By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
23/06/2015
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:29 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:29 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:29
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:29
Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I’m sure you’d like to join with me in welcoming members of the public accounts committees from the States of Jersey and Northern Ireland who are here watching in the public gallery this afternoon.
Rwy'n siŵr yr hoffech chi ymuno â mi i groesawu aelodau pwyllgorau cyfrifon cyhoeddus Taleithiau Jersey a Gogledd Iwerddon sydd yma’n gwylio yn yr oriel gyhoeddus y prynhawn yma.
 
13:29
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Now we move to item 1, which is questions to the First Minister, and question 1 is from Elin Jones.
Symudwn at eitem 1 nawr, sef cwestiynau i'r Prif Weinidog, a daw cwestiwn 1 gan Elin Jones.
 
Hybu’r Iaith Gymraeg
Promoting the Welsh Language
 
13:29
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau'r Llywodraeth o ran hybu'r iaith Gymraeg? OAQ(4)2351(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the Government's priorities in relation to promoting the Welsh language? OAQ(4)2351(FM)
 
13:29
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rŷm ni’n parhau i weithredu’r blaenoriaethau a amlinellwyd yn natganiad polisi Bwrw Mlaen i hyrwyddo’r Gymraeg, gyda’r nod o weld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru.
We continue to deliver the priorities set out in the Bwrw Mlaen policy statement to promote the Welsh language, with the aim of seeing the Welsh language thrive in Wales.
 
13:29
Mae’n debyg y byddai’r cwestiwn yma wedi bod yn go wahanol os na fyddai yna ddatrysiad wedi digwydd ddoe ar Bantycelyn, a’r sicrwydd a’r amserlen wedi’u rhoi gan y brifysgol nawr, fel roeddech chi a finnau wedi gofyn amdanynt yr wythnos diwethaf. Felly, Brif Weinidog, a gaf i ofyn i chi am ddiweddariad ar ble ydych chi ar wireddu un o argymhellion adroddiad Rhodri Llwyd Morgan i’ch Llywodraeth chi ychydig flynyddoedd yn ôl ar greu Aberystwyth, Caerfyrddin a Bangor yn dair tref strategol rhanbarthol pwysig i hybu’r Gymraeg?
I suppose that the answer to this question would’ve been quite different had there been no resolution yesterday on the issue of Pantycelyn hall of residence, with the assurance and timetable now provided by the university, as you and I requested last week. So, First Minister, may I ask you for an update on where you are in terms of achieving one of the recommendations of the Rhodri Llwyd Morgan report for your Government just a few years ago, on creating Aberystwyth, Carmarthen and Bangor as three important strategic regional towns to promote the Welsh language?
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rŷm ni’n deall eu bod nhw’n drefi pwysig dros ben ac yn dal i fwrw ymlaen—a defnyddio’r term—i sicrhau bod hwnnw yn digwydd. Un ffordd o gryfhau ym mha ffordd y gallwn ni wneud hwn yw defnyddio’r prosiect peilot, er enghraifft yn Nyffryn Teifi, i weld sut mae hynny’n gweithio ynglŷn â busnesau, ac i weld wedyn fel y gall hynny effeithio ar beth sy’n digwydd yn y trefi rydych wedi sôn amdanynt.
We understand that they’re exceptionally important towns, and we continue to make progress—or ‘bwrw ymlaen’, to use our phrase—to ensure that that happens. One way to strengthen the way in which we could do that is by using the pilot project, for example in the Teifi valley, to evaluate how that is working with businesses, and to see what impact that can have on the towns that you mentioned.
 
Mae’n newyddion da dros ben ynglŷn â Phantycelyn. Fe ysgrifennais i at y brifysgol i ddweud faint mor bwysig oedd hi i gael neuadd breswyl lle oedd y Gymraeg yn brif gyfrwng y neuadd honno, ac rwy’n falch o weld beth sydd wedi digwydd ynglŷn â dyfodol yr iaith Gymraeg o du fewn i Bantycelyn.
It’s extremely good news about Pantycelyn. I wrote to the university to say how important it was to have a hall of residence where the Welsh language was the main medium, and I’m pleased to see what has happened as regards the future of the Welsh language in Pantycelyn.
 
13:31
Mae dyfodol ein hiaith yn nwylo ein plant. Beth mae’r Llywodraeth yn ei wneud i gefnogi grwpiau fel Ti a Fi a’r Mudiad Meithrin?
The future of our language is in the hands of our children. What is the Government doing to support groups like Ti a Fi and the Mudiad Meithrin?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
A gaf i longyfarch yr Aelod am ei Gymraeg? Dyna’r tro cyntaf iddo ofyn cwestiwn yn Gymraeg, a Chymraeg da dros ben.
May I congratulate the Member on his Welsh? It’s the first time he has posed a question in Welsh, and it was exceptionally good Welsh.
 
A gaf i ddweud bod y Mudiad Meithrin yn cael tua £3.772 miliwn trwy ffynonellau gwahanol y tu fewn i Lywodraeth Cymru? Mae hwnnw’n cynnwys dros £1 miliwn drwy’r grant mae’n ei gael trwy’r uned Cymraeg mewn addysg, a hefyd yr arian sydd ar gael trwy ffynonellau eraill mewn addysg. Rydym yn gwybod ynglŷn â chylchoedd Ti a Fi, a hefyd y mudiadau meithrin, a’r cyfle sydd yna i rieni gael addysg Gymraeg i’w plant, fod y rheini’n bwysig dros ben, nid dim ond yn yr ardaloedd lle nad yw’r Gymraeg yn iaith gymunedol, ond rwyf wedi gweld yr effaith maent wedi cael mewn ardaloedd lle mae’r Gymraeg o dan bwysau, ac rwyf wedi gweld cynnydd yn nifer y rhieni sy’n moyn sicrhau bod eu plant nhw nid dim ond yn siarad Cymraeg, ond yn defnyddio’r Gymraeg yn y pen draw.
May I say that Mudiad Meithrin receives about £3.772 million via various sources within Welsh Government? That includes over £1 million via the grant it receives through the Welsh in education unit and also the funding available through other sources in education. As regards the Ti a Fi parent and toddler groups and also the nursery groups, and the opportunities available for parents to access Welsh-medium education for their children, we know that they’re exceptionally important, not only in those areas where Welsh isn’t a community language, but I’ve seen the impact they have in areas where the Welsh language is under pressure, and I’ve seen an increase in the number of parents who wish to ensure that their children not only speak Welsh but use the Welsh language ultimately, too.
 
13:32
Brif Weinidog, rwy’n siŵr taw un o flaenoriaethau’ch Llywodraeth chi fydd sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio’n amlach yn ein cymunedau ni, yn ein siopau ni ar y stryd fawr, ac mewn canolfannau manwerthu. Yn y gorffennol, mae cwmnïau fel John Lewis wedi comisiynu dosbarthiadau Cymraeg i annog staff i ddefnyddio peth Cymraeg gyda chwsmeriaid. Yn sgil hyn, a allwch chi ddweud wrthym ni yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo’r arfer hwn ac i annog busnesau eraill ledled Cymru i ariannu cyrsiau Cymraeg?
First Minister, I’m sure that one of your Government’s priorities will be to ensure that the Welsh language is used more often in our communities, in our high-street stores, and in other retail outlets. In the past, companies such as John Lewis have commissioned Welsh classes to encourage staff to use the Welsh language with their customers. In light of that, can you tell us what the Welsh Government is doing to promote this practice and to encourage other businesses throughout Wales to fund Welsh-language courses?