By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
17/03/2015
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:31
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session, and the first item this afternoon—no, I beg your pardon. I have something before the first item.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a'r eitem gyntaf y prynhawn yma—na, mae'n ddrwg gen i. Mae gen i rywbeth cyn yr eitem gyntaf. 
 
13:31
Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
It gives me great pleasure to announce that, in accordance with Standing Order 26.75, the Higher Education (Wales) Bill was given Royal Assent on 12 March.
Mae'n bleser mawr gennyf gyhoeddi, yn unol â Rheol Sefydlog 26.75, y rhoddwyd Cysyniad Brenhinol i Fil Addysg Uwch (Cymru) ar 12 Mawrth.
 
13:31
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Now we move to the first item on the agenda, which is questions to the First Minister. The first question is Mohammad Asghar’s.
Symudwn nawr at yr eitem gyntaf ar yr agenda, sef cwestiynau i'r Prif Weinidog. Daw’r cwestiwn cyntaf gan Mohammad Asghar.
 
Mynediad i Feddygfeydd Teulu
Access to GP Surgeries
 
13:31
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
1. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella mynediad i feddygfeydd meddygon teulu yng Nghymru yn 2015? OAQ(4)2171(FM)
1. What plans does the Welsh Government have to improve access to GP surgeries in Wales in 2015? OAQ(4)2171(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our plans to improve access to GP services, which are a key part, of course, of a preventative, primary care-led NHS, are set out in our new national plan for a primary care service. It is backed by over £40 million-worth of new funds and a new two-year deal with GPs.
Cyflwynir ein cynlluniau i wella mynediad at wasanaethau meddygon teulu, sy'n rhan allweddol, wrth gwrs, o GIG ataliol, a arweinir gan ofal sylfaenol, yn ein cynllun cenedlaethol newydd ar gyfer gwasanaeth gofal sylfaenol. Fe’i cefnogir gan werth dros £40 miliwn o gronfeydd newydd a chytundeb dwy flynedd newydd gyda meddygon teulu.
 
13:31
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you very much, First Minister, for the reply. Four years ago, you made a manifesto promise to require GPs to hold appointments in the evenings and Saturday mornings. The latest figures show that less than half of 1 per cent of GP practices in Wales offer any Saturday appointments, and the percentage of GP practices offering evening appointments fell to just 7 per cent last year. Does the First Minister agree that this pre-election promise back in 2011 was just an undeliverable gimmick, or how long will it take to fulfil this promise?
Diolch yn fawr iawn, Brif Weinidog, am yr ateb. Bedair blynedd yn ôl, gwnaethoch addewid maniffesto i'w gwneud yn ofynnol i feddygon teulu gynnal apwyntiadau gyda'r nos ac ar fore Sadwrn. Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod llai na hanner o 1 y cant o feddygfeydd teulu yng Nghymru yn cynnig unrhyw apwyntiadau dydd Sadwrn, a gostyngodd canran y meddygfeydd teulu sy’n cynnig apwyntiadau gyda'r nos i ddim ond 7 y cant y llynedd. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno mai dim ond gimic na ellid ei gyflawni oedd yr addewid hwn cyn yr etholiad yn ôl yn 2011, neu pa mor hir fydd hi cyn cyflawni'r addewid hwn?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I don’t know where he gets his figures from, but I can tell him that 80 per cent of GP practices are open for daily core hours or within one hour of daily core hours. That’s an increase of 20 points from 2011. Ninety-seven per cent of GP practices offer appointments at any time between 5 p.m. and 6.30 p.m. on at least two days a week—a 5 per cent increase since 2011; 79 per cent of GP practices offer appointments at any time in the later evening between 5 p.m. and 6.30 p.m. every day—an increase of 16 per cent from 2011; and the percentage of practices closed for half a day a week has reduced from 19 per cent in 2011 to 6 per cent in 2014. As I say, I don’t know where his figures are from; these are the official figures and they show the Welsh Government delivering.
Wel, wn i ddim o ble mae'n cael ei ffigyrau, ond gallaf ddweud wrtho fod 80 y cant o feddygfeydd teulu ar agor am oriau craidd dyddiol neu o fewn un awr i oriau craidd dyddiol. Mae hynny’n gynnydd o 20 pwynt ers 2011. Mae naw deg saith y cant o feddygfeydd teulu’n cynnig apwyntiadau ar unrhyw adeg rhwng 5 p.m. a 6.30 p.m. ar o leiaf ddau ddiwrnod yr wythnos—cynnydd o 5 y cant ers 2011; mae 79 y cant o feddygfeydd teulu yn cynnig apwyntiadau ar unrhyw adeg yn hwyrach fin nos rhwng 5.00 p.m. a 6.30p.m. bob dydd—cynnydd o 16 y cant o 2011; ac mae canran y meddygfeydd sydd ar gau am hanner diwrnod bob wythnos wedi gostwng o 19 y cant yn 2011 i 6 y cant yn 2014. Fel y dywedais, nid wyf yn gwybod o ble mae ei ffigurau ef yn dod; dyma’r ffigurau swyddogol ac maen nhw’n dangos bod Llywodraeth Cymru yn cyflawni.
 
13:33
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
First Minister, I recently had a very positive meeting with the Minister for Health and Social Services to discuss capacity issues at surgeries in my constituency. We also discussed the action that is being taken to recruit and retain GPs, particularly in Valleys areas. Now, whilst I very much welcome the £1.8 million extra investment that has been announced for primary care services within Cwm Taf, will the Welsh Government continue to work closely with the health board to develop the primary and community care workforce, and ensure that high-calibre staff continue to be attracted to work within the NHS in Wales?
Brif Weinidog, cefais gyfarfod cadarnhaol iawn yn ddiweddar gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i drafod materion capasiti mewn meddygfeydd yn fy etholaeth i. Cawsom drafodaeth hefyd am y camau sy'n cael eu cymryd i recriwtio a chadw meddygon teulu, yn enwedig yn ardaloedd y Cymoedd. Nawr, er fy mod i’n croesawu'n fawr y buddsoddiad ychwanegol o £1.8 miliwn a gyhoeddwyd ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghwm Taf, a wnaiff Llywodraeth Cymru barhau i weithio'n agos gyda'r bwrdd iechyd i ddatblygu'r gweithlu gofal sylfaenol a chymunedol, a sicrhau bod aelodau staff o ansawdd uchel yn parhau i gael eu denu i weithio yn y GIG yng Nghymru?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Absolutely. Of course. I know that the local health board are working very hard to make sure that that is the case, and we want to make sure that we attract high-calibre staff to all parts of Wales.
Yn sicr. Wrth gwrs. Gwn fod y bwrdd iechyd lleol yn gweithio'n galed iawn i wneud yn siŵr bod hynny'n digwydd, ac rydym ni eisiau sicrhau ein bod yn denu staff o ansawdd uchel i bob rhan o Gymru.
 
