By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item this afternoon is questions to the First Minister, and question 1 is Eluned Parrott.
Yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw cwestiynau i'r Prif Weinidog, a daw cwestiwn 1 gan Eluned Parrott.
 
Ffordd Liniaru’r M4
The M4 Relief Road
 
13:30
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau ar gyfer ffordd liniaru'r M4 o amgylch Casnewydd? OAQ(4)2507(FM)
1. Will the First Minister make a statement on plans for the M4 relief road around Newport? OAQ(4)2507(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our proposal for the M4 corridor around Newport is the sustainable, long-term solution to the current problems associated with that route, and it forms an essential part of our vision for an efficient integrated transport system for south Wales.
Ein cynnig ar gyfer coridor yr M4 o amgylch Casnewydd yw'r ateb cynaliadwy, hirdymor i'r problemau presennol sy'n gysylltiedig â’r llwybr hwnnw, ac mae'n rhan hanfodol o'n gweledigaeth ar gyfer system drafnidiaeth integredig effeithiol ar gyfer y de.
 
13:31
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Thank you for that answer, First Minister. I wonder if you could confirm for me how many millions of pounds the former leader of Plaid Cymru spent on buying up land to enable this road to be built, back when Plaid still thought that building a new M4 was a good idea, and could you confirm for me, again, for the hard of understanding, that the budget agreement between the Welsh Government and the Welsh Liberal Democrats was that while environmental assessments would take place, no building contract would be awarded during this Assembly term?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Tybed a allech chi gadarnhau i mi faint o filiynau o bunnoedd a wariwyd gan gyn-arweinydd Plaid Cymru ar brynu tir i alluogi’r ffordd hon i gael ei hadeiladu, yn ôl pan oedd Plaid yn dal i feddwl bod adeiladu M4 newydd yn syniad da, ac a allech chi gadarnhau i mi, unwaith eto, ar gyfer y rhai sy’n ei chael hi’n anodd deall, mai’r cytundeb cyllideb rhwng Llywodraeth Cymru a Democratiaid Rhyddfrydol Cymru oedd er y byddai asesiadau amgylcheddol yn cael eu cynnal, na fyddai unrhyw gontract adeiladu yn cael ei ddyfarnu yn ystod tymor y Cynulliad hwn?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I can confirm that that remains the case, of course, as per the agreement. I can’t answer for the previous leader of Plaid Cymru, but nevertheless, as a Government, we have outlined our plan for how to take this issue forward.
Gallaf gadarnhau bod hynny’n dal yn wir, wrth gwrs, yn unol â'r cytundeb. Ni allaf ateb ar ran cyn-arweinydd Plaid Cymru, ond serch hynny, fel Llywodraeth, rydym ni wedi amlinellu ein cynllun ar gyfer sut i fwrw ymlaen â'r mater hwn.
 
13:31
William GrahamBywgraffiadBiography
First Minister, may I confirm, as you well know, that we are firmly in favour of a relief road for the M4 around Newport? Could I ask you particularly: on the present consultation, it says that every pound spent on the motorway will equal £2 in benefits? Would you care to enlarge on that?
Brif Weinidog, a gaf i gadarnhau, fel y gwyddoch yn iawn, ein bod yn gadarn o blaid ffordd liniaru ar gyfer yr M4 o amgylch Casnewydd? A gaf i ofyn i chi’n benodol: ar yr ymgynghoriad presennol, mae'n dweud y bydd pob punt sy’n cael ei gwario ar y draffordd yn cyfateb i £2 mewn buddiannau? A hoffech chi ymhelaethu ar hynny?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Firstly, I am grateful to the Member for confirming that the Welsh Conservatives are indeed all in favour of the relief road. He will know, from the assessments that we have made, that removing what is an extremely difficult area for traffic congestion around Newport will make it easier to access businesses and, indeed, properties further west. We know that the situation is not going to get better. We know that there is an adverse effect on air quality as a result of cars idling on a regular basis around the tunnels. We know from what the Confederation of British Industry have said, for example, that the benefits for south Wales are enormous if we can make sure that this traffic bottleneck is dealt with.
Yn gyntaf, rwy’n ddiolchgar i'r Aelod am gadarnhau bod Ceidwadwyr Cymru i gyd mewn gwirionedd o blaid y ffordd liniaru. Bydd yn gwybod, o'r asesiadau yr ydym ni wedi eu gwneud, y bydd cael gwared ar yr hyn sy’n ardal anodd iawn o ran tagfeydd traffig o amgylch Casnewydd yn ei gwneud yn haws i gyrraedd busnesau ac, yn wir, safleoedd ymhellach i'r gorllewin. Rydym ni’n gwybod nad yw’r sefyllfa’n mynd i wella. Rydym ni’n gwybod bod effaith andwyol ar ansawdd yr aer o ganlyniad i geir yn segura’n rheolaidd o amgylch y twneli. Rydym ni’n gwybod o'r hyn y mae Cydffederasiwn Diwydiant Prydain wedi ei ddweud, er enghraifft, bod y manteision i’r de yn enfawr os gallwn sicrhau yr ymdrinnir â’r dagfa draffig hon.
 
Cynllunio ar gyfer Ffordd Liniaru’r M4
Planning for the M4 Relief Road
 
13:33
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
2. Beth yw cyfanswm y gost hyd yma o gynllunio ar gyfer ffordd liniaru'r M4 o amgylch Casnewydd? OAQ(4)2495(FM)
2. What is the total cost so far of planning for the M4 relief road around Newport? OAQ(4)2495(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Since July 2014, or since the 2014 decision was taken, costs were £4.2 million in 2014-15 and are forecast to be £19.8 million in 2015-16. That expenditure is what is necessary to correctly inform the statutory decision-making process.
Ers mis Gorffennaf 2014, neu ers gwneud y penderfyniad yn 2014, £4.2 miliwn oedd y costau yn 2014-15 a rhagwelir y byddant yn £19.8 miliwn yn 2015-16. Y gwariant hwnnw yw’r hyn sy'n angenrheidiol i lywio'r broses o wneud penderfyniadau statudol yn gywir.
 
13:33
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister, for that reply, but the question I asked was what the total cost is. Now, in addition to the nearly £20 million spent this year, a total of £12 million has been spent on buying properties, and a further £20 million on consultant fees, giving a total of at least £52 million, and not a single inch of tarmac has been laid yet. We know that you have purchased 15 properties for £20 million and you’ve already resold seven of those. What steps will the Welsh Government be taking to make it clear to landowners and homeowners on the Gwent levels as to whether their property is likely to be blighted by this proposed black route? First Minister, it’s the wrong route—ridiculously expensive; reject it now.
Diolch yn fawr, Brif Weinidog, am yr ateb yna, ond y cwestiwn a ofynnais oedd beth yw cyfanswm y gost. Nawr, yn ogystal â’r £20 miliwn a wariwyd eleni, gwariwyd cyfanswm o £12 miliwn ar brynu adeiladau, ac £20 miliwn arall ar ffioedd ymgynghorwyr, gan roi cyfanswm o £52 miliwn o leiaf, ac nid oes yr un fodfedd o darmac wedi ei gosod hyd yn hyn. Rydym ni’n gwybod eich bod wedi prynu 15 adeilad am £20 miliwn ac rydych chi eisoes wedi ailwerthu saith o'r rheini. Pa gamau fydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i'w gwneud yn eglur i dirfeddianwyr a pherchnogion tai ar wastatir Gwent o ran a yw eu heiddo’n debygol o gael ei niweidio gan y llwybr du arfaethedig hwn? Brif Weinidog, nid hwn yw’r llwybr cywir—gwirion o ddrud; gwrthodwch ef nawr.
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Let me remind the Member of what the blue route would mean—30 residential properties would need to be demolished, more than double that of the black route. We know, from the strategic appraisal of alternatives, which Members can access, that, for example, just at one roundabout, the junction between the A48 southern distributor road and the A4810 steelworks road, 20 commercial premises would need to be demolished just at that roundabout. So, a number of commercial premises would need to be demolished in order for the road to be built. It’s also a situation where it would be a dual carriageway, not a six-lane highway, which creates the same problem with the funnelling effect that already exists at the Brynglas Tunnels. It also creates the same problem that existed between Coryton and Cardiff Gate, where the road had to be widened in order to deal with the traffic.
Gadewch i mi atgoffa'r Aelod o'r hyn y byddai'r llwybr glas yn ei olygu—byddai angen dymchwel 30 o adeiladau preswyl, mwy na dwbl y nifer ar gyfer y llwybr du. Rydym ni’n gwybod, o'r gwerthusiad strategol o’r gwahanol ddewisiadau, sydd ar gael i’r Aelodau, er enghraifft, dim ond ger un gylchfan, y gyffordd rhwng ffordd ddosbarthu ddeheuol yr A48 a ffordd gwaith dur yr A4810, y byddai angen dymchwel 20 o adeiladau masnachol dim ond ger y gylchfan honno. Felly, byddai angen dymchwel nifer o adeiladau masnachol er mwyn i'r ffordd gael ei hadeiladu. Mae hefyd yn sefyllfa lle byddai'n ffordd ddeuol, nid priffordd chwe lôn, sy'n creu’r un broblem o ran y sianelu sydd eisoes yn bodoli yn Nhwneli Bryn-glas. Mae hefyd yn creu’r un broblem a oedd yn bodoli rhwng Coryton a Phorth Caerdydd, lle bu’n rhaid lledu’r ffordd er mwyn ymdrin â'r traffig.
 
