nghymru sydd wedi, neu sydd yn cael eu cam-drin yn rhywiol, sydd wedi dod i sylw'r awdurdodau statudol?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, not enough is the answer, I suspect. Whilst we have to look at the figures for each local authority, there is no doubt that there will be a number of cases that are not reported, for any number of reasons. She will have heard the news reports that I heard this morning, which talk about the difficulties of young children coming forward—the fear that they have that, if they come forward, they’ll get the family into trouble in some way. And that’s why, of course, it’s important that social services departments in local authorities continue to work proactively with families, in order to look to identify sexual abuse as quickly as possible.
Wel, dim digon yw'r ateb, rwy’n amau. Er bod yn rhaid i ni edrych ar y ffigurau ar gyfer pob awdurdod lleol, nid oes amheuaeth y bydd nifer o achosion na chawsant eu hadrodd, am lawer o wahanol resymau. Bydd hi wedi clywed yr adroddiadau newyddion a glywais i y bore yma, a oedd yn sôn am anawsterau plant ifanc o ran dod ymlaen—yr ofn sydd ganddynt, os byddant yn dod ymlaen, y byddant yn cael y teulu i drwbl mewn rhyw ffordd. A dyna pam, wrth gwrs, mae'n bwysig bod adrannau gwasanaethau cymdeithasol mewn awdurdodau lleol yn parhau i weithio'n rhagweithiol gyda theuluoedd, er mwyn ceisio nodi cam-drin rhywiol cyn gynted â phosibl.
 
13:37
I’m not surprised you’re not able to give me a figure, First Minister. But even if you could, the official figure is likely to be much smaller than the actual number of children who are abused. And you are right to point out that the Children’s Commissioner for England today said that the number of children known to have been sexually abused is at the tip of the iceberg. Her study has been extensive and suggests that approximately just one out of every eight survivors, or victims, of sexual abuse come to the attention of statutory authorities. Do you agree that a similar study should be undertaken here in Wales?
Nid wyf yn synnu nad ydych chi’n gallu rhoi ffigur i mi, Brif Weinidog. Ond hyd yn oed pe gallech chi wneud hynny, mae'r ffigur swyddogol yn debygol o fod yn llawer llai na nifer gwirioneddol y plant sy'n cael eu cam-drin. Ac rydych chi’n iawn i nodi bod Comisiynydd Plant Lloegr wedi dweud heddiw mai dim ond rhan fechan iawn o'r rhai sy'n cael eu cam-drin yn rhywiol y maent yn gwybod amdanynt. Mae ei hastudiaeth wedi bod yn drwyadl ac mae’n awgrymu mai dim ond tua un o bob wyth goroeswr, neu ddioddefwr, cam-drin rhywiol sy’n dod i sylw awdurdodau statudol. A ydych chi’n cytuno y dylid cynnal astudiaeth debyg yma yng Nghymru?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it’s a matter, of course, for the Children’s Commissioner for Wales, acting as an independent person, to determine whether a study like that is needed in Wales, although there is no reason to suspect that the situation is different in Wales. And so, it is for the children’s commissioner to determine. Let’s wait to see what view the children’s commissioner takes on that. But it’s right to say that many, many cases, possibly even the majority—it’s difficult to say, of course—do go unreported. Some, of course, surface many years later, and some never do.
Wel, mater, wrth gwrs, i Gomisiynydd Plant Cymru, yn gweithredu fel person annibynnol, yw penderfynu a oes angen astudiaeth o'r fath yng Nghymru, er nad oes unrhyw reswm i amau ​​bod y sefyllfa’n wahanol yng Nghymru. Ac felly, cyfrifoldeb y comisiynydd plant yw penderfynu. Gadewch i ni aros i weld pa safbwynt y mae’r comisiynydd plant yn ei gymryd ar hynny. Ond mae'n gywir i ddweud bod llawer iawn o achosion, hyd yn oed y mwyafrif o bosibl—mae'n anodd dweud, wrth gwrs—nad ydynt yn cael eu hadrodd. Mae rhai, wrth gwrs, yn dod i’r amlwg flynyddoedd lawer yn ddiweddarach, ac mae rhai nad ydynt yn dod i’r amlwg byth.
 
13:39
I welcome that you’re open to such a study being conducted in Wales. The issue of childhood sexual abuse has been prominent in recent years due to allegations made against a number of high-profile individuals. And it’s vital that both policy makers and legislators do all we can to make sure that we’ve got a system in place to support survivors of child sexual abuse, both as children and later on as adults. Now, according to the Children’s Commissioner for England, around two thirds of at-risk children were abused sexually by a member of their own family, or by someone known very close to their own family. First Minister, in the comprehensive spending review, we can expect further cuts to those areas that are not protected by the UK Government. That’ll mean more cuts to local government budgets and further pressures on social services departments, making it even more difficult to investigate child sexual abuse or to be proactive in investigating it. To what extent will the Welsh Government prioritise investment in services to protect and support those children who are victims or survivors of sexual abuse?
Rwy’n croesawu’r ffaith eich bod yn agored i gynnal astudiaeth o'r fath yng Nghymru. Mae'r mater o gam-drin rhywiol yn ystod plentyndod wedi bod yn flaenllaw yn y blynyddoedd diwethaf o ganlyniad i honiadau a wnaed yn erbyn nifer o unigolion uchel eu proffil. Ac mae'n hanfodol bod llunwyr polisi a deddfwyr yn gwneud popeth a allwn i wneud yn siŵr bod gennym ni system ar waith i gefnogi goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol, fel plant ac yn ddiweddarach fel oedolion. Nawr, yn ôl Comisiynydd Plant Lloegr, cafodd tua dwy ran o dair o'r plant sydd mewn perygl eu cam-drin yn rhywiol gan aelod o'u teulu eu hunain, neu gan rywun agos iawn at eu teulu eu hunain. Brif Weinidog, yn yr adolygiad cynhwysfawr o wariant, gallwn ddisgwyl toriadau pellach i'r meysydd hynny nad ydynt wedi’u diogelu gan Lywodraeth y DU. Bydd hynny'n golygu mwy o doriadau i gyllidebau llywodraeth leol a mwy o bwysau ar adrannau gwasanaethau cymdeithasol, gan ei gwneud yn anoddach fyth i ymchwilio i gam-drin plant yn rhywiol, neu i fod yn rhagweithiol o ran ymchwilio iddo. I ba raddau y bydd Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu buddsoddiad mewn gwasanaethau i amddiffyn a chefnogi’r plant hynny sy'n ddioddefwyr neu'n oroeswyr cam-drin rhywiol?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have prioritised spending on social services historically. We’ve seen that, of course, in the figures that were released by the UK Treasury the week before last. Much of it depends, of course, on the settlement itself. For example, much has been said that there will be an £8 billion increase in health spending over a period of years, but from what we’ve seen this morning, that money will come from public health and medical education, which means, potentially, no consequential for Wales. That is worrying, because unless there is new money added to the Department of Health budget, then the consequential will not occur, or what might occur, of course, is that there will be a small consequential in the health budget that will be balanced by a negative consequential in the local government budget. So, until we know what the CSR actually says, and if it is the case that money is simply being shifted from one part of health to another part of health, then there will be no effective or no net consequential as far as Wales is concerned.
Rydym ni wedi blaenoriaethu gwariant ar wasanaethau cymdeithasol yn hanesyddol. Rydym ni wedi gweld hynny, wrth gwrs, yn y ffigurau a gyhoeddwyd gan Drysorlys y DU bythefnos yn ôl. Mae llawer o hyn yn dibynnu, wrth gwrs, ar y setliad ei hun. Er enghraifft, mae llawer wedi ei ddweud y bydd cynnydd o £8 biliwn i wariant ar iechyd dros gyfnod o flynyddoedd, ond o'r hyn yr ydym ni wedi ei weld y bore yma, bydd yr arian hwnnw’n dod o iechyd y cyhoedd ac addysg feddygol, sy'n golygu, o bosibl, dim swm canlyniadol i Gymru. Mae hynny'n peri gofid, oherwydd oni bai bod arian newydd yn cael ei ychwanegu at gyllideb yr Adran Iechyd, yna ni fydd y swm canlyniadol ar gael, neu’r hyn a allai ddigwydd, wrth gwrs, yw y bydd swm canlyniadol bach yn y gyllideb iechyd a fydd yn cael ei gydbwyso gan swm canlyniadol negyddol yn y gyllideb llywodraeth leol. Felly, tan y byddwn yn gwybod beth y mae’r adolygiad cynhwysfawr o wariant yn ei ddweud mewn gwirionedd, ac os yw'n wir fod arian ddim ond yn cael ei symud o un rhan o faes iechyd i ran arall o faes iechyd, yna ni fydd unrhyw swm canlyniadol effeithiol neu net cyn belled ag y mae Cymru yn y cwestiwn.
 