13:34
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
First Minister, the best way to get access to GPs is to adopt Plaid Cymru’s policy of employing 1,000 extra doctors. Will you increase the training places available, please?
Brif Weinidog, y ffordd orau i gael mynediad at feddygon teulu yw mabwysiadu polisi Plaid Cymru o gyflogi 1,000 o feddygon ychwanegol. A wnewch chi gynyddu nifer y lleoedd hyfforddi sydd ar gael, os gwelwch yn dda?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I don’t know how many GPs are included in that figure; we’ve never been told, of course, so who knows? In terms of how to ensure that people can see GPs, the first thing to do is to make sure that people choose well, and that they look to go to a pharmacist first, then perhaps go to a nurse within a GP practice and then go and see the GP. But the number of GPs has risen by more than 11 per cent over the past decade, and that shows that more GPs than ever are working in Wales.
Nid wyf yn gwybod faint o feddygon teulu sydd wedi’u cynnwys yn y ffigur hwnnw; nid ydym erioed wedi cael gwybod, wrth gwrs, felly pwy a ŵyr? O ran sut i sicrhau y gall pobl weld meddygon teulu, y peth cyntaf i'w wneud yw gwneud yn siŵr bod pobl yn dewis yn dda, a'u bod yn ystyried mynd at y fferyllydd yn gyntaf, ac yna at nyrs mewn meddygfa deulu efallai, ac yna mynd i weld y meddyg teulu. Ond mae nifer y meddygon teulu wedi cynyddu mwy nag 11 y cant dros y degawd diwethaf, ac mae hynny'n dangos bod mwy o feddygon teulu nag erioed yn gweithio yng Nghymru.
 
13:34
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, as Llanwrtyd and the surrounding communities anxiously await the response by the Builth Wells medical practice to the offer put forward to them by Powys local health board, it’s been clear there is no national procedure for dealing with the closure of GP surgeries. The community health council don’t, clearly, understand their role in the GP surgery closure situation, and there’s no national guidance or protocol. Would you look again at whether it is necessary to have a very clear national approach to handling threats to GP surgeries, such as the ones we have in Llanwrtyd at the moment?
Brif Weinidog, wrth i Lanwrtyd a'r cymunedau cyfagos ddisgwyl yn bryderus am yr ymateb gan feddygfa Llanfair-ym-Muallt i’r cynnig a wnaed iddi gan fwrdd iechyd lleol Powys, mae wedi bod yn amlwg nad oes gweithdrefn genedlaethol ar gyfer ymdrin â chau meddygfeydd teulu. Mae’n amlwg nad yw’r cyngor iechyd cymuned yn deall ei swyddogaeth yn y sefyllfa o gau meddygfeydd, ac nid oes unrhyw ganllawiau na phrotocol cenedlaethol. A wnewch chi edrych eto a oes angen cael dull cenedlaethol eglur iawn i ymdrin â bygythiadau i feddygfeydd teulu, fel y rhai sydd gennym ni yn Llanwrtyd ar hyn o bryd?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, first of all, of course, the majority of GPs are self-employed contractors. We know that. They’re not directly part of the health service in that way. They must explain to the people they serve the reasoning for their decisions. I very much hope, of course, that there will be agreement, and that the people of Llanwrtyd will continue to have access to GP services in their own community. I know the discussions have been, I understand, fruitful, in the last few weeks, and I sincerely hope, of course, that that service will continue in the future.
Wel, yn gyntaf oll, wrth gwrs, mae’r rhan fwyaf o feddygon teulu yn gontractwyr hunangyflogedig. Rydym ni’n gwybod hynny. Dydyn nhw ddim yn rhan uniongyrchol o'r gwasanaeth iechyd yn y ffordd honno. Mae'n rhaid iddyn nhw esbonio i'r bobl maen nhw’n eu gwasanaethu y rhesymeg sy’n sail i’w penderfyniadau. Rwy’n gobeithio’n fawr, wrth gwrs, y bydd cytundeb, ac y bydd pobl Llanwrtyd yn parhau i fod â mynediad at wasanaethau meddyg teulu yn eu cymuned eu hunain. Rwy'n gwybod bod y trafodaethau, rwy’n deall, wedi bod yn ffrwythlon, yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac rwy’n mawr obeithio, wrth gwrs, y bydd y gwasanaeth hwnnw’n parhau yn y dyfodol.
 
Effaith y Dreth Ystafell Wely
The Impact of the Bedroom Tax
 
13:35
2. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud o effaith y dreth ystafell wely yng Nghymru? OAQ(4)2188(FM)
2. What assessment has the Welsh Government made of the impact of the bedroom tax in Wales? OAQ(4)2188(FM)
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, our research has shown the impact of the reforms is not spread equally. The bedroom tax has a disproportionate effect on disabled people. This reform, combined with the remaining UK Government’s benefit and tax reforms, are hitting those, of course, around the poverty line and working-age disabled households much harder than others.
Wel, mae ein gwaith ymchwil wedi dangos nad yw effaith y diwygiadau wedi’i dosbarthu’n gyfartal. Mae'r dreth ystafell wely yn cael effaith anghymesur ar bobl anabl. Mae’r diwygiad hwn, ynghyd â diwygiadau eraill Llywodraeth y DU i fudd-daliadau a threth, yn taro’r rhai, wrth gwrs, sy’n agos at y llinell dlodi a chartrefi anabl o oedran gweithio yn llawer caletach nag eraill.
 