There are also adverse effects on junctions, particularly for the Glan Llyn development, and there are negative effects in terms of access to Tata Steel. So, we can’t pretend the blue route was somehow problem free—it clearly isn’t. Now, that said, the Member surely must accept that we can’t actually build a road of this magnitude without going through a proper statutory consultation process. There will be a full public inquiry, in the autumn of next year we expect. That process can examine all the evidence, with the final decision being taken in 2017. I don’t think the Member would really want us to, in some way, shorten the consultation process with a view to getting the road built more quickly. It’s important that there is a proper process that’s followed.
Ceir effeithiau andwyol ar gyffyrdd hefyd, yn enwedig ar ddatblygiad Glan Llyn, a cheir effeithiau negyddol o ran mynediad at Tata Steel. Felly, ni allwn gymryd arnom fod y llwybr glas rywsut yn rhydd o broblemau—mae'n amlwg nad ydyw. Nawr, wedi dweud hynny, does bosib bod yr Aelod yn derbyn na allwn ni adeiladu ffordd o faint hon heb fynd trwy broses ymgynghori statudol briodol. Bydd ymchwiliad cyhoeddus llawn, yn ystod hydref y flwyddyn nesaf yr ydym ni’n disgwyl. Gall y broses honno archwilio'r holl dystiolaeth, cyn gwneud y penderfyniad terfynol yn 2017. Nid wyf yn credu y byddai'r Aelod wir eisiau i ni, mewn rhyw ffordd, gwtogi’r broses ymgynghori gyda golwg ar adeiladu’r ffordd ynghynt. Mae'n bwysig bod proses briodol yn cael ei dilyn.
 
13:35
Can I remind the First Minister what the black route will actually mean for the area around the south of Newport? It will cut across at least five sites of special scientific interest, it will sever the north dock from the south dock of the port of Newport, and, of course, it will increase average journey times for some commuters along the existing motorway, which you are planning to de-motorway. Will you now accept what is blatantly obvious, First Minister: it’s time to review all of this, look at all the route options—not just the black route—including the blue route, and get on with providing a solution that will actually work and is acceptable?
A gaf i atgoffa'r Prif Weinidog o’r hyn y bydd y llwybr du’n ei olygu i’r ardal o gwmpas de Casnewydd mewn gwirionedd? Bydd yn torri ar draws o leiaf pum safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig, bydd yn gwahanu doc gogleddol porthladd Casnewydd o’r doc deheuol, ac, wrth gwrs, bydd yn cynyddu amseroedd teithio cyfartalog i rai cymudwyr ar hyd y draffordd bresennol, yr ydych chi’n bwriadu iddi beidio â bod yn draffordd. A wnewch chi dderbyn yr hyn sy’n gwbl amlwg nawr, Brif Weinidog: mae'n amser i adolygu hyn i gyd, edrych ar yr holl ddewisiadau o lwybrau—nid y llwybr du yn unig—gan gynnwys y llwybr glas, a mynd ati i gynnig ateb a fydd wir yn gweithio ac sy’n dderbyniol?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I seem to be living in a parallel universe here, as is he. I mean, not five minutes ago, I heard one of his own frontbenchers say that they’re in favour of the relief road. Now, we know that there are well-known and documented public differences between members on that side of the Chamber—we saw them on Twitter, didn’t we? And we know that there is a great deal of disunity on this issue. Well, again, I come back to the point that I made earlier on, and that is that we have already conducted an assessment of the blue route. Members can find it at gov.wales/M4Newport. That strategic appraisal of alternatives report is there, and that informed our decision to adopt a plan in July 2014.
Mae’n ymddangos fy mod i’n byw mewn bydysawd paralel yma, fel y mae yntau. Hynny yw, cwta bum munud yn ôl, clywais un o'r rheini ar ei feinciau blaen ei hun yn dweud ei fod o blaid y ffordd liniaru. Nawr, rydym ni’n gwybod bod gwahaniaethau cyhoeddus sydd wedi cael llawer o sylw rhwng aelodau ar yr ochr yna i'r Siambr—rydym ni wedi eu gweld ar Twitter, onid ydym? Ac rydym ni’n gwybod bod llawer iawn o ddiffyg undod ar y mater hwn. Wel, unwaith eto, rwy’n dychwelyd at y pwynt a wneuthum yn gynharach, sef ein bod eisoes wedi cynnal asesiad o'r llwybr glas. Gall aelodau ddod o hyd iddo yn gov.wales/M4Newport. Mae’r adroddiad gwerthusiad strategol o’r gwahanol ddewisiadau yno, a llywiodd hwnnw ein penderfyniad i fabwysiadu cynllun ym mis Gorffennaf 2014.
 
As I say, the blue route, I know, finds favour with some Members. It would cost between £600 million and £800 million. It could not be delivered more quickly, and it would deliver a dual carriageway, which wouldn’t resolve the problem at all. We’d end up in a situation where we’d have to widen the road at some point in the future to deal with the problems. There are more residential properties that are potentially affected, far more commercial and industrial properties that are potentially affected. There are 4,000 homes at Glan Llyn, which I’ve seen, and which, again, would be right slap-bang against the motorway, so they would be adversely affected. And, indeed, we know that many junctions would need to be closed along the existing route if the blue route were to be adopted. So, there are huge problems with the blue route.
Fel y dywedais, gwn fod rhai Aelodau’n ffafrio’r llwybr glas. Byddai'n costio rhwng £600 miliwn ac £800 miliwn. Ni ellid ei gyflwyno’n gynt, a byddai'n cyflwyno ffordd ddeuol, na fyddai'n datrys y broblem o gwbl. Byddem ni mewn sefyllfa yn y pen draw lle byddai'n rhaid i ni ledu'r ffordd ar ryw adeg yn y dyfodol i ymdrin â'r problemau. Mae mwy o adeiladau preswyl a allai gael eu heffeithio, llawer mwy o adeiladau masnachol a diwydiannol a allai gael eu heffeithio. Mae 4,000 o gartrefi yng Nglan Llyn, yr wyf i wedi eu gweld, ac a fyddai, unwaith eto, drws nesaf i’r draffordd, felly byddent yn cael eu heffeithio'n andwyol. Ac, yn wir, rydym ni’n gwybod y byddai'n rhaid cau llawer o gyffyrdd ar hyd y llwybr presennol pe byddai’r llwybr glas yn cael ei fabwysiadu. Felly, mae problemau anferth gyda’r llwybr glas.
 
We understand, of course, that the situation is controversial—and we’ve heard views within the Chamber. But we’ve made the assessment, and we’ve taken the decision that the black route is the way forward. But, of course, there will be a proper statutory process that we have to follow.
Rydym ni’n deall, wrth gwrs, bod y sefyllfa’n ddadleuol—ac rydym ni wedi clywed safbwyntiau o fewn y Siambr. Ond rydym ni wedi cynnal yr asesiad, ac rydym ni wedi gwneud y penderfyniad mai’r llwybr du yw'r ffordd ymlaen. Ond, wrth gwrs, bydd proses statudol briodol y mae'n rhaid i ni ei dilyn.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders and, first this afternoon, the Welsh Liberal Democrat leader, Kirsty Williams.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr, ac arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:37
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you, Presiding Officer. First Minister, can you explain to the people of north Wales why it is that only 60 per cent of them receive urgent radiotherapy within 14 days, whereas, in south Wales, the figure is almost 100 per cent?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, a allwch chi esbonio i bobl y gogledd pam mai dim ond 60 y cant ohonyn nhw sy’n derbyn radiotherapi brys o fewn 14 diwrnod, tra bod y ffigur bron i 100 y cant yn y de?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, it’s because, of course, of the need to replace a machine in Glan Clwyd. That is something I know that the health board is looking at, and I believe it forms the subject of their meeting today.
Gallaf, mae oherwydd, wrth gwrs, yr angen i newid peiriant yng Nglan Clwyd. Mae hynny'n rhywbeth yr wyf yn gwybod bod y bwrdd iechyd yn ei ystyried, ac rwy’n credu mai dyma destun ei gyfarfod heddiw.
 