13:41
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Now, the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, nawr.
 
13:41
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you very much, Deputy Presiding Officer. First Minister, figures last week showed that average weekly wages in Wales were falling. In fact, Wales was the only part of the UK to show a decrease. The north-west of England, a region often compared to Wales, had an increase of 2 per cent in wages, while the UK average increased by 1.8 per cent. What do you put this failure down to?
Diolch yn fawr iawn, Ddirprwy Lywydd. Brif Weinidog, dangosodd ffigurau yr wythnos diwethaf bod cyflogau wythnosol cyfartalog yng Nghymru yn gostwng. Yn wir, Cymru oedd yr unig ran o'r DU i ddangos gostyngiad. Bu cynnydd o 2 y cant i gyflogau yng ngogledd-orllewin Lloegr, rhanbarth sy’n aml yn cael ei gymharu â Chymru, tra bod cyfartaledd y DU wedi cynyddu gan 1.8 y cant. Beth yw eich esboniad am y methiant hwn?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, if you look at the historic trend, we see that wages have increased; we see that GDP per head has increased in Wales over the past 15 years; we see 38,000 jobs that have been created, safeguarded or assisted by the Welsh Government, and that’s better even than 2013-14—the best performance for 10 years. We also have recorded record levels of inward investment, which is helping to create high-quality jobs. So, yes, whilst the current figures are disappointing, nevertheless, the trend remains encouraging.
Wel, os edrychwch chi ar y duedd hanesyddol, gwelwn fod cyflogau wedi cynyddu; gwelwn fod CMC y pen wedi cynyddu yng Nghymru dros y 15 mlynedd diwethaf; gwelwn 38,000 o swyddi sydd wedi eu creu, eu diogelu neu eu cynorthwyo gan Lywodraeth Cymru, ac mae hynny’n well na 2013-14 hyd yn oed—y perfformiad gorau ers 10 mlynedd. Rydym ni hefyd wedi cofnodi’r lefelau uchaf erioed o fewnfuddsoddiad, sy'n helpu i greu swyddi o ansawdd uchel. Felly, ydy, er bod y ffigurau presennol yn siomedig, serch hynny, mae'r duedd yn parhau i fod yn galonogol.
 
13:42
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, the truth remains that Wales is the only party of the UK where the money that people take home after a hard week’s work is actually falling. Also, on top of that, Welsh unemployment figures saw a rise over the last quarter, whilst UK average unemployment fell. Why do you think these situations are occurring?
Brif Weinidog, y gwir amdani o hyd yw mai Cymru yw'r unig ran o’r DU lle mae'r arian y mae pobl yn mynd ag ef adref gyda nhw ar ôl wythnos galed o waith yn gostwng mewn gwirionedd. Hefyd, yn ogystal â hynny, bu cynnydd i ffigurau diweithdra Cymru dros y chwarter diwethaf, er bod diweithdra cyfartalog y DU wedi gostwng. Pam mae'r sefyllfaoedd hyn yn digwydd, yn eich barn chi?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As I say, if you look at the trend over the year rather than the quarter, you can see that the trend is very much downwards. But one thing I will say is this: we know, for example, that there will be a hit of some £600 million on the incomes of people in Wales as a result of welfare reforms; we know that 384,000 children will be affected by the UK’s current position on tax credits. It is inevitable, if the plans on tax credits go through, that many, many people will see their incomes hit even further. So, the UK Government has to do its bit as well to make sure that people are not hit in their pockets as they have been for the past four or five years by the UK Government.
Fel y dywedais, os edrychwch chi ar y duedd yn ystod y flwyddyn yn hytrach na’r chwarter, gallwch weld bod y duedd yn bendant am i lawr. Ond un peth y gwnaf i ei ddweud yw hyn: rydym ni’n gwybod, er enghraifft, y bydd ergyd o tua £600 miliwn i incymau pobl yng Nghymru o ganlyniad i ddiwygiadau lles; rydym ni’n gwybod y bydd 384,000 o blant yn cael eu heffeithio gan safbwynt presennol y DU ar gredydau treth. Mae'n anochel, os bydd y cynlluniau ar gredydau treth yn cael eu gweithredu, y bydd llawer iawn o bobl yn gweld eu hincymau’n cael eu taro ymhellach fyth. Felly, mae’n rhaid i Lywodraeth y DU chwarae ei rhan hefyd, i wneud yn siŵr nad yw pobl yn cael eu taro yn eu pocedi fel y maen nhw wedi eu taro yn ystod y pedair neu bum mlynedd diwethaf gan Lywodraeth y DU.
 
13:43
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, I share your concerns about the proposals for working tax credits, and that’s why my colleagues in the House of Lords proposed an amendment to stop those cuts dead, rather than the Lords of your party, who actually just sent them back to be rethought.
Brif Weinidog, rwy’n rhannu eich pryderon am y cynigion ar gyfer credydau treth gwaith, a dyna pam gynigiodd fy nghydweithwyr yn Nhŷ'r Arglwyddi welliant i atal y toriadau hynny’n syth, yn hytrach nag Arglwyddi eich plaid chi, a wnaeth ond eu hanfon yn ôl i gael eu hailystyried.
 
Now, pay and unemployment rates are stagnant, and perhaps then it’s not surprising that the rate of empty shops in our high street is also increasing faster than anywhere else in the UK. Could you explain why vacancy rates of Welsh high-street shops have taken a turn for the worse, with a rise in the rate of empty shops for the first time in three years?
Nawr, mae cyfraddau cyflog a diweithdra yn ddisymud, ac efallai felly nad yw’n syndod bod nifer y siopau gwag ar ein strydoedd mawr hefyd yn cynyddu'n gyflymach nag yn unrhyw le arall yn y DU. A allech chi esbonio pam mae cyfraddau siopau gwag ar y stryd fawr yng Nghymru wedi gwaethygu, gyda chynnydd i gyfradd y siopau gwag am y tro cyntaf mewn tair blynedd?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The problems facing the retail sector are many. It’s not just to do with the disposable incomes of potential customers. Even if people have a rise in their incomes, it does not mean they’ll spend money in the high street. They need to know that there are shops there that are accessible to them, and for many, many high streets, they’re only open between half past nine and half past five. So, in effect, for most people, high streets are only open for one day a week, because they can’t access those shops for most of the week. There needs to be a rethink of opening hours to make shops more accessible.
Mae'r problemau sy'n wynebu'r sector manwerthu yn niferus. Nid yw yn ymwneud ag incwm gwario darpar gwsmeriaid yn unig. Hyd yn oed os bydd cynnydd i incwm pobl, nid yw'n golygu y byddant yn gwario arian ar y stryd fawr. Mae angen iddyn nhw wybod bod siopau yno sy'n hygyrch iddynt, ac mewn llawer iawn o strydoedd mawr, dim ond rhwng hanner awr wedi naw a hanner awr wedi pump maen nhw ar agor. Felly, mewn gwirionedd, i’r rhan fwyaf o bobl, dim ond un diwrnod yr wythnos y mae strydoedd mawr ar agor, gan nad oes ganddynt fynediad at y siopau hynny yn ystod y rhan fwyaf o'r wythnos. Mae angen ailfeddwl oriau agor i wneud siopau’n fwy hygyrch.
 