13:36
Thank you for that answer, First Minister. According to research by the Auditor General for Wales, the bedroom tax has indeed hit Wales the hardest. The number of tenants in arrears shot up by a quarter in the six months after introduction, and there were more than 2,000 repossessions last year. First Minister, your Government is doing what it can to soften the blow, with the discretionary assistance fund, and the extra £20 million for one and two-bedroomed homes, but do you agree with me that the best way—in fact, the only way—that people can be sure to rid us of this pernicious tax is by voting Labour in the next general election?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Yn ôl gwaith ymchwil gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, mae'r dreth ystafell wely wir wedi taro Cymru galetaf. Saethodd nifer y tenantiaid ag ôl-ddyledion i fyny gan chwarter yn ystod y chwe mis ar ôl ei chyflwyno, a bu mwy na 2,000 o achosion o adfeddiannu y llynedd. Brif Weinidog, mae eich Llywodraeth yn gwneud yr hyn a all i leddfu’r ergyd, gyda'r gronfa cymorth dewisol, ac £20 miliwn ychwanegol ar gyfer cartrefi un a dwy ystafell wely, ond a ydych chi’n cytuno â mi mai’r ffordd orau—yr unig ffordd a dweud y gwir—y gall pobl fod yn sicr o gael gwared ar y dreth niweidiol hon yw trwy bleidleisio dros Lafur yn yr etholiad cyffredinol nesaf?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Absolutely, absolutely. What we’ve seen, of course, is an attack on the most vulnerable in society. We know that the number of claimants affected by the bedroom tax in Wales was £31,000—31,000 people, rather—as of November last year. We know that the reforms will reduce the income of working-age households in Wales by around £900 million in 2015-16. We estimate an average annual loss of £500 per working-age adult in Wales. And we know that the tax and welfare reforms hit those around the poverty line harder than middle and higher-income groups—typical, of course, of the Tories.
Yn sicr, yn sicr. Yr hyn yr ydym ni wedi ei weld, wrth gwrs, yw ymosodiad ar y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Rydym yn gwybod mai £31,000—31,000 o bobl, yn hytrach—oedd nifer y rhai sy'n hawlio a effeithiwyd gan y dreth ystafell wely yng Nghymru ym mis Tachwedd y llynedd. Rydym ni’n gwybod y bydd y diwygiadau yn lleihau incwm cartrefi o oedran gweithio yng Nghymru o tua £900 miliwn yn 2015-16. Rydym ni’n amcangyfrif colled blynyddol cyfartalog o £500 fesul oedolyn o oedran gweithio yng Nghymru. Ac rydym ni’n gwybod bod y diwygiadau treth a lles yn taro’r rhai sy’n agos at y llinell dlodi yn galetach na grwpiau incwm canolig ac uwch—sy’n nodweddiadol, wrth gwrs, o’r Torïaid.
 
13:37
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
First Minister, statements such as these serve little purpose other than to scaremonger, especially when there was no mention whatsoever of the valid exemptions available for those with disabilities. Sheer hypocrisy. In 2001, the Labour Government actually trialled the policy, through the under-occupation pilot scheme, and then, in 2008, went on to introduce this for private tenancies. First Minister, will you acknowledge the £830 million saved to date, and that the housing benefit bill has fallen for the first time in a decade, or do you endorse the something-for-nothing culture—
Brif Weinidog, nid oes fawr o ddiben i ddatganiadau fel hyn heblaw codi bwganod, yn enwedig pan nad oedd sôn o gwbl am yr eithriadau dilys sydd ar gael ar gyfer y rhai ag anableddau. Rhagrith llwyr. A dweud y gwir, yn 2001, arbrofwyd y polisi gan y Llywodraeth Lafur, drwy'r cynllun arbrofol tan-feddiannaeth, ac yna, yn 2008, aeth ymlaen i gyflwyno hyn ar gyfer tenantiaethau preifat. Brif Weinidog, a wnewch chi gydnabod yr £830 miliwn a arbedwyd hyd yn hyn, a bod y bil budd-dal tai wedi gostwng am y tro cyntaf mewn degawd, neu a ydych chi’n cymeradwyo'r diwylliant rhywbeth am ddim—
 
13:38
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I think you’ve asked the question. You’ve already asked a question. You’re asking two questions.
Rwy'n credu eich bod chi wedi gofyn y cwestiwn. Rydych chi wedi gofyn cwestiwn eisoes. Rydych chi’n gofyn dau gwestiwn.
 
13:38
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
[Continues.]—that significantly contributes towards the massive debts our country now faces?
[Yn parhau.]—sy’n cyfrannu’n sylweddol at y dyledion enfawr y mae ein gwlad yn eu hwynebu erbyn hyn?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There’s rank hypocrisy from the Tories—rank hypocrisy. They sit there claiming to represent the vulnerable—they attack the vulnerable; that much we know. How wonderful it is to hear them say, ‘We’ve reduced the housing benefit budget’. What they mean is, ‘We’ve attacked those people who need help the most’, and that’s why, of course, the bedroom tax—. And I go around, as Members of these benches will go around, and we listen to people who are affected by this bedroom tax. We see the effect it has on them, and we see that they are the people who are most affected, and most need help in society. I will not accept any lectures from the Conservative Party, when they sit there, hypocritically telling us they represent the vulnerable, when their main task is to hit the vulnerable and protect the rich. That’s why, of course, they’ve cut taxes for the richest in society.
Ceir rhagrith llwyr gan y Torïaid—rhagrith llwyr. Maen nhw’n eistedd yn y fan yna yn honni eu bod yn cynrychioli'r rhai sy’n agored i niwed—maen nhw’n ymosod ar y rhai agored i niwed; rydym ni’n gwybod cymaint â hynny. Pa mor rhyfeddol yw eu clywed nhw’n dweud, 'Rydym ni wedi gostwng y gyllideb budd-dal tai'. Yr hyn maen nhw’n ei olygu yw, 'Rydym ni wedi ymosod ar y bobl hynny sydd fwyaf angen cymorth', a dyna pam, wrth gwrs, mae'r dreth ystafell wely—. Ac rwy’n mynd o gwmpas, fel y bydd Aelodau'r meinciau hyn yn mynd o gwmpas, ac rydym ni’n gwrando ar bobl sy'n cael eu heffeithio gan y dreth ystafell wely hon. Rydym ni’n gweld yr effaith y mae'n ei chael arnyn nhw, ac rydym ni’n gweld mai nhw yw'r bobl sy'n cael eu heffeithio fwyaf, ac sydd fwyaf angen cymorth mewn cymdeithas. Ni wnaf dderbyn unrhyw bregethu gan y Blaid Geidwadol, pan fyddan nhw’n eistedd yn y fan yna, yn dweud wrthym ni’n rhagrithiol eu bod yn cynrychioli'r rhai agored i niwed, pan mai eu prif dasg yw taro'r rhai agored i niwed ac amddiffyn y cyfoethog. Dyna pam, wrth gwrs, maen nhw wedi torri trethi i’r rhai cyfoethocaf mewn cymdeithas.
 