13:38
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Indeed, First Minister, perhaps one of the reasons why those figures are so starkly different for patients in north Wales to those in the south is because we need an additional new linear accelerator at Ysbyty Glan Clwyd. Now, the charitable sector has pledged to fund the capital costs of buying that machine for north Wales patients, and the health board is, indeed, debating today whether they can afford to staff that new machine. Of course, this is the same health board that had to reject new prostate cancer equipment, which was agreed between your party and mine as part of a budget deal, because they couldn’t afford to run the machine. What are you going to do to ensure that people in north Wales get access to that linear accelerator?
Yn wir, Brif Weinidog, efallai mai un o'r rhesymau pam mae’r ffigurau hynny mor drawiadol o wahanol i gleifion yn y gogledd i’r rhai yn y de yw oherwydd bod angen cyflymydd llinellol newydd ychwanegol arnom yn Ysbyty Glan Clwyd. Nawr, mae’r sector elusennol wedi addo ariannu costau cyfalaf prynu’r peiriant hwnnw ar gyfer cleifion y gogledd, ac, yn wir, mae'r bwrdd iechyd yn trafod heddiw pa un a yw’n gallu fforddio i staffio’r peiriant newydd hwnnw. Wrth gwrs, dyma yr un bwrdd iechyd y bu’n rhaid iddo wrthod offer canser y prostad newydd, y cytunwyd arno rhwng eich plaid chi a fy un innau yn rhan o gytundeb cyllideb, gan na allai fforddio i weithredu’r peiriant. Beth ydych chi'n mynd i'w wneud i sicrhau bod pobl yn y gogledd yn cael mynediad at y cyflymydd llinellol hwnnw?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we’d encourage, of course, the health board to look carefully at the proposal. We stand ready to help them. It’s right to say that the level of access is different between north and south, and that cannot be allowed to continue.
Wel, byddem yn annog, wrth gwrs, y bwrdd iechyd i edrych yn ofalus ar y cynnig. Rydym ni’n barod i helpu. Mae'n iawn dweud bod lefel y mynediad yn wahanol rhwng y gogledd a'r de, ac na ellir caniatáu i hynny barhau.
 
13:39
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. Sometimes, all of us here in this Chamber can be guilty of focusing relentlessly on targets, but a recent Institute of Welsh Affairs event that looked into patients’ experience of cancer services in Wales highlighted some of the real concerns that those patients and their families had. They included worries over how they would physically get to their hospital appointments, how long they would have to wait in the hospital once they got there, and there was real confusion over your Government’s promise that everyone would have a key worker. What steps are you taking to ensure that these very real concerns—but sometimes the concerns that aren’t debated fully here in the Assembly—are addressed when developing cancer services in Wales?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Weithiau, gall pob un ohonom ni yma yn y Siambr hon fod yn euog o ganolbwyntio’n ddi-baid ar dargedau, ond amlygodd digwyddiad diweddar y Sefydliad Materion Cymreig a ystyriodd brofiad cleifion o wasanaethau canser yng Nghymru rai o'r pryderon gwirioneddol oedd gan y cleifion hynny a'u teuluoedd. Roeddent yn cynnwys pryderon ynghylch sut y byddent yn gallu mynd i’w hapwyntiadau ysbyty yn gorfforol, pa mor hir y byddai'n rhaid iddyn nhw aros yn yr ysbyty ar ôl iddynt gyrraedd yno, ac roedd dryswch gwirioneddol am addewid eich Llywodraeth y byddai gan bawb weithiwr allweddol. Pa gamau ydych chi’n eu cymryd i sicrhau bod y pryderon gwirioneddol iawn hyn—ond y pryderon nad ydynt yn cael eu trafod yn llawn yma yn y Cynulliad weithiau—yn cael sylw wrth ddatblygu gwasanaethau canser yng Nghymru?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, this all forms part of the cancer delivery plan. We do know that the Wales cancer patient experience survey, which took place in 2013, showed that 89 per cent of respondents rated their care as very good or excellent. We know that the 31-day and 62-day targets are there and we know that we have a good story to tell in terms of those targets. And we know, of course, that, for the first time, over 70 per cent of people diagnosed with cancer are now surviving for at least one year. Five-year survival is also increasing. And that is something to celebrate. It is also true that the number of urgent suspected cancer referrals has increased by 12 per cent over the last year, but the service has been able to manage the continuing improvement in terms of the service that it delivers even with that substantial increase in the number of referrals.
Wel, mae hyn i gyd yn rhan o'r cynllun cyflawni ar ganser. Rydym ni’n gwybod bod arolwg profiad cleifion canser Cymru, a gynhaliwyd yn 2013, yn dangos bod 89 y cant o ymatebwyr o'r farn bod eu gofal yn dda iawn neu'n ardderchog. Gwyddom fod y targedau 31 diwrnod a 62 diwrnod yno a gwyddom fod gennym stori dda i'w hadrodd o ran y targedau hynny. Ac rydym ni’n gwybod, wrth gwrs, am y tro cyntaf, bod dros 70 y cant o bobl sy’n cael diagnosis o ganser yn goroesi am o leiaf blwyddyn erbyn hyn. Mae goroesiad pum mlynedd yn cynyddu hefyd. Ac mae hynny'n rhywbeth i'w ddathlu. Mae hefyd yn wir fod nifer yr atgyfeiriadau brys lle ceir amheuaeth o ganser wedi cynyddu 12 y cant dros y flwyddyn ddiwethaf, ond mae'r gwasanaeth wedi gallu rheoli'r gwelliant parhaus o ran y gwasanaeth y mae'n ei ddarparu hyd yn oed gyda’r cynnydd sylweddol hwnnw yn nifer yr atgyfeiriadau.
 
13:41
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn nawr at arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:41
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, under your Government, the adult part-time education budget has been cut by 50 per cent. There are now 90,000 fewer adults in part-time learning than there were 10 years ago. Your own skills Minister has said that the decisions that have been made have been awful decisions. Do you agree that the decisions, which she has taken in this particular area, and your Government more generally, to cut 90,000 places and 50 per cent of the funding for part-time adult learning are awful decisions?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, o dan eich Llywodraeth, mae’r gyllideb addysg ran-amser i oedolion wedi cael ei thorri 50 y cant. Erbyn hyn, mae 90,000 yn llai o oedolion mewn addysg ran-amser nag a oedd 10 mlynedd yn ôl. Mae eich Gweinidog sgiliau eich hun wedi dweud bod y penderfyniadau a wnaed wedi bod yn benderfyniadau ofnadwy. A ydych chi’n cytuno bod y penderfyniadau, y mae hi wedi eu gwneud yn y maes penodol hwn, a'ch Llywodraeth yn fwy cyffredinol, i dorri 90,000 o leoedd a 50 y cant o'r cyllid ar gyfer dysgu rhan-amser i oedolion yn benderfyniadau ofnadwy?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He is spinning like a whirling dervish when he says that because, as he knows full well, what the Minister said was that they've been awful decisions to make. And they have been awful decisions to make, because of the cuts we've received from the UK Government—from his own Government. We have nevertheless, of course, introduced Jobs Growth Wales, which has enabled many young people to get a job—over 17,000 job opportunities created. And he does have some nerve in complaining about this when his own party, his own policy, is to cut education spending by at least 12 per cent. So, if he came here and suggested we should cut education more, that would be in line with his own policy, but for him to turn round and say that more money should be spent on education runs counter to his own policy and the cuts his own party has made.
Mae’n ymestyn y gwir i’r eithaf wrth ddweud hynny oherwydd, fel y mae’n gwybod yn iawn, yr hyn a ddywedodd y Gweinidog oedd eu bod wedi bod yn benderfyniadau ofnadwy i'w gwneud. Ac maen nhw wedi bod yn benderfyniadau ofnadwy i'w gwneud, oherwydd y toriadau yr ydym ni wedi eu cael gan Lywodraeth y DU—gan ei Lywodraeth ef ei hun. Rydym ni, serch hynny, wrth gwrs, wedi cyflwyno Twf Swyddi Cymru, sydd wedi galluogi llawer o bobl ifanc i gael swydd—crëwyd dros 17,000 o gyfleoedd am swyddi. Ac mae ganddo fe dipyn o wyneb yn achwyn am hyn pan fo ei blaid ei hun, ei bolisi ei hun, yw torri gwariant ar addysg gan 12 y cant o leiaf. Felly, pe byddai’n dod yma ac yn awgrymu y dylem ni dorri addysg ymhellach, byddai hynny'n cyd-fynd â'i bolisi ei hun, ond mae’r ffaith iddo droi rownd a dweud y dylid gwario mwy o arian ar addysg yn mynd yn groes i'w bolisi ei hun a'r toriadau y mae ei blaid ei hun wedi eu gwneud.
 