We know, of course, the issues with business rates, which is why we have the small business rate relief scheme in place. For many shops, they have to consider online operations; they’re simply not going to succeed if they’re simply businesses that operate purely on the high street—some can do that, some cannot—and there is, I think, a responsibility on landlords. I can say, in my part of the world, landlords are not flexible enough. They keep on demanding 12-month tenancies for new businesses and, in one case, a 10-year tenancy for a start-up business. For many, many shops, they will start as pop-up shops. They want three-month tenancies, not 12-month tenancies. So, there is also a duty on landlords to be far more flexible in terms of the tenancies that they offer than certainly has been the experience in my part of the world.
Rydym ni’n gwybod, wrth gwrs, am y problemau gydag ardrethi busnes, a dyna pam mae gennym ni’r cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach. I lawer o siopau, mae’n rhaid iddyn nhw ystyried gweithrediadau ar-lein; nid ydynt yn mynd i lwyddo os ydynt yn fusnesau sy'n gweithredu'n gyfan gwbl ar y stryd fawr—gall rhai wneud hynny, ni all eraill—ac mae cyfrifoldeb, rwy’n meddwl, ar landlordiaid. Gallaf ddweud, yn fy rhan i o'r byd, nad yw landlordiaid yn ddigon hyblyg. Maen nhw’n parhau i ofyn am denantiaethau 12 mis ar gyfer busnesau newydd ac, mewn un achos, tenantiaeth 10 mlynedd ar gyfer busnes newydd. I lawer iawn o siopau, byddant yn dechrau fel siopau dros dro. Maen nhw eisiau tenantiaethau tri mis, nid tenantiaethau 12 mis. Felly, ceir dyletswydd ar landlordiaid hefyd i fod yn llawer mwy hyblyg o ran y tenantiaethau y maent yn eu cynnig na fu’r profiad yn sicr yn fy rhan i o'r byd.
 
13:45
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:45
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Deputy Presiding Officer. First Minister, yesterday there was a protest in your constituency supported by George Jabbour, a local campaigner who I think you’re very familiar with, that was highlighting the savage cuts that your Government have made to further education and the blind spot that you clearly have when it comes to further education. We saw that in the last budget round—[Interruption.] We saw that in the last budget round—[Interruption.] We saw that in the last budget round, where you cut 5,000 apprenticeship places. The manifesto for further education colleges was launched today. Why is it that your Government has such a blind spot when it comes to further education—
Diolch, Ddirprwy Lywydd. Brif Weinidog, roedd protest yn eich etholaeth ddoe a gefnogwyd gan George Jabbour, ymgyrchydd lleol yr wyf yn meddwl eich bod yn gyfarwydd iawn ag ef, a oedd yn tynnu sylw at y toriadau llym y mae eich Llywodraeth wedi eu gwneud i addysg bellach a'r man dall y mae’n amlwg sydd gennych chi pan ddaw i addysg bellach. Gwelsom hynny yn y rownd gyllideb ddiwethaf—[Torri ar draws.] Gwelsom hynny yn y rownd gyllideb ddiwethaf—[Torri ar draws.] Gwelsom hynny yn y rownd gyllideb ddiwethaf, pryd y torrwyd 5,000 o leoedd prentisiaeth gennych. Lansiwyd y maniffesto ar gyfer colegau addysg bellach heddiw. Pam mae eich Llywodraeth mor ddall pan ddaw i addysg bellach—
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I wonder if he’s told them—
Tybed a yw wedi dweud wrthynt—
 
13:45
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Will you commit to stand shoulder to shoulder with George Jabbour in your constituency and fight for Bridgend College?
A wnewch chi ymrwymo i sefyll ysgwydd yn ysgwydd â George Jabbour yn eich etholaeth ac ymladd dros Goleg Penybont?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I’m not going to walk around with a placard saying ‘I’m the Conservative candidate’. No, that’s something I’ll leave to him, because no-one knows who he is, but there we are.
Wel, nid wyf yn mynd i gerdded o gwmpas gyda hysbyslen yn dweud 'Fi yw'r ymgeisydd Ceidwadol'. Na, mae hynny'n rhywbeth y byddaf yn ei adael iddo fe, gan nad oes neb yn gwybod pwy yw ef, ond dyna ni.
 
I wonder if he has said to those representing FE colleges that he feels that education cuts have not gone far enough, because his own figures, produced by him and his party, show that he wants to cut education spending by 12 per cent—12 per cent. He cannot stand there—but there was a smile on his face, in fairness to him, he’s got some self-awareness—he cannot stand there and criticise us in terms of education when his own party wants to cut spending by 12 per cent. Go and explain that to FE students.
Tybed a yw wedi dweud wrth y rhai sy'n cynrychioli colegau addysg bellach ei fod yn teimlo nad yw toriadau addysg wedi mynd yn ddigon pell, oherwydd mae ei ffigurau ei hun, a gynhyrchwyd ganddo ef a'i blaid, yn dangos ei fod eisiau torri gwariant ar addysg gan 12 cant—12 y cant. Ni all sefyll yn y fan yna—ond roedd gwên ar ei wyneb, er tegwch iddo, mae ganddo rywfaint o hunan-ymwybyddiaeth—ni all sefyll yn y fan yna a’n beirniadu ni o ran addysg pan fod ei blaid ei hun eisiau torri gwariant gan 12 y cant. Ewch i esbonio hynny i fyfyrwyr addysg bellach.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
You keep babbling on about a piece of paper—
Rydych chi’n parablu ymlaen am ddarn o bapur—
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Your own figures. [Interruption.] Your own figures.
Eich ffigurau eich hun. [Torri ar draws.] Eich ffigurau eich hun.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
It was five years ago, First Minister. It is a fact, First Minister, that you have let FE down, but, interestingly, when you talk about commitments, we were committed in 2011 to protect the health budget. Now, I note from your press conference yesterday that you were saying that you were going to protect education and protect health. Today, the Chancellor has announced £3.8 billion-worth of extra money for the English NHS in the next financial year. There will be a Barnett consequential for that uplift. Will you commit to ring-fencing that money in the next budget round so that it is put into the Welsh NHS?
Roedd hynny bum mlynedd yn ôl, Brif Weinidog. Mae'n ffaith, Brif Weinidog, eich bod wedi siomi addysg bellach, ond, yn ddiddorol, pan fyddwch chi’n siarad am ymrwymiadau, roeddem ni wedi ymrwymo yn 2011 i ddiogelu'r gyllideb iechyd. Nawr, rwy’n nodi o'ch cynhadledd i'r wasg ddoe eich bod yn dweud eich bod yn mynd i ddiogelu addysg a diogelu iechyd. Heddiw, mae'r Canghellor wedi cyhoeddi gwerth £3.8 biliwn o arian ychwanegol ar gyfer y GIG yn Lloegr yn y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd swm canlyniadol Barnett yn deillio o’r cynnydd hwnnw. A wnewch chi ymrwymo i neilltuo’r arian hwnnw yn y rownd gyllideb nesaf fel ei fod yn cael ei roi i mewn i'r GIG yng Nghymru?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Right. Is he saying to us today that there will be a full consequential to Wales as a result of the comprehensive spending review? He’s on the record. He’s said it on the record. Our understanding is entirely different. What was being trailed on the radio this morning is that there will be cuts in public health and medical education, and that money will be transferred to the NHS budget. There is no consequential if that happens. So, if he thinks there’s a consequential in those circumstances then I’m afraid his naivety overtakes his perception, because what I suspect is going to happen is that there will be money put into the NHS budget—I think that’s probably right—but it’ll be taken from elsewhere in the health budget, and that will mean that we will get almost no consequential at all.
Iawn. A yw'n dweud wrthym ni heddiw y bydd swm canlyniadol llawn i Gymru o ganlyniad i'r adolygiad cynhwysfawr o wariant? Mae ar y cofnod. Mae wedi ei ddweud ar y cofnod. Mae ein dealltwriaeth ni’n gwbl wahanol. Yr hyn oedd yn cael ei hysbysebu ar y radio y bore yma oedd y bydd toriadau i iechyd y cyhoedd ac addysg feddygol, ac y bydd yr arian hwnnw’n cael ei drosglwyddo i gyllideb y GIG. Nid oes unrhyw swm canlyniadol os bydd hynny'n digwydd. Felly, os yw’n meddwl bod swm canlyniadol o dan yr amgylchiadau hynny, yna mae gen i ofn bod ei naïfrwydd yn fwy na’i ddealltwriaeth, oherwydd yr hyn rwy’n amau sy’n mynd i ddigwydd yw y bydd arian yn cael ei roi i mewn i gyllideb y GIG—rwy’n credu ei bod yn debyg bod hynny’n iawn—ond bydd yn cael ei gymryd o rywle arall yn y gyllideb iechyd, a bydd hynny’n golygu y byddwn ni’n cael bron dim arian canlyniadol o gwbl.
 