13:39
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Mae’r syniad o bleidleisio Llafur er mwyn osgoi effeithiau y dreth ystafell wely yn eironig a dweud y lleiaf, oherwydd y mae Llywodraeth yr SNP yn yr Alban wedi sicrhau nad yw tenantiaid yn yr Alban yn cael eu heffeithio gan y dreth arbennig yma. Mae Llywodraeth Gogledd Iwerddon wedi gwneud dêl gyda’r Trysorlys er mwyn sicrhau nad yw e’n cael ei weithredu yng Ngogledd Iwerddon. Cymru yw’r unig wlad ddatganoledig yn y Deyrnas Unedig sy’n cael ei heffeithio gan y dreth ystafell wely, er bod pobl Cymru wedi pleidleisio i Lywodraeth Lafur.
The concept of voting Labour to avoid the impacts of the bedroom tax is ironic to say the least, because the SNP Government in Scotland has ensured that tenants in Scotland are not affected by this particular tax there. The Government in Northern Ireland has come to a deal with the Treasury to ensure that it isn’t implemented in Northern Ireland. Wales is the only devolved nation in the United Kingdom to be affected by the bedroom tax, although the people of Wales have voted for a Labour Government.
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, nid yw’n hynny’n dweud bod Plaid Cymru yn mynd i wneud lot fawr o wahaniaeth ynglŷn â’r dreth hon. Yn gyntaf, wrth gwrs, mae budd-daliadau wedi cael eu datganoli yng Ngogledd Iwerddon, ond nid yng Nghymru a’r Alban. Mae’n wir i ddweud bod yr Alban wedi ffeindio’r arian, ond dyna i gyd y mae’r Alban wedi ei wneud yw defnyddio arian yr Alban lle y dylen nhw ddefnyddio arian y Deyrnas Unedig. Felly, dyna i gyd sydd wedi digwydd yw bod y Trysorlys wedi siffto’r bai a’r ddyletswydd i’r Alban, i’r Alban dalu am rywbeth y dylai’r Deyrnas Unedig dalu amdano. Felly, unwaith eto, mae’n rhaid inni sicrhau, er lles pawb yn y Deyrnas Unedig, fod pobl yn cael gwared ar y Llywodraeth Brydeinig hon ym mis Mai er mwyn sicrhau tegwch yn y Deyrnas Unedig i gyd.
Well, that is not to say that Plaid Cymru is going to make a great deal of difference relating to this tax. First of all, of course, benefits have been devolved to Northern Ireland, but not to Wales or Scotland. It is true to say that Scotland has found the money, but all that Scotland has done is use Scottish funding where it should have used United Kingdom funding. So, all that's happened is that the Treasury has shifted the blame and the responsibility to Scotland, for Scotland to pay for something that should be paid for by the UK. So, once again, we have to ensure, for the benefit of everyone in the UK, that people get rid of this UK Government in May to ensure fairness for the United Kingdom as a whole.
 
13:40
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
No way.
Dim o gwbl.
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Not all would agree with that, clearly.
Ni fyddai pawb yn cytuno â hynny, yn amlwg.
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I didn’t hear.
Wnes i ddim clywed.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I now call the party leaders to question the First Minister. First is the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Galwaf ar arweinwyr y pleidiau nawr i ofyn cwestiynau i'r Prif Weinidog. Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, sydd gyntaf.
 
13:40
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you, Presiding Officer. First Minister, in response to the McClelland review of the ambulance service, your health Minister said that we needed, and I quote:
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, wrth ymateb i adolygiad McClelland o'r gwasanaeth ambiwlans, dywedodd eich Gweinidog iechyd bod angen, ac rwy’n dyfynnu:
 
‘unambiguous agreement on its nature as a clinical service.’
cytundeb diamwys ar ei natur fel gwasanaeth clinigol.
 
Do you agree that the Welsh Ambulance Services NHS Trust needs to focus on delivering a clinically led emergency response service?
A ydych chi’n cytuno bod angen i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth ymateb brys dan arweiniad clinigol?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes.
Ydw.
 
13:41
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. Could you explain then, if it has been deemed clinically appropriate and that an individual does not need an ambulance, why the Welsh ambulance service trust is footing the bill for taxis to hospital? Your Government has said that it is committed to prudent healthcare. Is spending thousands of pounds ferrying 100 people to hospital truly value for money and enabling the ambulance trust to do its job?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. A wnewch chi esbonio felly, os ystyriwyd ei bod yn glinigol briodol ac nad oes angen ambiwlans ar unigolyn, pam mae ymddiriedolaeth gwasanaeth ambiwlans Cymru yn talu’r bil am dacsis i'r ysbyty? Mae eich Llywodraeth chi wedi dweud ei bod yn ymrwymedig i ofal iechyd doeth. A yw gwario miloedd o bunnoedd yn cludo 100 o bobl i'r ysbyty wir yn werth am arian ac yn galluogi'r ymddiriedolaeth ambiwlans i wneud ei gwaith?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the proportion of patients transported by taxi as part of the alternative transport initiative is approximately 0.1 per cent of the 450,000 calls that are made to the ambulance service. The cost of conveying a patient by emergency ambulance to A&E is approximately £183. Using a taxi, where appropriate, can be as little as £4. Now, the figure that she has mentioned and the figure that we've seen today on the news also includes money spent on the patient care service, so, for example, where a patient requires transport to an outpatient appointment and there's limited capacity available, and health courier services, so conveying laundry and test results and blood, where appropriate, and to transport staff back to a scene where they've had to leave a vehicle to support a patient, for example on a spinal board. So, that figure is not just about taxis. It's about a number of services that are offered by the ambulance service in a non-emergency context.
Wel, tua 0.1 y cant o'r 450,000 o alwadau sy'n cael eu gwneud i'r gwasanaeth ambiwlans yw cyfran y cleifion a gludir mewn tacsi yn rhan o'r fenter trafnidiaeth amgen. Tua £183 yw’r gost o gludo claf i adran damweiniau ac achosion brys mewn ambiwlans brys. Gall defnyddio tacsi, pan fo'n briodol, fod cyn lleied â £4. Nawr, mae'r ffigur y mae hi wedi ei grybwyll a'r ffigur yr ydym ni wedi ei weld heddiw ar y newyddion hefyd yn cynnwys arian a gaiff ei wario ar y gwasanaeth gofal cleifion, felly, er enghraifft, pan fo claf angen cludiant i apwyntiad cleifion allanol a bod y capasiti sydd ar gael yn gyfyngedig, a gwasanaethau negesydd iechyd, yn cludo dillad golchi a chanlyniadau profion a gwaed, pan fo’n briodol, ac i gludo staff yn ôl i fan lle bu’n rhaid iddyn nhw adael cerbyd er mwyn cynorthwyo claf, er enghraifft, ar fwrdd asgwrn y cefn. Felly, nid yw’r ffigur hwnnw’n ymwneud â thacsis yn unig. Mae’n ymwneud â nifer o wasanaethau a gynigir gan y gwasanaeth ambiwlans mewn cyd-destun lle nad oes brys.
 