13:42
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, we would empower people to actually learn and develop as they go through their lives. Ultimately, it's about balance and it's about decision. Your policy seems to be ageist, First Minister, in that the older you get in Wales, the less chance you have to educate yourself and retrain yourself. Do you not think, therefore, that the policy decisions that you have taken do need revisiting and that you do need to re-address the imbalance that exists in the training provision that is available to older people in Wales, especially when they seek that retraining in later life?
Brif Weinidog, byddem yn grymuso pobl i ddysgu a datblygu wrth iddyn nhw fynd trwy eu bywydau. Yn y pen draw, mae'n ymwneud â chydbwysedd ac mae'n ymwneud â phenderfyniad. Mae’n ymddangos bod eich polisi chi’n gwahaniaethu ar sail oedran, Brif Weinidog, oherwydd yr hynaf yr ydych chi yng Nghymru, y lleiaf yw’r cyfle sydd gennych i addysgu eich hun ac ailhyfforddi eich hun. Onid ydych chi’n meddwl, felly, bod angen ailystyried y penderfyniadau polisi yr ydych chi wedi eu gwneud a bod angen i chi edrych eto ar yr anghydbwysedd sy'n bodoli yn y ddarpariaeth o hyfforddiant sydd ar gael i bobl hŷn yng Nghymru, yn enwedig pan eu bod yn chwilio am yr ailhyfforddi hwnnw yn ddiweddarach mewn bywyd?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, of course we want older people to have access to training, but we know, in particular, that people need to acquire skills young as well, which is why we have Jobs Growth Wales. We're not in the business of attacking young people, as his party is. We've seen that, of course, in the benefit system. We see that in all the benefits that have been taken away from young people and now, of course, we know he wants to increase tuition fees, just the same as England—I mean, it's not even a different policy in Wales but, ‘Whatever England does, we want to do in Wales’—so our students pay £18,000 more per year. Well, he has to explain how it is that he wants to improve access to education yet make it more expensive.
Ydym, wrth gwrs ein bod ni eisiau i bobl hŷn gael mynediad at hyfforddiant, ond gwyddom, yn arbennig, bod angen i bobl gaffael sgiliau yn ifanc hefyd, a dyna pam mae gennym ni Twf Swyddi Cymru. Nid ydym ni yn y busnes o ymosod ar bobl ifanc, fel y mae ei blaid ef. Rydym ni wedi gweld hynny, wrth gwrs, yn y system fudd-daliadau. Rydym ni’n gweld hynny yn yr holl fudd-daliadau sydd wedi cael eu cymryd oddi ar bobl ifanc a nawr, wrth gwrs, rydym ni’n gwybod ei fod eisiau cynyddu ffioedd dysgu, yn union yr un fath â Lloegr—hynny yw, nid yw hyd yn oed yn bolisi gwahanol yng Nghymru ond, 'Beth bynnag y mae Lloegr yn ei wneud, rydym ninnau eisiau ei wneud yng Nghymru'—felly mae ein myfyrwyr yn talu £18,000 yn fwy y flwyddyn. Wel, mae'n rhaid iddo egluro sut y mae eisiau gwella mynediad at addysg ac eto ei wneud yn ddrutach.
 
13:43
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, I believe that, if someone is approaching a vocational course in further education, they deserve the same level of support as someone going to higher education. I appreciate I never went to higher education. I didn't have a free education like some people sitting around here. I actually went out and earned a vocational trade, I did—
Brif Weinidog, rwy’n credu, os bydd rhywun yn astudio cwrs galwedigaethol mewn addysg bellach, ei fod yn haeddu’r un lefel o gymorth â rhywun sy'n mynd i addysg uwch. Rwy’n gwerthfawrogi na dderbyniais i addysg uwch. Ni chefais addysg am ddim fel rhai pobl sy’n eistedd o gwmpas yma. Fe es i allan yn ymarferol a dysgu crefft alwedigaethol, fe wnes i—
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I didn’t go to boarding school.
Ni es i i ysgol breswyl.
 
13:43
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
What I'm saying to you, First Minister, is that, as the older person’s commissioner pointed out on the weekend, your position seems to be ageist in that the older you are, the less chance you get to have support from the Welsh Government, and, as I’ve pointed out, 50 per cent cuts and 90,000 fewer places available. You can only deduce from that that you do have an ageist policy when it comes to supporting older people retraining in the workplace. We have a clear policy of supporting people across the education estate. We believe that you shouldn't discriminate against one sector over another. Will you revisit your policy or are you going to stick to your ageist policies?
Yr hyn yr wyf yn ei ddweud wrthych chi, Brif Weinidog, fel y nododd y comisiynydd pobl hŷn ar y penwythnos, yw ei bod yn ymddangos bod eich safbwynt yn gwahaniaethu ar sail oedran o ran po hynaf yr ydych chi, y lleiaf o gyfle sydd gennych i gael cymorth gan Lywodraeth Cymru, ac, fel yr wyf wedi ei nodi, toriadau o 50 y cant a 90,000 yn llai o leoedd ar gael. Yr unig beth y gallwch chi ei gasglu o hynny yw bod gennych chi bolisi sy’n gwahaniaethu ar sail oedran pan ddaw i gefnogi pobl hŷn i ailhyfforddi yn y gweithle. Mae gennym ni bolisi eglur o gefnogi pobl ar draws yr ystâd addysg. Rydym ni’n credu na ddylech chi wahaniaethu yn erbyn un sector ar draul un arall. A wnewch chi ailystyried eich polisi neu a ydych chi'n mynd i gadw at eich polisïau sy’n gwahaniaethu ar sail oedran?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
What we won't do is launch a war on the young, as he has done and his party has done. He says he wants people to have support in FE. Does he support the Assembly learning grant, then? [Laughter.] Is that something that he fully supports? No, no, no, he doesn’t. I thought not. He didn’t think of that when he was on his feet. And why is it, then, that he fails to support the tuition fee grant? Why is it that he says, ‘Whatever England does, we must follow in Wales’? We don’t agree with that. We have Welsh policies for Welsh issues. And I have to say to him that he mentions free education as if it were something abnormal. I didn’t go to a boarding school; that’s true. I went to a comprehensive, like most people in this Chamber. I don’t see free education as something that we should see as a privilege; it’s a right to have a free education. We want to make sure that people have good free education in schools, a good free education in FE colleges, and reasonable access to cheap education in universities—all the things that his party opposes.
Yr hyn na fyddwn yn ei wneud yw lansio rhyfel ar yr ifanc, fel y mae ef wedi ei wneud ac y mae ei blaid wedi ei wneud. Mae'n dweud ei fod eisiau i bobl gael cymorth mewn Addysg Bellach. A yw'n cefnogi grant dysgu y Cynulliad, felly? [Chwerthin.] A yw hynny'n rhywbeth y mae'n ei gefnogi’n llwyr? Nac ydy, nac ydy, nac ydy, dydy e ddim. Doeddwn i ddim yn meddwl ei fod. Ni feddyliodd am hynny pan oedd ar ei draed. A pham, felly, y mae’n methu â chefnogi’r grant ffioedd dysgu? Pam mae’n dweud, 'Beth bynnag mae Lloegr yn ei wneud, mae'n rhaid i ninnau ddilyn yng Nghymru'? Nid ydym ni’n cytuno â hynny. Mae gennym ni bolisïau Cymru ar gyfer materion Cymru. Ac mae'n rhaid i mi ddweud wrtho ei fod yn sôn am addysg am ddim fel petai'n rhywbeth anghyffredin. Ni es i i ysgol breswyl; mae hynny'n wir. Es i i ysgol gyfun, fel y rhan fwyaf o bobl yn y Siambr hon. Nid wyf yn gweld addysg am ddim fel rhywbeth y dylem ni ei ystyried yn fraint; mae cael addysg am ddim yn hawl. Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod pobl yn cael addysg dda am ddim mewn ysgolion, addysg dda am ddim mewn colegau Addysg Bellach, a mynediad rhesymol at addysg rad mewn prifysgolion—yr holl bethau y mae ei blaid ef yn eu gwrthwynebu.
 
13:45
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn yn awr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:45
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. First Minister, there are reports today of you having held constructive discussions with the Secretary of State for Wales on the draft Wales Bill. Are you in a position to share with us the contents of those discussions, please, today?
Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, ceir adroddiadau heddiw eich bod wedi cynnal trafodaethau adeiladol gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y Bil Cymru drafft. A ydych chi mewn sefyllfa i rannu cynnwys y trafodaethau hynny â ni, os gwelwch yn dda, heddiw?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. I made the point to the Secretary of State—and it’s a point that he has accepted publicly, so I’m not saying anything beyond the meeting—that trying to construct a reserved-powers model within one jurisdiction of England and Wales is exceptionally difficult. There will need to be a great deal of work to ensure that any new Act is something that does not restrict the powers of this Assembly and, of course, doesn’t make it more difficult for the Assembly to operate.
Ydw. Gwneuthum y pwynt wrth yr Ysgrifennydd Gwladol—ac mae'n bwynt y mae wedi ei dderbyn yn gyhoeddus, felly nid wyf yn dweud unrhyw beth y tu hwnt i'r cyfarfod—bod ceisio llunio model pwerau a gadwyd o fewn un awdurdodaeth Cymru a Lloegr yn eithriadol o anodd. Bydd angen gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod unrhyw Ddeddf newydd yn rhywbeth nad yw'n cyfyngu ar bwerau’r Cynulliad hwn ac, wrth gwrs, nad yw'n ei gwneud yn fwy anodd i'r Cynulliad weithredu.
 
13:46
Thank you for your answer, First Minister. It’s welcome that the Secretary of State for Wales appears to be rowing back on withdrawing some of those powers that the Assembly currently has. It seems that the main stumbling block remains the issue of the Welsh legal jurisdiction. Were there any indications from the Secretary of State to revisit that question, please?
Diolch i chi am eich ateb, Brif Weinidog. Croesewir y ffaith ei bod yn ymddangos bod Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi ailystyried rhag tynnu rhai o'r pwerau hynny sydd gan y Cynulliad ar hyn o bryd yn ôl. Mae'n ymddangos mai’r prif faen tramgwydd o hyd yw’r mater o awdurdodaeth gyfreithiol Cymru. A oedd unrhyw arwyddion gan yr Ysgrifennydd Gwladol y byddai’n ailystyried y cwestiwn hwnnw, os gwelwch yn dda?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He won’t revisit it. Now, the easiest way to resolve the reserved-powers model issue is via a single jurisdiction. It can be done without one, but it’s immensely more complicated and more vigilance needs to be exercised to make sure that powers are not inadvertently removed from this Chamber. That is something that officials will continue to discuss with Wales Office officials over the coming weeks and months.
Ni wnaiff ei ailystyried. Nawr, y ffordd hawddaf o ddatrys y mater model pwerau a gadwyd yw drwy un awdurdodaeth. Gellir ei wneud heb un, ond mae'n llawer iawn mwy cymhleth ac mae angen bod yn fwy gwyliadwrus i wneud yn siŵr nad yw pwerau’n cael eu diddymu’n anfwriadol o'r Siambr hon. Mae hynny'n rhywbeth y bydd swyddogion yn parhau i’w drafod gyda swyddogion Swyddfa Cymru dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.
 