Now, he sits there and accuses me of babbling. I didn’t produce the figures; he produced the figures. His party produced the figures that showed that they wanted education cuts of 12 per cent, economy and spending on job creation cut by 30 per cent, local government by 20 per cent—20 per cent; that’s the equivalent of a 38 per cent increase in the council tax. That’s what his party are advocating. We know—we’ve sat here month after month, month after month, listening to Darren Millar saying ‘record-breaking cuts in the Welsh NHS.’ In fact, his party spends less per head—less per head—in England than is the case in Wales. So, far from there being a record-breaking cuts in Wales, we spend more on our people, and the cuts that have occurred in England represent the all-time, all-comers record in slashing health budgets. We’re not going to take those lessons from you.
Nawr, mae'n eistedd yn y fan yna ac yn fy nghyhuddo i o barablu. Nid fi gynhyrchodd y ffigurau; fe gynhyrchodd y ffigurau. Ei blaid ef gynhyrchodd y ffigurau a oedd yn dangos eu bod eisiau toriadau addysg o 12 cant, toriadau i’r economi a gwariant ar greu swyddi o 30 y cant, llywodraeth leol o 20 y cant—20 y cant; mae hynny’n cyfateb i gynnydd o 38 y cant i’r dreth gyngor. Dyna’r hyn y mae ei blaid yn ei hyrwyddo. Rydym ni’n gwybod—rydym ni wedi eistedd yma fis ar ôl mis, ar ôl mis, yn gwrando ar Darren Millar yn dweud 'y toriadau mwyaf erioed yn y GIG yng Nghymru.' A dweud y gwir, mae ei blaid ef yn gwario llai y pen—llai y pen—yn Lloegr na’r hyn sy'n wir yng Nghymru. Felly, ymhell o fod yna doriadau mwyaf erioed yng Nghymru, rydym ni’n gwario mwy ar ein pobl, ac mae’r toriadau a wnaed yn Lloegr yn cynrychioli'r record o bob oes gan bawb o ran torri cyllidebau iechyd. Nid ydym ni’n mynd i gymryd y gwersi hynny gennych chi.
 
13:49
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
You talked for literally three minutes there, First Minister, and the one thing you didn’t say was an answer to the question I put to you. When there is a consequential for the money announced—when there is a consequential, because that consequential will come down to Cardiff bay, will you protect that money for the Welsh NHS? It’s a simple ‘yes’ or ‘no’. It’s quite straightforward. You spoke for three minutes. Can you give the people of Wales a straight ‘yes’ or ‘no’? Are you going to protect that consequential for the Welsh NHS?
Buoch yn siarad am dri munud yn llythrennol nawr, Brif Weinidog, a'r un peth na wnaethoch chi ei ddweud oedd yr ateb i'r cwestiwn a ofynnais i chi. Pan fo swm canlyniadol ar gyfer yr arian a gyhoeddwyd—pan fo swm canlyniadol, gan y bydd y swm canlyniadol hwnnw’n dod i lawr i fae Caerdydd, a wnewch chi ddiogelu’r arian hwnnw ar gyfer y GIG yng Nghymru? Mae'n ateb ‘gwnaf’ neu ‘na wnaf’ syml. Mae'n eithaf syml. Buoch yn siarad am dri munud. A allwch chi roi ateb ‘gwnaf’ neu ‘na wnaf’ eglur i bobl Cymru? A ydych chi’n mynd i ddiogelu’r swm canlyniadol hwnnw ar gyfer GIG Cymru?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The answer is ‘yes’, but I have to say to him: I don’t think there’s going to be a consequential. He’s already changed his ground by saying ‘a consequential’ not ‘the full consequential’. Now, we have heard from the Welsh Conservative leader that there will be a net consequential, not ‘Here’s some money for health, and we’re going to take money away from your local government,’ because that’s what’s on the table at the moment. He has said there will be a net consequential, okay? If we don’t see that consequential tomorrow, it will show how weak he is within his own party.
'Gwnaf' yw’r ateb, ond mae’n rhaid i mi ddweud wrtho: nid wyf yn credu y bydd swm canlyniadol. Mae eisoes wedi newid ei safbwynt trwy ddweud 'swm canlyniadol' nid 'y swm canlyniadol llawn'. Nawr, rydym ni wedi clywed gan arweinydd Ceidwadwyr Cymru y bydd swm canlyniadol net, nid 'Dyma rywfaint o arian ar gyfer iechyd, ac rydym ni’n mynd i gymryd arian oddi wrth eich llywodraeth leol,' oherwydd dyna sy’n cael ei gynnig ar hyn o bryd. Mae wedi dweud y bydd swm canlyniadol net, iawn? Os na welwn ni y swm canlyniadol hwnnw yfory, bydd yn dangos pa mor wan yw ef yn ei blaid ei hun.
 
Maes Awyr Caerdydd
Cardiff Airport
 
13:50
3. A wnaiff y Prif Weinidog nodi amserlen ar gyfer dychwelyd Maes Awyr Caerdydd i’r sector preifat? OAQ(4)2594(FM)
3. Will the First Minister set out the timescale for returning Cardiff Airport to the private sector? OAQ(4)2594(FM)
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We’ll consider returning Cardiff Airport to the private sector when the conditions are right.
Byddwn yn ystyried dychwelyd Maes Awyr Caerdydd i'r sector preifat pan fydd yr amodau'n iawn.
 
13:50
First Minister, thank you for that answer. As you know, the outgoing chair of Cardiff Airport, Lord Rowe-Beddoe, has said that the airport should be returned to the private sector within five years. You clearly don’t disagree with him. It’s a sensible way to proceed. Do you agree with us that it would strengthen your economic policy immensely if you now provided a timescale for the sale of the airport so that taxpayers’ money can be recovered and the Welsh Government can get on with concentrating on the public’s priorities, such as protecting the NHS budget?
Brif Weinidog, diolch i chi am yr ateb yna. Fel y gwyddoch, mae cadeirydd Maes Awyr Caerdydd, sydd ar fin gadael, yr Arglwydd Rowe-Beddoe, wedi dweud y dylid dychwelyd y maes awyr i'r sector preifat o fewn pum mlynedd. Mae'n amlwg nad ydych chi’n anghytuno ag ef. Mae'n ffordd synhwyrol o symud ymlaen. A ydych chi’n cytuno â ni y byddai'n cryfhau eich polisi economaidd yn aruthrol pe byddech yn darparu amserlen nawr ar gyfer gwerthu’r maes awyr fel y gall arian trethdalwyr gael ei adennill ac y gall Llywodraeth Cymru fynd ati i ganolbwyntio ar flaenoriaethau'r cyhoedd, fel diogelu cyllideb y GIG?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, let me explain to him why I think he’s on weak ground. Why has he not, on any occasion—his leader’s done this, in fairness—stood up and demanded the devolution of air passenger duty? Not once. If there’s one tax that would help to invigorate the airport, to create jobs in the whole of the region of south-east Wales, it is the devolution of air passenger duty. His leader has mentioned it in committee, to be fair to him, but his party have been utterly silent. All right for Scotland; all right for Northern Ireland—Wales is second class. It doesn’t deserve the devolution of air passenger duty. That is what his party in London have said. There are different views, I know, in Cardiff, but that’s what his party in London has said. But, of course, you don’t have any traction with them, do you? So, it means, of course that we’re not going to see that devolved, it seems.
Wel, gadewch i mi egluro iddo pam rwy’n meddwl ei fod ar dir gwan. Pam nad yw ef, ar unrhyw achlysur—mae ei arweinydd wedi gwneud hyn, er tegwch—wedi sefyll ar ei draed a galw am i dreth teithwyr awyr gael ei datganoli? Nid unwaith. Os oes un dreth a fyddai'n helpu i fywiogi'r maes awyr, i greu swyddi yn holl ranbarth y de-ddwyrain, datganoli treth teithwyr awyr yw honno. Mae ei arweinydd wedi ei grybwyll yn y pwyllgor, i fod yn deg iddo, ond mae ei blaid wedi bod yn hollol dawel. Mae'n iawn i’r Alban; mae'n iawn i Ogledd Iwerddon—mae Cymru yn yr ail ddosbarth. Nid yw'n haeddu cael datganoli treth teithwyr awyr. Dyna'r hyn y mae ei blaid ef yn Llundain wedi ei ddweud. Ceir gwahanol safbwyntiau, rwy’n gwybod, yng Nghaerdydd, ond dyna beth mae ei blaid yn Llundain wedi ei ddweud. Ond, wrth gwrs, nid oes gennych chi unrhyw ddylanwad arnyn nhw, nac oes? Felly, mae'n golygu, wrth gwrs, nad yw hynny’n mynd i gael ei ddatganoli, mae'n ymddangos.
 