13:42
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, we said that we needed a clinically led ambulance service. If a decision has been made by a clinician that you do not need the care of a paramedic or an ambulance technician to convey you to hospital, it does beg the question why the ambulance service is then paying for taxis. It’s been two years since Professor McClelland outlined her recommendations for the future of the ambulance service, and two years since she recommended that work should begin to transfer patient transport services out of the ambulance trust and into health boards so that we could have a better use of resources in conveying those patients who do indeed need to get to a hospital but don’t need an ambulance to do so. In the latest update, last month, it appeared that little or no work had been carried out on this recommendation. When can we expect to see health boards take responsibility for patient transport so that the ambulance service is allowed to focus on getting to those people who need it the most as quickly as possible?
Brif Weinidog, fe wnaethom ni ddweud bod angen gwasanaeth ambiwlans dan arweiniad clinigol arnom. Os bydd clinigydd wedi gwneud penderfyniad nad oes angen gofal parafeddyg neu dechnegydd ambiwlans i’ch cludo chi i'r ysbyty, yna mae'n codi'r cwestiwn pam mae’r gwasanaeth ambiwlans yn talu am dacsis felly. Mae dwy flynedd ers i’r Athro McClelland amlinellu ei hargymhellion ar gyfer dyfodol y gwasanaeth ambiwlans, a dwy flynedd ers iddi argymell y dylai gwaith ddechrau i drosglwyddo gwasanaethau cludo cleifion allan o'r ymddiriedolaeth ambiwlans ac i mewn i fyrddau iechyd er mwyn i ni gael gwell defnydd o adnoddau i gludo’r cleifion hynny sydd wir angen cyrraedd yr ysbyty ond nad oes angen ambiwlans arnynt i wneud hynny. Yn y diweddariad diweddaraf, y mis diwethaf, roedd yn ymddangos mai prin oedd y gwaith oedd wedi ei wneud ar yr argymhelliad hwn heu nad oedd gwaith o gwbl wedi ei wneud. Pryd allwn ni ddisgwyl gweld byrddau iechyd yn cymryd cyfrifoldeb am gludo cleifion er mwyn caniatáu i’r gwasanaeth ambiwlans ganolbwyntio ar gyrraedd y bobl hynny sydd fwyaf ei angen cyn gynted â phosibl?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it's not correct to say that nothing’s being done. There's a pilot scheme in Cardiff, which gave rise to the story that we saw this morning. That is to see how best to divert people away from using an ambulance in circumstances where they don't need to use an ambulance. But let's not pretend that this is an issue only for Wales. Between 2008 and 2011, England spent £30 million on taxi transport as part of transport within the health service, so it is something that is commonly used across the whole of the UK. And, of course, the pilot scheme will be there in order to assist evaluation of how to improve non-emergency patient care in the future.
Wel, nid yw'n gywir i ddweud nad oes dim wedi ei wneud. Mae cynllun arbrofol ar waith yng Nghaerdydd, a arweiniodd at y stori a welsom y bore yma. Mae hwnnw er mwyn canfod y ffordd orau o arallgyfeirio pobl oddi wrth ddefnyddio ambiwlans dan amgylchiadau lle nad oes angen iddyn nhw ddefnyddio ambiwlans. Ond gadewch i ni beidio ag esgus mai problem yng Nghymru yn unig yw hon. Gwariodd Lloegr £30 miliwn ar gludiant tacsi rhwng 2008 a 2011 yn rhan o gludiant o fewn y gwasanaeth iechyd, felly mae'n rhywbeth a ddefnyddir yn gyffredin ar draws y DU gyfan. Ac, wrth gwrs, bydd y cynllun arbrofol yno er mwyn cynorthwyo gwerthusiad o sut i wella gofal cleifion lle nad oes brys yn y dyfodol.
 
13:44
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn nawr at arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:44
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, what’s your assessment of your Government’s campaign, which was held last September, Support Your High Street?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, beth yw eich asesiad chi o ymgyrch eich Llywodraeth, a gynhaliwyd fis Medi diwethaf, Cefnogwch Eich Stryd Fawr?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we're looking, of course, at business rates to see how business rates can help those businesses that need further help. We have, for example, provided funds for towns to be refurbished and to be revitalised. We’ve done that, of course, through various schemes, and, of course, we've made sure that, by bringing investment into Wales and creating more jobs in Wales, people have more money to spend, and that will help small businesses.
Wel, rydym ni’n edrych, wrth gwrs, ar ardrethi busnes i weld sut all ardrethi busnes helpu’r busnesau hynny sydd angen mwy o gymorth. Rydym ni, er enghraifft, wedi darparu arian i ailwampio ac adfywio trefi. Rydym ni wedi gwneud hynny, wrth gwrs, trwy wahanol gynlluniau, ac, wrth gwrs, rydym wedi gwneud yn siŵr, trwy ddod â buddsoddiad i Gymru a chreu mwy o swyddi yng Nghymru, bod gan bobl fwy o arian i'w wario, a bydd hynny’n helpu busnesau bach.
 