13:46
First Minister, I know that you would agree with me that the issue of a distinct legal jurisdiction is crucial for a working devolution system that delivers for people here, and you and I have both repeatedly made the point that Wales is the odd one out on these islands on this matter. For whatever historical reasons, the democratic maturity of this country now means that a jurisdiction is vital. The entire St David’s Day process has been a race to the bottom. It’s been called by some the ‘lowest common denominator’ approach; it started with Whitehall departments being asked what they would be prepared to devolve rather than consideration of what’s in the best interests of people here in Wales. So, we can now expect a weak Bill that will, undoubtedly, lead to the need for another Bill almost immediately.
Brif Weinidog, rwy’n gwybod y byddwch chi’n cytuno â mi bod y mater o awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân yn hanfodol ar gyfer system ddatganoli ymarferol sy'n darparu ar gyfer pobl yma, ac rydych chi a minnau wedi gwneud y pwynt mai Cymru yw'r eithriad ar yr ynysoedd hyn o ran y mater hwn. Am ba bynnag resymau hanesyddol, mae aeddfedrwydd democrataidd y wlad hon yn golygu erbyn hyn bod awdurdodaeth yn hanfodol. Mae holl broses Dydd Gŵyl Dewi wedi bod yn ras i'r gwaelod. Fe’i galwyd yn ddull 'cyfenwadur lleiaf' gan rai; dechreuodd drwy ofyn i adrannau Whitehall beth y byddent yn barod ei ddatganoli yn hytrach nag ystyriaeth o’r hyn sydd er lles gorau pobl yma yng Nghymru. Felly, gallwn ddisgwyl Bil gwan bellach a fydd, yn ddiau, yn arwain at yr angen am Fil arall bron ar unwaith.
 
So, if current talks prove futile again, would your party be prepared to join with mine to defeat the Bill and seek a new one after next year’s Welsh general election, when a new Welsh Government is elected on a new mandate for the next stage of devolution?
Felly, os bydd y trafodaethau presennol yn ofer unwaith eto, a fyddai eich plaid yn barod i ymuno â fy un i er mwyn trechu’r Bil a cheisio un newydd ar ôl etholiad cyffredinol Cymru y flwyddyn nesaf, pan fydd Llywodraeth Cymru newydd yn cael ei hethol ar fandad newydd ar gyfer y cam nesaf o ddatganoli?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That depends, of course, on what’s in the Bill. At the moment, it’s right to say that the Bill needs a great deal of work before it can be regarded as acceptable. I think that’s generally understood. To be charitable to the Secretary of State, I don’t believe that it’s his intention to restrict the powers of this Assembly, but I think that the consequences of the current Bill—I know Members haven’t seen it—there’s a great danger that that would happen. It’s right to say that Whitehall departments were asked what they thought was devolved, and, of course, they will naturally tend towards a minimalist model of devolution.
Mae hynny'n dibynnu, wrth gwrs, ar yr hyn sydd yn y Bil. Ar hyn o bryd, mae'n iawn i ddweud bod angen gwneud llawer iawn o waith ar y Bil cyn y gellir ei ystyried fel bod yn dderbyniol. Rwy’n credu y deallir hynny yn gyffredinol. I fod yn deg â’r Ysgrifennydd Gwladol, nid wyf yn credu mai ei fwriad yw cyfyngu ar bwerau'r Cynulliad hwn, ond credaf o ran canlyniadau’r Bil presennol—rwy’n gwybod nad yw’r Aelodau wedi ei weld—ceir perygl mawr y byddai hynny'n digwydd. Mae'n iawn i ddweud y gofynnwyd i adrannau Whitehall beth yr oeddent yn ei feddwl oedd wedi ei ddatganoli, ac, wrth gwrs, byddant yn naturiol yn ffafrio model sydd â chyn lleied o ddatganoli â phosib.
 
One of the things that does concern me is the implication that somehow, because there will be a single jurisdiction, there is some kind of limit on how much separate Welsh legislation there can be, as if there was almost some kind of quota. Now, the Secretary of State assures me that that isn’t the case, but the difficulty with a single jurisdiction is that there are some in Whitehall departments who will take the view that that is exactly what should happen. Now, we can’t—. We’re not going to roll back to the days before 2011. The people of Wales have spoken; they want us to be able to legislate in those areas that are devolved. They don’t want artificial restrictions placed on that. They don’t care what the jurisdiction does, bluntly, whether it’s a single jurisdiction or a Welsh jurisdiction. I honestly cannot understand what the hang-up is about the jurisdiction. Yes, it’s right to say there are issues about the penal system, the prison system, probation and the costs associated with that that would need to be resolved. But Northern Ireland is a jurisdiction, so is Scotland and so is the Isle of Man, as I said last week. There are at least 51 in the US and the US hasn’t fallen apart. I don’t quite understand what the adherence is to the single jurisdiction, given the fact that Northern Ireland, with 1.8 million people, has been a single jurisdiction since, I think, 1921.
Un o'r pethau sydd yn peri pryder i mi yw'r awgrym, rywsut, gan y bydd un awdurdodaeth, bod rhyw fath o gyfyngiad ar faint o ddeddfwriaeth i Gymru ar wahân y gellir ei chael, fel pe byddai rhyw fath o gwota bron. Nawr, mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn fy sicrhau nad yw hynny'n wir, ond yr anhawster gydag un awdurdodaeth yw bod rhai yn adrannau Whitehall a fydd o’r farn mai dyna'n union ddylai ddigwydd. Nawr, ni allwn—. Nid ydym ni’n mynd i ddychwelyd i’r dyddiau cyn 2011. Mae pobl Cymru wedi penderfynu; maen nhw eisiau i ni allu deddfu yn y meysydd hynny sydd wedi'u datganoli. Nid ydyn nhw eisiau i gyfyngiadau artiffisial gael eu gosod ar hynny. Nid oes ots ganddynt beth mae’r awdurdodaeth yn ei wneud, a bod yn blaen, pa un a yw’n un awdurdodaeth neu’n awdurdodaeth i Gymru. Rwyf wir yn methu â deall beth yw’r broblem o ran yr awdurdodaeth. Ydy, mae'n iawn i ddweud bod problemau ynghylch y system gosbi, y system carchardai, y gwasanaeth prawf a'r costau sy'n gysylltiedig â hynny y byddai angen eu datrys. Ond mae Gogledd Iwerddon yn awdurdodaeth, a’r Alban ac Ynys Manaw, fel y dywedais yr wythnos diwethaf. Mae o leiaf 51 yn yr Unol Daleithiau ac nid yw’r Unol Daleithiau wedi chwalu. Nid wyf yn deall yn iawn beth yw'r ymlyniad i un awdurdodaeth, o ystyried y ffaith fod Gogledd Iwerddon, ag 1.8 miliwn o bobl, wedi bod yn awdurdodaeth sengl ers 1921, rwy’n credu.
 
13:49
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to questions on the paper and question 3 is Suzy Davies.
Symudwn yn ôl at gwestiynau ar y papur nawr a daw cwestiwn 3 gan Suzy Davies.
 
Amseroedd Ymateb Ambiwlansys
Ambulance Response Times
 
13:49
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys mewn ardaloedd gwledig yng Ngorllewin De Cymru? OAQ(4)2506(FM)
3. Will the First Minister make a statement on ambulance response times in rural areas of South Wales West? OAQ(4)2506(FM)
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. The latest published data show the standard emergency response time across the South Wales West area—including rural areas—for August was among the best in Wales at six minutes and 48 seconds, with more than 70 per cent of the most serious calls responded to within eight minutes.
Gwnaf. Mae'r data diweddaraf a gyhoeddwyd yn dangos bod yr amser ymateb brys safonol ar draws ardal y de-orllewin—gan gynnwys ardaloedd gwledig—ar gyfer mis Awst ymhlith y gorau yng Nghymru, sef chwe munud a 48 eiliad, a chafwyd ymatebion i fwy na 70 y cant o'r galwadau mwyaf difrifol o fewn wyth munud.
 