Let me explain one thing to him. What Lord Rowe-Beddoe also said was that he was surprised at the state of the airport when it was taken over, and supported the action that we took as a Government. It’s exactly what he said. Now, in time, we will look to sell shares in the airport to private investors. What we will not do is give away a controlling interest because that will take us right back to where we were before. He cannot pretend that the airport was doing well up to 2013. We tried to move to work with the owners. They were not interested. They were not interested. We offered them the opportunity to work with us. We offered them financial packages. They were not interested in working with us. In the end they said, ‘We’re not interested anymore. You can buy it from us’. We took the opportunity to buy it at a market rate that was independently valued and, in time, we will look to recoup that money. What we will not do is put an artificial timetable on the sale of an airport that is now 10 per cent up in terms of passenger figures, compared to last year. That’s what government can do for airports. If the Tories had had their way, the airport would now probably be looking at being turned into a housing estate.
Gadewch i mi egluro un peth iddo. Yr hyn a ddywedodd yr Arglwydd Rowe-Beddoe hefyd oedd ei fod yn synnu at gyflwr y maes awyr pan gafodd ei gymryd drosodd, a chefnogodd y camau a gymerwyd gennym ni fel Llywodraeth. Dyna’n union yr hyn a ddywedodd. Nawr, ymhen amser, byddwn yn ceisio gwerthu cyfranddaliadau yn y maes awyr i fuddsoddwyr preifat. Yr hyn na fyddwn yn ei wneud yw rhoi buddiant rheoli i ffwrdd gan y bydd hynny'n mynd â ni yn ôl i’r union sefyllfa yr oeddem ni ynddi o'r blaen. Ni all esgus bod y maes awyr yn gwneud yn dda hyd at 2013. Gwnaed ymdrech gennym i weithio gyda'r perchnogion. Nid oedd ganddynt ddiddordeb. Nid oedd ganddynt ddiddordeb. Cynigiwyd y cyfle iddyn nhw weithio gyda ni. Cynigiwyd pecynnau ariannol iddyn nhw. Nid oedd ganddynt ddiddordeb mewn gweithio gyda ni. Dywedasant yn y pen draw, 'Nid oes diddordeb gennym mwyach. Gewch chi ei brynu oddi wrthym'. Manteisiwyd ar y cyfle i’w brynu ar gyfradd y farchnad a brisiwyd yn annibynnol ac, ymhen amser, byddwn yn ceisio adennill yr arian hwnnw. Yr hyn na fyddwn yn ei wneud yw pennu amserlen artiffisial ar werthu maes awyr sydd 10 y cant i fyny o ran ffigurau teithwyr erbyn hyn, o’i gymharu â'r llynedd. Dyna all llywodraeth ei wneud i feysydd awyr. Pe byddai’r Torïaid wedi cael eu ffordd, mae’n debyg y byddai’r maes awyr yn cael ei droi’n stad o dai erbyn hyn.
 
13:52
First Minister, the Tories have opposed the action that was taken by the Welsh Government in rescuing the airport every step of the moment, every year, day in, day out, with vitriol. What would have been the consequence for Wales, for the area around there, and for the thousands of jobs dependent on that airport had we not taken that action and had we listened to the Tory advice?
Brif Weinidog, mae'r Torïaid wedi gwrthwynebu'r camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i achub y maes awyr bob cam o bob eiliad, bob blwyddyn, ddydd ar ôl dydd, mewn modd deifiol. Beth fyddai’r canlyniad wedi bod i Gymru, i’r ardal honno, ac i’r miloedd o swyddi sy’n ddibynnol ar y maes awyr hwnnw pe na byddem wedi cymryd y cam hwnnw a phe byddem ni wedi gwrando ar gyngor y Torïaid?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It would have closed. There’s no question about it. It would have closed. The owners were not interested in it and they were talking openly to me about closing the airport. That is something that we could not support. We see the airport has a future because we see the passenger numbers going up. It’s quite odd what the Tories did. Mohammad Asghar, of course, supported it to begin with, and then was sat on from a great height and was told to just say that it was ironic. Well, he’s been rewarded. We can see that, anyway, in terms of what happened last week. Why is it right, then, for the local authorities around Manchester to own Manchester Airport, or indeed to own London Stansted Airport? Why is it right for the Scottish Government to own Glasgow Prestwick Airport, but it’s somehow wrong for the Welsh Government to own Cardiff Airport and to see it run by an independent company? Here we have an example of where vitriol and ideology have overtaken common sense and the wellbeing of the people of Wales.
Byddai wedi cau. Nid oes amheuaeth amdani. Byddai wedi cau. Nid oedd gan y perchnogion ddiddordeb ynddo ac roedden nhw’n siarad yn agored â mi am gau'r maes awyr. Mae hynny'n rhywbeth na allem ni ei gefnogi. Rydym ni o’r farn bod gan y maes awyr ddyfodol gan ein bod yn gweld nifer y teithwyr yn cynyddu. Mae'n eithaf rhyfedd yr hyn a wnaeth y Torïaid. Cefnogodd Mohammad Asghar y penderfyniad i ddechrau, wrth gwrs, ac yna eisteddwyd arno o gryn uchder a dywedwyd wrtho am ddweud ei fod yn bod yn eironig. Wel, mae wedi cael ei wobrwyo. Gallwn weld hynny, beth bynnag, o ran yr hyn a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf. Pam ei bod yn iawn, felly, i awdurdodau lleol o gwmpas Manceinion fod yn berchen ar Faes Awyr Manceinion, neu, yn wir, i fod yn berchen ar Faes Awyr Llundain Stansted? Pam ei bod yn iawn i Lywodraeth yr Alban fod yn berchen ar Faes Awyr Glasgow Prestwick, ond mae rhywsut yn anghywir i Lywodraeth Cymru fod yn berchen ar Faes Awyr Caerdydd a’i weld yn cael ei redeg gan gwmni annibynnol? Yma, mae gennym ni enghraifft o fustl ac ideoleg yn mynd yn drech na synnwyr cyffredin a lles pobl Cymru.
 
13:54
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Question 4, OAQ(4)2585(FM), has been withdrawn. Question 5, Mick Antoniw.
Tynnwyd Cwestiwn 4, OAQ (4) 2585 (FM), yn ôl. Cwestiwn 5, Mick Antoniw.
 
Datganiad Hydref y Canghellor
The Chancellor’s Autumn Statement
 
13:54
5. Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â’r blaenoriaethau i Gymru yn natganiad hydref y Canghellor? OAQ(4)2579(FM)
5. What discussions has the First Minister had with the UK Government on the priorities for Wales in the Chancellor’s autumn statement? OAQ(4)2579(FM)
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have repeatedly pressed for Wales to receive a fair settlement at the spending review, and for the UK Government to reconsider its plans to cut so deep and so fast. I know that the finance Minister, together with her colleagues in Scotland and Northern Ireland, have pressed for a meeting, face to face, with the Chief Secretary to the Treasury, and have been refused every time.
Rydym wedi pwyso dro ar ôl tro am i Gymru gael setliad teg yn yr adolygiad o wariant, ac i Lywodraeth y DU ailystyried ei chynlluniau i dorri mor ddwfn ac mor gyflym. Gwn fod y Gweinidog cyllid, ynghyd â'i chydweithwyr yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, wedi pwyso am gyfarfod, wyneb yn wyneb, gyda Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, ac wedi cael eu gwrthod bob tro.
 