13:44
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, that campaign was launched in September last year and, at its heart, it had a window-dressing campaign, a treasure hunt in Lampeter, and the great success was that 274,000 people had looked at Facebook and Twitter. Ultimately, First Minister, from the figures we saw yesterday, there is a huge pressure on our high streets. Eighteen months ago, we brought forward our document ‘A vision for the Welsh high street’. At the moment, we are seeing, because of your Government’s inaction, one shop every other day closing on our high streets. Now, you’ve talked about business rate relief, you’ve talked about planning and you’ve talked about various initiatives. We've had three different Ministers in your Government being responsible for the regeneration of our high streets since 2011, but, actually, we’re not seeing anything really tangible delivered. We’ve got real pressure on the Welsh high streets and little coming from your Government. What can we expect over the next 12 months to actually reverse these declining numbers on the Welsh high street, which sees vacancy rates that are some of the worst in the UK?
Brif Weinidog, lansiwyd yr ymgyrch honno ym mis Medi y llynedd ac, yn ganolog iddi, roedd ymgyrch gwisgo ffenestr, helfa drysor yn Llanbedr Pont Steffan, a'r llwyddiant mawr oedd bod 274,000 o bobl wedi edrych ar Facebook a Twitter. Yn y pen draw, Brif Weinidog, o'r ffigurau a welsom ni ddoe, mae pwysau enfawr ar ein strydoedd mawr. Ddeunaw mis yn ôl, cyhoeddwyd ein dogfen 'Gweledigaeth ar gyfer y stryd fawr yng Nghymru'. Ar hyn o bryd, rydym ni’n gweld, oherwydd diffyg gweithredu gan eich Llywodraeth, un siop yn cau bob yn ail ddiwrnod ar ein strydoedd mawr. Nawr, rydych chi wedi siarad am ryddhad ardrethi busnes, rydych chi wedi siarad am gynllunio ac rydych chi wedi siarad am fentrau amrywiol. Rydym ni wedi cael tri gwahanol Weinidog yn eich Llywodraeth yn gyfrifol am adfywio ein strydoedd mawr ers 2011, ond, mewn gwirionedd, nid ydym ni’n gweld unrhyw beth pendant yn cael ei gyflawni. Mae gennym ni bwysau gwirioneddol ar strydoedd mawr Cymru ac ychydig iawn yn dod oddi wrth eich Llywodraeth. Beth allwn ni ei ddisgwyl yn ystod y 12 mis nesaf i wir wrthdroi'r niferoedd hyn sy’n lleihau ar y stryd fawr yng Nghymru, ac sy'n dangos cyfraddau siopau gwag sydd ymhlith rhai o’r gwaethaf yn y DU?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I did hear the Member for Ceredigion protest at the way that Lampeter was portrayed there. She will do it more effectively than I, given the fact that it’s in her constituency. But, can I say that, in order for shops to prosper, they need customers? Customers. Now, we have done what we can to bring investment into Wales and to create jobs; we need the UK Government to do its part. The reason why so many shops are struggling is because of the policies of the UK Government not providing people with light at the end of the tunnel, not providing people with hope, and destroying people’s disposable incomes. That’s why shops haven’t got customers—because of the inaction of the party opposite.
Wel, clywais yr Aelod dros Geredigion yn protestio am y ffordd y portreadwyd Llanbedr Pont Steffan yn y fan yna. Bydd hi’n gwneud hynny yn fwy effeithiol na mi, o ystyried y ffaith fod y dref yn ei hetholaeth. Ond, a gaf i ddweud, er mwyn i siopau ffynnu, bod angen cwsmeriaid arnynt? Cwsmeriaid. Nawr, rydym ni wedi gwneud yr hyn a allwn i ddod â buddsoddiad i Gymru ac i greu swyddi; rydym ni angen i Lywodraeth y DU chwarae ei rhan. Y rheswm pam mae cynifer o siopau mewn trafferthion yw gan nad yw polisïau Llywodraeth y DU yn cynnig golau ar ddiwedd y twnnel i bobl, nac yn cynnig gobaith i bobl, ac maent yn dinistrio incwm gwario pobl. Dyna pam nad oes gan siopau gwsmeriaid—oherwydd diffyg gweithredu gan y blaid gyferbyn.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
What a ludicrous answer, First Minister. I mean, frankly, we’ve got an economy that is surging ahead of the rest of the western world. We’ve got greater employment now than we’ve ever had in our history, yet when it actually falls into your lap, you want to pass that blame. As I pointed out, you’ve had three Ministers responsible for regeneration here in Wales since the 2011 elections. We have some of the highest vacancy rates on our high street. You have failed to deliver a business rate relief scheme to the high street, which the Federation of Small Businesses and other operators have been calling for. Your planning system is overly bureaucratic and delays businesses being innovative and changing to meet the challenge of the internet. You’ve got so many tools at your disposal, yet your efforts are lamentable. What, over the next 12 months, can we actually see you delivering to reverse the figures that I’ve given you today, where one shop every other day is closing on our high street?
Dyna ateb chwerthinllyd, Brif Weinidog. Hynny yw, yn blwmp ac yn blaen, mae gennym ni economi sy’n symud ymhell o flaen gweddill y byd gorllewinol. Mae gennym ni fwy o gyflogaeth nawr na fu gennym ni erioed yn ein hanes, ac eto pan ei fod mewn gwirionedd yn dod i’ch rhan, rydych chi eisiau trosglwyddo’r bai hwnnw. Fel y dywedais, rydych chi wedi cael tri Gweinidog yn gyfrifol am adfywio yma yng Nghymru ers etholiadau 2011. Mae gennym ni rai o'r cyfraddau siopau gwag uchaf ar ein stryd fawr. Rydych chi wedi methu â chyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi busnes i'r stryd fawr, y mae’r Ffederasiwn Busnesau Bach a gweithredwyr eraill wedi bod yn galw amdano. Mae eich system gynllunio yn rhy fiwrocrataidd ac yn oedi busnesau rhag bod yn arloesol a newid i ymateb i her y rhyngrwyd. Mae gennych chi gymaint o ddulliau ar gael i chi, ac eto mae eich ymdrechion yn druenus. Beth, dros y 12 mis nesaf, allwn ni eich gweld chi’n ei gyflwyno mewn gwirionedd i wrthdroi'r ffigurau yr wyf i wedi eu rhoi i chi heddiw, lle mae un siop yn cau ar ein stryd fawr bob yn ail ddiwrnod?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I know he doesn’t understand market principles, but those on his benches might try to help him. Businesses thrive because of demand for their products, and that demand is driven by people’s disposable incomes. They do not have the disposable incomes they had five years ago—even five years ago, in 2010. That’s what’s happening to our businesses. Can I also say this to him: I mean, he sits there claiming that UK Government has no role in this at all, but, as I’ve mentioned before, he cannot escape responsibility for the squeeze that has occurred on people’s incomes—but he is trying to do that? He cannot avoid responsibility either for his own party’s plans, which is to cut the amount of money available to business—a 30 per cent cut in economic development funding and a 12 per cent cut in local government funding. Now, how is that meant to assist businesses in Wales? He asked the question—it’s a fair question—of what we can expect over the next year. It’s a fair question and I’ll give him the answer: a Labour Government in May and then things will change for the better.
Rwy'n gwybod nad yw'n deall egwyddorion y farchnad, ond efallai y gallai’r rhai ar ei feinciau geisio ei helpu. Mae busnesau’n ffynnu oherwydd bod galw am eu cynnyrch, a chaiff y galw hwnnw ei sbarduno gan incwm gwario pobl. Nid yw’r incwm gwario yr oedd ganddyn nhw bum mlynedd ganddyn nhw erbyn hyn—hyd yn oed bum mlynedd yn ôl, yn 2010. Dyna sy'n digwydd i'n busnesau. A gaf i hefyd ddweud hyn wrtho: hynny yw, mae’n eistedd yn y fan yna yn honni nad oes gan Lywodraeth y DU unrhyw ran yn hyn o gwbl, ond, fel yr wyf wedi ei grybwyll o'r blaen, ni all ddianc rhag cyfrifoldeb am y wasgfa sydd wedi digwydd ar incymau pobl—ond mae’n ceisio gwneud hynny? Ni all osgoi cyfrifoldeb naill ai am gynlluniau ei blaid ei hun, sef torri faint o arian sydd ar gael i fusnesau—toriad o 30 y cant i gyllid datblygu economaidd a thoriad o 12 y cant i gyllid llywodraeth leol. Nawr, sut mae hynny i fod i gynorthwyo busnesau yng Nghymru? Gofynnodd y cwestiwn—mae'n gwestiwn teg—am yr hyn y gallwn ei ddisgwyl yn ystod y flwyddyn nesaf. Mae'n gwestiwn teg a rhoddaf yr ateb iddo: Llywodraeth Lafur ym mis Mai ac yna bydd pethau'n newid er gwell.
 