13:50
Thank you, First Minister. Of course, that time won’t apply to rural areas, where co-responders are responsible for providing an invaluable first response to emergency calls in areas where the eight-minute response time is virtually impossible to meet. Nevertheless, it can still take the actual ambulance a considerable amount of time to arrive—longer than you might expect, actually—with 13 cases in Gower waiting more than an hour over just seven weeks in the summer, and that included one case where there was a fatality. Do you agree with the policy of ring fencing whereby ambulances are retained in the centre of Swansea city and not permitted to respond to emergency calls to Gower, despite being available, and so constituents in Gower have to wait for ambulances to arrive from Cardiff or Tenby to meet emergency calls?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Wrth gwrs, ni fydd yr amser hwnnw’n berthnasol i ardaloedd gwledig, lle mae cyd-ymatebwyr yn gyfrifol am ddarparu ymateb cyntaf amhrisiadwy i alwadau brys mewn ardaloedd lle mae hi bron yn amhosibl bodloni’r amser ymateb o wyth munud. Serch hynny, gall gymryd amser sylweddol i’r ambiwlans ei hun gyrraedd o hyd—hirach nag y byddech yn ei ddisgwyl, a dweud y gwir—gyda 13 o achosion yng Ngŵyr yn aros mwy nag awr dros ddim ond saith wythnos yn yr haf, ac roedd hynny’n cynnwys un achos lle bu marwolaeth. A ydych chi’n cytuno â'r polisi o neilltuo sy’n golygu y cedwir ambiwlansys yng nghanol dinas Abertawe ac na chaniateir iddyn nhw ymateb i alwadau brys i Gŵyr, er eu bod ar gael, ac felly mae'n rhaid i etholwyr yng Ngŵyr aros am ambiwlansys i gyrraedd o Gaerdydd neu Ddinbych-y-pysgod i ateb galwadau brys?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’m not aware of that being the case, but I will write to the Member and investigate it for her to see whether that is the case and, if it is, why it is.
Nid wyf yn ymwybodol bod hynny’n wir, ond byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod ac yn ymchwilio i’r mater ar ei rhan i weld a yw hyn yn wir, ac os ydyw, pam mae’n wir.
 
13:51
Yn gysylltiedig â’r cwestiwn sydd newydd gael ei ofyn, un o’r problemau ar gyfer gwasanaeth ambiwlansys ac argaeledd ambiwlansys mewn ardal fel Ceredigion yw bod ambiwlansys yn teithio gyda chleifion i ardaloedd yn y de-orllewin, yn ardal Abertawe neu Gaerfyrddin, ac yna yn ateb galwadau yn yr ardaloedd hynny, yn hytrach na dychwelyd yn syth yn ôl i Geredigion. Mae hynny’n effeithio ar argaeledd ambiwlansys ac ar atebion mewn pryd yng Ngheredigion. A ydych chi’n credu ei bod hi’n bryd i edrych ar fodel sydd wedi cael ei dreialu yng Nghwm Taf i gadw ambiwlansys i ddychwelyd i’r ardal lle mae eu sifftiau nhw yn deillio ohoni, fel bod yr argaeledd ambiwlansys yna wedyn ar gyfer y cymunedau hynny? Y realiti yw bod yna ormod o amserau pan nad oes yna ddim ambiwlansys ar gael mewn gwahanol ardaloedd yng Ngheredigion.
Related to the question just asked, one of the problems in terms of the availability of ambulances in areas such as Ceredigion is that ambulances travel with patients to areas in the south-west, in Swansea or Carmarthen, and then respond to calls in those areas, rather than returning immediately to Ceredigion. That has an impact on the availability of ambulances and response times in Ceredigion. Do you believe it is now time to look at the model that has been trialled in Cwm Taf to retain ambulances, and for them to return to the areas where their shifts are so that the availability of ambulances is in place for those communities? Because the reality is that there are too many occasions when ambulances aren’t available in various areas of Ceredigion.
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’r peilot yng Nghwm Taf yn rhan o’n meddwl ni fel Llywodraeth. Rydym ni’n moyn gweld beth yw effaith y model hwnnw a gweld a oes yna ffordd i rolio’r model yna allan dros Gymru’n gyfan gwbl i sicrhau bod y gwasanaeth yn gwella. Mae hynny’n rhywbeth sydd yn cael ei ystyried ar hyn o bryd.
The pilot in Cwm Taf is part of something that we’re looking at as a Government. We want to see what the effect of that model is, and to see whether there is a way of rolling that model out across the whole of Wales to ensure that the service improves. That’s something that is being considered at the moment.
 
Tai Fforddiadwy
Affordable Homes
 
13:52
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
4. Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer creu mwy o dai fforddiadwy yn ne Cymru? OAQ(4)2505(FM)
4. What is the Welsh Government’s strategy for creating more affordable homes in south Wales? OAQ(4)2505(FM)
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We support the delivery of affordable housing in a number of ways, including maintaining investment in our social housing grant programme and expanding the housing finance grant scheme. For example, this year, £21.3 million is being invested through the social housing grant to support the delivery of affordable housing across the south of Wales.
Rydym ni’n cefnogi’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys cynnal buddsoddiad yn ein rhaglen grant tai cymdeithasol ac ehangu'r cynllun grant cyllid tai. Er enghraifft, eleni, mae £21.3 miliwn yn cael ei fuddsoddi drwy'r grant tai cymdeithasol i gefnogi’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy ledled y de.
 
13:52
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
That’s excellent news, but, obviously, there’s a great deal more we need to do. The environment committee visited the SOLCER house in your constituency, I believe, near Bridgend, which is a house designed as a power station. It offers really exciting opportunities for delivering affordable housing fit for the twenty-first century, because not only does it produce more energy than it uses, but it only costs £1,000 per square metre, which is well within the envelope that social and council housing providers generally allow for. So, I just wondered how we can take forward this fantastic Welsh invention, led by Cardiff University’s school of architecture, and ensure that we have Welsh housebuilders using Welsh materials and Welsh installers to build the homes that we need so much for our communities.
Mae hynny'n newyddion gwych, ond, yn amlwg, mae llawer iawn mwy y mae angen i ni ei wneud. Ymwelodd pwyllgor yr amgylchedd â’r tŷ SOLCER yn eich etholaeth chi, rwy’n credu, ger Pen-y-bont ar Ogwr, sydd yn dŷ wedi’i gynllunio fel gorsaf bŵer. Mae'n cynnig cyfleoedd cyffrous iawn ar gyfer darparu tai fforddiadwy sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, oherwydd mae'n cynhyrchu mwy o ynni nag y mae'n ei ddefnyddio, yn ogystal â chostio dim ond £1,000 y metr sgwâr, sydd ymhell y tu mewn i’r ffiniau y mae darparwyr tai cyngor a chymdeithasol yn ei neilltuo fel rheol. Felly, roeddwn i’n meddwl tybed sut allwn ni fwrw ymlaen â’r ddyfais wych hon o Gymru, a arweinir gan ysgol bensaernïaeth Prifysgol Caerdydd, a sicrhau bod gennym adeiladwyr tai yng Nghymru sy’n defnyddio deunyddiau o Gymru a gosodwyr o Gymru i adeiladu'r cartrefi y mae cymaint eu hangen arnom ar gyfer ein cymunedau.
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’m aware of the SOLCER house and it is an exciting and innovative prototype. It has the potential to offer substantial benefits in terms of tackling fuel poverty, for example, and creating Welsh jobs. I know the completed house is going to be the subject of detailed monitoring over a 12-month period, so it’s still early to say whether it’s capable of being replicated, but I look forward to seeing the results of that monitoring.
Rwy'n ymwybodol o'r tŷ SOLCER ac mae'n brototeip cyffrous ac arloesol. Mae ganddo'r potensial i gynnig manteision sylweddol o ran mynd i'r afael â thlodi tanwydd, er enghraifft, a chreu swyddi yng Nghymru. Gwn fod y tŷ a gwblhawyd yn mynd i fod yn destun monitro manwl dros gyfnod o 12 mis, felly mae’n dal yn rhy gynnar i ddweud pa un a yw'n bosibl ei ail-adrodd, ond edrychaf ymlaen at weld canlyniadau'r gwaith monitro hwnnw.
 
13:54
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
Although increasing housing supply is the best way to make housing more affordable, successive reports, most recently from the Bevan Foundation, have said that Wales is only meeting the requirement for half the new homes needed, with the biggest shortfall in social housing. Given the UK announcement of 200,000 starter homes for England, as part of an ambition for a million new homes by 2020, what discussions has your Government had with registered social landlords, with builders and with local authorities to explore the possibility of a starter homes initiative appropriate to the needs of Wales?
Er mai cynyddu'r cyflenwad tai yw'r ffordd orau o wneud tai’n fwy fforddiadwy, mae adroddiadau olynol, y diweddaraf gan Sefydliad Bevan, wedi dweud mai dim ar gyfer hanner y cartrefi newydd sydd eu hangen y mae Cymru’n bodloni'r gofyniad, a thai cymdeithasol yw’r diffyg mwyaf. O gofio cyhoeddiad y DU o 200,000 o gartrefi cychwynnol i Loegr, yn rhan o uchelgais i gael miliwn o gartrefi newydd erbyn 2020, pa drafodaethau y mae eich Llywodraeth chi wedi eu cael gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, gydag adeiladwyr a chydag awdurdodau lleol i archwilio’r posibilrwydd o fenter tai cychwynnol sy’n briodol i anghenion Cymru?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I don’t think it’ll work, because, of course, it’s designed to ensure that people can buy houses, not rent them. We know that, for many people, being able to raise the deposit to buy a house, even with the schemes that we have in place, and servicing the mortgage is a problem. So, to suggest, as the Prime Minister does, that you can somehow replace social housing for rent with starter homes, we think, is not going to be effective, nor do we think it’s effective to actually seek to resolve the issue of the supply of social housing by selling it off, which is what the UK Government is trying to do.
Nid wyf yn credu y bydd yn gweithio, oherwydd, wrth gwrs, mae wedi ei gynllunio i sicrhau y gall pobl brynu tai, nid eu rhentu. Gwyddom, i lawer o bobl, bod gallu cael gafael ar y blaendal i brynu tŷ, hyd yn oed gyda'r cynlluniau sydd gennym ar waith, a thalu’r morgais, yn broblem. Felly, mae awgrymu, fel y mae Prif Weinidog y DU yn ei wneud, y gallwch chi rywsut gyfnewid tai cymdeithasol i’w rhentu am gartrefi cychwynnol, yn ein tyb ni, yn mynd i fod yn aneffeithiol, ac nid ydym yn credu ei bod yn effeithiol ceisio datrys y broblem o’r cyflenwad o dai cymdeithasol trwy eu gwerthu, sef yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ceisio ei wneud.
 