13:54
First Minister, as a consequence of the Tory party policies, in England you have doctors on strike, you have doctors totally antagonistic towards the Government, you have an adult social care crisis in England, you have bedblocking in England on an unprecedented scale, and you have the first stages of privatisation and moves towards the break-up of the NHS. Do you see any merit in actually following any of the Tory policies with regard to the NHS? Do you also agree with me that social care and health go hand in hand—that you have to support both arms or, otherwise, they become self-defeating?
Brif Weinidog, o ganlyniad i bolisïau’r blaid Dorïaidd, yn Lloegr, mae gennych chi feddygon ar streic, mae gennych chi feddygon sy’n hollol elyniaethus tuag at y Llywodraeth, mae gennych chi argyfwng gofal cymdeithasol i oedolion yn Lloegr, mae gennych chi flocio gwelyau yn Lloegr ar raddfa nas gwelwyd o'r blaen, ac mae gennych chi gamau cyntaf preifateiddio a symud tuag at chwalu’r GIG. A ydych chi’n gweld unrhyw rinwedd mewn dilyn unrhyw un o bolisïau’r Torïaid o ran y GIG? A ydych chi hefyd yn cytuno â mi bod gofal cymdeithasol ac iechyd yn mynd law yn llaw—bod yn rhaid i chi gefnogi’r ddwy fraich neu, fel arall, eu bod nhw’n mynd yn hunandrechol?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, that’s absolutely true. The fact that that hasn’t happened in England shows where people are now stuck in hospital when they could be on the way home. That’s the way that these things have been approached in England. It might be worth me just emphasising that what I think Wales needs from the CSR tomorrow is a funding floor. It’s been talked about for years. It won’t be acceptable tomorrow to have the UK Government simply saying, ‘Well, there will be a funding floor.’ They have been saying that for years. We need to have a funding floor that is fair and that settles the issue. From the point of view of where I stand, the Barnett formula itself has got to go, but in the absence of that happening and being announced tomorrow, then a funding floor, of course, is important. We need to see a commitment to devolve air passenger duty, as the UK Government’s Commission on Devolution in Wales itself recommended. We need to see the money on the table for the city deal. It’s the UK Government’s proposal. Local government in Wales have come up with commitments. We have come up with a financial commitment. We need to see the UK Government coming up with its commitment. We also need to see progress on the electrification of the south Wales main line. We now see it’s being kicked back and back and back. The Prime Minister promised that the line would be electrified to Swansea. He needs to keep that promise, and we want to see movement on that tomorrow. We need to see progress on the tidal lagoon. Nothing is being done on that. It wasn’t even mentioned by Amber Rudd. We fear greatly for the future of the tidal lagoon in the absence of the UK Government actually coming forward to support it. That is jobs going down the pan in Wales because of the tidal lagoon not getting that support. We need those things for the people of Wales, and it’s time for the UK Government to listen.
Wel, mae hynny'n hollol wir. Mae'r ffaith nad yw hynny wedi digwydd yn Lloegr yn dangos lle mae pobl yn gorfod aros yn yr ysbyty pan allent fod ar y ffordd adref. Dyna'r ffordd yr aethpwyd i’r afael â’r pethau hyn yn Lloegr. Efallai y byddai’n werth i mi bwysleisio mai’r hyn yr wyf yn meddwl sydd ei angen ar Gymru o'r Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant yfory yw cyllid gwaelodol. Siaradwyd am y peth ers blynyddoedd. Ni fydd yn dderbyniol yfory i gael Llywodraeth y DU yn dweud yn syml, 'Wel, bydd cyllid gwaelodol.' Maen nhw wedi bod yn dweud hynny ers blynyddoedd. Mae angen i ni gael cyllid gwaelodol sy'n deg ac yn setlo’r mater. O’r safbwynt lle'r wyf i’n sefyll, mae'n rhaid i fformiwla Barnett ei hun fynd, ond os na fydd hynny’n digwydd ac yn cael ei gyhoeddi yfory, yna mae cyllid gwaelodol, wrth gwrs, yn bwysig. Mae angen i ni weld ymrwymiad i ddatganoli treth teithwyr awyr, fel yr argymhellodd Comisiwn Llywodraeth y DU ei hun ar Ddatganoli yng Nghymru. Mae angen i ni weld yr arian ar y bwrdd ar gyfer y cytundeb dinas. Cynnig Llywodraeth y DU yw hwn. Mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi gwneud ymrwymiadau. Rydym ni wedi gwneud ymrwymiad ariannol. Mae angen i ni weld Llywodraeth y DU yn gwneud ei hymrwymiad hi. Mae angen hefyd i ni weld cynnydd ar drydaneiddio prif reilffordd y de. Rydym ni’n gweld hyn yn cael ei oedi dro ar ôl tro ar ôl tro. Addawodd y Prif Weinidog y byddai'r rheilffordd yn cael ei thrydaneiddio i Abertawe. Mae angen iddo gadw'r addewid hwnnw, ac rydym ni eisiau gweld camau ar hynny yfory. Mae angen i ni weld cynnydd ar y morlyn llanw. Nid oes dim yn cael ei wneud ar hynny. Ni chafodd ei grybwyll gan Amber Rudd hyd yn oed. Rydym ni’n gofidio’n fawr am ddyfodol y morlyn llanw oni bai bod Llywodraeth y DU yn dod ymlaen i'w gefnogi. Mae hynny’n golygu swyddi’n diflannu yng Nghymru gan nad yw’r morlyn llanw’n cael y gefnogaeth honno. Mae angen y pethau hynny arnom i bobl Cymru, ac mae'n bryd i Lywodraeth y DU wrando.
 
13:56
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
In their manifesto launch this week in Wales, the Welsh Local Government Association have called for fair and flexible funding for local authorities, including the transferral of £916 million attached to specific grants into the revenue support grant, and multi-year financial settlements to enable councils to plan more effectively. What consideration are you giving, as First Minister, to those suggestions?
Yn lansiad ei maniffesto yr wythnos hon yng Nghymru, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi galw am gyllid teg a hyblyg i awdurdodau lleol, gan gynnwys trosglwyddo'r £916 miliwn sydd ynghlwm wrth grantiau penodol i mewn i'r grant cymorth refeniw, a setliadau ariannol aml-flwyddyn i alluogi cynghorau i gynllunio'n fwy effeithiol. Pa ystyriaeth ydych chi'n ei rhoi, fel Prif Weinidog, i’r awgrymiadau hynny?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We always look to see how we can de-hypothecate some grants, and that’s an ongoing process. But I have to say that I don’t think you’ll have many friends in England tomorrow after the CSR, with local government facing cuts of maybe 40 per cent in England. That is the end of local government in England; it can’t possibly survive with that level of cuts. We will look to ensure that local government in Wales is shielded from the cuts that the party opposite would impose on them: a combination of astronomically high—eye-wateringly high—council tax rises with a reduction in services. That just sums up the Tory party in one sentence.
Rydym ni bob amser yn edrych i weld sut y gallwn ni ddad-glustnodi rhai grantiau, ac mae honno'n broses barhaus. Ond mae’n rhaid i mi ddweud nad wyf yn meddwl y bydd gennych chi lawer o ffrindiau yn Lloegr yfory ar ôl yr ACW, wrth i lywodraeth leol wynebu toriadau o 40 y cant efallai yn Lloegr. Dyna ddiwedd llywodraeth leol yn Lloegr; nid yw’n bosibl iddi oroesi gyda’r lefel honno o doriadau. Byddwn yn ceisio sicrhau bod llywodraeth leol yng Nghymru yn cael ei hamddiffyn rhag y toriadau y byddai'r blaid gyferbyn yn eu gorfodi arni: cyfuniad o godiadau brawychus o uchel—digon i dynnu dagrau i’r llygaid—i’r dreth gyngor ynghyd â gostyngiad i wasanaethau. Mae hynny’n crynhoi'r blaid Dorïaidd mewn un frawddeg.
 