13:48
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to Plaid Cymru, and the questions this afternoon will be asked by the deputy leader, Elin Jones.
Symudwn at Blaid Cymru nawr, a gofynnir y cwestiynau gan y dirprwy arweinydd, Elin Jones, y prynhawn yma.
 
13:48
Brif Weinidog, yn y pedair blynedd ers cyfrifiad 2011, beth yw’r prif gam y mae’ch Llywodraeth chi wedi ei gymryd i atal dirywiad y Gymraeg fel iaith fyw yng nghymunedau’r gorllewin?
First Minister, in the four years since the 2011 census, what is the main step that your Government has taken to prevent the decline in the Welsh language as a living language in communities in west Wales?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, y peth cyntaf y mae’n rhaid ei sicrhau yw cynyddiad yn y nifer. Yn siomedig y mae hynny wedi bod, ac roedd hynny’n wir pan oedd eich plaid chi yn y Llywodraeth hefyd. Mae’n her inni i gyd. Yr ail beth, wrth gwrs, yw sicrhau bod pobl yn defnyddio’r iaith. Rŷm ni wedi gwneud hynny wrth helpu’r mentrau iaith drwy’r rhaglen Bwrw Mlaen, a hefyd, wrth gwrs, drwy sicrhau bod yna arian cyllido ar gael i ganolfannau lle mae’r iaith Gymraeg yn gallu cael ei defnyddio fel iaith naturiol, yn enwedig mewn cymunedau lle mae’r iaith wedi gwanhau dros y degawdau.
Well, the first thing to ensure is an increase in the number. This has been disappointing, and this was also the case when your party was in Government. It is a challenge for us all. The second thing is to ensure that people use the language. We’ve done that by helping the ‘mentrau iaith’ through the Bwrw Mlaen programme, by ensuring that funding is available for centres where the Welsh language can be used as the natural language, especially in communities where the Welsh language has been in decline over the decades.
 
13:49
Brif Weinidog, rwy’n gwybod beth sydd angen ei wneud. Rwyf eisiau gwybod sut ŷch chi’n mynd i gyflawni’r hyn sydd angen ei wneud. Un o’r meysydd mwyaf dylanwadol o ran cryfder y Gymraeg yw’r maes cynllunio, ac, er mwyn diogelu’r Gymraeg, mae angen gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth berthnasol statudol a rhoi mwy o rym i awdurdodau lleol i bennu targedau tai eu hunain. Mae yna un cyfle deddfwriaethol gennych chi mewn Llywodraeth i gyflwyno hyn mewn deddfwriaeth, sef y Mesur cynllunio. A ydych chi’n bwriadu cymryd y cyfle yna neu anwybyddu’r cyfle?
First Minister, I know what needs to be done, but what I want to know is how you are going to achieve what needs to be done. One of the most influential areas in terms of the strength of the Welsh language is the area of planning and, in order to safeguard the Welsh language, we must make the Welsh language a statutory material consideration and provide more power for local authorities to set their own housing targets. There is one legislative opportunity available to you as a Government to introduce this in legislation, namely through the planning Bill. Do you intend to take that opportunity, or will you ignore it?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, maen nhw’n gallu gwneud hynny’n awr, wrth gwrs. Maen nhw’n gallu cymryd yr iaith Gymraeg i ystyriaeth. Yn ail, wrth gwrs, maen nhw’n gallu sicrhau eu bod nhw’n cael targedau eu hunain ynglŷn â thai. Lle maen nhw’n anghytuno â beth mae’r Llywodraeth wedi’i ddweud—os oes yna dystiolaeth ganddynt i gefnogi targed arall—maent yn gallu gwneud hynny. Nid oes dim yn eu stopio rhag gwneud hynny yn awr.
Well, they can do that now, of course. They can take the Welsh language into account. Secondly, of course, they can ensure that they set their own targets on housing. Where they disagree with what the Government has said—if they have evidence to support another target—they can do that. There is nothing to stop them from doing that now.
 
13:50
Na, nid ydyn nhw’n gallu gwneud hynny, a dyna pam mae’r cynghorau sir, wrth gwrs, wedi ysgrifennu atoch chi. Mae nifer ohonyn nhw, gan gynnwys rhai Llafur, wedi ysgrifennu atoch chi yn gofyn i chi gymryd cyfle deddfwriaethol y Mesur cynllunio i gryfhau eu gallu nhw i fedru cymryd penderfyniadau ar sail y Gymraeg mewn achosion cynllunio ac i wneud asesiadau o anghenion tai lleol yn unol â’r cymunedau lleol hynny. Felly, mae’r cynghorau sir yn anghytuno â’r hyn rydych chi newydd ei ddweud. A wnewch chi, felly, wrando arnyn nhw a gwrando ar nifer ohonom ni, fel gwrthbleidiau, sydd eisiau gweld y Mesur—yr unig gyfle deddfwriaethol sydd gennych chi’n weddill yn y Cynulliad yma—yn cael ei ddefnyddio i gryfhau gallu’r Gymraeg i oroesi yn y cymunedau Cymraeg?
No, they can’t do that, and that’s why the county councils, of course, have written to you. Many of them, including some Labour councils, have written to you asking you to take the legislative opportunity provided by the planning Bill to strengthen their hand in taking decisions on the basis of the Welsh language in planning cases, and also to carry out assessments of local housing needs in accordance with the needs of those local communities. So, the county councils disagree with what you just said. Will you therefore listen to them, and also listen to many of us, as opposition parties, who want to see the Bill—the only legislative opportunity that you have in the remainder of this Assembly—being used to strengthen the ability of the Welsh language to survive in the Welsh-speaking communities?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, tri pheth: yn gyntaf, maen nhw’n gallu gwneud hynny os oes tystiolaeth ar gael. Yn ail, wrth gwrs, rydym ni wedi newid y Mesur er mwyn cryfhau’r Gymraeg, gan fod yn agored i unrhyw syniadau call ynglŷn â sut i symud ymlaen yn y dyfodol. Beth na allwn ni ei wneud yw cefnogi sefyllfa lle byddai pob cais yn gorfod cael rhyw fath o asesiad iaith. Nid wyf yn credu bod neb synhwyrol yn dweud hynny, ond y tric yn wastad yw gwybod ble i roi’r llinell. Pa fath o gynlluniau y dylent gael asesiad, pa fath na ddylent gael asesiad, ac ym mha ffordd yr ydych chi’n sicrhau nad yw rhywun yn mynd o’r naill linell i’r llall gan drial osgoi’r rheolau? Felly, mae gwaith wedi cael ei wneud lan i nawr, ac rydym ni’n ddigon parod i sicrhau bod y trafod yn parhau er mwyn ffeindio mwy o ffyrdd i warchod y Gymraeg yn y cymunedau Cymraeg yn y dyfodol.
Well, three things: first of all, they can do that if they have the evidence available. Secondly, of course, we have changed the Bill to strengthen the Welsh language component, and if there are any sensible ideas about how we can move forward, we are open to those. What we can’t do is support a situation where all applications would have to have some sort of language assessment. I don’t think that any sensible person is suggesting that, but the trick is to know where to draw the line. What kinds of schemes should have an assessment, what kinds shouldn’t have an assessment and in what way do you ensure that somebody doesn’t try to go from one line to another and try to avoid the rules? Therefore, work has been done thus far, and we are quite willing to ensure that discussions continue in order to find more ways to safeguard the Welsh language in Welsh-speaking communities in the future.
 