13:55
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, your Government’s projections for the 20 years up to 2031 shows the number of Cardiff households increasing by 47,000, and that’s about a third of the figure for the whole of Wales. Do you consider this desirable?
Brif Weinidog, mae amcanestyniadau eich Llywodraeth ar gyfer yr 20 mlynedd hyd at 2031 yn dangos y bydd nifer y cartrefi yng Nghaerdydd yn cynyddu gan 47,000, ac mae hynny oddeutu traean o'r ffigur ar gyfer Cymru gyfan. A ydych chi’n meddwl bod hyn yn ddymunol?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, there are two questions here. First, what can you do in order to control the growth of a city that’s successful? We know that people will go to where they think the jobs are and will try to live as close as possible to where they think those jobs are available, and Cardiff is growing at a rate of knots. You can’t say to people, ‘You can’t live in Cardiff; sorry, you’ve got to live somewhere else’. That said, it is important that local authorities work together to provide solutions across the whole of what you’d call the capital region, I suppose, to make sure that there are alternatives available in other local authority areas that are well connected and provide the opportunity for people to live outside of the boundaries of Cardiff, and yet still be able to access work effectively.
Wel, ceir dau gwestiwn yma. Yn gyntaf, beth allwch chi ei wneud er mwyn rheoli twf dinas sy'n llwyddiannus? Rydym ni’n gwybod y bydd pobl yn mynd i lle maen nhw’n meddwl y mae’r swyddi ac y byddant yn ceisio byw mor agos â phosibl i'r man lle maen nhw’n meddwl bod y swyddi hynny ar gael, ac mae Caerdydd yn tyfu’n gyflym iawn. Ni allwch chi ddweud wrth bobl, 'Chewch chi ddim byw yng Nghaerdydd; mae’n ddrwg gennym ni, mae'n rhaid i chi i fyw yn rhywle arall'. Wedi dweud hynny, mae'n bwysig bod awdurdodau lleol yn cydweithio i gynnig atebion ar draws holl ardal yr hyn y byddech chi’n ei alw’n brifddinas-ranbarth, mae’n debyg, i wneud yn siŵr bod dewisiadau eraill ar gael mewn ardaloedd awdurdodau lleol eraill sydd wedi’u cysylltu'n dda ac yn cynnig y cyfle i bobl fyw y tu allan i ffiniau Caerdydd, ac eto’n dal i allu cyrraedd gwaith yn effeithiol.
 
Trafnidiaeth Cyhoeddus
Public Transport
 
13:56
John GriffithsBywgraffiadBiography
5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru i gefnogi trafnidiaeth gyhoeddus yn Nwyrain Casnewydd? OAQ(4)2502(FM)
5. Will the First Minister make a statement on Welsh Government policy to support public transport in Newport East? OAQ(4)2502(FM)
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, our policy is to support public transport across all parts of Wales, including, of course, regional priorities that are outlined in the new national transport finance plan. I trust that Members were provided with an update on the plan on 22 September.
Wel, ein polisi ni yw cefnogi cludiant cyhoeddus ar draws pob rhan o Gymru, gan gynnwys, wrth gwrs, blaenoriaethau rhanbarthol sy'n cael eu hamlinellu yn y cynllun cyllid trafnidiaeth cenedlaethol newydd. Hyderaf y rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun i’r Aelodau ar 22 Medi.
 
13:56
John GriffithsBywgraffiadBiography
First Minister, I receive a lot of concerns from constituents regarding local bus services and a lack of a comprehensive planned strategic approach to the provision of adequate services. Would you agree with me that the Welsh Government should have further powers so that they can properly regulate bus services in Wales, which I believe would also help deliver the step change of the proposed metro system?
Brif Weinidog, rwy’n derbyn llawer o bryderon gan etholwyr ynglŷn â gwasanaethau bysiau lleol a diffyg dull strategol cynhwysfawr wedi'i gynllunio o ddarparu gwasanaethau digonol. A fyddech chi’n cytuno â mi y dylai Llywodraeth Cymru gael rhagor o bwerau fel y gall reoleiddio gwasanaethau bysiau yng Nghymru yn iawn, yr wyf yn credu y byddai hefyd yn helpu i gyflawni newid sylweddol y system metro arfaethedig?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I do, and it’s something that the UK Government has agreed on, of course: that this needs to be devolved. I was surprised to see the comments regarding the establishment of a Welsh traffic commissioner last week. There are many of us in this Chamber who will have experience of dealing with the traffic commissioner in Birmingham, and I think it’s fair to say that it is not a worthwhile experience. I’ve had several experiences of it, and they have done nothing to resolve problems locally. We do need a traffic commissioner based in Wales, not one that sees Wales as a kind of annexe to the west midlands of England. It’s true to say that, in many parts of Wales, what we effectively see now is a private monopoly of bus services. On some routes, of course, there’s competition, but mainly not. Now, we know, if we look at the railways, that where there is a private monopoly along a certain route, regulation is involved. The same principle applies to buses.
Ydw, mi ydwyf, ac mae'n rhywbeth y mae Llywodraeth y DU wedi cytuno arno, wrth gwrs: bod angen datganoli hyn. Cefais syndod o weld y sylwadau ar gyflwyno comisiynydd traffig Cymru yr wythnos diwethaf. Ceir llawer ohonom ni yn y Siambr hon a fydd â phrofiad o ymdrin â'r comisiynydd traffig yn Birmingham, ac rwy’n meddwl ei bod yn deg dweud nad yw'n brofiad gwerth chweil. Rwyf wedi cael sawl profiad ohono, ac nid yw wedi gwneud dim i ddatrys problemau’n lleol. Mae angen comisiynydd traffig sydd wedi'i leoli yng Nghymru arnom, nid un sy'n ystyried Cymru fel rhyw fath o estyniad o orllewin canolbarth Lloegr. Mae'n wir dweud, mewn sawl rhan o Gymru, mai’r hyn a welwn nawr i bob pwrpas yw monopoli preifat o wasanaethau bysiau. Ar rai llwybrau, wrth gwrs, ceir cystadleuaeth, ond ar y cyfan, nid yw hynny’n digwydd. Nawr, rydym ni’n gwybod, os edrychwn ni ar y rheilffyrdd, lle ceir monopoli preifat ar hyd llwybr penodol, mae rheoleiddio’n rhan o’r darlun. Mae'r un egwyddor yn berthnasol i fysiau.
 
13:58
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, Newport City Council has cut funding by 12 per cent since 2010. In addition, cuts by your Government to the bus operators grant have resulted in bus services in Newport East and elsewhere in South Wales East being reduced gradually and, in some instances, totally cancelled. Given that bus services are vital for the most vulnerable in our society, will the First Minister confirm that his Government will take no further action that will result in cuts to bus services in Wales?
Brif Weinidog, mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi torri cyllid gan 12 y cant ers 2010. Hefyd, mae toriadau gan eich Llywodraeth chi i'r grant gweithredwyr bysiau wedi arwain i wasanaethau bysiau yn Nwyrain Casnewydd ac mewn rhannau eraill o Ddwyrain De Cymru, gael eu lleihau’n raddol ac, mewn rhai achosion, cael eu canslo’n llwyr. O gofio bod gwasanaethau bysiau yn hanfodol i’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, a wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau na fydd ei Lywodraeth yn cymryd unrhyw gamau pellach a fydd yn arwain at doriadau i wasanaethau bysiau yng Nghymru?
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, that rather depends on your friends in Westminster, doesn’t it, and what happens in the comprehensive spending review? Again, the Member stands up conveniently forgetting that his own party wants to cut spending on transport by 30 per cent. That’s what they’ve said. I commend their honesty, I have to say, but that’s what they’ve said. So, he cannot stand up with any real presence in this Chamber and complain about cuts to bus transport imposed by the UK Government when his own party thinks those cuts don’t go far enough.
Wel, mae hynny’n dibynnu braidd ar eich cyfeillion yn San Steffan, onid yw, a’r hyn sy'n digwydd yn yr adolygiad cynhwysfawr o wariant? Unwaith eto, mae’r Aelod yn sefyll ar ei draed gan anghofio’n gyfleus bod ei blaid ei hun eisiau torri gwariant ar drafnidiaeth gan 30 y cant. Dyna maen nhw wedi ei ddweud. Rwy’n cymeradwyo eu gonestrwydd, mae’n rhaid i mi ddweud, ond dyna maen nhw wedi ei ddweud. Felly, ni all sefyll ar ei draed gydag unrhyw bresenoldeb gwirioneddol yn y Siambr hon ac achwyn am doriadau i drafnidiaeth bysiau a orfodwyd gan Lywodraeth y DU pan fo ei blaid ei hun yn meddwl nad yw’r toriadau hynny’n mynd yn ddigon pell.
 