13:57
On Sunday morning, in a tv interview, the Chancellor refused to rule out cuts to front-line policing, in particular. Following the tragic events of recent weeks in Paris and beyond—which demonstrated the importance of a multipronged approach to policing, both in terms of providing an immediate response on the ground, as well as building better relationships between multi-ethnic and multifaith communities in the longer term—do you agree with me that such work will be put in jeopardy if there are more austerity-led police cuts?
Fore Sul, mewn cyfweliad teledu, gwrthododd y Canghellor ddiystyru toriadau i blismona rheng flaen, yn benodol. Yn dilyn digwyddiadau trasig yr wythnosau diwethaf ym Mharis a thu hwnt—a ddangosodd bwysigrwydd dull amlfforchiog o blismona, o ran darparu ymateb ar unwaith ar lawr gwlad, yn ogystal ag adeiladu perthynas well rhwng cymunedau aml-ethnig ac aml-ffydd yn fwy hirdymor—a ydych chi’n cytuno â mi y bydd gwaith o'r fath yn cael ei beryglu os bydd mwy o doriadau i’r heddlu wedi’u harwain gan gyni cyllidol?
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It seems, from what the Chancellor is saying, that he wants to beef up security—and I wouldn’t disagree with him on that—but use money from front-line policing to do it. That’s the equivalent of saying, ‘We’re going to spend more money on operations, but we’re going to have fewer GPs in order to pay for it.’ It just doesn’t add up. So, we need to make sure that front-line policing is properly financed by the UK Government. I mean, they refused to devolve it to us, so it’s their responsibility. It is absolutely the responsibility of the UK Government to make sure that policing in Wales is properly funded. Unfortunately, the Chancellor and his comments yesterday suggest that front-line policing will be cut.
Mae'n ymddangos, o'r hyn y mae'r Canghellor yn ei ddweud, ei fod eisiau cryfhau diogelwch—ac ni fyddwn yn anghytuno ag ef ar hynny—ond mae am ddefnyddio arian plismona rheng flaen i wneud hynny. Mae hynny yr un fath â dweud, 'Rydym ni’n mynd i wario mwy o arian ar lawdriniaethau, ond rydym ni’n mynd i gael llai o feddygon teulu er mwyn talu amdano.' Nid yw’n gwneud synnwyr. Felly, mae angen i ni wneud yn siŵr bod plismona rheng flaen yn cael ei ariannu’n briodol gan Lywodraeth y DU. Hynny yw, fe wnaethant wrthod ei ddatganoli i ni, felly eu cyfrifoldeb nhw yw hynny. Cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yn sicr, yw sicrhau bod plismona yng Nghymru yn cael ei ariannu'n briodol. Yn anffodus, mae'r Canghellor a'i sylwadau ddoe yn awgrymu y bydd plismona rheng flaen yn cael ei dorri.
 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
The National Library of Wales
 
13:59
6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am Lyfrgell Genedlaethol Cymru? OAQ(4)2592(FM)[W]
6. Will the First Minister make a statement on the National Library of Wales? OAQ(4)2592(FM)[W]
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrth gwrs, yn un o’n sefydliadau cenedlaethol eiconig, ac mae ganddi ran bwysig i’w chwarae wrth hyrwyddo’n diwylliant, ein treftadaeth a’n hiaith, wrth gwrs. Rydym yn sicrhau ein bod yn ceisio cyllido’r llyfrgell genedlaethol mewn modd sydd o fudd i’r sefydliad, ond wrth gwrs mae rhwystrau ariannol arnom ynglŷn â nawr a’r dyfodol.
The National Library of Wales, of course, is one of our iconic national institutions, and it has an important role to play in promoting our culture, heritage and language, of course. We ensure that we fund the national library in the optimum manner, but of course there are financial restrictions on us in terms of now and the future.
 
13:59
Brif Weinidog, rwy’n cytuno â chi fod y llyfrgell genedlaethol yn adnodd pwysig i’r genedl hon, fel lle i gadw ein hanes a’n diwylliant mewn ffordd ddiogel, wrth gwrs, ond hefyd yn bwysig fel adnodd ar gyfer addysg ein pobl ifanc ni. Gwelsom ddoe un o ddarnau celf y llyfrgell genedlaethol yn cael ei ddangos a chael ei fenthyg I ysgol yn Nhorfaen. Roedd hynny’n wych iawn i’w weld. Pa gynlluniau a chyllideb sydd gan eich Llywodraeth chi felly I ymestyn y rôl y gallai’r llyfrgell genedlaethol ei chwarae wrth feddwl am addysg ein pobl ifanc ni drwy ddigideiddio yn ogystal â thrwy rannu’r cyfoeth sydd yn rhan o adnoddau’r llyfrgell genedlaethol?
First Minister, I agree with you that the national library is an important resource for the nation as a place to store our history and culture in a safe place, of course, but it’s also important as a resource for the education of our young people. We saw yesterday one of the national library’s pieces of art being exhibited and lent to a school in Torfaen. That was wonderful to see. What plans and what budget does your Government have in place, therefore, to extend the role that the national library can play in concentrating on the education of our young people through digitisation as well as through sharing the treasures that they have within their resources?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
A bod yn deg i’r llyfrgell, mae wedi gwneud jobyn da o wneud hynny, yn enwedig digideiddio, wrth gwrs. Mae’n bwysig bod y llyfrgell yn symud allan o’r pencadlys yn Aberystwyth i weithio gyda phobl Cymru. Mae’n mynd i fod yn anodd, wrth gwrs, i’r llyfrgell; nid oes modd iddyn nhw i ddeall beth yw eu cyllideb nhw yn y flwyddyn i ddod, o achos y ffaith nad ydym ni’n gwybod ein hunain beth fydd ein cyllideb ni, o achos yr adolygiad sy’n mynd i gael ei ddatgan yfory.
To be fair to the library, they’ve done a very good job of that already, especially with digitisation, of course. It’s very important that the library goes out and does outreach from the headquarters in Aberystwyth with the people of Wales. It’ll be difficult for the library; there is no way for them to know what their budget will be for the ensuing year, because we don’t know what our budget will be because of the CSR that will be announced tomorrow.
 
Na, rwy’n croesawu’n fawr iawn y gwaith y mae’r llyfrgell wedi ei wneud er mwyn sicrhau bod y llyfrgell yn ymestyn allan i bobl Cymru.
I very much welcome the work that the library has done in its outreach work with the people of Wales.
 
14:00
Brif Weinidog, fel rwy’n deall, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru mewn rhai amgylchiadau yn gweithio mewn partneriaeth â chynghorau sir ar draws Cymru i gynllunio a datblygu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau llyfrgell. A allwch chi ddweud wrthym ni sut mae Llywodraeth Cymru’n annog pob awdurdod lleol i weithio gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddatblygu ffyrdd arloesol o ddarparu gwasanaethau llyfrgell lleol yn y dyfodol?
First Minister, as I understand it, the National Library for Wales, in some circumstances, does work in partnership with councils the length and breadth of Wales to plan and develop new ways of delivering library services. Can you tell us how the Welsh Government encourages all local authorities to work with the National Library of Wales to develop innovative ways of providing local library series in the future?
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
O beth rwy’n ei ddeall, maen nhw’n gweithio’n agos gyda’r llyfrgell genedlaethol ta beth ac yn tynnu adnoddau’r llyfrgell genedlaethol er mwyn iddyn nhw weithredu eu hunain. Felly, mae’n bwysig dros ben fod yna rwydwaith o lyfrgelloedd gyda ni yng Nghymru. Mae yna bwysau ariannol wedi bod ar awdurdodau lleol—rŷm ni’n gwybod hynny—ond, wrth gwrs, mae’n bwysig dros ben fod llyfrgelloedd lleol yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r llyfrgell genedlaethol er mwyn sicrhau bod yna wasanaethau ar gael I bobl yn lleol.
As I understand it, they work very closely with the national library anyway and they draw on the resources of the national library in order to assist them in their own operations. So, it’s very important of course that we have a network of libraries in Wales. There has been financial pressure on local authorities—we all know that—but of course it’s extremely important that the local libraries work in partnership with the national library in order to ensure that services are available for people locally.
 
Ffoaduriaid o Syria
Syrian Refugees
 
14:01
7. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am baratoadau ar gyfer ffoaduriaid o Syria a fydd yn cyrraedd yng Nghymru? OAQ(4)2593(FM)
7. Will the First Minister provide an update on the preparations for Syrian refugees arriving in Wales? OAQ(4)2593(FM)
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Minister for Communities and Tackling Poverty issued a written statement this morning regarding this issue. There are four local authorities participating in the vulnerable persons resettlement scheme before Christmas.
Cyhoeddodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ddatganiad ysgrifenedig y bore yma ynglŷn â'r mater hwn. Mae pedwar awdurdod lleol yn cymryd rhan yn y cynllun ailgyfanheddu pobl agored i niwed cyn y Nadolig.
 