13:52
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to the questions on the paper. It’s question 3, from Alun Ffred Jones.
Symudwn yn ôl at y cwestiynau ar y papur nawr. Cwestiwn 3, gan Alun Ffred Jones.
 
Canolfannau Cymraeg i Oedolion
Welsh-for-adults Centres
 
13:52
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ganolfannau Cymraeg i Oedolion? OAQ(4)2174(FM)
3. Will the First Minister make a statement on Welsh-for-adults centres? OAQ(4)2174(FM)
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym yn gwireddu argymhellion y grŵp adolygu Cymraeg i oedolion ac yn sefydlu’r hyn sy’n cael ei alw ar hyn o bryd yn endid cenedlaethol i arwain y maes yn strategol. Yn dilyn blwyddyn interim i ganiatáu i’r endid sefydlu, o 1 Awst 2016, bydd y canolfannau yn dod i ben a’r endid fydd yn gyfrifol am arwain y darparwyr.
We are implementing the recommendations of the Welsh-for-adults review group and establishing what’s called a national entity to lead the sector strategically. Following an interim year to allow the entity to establish, from 1 August 2016, the centres will cease to exist and the entity will lead the providers.
 
13:52
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Diolch yn fawr. Fel rydym ni’n gwybod, mae’r polisi o ddysgu ail iaith yn ein hysgolion ni wedi profi’n fethiant ac wedi cael ei feirniadu’n hael. Nid oes dim symud wedi bod am ddwy flynedd ers cyhoeddi’r adroddiad beirniadol hwnnw. O ran y canolfannau yma a’r broses rydych chi newydd ei disgrifio o greu’r endid cenedlaethol, fe fydd angen i’r corff hwnnw fod yn un credadwy gyda phrofiad ymarferol llwyddiannus. Ond proses fewnol ydy hi, fel rwy’n ei deall—y broses dendro. Mae’n broses gudd, ac, er tegwch â’r cyrff sydd wedi cyflwyno ceisiadau ac er sicrhau tryloywder, a wnewch chi benodi arfarnwr annibynnol i sicrhau tegwch a gwrthrychedd y broses yma?
Thank you very much. As we know, the policy of teaching a second language in our schools has proved to be a failure and has been harshly criticised. There’s been no movement for two years since the publication of that critical report. In terms of these centres and the process that you’ve just described in creating this national entity, that body must be credible, with practical experience and a record of success. However, it’s an internal process, as I understand it—this tendering process. It’s a hidden process and, in fairness to those organisations that have submitted applications and in order to ensure transparency, will you appoint an independent adjudicator to ensure fairness and objectivity within this system?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yn gyntaf, yn rheswm pam nad yw dim byd wedi newid ers i adroddiad Sioned Davies gael ei gyhoeddi yw’r ffaith bod yr Athro Donaldson wedi cyhoeddi adroddiad ar y cwricwlwm ei hun. Felly, roedd yn gwneud yn synnwyr i’r naill fwydo i mewn i’r llall, a dyna’n gwmws beth sydd wedi digwydd. Yn ail, wrth gwrs, nid wyf yn gweld bod unrhyw fath o broblem yn fan hyn ynglŷn ag annibyniaeth y system. Rydym ni’n ystyried y ceisiadau sydd wedi cael eu rhoi i mewn ar hyn o bryd. Nid wyf yn gweld unrhyw dystiolaeth i ddweud bod rhyw fath o broblem am degwch y system hynny.
First of all, the reason why nothing has changed since Sioned Davies’s report was published is the fact that Professor Donaldson has published a report on the curriculum itself. So, it made sense for one to feed into the other, which is exactly what has happened. Second, of course, I don’t see that there is any kind of problem here in terms of the independence of the system. We are considering the applications that have been put forward at present. I don’t see any evidence to suggest that there is any problem about the fairness of that situation.
 
13:54
Brif Weinidog, yn eich tystiolaeth i’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yr wythnos diwethaf, fe ddywedoch chi eich bod chi wedi cyhoeddi canllawiau—‘toolkit’—i asesu effeithiau penderfyniadau polisi ar yr iaith Gymraeg. Pe byddai’r canllawiau ar waith y llynedd, a ydych chi’n meddwl y byddech chi wedi cymryd yr un penderfyniad i gael gwared ar gyllid canolfannau Cymraeg i oedolion?
First Minister, in your evidence to the Committee for the Scrutiny of the First Minister last week you said that you had published guidelines—a toolkit—to assess the impacts of policy decisions on the Welsh language. Now, if that toolkit had been implemented last year, do you think that you would have taken the same decision to actually abolish the budget for Welsh-for-adults centres?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, wrth gofio’r sefyllfa ariannol, beth rŷm ni wedi trial ei wneud yw blaenoriaethu lle y dylai’r arian gael ei hala. Rŷm ni wedi gwneud hynny wrth sicrhau bod arian cyfalaf ar gael i’r canolfannau iaith, a thrwy sicrhau, wrth fwrw ymlaen, ei bod ni’n gweithio’n agos gyda phob corff sydd yn cefnogi’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau. Lle mae sefyllfa o lai o arian, mae’n bwysig dros ben i flaenoriaethu lle mae’r arian yn mynd.
Well, bearing in mind the financial situation, what we’ve tried to do is prioritise where the funding should be spent. We’ve done so by ensuring that capital funding is available for the language centres, and by ensuring, in moving forward, that we work in close collaboration with every organisation that supports the Welsh language in our communities. Where there is a situation where there is less funding available, it is extremely important to prioritise where that funding goes.
 
Hyrwyddo Ynni Adnewyddadwy
Renewable Energy
 
13:55
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer hyrwyddo ynni adnewyddadwy? OAQ(4)2187(FM)
4. Will the First Minister make a statement on Welsh Government policies for promoting renewable energy? OAQ(4)2187(FM)
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are committed to promoting and supporting renewable energy projects and maximising their economic and environmental benefits to Wales.
Rydym ni wedi ymrwymo i hyrwyddo a chefnogi prosiectau ynni adnewyddadwy a sicrhau bod eu manteision economaidd ac amgylcheddol cymaint â phosibl i Gymru.