Gwasanaethau Meddyg Teulu
GP Services
 
13:59
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau meddyg teulu yn Aberconwy? OAQ(4)2496(FM)
6. Will the First Minister make a statement on GP services in Aberconwy? OAQ(4)2496(FM)
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. The provision of GP services in Aberconwy is the responsibility of Betsi Cadwaladr University Local Health Board. The board is working to ensure that people continue to have access to primary care, including where some contractor GP services have given termination notices.
Gwnaf. Cyfrifoldeb Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr yw darparu gwasanaethau meddygon teulu yn Aberconwy. Mae'r bwrdd yn gweithio i sicrhau bod pobl yn parhau i gael mynediad at ofal sylfaenol, gan gynnwys lle mae rhai gwasanaethau meddygon teulu contractwyr wedi rhoi rhybuddion terfynu.
 
13:59
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. The Royal College of General Practitioners has already highlighted that prolonged underinvestment has had a significant impact across Wales. In Aberconwy, we are now down to locum provision only in what was once a very busy GP-led practice, and a partner in another local surgery advises me now of an imminent meltdown facing us as some of our local GPs look to retire in fewer than 12 months. What are you actually doing, as First Minister, with overall responsibility for any service provision in Wales? Or is this just another example of your poor governance and a case of Nero fiddling whilst Rome burns?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Mae Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol eisoes wedi amlygu bod tanfuddsoddiad hirfaith wedi cael effaith sylweddol ledled Cymru. Yn Aberconwy, rydym ni i lawr i ddarpariaeth locwm yn unig mewn practis a oedd yn un prysur iawn dan arweiniad meddygon teulu ar un adeg, ac mae partner mewn meddygfa leol arall yn dweud wrthyf nawr ein bod yn wynebu argyfwng sydd ar fin digwydd wrth i rai o'n meddygon teulu lleol baratoi i ymddeol mewn llai na 12 mis. Beth ydych chi’n ei wneud mewn gwirionedd, fel Prif Weinidog, sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am unrhyw ddarpariaeth o wasanaethau yng Nghymru? Neu a yw hon yn enghraifft arall o'ch llywodraethu gwael ac yn achos o Nero’n chwarae’r ffidl tra bod Rhufain yn llosgi?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, first of all, there are more GPs now. Their numbers have risen in the past few years. We know that in some parts of Wales, for example, where the contractor model no longer applies, the health boards have run services perfectly adequately. If we look, for example, at Meddygfa Gyffin, which you will be aware of, a GP practice in Conwy, it has been run by the board since 1 April 2015, and now a provider has been identified to take that practice over, with a start date of 1 February next year, without any effect on the service made available to local people. The difficulty is, of course, that most GP practices are self-employed. They are, effectively, private practices that operate within the NHS, I suppose, if you look at it from that perspective. Quite often, little notice is given by surgeries as to what their intentions are. However, when that notice is given—for example, in Denbighshire, surgeries have worked with the local health board—then services can of course be preserved.
Wel, yn gyntaf oll, mae mwy o feddygon teulu nawr. Mae eu niferoedd wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rydym ni’n gwybod, er enghraifft, mewn rhai rhannau o Gymru, lle nad yw’r model contractwr yn berthnasol mwyach, bod y byrddau iechyd wedi rhedeg gwasanaethau’n gwbl briodol. Os edrychwn ni, er enghraifft, ar Feddygfa Gyffin, y byddwch yn ymwybodol ohoni, meddygfa deulu yng Nghonwy, fe’i rhedwyd gan y bwrdd ers 1 Ebrill 2015, ac erbyn hyn mae darparwr wedi ei nodi i gymryd y feddygfa honno drosodd, gyda dyddiad cychwyn o 1 Chwefror y flwyddyn nesaf, heb unrhyw effaith ar y gwasanaeth sydd ar gael i bobl leol. Yr anhawster, wrth gwrs, yw bod y rhan fwyaf o feddygfeydd teulu yn hunangyflogedig. Maen nhw, i bob pwrpas, yn feddygfeydd preifat sy'n gweithredu o fewn y GIG, mae’n debyg, os edrychwch chi ar bethau o’r safbwynt hwnnw. Yn aml iawn, prin iawn yw’r rhybudd a roddir gan feddygfeydd o beth yw eu bwriadau. Fodd bynnag, pan roddir y rhybudd hwnnw—er enghraifft, yn Sir Ddinbych, mae meddygfeydd wedi gweithio gyda’r bwrdd iechyd lleol—yna gellir cadw gwasanaethau, wrth gwrs.
 
14:01
Rydych yn dweud bod fwy o ddoctoriaid yn awr nag o’r blaen, ond, wrth gwrs, rydym hefyd yn gwybod drwy waith ymchwil gan y BMA bod 30 y cant o ddoctoriaid naill ai wedi, neu yn, dioddef o ‘burn-out’ a bod 41 y cant, ymhellach i hynny, yn gofidio y byddan nhw yn wynebu ‘burn-out’ yn y dyfodol agos. A allwch chi ddweud wrthym, felly, faint o ddoctoriaid yr ydych yn tybio sydd eu hangen yng Nghymru er mwyn sicrhau gwasanaeth dyledus i bobl?
You say that there are more doctors now than there have been in the past, but, of course, we also know through research by the BMA that 30 per cent of doctors are either suffering from burn-out, or will suffer from burn-out, and that 41 per cent, further to that, fear that they will face burn-out in the near future. Can you tell us, therefore, how many doctors you think are required in Wales in order to ensure that people have a proper service?
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, rydym am sicrhau bod mwy o feddygon teulu, wrth gwrs. Mae’n anodd iawn dweud faint o ‘surgeons’ ynglŷn â’r ymennydd sydd eu hangen arnom ni, neu nifer y rhai mewn meysydd arbennig. Ond rydym am sicrhau bod y twf yn nifer y meddygon teulu yn parhau yn y pen draw. Dyna pam, wrth gwrs, fod Betsi Cadwaladr wedi bod yn gweithio gyda Phendyffryn, er enghraifft, a’r feddygfa arall ym Mhrestatyn, er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau, er bod newidiadau wedi bod yn amgylchiadau’r doctoriaid eu hunain.
Well, we want to ensure that there are more GPs, of course. It’s very difficult to say how many brain surgeons we need, or the number of those in specialist areas. But we want to ensure that the growth in the number of GPs continues in the long term. That’s why, of course, Betsi Cadwaladr has been working with Pendyffryn, for example, and the other surgery in Prestatyn, to ensure that the service does continue, despite there being changes in the circumstances of the doctors themselves.
 
14:02
Brif Weinidog, wrth ystyried bod yna gymaint o feddygfeydd yn y gogledd yn wynebu’r sefyllfa hon, mae cynllun integredig canol tymor gan Betsi Cadwaladr sydd wedi bod yn cael ei baratoi ers mis Mawrth eleni. A ydych yn fodlon, wrth ystyried bod y bwrdd o dan fesurau arbennig, eu bod nhw’n delio â hwn efo digon o frys? Mae cofnodion mis Gorffennaf yn dweud nad ydynt yn awyddus i ddelio â’r cynllun terfynol tan fis Ebrill 2016. Felly, bydd yna ryw 18 mis o oedi cyn i’r cynllun o ran y gweithlu gael ei drafod o flaen y bwrdd.
First Minister, given that so many surgeries in north Wales are facing this situation, there is an integrated mid-term plan by Betsi Cadwaladr that has been in preparation since March of this year. Are you content, given that the board is under special measures, that they are dealing with this with sufficient urgency? The minutes of July state that they won’t be in a position to deal with the final plan until April 2016. So, there will be a delay of some 18 months before that workforce plan is discussed by the board.
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, mae’n rhaid i’r bwrdd drafod hynny ac i weithredu’n fanwl ac yn gyflym. A gaf i ddweud hefyd fod gennym fframwaith cynaliadwyedd fel Llywodraeth, ac mae meddygfeydd yn gallu gofyn am gefnogaeth i’w helpu nhw, lle maent yn credu bod yna risg i’w practis nhw? Wrth gwrs, yn gynharach y flwyddyn hon—ac mae hwn yn ateb yn rhannol yr hyn a ddywedodd yr Aelod dros Aberconwy—rhoddwyd manylion ynghylch cronfa sydd werth £40 miliwn ynglŷn â gofal blaenllaw, a oedd wedi cael ei sefydlu er mwyn sicrhau bod arian ar gael I helpu meddygon teulu I ddatblygu eu practisys’.
Well, the board has to discuss that and take action in detail and quickly. May I say that we do have a sustainability framework as a Government, and surgeries can ask for support to help them, where they think there is a risk to their particular practice? Of course, earlier this year—and this partly responds to what the Member for Aberconwy said—details were passed on about a fund that is worth £40 million for primary care, which was established to ensure that funding was available to assist GPs to develop their practices.
 
Band Eang
Broadband
 
14:03
Good afternoon, First Minister.
Prynhawn da, Brif Weinidog.
 
7. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am band eang cyflym iawn yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)2498(FM)
7. Will the First Minister make a statement on superfast broadband in west Wales? OAQ(4)2498(FM)