14:02
I thank the First Minister for that response. Can the First Minister tell us how many Syrian refugees will be resettled in Wales through the vulnerable persons relocation scheme before Christmas, and how many before the end of 2016? Are any of these likely to be vulnerable, unaccompanied children, as so many children have been orphaned or have been separated from their parents during the conflicts?
Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna. A all y Prif Weinidog ddweud wrthym faint o ffoaduriaid o Syria fydd yn cael eu hailgyfanheddu yng Nghymru drwy'r cynllun adleoli pobl agored i niwed cyn y Nadolig, a faint cyn diwedd 2016? A yw unrhyw un o'r rhain yn debygol o fod yn blant agored i niwed, ar eu pennau eu hunain, gan fod cymaint o blant wedi eu gwneud yn amddifad neu wedi eu gwahanu oddi wrth eu rhieni yn ystod y gwrthdaro?
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I can say that we will be welcoming approximately 50 Syrian refugees before Christmas. At the moment, it's important to have the interests of refugees uppermost in our minds, so I'm not able to reveal exactly when and where they will be arriving. I know the Member will know that that has the potential to create quite a media circus around that, but 50 is the number. I can say that we have been hosting a conference today with partners across Wales to discuss community cohesion issues and, of course, to provide expert advice and information for partner organisations on the experiences of Syrian refugees.
Gallaf ddweud y byddwn yn croesawu tua 50 o ffoaduriaid o Syria cyn y Nadolig. Ar hyn o bryd, mae'n bwysig sicrhau bod buddiannau ffoaduriaid yn cael blaenoriaeth yn ein meddyliau, felly nid wyf yn gallu datgelu’n union pryd a ble y byddant yn cyrraedd. Gwn y bydd yr Aelod yn gwybod bod potensial i hynny greu cryn syrcas cyfryngol ynghylch hynny, ond 50 yw'r nifer. Gallaf ddweud ein bod wedi bod yn cynnal cynhadledd heddiw gyda phartneriaid ledled Cymru i drafod materion cydlyniant cymunedol ac, wrth gwrs, i gynnig cyngor a gwybodaeth arbenigol i sefydliadau partner ar brofiadau ffoaduriaid Syria.
 
14:03
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, last week, the Welsh Refugee Council said there was a danger that the Welsh Government could provide a lot of resources and strategic oversight for the needs of people under the vulnerable persons relocation scheme to the detriment of the needs of existing asylum seekers and refugees in Wales. Does the First Minister agree with the Welsh Refugee Council that we could end up with a two-tier system of support for refugees in Wales?
Brif Weinidog, dywedodd Cyngor Ffoaduriaid Cymru yr wythnos diwethaf bod perygl y gallai Llywodraeth Cymru ddarparu llawer o adnoddau a throsolwg strategol ar gyfer anghenion pobl o dan y cynllun adleoli pobl agored i niwed gan niweidio anghenion ceiswyr lloches a ffoaduriaid sydd eisoes yng Nghymru. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno â Chyngor Ffoaduriaid Cymru y gallem ni fod â system dwy haen o gefnogaeth i ffoaduriaid yng Nghymru yn y pen draw?
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, I don't.
Nac ydw.
 
14:03
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
First Minister, I'm told that Swansea, a city of over 240,000 people, will be taking 60 Syrian refugees over the next five years, at 12 a year. That country now has 9 million refugees: 6.5 million are displaced within its borders, and 3 million in neighbouring Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq, with 150,000 Syrians declaring asylum in the European Union, where member states have pledged to resettle a further 33,000 Syrians—the vast majority, 85 per cent, of which will be pledged by Germany. Do you believe that Swansea in particular, and Wales, should be taking more refugees?
Brif Weinidog, rwy’n clywed y bydd Abertawe, dinas â mwy na 240,000 o bobl, yn cymryd 60 o ffoaduriaid o Syria dros y pum mlynedd nesaf, 12 y flwyddyn. Mae gan y wlad honno 9 miliwn o ffoaduriaid erbyn hyn: mae 6.5 miliwn wedi’u dadleoli o fewn ei ffiniau, a 3 miliwn yng ngwledydd cyfagos Twrci, Libanus, yr Iorddonen ac Irac, gyda 150,000 o Syriaid yn datgan lloches yn yr Undeb Ewropeaidd, lle mae aelod-wladwriaethau wedi addo i ailgyfanheddu 33,000 o Syriaid eraill—a bydd y mwyafrif llethol ohonynt, 85 y cant, yn cael eu haddo gan yr Almaen. A ydych chi’n credu y dylai Abertawe’n benodol, a Chymru, fod yn cymryd mwy o ffoaduriaid?
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think it's for local authorities to work together and with us to accept the number of refugees that they believe they can resettle. We have to bear in mind, of course, that nobody has any idea as to when this human flow will stop. It's going to carry on while there is war in Syria, there's no doubt about that, and, at its root, this needs peace to be brought to Syria and a lasting peace settlement for Syria as well. But, I have to praise local government in Wales for the way they’ve worked together and with us. I called the original summit back in September, and we have shown in Wales, I believe, that there is a welcome for people. I do pay tribute, for example, to those who were in Llangefni over the weekend. I know it was a multiparty and no-party event that took on extremists of the far right and showed them that, in fact, there was no room for them in Llangefni.
Rwy'n credu mai cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw gweithio gyda'i gilydd a chyda ni i dderbyn y nifer o ffoaduriaid y maen nhw’n credu y gallant ei hailgyfanheddu. Rhaid i ni gofio, wrth gwrs, nad oes gan neb unrhyw syniad pryd y bydd y llif dynol hwn yn dod i ben. Mae'n mynd i barhau tra bod rhyfel yn Syria, nid oes amheuaeth am hynny, ac, wrth ei wraidd, mae angen dod â heddwch i Syria a chytundeb heddwch parhaol ar gyfer Syria hefyd. Ond, mae'n rhaid i mi ganmol llywodraeth leol yng Nghymru ar y ffordd y mae wedi gweithio gyda'i gilydd a chyda ni. Gelwais yr uwchgynhadledd wreiddiol yn ôl ym mis Medi, ac rydym ni wedi dangos yng Nghymru, rwy’n credu, bod croeso i bobl. Rwy’n talu teyrnged, er enghraifft, i'r rhai a oedd yn Llangefni dros y penwythnos. Gwn fod hwn yn ddigwyddiad aml-barti a dim parti a frwydrodd yn erbyn eithafwyr y dde eithaf gan ddangos iddyn nhw, mewn gwirionedd, nad oedd lle iddyn nhw yn Llangefni.
 
14:05
William PowellBywgraffiadBiography
First Minister, there is a huge potential for the national parks of Wales, and our other iconic landscapes, to play a major part in enriching our initial reception programme for refugees coming to our country. In my own area, the Hay, Brecon and Talgarth Sanctuary for Refugees is hoping to organise some away-days to the Brecon Beacons in the early days of the first wave of refugees coming to Swansea. Do you join me, First Minister, in welcoming such initiatives, so that rural areas can also play a valuable part in bringing to the table what they can? What more can the Welsh Government do to enrich the sanctuary that we’re providing to these unfortunate people?
Brif Weinidog, ceir potensial enfawr i barciau cenedlaethol Cymru, a’n tirweddau eiconig eraill, i chwarae rhan fawr o ran cyfoethogi ein rhaglen derbyn cychwynnol ar gyfer ffoaduriaid sy'n dod i'n gwlad. Yn fy ardal fy hun, mae Noddfa Ffoaduriaid y Gelli Gandryll, Aberhonddu a Thalgarth yn gobeithio trefnu rhai diwrnodau i ffwrdd i Fannau Brycheiniog yn ystod dyddiau cynnar y don gyntaf o ffoaduriaid sy’n dod i Abertawe. A ydych chi’n ymuno â mi, Brif Weinidog, i groesawu mentrau o'r fath, fel y gall ardaloedd gwledig chwarae rhan werthfawr o ran cynnig yr hyn a allant hefyd? Beth arall all Llywodraeth Cymru ei wneud i gyfoethogi’r noddfa yr ydym ni’n ei chynnig i’r bobl anffodus hyn?
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we h